Tisztelt Képviselő Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő Úr!"

Átírás

1 f9 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR Németh Szilárd úrnak országgyűlési képviselő Irorn6nysAm: gyúi Hlvatala k14%38%, PT/ 5 / (2006) rrkezett: JAN 2 6. Tisztelt Képviselő Úr! Mi volt és mi lesz a Csepel Művek területén, három különböző telephelyen elhelyezett 1200 t galvániszappal?" című, az Országgyűlés Házszabálya ának (2) bekezdésében foglaltak szerint K/ számon Dr. Persányi Miklós miniszter úrhoz intézett írásbeli választ igénylő kérdésére - a tárcán belül kialakult munkamegosztás alapján - illetékességből a következő választ adom : 1./ Kik, mikor és milyen ügyiratszámon engedélyezték a kb tonna galvániszap elhelyezését, kezelését, ártalmatlanítását a volt Csepel Művek három különböző telephelyén? A Fríz Veszélyes Hulladékot Kezelő Kft. f.a. (2310 Szigetszentmiklós, Szilágyi Lajos utca 44/a.) (továbbiakban : Kft.) veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet folytatott a Budapest, IX. kerület, Kén utca 5. szám alatti telephelyen, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban : Felügyelőség) KF : /2000. számú határozata alapján. A Kft április 28. napján kelt levelében a Kén utcai telephelyre vonatkozóan kérelmezte az engedély meghosszabbítását, melyre nem került sor, tekintettel arra, hogy a IX. kerületi Önkormányzat kötelezte a Kft-t a Kén utca 5. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységek felszámolására, illetve szakhatósági állásfoglalásában nem járult hozzá a tevékenységének végzéséhez. Ezt követően a Fríz Kft. a 1211 Budapest, Gyepsor utca 1. szám alatt telephelyet bérelt a Diamond Build Kft-től, ahová a hulladékot átszállíttatta, majd ezen telephelyre vonatkozóan kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre, amely veszélyes hulladék (vegyes galvániszap) átvételére és hasznosítására, valamint frizetta szárítási technológiájánál alkalmazott fáradt olajjal való tüzelésre és az ehhez szükséges fáradt olaj átvételére vonatkozott. A Felügyelőség KF : /2004. számú határozatával a Kft. kérelmét elutasította, mivel a hulladékkezelési tevékenység feltételei nem voltak biztosítottak, így pl. a Kft. nem rendelkezett telepengedéllyel. Budapest-Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városépítési Iroda Építéshatósági Csoportjának 1011 Budapest, Fő utca telefon : Budapest, Pf telefax:

2 2 helyszíni szemléről készült feljegyzése értelmében a tárgyi ingatlanon lévő csarnoképületre fennmaradási, továbbépítési és használatbavételi engedélyt kell kérni, illetve a jogerős engedélyek megszerzéséig a csarnokban további építési munkát és hulladékkezelési tevékenységet végezni nem lehet. A Felügyelőség KF : /2004. számú határozatával kötelezte a Kft-t a telephelyen található veszélyes hulladék elszállítására, szeptember 15-i határidővel. A Kft. fellebbezést nyújtott be a veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó kötelezés ellen. A Főfelügyelőség 14/5449/5/2004. számú határozatában az első fokú határozatot részben megváltoztatta, és a veszélyes hulladék elszállítására rendelkezésre álló határidőt a határozat kézhez vételétől számított 30 napban állapította meg, egyebekben az első fokú határozatot helybenhagyta. A Felügyelőség a másodfokú határozatot KF : /2004. számú levelével az érintettek részére postázta, a Kft. azt - a térdvevény tanúsága szerint december 22. napján vette kézhez. A Felügyelőség december 22. napján ismételten helyszíni ellenőrzést tartott a Kft. telephelyén, ahol megállapításra került, hogy a veszélyes hulladékok elszállítása még nem kezdődött meg. A Kft. a másodfokú határozat ellen keresetet nyújtott be a Fővárosi Bíróságra. A per A polgári perrendtartásról szóló évi III. Törvény (a továbbiakban Pp. ) 137. (1) bekezdés c) pontja alapján május 18. napjától szünetelt, és a Pp (3) bekezdése alapján november 18. napján megszűnt. Időközben a Pest Megyei Bíróság határozata értelmében június 28. napján megindult a Fríz Kft. felszámolási eljárása. Tájékoztatom, hogy a Fríz Kft. jelenleg nem három, hanem két területen tárol veszélyes hulladékot : a /70 és a /86 hrsz-ú területen. 2.) Milyen eredetű az említett galvániszap, hol és milyen ipari műveletek során keletkezett, illetve mi célból és honnan szállították át Csepelre? A két, fent említett területen tárolt veszélyes hulladék galvánipari technológiákból származó, nehézfém tartalmú galvániszap. A Fríz Kft. a Budapest, Kén utca 5. szám alatti, P&G Kft-től bérelt telephelyről szállította át Csepelre a hulladékot, miután a IX kerületi Önkormányzat kötelezte a P&G Kft-t a telephely felszámolására, illetve szakhatósági állásfoglalásában nem járult hozzá a hulladékkezelési tevékenység végzéséhez. A Fríz Kft. az új telephelyen tervezte a hulladékkezelési tevékenység folytatását, azonban hulladékhasznosítási engedélykérelmét a Felügyelőség - telepengedély hiányában - elutasította. 3.) Mely cégek, vállalatok tevékenysége során keletkezett a veszélyes hulladék? A Felügyelőség tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló adatok a hulladék eredetére vonatkozóan nem teljes körűek, a beszállítók egy része a 2002-ben

3 3 tartott környezetvédelmi ellenőrzés jegyzőkönyvében lett rögzítve. Ezek a következők : Fégarmy Fegyvergyártó Kft. (Budapest), Cromat Corr 97 Kft. (Istvánmező), Rekontra-kontra Kft. (Gödöllő), Ferrion Kft. (Edelény). Ez idő alatt a Fríz Kft. KF : /2000. számú, április 30. napjáig érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezett, tehát a hulladéktermelők jogszerűen adták át a galvániszapot. A vizsgált időszakban működő HAWIS veszélyes hulladék nyilvántartó rendszerben a hulladékkezelők adatszolgáltatása a jogszabály szerint csak az átvételt igazoló,sz szállítójegyek számának negyedévenkénti bejelentését írta elő, a hulladék termelőjét nem kellett megnevezni. 4.) Mely cégek, vállalatok végezték a veszélyes hulladék kezelését, ártalmatlanítását, tárolását? A veszélyes hulladékokat csak a Fríz Kft. kezelte : átvette hasznosításra, illetve tárolta. 5.) Mely cégek, vállalatok telephelyén történt? Az átvételt a P&G Kft. Budapest, IX. kerület, Kén utca 5. szám alatti telephelyén végezte érvényes hulladékkezelési engedély alapján, 2003-ig szeptemberétől Csepelen, egy több szervezet közös tulajdonában lévő telephelynek a Diamond Build Kft. által használt részét bérelték és tárolják a galvániszap hulladékot, engedély nélkül. 6.) Kik szállították? Ki adta ki, mikor és milyen ügyszámon a veszélyes hulladék szállítási engedélyét? A Felügyelőség tájékoztatása szerint a rendelkezésükre álló dokumentációból nem állapítható meg a szállító szervezet. 7.) Pályázott-e, illetve nyert-e valamely érintett cég, vállalat, magánszemély állami forrást e veszélyes hulladék kezelésével, tárolásával, megsemmisítésével, ártalmatlanításával kapcsolatban? Ha igen, ki, mikor, milyen forrásból és mekkora összeget? Ismereteink szerint nem kaptak semmilyen állami forrásból anyagi támogatást. 8.) Megfelel-e a jogszabályi tárolási előírásoknak a jelenlegi három telephely? Megfelelően tárolják-e az 1200 tonna galvániszapot? A két telephelyen tárolt, kb tonna galvániszap tárolási körülményei jelenleg nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, tekintettel arra, hogy a hulladéktárolást engedély nélkül végzi. 9.) Mennyiben felelős és mit tehet ebben a kialakult helyzetben az illetékes helyi önkormányzat?

4 4 Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kísérte a területére szállított galvániszap tárolásának körülményeit, a Felügyelőséggel folyamatos kapcsolatot tart az ügyben. A Fríz Kft. veszélyes hulladék hasznosítási engedélykérelmét 2004-ben a Felügyelőség KF : /2004. számon azért utasította el, mert a Kft. nem rendelkezett telepengedéllyel a csepeli bérelt telephelyre, továbbá, mert a területen álló csarnoknak nem volt a kérelem időpontjában használatbavételi és továbbépítési engedélye. 10.) Kik és hol szegték meg a környezetvédelmi törvény, a hulladékgazdálkodási törvény, a veszélyes hulladékokról szóló jogszabályok rendelkezéseit, illetve az ún. Aarhusi Egyezményben meghatározott információhoz és beleszóláshoz való lakossági jogosultságot? A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi Llll. törvény (a továbbiakban Kvt. ) 46. (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat feladata a Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban álló települési környezetvédelmi program kidolgozása, amelyet a képviselőtestület hagy jóvá. A települési környezetvédelmi program tartalmi követelményeit a Kvt. 47. (1) bekezdése tartalmazza. A Kvt. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint 51. (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata továbbá, hogy elemezze, értékelje a környezet állapotát az illetékességi területén és erről legalább évente egyszer tájékoztassa a lakosságot. Az ehhez szükséges információkat az önkormányzatnak kell beszereznie. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XL111. törvény (továbbiakban : Hgt.) 14. (1) bekezdése értelmében hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. A Hgt. 14. (2)) bekezdése szerint hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet 8. -a értelmében - az ott nevesített kivételektől eltekintve - a veszélyes hulladékok kezelése csak a kőmyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyével végezhető. A Fríz Kft. megszegte a Hgt. 14. (2) bekezdését, mivel a hulladékkezelési tevékenységet hulladékkezelési engedély nélkül kezdte meg, továbbá megszegte a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet 8. -ban foglaltakat is. A Hgt. 49. (1) bekezdése szerint, aki tevékenységével vagy mulasztásával a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kőtelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

5 5 b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez, c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. Fentiekre tekintettel a Felügyelőség KTVF : számú határozatával a FRÍZ Kft-t a Budapest M. kerület, volt Csepel Művek , hrsz.-ú telephelyein folytatott hulladékkezelésnek minősülő tevékenység - veszélyes hulladék tárolás - jogellenes folytatása miatt Ft hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte. A Fríz Kft. által benyújtott fellebbezés folytán eljárt Főfelügyelőség számú határozatával az első fokú határozatot megsemmisítette, és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasította. Az új eljárás jelenleg zajlik. 11.) Az 1200 tonna galvániszap a Dunától 200 m-re való elhelyezése, összetétele, jelenlegi tárolási módja fenyegeti-e baleset- vagy helyi katasztrófa veszéllyel a csepelieket, a környéken élőket, illetve a Csepel Művek területén dolgozókat? Baleset és helyi katasztrófa veszélye nem fenyeget. Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni. Budapest, január Üdvözlettel : i o Íi

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 19.06.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Zsák Ferenc Tibor, magyar állampolgár által a Kelet-magyarországi Természetvédelmi Társaság nevében, benyújtott,

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő ellenőrzéséről

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő ellenőrzéséről 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő l és ellenőrzéséről A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/4-3/2013. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről 8000 Székesfehérvár, Piac

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által üzemeltetett Szentmihályi

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-573-16/2013/H. Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T A [ ] (a továbbiakban: Kötelezett), [ ] jogellenes adatkezelés miatt az információs önrendelkezési

Részletesebben

JELENTÉS. az EU hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesítésének ellenőrzéséről. 1283 2012. május

JELENTÉS. az EU hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesítésének ellenőrzéséről. 1283 2012. május JELENTÉS az EU hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesítésének ellenőrzéséről 1283 2012. május ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Iktatószám: V-2001-111/2011-2012. Témaszám: 40 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben