Végrehajtás Operatív Program

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végrehajtás Operatív Program"

Átírás

1 Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv Tervezet! október 30.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A as idıszak egyik kiemelt célja felhasználva az elızı programozási idıszak tapasztalatait, valamint figyelembe véve a rendelkezésre álló források volumenének növekedését egy hatékony és korszerő intézményrendszer kiépítése, amely a meglévı jó gyakorlatokra épülve, de annál alacsonyabb költséggel, hatékonyabban, egyszerőbb és egységesebb mőködési mechanizmusok mentén, a korábbinál erısebb koordinációval végzi tevékenységét. A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények feladatainak ellátását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítı képzési, humánerıforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek ÚMFT forrásainak abszorpciója 1 % eredmény Az operatív programok végrehajtásához szükséges HR % output kapacitás 2 Az operatív programok végrehajtásában részt vevı szervezetek feladatellátása 3 % output KA arány: 100% 1 A szabályosan és eredményesen megvalósított és lezárt ÚMFT projektekre felhasznált források aránya az ÚMFT teljes felhasználható keretéhez viszonyítva. 2 A központi és horizontális szervezeteknél az OP-k lebonyolításához szükséges HR kapacitás rendelkezésre állása. 3 A központi és horizontális szervezetek éves feladatterveinek átlagos teljesítése. 2

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sorszám Konstrukció neve Intézmények kapacitásának biztosítása Képzési, humán erıforrás menedzsment programok Projekt kiválasztás eljárása kiemelt / Kedvezményezettek köre NFÜ; PM NAO; PM; KEHI; MÁK; Magyar Vállalkozásfejlesztési Kft.; PROMEI Kht. TS projektek kerete Tám. intenzitás mértéke (%) 1,3 8,2 100 NFÜ 0,1 0,1 100 Tartalék árfolyamváltozás 2,2 A re tervezett prioritáskeret a teljes prioritáskeret %-ában 15,5 A KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 91,85 % Támogatás formája: Vissza nem térítendı támogatás

4 III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.1. A támogatások felhasználásáért felelıs központi intézmények kapacitásának biztosítása 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre TS projektek kerete IH döntés tervezett összege / 2012 Tám. intenzitás mértéke (%) NFÜ; PM NAO; PM; KEHI; MÁK; Magyar Vállalkozásfejl esztési Kft.; PROMEI Kht. 14,7 1,3 8,2 1,3 8,2 18, Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) folyamatos 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A támogatások sikeres felhasználásához alapvetı fontossággal bír a magas színvonalon mőködı intézményrendszer, mely biztosítja a támogatások teljes abszorpciójához szükséges adminisztratív kapacitást. Ehhez kapcsolódva a konstrukció célja a központi intézmények (NFÜ szervezeti egységei, igazoló hatóság, ellenırzési hatóság, egyéb horizontális feladatokat ellátó szervezetek) hatékony feladatellátása. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek ÚMFT forrásainak abszorpciója 4 % eredmény Az operatív programok végrehajtásához szükséges % output HR kapacitás 5 Az operatív programok végrehajtásában részt vevı szervezetek feladatellátása 6 % output A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) július 1-én jött létre, a nemzeti szintő koordinációs feladatokon túl ellátja az operatív programok irányító hatóságainak 4 A szabályosan és eredményesen megvalósított és lezárt ÚMFT projektekre felhasznált források aránya az ÚMFT teljes felhasználható keretéhez viszonyítva. 5 A központi és horizontális szervezeteknél az OP-k lebonyolításához szükséges HR kapacitás rendelkezésre állása. 6 A központi és horizontális szervezetek éves feladatterveinek átlagos teljesítése.

5 feladatait is, melyek az NFÜ szervezeti egységeiként mőködnek. Felelıssége az ÚMFT és az operatív programok tervezésének, programozásának, megvalósításának, értékelésének koordinációja, a megvalósítás folyamatos nyomon követése, mérése, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása, képzések, tananyagok fejlesztése a végrehajtásban résztvevı intézmények számára. A konstrukció keretein belül kerülnek finanszírozásra az ÚMFT OP-kal kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat ellátó szervezetek: az igazoló hatóság (PM NAO) és az ellenırzı hatóság (KEHI), valamint más horizontális feladatokat ellátó szervezetek: PM TVI; PM KPF; PM SZO és a MÁK. További horizontális feladatok ellátásában részt vevı szervezetek: Magyar Vállalkozásfejlesztési Kft.; PROMEI Kht. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) A konstrukció keretében kerülnek finanszírozásra a fenti szervezetek feladatainak ellátásához kötıdı, az Alapok kezelésébıl adódó, hatékony adminisztratív kapacitás megteremtését, mőködtetését és fejlesztését elısegítı tevékenységei, különösen: Humán erıforrás alkalmazása (beleértve a személyi és járulékos költségeket), A humán erıforrás ismereteinek és készségeinek fejlesztésének folyamatos biztosítása a szervezet tevékenységeivel kapcsolatos szakmai képzéseken történı részvétel támogatásával, A humán erıforrás ÚMFT-hez és operatív programokhoz kapcsolódó feladatainak ellátásával kapcsolatos infrastrukturális háttér (beleértve az eszközöket és rezsi költségeket) biztosítása, Az intézményrendszer, tagállamok, EU közötti tapasztalatcsere ösztönzése, legjobb gyakorlatok terjesztése (különös tekintettel a horizontális témákra). A tevékenységek továbbá magukban foglalják külsı szakértıi állomány megbízását (pl. gazdasági, mérnöki, menedzsment tanácsadás, auditorok, közbeszerzési szakértık, stb.) az ÚMFT és az operatív programok tervezésével, elıkészítésével, megvalósításával, monitoringjával, értékelésével, kommunikációjával és ellenırzésével kapcsolatban, az ÚMFT és az operatív programok szabályos, eredményes, hatékony megvalósítását elısegítı tanulmányok, útmutatók, elemzések kidolgozását a legjobb gyakorlatok feltárása, alkalmazása, terjesztése érdekében (beleértve a horizontális témákat is). A tervezett KA arány (%): 100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Teljességi szempontok: ÚMFT TA ben rögzítettek. Jogosultsági feltételek: VOP-ban és AT-ben rögzített feladatot ellátó szervezeti egység vagy szervezet. Értékelési szempontok: Illeszkedik-e a projekt a VOP prioritás céljaihoz? Rendelkezik-e mérhetı outputokkal és eredményekkel a projekt? Biztosított-e a költség-hatékony megvalósulás? Biztosított-e a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága? Igazolható-e a környezeti fenntarthatóság érvényesülése? Igazolható-e az esélyegyenlıségi szempontok érvényesülése? Megfelelı-e a projekt kapcsolódása más, hasonló célú projektekhez? 5

6 Kiaknázza-e a projekt a partnerek bevonásának elınyeit? 6

7 1.2. Az intézményrendszer egészének folyamatos fejlesztését segítı képzési, szervezetfejlesztési intézkedések kidolgozása és végrehajtása 1. Összefoglaló adatok Projekt Kedvezmé-nyezettek kiválasztás köre eljárása TS projektek kerete IH döntés tervezett összege / 2012 Tám. intenzitás mértéke (%) NFÜ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) folyamatos 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A hatékony és korszerő intézményrendszer mely a meglévı rendszerre és gyakorlatra épülve, de annál alacsonyabb költséggel, hatékonyabb és egyszerőbb, egységesebb mőködési mechanizmusokkal végzi tevékenységét megteremtésének fontos tényezıje a megfelelı humán erıforrás rendelkezésre állása. A konstrukció célja ezzel összhangban a támogatások kezelésében képzett, motivált humán erıforrás biztosítása. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek ÚMFT forrásainak abszorpciója 7 % eredmény Az operatív programok végrehajtásához szükséges % output HR kapacitás 8 Az operatív programok végrehajtásában részt vevı szervezetek feladatellátása 9 % output A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Az intézményrendszerben magas a fluktuáció és az országos átlagnál számszerősíthetıen alacsonyabb a munkatársak maradási hajlandósága. A legtöbb szervezetre jellemzı a feszített létszám, a csúcsra járatás, ami egyrészt átmeneti jelleggel okoz problémákat, másrészt hosszabb távon valószínősíthetıen nem fenntartható. A maradási hajlandóság kisebb mértékő az országos átlagnál (62%): a munkatársak csupán 55%-a szeretne egy év múlva is az adott szervezetnél dolgozni, míg 3 éves idıtávban a maradni akarók aránya 38%. A dolgozók elkötelezettsége ugyancsak 7 A szabályosan és eredményesen megvalósított és lezárt ÚMFT projektekre felhasznált források aránya az ÚMFT teljes felhasználható keretéhez viszonyítva. 8 A központi és horizontális szervezeteknél az OP-k lebonyolításához szükséges HR kapacitás rendelkezésre állása. 9 A központi és horizontális szervezetek éves feladatterveinek átlagos teljesítése. 7

8 alacsonyabb a magyar átlagnál, 34%-uk tekinthetı elkötelezettnek szervezete irányában. Ez azért érdemel figyelmet, mert a magasabb elkötelezettséggel bíró szervezetek bizonyítottan sikeresebben mőködnek, legyen szó hatékonyságról vagy eredményességrıl. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Rugalmas rendszerő, részben központi, illetve szükség az érintett szervezetek egyedi igényeihez alkalmazkodó képzés-fejlesztési tevékenység, többek között az alábbi tevékenységekkel: a. szakmai képzések új belépık képzése: általános támogatáskezeléssel kapcsolatos, és munkakörspecifikus ismeretek i változásokat ismertetı szakmai, és kapcsolódó informatikai képzések vezetıi szakmai továbbképzések horizontális-jellegő tudásmegosztás az intézményrendszer szakmai egységei között projekt-menedzsment képzés különös tekintettel a nagy beruházások menedzsmentjére közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó képzés horizontális témákhoz kapcsolódó képzés (fenntartható fejlıdés, környezetvédelem és esélyegyenlıség). b. készség-, és kompetencia-alapú képzések intézményrendszer egészére kiterjedı kompetencia-felmérés végzése (munkakörökhöz illeszkedıen) a felmérés eredményeire alapozott, összehangolt képzési tevékenység (pl. tárgyalástechnika, konfliktuskezelés stb.) c. a képzésekhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek központi e-learning rendszer bevezetése, melynek célja: egységes, könnyő hozzáférés a tananyagokhoz, központi regisztrációs rendszer alkalmazása, ügyfélelégedettség és hallgatói igények nyomon követése. A tervezett KA arány (%): 100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Teljességi szempontok: ÚMFT TA ben rögzítettek. Jogosultsági feltételek: VOP-ban és AT-ben rögzített feladatot ellátó szervezeti egység vagy szervezet. Értékelési szempontok: Illeszkedik-e a projekt a VOP prioritás céljaihoz? Rendelkezik-e mérhetı outputokkal és eredményekkel a projekt? Biztosított-e a költség-hatékony megvalósulás? Biztosított-e a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága? Igazolható-e a környezeti fenntarthatóság érvényesülése? Igazolható-e az esélyegyenlıségi szempontok érvényesülése? Megfelelı-e a projekt kapcsolódása más, hasonló célú projektekhez? Kiaknázza-e a projekt a partnerek bevonásának elınyeit? 8

9 Végrehajtás Operatív Program 2. prioritás: A támogatások minıségi felhasználásához szükséges eszközrendszer Akcióterv Tervezet! október 30.

10 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás az intézményrendszer szereplıi által ellátandó, fıként az alapok felhasználásának jogszabályi követelményeibıl adódó feladatok hatékony ellátásához kíván hozzájárulni, ennek érdekében fı céljai egyrészt a támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékelı rendszerek rendelkezésre állásának biztosítása, másrészt a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos valamennyi követelmény teljesítése, továbbá a tanácsadói szolgáltatások helyi elérhetıségének biztosítása a (lehetséges) kedvezményezettek számára. A támogatások felhasználásának egyik fontos feltétele a jól mőködı monitoring és értékelési rendszerek kialakítása, amelyek a jogszabályi kötelezettségen túl a támogatások menedzsmentjéhez is elengedhetetlenek. Ezeken túl szükséges biztosítani, hogy a strukturális eszközök támogatásai helyesen, a kitőzött célokat elérve valósuljanak meg, ennek érdekében a megvalósítás tapasztalatait visszacsatoló értékelések végzése szükséges. A 1083/2006 Rendelet 69. cikke alapján a tagállamok, illetve az irányító hatóságok feladata tájékoztatást nyújtani az elérhetı támogatásokról, mind a lehetséges kedvezményezettek, mind a szélesebb közvélemény számára. A jogszabályi elıírások mellett az EU támogatási lehetıségeinek a közvéleményben való megfelelı tudatosítása alapvetı fontossággal bír az elérhetı támogatások teljes abszorpciójához szükséges, minıségi projektek születése szempontjából is. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek ÚMFT forrásainak abszorpciója 1 % eredmény Monitoringhoz és értékeléshez szükséges adatok infrastruktúrájának kiépültsége % output és fenntartása 2 Értékelt támogatási összegek aránya 3 (% - az ÚMFT költségvetésén belül) Az ÚMFT eredményeinek elfogadottsága a felnıtt korú lakosságkörében 4 (%) KA arány: 100% % (az ÚMFT költségveté sén belül) output % eredmény A szabályosan és eredményesen megvalósított és lezárt ÚMFT projektekre felhasznált források aránya az ÚMFT teljes felhasználható keretéhez viszonyítva. 2 Eljárásrendben, mőködési kézikönyvben és szerzıdésekben meghatározott adatok felviteléhez szükséges infrastruktúra rendelkezésre állása. 3 A mőveletek keretében kifizetett összegeken belül azon mőveletek költségvetésének aránya, amelyeket mélyreható, stratégiai értékeléssel értékeltek (a VOP-ban szereplı folyamatos értékelések keretében). 4 Az ÚMFT keretében, megvalósuló fejlesztések eredményeinek elfogadottsága a felnıtt korú állampolgárok körében önálló, célzott felmérések alapján. 2

11 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre TS projektek kerete Támogatási intenzitás mértéke A re tervezett prioritáskeret a teljes prioritáskeret %- ában 2.1 Az EU elıírásainak megfelelı, egyben az intézményrendszerben dolgozók munkáját aktívan támogató IT rendszer fejlesztése NFÜ Fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének mőködtetése NFÜ 0,5 0, A (lehetséges) kedvezményezettek számára folyamatos és átfogó információs tevékenység nyújtása, tájékoztatási tevékenységek folytatása A (lehetséges) kedvezményezetteket támogató, helyi elérhetıségő tanácsadói hálózat mőködtetése a minıségi projektek elıkészítése és megvalósítása érdekében NFÜ 1,3 1,2 100 NFÜ; RFÜ-k; PROMEI Kht. 0,1 1, ,8 Tartalék árfolyamváltozás 1,1 A KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 91,85 % Támogatás formája: Vissza nem térítendı támogatás

12 III. A támogatási konstrukciók bemutatása 2.1. Az EU elıírásainak megfelelı, egyben az intézményrendszerben dolgozók munkáját aktívan támogató IT rendszer fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre TS projektek kerete IH döntés tervezett összege / 2012 Tám. intenzitás mértéke (%) NFÜ , Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) folyamatos 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) Az EU támogatások felhasználásának egyik fontos feltétele a jól mőködı monitoring és értékelési rendszerek kialakítása, amelyek a jogszabályi kötelezettségen túl a támogatások menedzsmentjéhez is elengedhetetlenek. A konstrukció célja egységes és hatékony menedzsment és monitoring információs rendszer biztosítása. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek Monitoringhoz és értékeléshez szükséges adatok infrastruktúrájának % output kiépültsége és fenntartása 5 5. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Valamennyi tagállammal szemben jogszabályi elvárás, hogy rendelkezzen a strukturális alapok vonatkozásában egy olyan átfogó informatikai rendszerrel, amelynek segítségével lehetséges az adatok elektronikus cseréje az Európai Bizottság és Magyarország között. Fontos továbbá, hogy a rendszer egységes, hatékony és használható menedzsment és monitoring eszköz legyen az intézményrendszerben dolgozók számára. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) EMIR fejlesztése, infrastruktúra beszerzése, EMIR üzemeltetése. 5 Eljárásrendben, mőködési kézikönyvben és szerzıdésekben meghatározott adatok felviteléhez szükséges infrastruktúra rendelkezésre állása.

13 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Teljességi szempontok: ÚMFT TA ben rögzítettek. Jogosultsági feltételek: VOP-ban és AT-ben rögzített feladatot ellátó szervezeti egység vagy szervezet. Értékelési szempontok: Illeszkedik-e a projekt a VOP prioritás céljaihoz? Rendelkezik-e mérhetı outputokkal és eredményekkel a projekt? Biztosított-e a költség-hatékony megvalósulás? Biztosított-e a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága? Igazolható-e a környezeti fenntarthatóság érvényesülése? Igazolható-e az esélyegyenlıségi szempontok érvényesülése? Megfelelı-e a projekt kapcsolódása más, hasonló célú projektekhez? Kiaknázza-e a projekt a partnerek bevonásának elınyeit? 5

14 2.2. Fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének mőködtetése 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre TS projektek kerete IH döntés tervezett összege / 2012 Tám. intenzitás mértéke (%) NFÜ 0 0,5 0,5 0,5 0, Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) folyamatos 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) Az EU támogatások felhasználásának egyik fontos feltétele a jól mőködı értékelési rendszerek kialakítása, mely a jogszabályi kötelezettségen túl a támogatások menedzsmentjéhez is elengedhetetlen. Szükséges biztosítani tehát, hogy a strukturális eszközök támogatásai helyesen, a kitőzött célokat elérve valósuljanak meg, tehát a konstrukció célja a fejlesztési célok megvalósulásának és az erıforrások hatékony felhasználásának vizsgálata. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése Értékelt támogatási összegek aránya 6 (% - az ÚMFT költségvetésén belül) mértékegysége % (az ÚMFT költségveté sén belül) típusa Bázisérték Célértékek output A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A fejlesztéspolitika párhuzamosan zajló tervezését és megvalósítását támogatja a folyamatos értékelés, amely három éves kitekintésben készülı értékelési terv mentén, szisztematikus rendszerben zajlik. Az értékelési rendszer feladata a stratégia végrehajtásában megfigyelhetı elırehaladás láthatóvá tétele, a végrehajtásért felelıs döntéshozók számára idıszerő és megbízható információk biztosítása és a végrehajtás finomhangolásának elısegítése. Az ÚMFT értékelésének rendszerszintő összehangolása az értékelési terven keresztül - biztosítja ezen felül az értékelı kapacitások hatékony felhasználását, a programkidolgozás és végrehajtás közötti jó minıségő információáramlást. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) 6 A mőveletek keretében kifizetett összegeken belül azon mőveletek költségvetésének aránya, amelyeket mélyreható, stratégiai értékeléssel értékeltek (a VOP-ban szereplı folyamatos értékelések keretében). 6

15 Átfogó stratégiai és operatív értékelések lefolytatása, adatgyőjtések, elemzések, elırejelzések, továbbá hazai és külföldi fejlesztési programok értékeléseibıl származó tapasztalatok, jó és rossz gyakorlatok összegyőjtése, az I. NFT és az ÚMFT makroszintő hatásainak elırejelzése, az egyes beavatkozások hatásainak elızetes vizsgálata; fejlesztéspolitikai módszertani és értékelı tudásbázis kialakítása; az értékelési menedzsment és módszertani tudás fejlesztése a végrehajtás szervezetén belül, útmutatások, szakmai állásfoglalások és módszertani anyagok készítése. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Teljességi szempontok: ÚMFT TA ben rögzítettek. Jogosultsági feltételek: VOP-ban és AT-ben rögzített feladatot ellátó szervezeti egység vagy szervezet. Értékelési szempontok: Illeszkedik-e a projekt a VOP prioritás céljaihoz? Rendelkezik-e mérhetı outputokkal és eredményekkel a projekt? Biztosított-e a költség-hatékony megvalósulás? Biztosított-e a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága? Igazolható-e a környezeti fenntarthatóság érvényesülése? Igazolható-e az esélyegyenlıségi szempontok érvényesülése? Megfelelı-e a projekt kapcsolódása más, hasonló célú projektekhez? Kiaknázza-e a projekt a partnerek bevonásának elınyeit? 7

16 2.3. A (lehetséges) kedvezményezettek számára folyamatos és átfogó információs tevékenység nyújtása, tájékoztatási tevékenységek folytatása 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezmé-nyezettek köre TS projektek kerete IH döntés tervezett összege / 2012 Tám. intenzitás mértéke (%) NFÜ 2 1,3 1,2 1,3 1, Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) folyamatos 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A 1083/2006 Rendelet 69. cikke alapján a tagállamok, illetve az irányító hatóságok feladata tájékoztatást nyújtani az elérhetı támogatásokról, mind a lehetséges kedvezményezettek, mind a szélesebb közvélemény számára. Ennek célja az Európai Unió szerepének bemutatása, valamint annak biztosítása, hogy az alapok által nyújtott támogatás átlátható legyen. A jogszabályi elıírások mellett az EU támogatási lehetıségeinek a közvéleményben való megfelelı tudatosítása alapvetı fontossággal bír az elérhetı támogatások teljes abszorpciójához szükséges, minıségi projektek születése szempontjából is. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése Az ÚMFT eredményeinek elfogadottsága a felnıtt korú lakosságkörében 7 (%) mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek % eredmény A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A hazai és közösségi jogszabályi követelmények figyelembevételével az NFÜ felel az ÚMFT és az operatív programok tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó feladatainak ellátásáért, különös tekintettel a következıkre: - A potenciális kedvezményezettek, gazdasági és szociális partnerek tájékoztatása a támogatások nyújtotta lehetıségekrıl. Ezen belül kiemelt szerepet kap a potenciális pályázók hatékony mozgósítása, a jól megalapozott projektgeneráló tevékenység és a pályázati lehetıségek megismertetése. - A közvélemény tájékoztatása arról a szereprıl, amelyet az Európai Unió betölt az fejlesztések megvalósításában. Ennek során a kommunikáció az uniós társfinanszírozással megvalósuló tevékenységek eredményeinek bemutatására koncentrál. 7 Az ÚMFT keretében, megvalósuló fejlesztések eredményeinek elfogadottsága a felnıtt korú állampolgárok körében önálló, célzott felmérések alapján. 8

17 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Támogatási lehetıségek megismertetése, pályázók hatékony mozgósítása, a társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési programok eredményeinek bemutatása, a partnerség elvével kapcsolatos módszertani feladatok ellátása a társadalmi egyeztetés kapcsán, a kiemelt partnerekkel történı kapcsolattartás és a partnerek szakmai együttmőködésekbe történı bevonása, valamint a partnerség elvének alkalmazásával kapcsolatos stratégia és beszámolók elkészítése, ügyfélszolgálat: egységes ügyfél-tájékoztatási rendszer mőködtetése, belsı információs rendszer kialakítása. A tervezett KA arány (%): 100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Teljességi szempontok: ÚMFT TA ben rögzítettek. Jogosultsági feltételek: VOP-ban és AT-ben rögzített feladatot ellátó szervezeti egység vagy szervezet. Értékelési szempontok: Illeszkedik-e a projekt a VOP prioritás céljaihoz? Rendelkezik-e mérhetı outputokkal és eredményekkel a projekt? Biztosított-e a költség-hatékony megvalósulás? Biztosított-e a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága? Igazolható-e a környezeti fenntarthatóság érvényesülése? Igazolható-e az esélyegyenlıségi szempontok érvényesülése? Megfelelı-e a projekt kapcsolódása más, hasonló célú projektekhez? Kiaknázza-e a projekt a partnerek bevonásának elınyeit? 9

18 2.4. A (lehetséges) kedvezményezetteket támogató, helyi elérhetıségő tanácsadói hálózat mőködtetése a minıségi projektek elıkészítése és megvalósítása érdekében 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezmé-nyezettek köre TS projektek kerete IH döntés tervezett összege / 2012 Tám. intenzitás mértéke (%) NFÜ, RFÜ-k, PROMEI Kht. 0,1 0,1 1,3 0,1 1,3 0, Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) folyamatos 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A tájékoztatási tevékenység bár alapvetı fontosságú a lehetséges kedvezményezettek figyelmének felkeltése szempontjából nem jár automatikusan együtt azzal, hogy a projektgazdák képesek lesznek a rendelkezésre álló források felhasználására az elvárásoknak megfelelı projekt-javaslatokat kidolgozni és megvalósítani. Így ezen konstrukció célja minıségi, a támogatásokat felhasználni képes projektek biztosítása. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek ÚMFT forrásainak abszorpciója 8 % eredmény A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A kistérségekben - az I. NFT keretén belül megvalósult projektek egyre növekvı számot mutatnak. Ugyanakkor, a potenciális projektgazdák tájékozottsága az uniós forrásokról, illetve azok igénybevételének módjáról még ma sem minden esetben kielégítı. A régiókban és a kistérségekben az állami intézményrendszer részeként, valamint a civil szervezetek és vállalkozások által létrehozott projekt-tanácsadói, pályázatírói vállalkozások képviseletében ma is mőködik számos, az uniós támogatások felhasználását segítı szervezet, ami jelentıs és fontos elırelépés, azonban szükséges egy olyan program mőködtetése, mely elısegíti az ezen hálózatok közötti információáramlást. Nagyon fontos, hogy mindez átláthatóbb, egyszerőbb, a projektgazdák számára kevésbé bürokratikus jellegő rendszerben jelenjen meg. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Projektcsatorna-rendszer bevezetése és mőködtetése, 8 A szabályosan és eredményesen megvalósított és lezárt ÚMFT projektekre felhasznált források aránya az ÚMFT teljes felhasználható keretéhez viszonyítva. 10

19 tanácsadói hálózat felállítása és mőködtetése: elsısorban az ÚMFT/NFT támogatási lehetıségekkel kapcsolatos tájékoztatás, projekt-javaslatok győjtése, a programok megvalósításának elısegítése, az intézményrendszer mőködésére vonatkozó tapasztalatok összesítése, valamint segítségnyújtás a kistérségi stratégia tervezés és projektfejlesztés területén, a támogatások lehetséges kedvezményezettjei számára képzési programok kidolgozása és megvalósítása. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Teljességi szempontok: ÚMFT TA ben rögzítettek. Jogosultsági feltételek: VOP-ban és AT-ben rögzített feladatot ellátó szervezeti egység vagy szervezet. Értékelési szempontok: Illeszkedik-e a projekt a VOP prioritás céljaihoz? Rendelkezik-e mérhetı outputokkal és eredményekkel a projekt? Biztosított-e a költség-hatékony megvalósulás? Biztosított-e a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága? Igazolható-e a környezeti fenntarthatóság érvényesülése? Igazolható-e az esélyegyenlıségi szempontok érvényesülése? Megfelelı-e a projekt kapcsolódása más, hasonló célú projektekhez? Kiaknázza-e a projekt a partnerek bevonásának elınyeit? 11

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK KAPACITÁSAINAK TÁMOGATÁSA KÖFOP-BÓL

KEDVEZMÉNYEZETTEK KAPACITÁSAINAK TÁMOGATÁSA KÖFOP-BÓL KEDVEZMÉNYEZETTEK KAPACITÁSAINAK TÁMOGATÁSA KÖFOP-BÓL DR. ANTAL TÍMEA MINISZTERELNÖKSÉG KÖZIGAZGATÁSI PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSI FŐOSZTÁLY FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES Az előadás tartalma Az előadás célja bemutatni

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

KÖZÖSEN AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT Környezetpolitikai Fórum Budapest, Március 20. Partnerség és fenntarthatóság

KÖZÖSEN AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT Környezetpolitikai Fórum Budapest, Március 20. Partnerség és fenntarthatóság KÖZÖSEN AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT Környezetpolitikai Fórum Budapest, 2008. Március 20. Partnerség és fenntarthatóság Dr. Szegvári Péter c. egyetemi docens A regionális politika szakaszai

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH Áttekintés Jogszabályi környezet Elvek érvényesítése a fejlesztésekben Végrehajtás

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 4. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései Dr. Nemes Andrea fıosztályvezetı Turisztikai Fıosztály Bükfürdı, 2010. december 2-3. Országos TDM Konferencia Vázlat A Turizmusfejlesztés fı irányai Szabályozási

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

VOP Monitoring Bizottsági ülés 2010. március 4. 9.00

VOP Monitoring Bizottsági ülés 2010. március 4. 9.00 VOP Monitoring Bizottsági ülés 2010. március 4. 9.00 Az ülés megnyitása Dr. Heil Péter VOP MB elnöke, kabinetfınök - MEH 1. A napirend elfogadása Dr. Heil Péter VOP MB elnöke, kabinetfınök - MEH Napirend

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

EFOP EGYHÁZI ÉS CIVIL SZERVEZETEK SZOCIÁLIS KÖZFELADAT- ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

EFOP EGYHÁZI ÉS CIVIL SZERVEZETEK SZOCIÁLIS KÖZFELADAT- ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA EFOP-1.9.8-17 EGYHÁZI ÉS CIVIL SZERVEZETEK SZOCIÁLIS KÖZFELADAT- ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja olyan hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetése,

Részletesebben

Változások a fejlesztéspolitikában. Tóth Tamás - NFÜ

Változások a fejlesztéspolitikában. Tóth Tamás - NFÜ Változások a fejlesztéspolitikában Tóth Tamás - NFÜ A strukturális és kohéziós alapok felhasználása Eredmények és kihívások: 1. A forrásfelhasználás helyzete és kötöttsége 2. A sikeres fejlesztéspolitika

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A GINOP KIEMELT PROJEKT A VÁLLALATI KÉPZÉSEK SZOLGÁLATÁBAN

A GINOP KIEMELT PROJEKT A VÁLLALATI KÉPZÉSEK SZOLGÁLATÁBAN A GINOP-6.1.7-17 - KIEMELT PROJEKT A VÁLLALATI KÉPZÉSEK SZOLGÁLATÁBAN Előadó: Vavró Márta projektmenedzser Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.1.7-17-2018-00001 E-mail cím: ginop617@nive.hu

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre

a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre STRATÉGIAI KÖRNYEZETI K VIZSGÁLAT a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre Balatoni Integráci ciós és s Fejlesztési si Ügyn gynöks kség g Kht. Siófok, 2007. augusztus 2.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT91 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért Akcióterv 29-21 29. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 5 karakter)

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

EFOP Köznevelés Sikeres projektportfólió menedzsment Szervezeti feltételek és megoldások. Ríz Ádám november 30.

EFOP Köznevelés Sikeres projektportfólió menedzsment Szervezeti feltételek és megoldások. Ríz Ádám november 30. EFOP Köznevelés Sikeres projektportfólió menedzsment 2018 Szervezeti feltételek és megoldások Ríz Ádám 2017. november 30. Eddig jó Kicsit nehezebb Még egy kicsit nehezebb 2017 2018 2019 2020 Kihívás A

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Kistérségi kulturális stratégia tervezése

Kistérségi kulturális stratégia tervezése Kistérségi kulturális stratégia tervezése A Közkincs Kerekasztal munkája során a kecskeméti kistérségben felméréseket végeztünk. A PEST és SWOT analízis alapján állítottuk össze a kulturális stratégiát.

Részletesebben

Regionális menedzsment

Regionális menedzsment Regionális menedzsment Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI A regionális menedzsment helye, sajátosságai A menedzser szemlélet sajátosságai a közszférában (Horváth M. Tamás, 2005)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A AS FEJLESZTÉS- POLITIKAI PERIÓDUS INDÍTÁSA A TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. Tóth Tamás

A AS FEJLESZTÉS- POLITIKAI PERIÓDUS INDÍTÁSA A TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. Tóth Tamás A 2014-20-AS FEJLESZTÉS- POLITIKAI PERIÓDUS INDÍTÁSA A TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN Tóth Tamás TARTALOM I. 2014-20: TERVEZÉSI TAPASZTALATOK A 2007-13-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TAPASZTALATAIN

Részletesebben