Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról"

Átírás

1 Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. (1) bekezdése alapján a környezeti zajt elıidézı üzemi vagy szabadidıs zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése elıtt az üzemeltetı köteles - a 10. (3) bekezdésében foglaltak kivételével környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a környezetvédelmi hatóságtól. 1. Építési zaj- vagy rezgésforrás: Olyan építıipari tevékenység, amely környezeti zajt vagy rezgést okoz. 2. Közlekedési zaj- vagy rezgésforrás: Közlekedési útvonal (közút, közforgalom elıl el nem zárt magánút, vasúti pálya, vízi út, valamint a repülıtér) üzemeltetése, kezelése. 3. Szabadidıs zaj- vagy rezgésforrás: Környezeti zajt, rezgést elıidézı kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az elıbbi célú tevékenység, valamint az elıbbi célra használt berendezés, gép. 4. Üzemi zaj- vagy rezgésforrás: Az 1., 2. és 3. pontokban felsorolt tevékenységek kivételével a környezeti zajt, rezgést elıidézı termelı, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést elıidézı telephely, gép, berendezés, ideértve a termelı, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli - közlekedési célú tevékenységnek nem minısülı - jármőhasználatot, jármőmozgást, rakodást is. A kérelem benyújtásának határideje A Korm. rendelet hatálybalépésekor mőködı üzemi vagy szabadidıs zajforrások, melyek hatásterületén olyan zajtól védendı épület vagy terület van, amelyre a környezetvédelmi hatóság korábban nem állapított meg határértéket, illetve zajkibocsátási határértékkel rendelkezı olyan üzemi és szabadidıs zajforrások esetén, ahol a védendı objektumok üdülıterületen, különleges területen helyezkednek el, a 10. (1) bekezdésben foglalt zajkibocsátási határérték iránti kérelmet kell benyújtani az üzemeltetınek a környezetvédelmi hatósághoz december 31. napjáig. A környezetvédelmi hatóság hivatalból indult eljárás keretében állapítja meg a zajkibocsátási határértéket, amennyiben olyan tények birtokába jut, amelyek a kibocsátási határérték megállapítását teszik szükségessé. Ebben az esetben az üzemeltetıt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi a hatóság. Az építési zaj- és rezgésforrás mőködtetésével kapcsolatos elıírások alapján az építıipari tevékenységre zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérni. A Korm. rendelet 12. -ában foglaltaknak megfelelıen az építési munkák ideje alatt a kivitelezı a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékeket köteles betartani. A környezeti zajforrás üzemeltetıje a rendelet 11. (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen köteles bejelentést tenni 30 napon belül a környezetvédelmi hatósághoz a 93/2007. XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon ha a zajforrás területén és annak hatásterületén bekövetkezett változás határérték-túllépést okozhat.

2 A környezetvédelmi hatóság a létesítmény zajkibocsátási határértékeit a 8/2002. (III. 22.) KöM- EüM együttes rendelet mellékleteiben elıírt terhelési határértékek és a hatályos Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat szerinti terület felhasználás figyelembevételével, illetve ennek hiányában a tényleges beépítés alapján állapítja meg. A Korm. rendelet 26. (1) bekezdés (f) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság megfizetésére kötelezi a zajforrás üzemeltetıjét a Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem megfelelı teljesítése esetén. A kérelem benyújtója: a zajforrás üzemeltetıje A kérelem benyújtásának helye: az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség, vagy a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzıje a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tevékenységek esetében Ügyintézési határidı: 30 nap Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben eljáró hatóságok Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben bizonyos esetekben az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek, míg más esetekben a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzıje járhat el. Elsıfokú hatósági jogkört lát el a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzıje az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti következı tevékenységek esetén: - épületek építése (41) - egyéb építmények építése (42) - speciális szaképítés (43) - gépjármő, motorkerékpár kereskedelme, javítása (45) - nagykereskedelem (46) - kiskereskedelem (kivéve gépjármő, motorkerékpár) (47) - szálláshely szolgáltatás (55) - vendéglátás (56) - reklám, piackutatás (73) - építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés (81) - alkotó-, mővészeti szórakoztató tevékenység (90) - sport, szórakoztató, szabadidıs tevékenység (93).

3 E tevékenységeken túl szintén a kistérségi önkormányzat jegyzıje az eljáró hatóság a védendı épületek védendı helyiségeinek belsı terére elıírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint a védendı épületek védendı helyiségeinek belsı terére elıírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben (valamennyi, az adott épületen belüli, illetve a fenti tevékenységek esetén az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén). Az elızıekben ismertetettek tekintetében a másodfokú hatósági jogkört az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek látják el. Az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek (KTVF) látják el az elsıfokú hatósági jogkört az elızıekhez nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés, tevékenység, illetve a fentebb felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon telephelyen történı együttes végzése esetén; továbbá valamennyi elızetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységek és a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban. A kérelem igazgatási szolgáltatási díja: Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti eljárások igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének I. fejezet 15., 16. és 17. pontjai határozzák meg. A kérelem tartalmi követelményei A környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelem tartalmi követelményeit a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zajés rezgéskibocsátás ellenırzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és annak 2. számú melléklete tartalmazza. A kérelem benyújtása: A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti őrlapon kell benyújtani. A kérelem mellékletei: A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítását a Korm. rendelet 5. és 6. alapján kell elvégezni és az errıl készített mérési vagy számítási dokumentációt a kérelemhez mellékelni kell.

4 Üzemi vagy szabadidıs zajforrás mérési jegyzıkönyvének tartalmi követelményei A zajmérés mérési jegyzıkönyvének az alábbiakat kell tartalmaznia: 1. a mérést végzı szervezet vagy személy nevét és címét, 2. a zajmérés elvégzésére megbízást adó szervezet vagy személy megnevezését és címét, 3. a vizsgált létesítmény megnevezését és pontos helyét, 4. a vizsgálat célját, 5. a mérés idıpontját, 6. a vizsgált helyszín részletes leírását (a vizsgált területen található védendı és nem védendı épületek és építmények felsorolása és funkciója, a be nem épített területek felsorolása, funkciója), 7. a mérési pontok jelét, helyét, magasságát és jellegét táblázatos formában, 8. a vizsgált területen elhelyezkedı védendı helyiségek rendeltetését, 9. a zajtól védendı terület rendezési terv szerinti besorolását, a terv térkép részletét mely ábrázolja az üzemi zajforrást, a hatásterületet és az azon elhelyezkedı a védendı létesítményeket beazonosítható formában, 10. a zajforrások megnevezését, helyét, mőködési rendjét, 11. a meteorológiai körülményeket a mérés ideje alatt (szélerısség, szélirány, hımérséklet, csapadék viszonyok), 12. a zaj terjedését befolyásoló tényezıket (növényzet, domborzati viszonyok, árnyékolás, talaj minıség), 13. az egyes mérések elvégzésének módját, 14. a vizsgálati idıt, részidıket és az egyes mérések idıpontjait, 15. a helyszíni mérések eredményeit, ideértve az alapzajra vonatkozó mérési eredményeket is, 16. a mérési adatok feldolgozásának módszerét, számítási eljárásokat, részeredményeket, korrekciós tényezıket, 17. a mérést befolyásoló esetleges körülményeket, 18. a vizsgálat eredményeit (beleértve a zajbírság megalapozásához szükséges adatokat), 19. a méréshez használt mőszerek és berendezések típusát és gyártmányát, 20. a zajmérı mőszer pontosságát, hitelesítési bizonylatának másolatát, 21. egy helyszínrajzot, amelyen a zajforrások, a védendı területek, épületek és azok szintjeinek száma, valamint a mérési pontok helye azonosítható módon fel van tüntetve, 22. a mérési jegyzıkönyv aláírásának dátumát, 23. a mérésért felelıs személy nevét és aláírását.

5 Környezeti rezgésforrás mérési jegyzıkönyvének tartalmi követelményei A rezgésmérést dokumentáló jegyzıkönyvnek legalább a következı adatokat kell tartalmaznia: 1. a mérést végzı szervezet vagy személy nevét és címét, 2. a mérés elvégzésére megbízást adó szervezet vagy személy megnevezését és címét, 3. a vizsgált rezgésforrás megnevezését és pontos helyét, mőködési rendjét, 4. a vizsgálat célját, 5. a mérés idejét (dátum, mérési idıszakok megjelölése), 6. a mérési pontok jelét, helyét táblázatos formában, 7. a vizsgált védendı helyiségek rendeltetését, 8. a rezgés terjedésének adatait, 9. az érzékelı felerısítésének módját, 10. a méréshez használt mőszer gyártóját, típusát, hitelesítési bizonylatának másolatát, 11. a mőszer beállításait a mérés folyamán, 12. a helyszíni mérések eredményeit, a mérés végeredményeit, 13. a mérést befolyásoló esetleges körülményeket, 14. egy helyszínrajzot, amelyen a rezgésforrások, valamint a mérési pontok helye azonosítható módon fel van tüntetve, 15. a mérési jegyzıkönyv aláírásának dátumát, 16. a mérésért felelıs személy nevét és aláírását. Jogorvoslati lehetıség: A kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzıjének határozata ellen annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnek címzett, de az eljáró I. fokú környezetvédelmi hatóságnál elıterjesztett, kétpéldányos, ,- Ft illetékkel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség határozata ellen annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) mint a II. fokú hatósághoz címzett, de az eljáró I. fokú környezetvédelmi hatóságnál elıterjesztett, kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás 50%-a, mely összeget az I. fokú hatóság számlájára kell befizetni, a közleményrovatban az ügyiratszám feltüntetésével és az átutalási megbízást (hiteles másolat) a felügyelıség részére meg kell küldeni.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. -ában és a 110. (7) bekezdésének

Részletesebben

HATÁROZAT. Az ISA 2000 Bt. (Cg. 13-06-035566; székhelye: 2117 Isaszeg, Hısök u. 18.; adószáma:

HATÁROZAT. Az ISA 2000 Bt. (Cg. 13-06-035566; székhelye: 2117 Isaszeg, Hısök u. 18.; adószáma: Szám: 111/144-12/2010. Ügyintézı: dr. Kuji Eszter Telefonszám: (28) 529-241 Tárgy: Az ISA 2000 Bt. által üzemeltetett Indul a bakterház Sörözı (Isaszeg, Kossuth L. u. 113.) zajkibocsátási határértékének

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3.,

Részletesebben

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr.

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma 284/2007.(X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 46726-16/2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u. 70-78.

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. ának (7) bekezdése p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2003. (XII.19.) Ör. számú rendelete A helyi környezet védelmérıl. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2003. (XII.19.) Ör.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ 52/2005. (X. 28.) 2, A 17/2006. (IV. 7.) 3, A 27/2009. (VI. 25.) 4, A 42/2009.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések 78/2007 (IV 24) Korm rendelet A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvt) 110 (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás aján a következıket

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Felhívás

Haszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Székhely:7625 Pécs Tettye tér 9. Haszonbérleti Pályázati Felhívás Tamási település 4/2012 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-738/1/08 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 1. oldal 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben