KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015"

Átírás

1 KEOP Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 6 Fenntartható életmód és fogyasztás Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtıdjenek elsısorban a lakossági fogyasztókban azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történı kezelésének megteremtése és hozzáférhetıvé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik A prioritások célkitőzései Indikátor megnevezése A kampányok és minta projektek elérési mutatója a tudatformáló tevékenység típusa szerint * Rövid idı / Passzív részvétel Hosszú idı / Passzív részvétel Rövid idı / Aktív részvétel Hosszú idı / Aktív részvétel Indikát or mértékegysége ezer fı ezer fı ezer fı ezer fı Célértékek[1] Kiinduló érték , * A kampányokat katergorizálhatjuk abból a szempontból, hogy az elért célcsoportra milyen mértékő hatást képesek gyakorolni. E szerint annál értékesebb egy kampány, minél hosszabb ideig tart és minél aktívabb részvételt kíván meg a célcsoporttól. Ez alapján kevésbé értékes pl. egy TV reklám (rövid idı, passzív részvétel), mint pl. egy több napos szeminárium (hosszú idı, aktív részvétel) 1.3. A prioritások ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásfelosztás (mrd Ft)[1] Összesen 0,93 5,9 2,9 3,8 3,5 2,7 1, ,03-1 -

2 1.4. A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 6 0,311 2,268 2,579 2,579 3,326 5, ,03 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve Alkalmazot t eljárás Támogat ás formája 1. Fenntartható Egyfordulós, Vissza életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták at ösztönzı kampányok (szemléletformál ás, informálás, képzés) nyílt nem térítendı Támoga tás kerete (md Ft) Kedvezményezet tek köre 0,502 Helyi önkormányzatok és helyi társulások; költségvetési szervek és intézmények; közhasznú szervezetek; egyházak; a fentiek konzorciuma; kis- és középvállalkozáso k (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) csak valamely fenti szervezet által vezetett konzorcium tagjaként. Támogatás min-max összege (millió Ft) Támogatás mértéke (%) 9,5 47,5 max. 95% (bevételt generáló projektek esetén a számított finanszírozási hiány alapján) Támogatott projektek száma (db) Max Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek, Egyfordulós, nyílt Vissza nem térítendı 1,116 Helyi önkormányzatok és helyi társulások; költségvetési szervek és intézmények; közhasznú szervezetek; egyházak; a fentiek konzorciuma; kis- és középvállalkozáso k (gazdasági társaságok, 47,5-200 max. 95% (bevételt generáló projektek esetén a számított finanszírozási hiány alapján) Max

3 szövetkezetek, egyéni vállalkozók) csak valamely fenti szervezet által vezetett konzorcium tagjaként. 3. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendı 5,2 Központi költségvetési szervek; Helyi önkormányzatok és helyi társulások; Helyi költségvetési szervek és intézmények; Országos és területi civil szervezetek (NGO-k) Max. 100% A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 1 röviden Konstrukció neve 1 Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, Indokoltság A gazdaság fenntartható módon való mőködésének alapvetı feltétele a piac kínálati és keresleti oldalán tapasztalható bevett gyakorlatok, szokások módosítása. Míg a GOP a kínálati oldalon avatkozik be a fenntarthatóság elveinek érvényesítésére, addig a KEOP jelen konstrukciója a keresleti oldal környezettudatos gondolkodásmódjának, életmódjának kialakítását célozza. A fenntartható fogyasztást, életmódot segítı szemléletformálási tevékenységek ösztönzése, a fogyasztott termékrıl vagy szolgáltatásról beszerezhetı információk minıségének és mennyiségének növelése, illetve a fenntartható alternatívák elérhetıségének javítása kiemelten fontos gyermekek, fiatalok és nık célcsoportjaiban hozzájárul a fenntarthatóbb társadalmi környezet kialakulásához. A konstrukció lehetıséget biztosít a fenntartható életmód gyakorlati megvalósítására, a jelenleg még jellemzı alacsony társadalmi részvétel és aktivitás megváltoztatására. 2 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, A fenntartható fogyasztási célok eléréséhez nélkülözhetetlen az életmód és a fogyasztási szokások megváltoztatása. Ennek nemcsak információs szempontjait szükséges fejleszteni, hanem lehetıvé kell tenni, hogy elérhetıek legyenek a környezetbarát alternatívák. A Nemzeti Környezetvédelmi Program alapján a szolgáltatások, terjedésüket elısegítı környezetvédelmi közszolgáltatások, helyi önkéntes tevékenységek és mintaprojektek, a közösségfejlesztés komplex, fenntarthatósági szempontú fejlesztése, kiegészítve a termelési oldalon megvalósuló környezeti terheléscsökkenéssel, hatékony eszköz a környezettudatosabb közösségi és egyéni döntéshozatal lehetıségének megteremtéséhez. A konstrukció lehetıséget biztosít a fenntartható életmód gyakorlati megvalósítására, a jelenleg még jellemzı alacsony társadalmi részvétel és aktivitás megváltoztatására. 1 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni - 3 -

4 A környezeti károk megelızése, a környezetet fenyegetı veszélyek elhárítása, valamint a már kialakult környezeti problémák kezelése európai szinten összehangolt fellépést igényel. Ennek az együttmőködésnek a kialakításában vezetı szerepet játszik az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelı Hálózat (EIONET), amelyben Magyarország teljes körően részt vesz, de a hazai hálózat még csak részben épült ki, a nemzeti központtal és a hazai hálózatot alkotó intézményekkel való összeköttetés még nem valósult meg. Az Eu szintő adatértékelésekhez szükséges, hogy a nemzeti környezetvédelmi adatbázis ellenırzött Magyarországot ténylegesen jellemzı-, letisztított adatállománnyal rendelkezzen, mely az OKIR továbbfejlesztése és a VKI-hoz kapcsolódó informatikai fejlesztések által érhetı el, Az OKIR továbbá nagymértékben hozzájárul az Aarhusi Egyezmény 2, valamint az annak végrehajtását támogató 2003/4/EK irányelv 3 implementációjához is. A környezeti demokrácia erısítése a nyilvánosság jobb tájékoztatását, a döntésekben való részvételének elısegítését igényli, ennek megfelelıen a stratégiai tervezés megfelelı szintő ellátásához elengedhetetlen az adott területre (régió, település) vonatkozó specifikus környezeti adatok ismerete Támogatható tevékenységek köre 3 Környezet-védelmi célú informatikai fejlesztések a Konstrukció neve 1 Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, Támogatható tevékenységek Csak olyan tevékenységek támogathatók, amelyek a pályázó hosszú távú (legalább 3 éves) kommunikációs stratégiájára épülnek, meghatározott célcsoport(ok)nak szólnak és mérhetı eredményeket biztosítanak. Támogathatók: 1)A fenntarthatóságba illeszkedı értékek, értékrendek elterjesztését célzó szemléletformáló kampányok (pl. együttmőködés, közösségvállalás, kreativitás, megelégedés, lokalitás, sokféleség, szépség, filantrópia, társadalmi részvétel, stb.) 2) Információs, ill. tanácsadó fórumok (irodák, hálózatok, portálok stb.) létrehozása, fejlesztése; 3) Szemléletformáló rendezvények (képzés, mőhely, konferencia, klub stb.) szervezése és lebonyolítása; 4) Környezetbarát, zöld (köz)beszerzés terjedését segítı tevékenységek; 5) Oktatási és ismeretterjesztı anyagok készítése és terjesztése; 6) Szemléletformáló publikációk, mősorok, reklámok készítése (adaptálása) és megjelenítése; 7) Adatbázis készítés/kezelés, információszolgáltatás (pl. öko-hatékonyság, legjobb háztartási/munkahelyi gyakorlat, ökoturizmus stb.); 8) Kutatás, stratégia-készítés a fenti tevékenységek elıkészítéseként, csak azokkal egy projektben való megvalósítás esetén; 9)Egyéb, nagyobb nyilvánosság ill. meghatározott célközönség elérésére alkalmas, innovatív szemléletformáló kezdeményezések megvalósítása; 10)Fentiek kombinációja. 2 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek, Középületek és más nagy látogatottságú építmények környezetbarát átalakítását célzó, fejlesztések; Környezetbarát közlekedési-szállítási alternatívákat népszerősítı mintarendszerek kialakítása; Tartós fogyasztási javak közösségi használatát célzó mintarendszerek létrehozása; Non-profit és környezeti fenntarthatósági szemponttal is bíró termelési és fogyasztási mintaprojektek (pl. közhasznú vagy terápiás foglalkoztatásban termelı, szolgáltató egységek környezeti megtakarítást eredményezı átalakítása, fejlesztése); Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások népszerősítését célzó, elérhetıségét javító mintaprojektek (pl évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetésérıl 3 311/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjérıl - 4 -

5 biopiacok), beleértve a mőködtetéshez kapcsolódó hulladékmegelızést és hulladékkezelést is; Belterületen megvalósuló, környezetbarát kertmővelést, házi komposztálást is tartalmazó és népszerősítı zöldfelületi mintaprojektek, amennyiben arányuk nem haladja meg az elszámolható költségek 50%-át; A hulladék képzıdésének megelızését, a képzıdı hulladék veszélyességének mérséklését és az anyagában történı hasznosítást segítı kezdeményezések (minden projektnél kötelezı tevékenység); A fenti tevékenységek valamelyike mellett többutas (visszaváltható), ill. anyagában hasznosítható csomagolás népszerősítését célzó begyőjtı és hasznosító rendszerek létrehozása; A mintaprojekt eredményeinek bemutatása, hozzáférhetıvé tétele, terjesztése (Minden projektnél kötelezı tevékenység). Fenntarthatósággal kapcsolatos termékminısítı szervezetek fejlesztése, fenntarthatósággal kapcsolatos termékminısítési rendszerek megbízhatóságának növelése, Intézmények informatikai összekapcsolása Alapszoftverek, hardware, berendezések beszerzése Személyzet, felhasználók oktatása, képzése Elektronikus fogalomtár, adatszótár kialakítása; Programozás, adatbázismodul, metaadatbázis fejlesztés, kezelırendszer kialakítása; Tesztelés, tesztadatbázis kialakítása; Rendszerkövetés minimum 1 évig; Üzembe helyezés; Szakmai ellenırzés igénybevétele. Elektronikus adatszolgáltatás és a szoftverrel kitölthetı, vonalkóddal ellátott adatlap benyújtás feltételeinek megteremtése Elektronikus aláírással történı ügyintézés lehetıségeinek bıvítése a környezetvédelmi adatszolgáltatásnál és egyéb ügyek esetében. Tematikus adatbázis fejlesztés és honlap (honlap-tartalmak) fejlesztése. Felhasználók oktatása; Szakmai ellenırzés igénybevétele Támogatás célja 3 Környezet-védelmi célú informatikai fejlesztések a Konstrukció neve 1 Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, Támogatás célja A konstrukciók célja fenntartható életmód és az viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, informálás, képzés, stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának fejlesztése, értékrendi szemléletformálással, fıleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidı), a fenntarthatóbb választási lehetıségekrıl szóló információs kampányokkal, közösségi együttmőködések megvalósításával, a szélesebb nyilvánosság részére kifejlesztett független, hiteles adatbázisok létrehozásával, mőködtetésével. 2 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, A konstrukció célja, hogy a fenntartható életmód és az ahhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjedjenek a fenntartható életmód és fogyasztási alternatívák elérhetıségét javító demonstrációs és mintaprojektek révén. A támogatandó projektek a fogyasztók növekvı rétege számára teremtik meg a lehetıséget a változtatásra, és terjedésüket elısegítı szemléletformáló szerepük által a változtatás szándékát is. mintaprojektek, - 5 -

6 Az EIONET-tel kompatibilis környezeti megfigyelı, adatgyőjtı és feldolgozó hálózat kiépítésének a befejezése, továbbá erre alapozva egy integrált környezeti-gazdasági információs rendszer kiépítése és mőködtetése. Az e-környezetvédelem céljai közül az egyik leghangsúlyosabb az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) továbbfejlesztésének megvalósítása, mely magába foglalja az OKIR egészére vonatkozó mőveleteket (környezetvédelmi adatszolgáltatások fejlesztése, egységesítése, azok összhangba hozása a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel), valamint az egyes szakmai alrendszerek továbbfejlesztését is. A környezetvédelmi operatív és tervezési feladatokat ellátó hatóságok, regionális szervek és települési önkormányzatok munkájának és együttmőködésének elısegítése, a nyilvánosság közérdekő információkhoz való hozzáférési lehetıségének - esélyegyenlıséget biztosító, a közigazgatás részérıl kezdeményezett (proaktív) - javítása, a civil társadalom, a lakosság széleskörő bevonása a környezetvédelmi tevékenységbe, illetıleg a környezet védelmét szolgáló, a környezeti adatok, információk körét bıvítı kezdeményezéseik (monitoring, adatgyőjtés) támogatása, a környezetvédelmet érintı döntésekben való részvételre történı képesítésük erısítése. A VKI végrehatásához szorosan kapcsolódó vagy annak végrehajtását segítı adatbázisok, informatikai rendszerek kialakítása valamint fejlesztése, az EU szintő WISE rendszer követelményeinek figyelembevételével, és a nyilvánosság bevonását elısegítı módon. A felszíni és felszín alatti vizek terhelési és monitoring adatait nyílvántartó meglévı adatbázisok kiegészítése (pl. hidromorfológiai, ökológiai, vízkémiai, vízföldtani információk) a VKI végrehajtásához szükséges információkkal, az adatbázis modulok valamint a jelentési szintő térképi adatbázisok kapcsolatának megteremtése Az állapotértékeléshez, vízgyőjtıgazdálkodási tervezéshez kapcsolódó adatbázismodulok egységes fogalomtárának, logikai adatszótárának, adatkatalógusának (metaadatbázisának) fejlesztése 2.5. Projekt kiválasztási szempontok 3 Környezet-védelmi célú informatikai fejlesztések a Konstrukció neve Ld. mellékletben 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei Konstrukció neve, száma Projekt kiválasztási szempontok Indikátor Célértékek megnevezése Összesen 1. Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, Rövid távú / passzív Hosszú távú / passzív Rövid távú / aktív Hosszú távú / aktív ,5 1,

7 2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek, 3. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a Rövid távú / passzív Hosszú távú / passzív Rövid távú / aktív Hosszú távú / aktív A fejlesztéssel érintett lakosok száma [ezer fı] A KEOP mőveletek eredményeként felülvizsgált, kiegészített, harmonizált adatbázisok száma [db] ,5 1, n.a. n.a. n.a A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma 1. Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, 2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek, 3. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a Konstrukció indításának Konstrukció zárásának idıpontja idıpontja IV. n. év IV. n. év IV. n. év A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja 1 Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, A konstrukció tevékenységeinek újszerő volta miatt bizonytalan a lebonyolítás Igényfelmérı, piackutató tanulmány készül, mely a piaci igényeket és a fenntarthatósági elvek gyakorlatát vizsgálja meg

8 2 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek, 3 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a tervezhetısége és a hatások pontos számszerősíthetısége A konstrukció tevékenységeinek újszerő volta miatt bizonytalan a lebonyolítás tervezhetısége és a hatások pontos számszerősíthetısége n.a. Ennek fényében az akcióterv módosulhat. Igényfelmérı, piackutató tanulmány készül, mely a piaci igényeket és a fenntarthatósági elvek gyakorlatát vizsgálja meg. Ennek fényében az akcióterv módosulhat. n.a

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 200-2010 200. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése

Részletesebben

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1. Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

A pályázat adatlapjának kitöltése és benyújtása az önkormányzat keretszerződése szerint valósulna meg.

A pályázat adatlapjának kitöltése és benyújtása az önkormányzat keretszerződése szerint valósulna meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat :3udapcst Főváros X. kerület Kőbányai, Snkormányzat Képviselő-testület ülése Polgármestere Aj f 5G / Ő2> / O** 0 *- ím NOV 2 0. Tárgy: Kqgny^íyéde.lmi

Részletesebben

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7 P á l y á z a t i H í r l e v é l Új Széchenyi terv Gyógyító Magyarország...2 Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3 Vállalkozásfejlesztési Program...5 Foglalkoztatási Program. 7 Közlekedésfejlesztési Program...8

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben