BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYlLVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Pályázat benyújtása a TÁMOr 6.2.4IN09!1 kódszárnú,.foglalkoztatás támogatása A) Komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára" cimú pályázati kiirásra Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Vélcmém'czá: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsag Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyíílésének 20\0. március 18. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Kiizgyíílés! A Társadalmi Mcgújulás Operatív Program keretében TÁMüP-6.2.4IN09/1 kódszámú,.foglalkoztatás támogatása A) Komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára" címmel pályázat került kiírásra. A konstrukció célja olyan középtávú, foglalkoztatást támogató program elindítása, amely az egészségügyben a fekvőbeteg-ellátásban felszabaduló kapacitást befogadó intézményeknek nyújt átmeneti bcrtámogatást a hiányzó vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében. A pályázati kiírás keretében közfinanszirozott egészségügyi szakellátást végző járó- és/vagy fekvőbcteg-szakellátó intézmények pályázhatnak. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének (1.21.) közgy. határoz:'ltában foglaltak alapján a Pszichológiai Tanácsadó és Mentálhigiénés Gondozóban (a továbbiakban: Pszichológiai Tanácsadó) új szakellátó szervezeti egységként, heti 30 nem szakorvosi óraszámban klinikai szakpszichológiai többletkapacitás befogadását kezdeményezte az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálatmi.l (a lovábbiakban: ÁNTSZ). A kapacitás-felülvizsgálati eljárás keretében az ÁNTSZ a klinikai szakpszichológia szakmában heti 30 nem szakorvosi óraszámban kapacitásnövelést engedélyezet!.

2 Fenti pályázati kiírásra az Egészségügyi Alapellátási Intézmény a Pszichológiai Tanácsadó kereteiben folyó járóbeteg-szakellátás humán erőforrás biztosításához szeretne pályázatot benyújtani. A pályázat során a klinikai szakpszichológiai ellátás biztosítása érdekében lehetőség nyílna pszichológus, mentálhigiéniklls, szociális munkás [oglalkoztatására. A pályázónak hónapos időtartamra vállalnia kell a felvett munkavállalók foglalkoztatását, majd a pályázat zárását követően biztosítani kell a felvett munkavállalók továbbfoglalkoztatását, minimum a foglalkoztatás időtartamával megegyező ideig. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: I ,- Ft A támogatott pályázatok várható száma: minimum 50, maximum 700 projekt A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének: 100 %-a. Elnyerhető támogatás mértéke: minimum 4 millió Ft maximuln 50 millió Ft. Pályázatot az Egészségügyi Alapellátási Intézmény nyújthatja be, mint közfinanszirozott egészségügyi szakellátást végző járóbeteg szakellátó intézmény. A pályázat keretében 24 hónapos időtartamra 4 fő (pszichológus, mentálhigiéniklls, szociális munkás) foglalkoztatására készülne sor. A pályázat zárását követően a kötelező fenntartási időszakot OEP finanszírozás terhére oldaná meg az Egészségügyi Alapellátási Intézmény. A pályázat főbb paraméterei: Projekt címe: "Klinikai szakpszichológiai ellátás biztosítása Békés megye területén" Pályázó: Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Békéscsaba Wlassics sétány 4.) Tervezett beruházási költség (bruttó): forint Szükséges önerő: Oforint Támogatási arány a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb: 100 %-a. A pályázatok benyújtása: 20 IO. január 25-től március 31-ig lehetséges. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Szociálpolitikai Osztály Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a bizottságok döntései az előterjesztés mellékletét képezik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogya felultartásában működő Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Békéscsaba Wlassics sétány 4.) pályázatot nyújtson be a TÁMOP-6.2.4/A/0911 kódszárnú,.foglalkoztatás számára" tárgyú kiírásra, "Klinikai szakpszichológiai ellátás biztosítása Békés megye területén" címmel. Határidő: 20 IO. március 31. 2

3 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése sikeres pályázat esetén támogatja a pályázat ideje alatt foglalkoztatott szakemberek továbbfoglalkoztatását - a pályázatban szereplő kötelező időtartamban - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Felelös: Vantara Gyula polgánnester Határidő: 20 l O. március 31. Békéscsaba,2DIO. nuircius 1. ~,~,.\\:1 r.. Dr. ""'-"' FlI?i"{. Ágnes,,,."j~" ~",""".~", 3

4 KIVONAT Békéscsab~l Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakllsügyi Bizottsága március IO-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.2.4/A/09/1 kódszámú "Foglalkoztatás támogatása A) Komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára" címü pályázati kiírásra A bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 116/2010. (Ill. 10.) Egészségügyi, Szoci~\Iis és Lakásügyi Bizottság HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyülésnek: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogya fenntartásában működő Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Békéscsaba Wlassics sétány 4.) pályázatal nyújtson be a TÁMOP-6.2.4/A/091l kódszámú "Foglalkoztatás számára" tárgyú kiirásra, "Klinikai szakpszichológiai ellátás biztosítása Békés megye területen" címmel. Felelős: Vantara Gyula polgánnester 2. Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzat Közgyűlése sikeres pályázat esetén támogatja a pályázat ideje alatt foglalkoztatott szakemberek továbbfoglalkoztatását - a pályázatban szereplő kötelező időtartamban - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár K.m.r. Dr. Kerekes Attila sk. a bizottság elnöke A kivonat hiteleü): r-r~ '1-l(f,aJL

5 KIVONAT Békéscsaba MCg)'ci Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága március 8-i nyilvános ülése jegyzökön)'véból Tárgy: Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.2.4/A/09/1 támogatása A) Komponens: Foglalkoztatás intézmények számára" címü pályázati kiírásra kódszámú "Foglalkoztatás támogatása egészségügyi A Bizottság 6 igen, cgyhlmgú szav3zattal az alábbi határozatot hozta: (111.8.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyülésnek: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogya fenntartásában működö Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) pályázatol nyújtson be a TÁMüP-6.2.4/A/09/\ kódszámú "Foglalkoztatás számára" tárgyú kiírásra,..klinikai szakpszichológiai ellátás biztosítása Békés megye területen"" eimmel. Határidő: 20 IO. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése sikeres pályázat esetén támogatja a pályázat ideje alatt foglalkoztatott szakemberek továbbfoglalkoztatását - a pályázatban szereplö kötelező időtartamban - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

6 Békéscsaba Megyei logó Város Önkonnányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba. Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság március 9-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéböl Tárgy: Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.2.4/N0911 kódszámú "Foglalkoztatás támogatása A) Komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára" cimű pályázati kiírásra 53/2010. ( ) VKMB határozata S igen J tartózkodó szavazattal Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési. Környezetvédelmi és Merogazdasági Bizottsága az alábbi határozat elfogadását javasolja a közgyülésnek: J. Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzat Közgyülése hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában működó Egészségügyi Alapel!átási Intézmény (Békéscsaba, Wlassics sétáoy 4.) pályázatot nyújtson be a TÁMOP-6.2.4/N0911 kódszámú "Foglalkoztatás számára" tárgyú kiirásra. "Klinikai szakpszichológiai ellátás biztosítása Békés megye területén" címmel. Felelős: Valltara Gyula polgármester Határidő: 20 l O. március 3 I. 2. Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzat Közgyűlése sikeres pályázat esetén támogatja a pályázat ideje alan foglalkoztatott szakemberek továbbfoglalkoztatását - a pályázatban szereplő kötelező időtartamban - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: <bou.<lal Bondárné Viczián AnikÓ) Bizottsági titkár.

Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2)

Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2) Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2) A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenését követő második munkanaptól számítva 15 napig lehetséges.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól Az egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.: (54 531 000 ; 531 031; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:../2015 25. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Magyarország

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben