KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1."

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3 Alapvetı cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre... 3 Jogi forma... 3 Méret... 3 C. Kiemelt projekt tartalma... 3 Támogatható tevékenységek köre... 5 Kiemelt projekt idıtartama... 5 Kiemelt projekt célcsoportja... 5 Célcsoport részére nyújtható támogatások... 6 Kiemelt projekt területi szőkítése... 6 Kiemelt projekt végrehajtása... 6 Kiemelt projekt tervezett eredménye... 6 D. Pénzügyi feltételek... 9 Támogatás formája... 9 Támogatás mértéke... 9 Támogatás összege... 9 E. Kiválasztási kritériumok... 9 F. Adminisztratív információk A projekt javaslat benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvetı cél A kiemelt projekt alapvetı célja az alacsony iskolai végzettségő, illetve szakképzetlen felnıttek képzése, akiket a hagyományos képzési programok nem, vagy csak nagyon korlátozottan érnek el, részben a motiváció és ösztönzés hiánya, részben a sajátos képzési szükségletek miatt. A program lehetıséget kínál számukra arra, hogy ingyenesen megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentı alapfokú végzettséget, valamint arra, hogy a munkaerı-piaci igényeknek megfelelı szakképzettséget szerezzenek. A kiemelt projekt további célja: hogy a résztvevık a képzettségi, illetve az iskolai végzettségi szintjüknél magasabb szakmai tudásszintet érjenek el, hogy bıvítse az egész életen át tartó tanulás lehetıségeit, javítsa hozzáférhetıségét és minıségét, hogy hozzájáruljon a gazdaság számára szükséges mennyiségő és a munkáltatók igényeihez jobban igazodó szakképzett munkaerı biztosításához, hogy a képzés támogatásával segítse elı a végzettségük, elavult szakképesítésük miatt hátrányban lévı munkavállalók sikeres és tartós munkaerı-piaci integrációját. Rendelkezésre álló forrás A kiemelt projekt tervezési felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint. A kiemelt projekt lebonyolítása során a célcsoport részére fordítható támogatás legfeljebb 13%-a használható fel a Közép-Magyarországi Régióban. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 1%-a fordítható. A Társadalmi Megújulás Operatív Programnak az Európai Bizottság általi jóváhagyásáig és annak a Monitoring Bizottság által elfogadott kiválasztási kritériumainak elfogadásáig a projekt költségeit a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXVII. tv. 1. sz. melléklete alapján a fejezetek költségvetésében EU integráció fejezeti kezeléső elıirányzatok terhére kerül biztosításra. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen tervezési felhívás a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) részére készült. Jogi forma Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! Méret Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! C. KIEMELT PROJEKT TARTALMA A kiemelt projekt keretében a célcsoport tagjai egyéni helyzetüknek, tudásszintjüknek és a munkaerı-piaci igényeknek megfelelıen sajátíthatnak el versenyképes, a munkaerıpiaci keresletnek megfelelı ismereteket. 3

4 A célcsoport tagjai az alábbi képzéseken díjmentesen vehetnek részt. Ennek pontos feltételrendszerét a projektgazda dolgozza ki. A kiemelt projekt keretében az alábbi kimenetek lehetségesek: - Befejezhetik az általános iskolát azok, akiknek ez tanköteles életkorukban nem sikerült és rendelkeznek legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, valamint a megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe. - Megszerezhetik a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat azok, akiknek a program idıtartama nem teszi lehetıvé az általános iskola befejezését, de a megfelelı kompetenciák megszerzése esélyt ad a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe. - Az egyes szakképzések megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel rendelkezık megszerezhetik az állam által elismert, illetve akkreditált felnıttképzési program szerinti szakképzettséget. Ennek során elsısorban olyan szakmákat sajátíthatnak el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerıpiacon. - Az érettségivel rendelkezı szakképzetlen felnıttek olyan szakképesítést szerezhetnek, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerıpiacon. - Azok a felnıttek, akik már rendelkeznek valamilyen szakmai elıképzettséggel, lehetıséget kapnak magasabb szintő hiányszakmára irányuló szakképesítés megszerzésére. - Az elavult szakmával rendelkezı felnıttek számára lehetıséget biztosít a program, olyan új szakképesítés megszerzésére, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerıpiacon. A képzések támogatására a vonatkozó jogszabályi elıírás [6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet] alapján kiadott Miniszteri Közleményben meghatározott normatívát kell használni. A célcsoport tagjainak mind nagyobb arányú részvételének és a képzések sikeres befejezésének elısegítése érdekében a képzésen résztvevık különbözı juttatások formájában pénzbeli támogatásban is részesülnek. A célcsoport részére adható támogatásokról bıvebben jelen tervezési felhívás a Célcsoport részére nyújtható támogatások pontja rendelkezik. A célcsoport leghátrányosabb szegmensének bevonását mentorok segítik. A projektgazda egy erre a célra kialakított nyilvántartási rendszert használ a program keretfigyelésére. A kiemelt projekt keretein belül kizárólag akkreditált intézmény által nyújtott képzés vehetı igénybe. A kiemelt projekt keretében az egyes képzı intézmények maximum 200 millió Ft összegben nyújthatnak képzéseket. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s, akkreditált vagy felzárkóztató képzés lehet. Amennyiben egy adott szakmai képesítés megszerzésére irányuló képzésben a résztvevık száma eléri a kiemelt projekt egészében képzésbe bevonni tervezett létszám 5%-át, a projektgazdának az adott szakmában történı további képzések elindításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erıforrás Programok Irányító Hatóságának (NFÜ HEP IH) jóváhagyását kell kérnie. Az NFÜ HEP IH által mőködtetett Akkreditációs Tanácsok Szakmai Testülete ellenırzési tevékenységet folytathat a projektgazda által kiválasztott képzı intézményeket, valamint a kiemelt projekt keretében nyújtott képzéseket illetıen. Az ellenırzéshez a projektgazda köteles a testület által kért információkat, dokumentumokat biztosítani. 4

5 Támogatható tevékenységek köre A projekt javaslat keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása kötelezı: - általános iskolai végzettséggel nem rendelkezı felnıttek szakképzésre való felkészítése, felzárkóztatása, szükséges kompetenciák megszerzésének biztosítása és szakképzése - általános iskolai végzettséggel rendelkezı, szakképesítés nélküli felnıttek szakképzése - érettségivel rendelkezı szakképzetlen felnıttek szakképzése - elavult szakmákkal rendelkezık esetében új szakképesítés megszerzése - hiányszakmák esetében ráépülı szakképesítés megszerzése - mentorálás - projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatás - a programmal kapcsolatos tájékoztatás, figyelemfelkeltés - nyomon követés - képzı intézmények és a képzésben résztvevık személyek ellenırzése a támogatás rendeltetésszerő felhasználása, valamint a módszertani útmutatóban meghatározott feltételek és eljárásrend betartása érdekében Kiemelt projekt idıtartama A projekt idıtartama 24 hónap. Kiemelt projekt célcsoportja Legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezı szakképzetlen, elavult szakmával rendelkezı, vagy hiányszakma esetén szakmai elıképzettséggel rendelkezı felnıttek (különös tekintettel a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezıkre). A projektben felnıttnek minısül a Felnıttképzési Törvény (2001. évi CI. törvény) alapján felnıttként meghatározott személy (felnıttképzésben részt vevı természetes személy, aki külön törvényben meghatározottak szerint tankötelezettségét teljesítette). A projekt célcsoportjába beletartoznak az állásnélküliek, inaktív személyek, valamint a munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott felnıttek. Annak érdekében, hogy az ország minden térségében lehetıség legyen a képzésbe való bekapcsolódásra, illetve hogy a szakképzettségi szempontból hátrányosabb régiókat kedvezıbb helyzetbe juttassuk, a program tervezése során regionális keretszámokat kell meghatározni, figyelembe véve a területi szinten foglalkoztatottak, szakképzettek arányát. A cél az, hogy a képzésben résztvevık legalább 70%-a szakképzetlen legyen, továbbá hogy a résztvevık legalább 60%-ának legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık közül kell kikerülniük. A Lépj egyet elıre II. programban nem vehet részt az, aki a Lépj egyet elıre I. programban támogatott volt, de lemorzsolódott vagy nem végezte el sikeresen a képzést. A kiemelt projekt keretében képzésben résztvevık az Európai Unió által finanszírozott, azonos célú egyéb támogatásban párhuzamosan nem részesülhetnek. A projektgazdának a projekt javaslat részét képezı módszertani útmutatóban kell kifejtenie a párhuzamos képzések elkerülése érdekében általa alkalmazott módszert és eljárásrendet. 5

6 Célcsoport részére nyújtható támogatások A képzésekben résztvevık számára nyújtható támogatások: - a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezık a mindenkori minimálbér egy havi összegének megfelelı pénzbeli támogatásban részesülnek (az állásban lévık képzési támogatásban, míg az állásnélküliek megélhetési támogatás formájában) minden 150 óra teljesített képzési idı után; az utolsó idıegységre jutó támogatás csak a képzés eredményes befejezése után kerülhet kifizetésre - az általános iskolai végzettségnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezık a mindenkori minimálbér egy havi összegének megfelelı utólagos pénzbeli támogatásban részesülnek, amennyiben a képzést eredményesen befejezik - a tananyagokat a képzı intézmények biztosítják, amelyekért résztvevınként legfeljebb bruttó 16 ezer Ft-ot számlával igazoltan számolhatnak el az FSZH felé Az ingyenesen hozzáférhetı képzési programokban a résztvevık számára a képzık kötelesek biztosítani a szükséges speciális tananyagokat és tanulási körülményeket, és ezért a résztvevıktıl nem kérhetnek térítési díjat. Kiemelt projekt területi szőkítése A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag Magyarországon végezhetık. A kiemelt projekt lebonyolítása során a képzésekben részt vevık lakóhelye szerint a célcsoport részére fordítható támogatás legfeljebb 13%-a használható fel a Közép- Magyarországi Régióban. Kiemelt projekt végrehajtása A kiemelt projektet a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében megvalósuló Lépj egyet elıre központi program kedvezményezettje, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) valósítja meg. A kiemelt projektben elsısorban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által rendszeresen készített prognózisokhoz, valamint az ott megjelenı munkaadói igénybejelentéshez, és a konkrét foglalkoztatási szándékokra vonatkozó kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó képzések támogatását preferáljuk. A Lépj egyet elıre II. nagymértékben támaszkodik, a jelenlegi HEFOP-programban kiképzett és foglalkoztatott mentorok szakértelmére és nagy hangsúlyt fektet a megszerzett tudás és humánerıforrás átörökítésére, a két egymást követı program közötti szakmai kontinuitás és fejlıdés biztosítása érdekében. A kiemelt projekt végrehajtásának részletes eljárásrendjét a projekt javaslat részét képezı módszertani útmutatóban kell bemutatnia a projektgazdának. Kiemelt projekt tervezett eredménye A projekt sikeres végrehajtása érdekében az alábbi eredmények, hatások valósulnak meg: - Azok a felnıttek, akik nem rendelkeznek a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel, illetve kompetenciákkal a program során megszerzik a szükséges ismereteket és egy részük ezt követıen bekapcsolódik a szakmai képzésbe. - A projekt keretében a megfelelı iskolai elıképzettséggel rendelkezı, de szakképesítéssel nem rendelkezı felnıttek megszerezhetik az állam által elismert, illetve akkreditált felnıttképzési program szerinti szakképzettséget. Ennek során 6

7 elsısorban olyan szakképesítéseket sajátítanak el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerıpiacon. - Az elavult szakképesítéssel rendelkezık új, piacképes szakképesítést szereznek. - A projektben a résztvevık egyéni helyzetüknek, tudásszintjüknek és a munkaerıpiaci igényeknek megfelelıen sajátíthatnak el versenyképes, a munkaerı-piaci keresletnek megfelelı ismereteket. - A projekt a Felnıttképzési törvény alapján felnıttnek meghatározott személyek képzettségi szintje emelésével erısíti Magyarország versenyképességét. - A hiányszakmákban kiképzettek számának növelésével hozzájárul a munkáltatók szakképzett munkaerıvel történı ellátásához. - Kedvezıbb anyagi, szakmai elımeneteli lehetıséget biztosít a képzésben résztvevık számára. Mutató neve A kiemelt projekt keretében képzésben résztvevık száma A kiemelt projekt keretében képzést eredményesen elvégzık (képesítést szerzettek) száma Mértékegység Kiinduló érték 1. év 2. év év Fı Fı A kiemelt projekt eredményeinek mérését szolgáló módszertant és eljárásrendet a projekt javaslat részét képezı módszertani útmutatóban kell bemutatnia a projektgazdának. A projektgazdának a bevont és képzettséget szerezett célcsoport tagokról legalább az alábbi kategóriák bontásában kell információt biztosítani a Támogató számára: Bevont személyek: nem, életkor, 18 év alatti gyermekek száma, iskolai végzettség, régió, munkaügyi státusz, hátrányos helyzet, megcélzott szakmai képesítés, mentorálásban érintettség, a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 3. és 5. számú mellékletében meghatározott településeken élık száma. Végzettséget szerzett személyek: nem, életkor, 18 év alatti gyermekek száma, iskolai végzettség, régió, hátrányos helyzet, megszerzett szakmai képesítés, mentorálásban érintettség, a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 3. és 5. számú mellékletében meghatározott településeken élık száma. A program hatásainak láthatóvá tétele érdekében a kiemelt projekt nyomonkövetése során szükséges az alábbi adatok szolgáltatása is a Támogató részére: az állásban lévı résztvevık közül hány személy tartotta meg az állását a projekt segítségével; a munkanélküli résztvevık közül a projekt segítségével hány személy jutott munkához. Komponens szintő eredmények: I. Képzési komponens: 1. Tevékenység: Általános iskolai végzettséggel nem rendelkezık szakképzésbe való bekapcsolódásra való/történı felkészítése és/vagy szakképzési programja 7

8 A felkészítés során az elvégzett általános iskolai évfolyamok függvényében maximum egyéves programban (iskolarendszeren kívüli képzés keretében) a szakképzésbe történı bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzik meg. Az általános iskolai végzettséggel nem, de legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal rendelkezık számára az általános iskola befejezése felzárkóztató program keretében történhet. Ezt követıen kapcsolódhatnak be az érintettek a szakképzési programba, amelynek keretében szakképesítések/részszakképesítések szakmai vizsgájára készülhetnek fel. azok számára, akiknél a program idıtartama alatt, a meglévı idıkorlátok, illetve jogszabályi elıírások miatt az általános iskola sikeres befejezése nem teljesíthetı, a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciákat szerzik meg, ezt követıen egy részük bekapcsolódik a szakképzésbe. 2. Tevékenység: Általános iskolai végzettséggel rendelkezı, szakképesítés nélküliek programja az általános iskolát végzettek közvetlenül kapcsolódnak be a szakképzésbe. az általános iskolát elvégzett, de szakmával nem rendelkezık szükség esetén a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciákat szerzik meg, melynek sikeres befejezése után szakképzési programban vesznek részt. a program keretében szerezhetnek szakképesítést/rész-szakképesítést azok is, akik szakmai tapasztalattal, vagy szakmai elıképzettséggel rendelkeznek az adott szakmában, de az állam által elismert szakképesítést nem szerezték meg. 3. Tevékenység: Szakmával rendelkezık szakképzése elavult szakmával rendelkezık esetén új, piacképes szakma megszerzése hiányszakmák esetében ráépülı szakképesítés megszerzése 4. Tevékenység: Érettségivel rendelkezık szakképesítéshez juttatása Középiskolai végzettséggel vagy érettségivel rendelkezı, de szakképzetlen felnıttek lehetıséget kapnak a szakmatanulásra. Felkészültségük, gyakorlati tapasztalataik figyelembevételével olyan szakmai vizsga letételére készülnek fel iskolarendszeren kívüli felnıttképzés keretében, amelyekre munkaerı-piaci kereslet mutatkozik, vagy prognosztizálható. II. Menedzsment komponens: 1. Tevékenység: A kiemelt projekt általános menedzsmentje A kiemelt projekt zökkenımentes lebonyolítása, a képzési és szakmai szolgáltatás komponensek összehangolása, az igényfelmérések és a jelentési kötelezettségek teljesítése, a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása. 2. Tevékenység: Adminisztrációs feladatok A kiemelt projekt végrehajtása során megteremtett adatbázis kezelése, kimutatások készítése, a lemorzsolódási arány, az egyéni szerzıdések, a lekötések és a kifizetések személyre lebontott nyilvántartása, keretfigyelés és a járulékos pénzügyi adminisztráció ellátása. III. Szakmai komponens 1. Tevékenység: Mentorálás 8

9 A célcsoport leghátrányosabb szegmensének bevonását és támogatását segítı szolgáltatás. 2. Tevékenység: Nyomon követés A kiemelt projekt hatékonyságának és hosszú távú célkitőzéseinek vizsgálatát, ellenırzését szolgáló tevékenység. 3. Tevékenység: Képzı intézmények kiválasztása 4. Tevékenység: Képzı intézmények és a képzésben résztvevık ellenırzése Az FSZH által kidolgozandó a kiemelt projektben résztvevı képzı intézmények kiválasztására, ellenırzésére vonatkozó eljárás hozzájárul ahhoz, hogy megfelelı személyi, tárgyi és infrastrukturális körülményekkel rendelkezı képzık kerüljenek bevonásra, valamint biztosítja a támogatás rendeltetésszerő felhasználását. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. Támogatás mértéke A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a. Támogatás összege A jelen felhívás keretében elnyerhetı támogatás mértéke forint lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Értékelési szempontok: Benyújtási és formai kritériumok: a projektgazda a projekt javaslatot személyesen nyújtotta be; a projektgazda a meghatározott határidın belül nyújtotta be projekt javaslatát; a a projektgazda projekt adatlapot hiánytalanul töltötte ki; a projektgazda a projekt adatlap szerkezetén sem formájában, sem tartalmában nem változtatott; a projektgazda a projekt adatlapot dátummal és aláírással ellátta; a projektgazda a projekt javaslatot magyar nyelven, gépelve, az elıírt projekt adatlapon nyújtotta be; a benyújtott projekt javaslat valamennyi oldala számozott; a projektgazda a projekt javaslatot elektronikus adathordozón (CD, DVD) is benyújtotta; a projektgazda a projekt javaslathoz az útmutató F8. pontjában meghatározott dokumentumokat, mellékleteket csatolta. Szakmai kritériumok: 9

10 a projekt javaslat alapján megállapítható, hogy a célcsoport tagjai az egyéni igényekhez és a munkaerı-piaci lehetıségekhez igazodó kompetenciák, szakképzettség megszerzéséhez kapnak támogatást, azaz a képzési kínálat igazodik a helyi munkaerı-piaci és a munkáltatói igényekhez; a projekt keretében a képzésbe bevont célcsoport tagok legalább 70%-a szakképzetlen személy; a projektgazda biztosítja, hogy a keretében támogatható képzések köre rugalmasan igazodik az érintett célcsoport összetételéhez; a projektgazda biztosítja, hogy ország egész területén egyenlı eséllyel hozzáférhetıek a képzési lehetıségek az érintettek számára; a projektgazda biztosítja, hogy a projekt megvalósítása során figyelembe veszi minden régióban a Pólus Program keretében megvalósuló fejlesztések irányait, és az ezáltal keletkezı munkaerı-keresletet; a projekt javaslatban foglaltak alapján megállapítható, hogy a projektgazda a projekt megvalósítása során törekszik a területi egyenlıtlenségekbıl fakadó hátrányok csökkentésére; a projekt javaslat tartalmazza a projekttervezési felhívásban meghatározott indikátorok mérésének módját és gyakoriságát, ismerteti az adatgyőjtés és adatszolgáltatás rendszerét; a projektgazda által az útmutató F8. pontja alapján benyújtott dokumentumok, mellékletek szakmai tartalma megfelelı; a kiemelt projekt komplementer módon kapcsolódik a hazai forrásból finanszírozott, hasonló célú programokhoz; a projektgazda biztosítja a képzı intézmények ellenırzését, a támogatások felhasználásnak nyomon követését; a projektgazda biztosítja a támogatás célcsoportjára vonatkozó rendszeres, részletes adatszolgáltatást; a benyújtott projekt javaslat a költséghatékonyság elvének figyelembe vételével készült, a bevont célcsoport tagok tekintetében az egy fıre jutó költségek megfelelnek a piaci árnak és érvényesül az értéket a pénzért elv; a projektgazda által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal, s egyben megfelel az Elszámolhatósági Útmutatóban foglaltaknak; a tervezett kiadások szöveges indoklása kellıen megalapozza azok szükségességét a kiemelt projekt megvalósítása és céljainak elérése szempontjából; a kiemelt projekt menedzsment költségeinek és a szakmai végrehajtás költségeinek az aránya kellıen indokolt, továbbá összhangban van a szakmai megvalósítással, s egyben megfelel az Elszámolhatósági Útmutatóban foglaltaknak; a projektgazda rendelkezik tapasztalattal hasonló projektek megvalósításában; a projektgazda biztosítja, hogy projektszervezete, program menedzsmentje (projektmenedzser, pénzügyi vezetı) megfelelı szakmai referenciával, tapasztalattal rendelkezik; a projektgazda bemutatja a kiemelt projekt elıkészítésével kapcsolatos tevékenységeit; érvényesülnek a kiemelt projekt megvalósulása során a környezeti, a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szempontjai; 10

11 a projektgazda biztosítja és hangsúlyosan kezeli a kiemelt projekt megvalósulása során az esélyegyenlıség, az egyenlı bánásmód szempontjainak érvényesülését. A kiválasztási kritériumok között meghatározott valamennyi szempontnak teljesülnie kell, továbbá azokkal kapcsolatban a Bíráló Bizottság kérdéseket fogalmazhat meg. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A projekt javaslat benyújtásának módja, helye és határideje A projekt javaslatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, személyesen a következı címre kell eljuttatni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 Közremőködı Szervezet: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1146 Budapest Hermina út 17. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a kiemelt projekt tervezési felhívás kódszámát (TÁMOP-2.1.1/07/1), a projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatokat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathordozó épségérıl! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezıségérıl a pályázó köteles gondoskodni. A projekt javaslat benyújtása augusztus 27-tıl, szeptember 17-ig lehetséges. A felhívással kapcsolatos további felvilágosítást ben, levélben vagy telefaxon lehet kérni az alábbi címeken: Levélcím: 1385 Budapest, Pf cím: Fax: Telefon: Kérdéseket telefonon a os ügyfélszolgálati telefonszámon szóban is fel lehet tenni. Kérdéseiket írásban is eljuttathatják a fenti címre. A kérdéseket az ESZA Kht. 6 munkanapon belül megválaszolja. 11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben