Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: /2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadása H A T Á R O Z A T Az Országos Ment szolgálat F igazgatóság (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77.) nevében a W&M Épít, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Brassó u. 147/b.) által benyújtott a Szentes, Sima F. u. 29. (499/1 hrsz.) szám alatti területre vonatkozó kármentesítési monitoring záródokumentációt elfogadom és a kármentesítést befejezettnek nyilvánítom. Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel ség el írásai: Az SZNF-2 és SZNF-3 jel figyel kutakat eltömedékeléssel meg kell szüntetni, az ehhez szükséges vízjogi engedélyezési eljárást meg kell indítani. Az engedélykérelemhez benyújtandó dokumentációnak meg kell felelnie a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr l és mellékleteir l szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek. A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció benyújtásának határideje: május 15. Szakhatóságok állásfoglalásai: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi Népegészségügyi Intézetének 308-2/2011. számú állásfoglalása: A Szentes OMSZ ment állomás (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 29. sz.) területén végzett környezeti utómonitoringról készített záródokumentáció elfogadásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának 15.2/234-2/2011. számú állásfoglalása: Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, mint talajvédelmi hatóság az OMSZ F igazgatóság (1134 Budapest, Róbert K krt 77), mint ügyfél Szentes 499/1 Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás Központ: H-P: 9:00-11:30, továbbá H és Cs 12:30-15:00, Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 Honlap:

2 2 hrsz-ú telephelyének (Szentes Sima F. u. 29) kármentesítési záródokumentáció ügyében, (készítette: W&M Épít Kft) az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség /2011. számú megkeresésére kiadja az alábbi szakhatósági állásfoglalást: Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság az OMSZ igazgatóság (1134 Budapest, Róbert K krt 77), mint ügyfél Szentes 499/1 hrsz-ú telephelyének (Szentes Sima F. u. 29) kármentesítési záródokumentáció ügyében szakhatósági állásfoglalása a következ : A dokumentáció elfogadásához kikötés nélkül hozzájárulok. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az érdemi határozat elleni fellebbezéssel támadható. A határozat ellen a kézhezvételt l számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségnek címzett, de az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségnél két példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a befizetett szolgáltatási díj 50 %-a, azaz Ft., amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás ,- Ft. igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként 200,-Ft. postaköltség merült fel, melyet az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díj befizetésével egyidej leg megtérített. I N D O K O L Á S Az Országos Ment szolgálat megbízásából a W&M Épít, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft november 23-án benyújtotta az OMSZ Szentesi Ment állomás (Szentes, Sima Ferenc u. 29. sz. 499/1 hrsz.) területén feltárt szénhidrogén szennyezés kapcsán folytatott kármentesítési monitoring záródokumentációját. Az Országos Ment szolgálat Szentesi Ment állomás (Szentes, Sima Ferenc u. 29. sz. 499/1 hrsz.) használaton kívüli üzemanyag-tároló tartályainak megszüntetése kapcsán 2001-ben végzett talaj- és talajvíz-mintavételezés a tartályok környezetében TPH és BTEX komponensek tekintetében a 10/2000 (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM rendeletben megállapított (C 2 ) intézkedési határérték feletti szennyezettséget mutatott ki a talajvízben. Az OMSZ megbízásából az ELGOSCAR-2000 Kft. által benyújtott tényfeltárási záródokumentációt és m szaki beavatkozási tervet felügyel ségünk a /2002. számú határozatában elfogadta, és m szaki beavatkozást rendelt el. A m szaki beavatkozás során a szennyezett talajvizet egy nagyátmér termel kúttal kitermelték, majd víztisztító berendezésen való tisztítás és sztrippelés után visszainjektálták.

3 3 A kármentesít rendszer vízilétesítményei (SZNT-1 jel termel kút, víztisztító rendszer, sztrippel, air-sparging lándzsák, SZNF-1, SZNF-2 és SZNF-3 jel figyel kutak) az ATI-H /2003. sz. vízjogi létesítési engedély alapján valósultak meg. A vízjogi üzemeltetési engedély száma /2005. A m szaki beavatkozás augusztusában lezárult, a m szaki beavatkozási záródokumentációt a /2006. sz. határozattal a felügyel ség elfogadta, és 4 éves id tartamra kármentesítési utómonitoringot rendelt el. A kármentesítési utómonitoring id szaka alatt 2 darab figyel kútból (SZNF-2 és SZNF-3) félévente történt akkreditált talajvíz mintavétel és vizsgálat TPH komponens vonatkozásában. A termel kutat és az SZNF-1 figyel kutat eltömedékeléssel megszüntették a /2007. sz. vízjogi létesítési engedély alapján. A benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentációban közölt eredmények szerint a monitoring id szaka alatt a talajvíz TPH koncentrációja egyetlen alkalommal sem érte el a (D) kármentesítési célállapot határértéket, minden alkalommal a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló jelenleg hatályos jogszabály, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet által meghatározott (B) szennyezettségi határérték alatt maradt. A kármentesítési monitoring eredményei alapján további kármentesítési munkára tárgyi területen nincs szükség, a kármentesítés befejezésér l a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. (7) bekezdés c), d) pontja alapján döntöttünk. A területen meglév monitoring kutak további üzemeltetése a kármentesítés befejezésével okafogyottá vált, a figyel kutak megszüntetésér l, eltömedékelésér l szakszer en gondoskodni kell. Az eltömedékeléshez szükséges vízjogi létesítési engedélykérelemhez benyújtandó tervdokumentáció tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr l és mellékleteir l szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmazza. A határozatot a felszín alatti vizek védelmér l szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. (7) bekezdésének c) és d) pontja alapján hoztam meg. Szakhatósági állásfoglalások indokolása: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi Népegészségügyi Intézete: Az Országos Ment szolgálat F igazgatósága (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77.) által benyújtott tervdokumentáció véleményezésével kapcsolatosan az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkársága intézetünk szakhatósági állásfoglalását kérte. A benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a záródokumentáció elfogadásának a 347/2006. (XII.23) Korm. Rendelet 32/D (5) bekezdés a) pontjában megjelölt szakkérdések tekintetében közegészségügyi akadálya nincs.

4 4 Fentiekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. Ügyintézési határid leteltének napja: Szakhatósági-állásfoglalásomat a évi CXL. Törvény (Ket.) 44. (1) alapján adtam ki. Az önálló jogorvoslat kizárásáról és a fellebbezés lehet ségér l a Ket. 44. (9) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Hatóságom hatáskörét a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, illetékességét az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet állapítja meg. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága: Az ATIKTVF /2011. iktatószámú levelében kérte hatóságunktól az OMSZ igazgatóság (1134 Budapest, Róbert K krt 77), mint ügyfél Szentes 499/1 hrsz-ú telephelyének (Szentes Sima F. u. 29) kármentesítési záródokumentáció ügyében szakhatósági állásfoglalásunkat. A talajvízben lév a szennyez anyagok nem haladják meg a B szennyezettségi határértéket, valamint az elmúlt években a szennyezés mértéke folyamatosan csökkent. A dokumentációt átvizsgáltam, ellene kifogást nem emelünk, a jelzett terület belterület, term földdel nem határos. A kérelem megfelel a évi CXXIX. Törvény 38., el írásainak, ezért talajvédelmi szempontból a dokumentáció ellen kifogást nem emelek. A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a évi CXL. törvény el írása, a 90/2008 FVM rendelet, 50/2001 Korm. rendelet, valamint a évi CXXIX. Törvény 38., a és a csatolt dokumentumok alapján került kiadásra. A postaköltség összegét (200,-Ft) a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6. d) pontjára figyelemmel az illetékekr l szóló évi XCIII. törvény 73/A (1) bekezdése alapján állapítottam meg. Az ügyintézési határid lejártának napja: március 1. A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/D. (5) bekezdése alapján kerestem meg. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamit a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének I pontja határozza meg. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján állapítottam meg. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

5 5 A Felügyel ség hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Szeged, február 28. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Csókásiné Dr. Király Anikó s. k. Hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Országos Ment szolgálat F igazgatóság (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77.) tértivevény 2. W&M Épít, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Brassó u. 147/b.) 3. Cs MKH Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kist. Népeg. Int. (6600 Szentes, Vásárhelyi u. 12.) 4. Cs MKH Hiv. Növ-és Taljv. Ig. (6800 Hmnvhely, Pf.: 99.) 5. VITUKI Kht. (1095 Budapest, Kvassay J. u. 1.) joger után 6. Csongrád Megyei F ügyészség (6720 Szeged, Stefánia sétány 10.) joger után 7. hat. nyt. 8. irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75439-1-11/2010. Ea: dr. Petrovics György Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Vollmuth Eszter Novákné F. Kovács

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 91619-1-12/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 82323-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén (országhatáron

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

KOZEP-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG

KOZEP-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG KOZEP-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG JOGER6S Ugyszamunk: 12486/2012. a 2M4. vi CXL. 15rv6ny alapjin. 20...-rtT?.;...^.jj^G*^..;- Iktatoszamunk: 68630/2012. Ugyintezonk:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Ügyiratszám: 3289/ 4 /2011. Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné Telefon: 88/424-866 Tárgy: Esztergom, Palatinus-tó fürdővíz profil megállapítása

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben