Környezet Energia Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezet Energia Operatív Program"

Átírás

1 Környezet Energia Operatív Program 4. prioritás: A megújuló energiaforrásfelhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv január 8.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter) A prioritás azokat az elsısorban önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhıszolgáltatók) valamint vállalkozások által megvalósítandó, hı- és/vagy villamosenergia-termelésre, valamint bioetanol elıállításra fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt hı- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO 2 kibocsátás mérsékléséhez. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe vesszük többek között az adott projekt jövedelemtermelı képességét, megtérülését, költséghatékonyságát, továbbá kiemelt szempont az adott energiaforrás fenntartható módon történı használatának igazolhatósága. A prioritás túlnyomórészt kis-közepes mérető projekteket támogat, az adott projekt megtérülési paramétereitıl és a kedvezményezettıl függıen % közötti arányban. 2. A prioritás célkitőzései Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés GWh/év növekedése Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése 1 PJ/év 0 36,5 41,3 Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése kt/év Villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 2 CO2 egyenértéken 2

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sorszám Konstrukció neve Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hı és villamosenergia-, valamint biometán termelés Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció Projekt kiválasztás eljárása A komp: automatikus B komp: egyfordulós pályázat standard C komp: Kétfordulós pályázat egyfordulós pályázat A komp egyfordulós pályázat, standard B komp Kétfordulós pályázat közvetett támogatás Kedvezményezettek köre 1, 2 (KKV), 3,5, 6,7; köz- és felsıoktatási intézmények 1, 2 (KKV) 3, 5, köz- és felsıoktatási intézmények 1,2 (KKV és nagyvállalat) 3,5,6 7 1;2 (bankok és tanácsadók konzorciumai) Pályázatok, kiemelt projektek kerete (260 HUF/EUR árfolyamon számolva) IH döntés tervezett 2011/201 2 * ,2 4,2 2,2 5,6 min összeg e (MFt) A: 1-50 B: C: ,2 4,2 2,2 5, ,0 7,0 3,4 8,4 0 6,0 6,0 A: B: min mérték e (%)** 10-80% Megújuló energia alapú térségfejlesztés 10-80% 10-50% Támogatand ó projektek száma n.a Nagy és közepes kapacitású egyfordulós 1,2 (KKV és ,0 3,5 0,5 0, % A min-max összeg az egy közvetítı szervezet által kezelt kerett jelenti.

4 bioetanol üzemek létesítésének támogatása pályázat, standard Tartalék - árfolyamváltozás 0 1,95 nagyvállalat) 1500 * A ben megvalósuló IH döntés tervezett összegében szerepel a 2009-ben, valamint a 2011-ben meghirdetésre kerülı keretösszeg arányos része is. ** A prioritás valamennyi konstrukciója vissza nem térítendı támogatást nyújt. A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalósítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 10%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 10%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 10%-ot elérje. 4

5 III. A támogatási konstrukciók bemutatása 4.2. Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett / 2012* (MFt) mértéke (%) Támogata ndó projektek száma A komp: automatiku s B komp: egyforduló s pályázat standard C komp: Két fordulós pályázat Központi költségvetési szerv és intézményei Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei Közhasznú szervezetek Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok Egyházi jogi személyek és azok intézményei Társadalmi szervezetek Köz- és Felsıoktatási intézmények Vállalkozások A fentiek konzorciumai ,2 4,2 2, 2 5, 6 A: 1-50 B: C: % * A ben megvalósuló IH döntés tervezett összegében szerepel a 2009-ben, valamint a 2011-ben meghirdetésre kerülı keretösszeg arányos része is. A KMR-ben elszámolható kiadások A megosztás alapja - A megosztás aránya (a KMR-re esı rész) % - 2. Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 2009 I. negyedév 2010 IV. negyedév 3. A támogatás célja ( 500 karakter) Növelni a megújuló energiaforrások hı és kapcsolt termelésben játszott szerepét, az összenergia felhasználásban az arányát. Ösztönözni a helyi energiaigényt helyi, megújuló energiaforrásokból kielégítı beruházások megvalósulását, elsısorban az önkormányzati és non-profit szektor intézményeiben, valamint a lakóközösségek, távfőtési rendszerek megújuló energia alapon történı teljes vagy részleges energiaellátását. Vállalkozások esetén is a helyi energiaigény kielégítése az elsıdleges cél.

6 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek Megújuló energiaforrás felhasználás 4 [PJ/év] E 0 2,1 3,2 Részarány a hazai energiafelhasználásban Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [%] E 0 0,18 0,27 [kt/év] E 0 126,1 191,6 5. A támogatási konstrukció indokoltsága ( 500 karakter) A megújuló energiaforrások alkalmazásának meghatározó területét jelenti a hı energia-termelés a meglévı ellátási területeken a fosszilis energiahordozók kiváltására, illetve új/többlet kapacitások létrehozása révén. A hazai adottságok lehetıséget adnak a megújuló energiaforrások kisléptékő, helyi erıforrásokra alapuló és helyi igényeket kielégítı kiaknázásához. Ugyanakkor a szükséges beruházások megtérülése és kockázata megkívánja ezeknek a beruházásoknak a támogatását. A támogatás a gazdaság egész területén szükséges és indokolt. A konstrukció automatikus eljárású A komponense a legkisebb ( 50 millió Ft támogatás igénylı), kiforrott technológiai bázison nyugvó, egyszerő projektek támogatáshoz jutását szolgálja. Az összetettebb és nagyobb léptékő projektek kiválasztása a standard eljárás szerint történik, a pályázóknak nyújtott fokozott szakmai segítségnyújtással egyidejőleg. Közösségi távfőtımővek esetén a hosszú engedélyezési eljárás (pl. IPPC) idı és költségigénye, valamint a projektek banki finanszírozásának nehézségei miatt, biomassza és geotermikus rendszerek esetén indokolt a kétfordulós pályázás bevezetése. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1000 karakter) a) napenergia hasznosítás b) biomassza felhasználás c) biogáz termelés, hasznosítás d) geotermikus energia felhasználása e) hıszivattyús rendszerek kiépítése f) Hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával g) megújuló és alternatív energiaforrások kombinálása h)) megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi-, távfőtı rendszerek ki- és átalakítása, korszerősítése ( 1000 millió Ft támogatás mellett) A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1000 karakter) A pályázati konstrukció keretében kerülnek kidolgozásra. A pályázati konstrukció megjelenése elıtt a kiválasztási szempontokat a KEOP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá. 4 Villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 6

7 8. A konstrukció megvalósításához szükséges feltételek ( 3 db) A feltételezés leírása Felelıs Határidı Kötelezı átvételi áras megújuló energia KHEM december 31. támogatási rendszer szabályainak véglegesítése Zöld beruházási rendszer kidolgozása KVVM december 31. 7

8 4.3. Megújuló energia alapú térség-fejlesztés 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett 2011/2012 * össze ge (MFt) mértéke (%) Támogatand ó projektek száma 3) egyfordulós Központi költségvetési szerv és intézményei Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei Közhasznú szervezetek Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok Egyházi jogi személyek és azok intézményei Társadalmi szervezetek Köz- és Felsıoktatási intézmények Vállalkozások A fentiek konzorciumai 0 6 1,2 4,2 2,2 5, % 6-10 * A ben megvalósuló IH döntés tervezett összegében szerepel a 2009-ben, valamint a 2011-ben meghirdetésre kerülı keretösszeg arányos része is. A KMR-ben elszámolható kiadások A megosztás alapja - A megosztás aránya (a KMR-re esı rész) % - 2. Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 2009 I. negyedév 2010 IV. negyedév 3. A támogatás célja ( 500 karakter) 8

9 Növelni a megújuló energiaforrások hı és kapcsolt termelésben játszott szerepét, az összenergia felhasználásban az arányát. Ösztönözni a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokra alapuló hı és/vagy villamosenergia-termelést. A konstrukció kiemelt figyelmet fordít a megújuló energiák helyi gazdaságfejlesztı és foglalkoztatási hatására, az energiatermelésnek az egyéb gazdasági tevékenységekkel való összekapcsolódása (pl: mezıgazdaság, állattenyésztés, hulladékkezelés), az egyes szereplık együttmőködésének ösztönzése révén. Indikátor megnevezése 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor mértékegysége Indikát or típusa Bázisérték Célértékek Megújuló energiaforrás felhasználás 5 [PJ/év] E 0 2,3 3,5 Részarány a hazai energiafelhasználásban Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [%] E 0 0,20 0,29 [kt/év] E 0 137,2 208,4 5. A támogatási konstrukció indokoltsága ( 500 karakter) A hazai adottságok lehetıséget adnak a megújuló energiaforrások helyi erıforrásokra alapuló kiaknázásához. Ugyanakkor a szükséges beruházások megtérülése és kockázata megkívánja ezeknek a beruházásoknak a támogatását. A megújuló energiaforrások kihasználása bekapcsolható a helyi gazdasági tevékenységekbe, azonban a kisebb lépték és összetett, sokszereplıs értékteremtési folyamatok miatt ez, tovagyőrőzı pozitív hatásai mellett speciális problémákat is jelent. Ezért indokolt a megújuló energiaforrások prioritástengely belül a térségfejlesztési elınyöket hangsúlyozó konstrukciót kialakítani, ami lehetıvé teszi a támogatási feltételek és elınyök differenciálását. 5 Villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 9

10 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1000 karakter) a) Megújuló bázisú szilárd tüzelıanyag elıkészítése (pl: faforgács, erdészeti nyesedék feldolgozás) b) Helyi gazdálkodási tevékenység fı- illetve melléktermékének felhasználása megújuló alapú helyi energiaigények kielégítésére (pl: állattenyésztési melléktermékek biogáz hasznosítása, biogáz telep kialakítás; kertgazdálkodási mezıgazdasági hulladék begyőjtés- kazán beszerzés; geotermikus melegház főtés) c) hulladék feldolgozáson alapuló energiatermelés (kivéve hulladékégetı mővek) d) hálózatba táplált biogáz termelés e) alternatív üzemanyag alapú helyi közlekedés A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1000 karakter) A pályázati konstrukció keretében kerülnek kidolgozásra. A pályázati konstrukció megjelenése elıtt a kiválasztási szempontokat a KEOP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá. 8. A konstrukció megvalósításához szüksége feltételek ( 3 db) A feltételezés leírása Felelıs Határidı Földgázhálózatba táplált biogáz szabályozása KHEM december

11 4.4. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hı és villamosenergia-, valamint biometán termelés 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezménye zettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett / 2012* (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma A komp: egyforduló s pályázat B komp Kétfordulós pályázat Központi költségveté si szerv és intézménye i Helyi önkormány zatok, helyi kisebbségi önkormány zatok, a települési önkormány zatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletü k alá tartozó költségveté si szervek és azok intézménye i Közhasznú szervezetek Többségi önkormány zati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok Egyházi jogi személyek és azok intézménye i Társadalmi szervezetek Köz- és Felsıoktatá si intézménye k Vállalkozás ok A fentiek konzorciumai ,0 7,0 3, 4 8, 4 A komp: B komp: %

12 * A ben megvalósuló IH döntés tervezett összegében szerepel a 2009-ben, valamint a 2011-ben meghirdetésre kerülı keretösszeg arányos része is. A KMR-ben elszámolható kiadások A megosztás alapja - A megosztás aránya (a KMR-re esı rész) % - 2. Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 2009 I. negyedév 2010 IV. negyedév 3. A támogatás célja ( 500 karakter) Megújuló energiaforrás alapú villamosenergia, hı- és villamosenergia-elıállítás, valamint földgázhálózatba tápláló biometán termelés támogatása. A megújuló erıforrások felhasználásának növelése az összenergia felhasználáson belül. A megújuló erıforrások felhasználásán belül a megújuló erıforrás bázisú villamos és hıenergia részarányának növelése. Ezen keresztül a széndioxid kibocsátás csökkentése. 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikát or típusa Bázisérték Célértékek Megújuló energiaforrás felhasználás 6 [PJ/év] E 0 3,6 5,5 Részarány a hazai energiafelhasználásban Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [%] E 0 0,31 0,46 [kt/év] E 0 216,1 328,4 5. A támogatási konstrukció indokoltsága ( 500 karakter) A megújuló energiaforrások alkalmazásának meghatározó területét jelenti a villamosenergiatermelés Önállóan vagy kapcsolt módon). a fosszilis energiahordozók kiváltására, illetve új/többlet kapacitások létrehozása révén. Biometán földgáz hálózaton keresztül történı kivétele a helyszínen történı hasznosításnál hatékonyabb felhasználást tesz lehetıvé, így a biometán hatékonyabban hasznosul. A hazai adottságok lehetıséget adnak a megújuló energiaforrások intenzívebb használatára, de a szükséges beruházások megtérülése és kockázata megkívánja ezeknek a beruházásoknak az ösztönzését, támogatását. A konstrukció figyelembe veszi a villamosenergia-hálózat szabályozási problémáit, ezért segíti a megújuló energiaforrások menetrendtartási képességének növelését. Egyes közösségi célú, kogenerációs erımővek esetén, a hosszú engedélyezési eljárás (pl. IPPC) idı és költségigénye, valamint a projektek banki finanszírozásának nehézségei miatt, elsısorban biomassza és geotermikus rendszerek esetén indokolt a kétfordulós pályázás bevezetése. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1000 karakter) 6 Villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 12

13 a) Napenergia alapú villamosenergia termelés b) Biomassza alapú villamosenergia és hı-és villamosenergia termelés c) Vízenergia-hasznosítás d) Szerves hulladék és folyékony biomassza alapú villamosenergia és hı-és villamosenergia termelés e) Hulladék feldolgozáson alapuló energiatermelés (kivéve hulladékégetı mővek) f) Geotermikus energia felhasználása g) Több megújuló és/vagy energiaforrás intelligens együttmőködése, hálózati kapcsolata (beleértve a szélenergiát is) h) Földgázhálózatba táplált biometán termelés A tervezett ESZA/ERFA arány (%): - 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1000 karakter) A pályázati konstrukció keretében kerülnek kidolgozásra. A pályázati konstrukció megjelenése elıtt a kiválasztási szempontokat a KEOP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá. 8. A konstrukció megvalósításához szüksége feltételek ( 3 db) A feltételezés leírása Felelıs Határidı Kötelezı átvételi áras támogatási rendszer KHEM menetrendadásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása (11728/2008) 13

14 4.5. Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett / 2012 (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma 5) közvetett támogatás Banko k Tanác sádók Ezek konzo rcium ai n.a. 2-4 A KMR-ben elszámolható kiadások A megosztás alapja - A megosztás aránya (a KMR-re esı rész) % - 2. Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 2009 I. negyedév 2010 IV. negyedév 3. A támogatás célja ( 500 karakter) Megújuló energiaforrás alapú hı- és villamosenergia-elıállítás támogatása. A megújuló erıforrások felhasználásának növelése az összenergia felhasználáson belül. A megújuló erıforrások felhasználásán belül a megújuló erıforrás bázisú villamos és hıenergia részarányának növelése. Ezen keresztül a széndioxid kibocsátás csökkentése. A megújuló energiaforrások elterjedését segítı beruházások végrehajtását gátló tényezık csökkentése a végsı kedvezményezettek számára nyújtott, a projekt elıkészítését és a programban való részvételre irányuló pályázat elkészítését támogató szakmai segítségnyújtással, figyelemfelkeltı akciókkal és a projektek kivitelezését ösztönzı támogatással, A beruházások finanszírozását gátló tényezık csökkentése a pénzügyi szektor szintjén, technikai segítségnyújtással, mely a szektorral kapcsolatos kockázatvállalási képességet növeli, adminisztrációs díj fizetésével, amely megtéríti a bankoknak a program indításához kapcsolódó induló költségeit, A beruházások befejezésének biztosítása a kiválasztási szempontok és a vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett a címzetteknek utólagosan kifizetett támogatással. A konstrukció célja, hogy a projektgazdák egyszerre juthassanak szakmai tanácsadáshoz, támogatáshoz és a támogatáson felüli önrészhez (hitel formájában is). A konstrukció intézményilebonyolítási kialakítása jelenleg folyamatban van, a kiírás megjelenésérıl ezen dokumentáció elkészültével lehetséges döntést hozni. A megjelölt keret 2009-ben kerül meghirdetésre, de annak felhasználása valószínőleg átnyúlik re is. A keret címzettjei (végsı kedvezményezettjei) költségvetés szervek és intézményeik, vállalkozások, civil szervezetek; a konstrukció kereteként megjelölt 6 milliárd Ft-ot ezen végsı kedvezményezettek használhatják fel projektjeik megvalósítására, a bankok és tanácsadók konzorciumai csupán a közvetítıik ezt a támogatást, valamint részt vesznek a projekt-elıkészítésben 7 A min-max összeg az egy közvetítı szervezet által kezelt kerett jelenti. 14

15 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikát or típusa Bázisérték Célértékek Megújuló energiaforrás felhasználás 8 [PJ/év] E 0 1,2 1,9 Részarány a hazai energiafelhasználásban [%] E 0 0,11 0,16 Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [kt/év] E 0 73,4 111,5 5. A támogatási konstrukció indokoltsága ( 500 karakter) A megújuló energiaforrások alkalmazásának meghatározó területét jelenti a hı- és/vagy villamosenergia-termelés a fosszilis energiahordozók kiváltására, illetve új/többlet kapacitások létrehozása révén. A nagyobb mennyiségő beruházás megvalósulásának egyik akadálya a hitelintézetek alacsony bevonódottsági mértéke. A konstrukció elısegíti a megújuló energiaforrások használatát célzó projektek megvalósulását a bankszektor tapasztalatának, kiterjedt ügyfélkörének segítségével, szakmai tanácsadás és hitel alapú önrész biztosításával. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1000 karakter) a) napenergia hasznosítás b) szilárd biomassza felhasználás c) biológiai hulladék alapú biogáz termelés felhasználás d) szennyvíz alapú biogáz termelés és felhasználás e) geotermikus energia felhasználása f) hıszivattyús rendszerek kiépítése g) megújuló energiaforrások kombinálása h) megújuló alapú hőtı-főtı rendszer kialakítása i) megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfőtı rendszerek kialakítása, korszerősítése A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1000 karakter) A pályázati konstrukció keretében kerülnek kidolgozásra. A pályázati konstrukció megjelenése elıtt a kiválasztási szempontokat a KEOP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá. 8. A konstrukció megvalósításához szüksége feltételek ( 3 db) A feltételezés leírása Felelıs Határidı Kötelezı átvételi áras támogatási rendszer KHEM menetrendadásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása (11728/2008) A konstrukció újszerő, de jogszabályok által NFÜ, tanácsadók december 31. megengedett lebonyolítási struktúrájának (rendszerleírás) kidolgozása folyamatban van. Ennek elkészülte elıtt a konstrukció nem indítható! 8 Villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 15

16 4.6. Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása 9 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett /20 12 össze ge (MFt) mértéke (%) Támogata ndó projektek száma 3) egyforduló s pályázat Vállalkozások ,0 3,5 0,5 0, % 5-10 A KMR-ben elszámolható kiadások A megosztás alapja - A megosztás aránya (a KMR-re esı rész) % - 2. Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 2009 I. negyedév 2010 IV. negyedév 3. A támogatás célja ( 500 karakter) A megújuló energiaforrások alkalmazhatók biológiai eredető motorhajtóanyagok és/vagy adalék komponensek elıállítására, valamint a bioetanol gyártómővek energetikai önellátásán keresztül a hı- vagy villamos energia termelésére, illetve ezek együttes, kapcsolt elıállítására. Így az energetikai önellátásra épülı -közepes és nagy kapacitású bioetanol üzemek létesítését célzóprojektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körő alkalmazását és nagyobb részarányát biztosítja. 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikát or típusa Bázisérték Célértékek Megújuló energiaforrás felhasználás 10 [PJ/év] E 0 27,3 27,3 Részarány a hazai energiafelhasználásban [%] E 0 2,37 2,37 9 A július 24-i Fejlesztéspolitikai Kabinet ülés döntése alapján a KvVM, FVM, KHEM és NFÜ részvételével lezajlott egyeztetés értelmében a konstrukció elindítására akkor nyílik lehetıség, ha 1) az FVM október 31-ig tisztázza, hány darab és milyen projekt van elıkészítés alatt és mikorra várható a pályázatok benyújtása, lebonyolítása, továbbá 2) ha a pályázati kiírás az FVM szakmai segítségnyújtása mellett január 31-ig elkészül. Amennyiben fenti célok nem teljesülnek, az NFÜ a konstrukció megszüntetését fogja javasolni. 10 Villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 16

17 Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [kt/év] E A támogatási konstrukció indokoltsága ( 500 karakter) A megújuló energiaforrások alkalmazásának egyik meghatározó területét jelenti a szilárd biomasszára alapozott energia elıállítás és felhasználás. Ennek egyik speciális szegmense a biológiai eredető motorhajtóanyagok és/vagy komponensek elıállítása, amelyek elıállításához kapcsolódó energetikai önellátás elısegíti - hı- és/vagy villamosenergia-termeléshez kapcsolódvaa fosszilis energiahordozók kiváltását, illetve az ilyen jellegő új kapacitások létrehozását. A hazai adottságok lehetıséget adnak a bioetanol elıállításához szükséges mezıgazdasági alapanyag megtermelésére. A bioetanol kapacitások kiépítése az energetikai célokon túl - hozzájárulhat a mezıgazdasági termelık jövedelmének folyamatos biztosításához, a vidék népesség-megtartási képességének erısítéséhez. A támogatás nyújtását indokolja a beruházások alapanyag és végtermék ár-ingadozáshoz kapcsolódó - kockázatossága. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1000 karakter) 1. Nagykapacitású bioetanol gyártómővek létesítése (80 kt/év feletti kapacitás) 2. Közepes kapacitású bioetanol gyártómővek létesítése (30 kt/év - 50 kt/ év kapacitás) 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1000 karakter) A pályázati konstrukció keretében kerülnek kidolgozásra. A pályázati konstrukció megjelenése elıtt a kiválasztási szempontokat a KEOP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá. 8. A konstrukció megvalósításához szükséges feltételek ( 3 db) A feltételezés leírása Felelıs Határidı A pályázati kiírás az FVM szakmai FVM, NFÜ január 31. segítségnyújtása mellett elkészül. Megújuló Energiahordozó Program kidolgozása KHEM december

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft.

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erısítése Akcióterv 2009-2010 5.2.5. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok 2008. október

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 200-2010 200. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program

Dél-dunántúli Operatív program Dél-dunántúli Operatív program 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP Pályázati rendszerek ENERGIA Rendelkezésre álló források: 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések, keret: 734.5 Mrd Ft 2. prioritás: Vizeink jó kezelése,

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-3.3.3.-11. Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- es közepvállalkozások technológiai fejlesztése Jelen kiírás célja a KKV-k eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KEOP Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 6 Fenntartható életmód és fogyasztás Prioritás rövid

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Geotermikus Energia Szeged, 2007. november 22. A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Szántó Szilvia Tanácsos Környezetfejlesztési Főosztály KvVM

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben