Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: /2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó) Tárgy: DÉMÁSZ Hálózati Kft., Kistelek, el zetes vizsgálati eljárás H A T Á R O Z A T A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 6.) képviseletében december 8-án a Kistelek ÁFOR gazdátlan tr. körzet rekonstrukció tárgyában a DÉMÁSZ Primavill Kft. (6728 Szeged, Napos út 12.) tervez által benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 75. pontja szerint min sül villamos vezeték 20 kv-tól - nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés dc) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés d) pontja szerint, a tevékenységet a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Területi Mérésügyi és M szaki Biztonsági Felügyel sége által jóváhagyott vezetékjogi engedély birtokában kezdheti meg. Ezen engedélyezési eljárásban a felügyel ség, mint szakhatóság vesz részt. A kérelmez adatai: Név: DÉMÁSZ Hálózati Kft. Cím: 6721 Szeged, Klauzál tér 6. KSH szám: Bankszámla szám: CIB Központ: 6721 Szeged, Fels Tisza-part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048 Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113 Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás Központ: H és között, K Sze Cs és között Internet:

2 2 Szakhatósági állásfoglalások 1. ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézetének /2009. számú állásfoglalása: Szakhatósági kifogást nem emelek. 2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Iroda 490/0192/2010. számú állásfoglalása: Az esetlegesen készítend környezeti hatástanulmány tartalmára örökségvédelmi szempontból el írásokat nem teszek. 3. Csongrád Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság N15.2/18063/1-06TV/2009. sz. állásfoglalása: Talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását megadja az alábbi feltételek mellett: - A kivitelezési munkák engedélyezése kapcsán meg kell kérni a talajvédelmi hatóság állásfoglalását. 4. Kistelek Város Jegyz jének 01/6405/2009. számú állásfoglalása: Az építésügyi szakhatósági hozzájárulást megadom. 5. Szegedi Körzeti Földhivatal /2010. számú állásfoglalása: A term földvédelmi szakhatósági hozzájárulást az alábbi kikötéssel megadom. Külterületi term föld id leges vagy végleges más célú hasznosítása esetén a term föld igénybevétele el tt az illetékes körzeti földhivataltól köteles kérni a term föld más célú hasznosításának engedélyezését. 6. Szolnoki Bányakapitányság SZBK/4558/2/2009. számú állásfoglalása: Szakhatósági hozzájárulását megadja. A határozat ellen a kézhezvételt l számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezet-védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez két példányban benyújtandó ,- Ft összeg igazgatási szolgáltatási díj átutalása mellett el terjesztett fellebbezésnek van helye. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határid lejártát követ napon joger re emelkedik.

3 3 I N D O K O L Á S A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviseletében a DÉMÁSZ Primavill Kft. (6728 Szeged, Napos út 12.) tervez által december 8-án a Kistelek ÁFOR gazdátlan tr. körzet rekonstrukció tárgyában felügyel ségünkre benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján el zetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, ,- Ft-ot (33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I./43. pont) a felügyel ség számlájára befizette. A villamos légvezeték hálózat 22 kv feszültség, így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) 3. sz. melléklet 75. pontja alapján a felügyel ség döntését l függ, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. Az érintett ingatlanok országos jelent ség védett természeti területet, védett természeti értéket nem érintenek. A dokumentációban bemutatott technológia madárvédelmi szempontból megfelel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vezetékjog engedélyezési dokumentációjához csatolni kell egy környezetvédelmi tervfejezetet is, melyben az el írt, környezetvédelemre vonatkozó általános tartalmi követelményekre kell kitérni. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos közlemény a felügyel ség honlapján december 11-én, Kistelek Város önkormányzat polgármesteri hivatalában közzétételre került, mellyel kapcsolatosan a jegyz tájékoztatása szerint észrevétel nem érkezett. Az eljárásban megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A szakhatósági állásfoglalásokat a határozat rendelkez részében írtam el. Az indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalások: ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézete: A benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció környezet-egészségügyi szempontból kell en kidolgozott, lehet vé teszi a tervezett létesítmény kialakítása és üzemelése során felmerül hatások megítélését. A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett hálózat kialakítása és üzemeltetése nem okoz az el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet- és település- egészségügyi hatásokat, a tervezett tevékenység megvalósításából jelent s környezeti hatások nem származnak, ezért a dokumentációt elfogadtam. Az ügyintézési határid leteltének napja: Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (1) bekezdésére figyelemmel, a környezeti hatásvizsgálati és az egyes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, valamint 12. számú melléklet 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 362/2006. (XII.28.) Kormányrendelet 21 (2) bekezdés (a) pontjában biztosított hatósági jogkörben, a 2. számú mellékletben megállapított illetékességgel adtam ki, alkalmazva a Ket. vonatkozó el írásait.

4 4 Szolnoki Bányakapitányság: Az el zetes vizsgálat lefolytatásához a Szolnoki Bányakapitányság feltétel nélkül hozzájárult, mert: - Az építési területen nyilvántartott ásványvagyon nem található, bányatelek nincs fektetve. - A területen gázszolgáltatóként kijelölt ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRt. Szegedi Kirendeltség Szegedi Üzemegység közm -üzemeltet ei nyilatkozatát, a MOL NyRt. Földgázszállítói Üzem (Városföld) és a MOL NyRt. Algy i Termelés üzemeltet i nyilatkozatát a kés bbiek során, a kivitelezési dokumentációhoz csatlova, a végleges szakhatósági hozzájárulás kérelemhez csatolni kell. A szakhatósági állásfoglalást a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény, valamint a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtuk ki. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal: A tervezett munka közelében régészeti lel hely található, de egy esetlegesen készítend örökségvédelmi hatástanulmány sem hozna új eredményeket, így annak elkészítését nem tartom indokoltnak. Ezért a rendelkez rész szerint kikötést nem tettem. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. (2) bekezdésének a) pontja, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet 3. pontja, illetékességét a Kr. 1. mellékletének 9. pontja határozza meg. A Ket. illeték visszafizetésére vonatkozó 33/A. -ban foglaltak alkalmazásának nincs helye. Csongrád Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: Az ATI-KTVF által megküldött dokumentum részletesen elemzi a talajt ér hatásokat, ennek megfelel en az el zetes környezeti vizsgálati dokumentáció elfogadása ellen a fenti kikötések mellett talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek. A szakhatósági állásfoglalást a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a évi CXXIX. törvény és a évi CXL. törvény el írása alapján adtam ki. Az érdemben elbírált kérelem alapján, az el zetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásait is figyelembe véve felügyel ségünk megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelent s környezeti hatást és nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet hatálya alá sem. A tervezett tevékenység létesítményeinek megépítése, üzemeltetése környezetvédelmi érdekeket nem sért. A felügyel ség határozata rendelkez részében, mivel nem feltételezhet jelent s környezeti hatás és a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmez t, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés dc) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés d) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhet meg. A határozat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése dc) pontján alapul.

5 5 A felügyel ség hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Jelen ügyben az ügyintézési határid a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Kvtv.) 67. (6) bekezdés alapján március 2-án járt volna le. A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98. (1) bekezdése és a 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján állapítottam meg. Kapják: 1. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 6.) 2. DÉMÁSZ Primavill Kft. (6728 Szeged, Napos út 12.) 3. ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézete, Békéscsaba, Pf Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom u Cs. Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 6800 Hmvhely, Rárósi út Kistelek Város Önkormányzat Jegyz je 6760 Kistelek, Árpád u Körzeti Földhivatal 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Regionális Iroda Szeged, Pf.: ATI-KTVF Hatósági Nyilvántartás 10. ATI-KTVF Irattár Szeged, január 26. Kardos Sándor igazgató megbízásából Csókásiné Dr. Király Anikó s. k. hatósági engedélyezési irodavezet