A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései"

Átírás

1 A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA) 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése (ERFA) 5. Hatékony energia-felhasználás (KA) 6. Fenntartható életmód és fogyasztás (FÉF) (ERFA) 1

2 A KEOP civileket érintı prioritásai és konstrukciói KEOP 3. prioritás: Élıhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése projektek támogatására KEOP 4. prioritás: Hı és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása (megújuló energia) KEOP 5. prioritás: Energetikai hatékonyság fokozása KEOP 6. prioritás: A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedés mintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás képzés) (FÉK) Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási szokásokat népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek (FÉM) A KEOP civileket érintı prioritásai és konstrukciói Élıhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése Területi megkötés: Projekt megvalósítási területe alapján, Kivéve KMR, tükörkiírás a KMOP-ban Támogatási intenzitás: 1F 85% 2F max. 100 % Támogatási összeg: 1F a tervezett 2F 6%-a 2F élıhelyvédelem és helyreállítás esetén M Ft 2F vonalas létesítmény természetkárosító hatásának mérséklése M Ft 2

3 A KEOP civileket érintı prioritásai és konstrukciói Támogatható tevékenységek: a) Élıhelyvédelem, helyreállítás b) Elektromos szabadvezetékek temészetbarát átalakítása c) Út-vasút természetbarát átalakítása A KEOP civileket érintı prioritásai és konstrukciói Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése projektek támogatására Területi megkötés: Projekt megvalósítási területe alapján, Kivéve KMR, tükörkiírás a KMOP-ban Támogatási intenzitás: max. 100 % (finanszírozási hiány számítás alapján) Támogatási összeg: M Ft Támogatható tevékenységek pl.: épület rekonstrukció, funkció bıvítés, speciális terepi bemutató eszközök rendszerének kiépítése, stb. 3

4 A KEOP civileket érintı prioritásai és konstrukciói Hı és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása (megújuló energia) 2009-tıl változik: Helyi energiaigény kielégítése A komp.: automatikus, támogatási összeg: 1-50 M Ft B komp.: egyfordulós, támogatási összeg: M Ft Támogatási intenzitás: 10-80% Támogatható tevékenységek: a) napenergia hasznosítás b) biogáz hasznosítás c) szilárd biomassza felhasználás d) szennyvíz alapú biogáz termelés és felhasználás e) geotermikus energia felhasználása f) hıszivattyús rendszerek kiépítése g) megújuló és alternatív energiaforrások kombinálása h) megújuló alapú hőtı-főtı rendszer kialakítása A KEOP civileket érintı prioritásai és konstrukciói Megújuló energia alapú térség-fejlesztés Támogatási összeg: M Ft Támogatási intenzitás: 10-80% Támogatható tevékenységek: a) megújuló bázisú szilárd tüzelıanyag elıkészítése (pl: faforgács, erdészeti nyesedék feldolgozás) b) helyi gazdálkodási tevékenység fı-melléktermékével helyi energiaigény kielégítésének rendszerének kialakítása (pl: állattenyésztési melléktermékek biogáz hasznosítása, biogáz telep kialakítás; kertgazdálkodási mezıgazdasági hulladék begyőjtés- kazán beszerzés; geotermikus melegház főtés) c) hulladék feldolgozáson alapuló energiatermelés d) hálózatba táplált biogáz termelés e) alternatív üzemanyag alapú helyi közlekedés 4

5 A KEOP civileket érintı prioritásai és konstrukciói Megújuló alapú áram, és kapcsolt hı-és áramtermelés Támogatási összeg: M Ft Támogatási intenzitás: 10-50% Támogatható tevékenységek: a) szilárd biomassza felhasználás (amennyiben hıigényt is kielégít) b) vízenergia-hasznosítás c) hálózatra nem termelı szélkapacitások kiépítése d) biológiai hulladék felhasználása e) folyékony biomassza felhasználása f) hulladék feldolgozáson alapuló energiatermelés g) több megújuló és/vagy energiaforrás intelligens együttmőködése, hálózati kapcsolata (beleértve a szélenergiát is) h) geotermikus energia felhasználása A KEOP civileket érintı prioritásai és konstrukciói Területi megkötés mindhárom konstrukció esetében: Projekt megvalósítási területe alapján, Kivéve KMR, tükörkiírás a KMOP-ban 5

6 A KEOP civileket érintı prioritásai és konstrukciói Épületenergetikai fejlesztések A komp.: automatikus, támogatási összeg: 1-50 M Ft B komp.: egyfordulós, támogatási összeg: M Ft Támogatási intenzitás: 10-70% Támogatható tevékenységek: a) intézmények elektromos rendszer és világításkorszerősítése b) épületek hıtechnikai adottságainak javítása utólagos hıszigeteléssel, nyílászárók cseréjével c) intézmények főtési, hőtési és használati melegvíz (hmv) rendszereinek korszerősítése d) az energiahatékonyság növeléssel együtt megvalósított megújuló energiaforrások hasznosítását lehetıvé tevı kombinált beruházások, illetve komplex (több energiahatékonysági tevékenységet felölelı) beavatkozások, stb. A KEOP civileket érintı prioritásai és konstrukciói A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedés mintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás képzés) (FÉK) Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási szokásokat népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek (FÉM) 6

7 A támogatás célja és háttere Az intézkedés célja és eszköze - FÉK A fenntartható életmód és viselkedésminták elterjesztése a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidı) információs eszközök, kampányok, fogyasztói alternatívák (szemléletformálás, informálás, képzés, stb.) segítségével. Cél a fogyasztók környezettudatosságának fejlesztése, kompetens és felelıs fogyasztói magatartás elterjesztése fıleg a mindennapi élet területén. Közvetett cél, egyben eszköz is, a közösségi együttmőködések erısítése, a civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra közötti kooperáció elısegítése. A támogatás célja és háttere Az intézkedés célja és eszköze FÉM A fenntartható életmód és viselkedésminták elterjesztése a fenntartható életmód és fogyasztási alternatívák elérhetıségét javító demonstrációs és mintaprojektek révén. A különbözı érintettek (gazdasági, civil, tudományos szféra és oktatás, tanácsadók és lakosság) együttmőködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon hasonlóan a FÉK-hez - a fenntarthatóság, mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható fogyasztási alternatívák, ezek elérhetısége és használata javuljon. 7

8 Az pályáztatási eljárás módja Alkalmazott eljárás - FÉK A komponens: Egyfordulós, nyílt, automatikus kiválasztás B és C komponens: Egyfordulós, nyílt, standard kiválasztás Alkalmazott eljárás - FÉM A komponens: Egyfordulós, nyílt, automatikus kiválasztás B komponens : Egyfordulós, nyílt, standard kiválasztás Pénzügyi keretek Rendelkezésre álló keret és idıszakban: a FÉK konstrukció keretében KEOP forrásból: 0,618 (A: 0,2; B: 0,418) milliárd forint, 1,000 (A: 0,1; B: 0,5; C: 0,4) milliárd forint [KMOP forrásból 0,170 milliárd forint] a FÉM konstrukció keretében KEOP forrásból: 1,000 (A: 0,3; B: 0,7) milliárd forint, 1,000 (A: 0,3; B: 0,7) milliárd forint [KMOP forrásból 0,170 milliárd forint] 8

9 Területi lehatárolás Egy fontos korlát Mindkét pályázati kiírás keretében kizárólag a Közép-Magyarországi Régiót nem érintı projektek támogathatók. A lehatárolás az elérni kívánt célcsoport lakhelye és nem a pályázó székhelye vagy a megvalósulás helyszíne szerint történik. A KMR területén élı lakosoknak szóló projektek a KMOP tükör pályázati kiírásának keretébıl támogathatók. Az évi két országos kampány esetében (6.1.0/C komponens) a KMR területét érintı hányad saját forrásból finanszírozandó. Pénzügyi feltételek Támogatás formája: Vissza nem térítendı támogatás Támogatás mértéke - FÉK: A és C komponens: 90% B komponens: max. 95% (bevételt generáló projektek esetén a számított finanszírozási hiány alapján) 9

10 Pénzügyi feltételek Támogatás formája: Vissza nem térítendı támogatás, vagy állami támogatás (regionális és csekély összegő) Támogatás mértéke FÉM: A komponens: 90% B komponens: max. 95% (bevételt generáló projektek esetén a számított finanszírozási hiány és CBA alapján) Pénzügyi feltételek Támogatás összege, támogatható pályázatok száma FÉK , A komponens: 1-5 millió Ft / db B komponens: millió Ft 9-40/10-50 db C komponens: 200 millió Ft 0/2 db Támogatás összege, támogatható pályázatok száma - FÉM A komponens: 1-10 millió Ft /ua. db B komponens: millió Ft 4-35/ua. db 10

11 Pályázók köre A pályázók köre - FÉK Közoktatási és felsıoktatási feladatokat ellátó intézmények; Költségvetési szervek és intézményeik; Non-profit szervezetek; Fenti besorolás szerinti szervezetek konzorciuma (csak B komponens esetén, max. 5 partner). Pályázók köre A pályázók köre - FÉM Közoktatási és felsıoktatási feladatokat ellátó intézmények; Költségvetési szervek és intézményeik; Non-profit szervezetek; Gazdasági társaságok, KKV-k; Fenti besorolás szerinti szervezetek konzorciuma (csak B komponens esetén, max. 5 partner). 11

12 A pályázat tartalma Támogatható tevékenységek - FÉK A (több is választható) I. Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása; II. Fenntarthatósági tematikájú ingyenes rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása; III. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvényen való megjelenés szervezése és lebonyolítása. A pályázat tartalma Támogatható tevékenységek - FÉK C I. Fenntarthatósági tematikájú országos kampány szervezése és lebonyolítása 12

13 A pályázat tartalma Támogatható tevékenységek - FÉK B (több is választható) I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása; II. Fenntarthatósági tematikájú ingyenes rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása; III. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvény(ek)en való megjelenés szervezése és lebonyolítása; IV. Lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése; + Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása. (Önállóan nem támogatható!) A pályázat tartalma Támogatható tevékenységek - FÉM A I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása; II. Házi és közösségi komposztálást népszerősítı mintaprojekt; III. Tartós használati cikkek ingyenes újra-használatát biztosító központok létrehozása; IV. Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerősítı demonstrációs központ fejlesztése; + A mintaprojekt eredményeinek bemutatása, és terjesztése (kötelezı elem) 13

14 A pályázat tartalma Támogatható tevékenységek - FÉM B I. Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát átalakítása; II. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non-profit információs központok fejlesztése; III. Környezetbarát helyi termékek piacának fejlesztése; IV. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minısítı vagy hitelesítı rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerősítése; + A mintaprojekt eredményeinek mérése, elemzése, bemutatása, terjesztése (kötelezı). Kezdeti tapasztalatok - FÉF Összes beérkezett pályázat megoszlása Ft 33% Ft 22% Ft 45% összes megítélt támogatás összes elutasított (formai és tartalmi is) hiánypótlás / értékelés alatt 14

15 Kezdeti tapasztalatok FÉF Ft 13% Összes lekötés Ft 87% összes keret összes lekötés Kihívások, nehézségek Elérjük-e, amit szeretnénk? gyermekbetegségek és a terület összetettségébıl adódó sajátosságok A potenciális pályázók informálása a konstrukciókról és azoknak céljairól is! (pl. fızıverseny) Az eredeti cél elérésének mérése (indikátor: elérés) A szemléletformáló hatás mérése kötelezı elem, ennek ellenére nem biztos, hogy megbízható A szemléletformálás hatásaként a környezetvédelmi és fogyasztási tudatosság mérésének nehézsége A szektorközi együttmőködések mérésének nehézsége 15

16 Tervek a konstrukcióval Kistérségi Koordinációs Hálózat (NFÜ KKH) segítségének igénybevétele (pályázattal kapcsolatos lehetıségek célzott kommunikálása, projekt doktori szerep?) - november Egyéb hirdetési lehetıségek szükségessége - január A konstrukciók átalakításának lehetıségei (kedvezményezettek, megkötések, a pályázat formája/módja, támogatható tevékenységek) - február Szakértık bevonása Civil/szakértıi fórumok regionális szinten Hatékony és a célokat teljesíteni képes sikeres konstrukciók. Köszönöm a figyelmet! Varga Ildikó NFÜ, KEOP IH 16

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht.

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14.

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. Előadó: Semperger Dorogi Kinga Stratégiai és kommunikációs igazgató A ProjectMine Gazdasági

Részletesebben

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász Energetikai pályázatok 2010-2011. Elıadás társszerzı: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetıje, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Előadó: Dibáczi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

I. Múlt - Történelmünk, gyökereink

I. Múlt - Történelmünk, gyökereink I. Múlt - Történelmünk, gyökereink II. Jelen PÁTRIA Takarékszövetkezet 2012. január 1. három Takarékszövetkezet tulajdonosainak elhatározásából létrejön az ország legnagyobb fiókhálózatával rendelkezı

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben