KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1."

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3 Alapvetı cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre... 3 Jogi forma... 3 Méret... 3 C. Kiemelt projekt tartalma... 3 Támogatható tevékenységek köre... 5 Kiemelt projekt idıtartama... 5 Kiemelt projekt célcsoportja... 5 Célcsoport részére nyújtható támogatások... 6 Kiemelt projekt területi szőkítése... 6 Kiemelt projekt végrehajtása... 6 Kiemelt projekt tervezett eredménye... 6 D. Pénzügyi feltételek... 9 Támogatás formája... 9 Támogatás mértéke... 9 Támogatás összege... 9 E. Kiválasztási kritériumok... 9 F. Adminisztratív információk A projekt javaslat benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvetı cél A kiemelt projekt alapvetı célja az alacsony iskolai végzettségő, illetve szakképzetlen felnıttek képzése, akiket a hagyományos képzési programok nem, vagy csak nagyon korlátozottan érnek el, részben a motiváció és ösztönzés hiánya, részben a sajátos képzési szükségletek miatt. A program lehetıséget kínál számukra arra, hogy ingyenesen megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentı alapfokú végzettséget, valamint arra, hogy a munkaerı-piaci igényeknek megfelelı szakképzettséget szerezzenek. A kiemelt projekt további célja: hogy a résztvevık a képzettségi, illetve az iskolai végzettségi szintjüknél magasabb szakmai tudásszintet érjenek el, hogy bıvítse az egész életen át tartó tanulás lehetıségeit, javítsa hozzáférhetıségét és minıségét, hogy hozzájáruljon a gazdaság számára szükséges mennyiségő és a munkáltatók igényeihez jobban igazodó szakképzett munkaerı biztosításához, hogy a képzés támogatásával segítse elı a végzettségük, elavult szakképesítésük miatt hátrányban lévı munkavállalók sikeres és tartós munkaerı-piaci integrációját. Rendelkezésre álló forrás A kiemelt projekt tervezési felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint. A kiemelt projekt lebonyolítása során a célcsoport részére fordítható támogatás legfeljebb 13%-a használható fel a Közép-Magyarországi Régióban. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 1%-a fordítható. A Társadalmi Megújulás Operatív Programnak az Európai Bizottság általi jóváhagyásáig és annak a Monitoring Bizottság által elfogadott kiválasztási kritériumainak elfogadásáig a projekt költségeit a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXVII. tv. 1. sz. melléklete alapján a fejezetek költségvetésében EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzatok terhére kerül biztosításra. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen tervezési felhívás a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) részére készült. Jogi forma Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! Méret Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! C. KIEMELT PROJEKT TARTALMA A kiemelt projekt keretében a célcsoport tagjai egyéni helyzetüknek, tudásszintjüknek és a munkaerı-piaci igényeknek megfelelıen sajátíthatnak el versenyképes, a munkaerıpiaci keresletnek megfelelı ismereteket. 3

4 A célcsoport tagjai az alábbi képzéseken díjmentesen vehetnek részt. Ennek pontos feltételrendszerét a projektgazda dolgozza ki. A kiemelt projekt keretében az alábbi kimenetek lehetségesek: - Befejezhetik az általános iskolát azok, akiknek ez tanköteles életkorukban nem sikerült és rendelkeznek legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, valamint a megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe. - Megszerezhetik a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat azok, akiknek a program idıtartama nem teszi lehetıvé az általános iskola befejezését, de a megfelelı kompetenciák megszerzése esélyt ad a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe. - Az egyes szakképzések megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel rendelkezık megszerezhetik az állam által elismert, illetve akkreditált felnıttképzési program szerinti szakképzettséget. Ennek során elsısorban olyan szakmákat sajátíthatnak el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerıpiacon. - Az érettségivel rendelkezı szakképzetlen felnıttek olyan szakképesítést szerezhetnek, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerıpiacon. - Azok a felnıttek, akik már rendelkeznek valamilyen szakmai elıképzettséggel, lehetıséget kapnak magasabb szintő hiányszakmára irányuló szakképesítés megszerzésére. - Az elavult szakmával rendelkezı felnıttek számára lehetıséget biztosít a program, olyan új szakképesítés megszerzésére, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerıpiacon. A képzések támogatására a vonatkozó jogszabályi elıírás [6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet] alapján kiadott Miniszteri Közleményben meghatározott normatívát kell használni. A célcsoport tagjainak mind nagyobb arányú részvételének és a képzések sikeres befejezésének elısegítése érdekében a képzésen résztvevık különbözı juttatások formájában pénzbeli támogatásban is részesülnek. A célcsoport részére adható támogatásokról bıvebben jelen tervezési felhívás a Célcsoport részére nyújtható támogatások pontja rendelkezik. A célcsoport leghátrányosabb szegmensének bevonását mentorok segítik. A projektgazda egy erre a célra kialakított nyilvántartási rendszert használ a program keretfigyelésére. A kiemelt projekt keretein belül kizárólag akkreditált intézmény által nyújtott képzés vehetı igénybe. A kiemelt projekt keretében az egyes képzı intézmények maximum 200 millió Ft összegben nyújthatnak képzéseket. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s, akkreditált vagy felzárkóztató képzés lehet. Amennyiben egy adott szakmai képesítés megszerzésére irányuló képzésben a résztvevık száma eléri a kiemelt projekt egészében képzésbe bevonni tervezett létszám 5%-át, a projektgazdának az adott szakmában történı további képzések elindításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erıforrás Programok Irányító Hatóságának (NFÜ HEP IH) jóváhagyását kell kérnie. Az NFÜ HEP IH által mőködtetett Akkreditációs Tanácsok Szakmai Testülete ellenırzési tevékenységet folytathat a projektgazda által kiválasztott képzı intézményeket, valamint a kiemelt projekt keretében nyújtott képzéseket illetıen. Az ellenırzéshez a projektgazda köteles a testület által kért információkat, dokumentumokat biztosítani. 4

5 Támogatható tevékenységek köre A projekt javaslat keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása kötelezı: - általános iskolai végzettséggel nem rendelkezı felnıttek szakképzésre való felkészítése, felzárkóztatása, szükséges kompetenciák megszerzésének biztosítása és szakképzése - általános iskolai végzettséggel rendelkezı, szakképesítés nélküli felnıttek szakképzése - érettségivel rendelkezı szakképzetlen felnıttek szakképzése - elavult szakmákkal rendelkezık esetében új szakképesítés megszerzése - hiányszakmák esetében ráépülı szakképesítés megszerzése - mentorálás - projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatás - a programmal kapcsolatos tájékoztatás, figyelemfelkeltés - nyomon követés - képzı intézmények és a képzésben résztvevık személyek ellenırzése a támogatás rendeltetésszerő felhasználása, valamint a módszertani útmutatóban meghatározott feltételek és eljárásrend betartása érdekében Kiemelt projekt idıtartama A projekt idıtartama 24 hónap. Kiemelt projekt célcsoportja Legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezı szakképzetlen, elavult szakmával rendelkezı, vagy hiányszakma esetén szakmai elıképzettséggel rendelkezı felnıttek (különös tekintettel a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezıkre). A projektben felnıttnek minısül a Felnıttképzési Törvény (2001. évi CI. törvény) alapján felnıttként meghatározott személy (felnıttképzésben részt vevı természetes személy, aki külön törvényben meghatározottak szerint tankötelezettségét teljesítette). A projekt célcsoportjába beletartoznak az állásnélküliek, inaktív személyek, valamint a munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott felnıttek. Annak érdekében, hogy az ország minden térségében lehetıség legyen a képzésbe való bekapcsolódásra, illetve hogy a szakképzettségi szempontból hátrányosabb régiókat kedvezıbb helyzetbe juttassuk, a program tervezése során regionális keretszámokat kell meghatározni, figyelembe véve a területi szinten foglalkoztatottak, szakképzettek arányát. A cél az, hogy a képzésben résztvevık legalább 70%-a szakképzetlen legyen, továbbá hogy a résztvevık legalább 60%-ának legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık közül kell kikerülniük. A Lépj egyet elıre II. programban nem vehet részt az, aki a Lépj egyet elıre I. programban támogatott volt, de lemorzsolódott vagy nem végezte el sikeresen a képzést. A kiemelt projekt keretében képzésben résztvevık az Európai Unió által finanszírozott, azonos célú egyéb támogatásban párhuzamosan nem részesülhetnek. A projektgazdának a projekt javaslat részét képezı módszertani útmutatóban kell kifejtenie a párhuzamos képzések elkerülése érdekében általa alkalmazott módszert és eljárásrendet. 5

6 Célcsoport részére nyújtható támogatások A képzésekben résztvevık számára nyújtható támogatások: - a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezık a mindenkori minimálbér egy havi összegének megfelelı pénzbeli támogatásban részesülnek (az állásban lévık képzési támogatásban, míg az állásnélküliek megélhetési támogatás formájában) minden 150 óra teljesített képzési idı után; az utolsó idıegységre jutó támogatás csak a képzés eredményes befejezése után kerülhet kifizetésre - az általános iskolai végzettségnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezık a mindenkori minimálbér egy havi összegének megfelelı utólagos pénzbeli támogatásban részesülnek, amennyiben a képzést eredményesen befejezik - a tananyagokat a képzı intézmények biztosítják, amelyekért résztvevınként legfeljebb bruttó 16 ezer Ft-ot számlával igazoltan számolhatnak el az FSZH felé Az ingyenesen hozzáférhetı képzési programokban a résztvevık számára a képzık kötelesek biztosítani a szükséges speciális tananyagokat és tanulási körülményeket, és ezért a résztvevıktıl nem kérhetnek térítési díjat. Kiemelt projekt területi szőkítése A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag Magyarországon végezhetık. A kiemelt projekt lebonyolítása során a képzésekben részt vevık lakóhelye szerint a célcsoport részére fordítható támogatás legfeljebb 13%-a használható fel a Közép- Magyarországi Régióban. Kiemelt projekt végrehajtása A kiemelt projektet a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében megvalósuló Lépj egyet elıre központi program kedvezményezettje, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) valósítja meg. A kiemelt projektben elsısorban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által rendszeresen készített prognózisokhoz, valamint az ott megjelenı munkaadói igénybejelentéshez, és a konkrét foglalkoztatási szándékokra vonatkozó kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó képzések támogatását preferáljuk. A Lépj egyet elıre II. nagymértékben támaszkodik, a jelenlegi HEFOP-programban kiképzett és foglalkoztatott mentorok szakértelmére és nagy hangsúlyt fektet a megszerzett tudás és humánerıforrás átörökítésére, a két egymást követı program közötti szakmai kontinuitás és fejlıdés biztosítása érdekében. A kiemelt projekt végrehajtásának részletes eljárásrendjét a projekt javaslat részét képezı módszertani útmutatóban kell bemutatnia a projektgazdának. Kiemelt projekt tervezett eredménye A projekt sikeres végrehajtása érdekében az alábbi eredmények, hatások valósulnak meg: - Azok a felnıttek, akik nem rendelkeznek a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel, illetve kompetenciákkal a program során megszerzik a szükséges ismereteket és egy részük ezt követıen bekapcsolódik a szakmai képzésbe. - A projekt keretében a megfelelı iskolai elıképzettséggel rendelkezı, de szakképesítéssel nem rendelkezı felnıttek megszerezhetik az állam által elismert, illetve akkreditált felnıttképzési program szerinti szakképzettséget. Ennek során 6

7 elsısorban olyan szakképesítéseket sajátítanak el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerıpiacon. - Az elavult szakképesítéssel rendelkezık új, piacképes szakképesítést szereznek. - A projektben a résztvevık egyéni helyzetüknek, tudásszintjüknek és a munkaerıpiaci igényeknek megfelelıen sajátíthatnak el versenyképes, a munkaerı-piaci keresletnek megfelelı ismereteket. - A projekt a Felnıttképzési törvény alapján felnıttnek meghatározott személyek képzettségi szintje emelésével erısíti Magyarország versenyképességét. - A hiányszakmákban kiképzettek számának növelésével hozzájárul a munkáltatók szakképzett munkaerıvel történı ellátásához. - Kedvezıbb anyagi, szakmai elımeneteli lehetıséget biztosít a képzésben résztvevık számára. Mutató neve A kiemelt projekt keretében képzésben résztvevık száma A kiemelt projekt keretében képzést eredményesen elvégzık (képesítést szerzettek) száma Mértékegység Kiinduló érték 1. év 2. év év Fı Fı A kiemelt projekt eredményeinek mérését szolgáló módszertant és eljárásrendet a projekt javaslat részét képezı módszertani útmutatóban kell bemutatnia a projektgazdának. A projektgazdának a bevont és képzettséget szerezett célcsoport tagokról legalább az alábbi kategóriák bontásában kell információt biztosítani a Támogató számára: Bevont személyek: nem, életkor, 18 év alatti gyermekek száma, iskolai végzettség, régió, munkaügyi státusz, hátrányos helyzet, megcélzott szakmai képesítés, mentorálásban érintettség, a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 3. és 5. számú mellékletében meghatározott településeken élık száma. Végzettséget szerzett személyek: nem, életkor, 18 év alatti gyermekek száma, iskolai végzettség, régió, hátrányos helyzet, megszerzett szakmai képesítés, mentorálásban érintettség, a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 3. és 5. számú mellékletében meghatározott településeken élık száma. A program hatásainak láthatóvá tétele érdekében a kiemelt projekt nyomonkövetése során szükséges az alábbi adatok szolgáltatása is a Támogató részére: az állásban lévı résztvevık közül hány személy tartotta meg az állását a projekt segítségével; a munkanélküli résztvevık közül a projekt segítségével hány személy jutott munkához. Komponens szintő eredmények: I. Képzési komponens: 1. Tevékenység: Általános iskolai végzettséggel nem rendelkezık szakképzésbe való bekapcsolódásra való/történı felkészítése és/vagy szakképzési programja 7

8 A felkészítés során az elvégzett általános iskolai évfolyamok függvényében maximum egyéves programban (iskolarendszeren kívüli képzés keretében) a szakképzésbe történı bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzik meg. Az általános iskolai végzettséggel nem, de legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal rendelkezık számára az általános iskola befejezése felzárkóztató program keretében történhet. Ezt követıen kapcsolódhatnak be az érintettek a szakképzési programba, amelynek keretében szakképesítések/részszakképesítések szakmai vizsgájára készülhetnek fel. azok számára, akiknél a program idıtartama alatt, a meglévı idıkorlátok, illetve jogszabályi elıírások miatt az általános iskola sikeres befejezése nem teljesíthetı, a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciákat szerzik meg, ezt követıen egy részük bekapcsolódik a szakképzésbe. 2. Tevékenység: Általános iskolai végzettséggel rendelkezı, szakképesítés nélküliek programja az általános iskolát végzettek közvetlenül kapcsolódnak be a szakképzésbe. az általános iskolát elvégzett, de szakmával nem rendelkezık szükség esetén a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciákat szerzik meg, melynek sikeres befejezése után szakképzési programban vesznek részt. a program keretében szerezhetnek szakképesítést/rész-szakképesítést azok is, akik szakmai tapasztalattal, vagy szakmai elıképzettséggel rendelkeznek az adott szakmában, de az állam által elismert szakképesítést nem szerezték meg. 3. Tevékenység: Szakmával rendelkezık szakképzése elavult szakmával rendelkezık esetén új, piacképes szakma megszerzése hiányszakmák esetében ráépülı szakképesítés megszerzése 4. Tevékenység: Érettségivel rendelkezık szakképesítéshez juttatása Középiskolai végzettséggel vagy érettségivel rendelkezı, de szakképzetlen felnıttek lehetıséget kapnak a szakmatanulásra. Felkészültségük, gyakorlati tapasztalataik figyelembevételével olyan szakmai vizsga letételére készülnek fel iskolarendszeren kívüli felnıttképzés keretében, amelyekre munkaerı-piaci kereslet mutatkozik, vagy prognosztizálható. II. Menedzsment komponens: 1. Tevékenység: A kiemelt projekt általános menedzsmentje A kiemelt projekt zökkenımentes lebonyolítása, a képzési és szakmai szolgáltatás komponensek összehangolása, az igényfelmérések és a jelentési kötelezettségek teljesítése, a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása. 2. Tevékenység: Adminisztrációs feladatok A kiemelt projekt végrehajtása során megteremtett adatbázis kezelése, kimutatások készítése, a lemorzsolódási arány, az egyéni szerzıdések, a lekötések és a kifizetések személyre lebontott nyilvántartása, keretfigyelés és a járulékos pénzügyi adminisztráció ellátása. III. Szakmai komponens 1. Tevékenység: Mentorálás 8

9 A célcsoport leghátrányosabb szegmensének bevonását és támogatását segítı szolgáltatás. 2. Tevékenység: Nyomon követés A kiemelt projekt hatékonyságának és hosszú távú célkitőzéseinek vizsgálatát, ellenırzését szolgáló tevékenység. 3. Tevékenység: Képzı intézmények kiválasztása 4. Tevékenység: Képzı intézmények és a képzésben résztvevık ellenırzése Az FSZH által kidolgozandó a kiemelt projektben résztvevı képzı intézmények kiválasztására, ellenırzésére vonatkozó eljárás hozzájárul ahhoz, hogy megfelelı személyi, tárgyi és infrastrukturális körülményekkel rendelkezı képzık kerüljenek bevonásra, valamint biztosítja a támogatás rendeltetésszerő felhasználását. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. Támogatás mértéke A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a. Támogatás összege A jelen felhívás keretében elnyerhetı támogatás mértéke forint lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Értékelési szempontok: Benyújtási és formai kritériumok: a projektgazda a projekt javaslatot személyesen nyújtotta be; a projektgazda a meghatározott határidın belül nyújtotta be projekt javaslatát; a a projektgazda projekt adatlapot hiánytalanul töltötte ki; a projektgazda a projekt adatlap szerkezetén sem formájában, sem tartalmában nem változtatott; a projektgazda a projekt adatlapot dátummal és aláírással ellátta; a projektgazda a projekt javaslatot magyar nyelven, gépelve, az elıírt projekt adatlapon nyújtotta be; a benyújtott projekt javaslat valamennyi oldala számozott; a projektgazda a projekt javaslatot elektronikus adathordozón (CD, DVD) is benyújtotta; a projektgazda a projekt javaslathoz az útmutató F8. pontjában meghatározott dokumentumokat, mellékleteket csatolta. Szakmai kritériumok: 9

10 a projekt javaslat alapján megállapítható, hogy a célcsoport tagjai az egyéni igényekhez és a munkaerı-piaci lehetıségekhez igazodó kompetenciák, szakképzettség megszerzéséhez kapnak támogatást, azaz a képzési kínálat igazodik a helyi munkaerı-piaci és a munkáltatói igényekhez; a projekt keretében a képzésbe bevont célcsoport tagok legalább 70%-a szakképzetlen személy; a projektgazda biztosítja, hogy a keretében támogatható képzések köre rugalmasan igazodik az érintett célcsoport összetételéhez; a projektgazda biztosítja, hogy ország egész területén egyenlı eséllyel hozzáférhetıek a képzési lehetıségek az érintettek számára; a projektgazda biztosítja, hogy a projekt megvalósítása során figyelembe veszi minden régióban a Pólus Program keretében megvalósuló fejlesztések irányait, és az ezáltal keletkezı munkaerı-keresletet; a projekt javaslatban foglaltak alapján megállapítható, hogy a projektgazda a projekt megvalósítása során törekszik a területi egyenlıtlenségekbıl fakadó hátrányok csökkentésére; a projekt javaslat tartalmazza a projekttervezési felhívásban meghatározott indikátorok mérésének módját és gyakoriságát, ismerteti az adatgyőjtés és adatszolgáltatás rendszerét; a projektgazda által az útmutató F8. pontja alapján benyújtott dokumentumok, mellékletek szakmai tartalma megfelelı; a kiemelt projekt komplementer módon kapcsolódik a hazai forrásból finanszírozott, hasonló célú programokhoz; a projektgazda biztosítja a képzı intézmények ellenırzését, a támogatások felhasználásnak nyomon követését; a projektgazda biztosítja a támogatás célcsoportjára vonatkozó rendszeres, részletes adatszolgáltatást; a benyújtott projekt javaslat a költséghatékonyság elvének figyelembe vételével készült, a bevont célcsoport tagok tekintetében az egy fıre jutó költségek megfelelnek a piaci árnak és érvényesül az értéket a pénzért elv; a projektgazda által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal, s egyben megfelel az Elszámolhatósági Útmutatóban foglaltaknak; a tervezett kiadások szöveges indoklása kellıen megalapozza azok szükségességét a kiemelt projekt megvalósítása és céljainak elérése szempontjából; a kiemelt projekt menedzsment költségeinek és a szakmai végrehajtás költségeinek az aránya kellıen indokolt, továbbá összhangban van a szakmai megvalósítással, s egyben megfelel az Elszámolhatósági Útmutatóban foglaltaknak; a projektgazda rendelkezik tapasztalattal hasonló projektek megvalósításában; a projektgazda biztosítja, hogy projektszervezete, program menedzsmentje (projektmenedzser, pénzügyi vezetı) megfelelı szakmai referenciával, tapasztalattal rendelkezik; a projektgazda bemutatja a kiemelt projekt elıkészítésével kapcsolatos tevékenységeit; érvényesülnek a kiemelt projekt megvalósulása során a környezeti, a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szempontjai; 10

11 a projektgazda biztosítja és hangsúlyosan kezeli a kiemelt projekt megvalósulása során az esélyegyenlıség, az egyenlı bánásmód szempontjainak érvényesülését. A kiválasztási kritériumok között meghatározott valamennyi szempontnak teljesülnie kell, továbbá azokkal kapcsolatban a Bíráló Bizottság kérdéseket fogalmazhat meg. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A projekt javaslat benyújtásának módja, helye és határideje A projekt javaslatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, személyesen a következı címre kell eljuttatni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 Közremőködı Szervezet: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1146 Budapest Hermina út 17. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a kiemelt projekt tervezési felhívás kódszámát (TÁMOP-2.1.1/07/1), a projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatokat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathordozó épségérıl! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezıségérıl a pályázó köteles gondoskodni. A projekt javaslat benyújtása augusztus 27-tıl, szeptember 17-ig lehetséges. A felhívással kapcsolatos további felvilágosítást ben, levélben vagy telefaxon lehet kérni az alábbi címeken: Levélcím: 1385 Budapest, Pf cím: Fax: Telefon: Kérdéseket telefonon a os ügyfélszolgálati telefonszámon szóban is fel lehet tenni. Kérdéseiket írásban is eljuttathatják a fenti címre. A kérdéseket az ESZA Kht. 6 munkanapon belül megválaszolja. 11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására A közép-magyarországi regió területén Kódszám:

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/1 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-1.1.4-11/1

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1 A projekt

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására Kódszám: TAMOP-5.3.5-09/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására Kódszám: TAMOP-3.3.2./08/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Házi segítségnyújtás fejlesztése c. program támogatásához A konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Kódszám: TÁMOP-1.1.1/08/1 A

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 2.5.1.B 11/1 Konvergencia régiók Munkavállalói

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló Pályázati azonosító: TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Kedvezményezett neve: HELP-Esıemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. Idıszak,

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 (KMR)

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 (KMR) Közlemény a TÁMOP 3.1.5-09/A/1 és TÁMOP 3.1.5-09/A/2 kódszámú pályázati konstrukciókkal kapcsolatban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TÁMOP 3.1.5-09/A/1 és

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Minıségfejlesztés a felsıoktatásban c. kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.4/08/1 A projekt az

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam: 2007-2013 Költségvetés: 885.000.000 Célcsoport: 13-30 éves fiatalok 2 A Fiatalok

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.5/07/1 A projekt

Részletesebben

Kiemelt Projekttervezési felhívás. Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése Központi módszertani fejlesztés

Kiemelt Projekttervezési felhívás. Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése Központi módszertani fejlesztés I. Kiemelt Projekttervezési felhívás Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése Központi módszertani fejlesztés c. tervezési felhívásához Kódszám: TAMOP - 3.2.8/A/08 A

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 1 2009.10.02. EMIR bemutatása Egységes Monitoring Információs Rendszer Egyes pályázatok írása Pályázati projektek menedzselésének nyomon

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3-11/B 1 Tartalom

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés A munkaadók jogszabályi kötelezettsége a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatértékelés. Nem elég a kockázatokat értékelni, tenni kell azért, hogy a kockázatokat mérsékeljék vagy elkerüljék!

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete)

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) TÁMOP-1.1.3-09/1 Út a munka világába című kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) A specifikáció ESZA elszámolható költségek általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A A Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.B 09 / 4 A program alapvetı célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen

Részletesebben