Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft."

Átírás

1 Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. KEOP évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, eredmények Budapest, március 29. Bús László, ügyvezetı, Energia Központ Nonprofit Kft. Debrecen, január 26.

2 NCsT feladata, háttere Jóváhagyás: december 22. Feladata: alapelvek, cselekvési irányok és intézkedések kijelölése,amelyekkel teljesíthetı az EU által M.o. számára elıírt, 13 %-os célértéket jelentısen meghaladó, ambiciózusabb 14,655- os megújuló részarány. Európai Parlament és Tanács RED Irányelve (2009/28/EK) a megújuló energiaforrások jövıben tervezett hasznosításáról. Épít M.o. megújuló energia stratégiájára (2148/2008. Korm.hat.), tekintettel a változásokra: globális gazdasági recesszió, gazdasági újjáépítést szolgáló új gazdaságfejlesztési prioritások felülír és átír. Zöldgazdaság fejlesztése: a struktúraváltás keretében az Új Széchenyi Tervben megfogalmazottakkal összhangban a megújuló Magyarország gazdaságának egyik kitörési iránya.

3 NCsT céljai A kötelezı minimum célszámot meghaladó (13%) 14,65% elérése ra; Munkahelyteremtés; Földgázimport (jelenleg 85%) kiváltás; Versenyképesség növelése. A megvalósítás során minden lehetséges eszköz igénybe vétele: Külsı feltételek változása (technológiai fejlıdés, beruházási költségek csökkentése, kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzése,); Szabályozási rendszer felülvizsgálata (új, fenntartható energiagazdálkodásról szóló törvény, zöldáram kötelezı átvételi rendszerének átalakítása, zöldhı támogatási rendszerének megvizsgálása, épületenergetikai szabályozás áttekintése és módosítása); Támogatási rendszerek újragondolása (támogatási programok végrehajtása, átalakítása, között önálló energetikai támogatási program, képzési,oktatási, foglalkoztatási programok,agrárenergetikai program kidolgozása,zöld finanszírozási rendszer zöld bank), Engedélyezési eljárások egyszerősítése, szabályozásban és engedélyezésben részt vevı apparátus felkészítése).

4 NCsT stratégiai céljai Ellátásbiztonság; Környezeti fenntarthatóság, klímavédelem; Mezıgazdaság-vidékfejlesztés; Zöldgazdaság-fejlesztés; Közösségi célokhoz való hozzájárulás.

5 NCsT ágazati célkitőzései és lehetıségei a napenergia vonatkozásában Korlátozó tényezık: Megújuló energiaforrás-típus fenntartható mennyiségi potenciálja; Villamos energia rendszer szabályozhatósága; Finanszírozási lehetıségek korlátozottsága. 1. Elvi potenciál több tízezer MW teljesítmény lehet; 2. Az eddig felszerelt napkollektorok felülete csak a töredéke a napkollektorok telepítésére alkalmasnak tartott felületnek; 3. A ma használatos napenergia-hasznosító technológiák éves átlagos hıenergia hozama Magyarországon 1500MJ/m 2 ; 4. A meglévı távhıszolgáltató rendszerek jelentıs hányadát ki lehetne egészíteni napkollektoros HMV elıállító alrendszerekkel; 5. A hazai beépített fotovillamos kapacitás mértéke nagyon alacsony, 6. A termikus napenergia-hasznosítás területén leginkább a családi házas, a közintézmények és önkormányzati létesítmények meleg vízellátása, a fotovoltaikus napelem-rendszerek tekintetében a kettıs hasznosítás lehetısége elıny a jövıben cél a saját energiatermelés a villamos energiaával el nem látott területek (tanyák, országutak) ellátásában (olcsóbb, mint a hálózati csatlakozás).

6 Várható energiafelhasználás évi országos primerenergia igény 1175 PJ/év; Az ország energiaigénye 6,4 százalékkal mérséklıdik, M.o. elkötelezett a CO 2 -kibocsátás és az energiatakarékosság mellett; 10%-os energiatakarékosság elérése; évi primer energiahordozó felhasználás értéke 2020-ra várhatóan 1130 PJ körül alakul.

7 A megújuló energiaforrás-változások iránya

8 NCsT tervezett intézkedései Termékpálya szemlélet alapján 4 meghatározó pillér,összesen 29 db intézkedés: 1. Támogatási intézkedések, programok (hazai finanszírozás, EU-s társfinanszírozás, közvetlen EU-s források); 2. Egyéb (piaci,költségvetési) pénzügyi ösztönzık (zöldgazdaságfejlesztés finanszírozása, kutatás-fejlesztés, zöldáram átvételének átalakítása, bioüzemanyag kedvezmények, adókérdések,stb.) 3. Általános szabályozási, átfogó programalkotási ösztönzık (fenntartható energiagazdálkodási törvény, megújuló energia törvény, engedélyezési eljárások egyszerősítése, térségi energetikai programok kialakítása, stb.) 4. Társadalmi intézkedések (foglalkoztatás, országos és regionális képzés, társadalmi tudatformálás, energia szakértıi hálózat, stb.) Az intézkedések között prioritási sorrend nem állítható fel, tekintettel azok szoros összefüggésére. Valamennyi intézkedés kezdetének tervezett idıpontja 2011.év.

9 Pénzügyi támogatási konstrukciók KEOP Környezet és Energia Operatív Program, KMOP Megújuló energiahordozó felhasználás növelése; Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA); Nemzeti Energiatakarékossági Program; Zöld Beruházási Rendszer (ZBR); Közösségi finanszírozású programok tagállami együttmőködések (TEN-E, Norvég Alap, FP7, CEP, NER300, stb.); Új Magyarország Vidékfejlesztési Program.

10 Környezet Környezet és Energia és Energia Operatív Operatív Program Program (KEOP) Prioritás 1. Egészséges tiszta települések 2. Vizeink jó kezelése 3. Természeti értékeink jó kezelése 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Támogatási összeg Támogatási összeg Mrd Ft Százalékos megoszlás % 640,5 53,06 346,4 28,70 33,2 62,1 2,75 5,15 5. Hatékony energia-felhasználás ,9 3,14 6. Fenntartható életmód és fogyasztás ,0 1,58 7. Projekt elıkészítés ,4 4,01 8. Az operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás) Összesen ,4 1, ,9 100

11 USZT évi pályázati lehetıségei Van elérhetı forrás energetikai fejlesztésekre, összesen csaknem 130 Mrd Ft forrás a zöldgazdaságfejlesztési pályázatokra! A zöldgazdaság-fejlesztési konstrukciók alfejezetei (Mrd Ft) Megújuló energiaforrások elterjedését ösztönzı kiírások 29,3 Épületenergetikai fejlesztéseket támogató kiírások 11,0 Fenntartható életmódot ösztönzı kampányok támogatása 9,7 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztéseket támogató kiírások 5,4 Települési szilárdhulladék lerakókat érintı rekultivációs programok 65,0 Élıhely kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseket támogató kiírások 4,0 Derogációs vízközmő projektek 5,0

12 Szempontrendszerek 2011: KEOP szempontrendszerek áttekintése KEOP 4 Megújuló energia KEOP 5 Energiahatékonyság 50 M Ft alatt Hıenergia + villamos energia 50 M Ft alatt Épületenergetika 420 A (automatikus) 530E (egyszerősített automatikus) M Ft M Ft 420B: hıenergia 250 M Ft felett 530A: épületenergetika 530B: épületenergetika + megújuló 250 M Ft felett 420B: hıenergia 440: villamos energia 530B: Épületenergetika + megújuló

13 2011: USZT/ KEOP módosítási irányok Szakmai kritériumok egyértelmővé, egyszerőbbé tétele pályázás egyszerőbb, értékelés átláthatóbb A kevesebb több a kisebb nagyobb ( M Ft ) Kisebb projektek esetén további szempontrendszer egyszerősítés adminisztratív könnyítés K kizáró kritériumok emelése Energetikai, mőszaki jellemzık hangsúlyosabb értékelése; elıkészítettség értékelése (KEOP5); BMR sávok törölve Hulladékkezelés: megvalósítás (kiv: biomassza, biogáz) Forrásfelhasználás hatékonysága költségek elszámolhatósága nagyobb súlyt kap

14 2011: USZT/ KEOP : M Ft közötti támogatás Értékelés helyett jogosultsági szempont: A pályázó szervezet esélyegyenlıségi megfelelısége A pályázó szervezet fenntartható fejlıdés elveinek való megfelelısége A projekt esélyegyenlıségi megfelelısége A projekt fenntartható fejlıdés elveinek való megfelelısége A pályázó szervezet pénzügyi stabilitása Projektmenedzsment értékelése Egyszerőbb változatelemzés: Csak a kiválasztott változat bemutatása kell

15 2011: USZT/ KEOP : 250 M Ft-ot meghaladó támogatás Objektív skála alkalmazása: A pályázó szervezet pénzügyi stabilitása Projektmenedzsment értékelése Üzemeltetési koncepció megfelelısége nagyobb súlyt kap

16 USZT/ KEOP Zöldgazdaság-fejlesztés pályázatok I. KEOP 4. prioritás (ERFA) KEOP-4.2.0/A és /B Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Keret 10 Mrd Ft 6,73 Mrd Ft támogatási igényő projekt van döntés-elıkészítés alatt. 80% sikerarány mellett 5,4 Mrd Ft támogatás várható. A konstrukció ösztönözni és támogatni kívánja a helyi energiaigényt, megújuló energiaforrásokból kielégítı eszközbeszerzések megvalósulását, melyek érdekében jelen konstrukció keretében támogathatott technológiák a következıek: - napkollektoros rendszerek - szilárd biomassza (apríték, pellet, darabosfa, faelgázosító) kazánok - hıszivattyús rendszerek telepítése. KEOP Megújuló energia alapú térségfejlesztés Keret 6 Mrd Ft Mintegy 6 Mrd Ft igényő projekt van elıkészítés elıtt (Még elsı fordulós értékelés alatt). A konstrukció célja a megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló, a megvalósítás helyszínének tekinthetı környezetben térségfejlesztı hatású mintaprojektek megvalósításának és kommunikációjának támogatása, elıkészítésének és megvalósításának szakmai segítése, továbbá finanszírozás

17 USZT/ KEOP Zöldgazdaság-fejlesztés pályázatok II. KEOP 4. prioritás (ERFA) KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia, villamosenergia, valamint biometán termelés kapcsolt hı és Keret 11,57 Mrd Ft 11,66 Mrd Ft támogatási igényő projekt van döntés-elıkészítés alatt. 80% sikerarány mellett 9,33 Mrd támogatás várható. A konstrukció elsısorban az együttmőködı villamosenergia hálózatba termelı kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget üzemmódban mőködı villamosenergia-termelı kapacitások kiépítését, tovább a földgáz hálózatba táplálható biometán termelést támogatja. KEOP Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása Keret 1,62 Mrd Ft A konstrukciós célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus energiahasznosítást célzó projektek megvalósításának elısegítése, elsısorban a döntéselıkészítési, engedélyeztetési folyamatok, és a kutatófúrások támogatásával. KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Keret 8 Mrd Ft A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához

18 KEOP 5. prioritás (KA) USZT/ KEOP Zöldgazdaság-fejlesztés pályázatok III. KEOP Távhıszektor energetikai korszerősítése megjelent kiírás! Keret: 2 Mrd Ft 0,86 Mrd Ft támogatási igényő projekt van döntés-elıkészítés alatt, december 31-ig kb. 1,1 Mrd Ft támogatási igényő projekt került benyújtásra, ezekbıl várhatóan 100% támogatásban részesül. A pályázati konstrukció alapvetı és elsıdleges célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint ezzel együtt a helyi és nemzetgazdasági szintő CO2 megtakarítás fokozása a távhıtermelés és szolgáltatás primeroldali infrastruktúrájának energetikai korszerősítésével. KEOP-5.2.A és B Harmadik feles finanszírozás - nem tervezik újranyitni. KEOP-5.3.0/A és B Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítés / megújuló energiaforrás hasznosításának kombinálásával- közintézményi alprogram tervezett kiírás! 54,14 Mrd Ft támogatási igényő projekt van döntés-elıkészítés alatt. 80% sikerarány mellett 43,31 Mrd, 70%nál 37,9 Mrd, 60% esetén 32,5 Mrd Ft támogatás várható.

19 USZT/ KEOP Zöldgazdaság-fejlesztés pályázatok IV. KEOP Pénzügyi konstrukció tervezett kiírás! Önerı finanszírozási gondokkal küzdı pályázóknak (közösen a ROP Tıkealappal vagy a JEREMIE/JESSICA-val) KEOP-5.3.0/E Épületenergetikai fejlesztések az 50 millió Ft támogatási igény alatti projektek támogatására tervezett kiírás! - kisebb bekerülési költségő, max. 50 M Ft. támogatási igényő, mőszaki szempontból jól tipizálható épületek energiatakarékosság és hatékonyság fokozására irányuló beruházások normatív jellegő támogatása; - elsısorban központi és helyi költségvetési szervek épületei és egyéb középületei; - 7/2006. (V.24.) TNM rendelet hatálya alá esı épületek felújítása; - célcsoport és a támogatható tevékenység hasonlít a KEOP-5.3.0/A pályázati kiírásra; - beruházással érintett ingatlanok legalább két energiakategóriát kell javulnia, legalább B energetikai minıség kategóriába eljutni. A konstrukciót csak akkor kerül kidolgozásra és elindításra, ha OP-n kívüli átcsoportosítás megtörténik (legalább 50 Mrd Ft új keret rendelkezésre áll)!!

20 Köszönöm a figyelmet! Az ország építése a falvakban kezdıdik, annak is az utolsó portáján. Ha ott jól helyezzük el az elsı téglát, akkor felépülhet és gazdagodhat a Zöld Magyarország.

21 Energia Központ Nkft. Kapcsolat Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület, 6. emelet Tel.: (+36) Fax: (+36) Internet: KEOP Ügyfélszolgálat Tel.: (+36) Fax: (+36) Ügyfélszolgálati idı: Hétfıtıl - csütörtökig: óra között Pénteken: óra között

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Előadó: Dibáczi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

EU-s és hazai energetikai pályázatok

EU-s és hazai energetikai pályázatok EU-s és hazai energetikai pályázatok Lipcsik Melinda, Energia Központ Nonprofi t KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetségek, tapasztalatok, Kft. eredmények Budapes t, 2010. ápri lis 17. Bús László,

Részletesebben

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht.

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 Megújuló energia M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász Energetikai pályázatok 2010-2011. Elıadás társszerzı: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetıje, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben