Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról"

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet alkalmazási köre (1) A rendeletet Gárdony város közigazgatási területén kell alkalmazni. (2) 18, 19 A rendelet hatálya kiterjed valamennyi ingatlan, a zártkertet is beleértve tulajdonosára, birtokosára, használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetıleg jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet. (3) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggı tevékenységre. Értelmezı rendelkezések 20 E rendelet alkalmazásában 1 Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2 Módosította a 4/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3 Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4 Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5 Módosította a 18/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6 Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7 Módosította a 9/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 8 Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 9 Módosította a 18/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 10 Módosította a 25/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 11 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 12 Módosította a 14/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 13 Módosította a 20/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 14 Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 15 Módosította az 1/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 16 Módosította a 20/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 17 Módosította a 28/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 18 Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 9/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1.

2 a) 21 Települési szilárd hulladék (kommunális hulladék): a háztartásokból és zártkertekbıl származó, jogszabályi elıírásoknak megfelelı, zárt rendszerő célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, rongy, söpredék, hamu, korom), illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt keletkezı más hulladék. b) Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képzıdött, vagy felhalmozódott szilárd hulladék, amely az erre rendszeresített győjtı edényzetben mérete, vagy mennyisége miatt nem helyezhetı el. c) Egyéb szilárd hulladéknak minısül a lakó és üdülıtelek rendeltetésszerő használatával, közterület gondozásával kapcsolatosan keletkezı kerti hulladék (bio hulladék). Ezek például: növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti dísznövények elszáradt szára, ága, lenyírt fő, gaz, termelt haszonnövények maradványai stb. d) Nem minısül kerti hulladéknak a kivágott fa törzse és lombja, valamint a mezıgazdasági mővelésbıl keletkezı maradványok, ha azok mennyisége meghaladja a kiskertmővelés átlagos mennyiségét. Ezek például: kukoricaszár, szılıvesszı stb. Az ilyen hulladékot a szolgáltató szervezet csak külön megrendelés alapján a tulajdonos költségére szállítja el. e) Ingatlantulajdonos e rendelet vonatkozásában: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek, illetıleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévı ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. f) Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelı. g) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendı, az e rendeletben meghatározott díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított díj. h) 22 A díjfizetési kötelezettség szempontjából egy egységnek minısül Gárdony város belterületén lévı, a város részletes szabályozási tervében egy lakó vagy üdülı egységnek minısülı beépítetlen terület, illetve beépített lakó vagy üdülı egység, valamint Gárdony Város külterületén lévı beépített zártkert. i) Egységnyi díjtétel: a győjtı edényzet egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett hulladék tömeg vagy térfogat szerint meghatározott díja. j) Lakóingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a rendeltetésszerő használathoz szükséges, a helyben szokásos vagy elıírt teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel együtt. k) Üdülıingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban üdülı megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a rendeltetésszerő használathoz szükséges, a helyben szokásos vagy elıírt teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel együtt. l.) 23 Zártkert: nagyüzemi mővelésre nem alkalmas mezıgazdasági terület. II. FEJEZET 21 Módosította a 9/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Kiegészítette a 9/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 9/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4.

3 (4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás (1) Gárdony Város Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. (2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére, elszállítására. (3) 24 Gárdony város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetıleg kötelezett közszolgáltató a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26. Telephely: Agárd, Gárdonyi Géza u ) (4) 25 Kizárólag a szolgáltató feladata a települési szilárd hulladék ingatlantulajdonosoktól történı begyőjtése és elszállítása. A Szolgáltató ezen feladatát a környezetvédelmi elıírások megtartásával végzi. Ezen tevékenységet más személy nem végezhet. 3. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei (1) Az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. (2) A jogviszony kezdı idıpontja az a nap, amelyen a Szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdésérıl és lényeges feltételeirıl az ingatlantulajdonost írásban értesítette vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta. (3) Gazdálkodó szervezet, társasház és a Szolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételére szolgáló jogviszony írásbeli szerzıdéssel jön létre. (1) Az ingatlantulajdonos köteles: 4. Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei az ingatlanán keletkezı szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig győjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelı gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze. Az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni és a díjat megfizetni. (2) A szemétszállítási díj megfizetése az ingatlan tulajdonosára nézve akkor is kötelezı, ha a szemétszállítást nem veszi igénybe. (3) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles 30 napon belül a Szolgáltatónál bejelentkezni. 24 Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2.

4 (1) Háztartási hulladék szállítása állandó lakosoknál lakóterületen zárt 110 literes szabvány kukaedényben, üdülıterületen zárt 110 literes szabvány kukaedényben, vagy megfelelı teherbírású mőanyagzsákban történik. (2) 27 Egyéb szilárd hulladékot annak jellege szerint megfelelı teherbírású mőanyag zsákban vagy szóródás-mentesen, könnyen mozgatható 50 cm átmérıjő, 80 cm hosszúságú kötegekbe összekötve kell kihelyezni. (3) A szemétgyőjtı edényzet megfelelı mennyiségő beszerzésérıl, javításáról, pótlásáról az ingatlantulajdonos megrendelése esetén a Szolgáltató köteles gondoskodni. A szemétgyőjtı edényzet beszerzési, javítási költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. (4) Amennyiben az edényzet állapota nem teszi lehetıvé a szemét elszállítását, úgy a Szolgáltató köteles felhívni az ingatlan tulajdonosának figyelmét, hogy annak javításáról vagy javíttatásáról gondoskodjék. (5) 28,29 Az ingatlantulajdonos a szabvány kukaedényben illetve mőanyag zsákban elhelyezett háztartási szemetet, valamint a szolgáltató által e célra biztosított matricával ellátott kerti hulladékot a szolgáltató szabályzatában meghatározott szállítási napon a szállítójármő elhaladásának idıpontjáig, vagy az azt megelızı napon köteles elhelyezni a begyőjtést végzı gépjármővel megközelíthetı helyen. A hulladékot a győjtıedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. (6) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedény rendeltetésszerő használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. A hulladékgyőjtı edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévı hulladékot úgy összepréselték, hogy amiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni. (7) Tilos a győjtıedénybe folyékony, mérgezı, tőz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést végzı személyeket, vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. (8) 30 (9) 31 A tulajdonos a szemétszállítást követıen az edényeket köteles az ingatlanon belüli területre visszahelyezni. (10) 32 A hulladékok győjtése során történı szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa köteles a szennyezett területet megtisztítani. (11) 33 (12) 34 Belterületi ingatlanon április 15-tıl október 15-ig háztartási és kerti hulladék égetése tilos. Az égetési tilalmon kívül esı idıszakban a kerti hulladék égetését a környezet és a levegı lehetı legnagyobb kímélésével kell végrehajtani. Égetni csak a tőzrendészeti szabályok betartásával lehet. 27 Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 25/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 18/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1.

5 6. A szolgáltató jogai és kötelezettségei (1) A Szolgáltató köteles az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot rendszeresen elszállítani. (2) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített 110 l-es zárt győjtıedényt az ingatlantulajdonos kérelmére a megfelelı számban rendelkezésre bocsátani. A győjtıedény a Szolgáltatótól megvásárolható, vagy bérbe vehetı. (3) A bérbe adott győjtıedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését a Szolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét vagy javítást a győjtıedény rendeltetésszerő használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. (4) A Szolgáltató köteles a győjtıedény kiürítését az elvárható gondossággal végezni. A győjtıedényben okozott kárt a Szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A Szolgáltató köteles az ebbıl eredı karbantartási munka és javítás idıtartamára másik győjtıedényt biztosítani. (5) A szabályszerően kihelyezett győjtıedényekbıl történı hulladék begyőjtése során a közterületen okozott szennyezés esetén a Szolgáltató köteles a szennyezett terület megtisztításáról gondoskodni (1) A szolgáltató a közszolgáltatás keretében köteles a papír, a mőanyag, a fém és az üveg szelektív begyőjtését megszervezni és a szolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani. (2) A szolgáltató részére meghatározott szelektív begyőjtés magába foglalja a Gárdony város közigazgatási területén képzıdı települési szilárd hulladék jogszabályi, illetıleg hatósági elıírások szerinti kezelését, hasznosítását, valamint ártalommentes elhelyezését. (2) A szolgáltató a begyőjtési és hasznosítási tevékenységet önállóan, saját üzleti kockázatára végzi olyan módon, hogy a célok elérése érdekében önálló vállalkozókat, teljesítési segédeket és együttmőködı partnereket vehet igénybe. (3) A szelektív begyőjtés a következı módszerekkel történhet: - közterületi szelektív hulladékgyőjtı szigetek - házhoz menı begyőjtés - hulladék udvarok üzemeltetése - intézményekben történı győjtés (5) A szelektív hulladékgyőjtés a kommunális hulladék szállítás része, a Szolgáltatónak a díjképzésénél kell figyelembe vennie ennek költségét és bevételét. (6) A győjtıedényeket a beléjük helyezhetı hulladék fajtájára egyértelmően utaló jelöléssel kell ellátni. Az edényekbe csak a jelölésnek megfelelı hulladék helyezhetı el. (7) A hulladékgyőjtı szigetekre a szelektíven győjtött hulladékokon kívül egyéb települési szilárd hulladékot vinni tilos. (8) A szigeteken elhelyezett edények karbantartását a szolgáltató végzi. (9) A szelektív hulladékgyőjtés minél szélesebb körben való elterjesztésérıl a szolgáltató gondoskodik. 35 Beiktatta a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3.

6 8. 36 Lomtalanítás (1) 37 A lomtalanítás megszervezésérıl és lebonyolításáról a Szolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik, amelynek díját az Önkormányzat által elfogadott díj magában foglalja. (2) A Szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladék elszállítására köteles. (3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által hirdetmény útján elızetesen megjelölt helyen és idıpontban helyezheti ki elszállítás céljából. (4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármő és gyalogosforgalmat ne akadályozza A hulladékszállítás rendje (1) A hulladékszállítás lakó és üdülıterületeken március 1. napjától október 31. napjáig heti két alkalommal történik. Egyik napon a háztartási hulladék, másik napon a komposztálható kerti hulladék kerül elszállításra. A szállítás rendjét a szállítási naptár tartalmazza, amelyet a Szolgáltató minden év január 31. napjáig megküld az ingatlantulajdonosoknak. (2) A szemétszállítás novembertıl februárig heti egy alkalommal történik. Ebben az idıszakban a szolgáltató csak a háztartási hulladékot szállítja el. (3) Amennyiben a szállítás a naptár szerinti idıben a Szolgáltató hibájából elmarad, úgy a tulajdonos jogosult a következı szállítási napon az e rendelet hatálya alá tartozó szemetet mennyiségi korlátozás nélkül kirakni, és azt a Szolgáltató köteles elszállítani. III. FEJEZET Közszolgáltatási díj (1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybevevı ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési díjat a továbbiakban: díjat kell fizetnie. (2) 40 Az állandóan lakott ingatlanok, idényjelleggel lakott ingatlanok, valamint az üres telkek után fizetendı éves díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) 41,42,43,44,45,46,47,48 A díjat a képviselı-testület egyéves díjfizetési idıszakra évre állapítja meg. 36 Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. (2) 37 Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. (2) 39 Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. (2) 40 Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet 43 Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (1) 45 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1.

7 (4) A díjat a negyedéves teljesítési idıszak utolsó napján köteles az igénybevevı megfizetni. A fizetés módja lehet a Szolgáltató pénztárába közvetlen befizetés, illetve a Szolgáltató által megküldött csekken való befizetés. (5) 49 Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı kereskedelmi, szolgáltató egységeknél keletkezett hulladék elszállítása külön megrendeléssel, a 2. számú melléklet szerinti díjtétel alapján történik. A hulladék elszállítása a megrendelı igénye szerint 80 l, 110 l, 240 l, 1100 l őrtartalmú hulladékgyőjtı edényzetben történik. (6) A háztartási hulladéknak nem minısülı szemét, valamint az egyéb szilárd hulladéknak nem minısülı szemét (pl. építési törmelék) elszállítását a Szolgáltató külön megrendelés alapján végzi. A megrendelés szerint a Szolgáltató biztosítja a megfelelı konténert, amelynek kihelyezéséért és elszállításáért a 2. számú melléklet szerinti díjat alkalmazza. (7) Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja meg a díj megfizetését, ha a Szolgáltató az ı részére a közszolgáltatást felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását vagy teljesítését igazolja. (8) Nem tagadható meg a díj megfizetése, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az idıjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a Szolgáltató az akadály elhárulását követı munkanapon a mulasztását pótolta. (9) Az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (10) A díjhátralék keletkezését követı 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja ıt annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követı 90. napot követıen a Szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az önkormányzattól igényelheti. (11) 50 A díj megfizetése az ingatlan tulajdonosára akkor is kötelezı, ha a közszolgáltatást nem veszi igénybe. (12) 51 A beépített zártkerti ingatlan után fizetendı éves díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza A közszolgáltatás szünetelése 11. Mentességek, kedvezmények 46 Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 20/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 28/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 49 Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 20/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 9/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2.

8 (1) 53, 54 Társasházban lévı lakások tulajdonosai az 1. számú mellékletben az állandóan lakott ingatlanokra megállapított kommunális hulladékra vonatkozó díjból 15 % kedvezményre jogosultak. (2) 55 Mentesülnek a díj megfizetése alól azok az önálló háztartásban élı egyedülálló nyugdíjasok, akiknek a havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg, valamint azok az egymással közös háztartásban élı nyugdíjasok, akiknek az egy fıre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg. (3) 56, 57 Az állandóan lakott ingatlanok után megállapított 1. melléklet szerinti díjból 50 % kedvezmény illeti meg: a) azokat az egyedülálló, önálló háztartásban élı nyugdíjasokat, akiknek a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg b) azokat az egymással közös háztartásban élı nyugdíjasokat, akiknek az egy fıre jutó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg. (4) 58, 59 Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik jövedelmi, vagyoni helyzetük miatt az állandóan lakott ingatlanuk után megállapított 1. melléklet szerinti díjat megfizetni nem tudják annak megfizetését kérelemre az önkormányzat részben vagy egészben átvállalhatja. Az átvállalás során a mindenkori hatályban lévı szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. IV. FEJEZET 12. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet végrehajtásának ellenırzése, szabálysértési rendelkezések (1) Jelen rendelet betartásának ellenırzésérıl, végrehajtásáról a jegyzı a közterület-felügyelet útján gondoskodik. (2) 60,61,62,63 Aki e rendelet 2. (4) bekezdésében, 4. (3) bekezdésében, 5. (5), (6), (7), (12) bekezdésében, 7. (7) bekezdésében, valamint 8. (4) bekezdésében megállapított rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. (3) 64 A közterület-felügyelık a 2. bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt 3.000,- Fttól ,- Ft-ig terjedı helyszíni bírságot szabhatnak ki. (4) A szabálysértési eljárás kezdeményezése, helyszíni bírságolás nem mentesít a rendeletben foglaltak végrehajtása alól. V. FEJEZET 53 Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 18/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 25/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 18/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3.

9 13. Vegyes és záró rendelkezések (1) 65,66,67,68,69,70 Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, valamint a települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000 (XII. 23.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. A rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a szolgáltató által készített, a közszolgáltatás évi díjával kapcsolatos költségkalkulációt. (2) 71 Jelen rendelet május 1-én lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék győjtésérıl és elszállításáról szóló 18/1995. (VII.1.) számú rendelet III. fejezete, valamint az azt módosító 1/1996. (I. 15.), 25/1997. (XII. 29.), 11/1999. (III. 31.), 15/2000. (IX. 25.), 21/2000. (XII. 20.), 22/2003. (XII.17.) számú rendeletek. (3) 72 E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Gárdony, április 20. Szabó István polgármester Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya jegyzı Záradék: Jelen önkormányzati rendelet április 28-án kihirdetésre került. Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya jegyzı 65 Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (2) 69 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 70 Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 20/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1.

10 1. sz. melléklet 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 Gárdony Város területére vonatkozó lakossági hulladékszállítás és elhelyezés évi díjtételei KOMMUNÁLIS HULLADÉK 80 literes szabvány edényzet Ingatlanok Szolgáltatás mennyisége (alkalom) Egyszeri díjtétel (Ft) nettó díj bruttó díj Egész éven át lakott kommunális , , ,- Idényjelleggel lakott kommunális (téli + 4 szállítás) , , ,- A nettó árakat 27 % ÁFA terheli! Kommunális hulladék: szállítási napon max. 80 liter, 10 kg helyezhetı ki. 73 Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 4/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 18/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 9/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (3) 81 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 82 Módosította az 1/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 83 Módosította a 20/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 28/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet

11 110 literes szabvány edényzet Ingatlanok Egész éven át lakott Idényjelleggel lakott Szolgáltatás mennyisége (alkalom) Egyszeri díjtétel (Ft) nettó díj bruttó díj kommunális , , ,- kommunális (téli + 4 szállítás) , , ,- A nettó árakat 27 % ÁFA terheli! Kommunális hulladék: szállítási napon max. 110 liter, 15 kg helyezhetı ki. A többlet kommunális hulladék díjtétele: évre 295,- Ft + 27% Áfa, amely max. 110 l-es edényzet vagy zsák (járatban) elszállításra jogosít. A szolgáltató a Polgármesteri Hivatal által megjelölt helyen (boltok, szolgáltató telephelyei, stb.) matricát árusít. Az árak évi egyszeri lomtalanítást tartalmaznak. Lomtalanításkor ingatlanonként max. 3 m 3 hulladék helyezhetı ki (melynek költségét a fenti szolgáltatási díj tartalmazza) a helyi rendeletben meghatározottak szerint. ZÖLDHULLADÉK (BIOHULLADÉK) Szolgáltatás mennyisége (alkalom) Ingatlanok Egész éven át és idényjelleggel lakott ingatlanok esetén Üres telek esetén Biztosított matrica darabszáma Egyszeri díjtétel (Ft) nettó díj bruttó díj Biológiailag lebomló hulladék , , ,- Biológiailag lebomló hulladék , ,- A nettó árakat 27 % ÁFA terheli! Biológiailag lebomló hulladék elszállítása: max. 110 liter, vagy összekötve 50 cm átmérıjő 80 cm hosszú kötegben, érvényes matricával történik. A többlet biológiailag lebomló hulladék díjtétele: évben 253,-Ft + 27 % Áfa, amit a szolgáltató a kommunális hulladék matricával megegyezıen árusít.

12 EGY EGYSÉGRE SZÁMÍTOTT DÍJTÉTEL 80 literes szabvány edény Ingatlan közszolgáltatás nettó díja közszolgáltatás bruttó díja Egész éven át lakott ingatlan , ,- Idényjelleggel lakott ingatlan kommunális (téli + 4 szállítás) , ,- Üres telek 4.932, ,- EGY EGYSÉGRE SZÁMÍTOTT DÍJTÉTEL 110 literes szabvány edény Ingatlan közszolgáltatás nettó díja közszolgáltatás bruttó díja Egész éven át lakott ingatlan , ,- Idényjelleggel lakott ingatlan kommunális (téli + 4 szállítás) , ,- Üres telek 4.932, ,- Gárdony Város Zártkert területére vonatkozó lakossági hulladékszállítás és elhelyezés évi díjtételei KOMMUNÁLIS HULLADÉK 110 literes szabvány edényzet vagy zsák Ingatlanok Egész éven át lakott Idényjelleggel lakott Szolgáltatás mennyisége (alkalom) Egyszeri díjtétel (Ft) nettó díj bruttó díj kommunális , , ,- kommunális (téli + 4 szállítás) , , ,- A nettó árakat 27 % ÁFA terheli! Kommunális hulladék: szállítási napon max. 110 liter, 15 kg helyezhetı ki. A többlet kommunális hulladék díjtétele: évre 295,- Ft + 27% Áfa, amely max. 110 l-es edényzet vagy zsák (járatban) elszállításra jogosít.

13 13 Díjrendszer (Gárdony Város területére) évben 2. sz. melléklet 85,86,87,88,89,90,91,92,93 a.) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezık megrendelése alapján a hulladék elszállítása 80 l-es 257,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjáratba kapcsolva 362,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjárat napján, nem járatszerően 405,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjárattól eltérı napon 110 l-es 285,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjáratba kapcsolva 416,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjárat napján, nem járatszerően 464,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjárattól eltérı napon 120 l-es 308,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjáratba kapcsolva 454,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjárat napján, nem járatszerően 497,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjárattól eltérı napon 240 l-es 540,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjáratba kapcsolva 750,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjárat napján, nem járatszerően 832,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjárattól eltérı napon 1100 l-es 2.490,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjáratba kapcsolva 3.510,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági győjtıjárat napján, nem járatszerően 3.910,- Ft+ÁFA/ lakossági győjtıjárattól eltérı napon b.) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezık, lakosságtól alkalomszerően történı megrendelés alapján a hulladék (bontási törmelék és egyéb kommunális hulladék) elszállítása 3 m³ ,- Ft+ÁFA 4 m³ ,- Ft+ÁFA 7 m³ ,- Ft+ÁFA 8 m³ ,- Ft+ÁFA 85 Módosította a 4/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (3) 90 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 91 Módosítoota a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 20/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 28/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet

14 94 Módosította a 4/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (3) 98 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 99 Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 20/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (4) 3. sz. melléklet 94,95,96,97,98,99,100

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 8 9. SZÁM ÁRA: 1470 Ft 2008. augusztus 22. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. rész Gárdony Város Önkormányzatának 19/2004. (IV. 28.) többször

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009. (XI. 5.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ HELYI IGÉNYBE VÉTELÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 14, 15, 16, 17, 18,19,20,

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 14, 15, 16, 17, 18,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010.(XII.16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2003.(X.03) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL, IGÉNYBEVÉTELÉRİL. Papkeszi Községi

Részletesebben

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete Velem Község Képviselı-testületének 6/2003.(05.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Velem község Képviselı-testülete

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Bevezetı rendelkezés 2

Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008.(VIII.13.) rendelete 1 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2010.(XII.23) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ezen rendelet 2008. szeptember 19-én kihirdetésre került: /: dr. Menyhárt Anett :/ jegyzı

Ezen rendelet 2008. szeptember 19-én kihirdetésre került: /: dr. Menyhárt Anett :/ jegyzı TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (IX.19.) Ktr. sz. rendelete a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Ezen rendelet 2008. szeptember 19-én kihirdetésre

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzata 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól Bucsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 30/2009.(XII.18.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 17/2008.(X.01.) Ör módosításáról Apátfalva

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről 1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete A települési szilárd hulladék kezeléséről (Egységes szerkezetben a 13/2010. (XII. 14.) Kt. rendelet* szerinti

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Felgyő Községi Önkormányzat

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 17.) számú rendelete a települési szilárd hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, illetve a szolgáltatás igénybevételének szabályairól

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben) Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben