KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely"

Átírás

1 KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 6 Fenntartható életmód és fogyasztás Prioritás rövid tartalma A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtıdjenek elsısorban a lakossági fogyasztókban azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történı kezelésének megteremtése és hozzáférhetıvé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik A prioritások célkitőzései Indikátor megnevezése A kampányok és minta projektek elérési mutatója a tudatformáló tevékenység típusa szerint * Rövid idı / Passzív részvétel Hosszú idı / Passzív részvétel Rövid idı / Aktív részvétel Hosszú idı / Aktív részvétel ezer fı ezer fı ezer fı ezer fı Indikátor mértékegysége Célértékek[1] Kiinduló érték , * A kampányokat katergorizálhatjuk abból a szempontból, hogy az elért célcsoportra milyen mértékő hatást képesek gyakorolni. E szerint annál értékesebb egy kampány, minél hosszabb ideig tart és minél aktívabb részvételt kíván meg a célcsoporttól. Ez alapján kevésbé értékes pl. egy TV reklám (rövid idı, passzív részvétel), mint pl. egy több napos szeminárium (hosszú idı, aktív részvétel) - 1 -

2 1.3. A prioritások ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásfelosztás (mrd Ft)[1] Összesen 0 2,0 4,9 5,2 3,2 2,7 1, , A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 6 0 0,5 3,5 3,5 3,7 3,5 3,2 1,3 0 19,2 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve Alkalmazot t eljárás 1. Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták at ösztönzı kampányok (szemléletformál ás, informálás, képzés) A: Egyfordulós, nyílt, automatikus kiválasztás B: Egyfordulós, nyílt, standard kiválasztás Támogat ás formája Vissza nem térítendı Támoga tás kerete (md Ft) Kedvezményezet tek köre 0,618 Jogi személyiségő nonprofit szervezetek * ; B komponens esetében a fentieken kívül költségvetési szervek és intézményeik, illetve a fentiek konzorciumai Támogatás min-max összege (millió Ft) A: 1-5 B: Támogatás mértéke (%) A: max. 90% B: max. 95% Támogatott projektek száma (db) A: B: (A és B komponens) 2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek (A és B komponens) A: Vissza Egyfordulós, nem nyílt, térítendı automatikus kiválasztás B: kétfordulós, nyílt 1,000 Költségvetési szervek és intézményeik; Jogi személyiségő nonprofit szervezetek * ; KKV-k B komponens esetében a fentieken kívül a nagyvállalatok, illetve a fentiek konzorciumai A: 1-10 B: A: max. 90% B: max. 95% A: B: Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendı 1,000 Költségvetési szervek és intézményeik; Jogi személyiségő nonprofit szervezetek * Max. 100%

3 (e-környezetvédelem) * Politikai pártok támogatása kizárt A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 1 röviden Konstrukció neve 1 Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, Indokoltság A gazdaság fenntartható módon való mőködésének alapvetı feltétele a piac kínálati és keresleti oldalán tapasztalható bevett gyakorlatok, szokások módosítása. Míg a GOP a kínálati oldalon avatkozik be a fenntarthatóság elveinek érvényesítésére, addig a KEOP jelen konstrukciója a keresleti oldal környezettudatos gondolkodásmódjának, életmódjának kialakítását célozza. A fenntartható fogyasztást, életmódot segítı szemléletformálási tevékenységek ösztönzése, a fogyasztott termékrıl vagy szolgáltatásról beszerezhetı információk minıségének javulása és mennyiségének növelése, illetve a fenntarthatóbb alternatívák elérhetıségének javítása kiemelten fontos a különbözı korosztályok, a családok, a helyi és üzleti döntéshozók komplex célcsoportjaiban. A konstrukció lehetıséget biztosít a fenntartható életmódhoz vezetı ismeretek, készségek és attitőd fejlesztésére, a jelenleg még jellemzı alacsony társadalmi részvétel és aktivitás megváltoztatására. 2 Fenntarthatóbb életmódot és A fogyasztás kulcsterületein (táplálkozás, háztartás, közlekedés, munka, szabadidı) kitőzött fenntarthatósági célok eléréséhez fogyasztási nélkülözhetetlen az életmód és a fogyasztási szokások lehetıségeket népszerősítı, megváltoztatása. Ennek nemcsak információs szempontjait szükséges fejleszteni, hanem lehetıvé kell tenni, hogy elérhetıek legyenek a terjedésüket elısegítı környezetbarát alternatívák. A Nemzeti Környezetvédelmi Program mintaprojektek, alapján a szolgáltatások, közszolgáltatások, helyi önkéntes tevékenységek és a közösségfejlesztés komplex, fenntarthatósági szempontú fejlesztése, kiegészítve a termelési oldalon megvalósuló környezeti terheléscsökkenéssel, hatékony eszköz a környezettudatosabb közösségi és egyéni döntéshozatal lehetıségének megteremtéséhez. A konstrukció lehetıséget biztosít a fenntartható életmód gyakorlati megvalósítására, a jelenleg még jellemzı alacsony társadalmi részvétel és aktivitás megváltoztatására. 3 Környezet-védelmi célú informatikai fejlesztések a A környezeti károk megelızése, a környezetet fenyegetı veszélyek elhárítása, valamint a már kialakult környezeti problémák kezelése európai szinten összehangolt fellépést igényel. Ennek az együttmőködésnek a kialakításában vezetı szerepet játszik az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelı Hálózat (EIONET), amelyben Magyarország teljes körően részt vesz, de a hazai hálózat még csak részben épült ki, a nemzeti központtal és a hazai hálózatot alkotó intézményekkel való összeköttetés még nem valósult meg. Az Eu szintő adatértékelésekhez szükséges, hogy a nemzeti környezetvédelmi adatbázis ellenırzött Magyarországot ténylegesen jellemzı-, letisztított adatállománnyal rendelkezzen, mely az OKIR továbbfejlesztése és a VKI-hoz kapcsolódó informatikai fejlesztések által érhetı el, Az OKIR továbbá nagymértékben hozzájárul az Aarhusi Egyezmény 2, valamint az annak végrehajtását támogató 2003/4/EK irányelv 3 implementációjához is. A környezeti demokrácia erısítése a nyilvánosság jobb tájékoztatását, a döntésekben való részvételének elısegítését igényli, ennek megfelelıen a stratégiai tervezés megfelelı 1 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetésérıl 3 311/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjérıl - 3 -

4 szintő ellátásához elengedhetetlen az adott területre (régió, település) vonatkozó specifikus környezeti adatok ismerete Támogatható tevékenységek köre Konstrukció neve 1 Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, Támogatható tevékenységek A fenntarthatóságnak a pályázati kiírásban megfogalmazott több elemét népszerősítı, alapvetıen kommunikációs tevékenységek: A KOMPONENS: Fenntartható életmód értékeit hatékonyan közvetítı tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása; Fenntartható életmódhoz szükséges ismereteket és gyakorlatot hatékonyan közvetítı ingyenes rendezvény szervezése és lebonyolítása; Megjelenés kulturális vagy közösségi rendezvényen a fenntartható életmód értékeit és módjait hatékonyan közvetítı tartalommal. 2 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek, B KOMPONENS: Fenntartható életmód értékeit és módjait hatékonyan közvetítı országos komplex média kampány; kistérségi komplex média kampányok; információs, illetve tanácsadó hálózatok fejlesztése; ingyenes rendezvény szervezése és lebonyolítása; A fenntarthatóság tanulását szolgáló formális és nem formális, szektorközi tanulási hálózatok fejlesztése; A fenntarthatóbb termékeket és szolgáltatásokat hitelesítı nonprofit rendszerek népszerősítése; A pályázat keretében megvalósuló kampány hatékonyságának mérése (kötelezı elem). A KOMPONENS: A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása; A háztartásokban keletkezı hulladék komposztálását és saját célú felhasználását népszerősítı mintaprojektek; Újrahasználati központok fejlesztése (használt háztartási eszközök, cikkek stb. ingyenes átadására, cseréjére); Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos non profit információs helyszínek eszközfejlesztése; Ökológiai térképezés és környezeti szempontú tanúsítás önkormányzatoknál; A mintaprojekt eredményeinek bemutatása, és terjesztése (kötelezı elem) B KOMPONENS: Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát átalakítása, fejlesztése. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs helyszínek fejlesztése Környezetbarát közlekedési-szállítási-logisztikai alternatívákat népszerősítı mintarendszerek; Biotermékek, környezetbarát termékek és szolgáltatások, méltányos kereskedelem népszerősítését célzó, ezek elérhetıségét és a szolgáltatott információ minıségét, hitelességét javító fejlesztések; A mintaprojekt eredményeinek mérése, elemzése, bemutatása, terjesztése (kötelezı elem). 3 Környezet-védelmi célú informatikai fejlesztések a Intézmények informatikai összekapcsolása Alapszoftverek, hardware, berendezések beszerzése - 4 -

5 Személyzet, felhasználók oktatása, képzése Elektronikus fogalomtár, adatszótár kialakítása; Programozás, adatbázismodul, metaadatbázis fejlesztés, kezelırendszer kialakítása; Tesztelés, tesztadatbázis kialakítása; Rendszerkövetés minimum 1 évig; Üzembe helyezés; Szakmai ellenırzés igénybevétele. Elektronikus adatszolgáltatás és a szoftverrel kitölthetı, vonalkóddal ellátott adatlap benyújtás feltételeinek megteremtése Elektronikus aláírással történı ügyintézés lehetıségeinek bıvítése a környezetvédelmi adatszolgáltatásnál és egyéb ügyek esetében. Tematikus adatbázis fejlesztés és honlap (honlap-tartalmak) fejlesztése. Felhasználók oktatása; Szakmai ellenırzés igénybevétele Támogatás célja Konstrukció neve 1 Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, Támogatás célja A konstrukciók célja fenntartható életmód és az viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, informálás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, fıleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidı), a fenntarthatóbb választási lehetıségekrıl szóló információs kampányokkal, közösségi együttmőködések megvalósításával. 2 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, A konstrukció célja, hogy a fenntartható életmód és az ahhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjedjenek a fenntartható életmód és fogyasztási alternatívák elérhetıségét javító demonstrációs és mintaprojektek révén. A konstrukció támogatja a szektorközi együttmőködésben megvalósuló, térben összefüggı fejlesztéseket, terjedésüket elısegítı ezzel is segítve a közösségvállalást a környezeti értékek mintaprojektek, megırzésében. Elérhetıvé és vonzóvá teszi a közösségi cselekvést, ezzel erısíti a mőködı közösségeket és érthetıvé a hosszú távú társadalmi érdekeket. 3 Környezet-védelmi célú informatikai fejlesztések a Az EIONET-tel kompatibilis környezeti megfigyelı, adatgyőjtı és feldolgozó hálózat kiépítésének a befejezése, továbbá erre alapozva egy integrált környezeti-gazdasági információs rendszer kiépítése és mőködtetése. Az e-környezetvédelem céljai közül az egyik leghangsúlyosabb az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) továbbfejlesztésének megvalósítása, mely magába foglalja az OKIR egészére vonatkozó mőveleteket (környezetvédelmi adatszolgáltatások fejlesztése, egységesítése, azok összhangba hozása a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel), valamint az egyes szakmai alrendszerek továbbfejlesztését is. A környezetvédelmi operatív és tervezési feladatokat ellátó hatóságok, regionális szervek és települési önkormányzatok munkájának és együttmőködésének elısegítése, a nyilvánosság közérdekő információkhoz való hozzáférési lehetıségének - esélyegyenlıséget biztosító, a közigazgatás részérıl kezdeményezett (proaktív) - javítása, a civil társadalom, a lakosság széleskörő bevonása a környezetvédelmi tevékenységbe, illetıleg a környezet védelmét szolgáló, a környezeti adatok, információk körét bıvítı kezdeményezéseik (monitoring, adatgyőjtés) támogatása, a környezetvédelmet érintı döntésekben való részvételre történı képesítésük - 5 -

6 erısítése. A VKI végrehatásához szorosan kapcsolódó vagy annak végrehajtását segítı adatbázisok, informatikai rendszerek kialakítása valamint fejlesztése, az EU szintő WISE rendszer követelményeinek figyelembevételével, és a nyilvánosság bevonását elısegítı módon. A felszíni és felszín alatti vizek terhelési és monitoring adatait nyílvántartó meglévı adatbázisok kiegészítése (pl. hidromorfológiai, ökológiai, vízkémiai, vízföldtani információk) a VKI végrehajtásához szükséges információkkal, az adatbázis modulok valamint a jelentési szintő térképi adatbázisok kapcsolatának megteremtése Az állapotértékeléshez, vízgyőjtıgazdálkodási tervezéshez kapcsolódó adatbázismodulok egységes fogalomtárának, logikai adatszótárának, adatkatalógusának (metaadatbázisának) fejlesztése 2.5. Projekt kiválasztási szempontok 4 Konstrukció neve 1 Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, 2 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek, 3 Környezet-védelmi célú informatikai fejlesztések a 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei Konstrukció neve, száma 1. Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, 2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek, Kidolgozás alatt Kidolgozás alatt Projekt kiválasztási szempontok Lásd kiválasztási kritériumok Indikátor Célértékek megnevezése Összes en Rövid távú / passzív Hosszú távú / passzív Rövid távú / aktív Hosszú távú / aktív Rövid távú / passzív Hosszú távú / passzív Rövid távú / aktív ,5 1, na na na na Az 1. és 2. konstrukció kiválasztási kritériumainak kidolgozása az akcióterv módosításának idıpontjában, jelenleg is folyamatban van. A kidolgozást megnehezíti, hogy a konstrukció komplex tevékenységi rendszerének magas szintő szakmaiságát szem elıtt tartva, számos külsı szakértı bevonására van szükség, amely szakértık munkáját azután szintetizálni szükséges. A kritériumok kidolgozása egyedülálló kísérlet a fenntarthatóság mérhetıségére és értékelhetıségére az ez irányú hazai tapasztalatok hiánya ugyancsak lassítja a folyamatot

7 3. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a Hosszú távú / aktív A fejlesztéssel érintett lakosok száma [ezer fı] A KEOP mőveletek eredményeként felülvizsgált, kiegészített, harmonizált adatbázisok száma [db] 0 0,5 1, n.a. n.a. n.a A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma 5 Konstrukció megnevezése, száma 1. Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, 2. Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek, 3. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a Konstrukció indításának Konstrukció zárásának idıpontja idıpontja május június május június szeptember június 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja 1 Fenntartható életmódot és az viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, A konstrukcióban támogatott kampányok minısége elızetesen nehezen értékelhetı és a hatások pontos számszerősíthetısége is bizonytalan. A támogatható tevékenységek szertágazósága fokozza a bevonandó partnerek, szakértık számát, amely bonyolultabbá teszi a dokumentációt és lassítja a pályázat kezelési rendszert. A komponensnél a jogosultsági, B komponensnél az értékelési szempontok pontos meghatározása. A kampányüzenet megfelelıségét folyamatba épített és külsı ellenırzések, monitoring is segítik. A bevont partnerek témák szerinti csoportosítása, szigorú koordinálása, a dokumentáció adminisztratív részének minimalizálása és a szakmaiság fokozott és folyamatosan visszatérı 5 Az 1. és 2. konstrukció indítására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a támogatható tevékenységek pontosan definiálhatóvá, a szakma által visszaigazolttá és értékelhetıvé válnak

8 2 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek, 3 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a A konstrukció tevékenységeinek újszerő volta miatt bizonytalan a lebonyolítás tervezhetısége és a hatások pontos számszerősíthetısége A támogatható tevékenységek szertágazósága fokozza a bevonandó partnerek, szakértık számát, amely bonyolultabbá teszi a dokumentációt és lassítja a pályázat kezelési rendszert. A konstrukció nyílt pályázat keretében kerül lebonyolításra, amely veszélyezteti a jogszabályi kötelezettségbıl adódó fejlesztések, illetve a KvVM által kezelt országos adatbázisok/rendszerek fejlesztésének megvalósulását, mert amennyiben e projekteket megelızve számos egyéb pályázat beérkezik, a támogatási keret oly mértékő lecsökkenésére kerülhet sor, hogy nem marad forrás a fentebb említett projektekre. ellenırzése csökkenti a kockázatot. A támogatható tevékenységek mentén biztosítható a megfelelı mintaprojektek támogatása. A kétfordulós eljárás elsı fordulójában kezelhetı a kockázat. A bevont partnerek témák szerinti csoportosítása, szigorú koordinálása, a dokumentáció adminisztratív részének minimalizálása és a szakmaiság fokozott és folyamatosan visszatérı ellenırzése csökkenti a kockázatot. Amennyiben e kockázat jelentkezik az Irányító Hatóság a pályázati konstrukciót, vagy annak egyes tématerületeit bezárja, és más feltételekkel nyitja meg újra

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 200-2010 200. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1. Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013)

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013) Érd Megyei Jogú Város (2007-2013) Készítette: Printnet Kft. Dátum: 2007. július 20. /ÉrdITS_v1.0.doc 1/157 Dokumentum történet Készült: 2007. július Összeállította: Dénes György Dellei László Sebık Viktória

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

2007. december. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

2007. december. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Irányelvek és útmutató a horizontális célokhoz érvényesítéséhez a finanszírozási mechanizmusok által támogatott projektekben az EGT Finanszírozási Mechanizmushoz és a Norvég Finanszírozási Mechanizmushoz

Részletesebben