Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete"

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 14, 15, 16, 17, 18,19,20, 21,22, 23 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet alkalmazási köre (1) A rendeletet Gárdony város közigazgatási területén kell alkalmazni. (2) 24,25,26,27 A rendelet hatálya kiterjed valamennyi ingatlan, a külterületet is beleértve tulajdonosára, birtokosára, használójára (a továbbiakban: ingatlanhasználó), függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 1 Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2 Módosította a 4/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3 Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4 Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5 Módosította a 18/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6 Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7 Módosította a 9/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 8 Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 9 Módosította a 18/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 10 Módosította a 25/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 11 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 12 Módosította a 14/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 13 Módosította a 20/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 14 Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 15 Módosította az 1/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 16 Módosította a 20/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 17 Módosította a 28/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 18 Módosította a 15/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet 19 Módosította a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet 20 Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 21 Módosította a 7/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 22 Módosította a 6/2015. Gárdonyi önkormányzat rendelet 23 Módosította a 12/2015. önkormányzati rendelet 24 Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 9/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2.

2 (3) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. Értelmező rendelkezések 28,29 II. FEJEZET 2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 30 (1) 31,32 A települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás ingatlanonként (ha az ingatlanban több háztartás van, háztartásonként) kötelező. (2) 33 (3) 34,35 Gárdony város közigazgatási területén a hulladékszállítási közszolgáltatást a Depónia VHG Konzorcium végzi. A megjelölt közszolgáltató a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.), a közszolgáltató nevében teljes körűen eljár és a hulladékszállítási feladatokat szolgáltatóként a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26.) látja el. (4) 36 Kizárólag a szolgáltató feladata a települési szilárd hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése és elszállítása. A Szolgáltató ezen feladatát a környezetvédelmi előírások megtartásával végzi. Ezen tevékenységet más személy nem végezhet A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei (1) 38 A települési szilárd hulladék gazdálkodására vonatkozó közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a (4) bekezdésben foglaltak kivételével az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék begyűjtését és elszállítását. 28 Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 7/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5.

3 (2) 39 A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta. (3) Gárdony Város közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött, illetve nem a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében köteles a közszolgáltatást igénybe venni. (4) Gazdálkodó szervezet, társasház és a Szolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételére szolgáló jogviszony írásbeli szerződéssel jön létre. (5) A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésben meg kell határozni: a.) a szerződéskötő feleket (a Szolgáltatót és a megrendelőt), b.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, c.)a teljesítés helyét, d.) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, e.) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, f.) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, g.) társasházi szerződés esetén a lakóegységek számát, h.) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját, i.) a közszolgáltatás díját és alkalmazásának feltételeit, j.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatást és annak díját, l.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, m.) az irányadó jogszabályok meghatározását. Az ingatlanhasználó köteles: 4. Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6.

4 (1) 41,42 Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során, valamint a háztartásában keletkező, illetve az átvett hulladékot a további kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás céljainak megfelelően (lehetőség szerint elkülönítve), a környezet károsítását kizáró módon az e célra kijelölt gyűjtőhelyen, az 5. (1) bekezdésben rögzített hulladékgyűjtő edényekben összegyűjteni. Amennyiben az ingatlan használójának személye nem állapítható meg, úgy e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése az ingatlan tulajdonosát terheli. Több tulajdonos esetén a kötelezettség egyetemleges. (2) 43,44 A gyűjtőedényt a szolgáltató által megjelölt szállítási napon, minden reggel 7.00 óráig kell kihelyezni az ingatlan előtti közterülete oly módon, hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Ugyanezen a napon a Szolgáltató által kiürített edényt a közterületről el kell távolítani. (3) 45,46 Amennyiben ingatlanhasználó-váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő 30 napon belül az ingatlan korábbi tulajdonosa írásban köteles a Szolgáltató felé bejelenteni, a tulajdonos változás tényét igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával. Ha a tulajdonváltozást az ingatlan tulajdonosa nem jelenti be, a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az ebből eredő mindennemű felelősség, illetőleg a felmerült költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál ismert ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni mindaddig, amíg az esetleges változást nem jelentette be. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Közszolgáltató a változás bejelentést követő hónap első napjától állítja ki a számlát az új ingatlantulajdonos részére. A korábbi ingatlantulajdonos esetén a díjfizetési kötelezettség a változás (bejelentés) tényét érintő hónap utolsó napjáig van érvényben. (4) 47,48 A Szolgáltató az egész éven át használt ingatlan esetén a gyűjtőedényhez a szolgáltatás igénybevételére jogosító matricát biztosít, melyet az ingatlanhasználó köteles kiragasztani az edényre. (5) 49 Ahol a szolgáltató a szelektív hulladékgyűjtés ingatlanról történő elszállítását rendszeresen minimum havi egy alkalommal biztosítja, ott az ingatlan tulajdonosa köteles a szelektivitásnak megfelelő hulladékot elkülönítetten gyűjteni, illetőleg a szolgáltató részére átadni. A kommunális hulladékban ezek a hulladékok nem helyezhetők el. (6) 50 Az idényjelleggel használt ingatlan tulajdonosa amennyiben az ingatlanán alkalomszerűen (nem rendszeresen) a szállítási időszakon kívül hulladék képződik, annak elszállításáról többlet hulladék szállítás igénybevételére szolgáló matrica, megfelelő teherbírású, max. 110 literes űrtartalmú zsákra történő felragasztásával köteles gondoskodni Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 7/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6.

5 (1) 51,52,53,54 Háztartási hulladék szállítása egész éven át lakott ingatlanok esetében zárt 110, 120, 240, 1100 literes, vagy legfeljebb 2 fős háztartásban zárt 80 literes szabvány kukaedényben; idényjelleggel lakott ingatlanok esetében műanyag zsákban vagy 110, 120, 240, 1100 literes, illetve a legfeljebb 2 fős háztartásban 80 literes zárt kukaedényben, vagy az ingatlant egész évben egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetén 60 literes zárt kukaedényben történik. A háztartásban élők számát a lakcímnyilvántartás adatai alapján hitelt érdemlő módon igazolni kell. A gyűjtőtartályok töltő tömege a következő lehet: - 60 literes 8 kg - 80 literes 10 kg és 120 literes 15 kg literes 30 kg literes 150 kg (2) 55,56 Egyéb szilárd hulladékot annak jellege szerint a szolgáltató által biztosított adott évre vonatkozó címkével ellátott megfelelő teherbírású műanyag zsákban, vagy sérülésmentesen, könnyen mozgatható, 50 cm átmérőjű, 80 cm hosszúságú kötegekbe összekötve kell kihelyezni. (3) 57 (4) 58 Amennyiben az edényzet állapota nem teszi lehetővé a szemét elszállítását, úgy a Szolgáltató köteles felhívni az ingatlanhasználójának figyelmét, hogy annak javításáról vagy javíttatásáról gondoskodjék. (5) 59,60,61 Az ingatlanhasználó a szabvány kukaedényben illetve műanyag zsákban elhelyezett háztartási szemetet, valamint a szolgáltató által e célra biztosított matricával ellátott kerti hulladékot a szolgáltató szabályzatában meghatározott szállítási napon a szállítójármű elhaladásának időpontjáig, vagy az azt megelőző napon köteles elhelyezni a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető helyen. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. (6) 62 (7) 63 (8) 64 (9) 65,66 67, 68 (10) 51 Módosította a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 7/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 12/2015. önkormányzati rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 25/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 14/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet 9.

6 (11) 69 (12) 70,71, A szolgáltató jogai és kötelezettségei (1) A Szolgáltató köteles az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékát rendszeresen elszállítani. (2) A hulladékgyűjtés során a közszolgáltató a hulladékot a hulladék termelőitől vagy más birtokosaitól rendszeresen összeszedi és hasznosítás vagy ártalmatlanítás érdekében a hulladékkezelő telepre szállítja, illetőleg a hulladékot átveszi a hulladékok birtokosaitól a begyűjtőhelyeken és gyűjtőpontokon. (3) A szolgáltató a rendszeres hulladékszállítást úgy köteles megszervezni, hogy amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen vállalását bármely okból (pl. ünnep és munkaszüneti napokon, gép meghibásodás esetén) elvégezni nem tudja az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül, illetve a soron következő munkanapon pótolni köteles. (4) A szolgáltatás ellátásával, a díjfizetéssel kapcsolatos jelzéseket, kifogásokat a szolgáltató köteles 30 napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről írásban értesíteni az ügyfelet. (5) Karácsonyi időszakban az elhasznált fenyőfákat a hulladéktároló tartályok mellett, illetőleg a gyűjtésre kihelyezett konténerekben kell elhelyezni, idegen anyagtól, díszítő elemektől mentesen, amelyek közterületről történő elszállításáról a szolgáltató térítésmentesen gondoskodik ,75 (1) A szolgáltató a közszolgáltatás keretében köteles a papír, a műanyag, a fém és az üveg szelektív begyűjtését megszervezni és a szolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani. 67 Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 18/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 6/2015. Gárdonyi önkormányzat rendelet 73 Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4.

7 (2) A szolgáltató részére meghatározott szelektív begyűjtés magába foglalja a Gárdony város közigazgatási területén képződő települési szilárd hulladék jogszabályi, illetőleg hatósági előírások szerinti kezelését, hasznosítását, valamint ártalommentes elhelyezését. (3) A szolgáltató a begyűjtési és hasznosítási tevékenységet önállóan, saját üzleti kockázatára végzi oly módon, hogy a célok elérése érdekében önálló vállalkozókat, teljesítési segédeket és együttműködő partnereket vehet igénybe. (4) A szelektív begyűjtés a következő módszerekkel történhet: - közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek - házhoz menő begyűjtés - hulladék udvarok üzemeltetése - intézményekben történő gyűjtés. (5) A szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körben való elterjesztéséről a szolgáltató gondoskodik Lomtalanítás (1) 77,78,79 A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: a) építési és bontási hulladék, b) gumiabroncs hulladék, c) gépjármű roncs vagy termékként tovább nem használható jármű, d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék, e) veszélyes hulladék, f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék, g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék, h) kerti biohulladék. (2) A Szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladék elszállítására köteles. (3) 80,81 A hulladékot az ingatlanhasználó a Szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. A lomtalanításkor kihelyezhető lom mennyisége maximum 3 m 3 lehet, 3 m 3 felett a Szolgáltató külön térítés ellenében szállítja el a kihelyezett lom hulladékot. (4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza A hulladékszállítás rendje 76 Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. (2) 77 Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 7/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. (2)

8 (1) 83,84 A lakóingatlanok, azaz az egész évben át használt ingatlanok hulladékszállítási szolgáltatása egész évre, január 01-től december 31-ig, az üdülőként nyilvántartott ingatlanoké fél évre, április 01-től szeptember 30-ig biztosított. A lakóingatlanok számlázása negyedévente történik, melyben a részszámlák fizetési határideje minden negyedév utolsó napja. Az üdülőingatlanok estén a számlázási időszak két negyedév. A számla fizetési határideje június 30. illetve szeptember 30. (2) 85,86 A zöldhulladék (biológiailag lebomló hulladék) elszállítása 18 alkalommal biztosított. A közszolgáltató a közszolgáltatás díján belül az állandóan lakott ingatlanok tulajdonosai részére 18 db, az idényjelleggel használt, illetőleg az üres telek besorolású ingatlanok tulajdonosai részére 9 db matricát biztosít. Többlet igény esetén a szolgáltató külön térítés ellenében a többlet hulladékszállítás igénybe vételére jogosító matricát biztosít a tájékoztató levélben megjelölt helyszíneken. A hulladékszállítási szolgáltatásról a szolgáltató minden évben tájékoztató levelet küld az ingatlantulajdonosok részére. (3) Amennyiben a szállítás a naptár szerinti időben a Szolgáltató hibájából elmarad, úgy a tulajdonos jogosult a következő szállítási napon az e rendelet hatálya alá tartozó szemetet mennyiségi korlátozás nélkül kirakni, és azt a Szolgáltató köteles elszállítani. III. FEJEZET A közszolgáltatás szüneteltetése ,88 (1) 89 Az állandóan lakott ingatlan használója díjfizetés csökkentési kérelmet nyújthat be szolgáltatóhoz, amennyiben a szolgáltatás tárgyát képező ingatlan használatát érintő távollét a tárgyévben a 90 napot meghaladja. A szüneteltetés időszakára az üres telek besorolású ingatlanokra megállapított díjfizetési kötelezettség áll fenn. (2) A távollét kezdetét 60 nappal előre be kell jelenteni. A csökkentési kérelemhez csatolni kell a víz- és villany közüzem nullás elszámoló számláját. A szünetelési időszak végén és a bejelentett szünetelés idejére is a közszolgáltató részére az ellenőrzést lehetővé kell tenni, a szüneteltetés időszakára vonatkozó végszámlákat is meg kell küldeni a szolgáltató részére. 83 Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 7/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. (2) 88 Módosította a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 7/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6.

9 (4) 97,98,99 11/A 100 (3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa vagy beleegyezésével más az ingatlant a szüneteltetés időszakában használja, úgy szolgáltató jogosult a teljes időszakra visszamenőleg is a költségekkel növelt számlát kibocsátani, és annak megfizetését tulajdonostól követelni. (4) A szüneteltetési kérelmet szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs. (1) 90,91, Mentességek, kedvezmények (2) 93 Mentesülnek a közszolgáltatási díj megfizetése alól azok az önálló háztartásban élő egyedülálló nyugdíjasok, akiknek a havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg, valamint azok az egymással közös háztartásban élő nyugdíjasok, akiknek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg. (3) 94,95,96 A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyi adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve) kizárólag a közszolgáltatással kapcsolatos feladatai ellátásához kapcsolódóan kezelheti. IV. FEJEZET ,102 A tárolóedényekben turkálni (guberálni), annak tartalmát közterületen szétszórni tilos. 90 Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 15/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet 102 Beiktatta a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 12.

10 V. FEJEZET 13. Vegyes és záró rendelkezések (1) 103,104,105,106,107,108,109 Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv., 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet, 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet, 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezési az irányadóak. A rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a szolgáltató által készített, a közszolgáltatás évi díjával kapcsolatos költségkalkulációt. (2) 110 Jelen rendelet május 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 18/1995. (VII.1.) számú rendelet III. fejezete, valamint az azt módosító 1/1996. (I. 15.), 25/1997. (XII. 29.), 11/1999. (III. 31.), 15/2000. (IX. 25.), 21/2000. (XII. 20.), 22/2003. (XII.17.) számú rendeletek. (3) 111 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Gárdony, április 20. Szabó István polgármester Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya jegyző Záradék: Jelen önkormányzati rendelet április 28-án kihirdetésre került. 103 Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (2) 107 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 108 Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 20/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1.

11 Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya jegyző

12 112 Módosította a 35/2004. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 4/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 18/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 9/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (3) 120 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 121 Módosította az 1/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 122 Módosította a 20/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 28/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 124 Módosította a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 16/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet sz. melléklet 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125

13 13 2. sz. melléklet 126,127,128,129,130,131,132,133,134, Módosította a 4/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 13/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (3) 131 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 132 Módosítoota a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 20/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 28/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 135 Hatályon kívül helyezte a 24/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet 9.

14 136 Módosította a 4/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 37/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 26/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (3) 140 Módosította a 34/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 141 Módosította a 37/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 20/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. (4) 3. sz. melléklet 136,137,138,139,140,141,142

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben