Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: /2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó) Sipos László (zaj- és rezgésvédelem) Tárgy: Magyar Aszfalt Kft., Kecskemét, el zetes vizsgálati eljárás H A T Á R O Z A T A Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, XII. Ker. Szegedi u ) által november 9-én a Kecskemét, Mindszenti u. 8364/9 hrsz. alatti telephelyen építési és bontási inert hulladékok tárolási és hasznosításra történ kezelési tevékenység tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107. pontja szerint min sül nem veszélyes hulladék hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól - nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján tájékozatom, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenységet csak a szükséges engedélyek, a hulladékkezelési tevékenységre szóló érvényes hulladékkezelési engedély birtokában kezdheti meg. Szakhatósági állásfoglalások 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve I-R-001/ /2013. számú állásfoglalása: Az alábbi kikötés betartása mellett járulok hozzá: - A tevékenységet (hulladék szállítás, kezelés, tárolás) úgy kell végezni, hogy az ne szennyezze a környezetet, illetve környezetegészségügyi kockázatot ne okozzon. - A tevékenységb l származó zajterhelés nem haladhatja meg a hatályos rendeletben rögzített határértékeket. 2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BK-05D/008/7-2/2012. számú állásfoglalása: Szakhatósági eljárásomat megszüntetem. 3. Kecskeméti Járási Földhivatal /2/2013. számú állásfoglalása: Szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadja. 4. Szolnoki Bányakapitányság SZBK/51-2/2012. számú állásfoglalása: A Szolnoki Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalást ad az alábbiak szerint: A tervezett tevékenységb l, illetve a létesítmény megvalósításából a földtani közegre és a megkutatott, az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban szerepl ásványi nyersanyagokra jelent s környezeti hatások nem származnak. A Bányakapitányság nem tartja szükségesnek környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 Honlap:

2 2 5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága I-F-001/10/2013. számú állásfoglalása: Talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást adunk az alábbi feltételekkel: 1. A tevékenység végzése során a területtel érintkez szomszédos mez gazdasági területeken a talajvéd gazdálkodás feltételei nem korlátozódhatnak. 2. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környez term földek min ségében kárt ne okozhassanak, velhet ségük ne korlátozódjon. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határid lejártát követ napon joger re emelkedik. I N D O K O L Á S A Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, XII. Ker. Szegedi u ) november 9-én a Kecskemét, Mindszenti u. 8364/9 hrsz. alatti telephelyen építési és bontási inert hulladékok tárolási és hasznosításra történ kezelési tevékenység tárgyában felügyel ségünkre benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján el zetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, ,- Ft-ot (33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I./49. pont) a felügyel ség számlájára befizette. A tervezett tevékenység: A telephely Kecskemét, Mindszenti körúton található, a GIPZ jel övezetben. A telephely összterülete 4,8 ha, ebb l kb m 2 -nyi területen tervezik az inert hulladékkezelést. A telephelyen végezni kívánt tevékenység az építési és bontási hulladékok begy jtése, tárolása majd hasznosításra történ kezelése. A telephelyen gy jtött és szelektált építési hulladékot a Beton Center Kft.-t l bérelt, HARTL POWERCRUSHER PC 1055 J típusú berendezéssel zúzza, osztályozza, a különböz frakciókat (beton, tégla, k zúzalék frakció, darált aszfalt frakció, föld frakció) egymástól elválasztva depókban tárolja, majd az útépítési munkáiban újra felhasználja. A telephely szilárd burkolattal ellátott, 3000 m 2 -nyi területén tervezik a technológiát üzemeltetni. A begy jtött inert hulladékot 1500 m 2, a letört anyagot 1200 m 2 területen tervezik tárolni. A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) 3. sz. melléklet 107. pontja alapján a felügyel ség döntését l függ, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. A november 9-én benyújtott el vizsgálati dokumentáció tartalmilag és formailag megfelel a R. el írásainak. Természetvédelem A tárgyi, belterületi ingatlan nem védett, nem Natura 2000 terület, a kivett, telephelyként nyilvántartott ingatlanon természeti érték el fordulásáról információ nincs. A dokumentáció alapján a tevékenység várhatóan nem okoz jelent s környezeti hatást. Leveg védelem A betervezett HARTL POWERCRUSHER PC 1055 J típusú pofástör berendezés gyárilag permetez berendezéssel szerelt, amely jelent s mértékben csökkenti a technológia porkibocsátását. A dokumentáció készít je a k törés és a depóniatárolók várható kiporzását is vizsgálta, a tevékenység a környezeti leveg t várhatóan jelent s mértékben nem terheli. A m szaki számítással, terjedés modellezéssel megállapított hatásterület a lakóövezetet nem éri el, várhatóan így zavaró hatást nem jelent az ott él k számára.

3 3 Zajvédelem A zajvédelmi fejezet alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység nem okoz a környezet zajterhelésében lényeges változást, a számítások szerint a zajterhelési határértékek teljesülnek és a védend épületek a hatásterületen kívül esnek, ezért további vizsgálat (hatásvizsgálat) zajvédelmi szempontból nem szükséges. A dokumentáció zajvédelmi munkarésze megfelel a tartalmi és formai követelményeknek. Az elvégzett zajterhelés számítás eredményei alapján további vizsgálat nem szükséges. Hulladékgazdálkodás A létesítés és üzemelés során keletkez hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelel gy jtésér l és elszállításáról gondoskodnak. Ivóvíz ellátás, szociális szennyvíz elhelyezés Az ivóvíz ellátás közm ves hálózatról történik, a szociális vízigény: 80 m 3 /év. A telephely saját fúrt kúttal nem rendelkezik. A telep szennyvízelvezetése csatornázott, a kecskeméti (városi) szennyvíztisztító telep hálózatára kötött. Technológiai szennyvíz A tevékenység technológiai vízigénye (a kiporzás csökkentésére a feldolgozásra kerül depóniát nedvesítik a felhasználás el tti fázisban): 375 m 3 /év. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. Csapadékvíz A tevékenységet szilárd burkolatú nyílt téren (2.500 m 2 ) végzik. A telephely határain övárkok 4 db kerültek kialakításra a csapadék elszikkasztása céljából. Az engedélyezési eljárási dokumentációhoz csatolandó környezetvédelmi tervfejezetnek a hatályos jogszabályok által el írt, általános tartalmi követelményeknek kell megfelelni, különös tekintettel a hulladékkezelési engedély kérelemben: 1. Részletes technológiai leírással, ismertetni kell a begy jteni kívánt hulladékok részletes kezelésének, gy jtésének módját, helyét, térképi elhelyezéssel alátámasztva. 2. Ismertetni kell a kezel -, és a gy jt helyek, valamint a veszélyes hulladék gy jt hely telephelyen belüli helyét, valamint kiépítettségét, m szaki védelmét. A kezel -, és gy jt helyek kiépítettsége ismertetésének olyan szint nek kell lennie, hogy azzal igazolható legyen a jogszabályi el írásoknak való megfelelésük. 3. Igazolni kell a pénzügyi biztosíték meglétét a hulladékkezelési tevékenység (mennyiség, veszélyes hulladékok) esetleges környezeti kárainak elhárításához. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos közlemény a felügyel ség honlapján november 21-én, Kecskemét MJ Város önkormányzat polgármesteri hivatalában közzétételre került, mellyel kapcsolatosan a jegyz tájékoztatása szerint észrevétel nem érkezett. Kecskemét MJ Város Jegyz je /2012. számon hatáskörének hiányát állapította meg. Az eljárásban megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A szakhatósági állásfoglalásokat a határozat rendelkez részében írtam el. Az indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalások: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: A benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján, megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység környezet-egészségügyi szempontból a kikötésben foglaltak betartása esetén káros hatásokat nem okoz. A fentiekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. Az önálló jogorvoslat lehet ségét, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése zárja ki. Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket. 44. (1) bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 32/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. számú mellékletben meghatározott szakkérdések tekintetében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló

4 4 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet és a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény el írásaira figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 10. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatósági jogkörben, a 4. (2) bekezdésben megállapított illetékességgel adtam ki, alkalmazva a Ket. vonatkozó el írásait. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala: Megállapítottam, hogy hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy tárgyi munka sem m emléki érdeket, sem nyilvántartott régészeti lel helyei nem érint. A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetésér l. Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelmér l szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. -a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti Lelet vagy emlék kerül el, a régészeti örökség védelme érdekében err l a területileg illetékes megyei hatókör városi múzeumnak (Katona József Múzeum, 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.. tel: (76) ) bejelentést kell tenni a munkálatok felfüggesztésével egyidej leg, a talált leleteket a felel s rzés szabályai szerint meg rizve, lehet séget biztosítva a munkálatokkal érintett terület: átvizsgálására, illet leg az esetlegesen el kerül régészeti jelenségek feltárására. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét - jogutódként i - a régészeti és a m emléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. (1) bekezdés a) pontja, valamint á környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet 3. pontja, illetékességét a Kr. 1. melléklet 2. pontja határozza meg. Körzeti Földhivatal Kecskemét: A szakhatósági megkereséshez csatolt el zetes vizsgálati dokumentációból megállapítottam, hogy a beruházás a term föld védelem érdekeit nem sérti, ezért földvédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárultunk. Szakhatósági állásfoglalásunkat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésben foglaltak alapján adtam ki. Szolnoki Bányakapitányság: A Bányakapitányság jelen ügyben való hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bek. állapítja meg. A Bányakapitányság 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bek. szerint a 4. számú melléklet 7. pontban el írt, vizsgálandó szakkérdésre való figyelemmel - Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából. adta meg állásfoglalását. A jelen végzés elleni önálló jogorvoslat lehet ségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 44. (9) bek. zárja ki. A Bányakapitányság jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. (5) bek. alapján adja ki. A Szolnoki Bányakapitányság tárgybeli ügyben való illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet állapítja meg. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: A talajvédelmi hatóság az említett feltételek betartása mellett az engedélyezési eljáráshoz szakhatósági hozzájárulását megadja. Az önálló jogorvoslat kizártságáról a évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése rendelkezik. A Kormányhivatal hatáskörét a 328/2010 (XII. 27.) Kormányrendelet 1. (1) bekezdés b) pontja, és az 17. (1) bekezdése állapítja meg. A szakhatósági állásfoglalást a évi CXXIX törvény 1., 39., 48., 49. (1) bek. d) pont, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. (1) bekezdés 4. melléklet 5. pontja, valamint a évi CXL. törvény 44. (1) bekezdése alapján adtam ki. Az érdemben elbírált kérelem alapján, az el zetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásait is figyelembe véve felügyel ségünk megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelent s környezeti hatást és nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet hatálya alá sem. A felügyel ség határozata rendelkez részében, mivel nem feltételezhet jelent s környezeti hatás és a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmez t, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhet meg.

5 5 A felügyel ség jelen határozatot a környezet védelmér l szóló évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelmében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) nyilvánosan közzéteszi. A felügyel ség a R. 5. (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Kecskemét MJ Város Jegyz jének, aki jelen határozat megküldését l számított 5. napon gondoskodik annak közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. A határozat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése ac) pontján alapul. A felügyel ség hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Jelen ügyben az ügyintézési határid a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Kvtv.) 67. (6) bekezdés alapján /a hiánypótlást, a hirdetményezést és a szakhatóságok eljárását tekintve/ február 19-én járt volna le. A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98. (1) bekezdése és a 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján állapítottam meg. Szeged, január 31. Némethy Tímea igazgató megbízásából Dr. Mader Balázs s. k. mb. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, XII. Ker. Szegedi u ) 2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP 3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP 4. B-Kk. M-i Kormányhivatal Kecskeméti Járási Földhivatal (6000 Kecskemét, Fecske u. 25.) 5. B-Kk. Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP 6. Kecskemét MJ Város Jegyz je (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) HKP 7. Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, H sök tere 6.) HKP 8. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák tér 3.) HKP 9. ATI-KTVF Hatósági Nyilvántartás 10. ATI-KTVF Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 46726-16/2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u. 70-78.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje -----.---- /2013. Tárcw: telepengedély határozat kiadása Határozat SUNPLAST Kft. gazdasági társaság (6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A.) által 6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben