KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 10937/2013. Iktatószámunk:62034/2013. Ügyintézınk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó Székhelye: 8420 Zirc, Szabadság út 20. Statisztikai azonosító jele: Ügyfél azonosító (KÜJ): Telephelye: Zirc, Szabadság út 20., hrsz: 20. Telephelyének EOV koordinátái: X = m, Y = m Telephely azonosító (KTJ): Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése: - nem veszélyes hulladék kereskedelem, szállítás, elıkezelés Engedélyes részére környezetvédelmi szempontból engedélyezem, hogy a 3.00 pontban megadott fajtájú és mennyiségő nem veszélyes hulladékokkal kereskedelmi, szállítási és elıkezelési tevékenységet végezzen A kereskedelembe bevonható, szállítható és elıkezelhetı nem veszélyes hulladékok jellemzıi: EWC kód Hulladék megnevezése Mennyiség (tonna/év) Fémek, mőanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésbıl származó hulladékok fémek és mőanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésébıl származó hulladékok vasfém reszelék és esztergaforgács vasfém részecskék és por nem-vas fém reszelék és esztergaforgács nem-vas fém részecskék és por 30 Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra! Telefon: (22) Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Ügyfélszolgálat: (22) Telefax: (22) Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idı: Hétfı: Honlap: Szerda: és Y:\DokuTar\HIRDETMENY\KOZZETETT\2013\5 - SAJAT HONLAP\Hulladékos\ doc Péntek: Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!

2 2 16 A jegyzékben közelebbrıl nem meghatározott hulladékok a közlekedés (szállítás) különbözı területeirıl származó kiselejtezett jármővek (ideértve a terepjáró jármőveket is), azok bontásából, valamint a jármővek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, és 16 08) vasfémek nem-vas fémek Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekrıl kitermelt földet is) fémek (beleértve azok ötvözeteit is) vörösréz, bronz, sárgaréz alumínium vas és acél fémkeverékek kábelek, amelyek különböznek a tıl Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten győjtött hulladékokat is elkülönítetten győjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) fémek 400 Összesen: Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység mőszaki és környezetvédelmi jellemzıi: 4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: Veszprém megye területe, az elıkezeléssel kizárólag az Engedélyes Zirc, Szabadság út 20. szám alatti 20 hrsz-ú Telephelye érintett 4.02 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó mőszaki jellegő információk: A Telephely a Zirc, Szabadság út 20. szám alatti saját tulajdonú ingatlanon található. Hasznos területe 1260 m 2. A Telephelyen szociális blokk, iroda, színesfém raktár, mőhelyépület, anyagraktár található. A Telephely egyidejőleg 40 tonna nem veszélyes hulladék győjtését teszi lehetıvé. A győjtéshez rendelkezésre áll 50 m 2 betonozott terület, melyen 20 db kiskonténerben (0,5-1 m 3 ) kerül győjtésre a nem veszélyes hulladék. Rendelkezésre áll továbbá 1 db 8 tonna terhelhetıségő nagy konténer, valamint 1 db 5 m 3 -es közepes konténer A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése: Kezelés kódja: R12 hasznosítást megelızı elıkészítı mőveletek: válogatás, aprítás, tömörítés Az Engedélyes a hulladékkereskedelmi tevékenység során a hulladék megvásárlását a Telephelyen vagy Veszprém megye területén a hulladéktermelık, birtokosok telephelyén végzi, mely esetben a hulladékokat bérelt gépjármővére felrakodja és a Telephelyére szállítja. A Telephelyen az Engedélyes vagy más beszállítók által beszállított hulladékokat mérlegelik, szemrevételezéssel ellenırzik, majd típusonként válogatják. A szétválogatott hulladékok a hulladék fajtáját feltüntetı, feliratozott konténerekbe kerülnek. A nagyobb kiterjedéső hulladékokat mechanikus vágóval darabolják, majd konténerben vagy betonozott területen győjtik. A fémforgács és kábel hulladékok konténerekben kerülnek győjtésre. A laza lemez hulladékot bérelt bálázó géppel sajtolják 0,5 m 3 -es bálákba. A hulladékok hasznosítás céljából elszállításra kerülnek a Telephelyrıl.

3 4.04 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzıi: 3 A hulladékgazdálkodási tevékenység technológiai célú vízfelhasználással nem jár. A szociális vízigény közmőrıl biztosított, a szennyvíz közcsatornán keresztül kerül elvezetésre. A Telephely nagy része burkolt, más területek murvával borítottak. A tevékenységbıl adódóan a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg szennyezése nem várható. A tevékenységhez kapcsolódóan légszennyezı forrás nem létesül. A hulladékok darabolásából, alkalomszerően végzett bálázásából, a rakodógépek üzemeltetésébıl és a telephelyi közlekedésbıl származik környezeti zajhatás A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek: A hulladékgazdálkodási tevékenységgel 4 fı érintett. Az Engedélyes vegyészmérnöki végzettséggel és hulladékgazdálkodási szakértıi jogosultsággal is rendelkezı környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek: - Konténerek - Mérlegek - Kéziszerszámok - Lángvágó - Daraboló olló - Bérelt bálázógép - 1 db bérelt tehergépjármő 4.07 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek: Az Engedélyes környezetszennyezési felelısségre is kiterjedı felelısségbiztosítással rendelkezik, továbbá egy banknál elkülönített Ft pénzügyi fedezetet környezeti kár elhárítására Elıírások: 5.01 Kereskedelembe bevonásra, szállításra, valamint elıkezelésre csak a 3.00 pontban rögzített EWC kódszámú és mennyiségő hulladékok kerülhetnek, azzal a kikötéssel, hogy az Engedélyes a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal nem rendelkezhet, azzal kapcsolatos szállítási és kereskedelmi tevékenységet nem végezhet A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehetı legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélı ártalmatlanítását Az engedély 3.00 pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezı kezelı végezheti. Az engedély meglétérıl az Engedélyes köteles meggyızıdni Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képzıdı, mástól átvett, másnak átadott hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni A hulladék szállítója köteles nem veszélyes hulladék esetén az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a nem veszélyes hulladék nyilvántartásának részét képezı fuvarokmányokat a szállítás megkezdésének idırendje szerint rendezve 5 évig megırizni Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá ha tevékenysége megváltozik vagy megszőnik az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszőnését a kötelezettség keletkezésétıl, megváltozásától vagy megszőnésétıl számított 60 napon belül a Felügyelıségnek írásban bejelenteni A hulladékgazdálkodási tevékenységbıl fakadó környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétıl számított 15 napon belül a Felügyelıségnek bejelenteni Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély idıbeli hatályának lejártát követıen is folytatni kívánja, akkor az idıbeli hatály lejárta elıtt legalább 60 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Felügyelıségre.

4 A tevékenység során elıforduló rendkívüli eseményeket a Felügyelıségnek haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni A hulladék szállítója felelıs a hulladék rendeltetési helyére történı biztonságos eljuttatásáért. Szállításból eredı szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik a hulladék összegyőjtésérıl és elszállításáról, a terület szennyezésmentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elıírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérıen végzi, a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi A kereskedıre a kereskedelemrıl szóló törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló kormányrendelet elıírásai is vonatkoznak Jelen határozat 1 példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a gépjármővön kell tartani A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakhatóságként felhívta az Engedélyes figyelmét: - A munkakörökhöz kapcsolódó védıoltások biztosítására. - A rovar- és rágcsáló mentesség fenntartására A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei: Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését a megszüntetést, befejezést megelızıen legalább 30 nappal a Felügyelıségnek köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejőleg az Engedélyesnek a Felügyelıségre benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a Telephely mőködése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a Telephelyen lévı hulladék elszállításáról és további kezelésérıl gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Felügyelıség az engedélyt hivatalból visszavonja. A Felügyelıség az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelıs személy a határozat kiadmányozását követıen gondoskodjon a határozatnak a személyes adatnak minısülı adatokat ide nem értve - a Felügyelıség internetes honlapján való közzétételérıl Jelen határozat június 30-ig hatályos Jelen határozatom jogerıre emelkedésével egyidejőleg a 1253/2009. ügyszámú, 27087/2009. hulladékkezelési engedély hatályát veszti Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól Jogorvoslat A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatóak meg Döntésem ellen, annak közlésétıl számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséghez (továbbiakban: Fıfelügyelıség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A Fıfelügyelıség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

5 A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendı díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. INDOKOLÁS Horváth Zoltán egyéni vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) április 2-án hulladékgazdálkodási engedély kérelmet nyújtott be a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségre (továbbiakban: Felügyelıség). A kérelmet áttanulmányozva a Felügyelıség megállapította, hogy az nem felel meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 36. (1) bekezdésében foglaltaknak, mert nem tartalmazta teljes körően a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérıl, valamint hatósági engedélyezésérıl szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: hull.eng.r.) és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat. A fentiekre tekintettel a Felügyelıség 37275/2013. iktatószámon hiánypótlás benyújtását írta elı. A Vállalkozó április 17-én érkezett, 38994/2013. iktatószámon iktatott beadványában módosította kérelmét a kezelni kívánt hulladékfajták tekintetében. A Vállalkozó a hiánypótlásként kért adatokat április 29-én küldte meg, mely 42703/2013. iktatószámon került iktatásra. A hiánypótlásként megküldött adatok alapján megállapítható, hogy a Vállalkozó nem veszélyes hulladék kereskedelmi, szállítási és elıkezelési tevékenységet kíván végezni. A nem veszélyes hulladék kereskedelmi, szállítási és elıkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. számú melléklet I. részének 4.2 és 5. pontjai alapján Ft, melynek megfizetésére a Felügyelıség 43517/2013. iktatószámon szólította fel a Vállalkozót. A Vállalkozó az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését május 13-án igazolta, mely igazolás 47174/2013. iktatószámon került iktatásra. A Felügyelıség 54902/2013. iktatószámon a tényállás tisztázása érdekében adatok benyújtására szólította fel a Vállalkozót, melyeket a Vállalkozó június 19-én iktatószámon iktatott beadványával benyújtott. A Felügyelıség 48853/2013. iktatószámon értesítette az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról. Az engedélyezési eljárásban civil szervezet ügyféli jogállásának megállapítását nem kérte. A kérelem és a megküldött adatok alapján az alábbiak állapíthatók meg: A Vállalkozó nem veszélyes fém hulladékokkal történı kereskedelmi, szállítási és elıkezelési tevékenységet kíván végezni. Tekintettel arra, hogy a kérelemben szereplı hulladékok a Vállalkozó birtokába kerülnek, így a kereskedelmi tevékenység a Ht. 13. (2) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött. A Vállalkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelmét a Vállalkozó hulladékgazdálkodási szakértıi jogosultsággal rendelkezı környezetvédelmi megbízottja készítette el. A Vállalkozó a Felügyelıség 1253/2009. ügyszámú, 27087/2009. iktatószámú határozata alapján nem veszélyes hulladék begyőjtési, szállítási, elıkezelési tevékenységre vonatkozóan rendelkezik hulladékkezelési engedéllyel, mely engedély szeptember 31-ig érvényes.

6 6 A Vállalkozó kérelme és annak kiegészítései tartalmazták a hull.eng.r. 7. (1) és 9. (1) bekezdésében foglaltakat, így - az engedélyt kérelmezı nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait; - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, leírását; - a kereskedelembe bevonni, szállítani, valamint elıkezelni kívánt hulladék EWC kódszám szerinti megnevezését, mennyiségét tonna/év mértékegységben; - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését; - a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; - a hulladék szállításához alkalmazni kívánt tehergépjármő bérleti szerzıdésének másolatát, a gépjármő forgalmi engedélyének másolatát, a gépjármővezetı vezetıi engedélyének másolatát, a gépjármővezetı alkalmazásáról szóló munkaszerzıdés másolatát; - a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, mőszaki és környezetvédelmi jellemzıit, kapacitását, a telephely helyszínrajzát, a telephely tulajdoni lapjának másolatát, - a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkezı káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet; - a környezetszennyezési felelısségre is kiterjedı felelısségbiztosítási ajánlat másolatát; - a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, - környezetvédelmi károk elhárítására egy banknál elkülönített Ft pénzügyi fedezetrıl szóló igazolást; - a környezetvédelmi megbízottal kötött vállalkozói szerzıdést, a környezetvédelmi megbízott környezetvédelmi szakértıi tevékenységet engedélyezı, a Gyır-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara által kiadott határozat másolatát; - a kérelmezı korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységérıl szóló, a hull.eng.r a szerinti nyilatkozatot; - a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévı álláskeresık alkalmazása lehetıségének figyelembevételérıl szóló nyilatkozatot, - a áprilisában történt lekérdezés másolatát, valamint a Vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel. Csatolásra került a hulladékok további kezelésére vonatkozó befogadói nyilatkozat, a vállalkozói igazolvány másolata, a Telephelyen lévı mérıeszköz hitelesítési bizonyítványának másolata. Csatolásra került továbbá a március 12-én elvégzett, a telephely környezeti zajkibocsátása mőszeres vizsgálatának mérési jegyzıkönyve és szakértıi vélemény, mely szerint a telephely zajkibocsátása nappali idıszakban megfelel a vonatkozó környezeti zajvédelmi elıírásoknak. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje VP01-I/ /13. számon a telepengedélyt megadta. A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélhetı. A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történı végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A környezetvédelmi elıírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból engedélyeztem. Az eljárás során megkerestem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét, aki XIX-R-096/ /2013. iktatószámon kiadott szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi szempontból hozzájárult az engedély kiadásához, azonban felhívta a Vállalkozó figyelmét, a jelen határozatom 6.00 pontjában foglaltakra.

7 7 Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó (székhely: Zirc, Szabadság út 20.) kérelmére indult nem veszélyes hulladék kereskedelmi, szállítási és elıkezelési engedély ügyében, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/B. (1) bekezdése alapján. Szakhatósági állásfoglalásomat a 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, a biológiai tényezık hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérıl, valamint a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9. (1) bekezdés, a fertızıbetegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi intézkedések alapján adtam ki. A fentiekre tekintettel a rendelkezı részben foglaltak szerint döntöttem. Az önálló jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetıségérıl. Az ügyben hatáskörömet a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 11. -a és 12. (1) bekezdése és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló évi XI. törvény 11. -a biztosítja. Az ügyben illetékes eljáró hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, mivel a telephely a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendeletében meghatározott illetékességi területén van. A Ht. 13. (7) bekezdése szerint a közvetítı és a kereskedı a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal nem rendelkezhet, illetve azzal kapcsolatos szállítási, közvetítıi és kereskedelmi tevékenységet nem végezhet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokat a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységérıl és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirıl szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése határozza meg. A fentiekre tekintettel határozatom 3.00 és 5.01 pontjaiban meghatároztam a kereskedelembe bevonható, szállítható és elıkezelhetı nem veszélyes hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján, a Ht. 13. (7) bekezdésére tekintettel. Határozatom 5.02 pontjában szereplı elıírást a Ht. 4. alapján tettem. Határozatom 5.03 pontjában szereplı elıírást a Ht. 31. (5) bekezdése alapján tettem. Határozatom 5.04 pontjában szereplı elıírást a Ht ában foglaltak, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.nyilv.r.) 3. (1) bekezdése, a 4. (2) bekezdésének a)-b) pontja, a 8. (1)-(3) bekezdései, a 10. (2)-(4) bekezdései, valamint az 1. számú melléklet 5. pontja alapján tettem. Az 5.05 pontban szereplı elıírást a hull.nyilv.r. 6. a) pontja alapján tettem. Az 5.06 pontban szereplı elıírást a hull.nyilv.r. 11. (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 80. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel az 5.07 pontban rendelkeztem. Határozatom 5.08 pontjában szereplı elıírást a hull.eng.r. 14. (1) bekezdése alapján tettem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak jogerıs engedély birtokában végezhetı. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély idıbeli hatályának lejártát követıen is folytatni kívánja, akkor az idıbeli hatály lejárta elıtt gondoskodnia kell jogerıs hulladékgazdálkodási engedély megszerzésérıl, figyelemmel a hull.eng.r. 14. (5) bekezdésére, ezért az 5.09 pontban rendelkeztem. Az 5.10 pontban szereplı elıírást a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 8. (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.r. 9. (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem. Az 5.11 pontban szereplı elıírást a Ht. 14. (2) és (3) bekezdése és a hull.eng.r. 9. (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem. A tevékenység engedélytıl eltérı végzésének jogkövetkezményeirıl a Ht. 86. (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az 5.12 pontban rendelkeztem. Az 5.13 pontban szereplı elıírást a Ht. 13. (6) bekezdése alapján tettem.

8 A Ht. 82. (3) bekezdésére tekintettel a határozatom 5.14 pontjában elıírást tettem. 8 Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 7.00 pontban tettem elıírásokat a hull.eng.r. 9. (2) bekezdésének e) pontja, a 14. (2) bekezdése, a 15. (2) bekezdés b) pontja és 15. (3) bekezdése alapján. A Ht. 80. (3) bekezdését figyelembe véve, a 9.00 pontban rendelkeztem. Az engedély idıbeli hatályát a pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A Vállalkozó által jelen eljárásban benyújtott kérelem a szeptember 31-ig érvényes 1253/2009. ügyszámú, 27087/2009. iktatószámú hulladékkezelési engedélye érvényességi idejének meghosszabbítására irányult. A Felügyelıség a kérelmet új, a Ht. és a hull.eng.r. szerinti hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárás keretében bírálta el és jelen határozatban engedélyezte a Vállalkozó által folytatni kívánt nem veszélyes hulladék kereskedelmi, szállítási és elıkezelési tevékenységet. A fentiek alapján a pontban rendelkeztem a korábbi hulladékkezelési engedély hatályáról. Határozatomat a Ht. 13. (2) bekezdés, a 14. (1) bekezdés és a Ht. 62. (1) bekezdés alapján hoztam meg. Az ügyintézési határidı leteltének napja: július 16. A Felügyelıség az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidıt megtartottnak tekinti. A határozat 14. Jogorvoslat címő fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem: - A Ket. 44. (9) bekezdésére figyelemmel - mely szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntetı végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg jelen határozatom pontjában rendelkeztem. - Az ügy érdemében hozott elsı fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetıségérıl a Ket. 72. (1) bekezdés dg) pontjára figyelemmel, a pontban rendelkeztem. Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelıség döntését postai úton közli, a Ket. 78. (10) bekezdése, és a 99. (1) bekezdése alapján a közléstıl, azaz a kézhezvételtıl számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására. A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elı, a közlés utáni 15. napot követı napon külön értesítés nélkül jogerıre emelkedik a Ket. 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. - A pontban az alábbiakra tekintettel rendelkeztem: Fellebbezés esetén DíjR. 2. (4) bekezdése alapján a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át kell fizetni, amely jelen esetben ,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében a jogorvoslati eljárás díja a DíjR. 2. (5) és (7) bekezdései alapján az alapeljárás díjának 1 %-a, azaz 2600,- Ft. - Felterjesztés esetén a másodfokú eljárás során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegő szolgáltatásaiért fizetendı díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. (5) bekezdése szerint a szakhatóság jogorvoslati díját - amelynek mértéke azonos az elsıfokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményezı fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni. A Felügyelıség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8. (1)-(2) bekezdése és a Ht. 62. (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 5. (2) bekezdése és az 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. A Korm. rendelet 32/B. (2) bekezdése alapján jelen határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közölni kell.

9 9 A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet, szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételérıl intézkedtem határozatom 8.00 pontjában foglaltaknak megfelelıen. Székesfehérvár, július 02. dr. Zay Andrea igazgató megbízásából Bognár József engedélyezési igazgatóhelyettes

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 9418/2014. Iktatószám: 53950/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20917/2014. Iktatószám: 84204/2014. Ügyintéző: Donka Ibolya Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 22612/2014. Iktatószám: 85472/2014. Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 736/2015. Iktatószám: 3870/2015. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 14454/2013. Iktatószámunk: 63581/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 46726-16/2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u. 70-78.

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 82323-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén (országhatáron

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldliatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

KOZEP-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG

KOZEP-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG KOZEP-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG JOGER6S Ugyszamunk: 12486/2012. a 2M4. vi CXL. 15rv6ny alapjin. 20...-rtT?.;...^.jj^G*^..;- Iktatoszamunk: 68630/2012. Ugyintezonk:

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály: 2010.V.28.-tól 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997.

Részletesebben