Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséges, tiszta települések Akcióterv"

Átírás

1 KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások célkitőzései Prioritás rövid tartalma ( 3 mondat) A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzıinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minıség-javító projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidıre teljesülnek. Indikátor megnevezése, mértékegysége* A KEOP mőveletek eredményeként a szennyvízcsatornával ellátott lakások arányának növekedése [%] A KEOP mőveletek eredményeként a közcsatornán elvezetett szennyvíz legalább biológiailag tisztított hányada [%] A KEOP mőveletek eredményeként a megfelelı minıségő ivóvízzel ellátott lakosok aránya [%] Célértékek Kiinduló érték A képzıdı települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés módja szerint [kg/fı/év]: Anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve) Energetikailag hasznosított Égetett Lerakott (216-ig 55) (216-ig 19) * Az indikátorok célértéke tartalmazza a programozási idıszakra áthúzódó ISPA/KA/KIOP fejlesztések eredményeit is A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás Indikatív forrásfelosztás (mrd Ft) Össz: 7,47 33,778 29,475 53,31 6,347 4, , A prioritások ütemezése - kifizetés Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Össz: 7,9 48, , , ,673 39,865 7,548 4, ,9 1

2 Támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (27-28) Konstrukció neve Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése Önkormányzati felelısségi körbe tartozó állatieredető hulladék kezelése Szennyvízelvezetés és tisztítás Ivóvízminıség javítása Alkalmazott eljárás kétfordulós pályázat Támogatás formája vissza nem térítendı támogatás Támogatás kerete Kedvezményezettek köre (mrd Ft)**** 25,887 települési önkor- Min Projekt méret mányzat, önkormányzati 1m Ft társulás (minden konstrukcióban), állam mint tulajdonos Min 1m Ft 44,16 települési Min. 4m Ft képviselıjeként eljáró szervezet (csak szennyvíz, ivóvíz), önkormányzatok képviselıjeként eljáró költségvetési szerv (csak ivóvíz elsı fordulóban); közszolgáltató** (csak települési szilárd hulladék) Min. 2m Ft Támogatás mértéke (%) 7%* 85%* 85%* 9%* * Az egyes projektek elszámolható költségekre vetített tényleges támogatási mértéket a 183/26/EK tanácsi rendelet 55. alapján kötelezıen alkalmazandó pénzügyi elemzési útmutató szerint projektenként külön-külön kell kiszámítani. Az elıkészítési támogatás aránya egységesen 85%. **Csak a pályázati felhívásban meghatározott esetekben és feltételekkel. *** A második fordulóban jóváhagyott projektek becsült száma **** 28. évi ütemterv alapján becsült kötelezettségvállalási érték 2. pályázati fordulóban. Támogatott projektek száma (becsült)*** A támogatási konstrukciók indokoltsága, alátámasztottsága röviden Konstrukció neve, száma Konstrukció rövid indoklása Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése Önkormányzati felelısségi körbe tartozó állati eredető hulladék győjtı-, begyőjtı-és szállítórendszerének kialakítása Szennyvízelvezetés és -tisztítás Ivóvízminıség javítása Összhangban a hatályos jogszabályok elıírásaival és a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerő a helyi adottságoknak megfelelı, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási feltételeket biztosító hulladékgazdálkodási módszerek. A konstrukció segítségével el lehet érni az uniós elıírások által meghatározott országos célkitőzések elérését, hatékony, térségi szintő hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával. A bezárt, korábban önkormányzati felelısségi körben üzemeltetett dögkutak, dögtemetık és dögterek helyett a szolgáltatások emelt szintő, jelenlegi állategészségügyi követelményeknek és jogszabályoknak megfelelı ellátása. A 2 LE feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerő iszapkezelésének és -hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének megoldásához járul hozzá.* A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83 EK irányelv és a hatályos 21/21. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékek, illetve az Országos Környezet-egészségügyi Intézet (OKI) Víz-higiénés osztályának szakvéleménye alapján, az ivóvízminıség-javító programnak megfelelı ütemezéssel. 2

3 A kiemelten veszélyeztetett üzemelı ivóvízbázisokból szolgáltatott ivóvíz biztonságának garantálásához szükséges beruházások a konstrukción belül önálló komponens keretében az Európai Bizottságnak történı bejelentést követıen támogathatók. * A jelenleg felülvizsgálat elıtt álló 25/22 Korm. rendelet megváltozása bizonyos településeket/településrészeket várhatóan 2 lakosegyenérték alatti szennyvízterheléső területté sorol át. Ezen települések/településrészek szennyvízellátásának támogatása a következı akcióterv idıszakában (29- tıl) a Regionális Operatív Programokkal összehangolt módon kerül rendezésre Támogatható tevékenységek köre A táblázat nem tartalmazza az elıkészítési tevékenységeket, a projektek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási költségeket, valamint a területigénybevétel költségeit, amelyek a pályázati felhívások szerint az elsı és/vagy második pályázati fordulót követıen szintén támogathatóak. Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Települési szilárd 1. Megelızési tevékenységek 2. Szelektív győjtı, begyőjtı és elıkezelı rendszerek hulladékgazdálkodási rendszerek a. gyártói hasznosítási kötelezettségek körébe tartozó lakossági eredető hulladékok begyőjtése fejlesztése b. nem csomagolási papír hulladék begyőjtése c. biohulladék begyőjtése 3. Szerves hulladék kezelése a lerakótól való eltérítéssel: a. házi komposztálás b. komposztálás c. mechanikai-biológiai elıkezelés (különösen: MBH) d. elıkezelést követı energetikai hasznosítás 4. Lerakás (legfeljebb 222-ig) 5. Átrakó kapacitások kiépítése Önkormányzati Önkormányzati felelısségi körbe tartozó állati eredető hulladék győjtı-, begyőjtı- és felelısségi körbe szállítórendszerének kialakítása tartozó állati-eredető hulladék győjtı-, begyőjtı-és szállítórendszerének kialakítása Szennyvízelvezetésés tisztítás Ivóvízminıség javítása 1. Szennyvíztisztító telep létesítése 2. Szennyvíztisztító telep korszerősítése (ha hatósági kötelezés van rá) 3. Csatornahálózat építése, vagy bıvítése (a csatornahálózat rekonstrukció csak az elszámolható költségek 5 %-ig támogatható) 4. Szennyvíziszap kezelı létesítmények építése (energetikai hasznosítás esetén az elszámolható költségek 2%-a, ellenkezı esetben az energetikai prioritásba pályázhat) 5. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek, beleértve a természetközeli tisztítást (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni) 6. TFH (szippantott szennyvíz) szállítási és telepi fogadási feltételeinek korszerősítése 1. Más vízbázisra áttérés új vízmő létesítésével 2. Vízkezelési technológia bıvítése vagy létrehozása 3. Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása távvezetékek építésével 4. Meglévı ivóvíz-hálózat rekonstrukciója és víztisztító aknák létesítése (az elszámolható költségek 2%-a) 2.4. Támogatás célja Mindhárom konstrukció célja a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. Ehhez képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik meg a hazai jogszabályi feladatokból adódó ammónium mentesítés. Emellett 28-tól kezdıdıen az Európai Bizottság tájékoztatását és a pályázati feltételrendszer rögzítését követıen az 1.3. konstrukción belül külön pályázati komponensként támogatást kaphatnak olyan települések is, ahol az ivóvízminısége jelenleg megfelelı, de az ivóvízbázis súlyos 3

4 veszélyeztetettsége miatt a 2.3 pontban az rögzített beruházások szükségesek. A komponens kerete nem haladhatja meg a KEOP 1.3. teljes tervezett keretének 5%-át Projekt kiválasztási szempontok A részletes kiválasztási szempontrendszert a pályázati útmutatók konstrukciónként tartalmazzák A támogatási konstrukciók célértékei Az 1.2 pontban közölt indikátorokat alkalmazzuk, valamint indikátor a támogatott projektek és a kétfordulós pályázatok keretében elıkészítési támogatást kapott projektek darabszáma A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Konstrukció indításának Konstrukció zárásának idıpontja idıpontja Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek 27 november 215 június fejlesztése Önkormányzati felelısségi körbe 29 január 215 június tartozó állati-eredető hulladék győjtı-, begyőjtı-és szállítórendszerének kialakítása* Szennyvízelvezetés és -tisztítás 27 szeptember 215 június Ivóvízminıség javítása 27 szeptember 215 június * A konstrukció annak függvényében indítható, hogy a vonatkozó stratégia elkészült és elfogadásra került-e A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése -stratégia készítése és egyeztetése az EU Bizottsággal 1.2. Szennyvízelvezetés és - tisztítás - országos stratégia hiányában a tervezett fejlesztések a hulladékgazdálkodási szektorban nem nyernek támogatást - önerı biztosításának hiánya - lakosság teherbíró képességének (affordability) megfelelı számbavétele a költség-haszon elemzésekben (CBA) 1.3. Ivóvízminıség javítása Önkormányzati felelısségi körbe tartozó állati-eredető hulladék győjtı-, begyőjtı-és szállítórendszerének kialakítása - átláthatatlan üzemeltetıi piacok - nem költséghatékony módon tervezett projektek - nem ismert a kezelendı hulladék mennyiségének térségi eloszlása - kérdéses a projektek fenntarthatósága - szabályozás felülvizsgálata, jogszerőtlenül megkötött szerzıdések alapján mőködı közszolgáltatások kizárása a támogatásból - nem hatékony projektelemek átdolgozása/kiemelése a CBA készítés folyamán - állati hulladék kezelésével kapcsolatos tanulmány készítése a tényleges fejlesztési igények feltárásáról a 2-26-os támogatási idıszak kedvezményezetti és üzemeltetıi tapasztalatainak figyelembe vételével 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) A kétfordulós pályázat konstrukciókban kiemelt projektek nincsenek. Azon projektek esetében, melyek a nagyprojekt értékhatárt (25 MEUR) meghaladják, a második fordulóban a nagyprojektek szerinti eljárás speciális szabályait is követni kell. A 167/25 Korm. határozatban felsorolt projektek költséghatékonysági, fenntarthatósági és az elfogadott Operatív Programhoz, valamint akciótervhez való illeszkedés szempontjából történı átvilágításukat és az elıbbi szempontok alapján történt módosításukat követıen a második fordulóba kerülhetnek. 4

5 A 167/25 (VI.3.) Korm. határozatban szereplı, illetve a os idıszakban Kohéziós Alap támogatást nyert hulladékgazdálkodási projekteket az Európai Unióval egyeztetett támogatási stratégiához való illeszkedés szempontjából is meg kell vizsgálni. Az ivóvízminıség javítása intézkedésben az alábbi táblázatban megjelölt két nagyprojekt területén érintett települések az elıkészítés során megállapított mőszaki hálózatokhoz illeszkedı társulási rendszerben pályázhatnak. 5

6 Szennyvíz Az 167/25 Korm határozatban szereplı projektek Békéscsaba város és külterületei csatornázása és szennyvíztisztítása Dél-Budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása (Budapest, Budaörs, illetve Érd, Diósd, Tárnok) A Balaton-törvény hatálya alá tartozó dél-balatoni települések szennyvízkezelése (átvilágítása 27-ben nem történt meg) Makó és térsége szennyvízcsatornázás Nagykanizsa és környéke csatornázás és szennyvíztisztítás Nyíregyháza város és külterületei csatornázása és szennyvíztisztítása Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatornázása Tápió menti térség szennyvízelvezetés és tisztítás Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt (átvilágítása 27-ben nem történt meg) Százhalombatta szennyvízkezelése (átvilágítása 27-ben nem történt meg) Ivóvíz Észak-Alföldi Régió ivóvízminıség-javítás II. ütem (átvilágítása 27-ben nem történt meg) Dél-Alföldi Régió ivóvízminıség-javítás (átvilágítása 27-ben nem történt meg) Hulladék Mecsek-Dráva térség hulladékgazdálkodás Gyır térség hulladékgazdálkodás Sopron térség hulladékgazdálkodás Közép-Duna vidéki hulladékgazdálkodás (átvilágítása 27-ben nem történt meg) Mosonmagyaróvár térség hulladékgazdálkodás 6