Tájékoztató az önkormányzatok évi pályázati lehetőségeiről 1. számú melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az önkormányzatok 2012. évi pályázati lehetőségeiről 1. számú melléklet"

Átírás

1 1 Új Széchenyi Terv pályázati kiírása Beadás kezdete: Beadási határidő: célja: i feltételek/ mértéke (%): 60 minimum HUF maximum HUF Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztéseipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása az Észak-Magyarországi Régióban Jelen pályázati felhívás célja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a régiók versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó befektetési környezet kialakítását segítse elő, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása. 1. részcél esetén: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozások betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. 2. részcél esetén: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozások betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. 3. részcél esetén: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

2 2 ÉMOP-4.3.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése Beadás kezdete: Beadási határidő: célja: Kedvezményezettek Jelen kiírás célja a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) támogatása és annak fenntartása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű gyermekek nevelését felvállaló nevelési intézmények férőhelybővítéseinek és fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. (továbbiakban Kt.) törvény szerinti Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező nevelési intézmények alábbi jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be pályázatot: a. Központi költségvetési szervek (KSH 31); b. Helyi önkormányzatok (KSH 321); (Főváros esetében fővárosi kerületi önkormányzatok; Helyi és országos kisebbségi önkormányzatok (KSH 351; KSH 371); illetve ezek társulásai (KSH 327; KSH 353; KSH 373; KSH 951) - Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 327); - Többcélú kistérségi társulás (KSH 326); - Az évi CXXXV. tv. 8. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az évi CXXXV. tv. 9. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a

3 3 i feltételek/ mértéke (%): 95 minimum HUF maximum HUF tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321; KSH 951); c. A Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű június 01. előtt létrejött és legalább szeptember 01.-én működési engedéllyel rendelkező - alábbi szervezetek: o Egyesület (KSH 52) o A Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett Egyház (KSH 55) o Alapítvány (KSH 56) o Nonprofit gazdasági társaság (KSH 57) o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599). A pályázat keretében kizárólag a Pályázati felhívásban megjelölt tevékenységekre, továbbá a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni, a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1. pontjában foglaltakat megtartva. Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati kiírás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak és helyi szükségleteken alapulnak. KEOP /09-11 Ivóvízminőség-javítás Forrás HUF Beadás kezdete: Beadási határidő: célja: Kedvezményezettek A konstrukció általános célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminıség-javító projektek keretében, a kormányrendelet szerinti ivóvízminıség-javító programnak megfelelı ütemezéssel. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

4 4 i feltételek/ mértéke (%): 90 minimum HUF 1. Helyi önkormányzatok (321) egyénileg; 2. Helyi önkormányzatok társulásai ( 327 (korábban 322, 382), 951, 326, 328); 3. A Magyar Állam (mint közmőtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 4. A Magyar Állam (mint közmőtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévı Zrt. (114); A társulásban mindazon önkormányzatoknak részt kell venniük, akiknek a tulajdonában lévı vízmővön fejlesztés történik, a projekt keretében vagyont szereznek és/vagy részt vesznek a projekt önrészének finanszírozásában. Támogatható szakmai 1. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez: Több változat összehasonlító elemzése igazolhatja, hogy a helyi vízbázis és/vagy vízkezelési technológia részbeni, vagy teljes feladása mellett a térségben található más vízmőre történı csatlakozás, vagy új térségi vízmő kialakítása a legelınyösebb megoldás. 2. Más vízbázisra áttérés: Más vízforrásra vagy vízadó rétegre telepített kút létesítése akkor választható megoldás, ha az adott települések, település-csoportok esetében hosszú távon is ez mutatkozik az összességében legelınyösebbnek. 3. Vízkezelés: Amennyiben vízkezelési technológia alkalmazása (bıvítés vagy új technológia létrehozása) bizonyul az összességében legelınyösebb megoldásnak, akkor a kiemelt paraméterek (bór, fluorid, nitrit, arzén, ammónium) határérték alá csökkentése mellett komplex technológiával biztosítani kell, hogy a beavatkozás eredményeképpen a szolgáltatott ivóvíz minısége minden elıírást kielégítı módon feleljen meg az irányelvnek és a kormányrendeletnek. 4. Ivóvízhálózat rekonstrukciója: A meglévı ivóvízhálózat rekonstrukciója olyan mértékben képezheti a beruházások részét, amely szükséges ahhoz, hogy az ivóvíz-minıség javítását közvetlenül szolgáló beavatkozások eredményessége a beruházás megvalósulása után és hosszú távon is biztosított legyen. A hálózatrekonstrukció költsége projekt szinten nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20 %- át. KEOP-1.1.1/B/ Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése

5 5 Forrás HUF Beadás kezdete: Beadási határidő: célja: Kedvezményezettek i feltételek/ mértéke (%): minimum maximum Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek, azáltal, hogy a már mőködő, legalább főt kiszolgáló hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével a lakossági igények és az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi követelmények kielégítésre kerülnek. A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését. Jelen pályázati kiírás keretében települési önkormányzatok társulásai (322, 326, 327, 328, 951)1 pályázhatnak. A konstrukcióra jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli társulások, konzorciumok, továbbá Budapest vonatkozásában a Hgt a alapján Budapest Fővárosi Önkormányzat pályázhat. A konstrukcióra csak azok az önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot az általuk létrehozott társulás, vagy konzorcium útján, amelyek a területükön, a már mőködő települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásokat, vagy azok egy részét (pl. a hulladékkezelő létesítmények létesítését, illetve mőködtetését) közösen, vagy esetleg más, a pályázatban közvetlenül nem érintett önkormányzatokkal is közösen, társulási, vagy konzorciumi megállapodás alapján szervezték meg és a működő hulladékgazdálkodási rendszer legalább lakost szolgál ki. Támogatható szakmai hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése HUF HUF KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása Forrás HUF Beadás kezdete: Beadási határidő:

6 6 célja: Kedvezményezettek i feltételek/ mértéke (%): A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási Szerzıdésben vállalt kötelezettségnek megfelelıen, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerő iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 1. Települési önkormányzatok (321)1 egyénileg; Települési önkormányzatok társulásai (327 (korábban 382, 322), 951, 326, 328) 4. A Magyar Állam (mint közmőtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 5. A Magyar Állam (mint közmőtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévı Zrt. (114); A társulásban mindazon önkormányzatoknak részt kell venniük, akiknek a tulajdonában lévı víziközmővén fejlesztés történik, a projekt keretében vagyont szereznek és/vagy részt vesznek a projekt önrészének finanszírozásában. 1. Szennyvíztisztító telep létesítés, bıvítés, korszerősítés (beleértve a természetközeli tisztítást is) 2. Csatornahálózat építés, bıvítés, rekonstrukció 3. Szennyvíziszap kezelı létesítmények létesítése, bıvítése, korszerősítése 4. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!) 5. Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) szállítási feltételeinek korszerősítése (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!) 6. A projekt megvalósítás projekt menedzsment-és kapcsolódó tevékenységei (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!) A fenti szakmai és kiegészítı tevékenységek kombinálhatók. 85 KEOP-7.1.0/11 Derogációs víziközmő projektek előkészítése Forrás HUF Beadás kezdete: Beadási határidő: célja: A konstrukció általános célja olyan projektek elıkészítésének

7 7 Kedvezményezettek i feltételek/ mértéke (%): maximum támogatása, melyek az alábbiak: a 91/271/EGK irányelvnek, a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletnek valamint a Csatlakozási Szerzıdésben vállalt kötelezettségnek megfelelıen, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerő iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása. a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) Vízhigiénés Fıosztályának szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminıség-javító projektek keretében; Magyarország az Európai Uniós csatlakozási szerzıdésben a települési szennyvíz tisztítás és az ivóvízminıség-javítás területén is vállalta, hogy a 91/271/EGK irányelv(szennyvíz), illetve a 98/83-as EK irányelv (ivóvíz) feltételeit a szerzıdésben meghatározott határidıkre teljesíti. A fenti célok elérése érdekében szükséges a feladatok végrehajtására alkalmas fejlesztések elıkészítése. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 1. Helyi önkormányzatok (321) egyénileg; 2. Helyi önkormányzatok társulásai (327, 326, 328, 951); 3. A Magyar Állam (mint közmőtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 4. A Magyar Állam (mint közmőtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévı Zrt. (114); A jelen pályázati kiírás keretében a 3. pontban megjelölt pályázók konzorcium létrehozására irányuló együttmőködési megállapodást kötelesek kötni (ajánlott elkészítési útmutató a honlapon a Pályázatok menüpont alatt található). Jelen konstrukcióban csak projekt-elıkészítés támogatható HUF Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó Expressz támogatása Forrás HUF Beadás kezdete: Beadási határidő:

8 8 célja: Kedvezményezettek i feltételek/ mértéke (%): minimum maximum Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől és időponttól független, egyenlő esélyű hozzáféréshez. A pályázat keretében támogatott könyvtárak MaNDA-pontokká válnak. (MaNDA: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet). Jelen pályázati kiírás keretében pályázhat: I/a komponens esetében a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, vagy fenntartója; amennyiben a nyilvános könyvtár városi vagy községi könyvtár. I/b komponens esetében iskolai könyvtár, vagy annak fenntartója. II. komponens esetében (könyvtárbusz beszerzésre) kizárólag az alábbi megyék megyei könyvtára pályázhat: Bács-Kiskun, Szabolcs- Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Baranya megye. Amennyiben a könyvtár nem önálló jogi személy és/vagy nem önállóan gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartója is benyújthatja. Ebben az esetben a támogatás kizárólag jelen pályázat feltételei szerint, annak a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szervezeti egységnek, illetve az iskolai könyvtárnak a fejlesztésére fordítható, amelynek fejlesztésére a pályázatot benyújtották. A II. komponens, azaz könyvtárbusz beszerzésre csak önállóan nyújthat be pályázatot megyei könyvtár (vagy fenntartója). Egy pályázó jelen kiírás keretében csak egy pályázatot nyújthat be, önállóan vagy konzorciumi tagként. Részletek a pályázati dokumentációban! I/a komponens: települési (nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő városi és községi könyvtárak) könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése. I/b komponens: iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése. II. komponens: könyvtárbusz beszerzése és felszerelése, kizárólag a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer /KSZR/ rendszerben szolgáltató megyei könyvtárak számára HUF Részletek a pályázati dokumentációban! HUF Részletek a pályázati dokumentációban!

9 9 Támogatható projektek száma: Közösségi közlekedés fejlesztése az Észak-Magyarországi Régióban Forrás HUF Beadás kezdete: Beadási határidő: célja: Kedvezményezettek i feltételek/ mértéke (%): minimum maximum Támogatható projektek száma: A konstrukció célja térségi alapon megvalósuló infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a fejlesztése, biztosítása érdekében. Az országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele érdekében közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztése, kialakítása. Települési önkormányzatok Önkormányzati és kistérségi társulások Központi költségvetési szervek és intézményeik Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok. Részletek a pályázati dokumentációban. A) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése B) Forgalomirányítás, forgalomszervezés és utastájékoztatás fejlesztése C) Szolgáltatási színvonal erősítése HUF HUF 1-3 TÁMOP A-11/2 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja

10 10 Forrás HUF Beadás kezdete: Beadási határidő: célja: Kedvezményezet tek A gyógypedagógiai intézmények és a befogadó intézmények közösen, a helyi sajátosságoknak megfelelő szakmai együttműködéseket dolgozzanak ki az együttnevelés különböző formáinak megvalósítására, szélesebb körben történő elterjesztésére. A pályázatban részt vevő intézmények szervezete és működése legyen képes a változások kezelésére, a fejlesztések továbbvitelére, váljon alkalmassá az intézmény társadalmi környezetével való széleskörű együttműködésre. A pályázati projekt segítségével az inkluzív nevelést erősítő, életpályát befolyásoló egyénre szóló tanulási utak, átvezetési programok alakuljanak ki, valamint valósuljon meg az átvezetési programokban résztevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók utánkövetése, további gondozása, mentorálása. Az intézmények újuljanak meg pedagógiai módszereikben, tanulásszervezési eljárásaikban és építsék be azokat a pedagógiai gyakorlatukba. Jelen pályázati kiírás keretében azon költségvetési szervként vagy nonprofit gazdálkodó szervezetként működő, az évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező nevelési, oktatási intézmények konzorciumai pályázhatnak, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak. (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen pályázati felhívás keretében nevelési oktatási intézmények fenntartói nem nyújthatnak be pályázatot. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek o KSH Központi költségvetési irányító szerv, o KSH 312 Központi költségvetési szerv Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek o KSH 321- Helyi önkormányzat, o KSH 322 Helyi önkormányzat költségvetési szerv, o KSH 325 Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv), o KSH 326 Többcélú kistérségi társulás, o KSH 327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, o KSH 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás, Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek o KSH 371 Helyi kisebbségi önkormányzat, o KSH 372 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, o KSH 373 helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és

11 11 i feltételek/ tevékenységek mértéke (%): minimum maximum Támogatható projektek száma: költségvetési szervek o KSH 351 Országos kisebbségi önkormányzat, o KSH 352 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, o KSH 353 Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek o KSH 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv o KSH 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv önkormányzati társulások gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951) nonprofit szervezetek: - egyesület o KSH 529 Egyéb egyesület - egyház, egyházi intézmény o KSH 551- Egyház, o KSH 552- Önálló egyházi intézmény, o KSH 553 Egyház önálló szervezete, o KSH 554 Egyházak szövetsége, o KSH 559 Egyéb egyházi szervezet - alapítvány o KSH 561- Közalapítvány, o KSH 562 Közalapítvány önálló intézménye, o KSH 569 Egyéb alapítvány - egyesülés (KSH 591) - egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599) - egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a i Szerződést nem írja alá. tevékenységekhez kizárólag a TÁMOP kiemelt projekt kertében létrejött kosar.educatio.hu támogató felületen elérhető eszközök, innovációk, szolgáltatások (képzés, tanácsadás), jó gyakorlatok adaptációja, valamint a TÁMOP keretében kialakított szolgáltatások igénybe vétele támogatható, melyek az alábbi linken megtalálhatóak: option=com_content&view=article&id=364&itemid= HUF HUF 38-45

12 12 TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Forrás HUF Beadás kezdete: Beadási határidő: célja: Kedvezményezettek - Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése a szükséges intézményrendszeri háttér kialakításával; - A legjelentősebb, idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher megelőzése és csökkentése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén; - A lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra, egészséges táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása, az idült, nem fertőző betegségek megelőzésének előmozdítása; - A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása; - A mentális egészség javítása. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény alapján): Önállóan vagy konzorciumi vezetőként pályázhatnak: Költségvetési szervek: - Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312); - Helyi önkormányzat (KSH 321); - Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322); - Többcélú kistérségi társulás (KSH 366); Jogi személyiségű nonprofit szervezetek: - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572); - Nonprofit részvénytársaság (KSH 573); Kizárólag konzorciumi partnerként kerülhet bevonásra: - Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364); - Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365); - Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371); - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372); - Egyház (KSH 551); - Önálló Egyházi intézmény (KSH 552); - Egyéb egyesület (KSH 529); - Közalapítvány (KSH 561); - Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562); - Egyéb alapítvány (KSH 569); - Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (KSH 599).

13 13 i feltételek/ mértéke (%): minimum maximum Támogatható projektek száma: A pályázat eredményeként az egészségfejlesztési irodák kialakításával kialakul az egészségfejlesztés kistérségi szintű intézményi háttere, valamint olyan kistérségi egészségfejlesztési programok valósulnak meg, amelyek a már létező és működő struktúrákra támaszkodnak (népegészségügyi célú szervezett szűrési programok szervezett emlő-, méhnyak-, vastagbélrák-szűrés); - az egészségügyi alapellátás betegség-megelőzési, életkorhoz kötött szűrési (51/1997 NM. rendelet), ehhez kapcsolódó kockázatbecslési, egészségfejlesztési és korai kezelésbe vételi tevékenységének fejlesztését és intézményesítését célozzák; - az alapellátás gondozási feladatait támogatják HUF HUF 1-38 Tudásdepó-Expressz - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében Forrás HUF Beadás kezdete: Beadási határidő: célja: Kedvezményezettek Jelen konstrukció, a Tudásdepó Expressz átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási kompetenciák fejlesztését. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi jogi formával rendelkező, fent felsorolt szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény alapján): Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek - Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311) - Központi költségvetési szerv (KSH 312) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési

14 14 i feltételek/ mértéke (%): minimum maximum Támogatható projektek száma: szervek közül - Helyi önkormányzat (KSH 321) - Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322) Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül: - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381) - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382) I. komponens: Országos elektronikus könyvtári szolgáltatások bővítése és fejlesztése; II. komponens: Országos olvasáskultúra fejlesztő programok HUF Részletek a pályázati dokumentációban! HUF Részletek a pályázati dokumentációban! 2-10

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine.

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine. PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/4 Országos dohányzás leszokás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-4.1.2/B-11 DDOP-3.1.3/C-11 ÉAOP-4.1.2/C-11 ÉMOP-4.1.2/A-11 KDOP-5.2.1/C-11 NYDOP-5.2.1/C-11 1 Tartalom A.

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben