KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u szám alatti (233109/1 hrsz.-ú) inert hulladékhasznosító telep létesítésére vonatkozó elızetes vizsgálati eljárás Elıadó: Horváth Kinga dr. Bálint-Mikolcsó Eszter Fülöp Júlia Gál István Katkó Lajos Krista Klaudia Magyari Julianna Schwenk Zsuzsa H A T Á R O Z A T A Tápegység Ipari Szolgáltató Kft. (1212 Budapest, Határ u. 4/b., a továbbiakban: Kérelmezı) megbízása alapján az Epsylon-Natura Kft. (1139 Budapest, Váci út 87., a továbbiakban: Tervezı) által készített és benyújtott elızetes vizsgálati dokumentáció, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján megállapítom, hogy a Budapest XXII. ker., Bányalég u szám alatti (233109/1 hrsz.-ú) ingatlanon Inert Hulladékhasznosító Telep létesítésének a környezeti hatása jelentıs, ezért környezeti hatástanulmány benyújtását írom elı. I. A tevékenységet jellemzı adatok A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: A beruházás célja: a Budapest XXII. ker., Bányalég u szám alatti (233109/1 hrsz.-ú) ingatlanon inert építési- és bontási hulladékokat feldolgozó hulladék begyőjtı, elıkezelı és hasznosító telep létesítése. A tervezett létesítménynek helyet adó telek területe: m 2 A létesítmény tervezett kapacitása: t/év A létesítményhez kialakítani tervezett összes (kialakítását tekintve felszíni) parkolóhelyek száma 5 db, melyek személygépjármővek befogadására alkalmasak. A parkolók a telek É-i oldalán lévı bejárata elıtti területen kerülnek elhelyezésre. A parkolók gyeprácsos kialakításban kerülnek telepítésre. A hulladékkezelı telepen építmény nem kerül elhelyezésre. Az alkalmazottak irodai, valamint szociális igényeit mobil konténerekkel (összesen 4 db) tervezik biztosítani. L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfıtıl csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézıi ügyfélfogadás: hétfı, szerda: , ig, péntek: ig

2 A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai: A tervezett tevékenység hatása Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény közigazgatási határán belül jelentkezik. II. A benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményei Általános szempontok: A hatásvizsgálati dokumentációt a Rendelet 6. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelıen, a 7. számú mellékletre figyelemmel kell elkészíteni, különös tekintettel az alábbiak vizsgálatára. Levegıtisztaság-védelem: 1. Részletesen, számításokkal alátámasztva be kell mutatni a tevékenység levegıre gyakorolt hatását, azaz a hulladékkezelési és a szállítási tevékenység során várható immissziós többletterhelést (PM 10, NO x, és CO komponensekre), valamint azt, hogy a terület alapterhelésével együtt mekkora lesz a legnagyobb kialakuló immisszió koncentráció. 2. A levegıtisztaság-védelmi hatásterületet számszerően meg kell határozni (mind a közvetett, mind a közvetlen hatásterületet), és térképen ábrázolni kell. A hatásterület számítását a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló többször módosított 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 5. (5) bekezdése alapján kell elvégezni, és a számításokat ellenırizhetı módon be kell mutatni (kiindulási adatok ismertetése, számítás menete, eredmény kiértékelése). 3. A dokumentációban be kell mutatni a tevékenység során tervezett mőszaki intézkedéseket, melyek a levegıterhelés (legfıképpen a porterhelés) megelızését, illetıleg csökkentését szolgálják. 4. Méretarányos térképen be kell mutatni a telephely lakott területtıl való távolságát. III. A benyújtandó környezeti hatástanulmány szakhatóság által elıírt tartalmi követelményei Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Jegyzıjének /2010/XIX. számú szakhatósági állásfoglalásában - helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedıen - tett tartalmi követelményei: A fás szárú növények felmérése, a fa egyedek 1 méter magasságban mért törzsátmérı nagyságának meghatározásával; A diffúz levegıterhelés közvetlen és közvetett hatásterületének meghatározása; A levegıterhelés (diffúz porterhelés) megelızésére, illetve csökkentésére szolgáló mőszaki intézkedések; A beszállítás torlódásmentességének biztosítása; A szállítási útvonalak terhelhetıségének vizsgálata; A 30%-os minimális zöldfelület nagyságának biztosítása. IV. Egyéb A környezetvédelmi engedély iránti kérelmet és a környezeti hatástanulmányt a határozat jogerıre emelkedését követı 2 éven belül lehet a Felügyelıségre benyújtani. A kérelmet és annak mellékleteit nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a hatályos jogszabályban rögzített igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát. 2

3 A környezeti hatástanulmány egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelı részszakterületeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl szóló jogszabály alapján szakértıi jogosultsággal rendelkezı szakértı készítheti el. Egyidejőleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke Ft, azaz kettıszázötvenezer forint. E döntés ellen a közléstıl számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséghez 4 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja Ft, azaz egyszázhuszonötezer forint, amelyet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (továbbiakban: Felügyelıség) Magyar Államkincstárnál vezetett számú elıirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való elıterjesztésére nincs lehetıség. INDOKOLÁS A Kérelmezı által a tervezéssel megbízott Tervezı a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségen (a továbbiakban: Felügyelıség) a 1225 Budapest, Bányalég utca (233109/1 hrsz.-ú) szám alatti ingatlanon létesítendı Inert Hulladékhasznosító Telep megvalósítására vonatkozó elızetes vizsgálati dokumentáció és kérelem benyújtásával elızetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. A Kérelmezı a Ft igazgatási szolgáltatási díjat elrótta. A Felügyelıség megállapította, hogy a tervezett tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének 117. pontjában (nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól) szerepel, azaz a Felügyelıség döntésétıl függıen környezeti hatásvizsgálat köteles. A Felügyelıség az elızetes vizsgálati eljárás megindítását követıen a Rendelet 3. (3) bekezdése értelmében, hivatalában és honlapján közzétette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Jegyzıjének. Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Jegyzıje szeptember 21. napján érkezett levelében tájékoztatta a Felügyelıséget arról, hogy tárgyi elızetes vizsgálati eljárásra vonatkozó közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. A Felügyelıség figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32/A. (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében foglaltak alapján az ügyben érdekelt szakhatóságokat. Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötésekkel hozzájárult a tevékenység engedélyezéséhez, hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartotta szükségesnek, állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: Megállapítottam, hogy a mőködésbıl eredı zajterhelés nappal nagy biztonsággal megfelel a követelményeknek, azonban az éjszakai idıszakot tekintve a határértéket megközelíti. Az 3

4 egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló évi XI. törvény 4. (1) bekezdés d) pontja alapján melyben az egészségügyi államigazgatási szerv feladatkörébe utalja a zaj- és rezgésterhelési határértékek ellenırzésében való közremőködést a rendelkezı részben tett kikötést tettem. Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló évi XI. törvényben biztosított jogkörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességi körömben eljárva, a természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és a 4. sz. mellékletben, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam ki. Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Jegyzıje /2010/XIX. számú, a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedıen megadott szakhatósági állásfoglalásában hatásvizsgálat lefolytatását tartotta szükségesnek, melynek tartalmi követelményeire vonatkozó elıírásait a szakhatósági elıírások c. részbe foglaltam. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A Környezethasználó fenti telephelyén a hulladékhasznosítási tevékenységét a késıbbiekben összesen tonna/év mennyiséggel kívánja megvalósítani. A napi üzemidı: óra, a feldolgozott hulladékmennyiség: 200 t/óra. A tervezett tehergépjármő forgalom 154 db/nap. A hulladék szállítását átlagosan 25 tonnás jármővek végzik. Az Inert Hulladékhasznosító Telep létesítésére vonatkozó elızetes vizsgálati dokumentáció elbírálása során figyelembe vettem az R. 5. számú mellékletében foglaltak szerint, a terület igénybevételének nagyságát, a más természeti erıforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzıjének nagyságát, a környezetterhelés nagyságát, jelentıségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét. Az elızetes vizsgálati dokumentáció szerint a tervezési terület jelenlegi levegıminıségére vonatkozóan nem álltak rendelkezésre mérési adatok, becslést nem végeztek; technológiai porterhelést nem vizsgálták, csak a szállópor vonatkozó határértékeit ismertették. A dokumentációból nem derül ki, hogy a tervezési területen maximálisan hány t/m 3 feldolgozatlan, illetve elıállított termék kerülhet egyidejőleg elhelyezésre. Nem vizsgálták, hogy üzemzavar (géphiba) esetén miként történik a beszállítás, és kiszállítás, illetve a tárolás folyamatának összehangolása. Az osztályozógép és rakodógépek által okozott technológiai levegıterhelés vizsgálata, megelızése kidolgozatlan, nem történt meg. A feldolgozott és kezelni kívánt hulladékok széleróziótól védett tárolása nem megoldott. A fentieket figyelembe véve a rendelkezı részben foglaltak szerint határoztam. Döntésemet a fás szárú növények védelmérıl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet, a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10. (8) bekezdése, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében foglalt felhatalmazás, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény 33. (8) bekezdése, 44., 45/A. és 72. -a alapján hoztam. Felhívom a Környezethasználó figyelmét, hogy a tervezési terület az érdi hidrogeológiai védıterületen található. Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Jegyzıje /2010/XIX. számú levelében a /2010/XIX. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását kiegészítette, mely kiegészítést a rendelkezı részbe foglaltam. Budafok-Tétény Budapest 4

5 XXII. ker. Önkormányzat Jegyzıje fenti szakhatósági állásfoglalás kiegészítését az alábbiakkal indokolta: A szakhatósági állásfoglalásom felülvizsgálatakor megállapítottam, hogy az épített környezet helyi környezetvédelmi-természetvédelmi vonatkozásait vizsgálandó tartalmi követelményekrıl nem rendelkeztem. Megállapítottam, hogy nem bizonyított az elıírás szerinti minimális zöldfelületi arány. Továbbá észrevételeztem, hogy a tervezett beruházás hatása a környezetre címő összefoglaló táblázatban (45. oldal) a levegıre, zajra, élıvilágra, és a mővi elemekre, illetve települési környezetre vonatkozó közvetlen és közvetett hatások bemutatása a megküldött dokumentum alapján nem alátámasztott, vagy annak ellentmondó. Mővi elemek sorban közvetett hatások tekintetében új épületek megjelenését tervezi, az elızményekben konténeres elhelyezés alkalmazását. Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármestere /2010/IX. számú levelében az alábbi észrevételeket tette: A tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálatakor szükséges annak megfelelısségét igazolni, hogy A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat 46. (12) bekezdés szerinti elıírások teljesülnek és a keretövezet területein a levegıtisztaság védelmének határértéke új létesítmény elhelyezésénél a védett I. kategóriára elıírtakat nem lépi túl. A hatályos elıírások alapján a csapadékvíz elvezetése az érintett telek területén belül megfelelı mőszaki kialakítással kerül megoldásra. A jelentıs mértékő tehergépjármő forgalom úgy kerül lebonyolításra, hogy a keletkezı forgalom torlódásmentesen, a lakóterületek érintése és az útburkolatok károsítása, szennyezése nélkül valósul meg. A hatályos elıírások alapján a tevékenység ellátásához szükséges személy- és teherforgalmú parkolóhelyek, rakodási helyek a telken belül lesznek kialakítva, és a telek ki- és behajtási forgalma a Bányalég utca közlekedésének zavarása nélkül kerül megoldásra. Kérem megvizsgálni a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet (4) bekezdés c.) pont szerinti szempontokat. A Reflex Környezetvédı Egyesület (9024 Gyır, Bartók Béla út 7., a továbbiakban: Egyesület) szeptember 24-én benyújtott kérelmében az elızetes vizsgálati eljárásba ügyfélként bejelentkezett, tiltakozott a beruházás ellen. Észrevételeket tett és kérte a környezeti hatásvizsgálat elıírását, különös tekintettel a várható közvetlen gazdasági és társadalmi következmények becslésére. A Felügyelıség KTVF: /2010. számú végzésével megállapította, hogy az Egyesületet az ügyfél jogállása megilleti. A Sasad Logisztika Kft. (1125 Budapest, Bányalég u. 60/b., a továbbiakban: Kft.) október 6. napján benyújtott kérelmében az elızetes vizsgálati eljárásba ügyfélként bejelentkezett és az alábbi észrevételeket tette: A Budapest XXII. ker., Bányalég u. 60/b. alatti (hrsz.:233108/6) ingatlanon a tervezett Inert Hulladékhasznosító Telep közvetlen telekszomszédságában január óta mőködik a C-MOLL Logisztikai Központ. A /1 hrsz. alatt tervezett létesítmény a már meglévı és üzemelı raktár- és irodaépülettıl alig méterre helyezkedne el. Tekintve a tervezett létesítmény jellegét, az építési- és bontási hulladék begyőjtése, feldolgozása, és tárolása közben végzett eljárások következtében fellépı zaj- és porszennyezettség a C-MOLL Logisztikai Központ mőködését és fejlesztését, az ott dolgozók munkavégzését teljes mértékben ellehetetlenítené. 5

6 A Felügyelıség KTVF: /2010. számú végzésével megállapította, hogy a Kft.-t az ügyfél jogállása megilleti. Az U.M. Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalég u. 44.) az eljárás során - mint hatásterületen mőködı vállalkozás - észrevételt tett, tiltakozott a beruházás ellen és kérte a környezeti hatásvizsgálat elıírását, különös tekintettel a várható közvetlen gazdasági és társadalmi következmények becslésére. * A Felügyelıség a dokumentáció elbírálása során figyelembe vette a Rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint a terület igénybevételének nagyságát (beleértve a kapcsolódó mőveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erıforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzıjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkezı hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetıségét, a környezetterhelés nagyságát, jelentıségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerıt más jelentıs környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában. Mindezek alapján az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan a következık szerinti értékelést tette a Felügyelıség: A tervezett beruházás környezeti hatásainak értékelésére benyújtott dokumentációban ismertetett adatok alapján a tárgyi telephelyen t/év mennyiségő inert hulladékot kíván a Kérelmezı feldolgozni, mely nagy mennyiségő szálló por terheléssel jár. A feldolgozni kívánt inert hulladékot napi 154 db tehergépjármő szállítja a telephelyre, mely jelentısen megnövelné a jelenlegi gépjármő forgalomból származó levegıterhelést. A környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása levegıtisztaság-védelmi szempontból a Rendelet 5. számú mellékletének 1. bekezdés c) és e) pontjában foglaltak alapján a tevékenység kapacitásának, illetve környezetterhelésének nagysága, jelentısége miatt szükséges. A fentiek alapján a Felügyelıség környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tartotta szükségesnek. * A fentiekre tekintettel a Felügyelıség a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 67. (2) bekezdése, a Rendelet 5. (2) bekezdés a), aa) pontja, illetve a Kvtv. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján - a Ket. 71. (1) bekezdése figyelembevételével - a rendelkezı részben foglaltak szerint határozott. A Kvtv. 66. (1) bekezdése a) pontja szerint a környezethasználat környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély jogerıre emelkedését követıen kezdıdhet meg, illetıleg folytatható. A határozatot, mint közleményt a Felügyelıség a Kvtv. 71. (3) bekezdése értelmében, a hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá a Rendelet 5. (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 6

7 Jegyzıjének, aki köteles haladéktalanul, de legkésıbb öt napon belül gondoskodni annak közzétételérıl. A jegyzı a határozat közzétételét követı három munkanapon belül tájékoztatja a Felügyelıséget a közzététel idıpontjáról, helyérıl, valamint a határozatba való betekintési lehetıség módjáról. A Ket. 72. (1) bekezdésének ee) pontja alapján tájékoztatom, hogy a Felügyelıség a Kvtv. 67. (6) bekezdésében meghatározott eljárási határidın belül határozott illetıleg gondoskodott a döntés közlésérıl, mivel tárgyi eljárásban az ügyintézés határidı leteltének napja: november 11. A Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére is megküldöm. A dokumentációban nem került megjelölve, elkülönítve ismertetésre olyan adat, amely a Rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint államtitoknak, szolgálati titoknak minısül, vagy amely a Kérelmezı szerint üzleti titkot képez. A határozat elleni fellebbezési lehetıséget a Ket. 98. (1) és 99. (1) bekezdései biztosítják az ügyfél részére. Az eljárási díjról a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban DíjR.) 1. számú melléklet I. fejezetének 49. pontja, a jogorvoslati eljárás díjáról a DíjR. 2. (4) bekezdése alapján rendelkeztem. A Felügyelıség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a Korm. rendelet állapítja meg. Jelen határozat fellebbezés hiányában a közléstıl számított 10. munkanapot követı napon jogerıre emelkedik a Ket (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény idıben utolsóként történt kifüggesztését követı 15. napon kell közöltnek tekinteni. Budapest, november 10. Dolla Eszter s. k. igazgató 7

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA az M6 gyorsforgalmi út

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5954-1/2012. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. által

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

HATÁROZAT. Az ISA 2000 Bt. (Cg. 13-06-035566; székhelye: 2117 Isaszeg, Hısök u. 18.; adószáma:

HATÁROZAT. Az ISA 2000 Bt. (Cg. 13-06-035566; székhelye: 2117 Isaszeg, Hısök u. 18.; adószáma: Szám: 111/144-12/2010. Ügyintézı: dr. Kuji Eszter Telefonszám: (28) 529-241 Tárgy: Az ISA 2000 Bt. által üzemeltetett Indul a bakterház Sörözı (Isaszeg, Kossuth L. u. 113.) zajkibocsátási határértékének

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben