Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete"

Átírás

1 Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -a felhatalmazása alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. számú rendelet rendelkezéseire figyelemmel az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) Kadarkút Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelezı helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelezın közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenırizhetısége. (3) A rendelet területi hatálya kiterjed Kadarkút Nagyközség közigazgatási területére. (4) A rendelet személyi hatálya kiterjed a nagyközség közigazgatási területén fekvı ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (a továbbiakban együtt: tulajdonos). (5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezelésérıl a) a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) ban foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik, vagy b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan - a Hgt ban meghatározottaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik. (6) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a településen a szilárd hulladék alábbi fajtáira: - háztartási hulladék, - egyéb szilárd hulladék. (7) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggı tevékenységre.

2 2 2.. (1) A közszolgáltatás az ennek ellátására feljogosított hulladékkezelı (a továbbiakban: közszolgáltató) szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történı rendszeres elszállítására terjed ki. A közszolgáltatással ellátott terület a település közigazgatási területe. (2) A közszolgáltatást a Kaposvári Városgazdálkodási Rt Kaposvár, Cseri út 16. látja el, illetve végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerzıdés alapján. (3) A közszolgáltató mőködési területe a nagyközség közigazgatási területe, amelyen belül a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni. II. fejezet A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggı jogai és kötelezettségei 3.. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal és az ingatlantulajdonossal, gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás (szerzıdés), valamint a Hgt. és e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni. (2) A hulladék összegyőjtése, elszállítása hetenkénti gyakorisággal történik a közszolgáltató által elıre meghatározott idıpontokban, illetve beütemezett járatterv szerint. (3) Ahol az egyedi győjtés technikai és mőszaki okok miatt nem megoldható, ott a közszolgáltató 300 m-en belül köteles győjtıedényzetet biztosítani. (4) A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni az önkormányzattal egyeztetett idıpontban. (5) A közszolgáltató köteles az általa összegyőjtött hulladékot elszállítani, és ártalommentes elhelyezésérıl gondoskodni. 4.. (1) Az ingatlanon keletkezı és ott összegyőjtött hulladékot a tulajdonosnak, gazdálkodó szervezetnek az elszállítás napján reggel kell az ingatlan elıtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli idıpontban a hulladék közterületen történı tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás idıszakában az erre kijelölt helyeken. (3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben, az azt meghaladó mennyiség pedig csak a közszolgáltató által térítés ellenében biztosított KVG Rt. emblémával ellátott mőanyag zsákban helyezhetı el. (4) A hulladékgyőjtı edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A győjtıedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos! Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a győjtıedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmő a hulladékot a győjtıedénybe helyezés elıtt a megfelelı méretőre fel kell darabolni.

3 3 (5) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló rendszeresített győjtıedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplı, vagy ismeretlen összetételő hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. (6) A győjtıedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. (Különösen tégla, beton, vas, stb.) Tilos a győjtıedényzetbe folyékony, mérgezı, tőzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyőjtést, ürítést végzı személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét. (7) Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levı hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlan tulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni. Köteles e fenti tevékenysége miatt bekövetkezı kárt megtéríteni. (8) Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon győjteni és a veszélyes hulladék begyőjtésére és szállítására, illetıleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek átadni, illetve a Hgt (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint eljárni. (9) A közszolgáltató által rendszeresített 110 l-es győjtıedényzettıl eltérı mérető edényzet igény szerinti biztosítása az ingatlantulajdonos feladata. (10) A (3)-(8) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelıen kihelyezett hulladék elszállítását a szolgáltató megtagadhatja. (11) A győjtıedények tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl annak tulajdonosa (használója) szükség szerint gondoskodni köteles. (12) A győjtıedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos. 5.. (1) A hulladék szállítása az e célra szolgáló zártrendszerő célgéppel végezhetı. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójármőbe történı ürítéskor, illetıleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetszennyezıdést ne okozzon. (2) Az ürítésbıl vagy szállításból eredı szennyezıdés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a területszennyezıdés mentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. (3) Amennyiben a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt a rákövetkezı munkanapon a közszolgáltató pótolni köteles. 6.. A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a győjtıedényébe annak engedélye nélkül hulladékot elhelyezni tilos.

4 4 III. fejezet A szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés egyes tartalmi elemei 7.. (1) A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerzıdésnek tartalmaznia kell: a) a szerzıdı felek megnevezését, b) a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalást, c) a szállítás helyét és gyakoriságát, d) a győjtıedény ürítésére való ki- és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket, e) az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban meghatározott mint legmagasabb mértékő díj ellenében, illetve figyelembevételével végzi, f) a szolgáltatási díj megállapításának alapját (a győjtıedényzet egyszeri ürítési díja), az abban bekövetkezı változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget, g) a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit. (2) A szerzıdéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelezı igénybevétele alól. IV. fejezet A közszolgáltatás díja 8.. (1) A közszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A szolgáltatási díj egységnyi díjtételének meghatározása a rendelet 2. számú mellékletét képezı kalkulációs séma, és díjképlet alapján történik. (3) Tulajdonosok (lakossági szolgáltatás) esetében az egységnyi díjtétele a közszolgáltatóval kötött szerzıdésben elszállításra meghatározott hulladék térfogat szerint (50 l, 75 l, 110 l, 240 l) számított győjtıedényzet egyszeri ürítés díja. (4) Gazdálkodó szervezetek esetében a gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezı a közszolgáltatóval kötött szerzıdésben elszállításra meghatározott mennyiségő hulladéknak a győjtıedényzet méretére az egységnyi díjtételre (110 l-es győjtıedényzetre) megfelelıen átszámított díj vonatkozik. (5) A fizetendı közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás alapját képezı számla ellenében negyedévente, utólag kell megfizetni. 9.. (1) Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerzıdéskötési kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.

5 5 (2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a 30 napon túl lakatlan ingatlan esetében arra az idıre, amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és használat szüneteltetésének tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé változást követı 15 napon belül bejelenteni. (3) Az elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az e miatt visszajáró arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell elrendezni. (4) Amennyiben a szolgáltatási díjfizetésre kötelezett szociális helyzete indokolja, úgy kérelmére az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendelet szabályai szerint átmeneti segély vagy lakásfenntartási támogatás állapítható meg a közszolgáltatói díj megfizetéséhez (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (3) A díjhátralék keletkezését követı 30 napon belül a szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. (4) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követı 90 napot követıen a szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az önkormányzattól igényelheti. (5) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az önkormányzat jegyzıje haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot az önkormányzat 8 napon belül köteles átutalni a szolgáltatónak. Amennyiben a köztartozás behajthatatlan, az önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását követı 8 napon belül a díjhátralékot megtéríti a szolgáltató részére. V. fejezet Szabálysértési rendelkezések 11.. (1) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló a jelen rendelet 4.. (4)-(9) bekezdésében megállapított rendelkezéseket megszegi, illetve aki a települési szilárd hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetıleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el. (2) A pénzbírságot szabálysértési hatóság, a rá vonatkozó külön jogszabály alapján szabja ki.

6 6 VI. fejezet Értelmezı rendelkezések 12.. E rendelet alkalmazásában: a.) települési szilárd hulladék: A háztartásokból vagy gazdasági tevékenységbıl származó szilárd hulladék, illetıleg hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék. a.a.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein valamint az intézményekben keletkezı, a.b.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı, a.c.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkezı külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék. b.) Nem minısül háztartási hulladéknak: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a folyékony tőz-, vagy robbanásveszélyes, mérgezı, illetve fertızı anyag, valamint a 0,10 m3-t meghaladó mennyiségő építési törmelék. Nem minısül továbbá hulladéknak a sár, a kerti és gazdasági hulladék, a falomb, valamint a lakossági díjszámítás szempontjából a gazdasági tevékenységbıl származó hulladék, amelynek mennyisége szállításonként a 0,10 m3-t meghaladja. c.) gazdálkodó szervezet: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény c.) pontja szerinti szervezet d.) háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán tulajdonban, vagy közös tulajdonban van-e. e.) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. f.) hulladékkezelı: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. g.) szolgáltató: Kadarkút település közigazgatási területének települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásra az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelı. h.) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendı az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj. i.) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark, stb.), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró).

7 7 Záró rendelkezések 13.. (1) E rendelet a január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2002. (VI. 30.) számú és 26/2002. (XII. 27.) számú rendelete. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Verkman József polgármester Takács János címzetes fıjegyzı A rendelet kihirdetve: Kadarkút, december 31. Takács János címzetes fıjegyzı

8 8 1. számú melléklet 1 Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat 33/2003. (XII. 31.) számú rendeletének 8. -hoz A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei A közszolgáltatás egységnyi díjtételei győjtıedény térfogata szerint. Térfogat: Egységnyi díjtétel: 50 literes 67 Ft 75 literes 100 Ft 110 literes 148 Ft 240 literes 322 Ft Az egységnyi díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 1 Módosította a 8/2008.(III. 31.) Ökr. 2. -a, hatályos április 1. napjától

9 9 2. számú melléklet Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat 33/2003. (XII. 31.) számú rendeletének 8. -ához A helyi közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma Kalkulációs tétel Közvetlen anyagköltség Üzemanyag költség Közvetlen bérek és személyi jellegő költségek Bérjárulékok Karbantartási költségek Biztosítási díjak Értékcsökkenési leírás, lízing és bérleti díj Hulladékártalmatlanítás költsége Önkormányzati támogatás. Évre Lim-lom akció költsége 1x-i Illegális lerakók felszámolási költsége Szelektív hulladékgyőjtés Hulladékértékesítés bevétele (-) Hulladékudvar üzemeltetés költsége Egyéb közvetlen költségek Közvetlen költségek összesen Üzemi általános költségek Díjbeszedés költsége Szőkített önköltség Vállalati általános költségek és ráfordítások Teljes önköltség Nyereség Közszolgáltatás tervezett díjbevétele A díjszámítás a. évi tényadatok felhasználásával történt. Egységnyi díj számítása: Közszolgáltatás tervezett díjbevétele (Ft) / a régióhoz tartozó lerakón regisztrált és kezelt hulladék mennyisége (liter) * hulladékgyőjtı edény méretével (liter) = egységnyi díj (Ft) hetente 1x történı győjtéssel

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2003. (XII. 30.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról ( egységes szerkezetben a

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l

Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l (Egységes szerkezetben a 27/2003.(XII.22.)sz., 25/2004.(XII.22.) sz.,

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI.20.), 19/2011. (XII.1.), 22/2011. (XII.19.), 1/2012. (I.23.), 10/2012. (V.17.), 19/2012. (XI.30.) és 21/2012. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról A Közgyűlés a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2014-03-21 -tól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(III. 02.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól Lakitelek Önkormányzata a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben