Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv"

Átírás

1 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv Vállalati folyamat-menedzsment támogatása október 1.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése A prioritás fı célja a növekedési potenciállal rendelkezı vállalkozások, elsısorban a mikro-, kis-, és középvállalkozások (széles értelemben vett) vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése jövedelemtermelı képességük növelése és a piaci pozícióik javítása érdekében. Ennek eléréséhez szükséges a technológia-intenzív tevékenységek további kiépítése, a magas hozzáadott-értékő termelés és stratégiai szolgáltatások hazai meggyökereztetése, továbbá kiemelten a kkv szektor modernizációja, foglalkoztatásban betöltött szerepének erısítése. A prioritási tengelyben megjelenı beavatkozások esetében különösen fontos az egyes vállalkozásfejlesztési projekteken belül a vállalati szervezet és humánerıforrás fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési tevékenységeknek az integrálása. 2. A prioritás célkitőzései Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a 2. prioritás hatására % eredm ény (2005, Mrd Ft) 9,835 1,2 % (2010- re) 1,0 % A vállalati szektor által elért nettó árbevétel növekedése a 2. prioritás hatására % eredm ény Lásd OP 84. oldal 2,0 % (2010-re) 3,0% 2

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sor-szám 2.1.1/A Konstrukció neve Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Projekt kiválasztás eljárása Normatív jellegő egyfordulós, Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) IH döntés tervezett összege (MrdFt) / 2013 Tám. minmax. összege (MFt) 2 7,5 7,5 3,75 7,5 3, Tám. minmax. mértéke (%) NHH: max. 30 % HH: max 40% 33 LHH: max 50% Támogatandó projektek száma /B Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára NHH: max. 30 % HH: max 40% /C Komplex vállalati technológia fejlesztés 4-nagyvállalkozás Exportorientált vállalkozások és/vagy beszállítók NHH: max 20 % HH: max.40% /B Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb 2,5 2,5 1,25 2,5 1, Max. 50% A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 2 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás.

4 helyzető kistérségekben kisés középvállalkozások számára 2.1.2/C Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzető kistérségekben 4-nagyvállalkozás Max. 50% Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 4-nagyvállalkozás 5 5 2,5 5 2, max 25 % Környezetközpontú technológiafejlesztés % Vállalati folyamatmenedzsment támogatása gazdasági társaságok, szövetkezetek, k, a magyarországi 2,2 2,3 1,1 2,3 1, %

5 székhelyő gazdasági kamarák és a vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek E-kereskedelem, és egyéb e- szolgáltatások támogatása gazdasági társaságok, szövetkezetek, k, a magyarországi székhelyő gazdasági kamarák és a vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek 1,75 1,75 0,87 5 1,75 0, % Területi kohéziót elısegítı kulcsprojektek támogatása Kiemelt projekt eljárásrend szerint 4-nagyvállalkozás 3 3 1,5 3 1, % 4-6 A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalósítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 10%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha 5

6 a megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 10%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 10%-ot elérje. 6

7 III. A támogatási konstrukció bemutatása Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) IH döntés tervezett összege (MrdFt) / 2012 Tám. min.- max. összege (MFt) Tám. min.- max. mértéke (%) Támogatandó projektek száma gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók 4, a magyarországi székhelyő gazdasági kamarák és a vállalkozások érdekképvisele tét ellátó szervezetek 2,2 2,3 1,1 2,3 1, % Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) I. félév I. félév 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának növelését tőzi célul: a belsı vállalati folyamatok hatékonyságának, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minıségének javítását, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különbözı vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetıi döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások kiépítését, összehangolását, és az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztést és az üzleti folyamatok újra és megszervezését (BPR). 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése A támogatott vállalatoknál újonnan bevezetett üzleti IKTalkalmazások, modulok száma, kumulált Az 1 fıre jutó üzemi (üzleti) eredmény növekedése a Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek db eredmény % eredmény 0 33% 36% 3 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 4 amelyek megfelelnek a kis-és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényben foglalt feltételeknek 7

8 támogatott vállalkozásoknál a projekt befejezését követı 2. üzleti év végére 5. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A magyarországi kis- és középvállalkozások jelenleg korlátozottan használnak korszerő infokommunikációs technológiákat és megoldásokat. A korszerőbb informatikai alkalmazások elterjedtsége a KKV szférában elmarad az európai szinttıl. Alacsony színvonalú a vállalati folyamatintegráció, nincsenek kihasználva az infokommunikációs technológiákban rejlı lehetıségek. Az IKT alkalmazások elterjedtségének növelése (a világban tapasztalható trendeknek megfelelıen) fontos szerepet játszik a mikro-, kis- és középvállalkozások mőködési hatékonyságának fejlesztésében. Ez hozzájárul a vállalatok jövedelemtermelı képességének fokozásához, vagyis a gazdasági versenyképesség erısítéséhez. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések. Ezek a következı célterületekre terjedhetnek ki: 1.integrált vállalatirányítási/szervezeti menedzsment rendszerek (ERP); 2.ügyfélkapcsolati rendszer (CRM), nem ERP részeként; 3.üzleti intelligencia rendszerek (BI); 4.döntéstámogató rendszerek (DSS); 5.elektronikus iratkezelési rendszerek; 6.munkafolyamat-irányítási rendszerek (WF); 7.tudásmenedzsment rendszerek (KMS); 8.csoportmunkát támogató rendszerek; 9.távmunkát támogató rendszerek; 10. intranet, belsı portál rendszerek; 11. ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó rendszerek; 12. térinformatikai és földrajzi információs rendszerek (GIS); 13. RFID technológiát alkalmazó rendszerek; 14. a fenti rendszerekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó szervezetfejlesztés, az üzleti folyamatok újraszervezése (BPR). A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 100% ERFA 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Speciális kritériumok: A pályázott rendszer, megoldás feleljen meg a felsorolt rendszerek (1-14. célterületek) V. mellékletben részletesen meghatározott kritériumainak. Új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése esetén a bevezetett rendszer a jelen pályázati kiírás V. számú mellékletében részletezett integrált vállalatirányítási rendszer felsorolt moduljai közül legalább kettıt funkcionálisan fedjen le. Integrált vállalatirányítási rendszereken kívül lehetıség van a fent felsorolt egyéb rendszerek, korszerő megoldások bármelyikének bevezetésére is. Ezen rendszerekre, alkalmazásokra már bevezetett vagy a pályázat keretében bevezetésre kerülı ERP esetén lehet pályázatot benyújtani. A fenti rendszerekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó BPR tevékenység csak más, fent felsorolt (1-13. célterületek) pályázati célterülettel együtt pályázható. 8

9 Már bevezetett ERP esetén lehetıség van: 1. ERP modulbıvítésre (min. 1 új modul); 2. Az alábbi rendszerek önálló bevezetésére: - ügyfélkapcsolati rendszer (CRM), nem ERP részeként és / vagy - üzleti intelligencia rendszer (BI) és / vagy - döntéstámogató rendszer (DSS) és / vagy - elektronikus iratkezelési rendszer és / vagy - munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) és / vagy - tudásmenedzsment rendszer (KMS) és / vagy - csoportmunkát támogató rendszer és / vagy - távmunkát támogató rendszer. Az intranet, belsı portál rendszerek, az ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó rendszerek, a térinformatikai és földrajzi információs rendszerek (GIS) és az RFID technológiát alkalmazó rendszerek bevezetése csak más, fent felsorolt rendszerek bevezetéséhez (2-9. célterületek) vagy ERP (1. célterület) modulbıvítéshez köthetıen támogatható. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM rendszer) bevezetésére vagy ERP részeként, vagy önállóan van lehetıség. Egyidejőleg kétféle típusú CRM fejlesztés nem támogatható! A támogatható tevékenységekkel kapcsolatos fogalmakról és az informatikai rendszerekkel, alkalmazásokkal szemben támasztott követelményekrıl, kritériumokról a pályázati kiírásban külön melléklet ad bıvebb tájékoztatást. Értékelési szempontok: Kapcsolódás a pályázat céljaihoz: - Összhang a pályázat céljaival - Projekt költséghatékonysága, megalapozottsága Pályázó minısítése (utolsó két lezárt teljes üzleti év alapján); - Mőködési idı; - Gazdálkodási mutatók; Projekt gazdasági megvalósíthatósága; - Beruházás méretéhez viszonyított gazdálkodási adatok Projekt komplexitása, várható eredményei, szakmai tartalma - Projekt komplexitása - Projekt költséghatékonysága Társadalmi, gazdasági hasznosság; - Esélyegyenlıség; - Környezeti fenntarthatóság; - Területi kohézió; 9

10 10

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

2009. augusztusi hírek

2009. augusztusi hírek 2009. augusztusi hírek Uniós pályázat a nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatására Fölgyorsult uniós kifizetések - több adminisztráció A cégek fele reálisnak tartja, hogy pályázaton

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló...2 II. A vállalkozás bemutatása...3

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben