Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének"

Átírás

1 Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított 31./2003./XII.11./ számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Balatonszabadi község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 23. -ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1.. (1) E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza Balatonszabadi község közigazgatási területén azokat a feladatokat, melyek a hulladékgazdálkodási törvény és végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekbıl adódóan a helyi Önkormányzatra hárulnak. (2) A rendelet hatálya kiterjed Balatonszabadi község közigazgatási területén lévı valamennyi ingatlan tulajdonosára, használójára (továbbiakban ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság, továbbá valamennyi gazdálkodó szervezetre - akár termék elıállítója vagy forgalmazója - melynek tevékenysége során települési hulladék képzıdik. A közterületek használatát, tisztántartását, valamint a közterületen megvalósuló állattartás szabályait külön rendelet tartalmazza. (3) A rendelet alkalmazásában települési hulladék: a./ Település szilárd hulladék - Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és területein, valamint az intézményekben keletkezı hulladék. - Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı hulladék. - Gazdálkodó szervezeteknél keletkezett, veszélyesnek nem minısülı, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő és azzal együtt keletkezı hulladék. 1

2 b./ Egyéb települési hulladék - gazdasági vállalkozások technológiai tevékenységébıl keletkezı veszélyes hulladéknak nem minısülı hulladék. (4) Lim-lom: a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék, nagyobb mérető berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rendeltetésszerő használatra már nem alkalmas egyéb lom. (5) Hulladékkezelı: az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. (6) Feljogosított hulladékkezelı: környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkezı hulladékkezelı. (7) Közszolgáltató: hulladékkezelésre feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdést kötött. (8) A közszolgáltatás tárgya: az 1.. (3) bekezdés a. pontjában meghatározott települési hulladék. (9) Győjtıedény: települési szilárd hulladék győjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató jármővéhez rendszeresített, a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett őrtartalmú szabványos győjtıtartály. (10) Hulladékgyőjtı udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyőjthetı települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történı tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyőjtıhely. (11) Hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı, hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely, szabványosított edényzettel. (12) Zöldhulladék: az ingatlanon keletkezı növényi eredető hulladék, különösen az ág, nyesedék, levél, főkaszálék, elszáradt virág, stb. (13) Lakóegység, üdülıegység: helyiség, vagy egymással belsı kapcsolatban álló fı- és mellékhelyiségek mőszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedıjébıl nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas. (14) Alapszolgáltatás: 1 db győjtıedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történı ürítése, melyet valamennyi magánszemély köteles igénybe venni. 2

3 II. Fejezet A KÖZSZOLGÁLTATÁS 2.. (1) Balatonszabadi község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) kötelezıen ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál és gazdálkodó szervezeteknél keletkezı települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására (elhelyezésére), hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (2)(6) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet a keletkezett 1.. (3) bek. a. pontjában meghatározott települési hulladék elhelyezésérıl a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételével kell gondoskodjon. A közszolgáltatás igénybe vétele az állandó lakás céljára szolgáló ingatlanok tulajdonosi részére egész évben kötelezı. (3) Mentesül a kötelezı igénybevételi kötelezettségtıl az a gazdálkodó szervezet, amely a települési hulladék kezelésérıl a hulladék termelıjére vonatkozó jogszabályi elıírások szerint gondoskodik, vagy a környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan annál lényegesen kedvezıbb hulladékkezelési megoldást alkalmaz. (4) A környezetvédelmi eljárást annak a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni, amely egyébként köteles a közszolgáltatás igénybevételére. A jogerıs engedély megszerzéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelezı. (5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvezı gazdálkodó szervezet az Önkormányzat felé írásban köteles igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak. (6) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés a./ b./ ingatlantulajdonosok esetében a közszolgáltatás igénybevételével jön létre, valamint akkor is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja, rendelkezésre állását igazolja. gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi szerzıdés aláírásával jön létre. A szerzıdést csak tevékenységük tényleges folytatásának idejére, de legalább 2 naptári hónap folyamatos idıtartamra kötelesek megkötni. A közszolgáltatási szerzıdés egyes tartalmi elemeit a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza (6) 2..(2). bekezdés módosítva Hatályba lép: én a 25/2009.(XII.18.) rendelet értelmében 3

4 III. fejezet A KÖZSZOLGÁLTATÁS RÉSZTVEVİINEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 3.. (1) Balatonszabadi község közigazgatási területén a 2.. (1) bekezdésének megfelelı hulladékkezelési közszolgáltatást a ZÖLDFOK Rt Siófok, Bajcsy-Zs. u (továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal történı megállapodás alapján. (2) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott gyakorisággal, napokon és győjtıedényben köteles gondoskodni. (3) A települési szilárd hulladékot csak az 1.. (9) bekezdésében meghatározott győjtıedényben lehet, kizárólag a szállítás napján 7:00 óráig az ingatlan bejárata elıtti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató jármővére könnyen felhelyezhetı legyen. (4) A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében köteles a rendszeresített győjtıedény megvásárlását vagy bérletét a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett részére biztosítani. (5) A győjtıedény őrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által rendszeresített mőanyagzsák felhasználásával is jogosult. (6) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata elıtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a győjtıedény ürítése illetve a mőanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. (7) A győjtés idejére a közterületre történı kihelyezés, a győjtést követıen a győjtıedény saját ingatlanra történı visszahelyezése az ingatlantulajdonos ill. a gazdálkodó szervezet kötelezettsége. (8) Közterületen, bármilyen mérető győjtıedény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -, vagy tárolása kizárólag az önkormányzat polgármesterének tulajdonosi hozzájárulásával történhet. (9) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetıvé, hogy a közszolgáltató gépjármőve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele a Polgármesteri Hivatal által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. (10) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a győjtıedény folyamatos 4

5 tisztántartásáról, szükség szerinti fertıtlenítésérıl, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni. (11) A győjtıedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni ( pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító jármővét. e rendelkezés megsértıi az okozott kárt is kötelesek megtéríteni. (12) A győjtıedényben elhelyezhetı települési szilárd hulladék maximális tömege: - 60 literes edényzet esetében 15 kg és 120 literes edényzet esetében 25 kg literes edényzet esetében 50 kg lehet. (13) A közszolgáltató a győjtıedény kiürítését a tıle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan győjtıedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. (14) A közszolgáltató munkavállalói a győjtıedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani. (15) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a győjtés, begyőjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérı módon kezelni. 4.. (1) A települési szilárd hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az Önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. (2) A közszolgáltató a kötelezı közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállításét, ha a./ nem az 1.. (9) bekezdésében meghatározott győjtıedényben vagy a 3.. (5) bek. szerinti mőanyagzsákban kerül kihelyezésre, b./ érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem győjthetı, szállítható, vagy ártalmatlanítható (3.. (11) bekezdés) c./ a győjtıedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentıs nehézségek árán tudják a jármővel megközelíteni. d./ ha a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerzıdést. (3) A nem a 3.. (2) vagy (3) bekezdés szerinti mennyiségben vagy módon történı települési hulladék elszállítását - megrendelés ellenében - a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül köteles a közszolgáltató elszállítani. E határidı, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik. 5

6 (4) Az Önkormányzat a háztartásokban keletkezı lim-lom elszállításáról évente egy alkalommal, a zöldhulladék elszállításáról évente két alkalommal, a közszolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján gondoskodik, melyrıl az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja. (5) A gazdálkodó szervezetek a (4) bekezdésében meghatározott akciót nem jogosultak igénybe venni. (6)(6) Az Önkormányzat közigazgatási területén keletkezett települési szilárd hulladék és lim-lom elhelyezésére kijelölt lerakóhely: somi hulladéklerakó. Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet a lerakással egyidejőleg a lerakóhely üzemeltetıjének köteles az ártalmatlanítás díját megfizetni. IV. Fejezet A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA, DÍJFIZETÉS 5.. (1) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáért ezen rendelet 1.. (2) bekezdésének hatálya alá tartozók a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott összegő rendszeres közszolgáltatási díjat kötelesek a közszolgáltatónak megfizetni. A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat a 242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) alapján határozza meg, mely ürítési díjból áll. Az ürítési díj a győjtıedények térfogata és a jelen rendeletben meghatározott ürítési gyakoriság alapján számított díjrész, amely a hulladékkezelés és ártalmatlanítás egyéb indokolt költségeinek és ráfordításainak megtérülését biztosítja. Az ürítési díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110 (120) liter térfogatú győjtıedényzet rendszeres használatát vélelmezni, ameddig az ingatlantulajdonos e. (7) bekezdése szerint eltérı térfogatú győjtıedényzet elszállítására vonatkozó igényét nem jelenti be. (2) Az ingatlan tulajdonosa, vagy a gazdálkodó szervezet, ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja. (6)4..(4) módosítva. Hatályba lép január 1-tıl a 25/2006.(XI.30.) rendelet értelmében. 4..(6) módosítva Hatályba lép: január 1-tıl a 25/2009.(XII.18.) rendelet értelmében 6

7 (3) Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat negyedévente utólag, illetve a 2..(6) bek. b./ pontja szerinti szerzıdésben meghatározott idıpontban - számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni. A fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét követı 8 napon belül köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató által felszámítható kamat mértéke a Ptk-ban meghatározott kamatmérték. (4) Az 1.. (2) bekezdése alapján közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet tevékenysége tényleges folytatásának idıtartamára köteles a közszolgáltatási díj éves arányos részét megfizetni. (5) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a R. 6.. (1-5) bekezdése alapján számlázott díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak e rendelet 5.. (3) bekezdésben meghatározottak szerint megtéríteni. (6) Az ingatlan tulajdonosa egyéni vagy szociális helyzetére tekintettel, meghatározott idıtartamra kérheti az Önkormányzattól a közszolgáltatási díj részben vagy egészben történı átvállalását. A díjfizetés átvállalása esetén az Önkormányzat a kérelmezıvel egyidejőleg írásban köteles a közszolgáltatót is tájékoztatni. (7) Amennyiben az ingatlantulajdonos legalább két naptári hónap idıtartamra az addig általa igénybevett edénytıl eltérı térfogatú vagy darabszámú győjtıedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a közszolgáltatóval az ezt megelızı hónap 20. napjáig írásban kell közölnie. (8) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos nevének és elérhetıségi címének a közszolgáltatóhoz történı bejelentése napjáig a háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek. (9) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (1) A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díját az Önkormányzat Képviselı-testülete legalább egy évi díjfizetési idıszakra e rendelet 1. és 3. számú mellékletében az 1./a.sz. mellékletben feltüntetett díjkalkulációs séma alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon köteles kihirdetni.. (2) Nem kell az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási díjat megfizetni: 6. - mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve, - ha a közszolgáltató nem tesz eleget a 3..(2) bekezdésben meghatározottak 7

8 szerinti közszolgáltatási kötelezettségének. (3) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat fizetni: - ha a 2..(3) bekezdés alapján mentesül a közszolgáltatás igénybe vételi kötelezettségtıl, - vagy a gazdálkodó tevékenységét - a 2..(6) bek. b./ pont - ténylegesen nem folytatja. V. Fejezet A HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ EGYÉB TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK RENDJÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 7.. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató, egyéb gazdasági, valamint a közintézmények mőködése során technológiai tevékenységbıl keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a hulladékgazdálkodásról szóló törvény (Hgt.) 13..(1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelıjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. (2) A hulladék termelıje, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkezı, vagy más módon a birtokába kerülı hulladékot köteles győjteni, tovább ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról köteles gondoskodni. (3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelıje, birtokosa - a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelı ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti vagy - az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezı ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelıje, birtokosa, külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a hulladékszállítási tevékenységre feljogosított (6) bekezdés - gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. 8

9 (6) A feljogosított hulladékkezelı igénybevétele mellett történı szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelıje, birtokosa, illetıleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és errıl a hatóságoknak bejelentést tenni. (7) A (6) bekezdésben elıírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetıjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetıjét, használóját) is terheli. (8) Ha a hulladék termelıje, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejőleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles fizetni a lerakóhely üzemeltetıje részére. 8.. (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a díjfizetés feltételeiben történı megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt idıpontra vagy idıtartamra a megjelölt mennyiségő és összetételő hulladéknak megfelelı győjtıedényt rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történı elhelyezésérıl. (2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles gondoskodni a biológiailag lebomló, erıteljes bőzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetve a győjtıedény telítıdése esetén az elszállíttatásról. 9.. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállítása esetén a hulladék termelıje, birtokosa, illetıleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. (2) E fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a szállítás idıpontjára, győjtıedény közterületre történı elhelyezésére és kihelyezésére, a győjtıedényben elhelyezhetı anyagokra a 3.. (3), (6), (7) és (11) bekezdésének rendelkezései értelemszerően vonatkoznak. VI. Fejezet A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK EGYES ÖSSZETEVİINEK SZELEKTÍV GYŐJTÉSE, A VESZÉLYES HULLADÉK ELHELYEZÉSE 9

10 10.. (1) A települési szilárd hulladék egyes összetevıinek közszolgáltatás keretében történı szelektív (anyagminıség szerinti) összegyőjtését, a győjtés rendszerességét, az igénybe vehetı győjtıedény típusát a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, egyben meghatározza a szelektív győjtésre igénybe vehetı győjtıpontok és/vagy hulladékgyőjtı udvar helyét. (2) A szelektív győjtésben résztvevı ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott szelektív győjtésre létesített győjtıpont igénybe vételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól. VII. Fejezet SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 11.. (1) Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, - az a gazdálkodó szervezet, amely a 2.. (6) bek. b./ pontjában meghatározott idıtartamra az egyedi közszolgáltatási szerzıdést nem, vagy tevékenységének nem teljes idıtartamára köti meg, - az ingatlan tulajdonos és gazdálkodós szervezet, ha a települési szilárd hulladék győjtésére, a győjtıedény ürítésére, elhelyezésére, vagy a győjtıedényben elhelyezhetı anyagokra vonatkozó 3.. (3), (6), (7), (11) bekezdés, valamint a 8.. (2) bekezdés rendelkezéseit megsérti. amennyiben a cselekmény vagy a mulasztás nem tartozik más, szabálysértést megállapító magasabb szintő (magasabb pénzbírságot kilátásba helyezı) jogszabály hatálya alá. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetıivel szemben a körjegyzıség arra feljogosított dolgozója ,- Ft-ig terjedı helyszíni bírságot szabhat ki. 10

11 VIII. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12.. (1) E rendelet január 1-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az önkormányzat 16./2002.(XII.12.) számú rendelete hatályát veszti. (3) E rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı az önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel gondoskodik. (4)(5) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Balatonszabadi,2009. december 18. Molnár Árpád polgármester Némethné Vincze Mária körjegyzı Kihirdetve december 18. Némethné Vincze Mária sk. Körjegyzı (5) 12. (4) bekezdés módosítva Hatályba lép: /2009.(IX.03.) rendelet értelmében 11

12 1. számú melléklet (6.) Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének a 27/2009.(XII.18.), a 24/2009.(IX.03.), a 13/2008.(XI.20.), a 16/2007.(XII.13.), a 24/2006.(XI.30.), a 21/2005.(XI.24.), valamint 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított 31/2003.(XII.11.) számú rendeletéhez 1./ A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására január-december között heti egy alkalommal kerül sor. Szállítási napok: csütörtök 2./ Díjkalkulációs séma a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapítására: 1./a. számú melléklet tartalmazza. 3./ A 2./ pont alkalmazásával a települési szilárd hulladék kezelésének díja évben Ürítési díjak: - 60 literes győjtıedény esetében 176,06 Ft + ÁFA ürítések száma literes győjtıedény esetében 322,78 Ft + ÁFA ürítések száma literes győjtıedény esetében 704,24 Ft + ÁFA ürítések száma Az ürítések számát egy idıszak vonatkozásában az 1./ pont alapján az adott idıszakra meghatározott heti ürítési gyakoriság és az idıszak teljes hetei számának szorzata adja. Az ürítési díj magában foglalja az ártalmatlanítás költségeit is. 4./ A Körjegyzıségnél (Balatonszabadi, Vak B. u. 102.) beszerezhetı, a ZÖLDFOK Zrt., mint szolgáltató nevével ellátott mőanyag zsák ára évben 328,- Ft/db+ÁFA. A mőanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja. 5./ Lomtalanítás díja: ,- Ft/m3+ÁFA, mely tartalmazza a szállítás és az ártalmatlanítás díját is. 6./ Zöldhulladék szállításának díja laza m3-ban: 5.005,- Ft/m3+ÁFA (1.) módosítva. Hatályba lép a 17/2004.(XII.) rendelet értelmében január 1-én. Hatályát veszti január 1-én a 21/2005.(XI.24.) rendelet értelmében. (2.) módosítva. Hatályba lép január 1-én a 21/2005..(XI. 24.) rendelet értelmében. Hatályát veszti január 1-én a 25/2006.(XI.30.) rendelet értelmében. (3.) módosítva. Hatályba lép január 1-én a 25/2006.(XI.30.) rendelet értelmében. Hatályát veszti január 1-én a 16/2007,(XII.13.) rendelet értelmében. (4.)módosítva. Hatályba lép január 1-én a 16/2007.(XII.13.) rendelet értelmében. Hatályát veszti január 1-én a 13/2008.(XI.20.) rendelet értelmében (5.) módosítva. Hatályba lép: január 1-én a 13/2008.(XI.20.) rendelet értelmében. Hatályát veszti január 1-én a 27/2009.(XII.18.) rendelet értelmében (6.) módosítva Hatályba lép január 1-én a 25/2009.(XII.18.) rendelet értelmében 12

13 13 1./a sz. melléklet

14 Balatonszabadi község Önkormányzat Képviselı-testületének 2. számú melléklet 27/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított 31./2003./XII.11./ számú rendeletéhez A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK RENDSZERES ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS EGYES TARTALMI ELEMEI 1./ A szerzıdésben meg kell jelölni: - a szerzıdı feleket az adószám és a számlavezetı pénzintézet feltüntetésével, - a közszolgáltatás igénybevételének kezdı napját, idıtartamát, - a teljesítés helyét pontos cím szerint, - a közszolgáltató által biztosított győjtıedény őrtartalmát és darabszámát, - az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat. 2./ A szerzıdésben rendezni kell továbbá: - a győjtıedény(ek) használatának módjáról, - a közszolgáltatás díjáról és megfizetésérıl, - a szerzıdés felmondásának feltételeirıl, - az irányadó jogszabályok meghatározásáról, - polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról. Megjegyzés: A települési szilárd és folyékony hulladék győjtését, begyőjtését, szállítását, elıkezelését, tárolását, hasznosítását és ártalmatlanítását a 16/2002.(IV.10.) EÜM, rendelet elıírásait is figyelembe véve kell a szolgáltatónak elvégezni. 14

15 Balatonszabadi község Önkormányzat Képviselı-testületének 3. számú melléklet (6) 27/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított 31./2003./XII.11./ számú rendeletéhez 1./ Győjtıpont helyei: Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 50/b elıtti közterület Balatonszabadi, Vak Bottyán utca és Petıfi utca sarok Balatonszabadi, Kossuth Lajos utca 91. szám elıtti közterület Balatonszabadi, Kossuth L. utca 3. szám elıtt Balatonszabadi, Kossuth L. utca 36. szám elıtti terület. Balatonszabadi, Rákóczi F. utca 29. házszám elıtt Balatonszabadi, Bem utca, Damjanich utca keresztezıdésben Balatonszabadi, Kinizsi utca eleje Balatonszabadi, Ságvári E. utca és Vak Bottyán utca keresztezıdése Elhelyezhetı anyagok: papír, mőanyag, üveg (6.) 3. sz. melléklet 1. módosítva 2009.december 18-án Hatályba lép: január 1-én a 25/2009.(XII.18.) rendelet értelmében 15

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya, fogalmi meghatározások

1. A rendelet célja, hatálya, fogalmi meghatározások Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2003.(II. 4.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet célja, hatálya, fogalmi meghatározások 1.

I. Fejezet A rendelet célja, hatálya, fogalmi meghatározások 1. Egységes szerkezetben a 12/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 01.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009. (XI. 5.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2003.(X.03) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL, IGÉNYBEVÉTELÉRİL. Papkeszi Községi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete Velem Község Képviselı-testületének 6/2003.(05.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Velem község Képviselı-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2010.(XII.23) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja, hatálya 1.

I. FEJEZET. A rendelet célja, hatálya 1. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009.(I. 30.) rendelete a szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 1 Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben) Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Bevezetı rendelkezés 2

Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008.(VIII.13.) rendelete 1 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ HELYI IGÉNYBE VÉTELÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8../1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /Hgt./ 21../1/

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010.(XII.16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzatának

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2012. július 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 1..

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 1.. Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2008. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kislıd Község

Részletesebben

I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 61/2011. (XII. 20.) ÖR, 29/2011. (VI. 01.) ÖR, 57/2010. (XII. 15.) ÖR, 39/2009. (XII. 16.),

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben