/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/"

Átírás

1 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról /Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ában, valamint a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) ában kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya (1) A rendelet területi hatálya Kismaros Község közigazgatási területére terjed ki. 1. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kismaros község közigazgatási területén lévı valamennyi ingatlan tulajdonosára, függetlenül attól, hogy a Tulajdonos természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı más gazdasági szervezet,vagy ezek közössége. (3) A rendelet tárgyi hatálya kizárólag a települési szilárd hulladékra terjed ki. (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gazdasági, termelési szilárd hulladékokra, a veszélyes-, valamint a folyékony hulladékokra. Ezek kezelésérıl, hasznosításáról vagy ártalmatlanításra feljogosított szervezetnek történı átadásáról a hulladék termelıje, birtokosa a hulladékgazdálkodásáról szóló évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) és más jogszabályok elıírásai szerint köteles gondoskodni. (5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a beépítetlen ingatlan tulajdonosaira a használatba vételi engedély kiadásáig. A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása 2.. (1) Települési szilárd hulladék elhelyezése, kezelése kizárólag az erre a célra létesített lerakóhelyen történhet. (2) A települési szilárdhulladék elszállításáról a REMONDIS Duna Kft. /2600 Vác, Deákvári fasor 2., továbbiakban: szolgáltató/ gondoskodik. (3) A szolgáltatást igénybevevık számára a szabványos és rendszeresített hulladékgyőjtı és tárolóedények valamint a konténer /továbbiakban együtt: tárolóedény/ használata kötelezı. A szabványos tárolóedényekre vonatkozó elıírásokat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (4) A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tárolóedények az alábbi feltételekkel vehetık igénybe:

2 2-80 literes edényt egyedülálló személy igényelhet, illetve aki a Szociális Bizottság javaslata alapján szociálisan rászoruló, literes edényt azon háztartások igényelhetnek, amelyeknek a létszáma maximum két fı literes edényt a három vagy annál nagyobb létszámmal rendelkezı háztartások igényelhetnek A szolgáltatás ellátásának szabályozása 3.. *(1) A tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást igénybe venni és a külön megállapodás alapján végzett közszolgáltatás díját (szemétszállítási díjat) szolgáltató részére, az általa meghatározott módon megfizetni. (2) Az alkalmazott szabványos tárolóedények típusát és térfogatát, a szolgáltatást végzı állapítja meg a szolgáltatási szerzıdésben meghatározottak alapján, a keletkezı hulladékmennyiség és győjtıjármő figyelembevételével. (3) A szolgáltatást igénybevevı a tárolóedényzet típus- és darabszámának változtatásával kapcsolatos igényét a szolgáltatást végzınél jelentheti be. (4) A települési szilárd hulladék (szemét) elszállítása szemétszállítási díj ellenében történik. (5) A díjtételeket az önkormányzat képviselıtestülete állapítja meg a szolgáltató árajánlata alapján.. (6) A szemétszállítási díj az ingatlan tulajdonosát terheli. (7) A lakossági és egyéb nem háztartási szemét valamint a nem lakás céljára szolgáló épületekben keletkezett szemét elszállításáról megbízás alapján a szolgáltató gondoskodik. (8) Gazdálkodó szervezet nem köteles a Közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék hasznosítását, ártalmatlanítását a./ a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelı kezelı eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b./ az arra feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek, (amely lehet a jelen rendelet szerinti szolgáltató is) történı átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (9) A települési szilárd hulladék külön kezelését a jegyzınek írásban be kell jelenteni. A (8) bekezdés a.) és b.) pontjában meghatározott feltételek érvényesülésérıl a gazdálkodó szervezetnek hitelt érdemlıen igazolást kell benyújtani. (10) A (9) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet jelen rendelet hatálybalépését követı 15 munkanapon belül, illetıleg a rendelet hatályba lépését követıen általa igénybe venni kívánt hulladékkezelıvel történı szerzıdéskötést megelızıen köteles eleget tenni. (11) Amennyiben a gazdálkodó szervezet által tett bejelentés alapjául szolgáló tényekben változás következik be, a gazdálkodó szervezet a változás napjától számított 8 munkanapon belül köteles azt a jegyzınek írásban bejelenteni.

3 3 (12) Amennyiben a gazdálkodó szervezet a (8) bekezdésben részletezett feltételeket - igazolt módon - nem tudja biztosítani, úgy köteles a közszolgáltatás igénybevételére, köteles a Szolgáltatóval - a települési szilárd hulladék kezelésére - szerzıdést kötni. (13) Gazdálkodó szervezetek, intézmények települési szilárd hulladékának elszállítására, meghatározott maximális hulladékmennyiség figyelembe vételével a Tulajdonosnak kell megfelelı számú győjtıedényrıl gondoskodnia, a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján. *(14) Az ingatlan tulajdonosa és a szolgáltató között a közszolgáltatásra vonatkozó jogviszony ráutaló magatartással, a közszolgáltatás igénybevételével jön létre. *(15) Tulajdonos a szolgáltatással, a közszolgáltatási díjjal kapcsolatban a szolgáltató felé írásban, vagy személyesen a szolgáltató telephelyén (2600 Vác, Deákvári fasor 2.) kifogást emelhet. A kifogásnak a közszolgáltatási díj kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. Szolgáltató a kifogást köteles kivizsgálni, annak eredményérıl 30 napon belül írásban tájékoztatást adni. A települési szilárd hulladék győjtése 4.. (1) A szemétszállítások rendjét /gyakoriság, útvonal és idıpont/ - a keletkezı szokásos szemétmennyiség figyelembevételével a szolgáltató állapítja meg a lakosság igényeinek figyelembe vételével. (2) A szolgáltató köteles a tárolóedényeket az elszállítás, illetve az ürítés során fokozott gondossággal kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkezett, szolgáltató hibájából eredı károkat megtéríteni. (3) A tárolóedények, valamint környezetük tisztántartásáról, a kukák közterületre való ki- és visszahelyezésérıl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A tárolóedény ürítésekor keletkezett szemetet a szolgáltató köteles eltakarítani. (4) A lomtalanítási akciók idején kívül semmiféle hulladék, lom, bútor, törmelék stb. nem helyezhetı el a közterületre, még szeméttároló edény mellé sem. (5) A szemétgyőjtı edényeket ürítés elıtt és után fedett állapotban kell tartani. (6) Az elszállítandó háztartási szemetet tartalmazó tárolóedényt az ingatlan bejárata közelében úgy kell elhelyezni /a közút szélén/, hogy az könnyen üríthetı legyen, de a gyalogos- és a közúti forgalmat ne akadályozza. (7) A hulladékgyőjtı edényt csak a szállítási napot megelızı nap 18 órától szabad kihelyezni a közterületre, kivéve azt a területet, ahol a tárolóedény máshol nem helyezhetı el. (8) A hulladéktároló edénybe folyadékot, maró anyagot, tőz- és robbanásveszélyes parázsló anyagot önteni, veszélyes hulladékot, valamint állati tetemet belehelyezni tilos. A közszolgáltatás díja, díjfizetési kedvezmények 5. (1) A közszolgáltatás díjait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

4 4 (2) A közszolgáltatási díjat az ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni. Az ingatlantulajdonos meghatározásánál az ingatlan-nyilvántartás adatait kell figyelembe venni. (3) Az üdülıingatlanok, valamint a zártkertek tulajdonosai a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 120 literes edény ürítési díjának 50 %-át kötelesek megfizetni. Az üdülıingatlan illetve zártkert megállapításánál az ingatlan-nyilvántartás adatait kell figyelembe venni. *(4) A közszolgáltatással kapcsolatban az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minısülnek. *(5) a.) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége a szolgáltató felé írásban bejelenteni, minden olyan változást a változás bekövetkeztétıl számított 15 napon belül -, amely a szolgáltatás igénybevételét befolyásolhatja. (tulajdonos váltás, háztarás létszámának változása, ingatlan használatba vételi engedélyének megszerzése, ingatlan átminısítése, stb.) b.) Abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az ingatlantulajdonosok tulajdoni arányaik szerint kötelesek a közszolgáltatási díjat megfizetni. A tulajdoni arányok figyelembe vételénél az ingatlan-nyilvántartás adatai az irányadóak. A tulajdoni arányok igazolása a szolgáltató felé az ingatlantulajdonosok kötelezettsége. *(6) a.) Abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos halálával a lakóingatlan megüresedik, az örökös írásban, dokumentumokkal alátámasztva kérelmezheti a szolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését. A közszolgáltatás szüneteltetésére akkor van lehetıség, ha az ingatlanban legalább 90 napig igazoltan nem tartózkodnak, valamint települési szilárd hulladék nem keletkezik. Ebben az esetben szolgáltató a közszolgáltatás szünetelésének idıtartamát figyelembe véve köteles a közszolgáltatási díjat megállapítani. b.) Lehetısége van a lakóingatlan tulajdonosának a közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére, abban az esetben, ha az ingatlanban legalább 90 napig igazoltan nem tartózkodnak, és nem keletkezik települési szilárd hulladék. A tulajdonos ezirányú igényét dokumentumokkal alátámasztva írásban köteles jelezni szolgáltató felé. c.) Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szünetelése alatt a szolgáltatás esetleges igénybevételének ellenırzésére. Amennyiben szolgáltató megállapítja, hogy a szolgáltatás szünetelésének feltételei nem felelnek meg a bekezdés a.), b.) pontjában foglaltaknak, jogosult a közszolgáltatási díjat, késedelmi kamattal növelt összeggel együtt követelni az ingatlan tulajdonosától, a valótlan dokumentumok közlésének idıpontjáig visszamenıleg. A késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı mértékő. Adatkezelés 6. (1) Szolgáltató csak a Hgt. 23. g.) pontjában meghatározott személyes adat kezelésére jogosult. (közszolgáltatást igénybe vevı neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetı. (2) Szolgáltató megfelelı intézkedésekkel köteles gondoskodni, hogy az adatbiztonság ne sérülhessen. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy megsemmisülés ellen. (3) Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adatokat a Tulajdonos azonosítására, a

5 5 közszolgáltatási szerzıdés teljesítésével, jogszabályban elıírt ellenırzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel. (4) Szolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra hozatalára. Szabálysértési rendelkezések 7. (1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértéseken túl szabálysértést követ el, és ezért szabálysértési bírsággal sújtható, aki a./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve nem a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe b./ szándékos vagy gondatlan magatartásával környezetterhelést okoz c./ települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez d./ települési szilárd hulladékot felhalmoz, elás e./ települési szilárd hulladékot közterületre vagy más ingatlanára helyez f./ a győjtıedényekbe folyékony, mérgezı, robbanásveszélyes vagy más olyan anyagot helyez, amely veszélyeztetheti a szolgáltatást végzı dolgozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét vagy a szállító jármő megrongálódását eredményezheti g./ a hulladékgyőjtı edényt nem az elıírásoknak megfelelıen tárolja, használja h./ a közszolgáltatás díjfizetési kötelezettségének megállapítására vonatkozóan valótlan adatot közöl i./ a települési szilárd hulladék elszállítását vagy eredetét nem tudja igazolni j./ a közszolgáltatási díjat nem fizeti meg k./ települési szilárd hulladékot Kismaros közigazgatási területére illetéktelenül beszállít l./ illetve, aki e rendeletben meghatározottakat egyéb módon megszegi (2) A szabálysértési bírság Ft-ig terjedhet. 8. A rendelet január 1-én lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik. Kismaros, december 11. Poldauf Gábor s.k. Polgármester dr. Cseri Tibor s.k. Jegyzı A rendelet egységes szerkezetbe foglalva október 16-án. dr. Cseri Tibor Jegyzı

6 6 1. számú melléklet Szabványos tárolóedényzet Típusedényzet: a korszerő, pormentes győjtés jármőveihez kifejlesztett speciális szabványosított tárolóedények: 80, 120, és 240 literes tárolóedények Konténer: 4 m3 térfogatú 2. számú melléklet A közszolgáltatás díja 80 literes edény 162 Ft./ürítés + ÁFA 80 literes edény 100 Ft./ürítés + ÁFA (csak szociálisan rászorulók részére) 120 literes edény 181 Ft./ürítés + ÁFA 240 literes edény 238 Ft./ürítés + ÁFA 4 m3 konténer 9.400Ft./ürítés + ÁFA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezésérıl és kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010.(XII.16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet 30/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete a köztisztasági és települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról (a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI.20.), 19/2011. (XII.1.), 22/2011. (XII.19.), 1/2012. (I.23.), 10/2012. (V.17.), 19/2012. (XI.30.) és 21/2012. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben