Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: /2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció H A T Á R O Z A T A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) által benyújtott, a kardoskúti reptéri tároló (Tótkomlós, 0433/21 hrsz.) területén végzett kármentesítési monitoringra vonatkozó záródokumentációt elfogadva, a kármentesítési monitoring tevékenységet, valamint a kármentesítést befejezettnek tekintjük. A SZAKHATÓSÁGOK EL ÍRÁSAI: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete: A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) által a MOL Nyrt. Tótkomlós, 0433/21 hrsz. Kardoskúti reptéri tároló kármentesítési záródokumentáció elfogadása iránt beadott kérelem ügyében az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ségnél /2014. iktatószám alatt folyamatban lev eljárásban a kármentési záródokumentáció elfogadásához az egészségügyi államigazgatási szerv szakhatósági hatáskörébe tartozó szempontból hozzájárulok. A szakhatósági eljárásban Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel eljárási költségként, amit a kérelmez ügyfél az eljáró szakhatóság számára megfizetett. E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezés nem nyújtható be, ezért csak az engedélyezési eljárást lezáró döntés elleni fellebbezéssel kifogásolható. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a MOL Nyrt. ügyében - a Tótkomlós, 0433/21 hrsz. alatti ingatlanon a Kardoskút Reptéri Hulladéktároló területén folyó kármentesítési monitoring tevékenységet, valamint a kármentesítést a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. (7) bekezdésének (c) (d) pontjai szerint befejezettnek tekintem - a kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadásához szakhatósági hozzájárulásomat megadom. El írás: A továbbiakban üzemeltetni nem kívánt figyel kutakat eltömedékeléssel meg kell szüntetni, az ehhez szükséges vízjogi létesítési engedélyezési eljárást kezdeményezni kell hatóságunkon. Az engedélykérelemhez benyújtandó dokumentációnak meg kell felelnie a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr l és mellékleteir l szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek. A megmaradó, továbbiakban is üzemeltetni kívánt figyel kutak vonatkozásában a /2011. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt módosíttatni szükséges. A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció hatóságunkra történ benyújtásának határideje: Az ATI-KTF által kiadott határozat joger re emelkedését követ 3 hónap. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntet végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. Békés Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága: A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) megküldte az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez a kardoskúti reptéri hulladéktárolónál (Tótkomlós, 0433/21 hrsz.) folytatott kármentesítési beavatkozási záródokumentációt. A dokumentációt (készítette: Király Béla vegyészmérnök., készült: július) áttekintve az alábbi állásfoglalást tesszük: A m szaki beavatkozási záródokumentációt talajvédelmi szempontból elfogadjuk. Jelen állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 Honlap:

2 2 A határozat rendelkez részében foglalt el írások teljesítésének elmulasztása esetén természetes személy esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet esetén pedig ötezer forinttól egymillió forintig terjed eljárási bírság szabható ki. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás ,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként 200 Ft postaköltség merült fel, amit az ügyfél a szolgáltatási díjjal együtt megfizetett. A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határid leteltét követ napon külön értesítés nélkül joger re emelkedik. INDOKOLÁS MOL Nyrt. a Tótkomlós, Külterület 0433/21 hrsz. alatti kardoskúti repül téri olajos iszap hulladéktároló környezetében feltárt környezetszennyezés kapcsán elkészítette a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárási záródokumentációt, mely alapján felügyel ségünk a /2007. számú határozatával m szaki beavatkozásra kötelezte az Nyrt-t. A m szaki beavatkozást követ en a beavatkozási záródokumentáció alapján felügyel ségünk a /2009. sz. határozattal a beavatkozást befejezettnek tekintette és kármentesítési monitoring végzését rendelte el (2014. április 30.-ig). A beavatkozáshoz el írt (D) kármentesítési célállapot határértékek a következ k voltak: Dtalajvíz Dtalaj TPH µg/l mg/kg Bárium µg/l mg/kg Egyéb alkil benzol 44,9 µg/l Xilolok 21,4 µg/l A MOL Nyrt augusztus 6-án benyújtotta a Kardoskúti reptéri tároló (Tótkomlós, 0433/21 hrsz.) területén végzett kármentesítési monitoringra vonatkozó záródokumentációt. A kármentesítési monitoringot a PR-1, -2, -3, -4, T-I, T-II, és az MRK-10, -11, -12, -15 és 19 jel kutakból negyedévente végezték TPH, bárium, alkilbenzolok és xilolok komponensekre. A beadvány hiányossága miatt a /2014. számú hiánypótlási végzésben az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az eljárásba bevonandó szakhatóság (Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, Békés Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság) eljárási díjának a befizetésére és az átutalást igazoló bizonylat, vagy annak másolatának megküldésére szólítottam fel az Nyrt-t, melynek szeptember 26-án eleget tett. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (4) bekezdésének a), b) és c) pontja alapján megkeresett szakhatóságok: a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete BE-06R/014/ /2014. számon, a Békés Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága BEF/01/1380/1-TA/2014. számon, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság TVH /2014. számon megadta szakhatósági állásfoglalását. El írásaikat a határozat rendelkez része tartalmazza. A szakhatósági állásfoglalások indokolása a következ : Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete: A fenti ügyben benyújtott dokumentációban található mérési eredményekkel és azok értékelésével, valamint a további teend kre vonatkozó javaslatokkal egyetértek, figyelembe véve a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvíz-készlet min ségét, egészség károsítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényez k vizsgálatának kérdését. A kármentesítési záródokumentációval egyetértek.

3 3 Ennek figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított évi CXL. törvény (Ket.) 44. (6) bek. b) pontja értelmében a kérelem teljesítéséhez hozzájárultam. E szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (4) bek. a) pontja szerinti hatáskörben és a Ket. 21. (1) bek. c) pontjában meghatározott illetékességi ok alapján adtam ki. Az önálló fellebbezés lehet ségét e szakhatósági állásfoglalás ellen a Ket. 44. (9) bek. zárja ki. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jelleg szolgáltatásaiért fizetend díjakról szóló 1/2009.(I.30.) EüM-rendelet 1. számú mellékletének XI. 10. pontja alapján határoztam meg. Békés Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (6721 Szeged Fels Tisza-part 17.) megküldte hatóságunknak a kardoskúti reptéri hulladéktárolónál (Tótkomlós, 0433/21 hrsz.) folytatott kármentesítéssel kapcsolatos kármentesítési monitoring záródokumentációt. A dokumentációt áttekintve a rendelkez részben foglaltak szerint elfogadtuk. A talajvédelmi szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mez gazdasági szakigazgatási szervei el tt kezdeményezett eljárásokban fizetend igazgatási szolgáltatási díjak mértékér l, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet pontja szerint ,- Ft, melynek befizetése megtörtént. Talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásunkat a f városi és megyei kormányhivatalok mez gazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésér l szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete 17. (1) bekezdése, valamint a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l 4. b) pontja alapján adtuk meg. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség fenti számú, október 1. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a MOL Nyrt. ügyében, Tótkomlós, 0433/21 hrsz. alatti ingatlanon Kardoskút Reptéri Hulladéktároló kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadásához. Hatóságunk részére elektronikusan rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottuk meg: Az érintett területen (korábbi vályog lel hely) hulladéklerakót hoztak létre, ahol a mélyfúrásoknál keletkez iszaphulladékokat, olajjal szennyezett talajt, a kútbontások során keletkezett betontörmeléket és szennyezett talajt, valamint egyéb olajipari hulladékokat helyeztek el, mely tevékenység következtében talaj-és talajvízszennyezés alakult ki a területen TPH, bárium, alkilbenzolok és xilolok tekintetében. A szennyezés felszámolására kármentesítést végeztek. A megvalósított beavatkozás talajkitermelés és talajcsere volt. A munkagödrök a felszín közeléb l letermelt és deponált tiszta talajjal, ill. az SZBT-4 gy jt állomás építésekor kitermelt talajjal kerültek feltöltésre. A kármentesítés befejezését követ en és között monitoring keretében 11 db monitoring kút mintázásával követték nyomon a talaj vízmin ség alakulását. Jelen kármentesítési monitoring záródokumentáció megállapításai szerint a TPH koncentrációk, a monitoring els évében tapasztalt két kiugró érték (amelyek szintén alatta maradtak a (D)-értéknek) kivételével, folyamatosan (D) kármentesítési célállapot határérték alatt maradtak. A bárium koncentrációja nem csak a (D), hanem a (B) szennyezettségi határértéknek is alatta maradt, minden kútban és valamennyi vizsgálati id pontban. A két illékony aromás komponenscsoport, a xilolok és az egyéb alkil-benzolok pedig minden esetben alsó méréshatár alatti koncentrációt mutattak. A kármentesítési monitoring eredményei alapján további kármentesítési munkára tárgyi területen nincs szükség, a kármentesítés befejezésér l - a felszín alatti víz vonatkozásában - a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. (7) bekezdés c), d) pontja alapján döntöttünk. A monitoring kutak további üzemeltetésével kapcsolatban a dokumentációban tett javaslat alapján el írtuk a megszüntetend kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljárásának hatóságunkon történ kezdeményezését, a továbbiakban is üzemeltetni kívánt kutakra pedig a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását. Az eltömedékeléshez szükséges vízjogi létesítési engedély kérelemhez benyújtandó tervdokumentáció tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr l és mellékleteir l szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmazza. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése szerint vízjogi engedély szükséges - jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységekt l eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély). A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. szerint a hatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követ naptól számított harminc napon belül köteles megadni. A kérelem október 1. napján érkezett a vízügyi hatóságra. Az ügy el zmény iratainak megküldését október 14-én belföldi jogsegély keretében kértem a felügyel ségt l, amely október 22-én érkezett hatóságunkra november 4-én a szakhatósági eljárást egyszeri alkalommal 15 nappal meghosszabbítottam. A Ket. 33. (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határid be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjed id. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határid n belül adta ki. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehet ségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. Hatóságom a Ket. 78. (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. Hatóságunk illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,

4 4 valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki. A benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentációban közölt eredmények szerint a monitoring id szaka alatt a talajvízben vizsgált TPH, bárium, alkilbenzolok és xilolok komponensek koncentrációja egyetlen alkalommal sem érte el a (D) kármentesítési célállapot határértéket. Bárium, alkilbenzolok és xilolok komponensek tekintetében a vizsgálati eredmények nem haladták meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet által meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket. A kármentesítési monitoring eredményei alapján további kármentesítési munkára a tárgyi területen nincs szükség, ezért felügyel ségünk a kármentesítés befejezésér l határozott a felszín alatti vizek védelmér l szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. (7) bekezdés c) és d) pontja alapján. A kés bbi területhasználat, illetve a szennyezésre vonatkozó további vizsgálat lehet ségének fenntartása érdekében a záródokumentációban javasolt PR-1, -2, -4, T-II és az MRK-15 jel monitoring kutak fennmaradása javasolt, az MRK-10, MRK-11, MRK-12, MRK-19 és T-I jel monitoring kutak további üzemeltetése a kármentesítés befejezésével okafogyottá vált, azok megszüntetésér l, eltömedékelésér l szakszer en gondoskodni kell. Az ügyintézési határid lejártának napja: január 5. A határozat a felszín alatti vizek védelmér l szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 30. (7) bekezdés c) és d) pontján alapul. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2005 (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. sz. mellékletének I pontja határozza meg. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A fellebbezési díj mértékét a KvVM rendelet 2. (4)-(10) bekezdése állapítja meg. A Felügyel ség hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, december 17. Némethy Tímea igazgató megbízásából: dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. MOL Nyrt Budapest, Október huszonharmadika u. 18. tv. 2. Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 5900 Orosháza, Könd u. 33. HKP 3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság 6721 Szeged, Berlini krt Békés Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. HKP 5. Orosháza Város Önkormányzata 5901 Orosháza, Pf.: 121. tájékoztatásul 6. Békés Megyei F ügyészség 5701 Gyula, Pf.: 50. (joger re emelkedés után) 7. Nemzeti Környezetügyi Intézet 1012 Budapest, Márvány u. 1/B. 8. Hatósági nyilvántartás

5 9. Irattár 5

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5954-1/2012. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. által

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje -----.---- /2013. Tárcw: telepengedély határozat kiadása Határozat SUNPLAST Kft. gazdasági társaság (6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A.) által 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben