ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének évi részletes feltételeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztéseinek a támogatása. Támogatott elemek és a támogatás aránya a megadott fajlagos költségek figyelembe vételével: a) helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet, 80% hulladékgyűjtő zsákok b) házi komposztálást segítő speciális eszköz 60% c) szennyvíztisztító telepen települési folyékony hulladékot 60% befogadó műtárgy d) szelektív hulladékgyűjtő, -szállító jármű 70% e) települési folyékonyhulladék-szippantó, -szállító céljármű 70% f) hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve 80% g) hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve és az annak alapjául 80% szolgáló felülvizsgálati dokumentáció együttesen A támogatott elemekhez kötött szakmai követelmények, fogalmak A lakossági, illetve önkormányzati közintézményben keletkező települési hulladék gyűjtési, szállítási és kezelési rendszer fejlesztésére igényelhető támogatás. Folyékony hulladék esetében támogatás a településen nem csatornázott (hatósági igazolással alátámasztottan gyűjtővezetékkel el nem látott), lakossági és önkormányzati közintézményben keletkező a kommunálishoz hasonló összetételű folyékony hulladék kezelésének fejlesztésére és a közszolgáltatásba való bevonására igényelhető. A korszerű lerakási követelményeket ki nem elégítő hulladéklerakók esetében a támogatás a hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítéséhez, illetve ha a hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata nem történt meg, akkor a rekultivációs tervvel együtt, annak alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentáció elkészítéséhez igényelhető. Folyékony hulladék: az olyan hulladékká vált folyadékok, amelyeket nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton ill. szennyvíztisztító telepeken keresztül [a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 3. -ának d) pontja]. Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

2 c) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik. [a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. -ának b) pontja]. A helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet, hulladékgyűjtő zsákok: a lakóingatlanon keletkező hulladék elkülönített gyűjtésére, elszállításáig történő tárolására alkalmas és a helyi szelektív gyűjtőrendszerhez illeszkedő, a közszolgáltatóval egyeztetett jelzéssel ellátott gyűjtőzsák vagy szabványos hulladékgyűjtő edényzet. Házi komposztálást segítő speciális eszköz: speciális komposztláda, kizárólag házi komposztálásra kialakított kivitelben. Szennyvíztisztító telepen folyékony hulladékot befogadó műtárgy: olyan műtárgy, melynek kialakítása kizárólag a települési folyékony hulladék szennyvíztelepi kezelését megelőző befogadására alkalmas. Szelektív hulladékgyűjtő, -szállítójármű: a szelektív hulladékkezeléshez szükséges gyűjtő, - szállító jármű, mely szállítóeszköz korszerű (tömörítős, félpormentes), szabványos felépítményű és a gyűjtőedényzethez illeszkedő ürítést tesz lehetővé. Speciális szelektív hulladékgyűjtő, -szállító jármű: kizárólag a szelektív hulladékkezelés létesítményein (gyűjtőszigeteken, hulladékgyűjtő udvarokon) telepített gyűjtőedényzetek kiszolgálására alkalmas, amely a meglevő rendszerhez illeszkedik. Korszerű települési folyékonyhulladék-szippantó, -szállító céljármű: olyan gépjármű, amely az ún. undort keltő anyagok (korábban ADR 6.2. osztály) vagy egyéb, ADR hatálya alá nem eső, nem aktívan korrozív, alacsony (max. 15%) szárazanyag-tartalmú települési folyékony hulladék környezet-egészségügyi szempontból megfelelő felszívására, biztonságos közúti szállítására, gravitációs vagy túlnyomás alatti ürítésére alkalmas eszköz. Hulladéklerakó: sajátos építményfajta, amely a hulladék lerakására szolgáló területet, valamint az azon lévő építmények összességét jelenti. Rekultiváció: a hatályos jogszabály szerinti műszaki védelemnek nem megfelelően épített, bezárt hulladéklerakó vagy hulladék elhelyezésére használt terület környezeti veszélyességének csökkentése műszaki védelem utólagos kiépítésével, tájba illesztésével, továbbá utógondozásával. Hulladéklerakó felszámolása: hulladéklerakóban vagy hulladéklerakás céljára használt területen korábban ártalmatlanítási céllal lerakott hulladék teljes felszedése és kezelése a terület hasznosítása érdekében. Hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve: a korszerű hulladéklerakási követelményeket ki nem elégítő hulladéklerakó rekultivációjának vagy felszámolásának módját, lépéseit leíró műszaki dokumentáció, tervek. Hulladéklerakó felülvizsgálati dokumentációja: a hulladéklerakónak a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény szerinti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata, melynek keretében a hulladéklerakó üzemeltetője elkészíti és az illetékes 2

3 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek jóváhagyásra benyújtja a hulladéklerakó további működésére, illetőleg fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervet. Az igénylés feltételei 1. A támogatás igénylésére a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzatok) társulások esetén a gesztor önkormányzatok jogosultak a települési hulladékkezelési közszolgáltatás meglévő rendszerének fejlesztéséhez, illetve a korszerű hulladéklerakási követelményeket ki nem elégítő hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítéséhez. A támogatás a Regionális Fejlesztési Tanácsok által közzétett pályázati felhívás alapján igényelhető. Társult pályázó az az önkormányzat, amelynek a megvalósuló beruházás részben a tulajdonába, illetve a kezelésébe kerül, feltéve, hogy a támogatás tárgyát képező eszköz, létesítmény tulajdoni viszonyait, igénybevételének pénzügyi és egyéb feltételeit testületi határozat alapján a társult pályázókkal megállapodásban rögzítette. 2. Minden pályázó önállóan egy pályázatot mely igény szerint több támogatási elemet is tartalmazhat nyújthat be, és legfeljebb további egy pályázatban társultként vehet részt. 3. A pályázatot az 1. számú mellékletben felsorolt dokumentumokkal és tartalmi követelményekkel, valamint a 3. számú mellékletben szereplő adatlappal kell benyújtani, minden esetben tartalomjegyzékkel ellátva. 4. Hulladékkezelő létesítmény(ek) a telepítés helye szerinti önkormányzat, kizárólagos, teher-, per- és igénymentes ingatlanán valósítható(k) meg, kivéve a szennyvíztisztító telepen létesítendő befogadó műtárgy esetében. Egy telephelyen több létesítmény is kialakítható. 5. A támogatással létrehozott vagyon az önkormányzat tulajdonát képezi, ami építmény, létesítmény és gépjármű esetén 10 évig (illetve gépjármű esetén legfeljebb a selejtezés időpontjáig), egyéb eszköz esetén 5 évig nem idegeníthető el. Az üzemeltetésért a támogatásban részesült önkormányzat (társulás esetében a gesztor) a felelős. 6. Támogatásra azok az önkormányzatok pályázhatnak, ahol a) jogszabályokban előírt feltételekkel működik települési szilárd-, ill. folyékonyhulladékkezelési közszolgáltatás, b) hatályos helyi közszolgáltatási önkormányzati rendelet alapján megtörtént a közszolgáltató kiválasztása és vele érvényes közszolgáltatási szerződést kötöttek, c) nyilatkozatban vállalják, hogy a tevékenység fejlesztésével összefüggésben a hatályos önkormányzati rendeletet, valamint a közszolgáltatási szerződést szükség szerinti módosítják, d) hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítéséhez benyújtott pályázat esetében az önkormányzat területén vagy tulajdonában a jogszabályi követelményeknek nem megfelelően üzemelő vagy bezárt hulladéklerakó található és a hulladéklerakó még nem került rekultiválásra Előnyt jelent az elbírálás során a) a több önkormányzat összefogásával, társulással megvalósuló fejlesztés; 3

4 b) a több támogatható elemre készült (komplex) megoldások alkalmazása; c) a térségi szemlélet érvényesítése; d) a megadott fajlagos költségnél alacsonyabb költségű - de az előírásoknak megfelelő - beruházás; e) a környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő regionális agglomerációs létesítményhez (befogadóhoz) való kapcsolódás, amit létesítményi (befogadói) szándéknyilatkozattal kell alátámasztani; f) ha az f-g) pontok szerint támogatott elemek esetén a rekultiválni tervezett hulladéklerakó a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján magas környezeti kockázattal rendelkezik; g) ha az f-g) pontok szerint támogatott elemek esetén a rekultiválni tervezett hulladéklerakó a külön jogszabály szerint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen van A települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás fejlesztése körébe tartozó szennyvíztisztító telepen települési folyékony hulladékot befogadó műtárgy és települési folyékony hulladék szippantó, -szállító jármű támogatási elemekre benyújtott pályázatok közül előnyben részesülnek azok, amelyek a 7.1. pontban meghatározottakon túl az alábbi szempontoknak is megfelelnek: a) amelyeket a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt település(ek) nyújt(anak) be, amennyiben a település(ek) nem csatornázott(ak), b) amelyek térségi vagy térségfejlesztési szemléletet tükröznek: a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Program agglomerációival megegyező, akár azt meg is haladó térségek ellátásának fejlesztésére irányulnak, és a Programban a felszín alatti érzékenység magasabb érzékenységi fokozatában szerepelnek, c) amelyek a hulladékot befogadó szennyvíztisztító telepen keletkező iszapot hasznosítják, d) amelyek környezetileg érzékeny területen zárt (műszaki védelemmel kialakított) tárolókban oldják meg a keletkező hulladék gyűjtését, e) ahol a hulladék szállítója önellenőrzési tervet készít, betartva a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól szóló 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet vonatkozó szabályait, f) amely beruházás a hulladéknak a felszín alatti vízbe történő bevezetéséből származó, igazolt környezeti károk felszámolását, ennek csökkentését szolgálja. 8. Nem támogatható az a pályázat, amely: a) a támogatási igény benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz, fejlesztéshez kér támogatást, b) használt eszköz beszerzésére, illetve a meglévő eszköz felújítására, átalakítására, cseréjére irányul, c) olyan hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítéséhez nyújt be támogatási igényt, amelynek rekultiválása már megtörtént vagy ISPA, illetve Kohéziós Alap projekt keretében történik meg. 9. A támogatható beruházási, illetve tervezési költség a 2. mellékletben megadott fajlagos értékig ha az nincs meghatározva, akkor a műszaki specifikációt tartalmazó árajánlat értékéig vehető figyelembe. Ha a beruházás, illetve tervezés költsége meghaladja az előzőekben kiszámított értéket, akkor a különbözet az önkormányzat saját forrását terheli. 4

5 Amennyiben a megvalósítás során a nyertes önkormányzatnak a pályázatban tervezettel szemben többletköltsége keletkeznek, azt szintén saját forrásból kell fedeznie. 10. Önkormányzati saját rész Az önkormányzati saját rész a támogatás és a teljes beruházási, illetve tervezési költség közötti különbözet a támogatott elemtől függően A képviselő-testület határozatban dönt a beruházás megvalósulásáról, illetve a hulladéklerakó rekultivációjának tervezéséről, a megvalósítás, illetve tervezés összegéről, a rendelkezésre álló saját forrásról, valamint a tervezett egyéb forrásokról. A határozat forrásrészének összhangban kell állnia az önkormányzat hatályos költségvetési rendeletével. 5

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Pethőhenye Község Önkormányzatának 9/2012(V.7.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 2/2013(III.7.), a 15/2013(IX.23.)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Zöldpolitikája:

Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Zöldpolitikája: Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Zöldpolitikája: Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fontos céljának tekinti, hogy igyekezzen csökkenteni az összes keletkezett hulladék

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)

Részletesebben

6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet

6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet 6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes

Részletesebben

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás Az emberi lét egyik legáltalánosabb kísérő jelensége a hulladék képződése. A használhatatlanná, szükségtelenné vált anyagokat az emberiség eddigi története során egyszerűen visszajuttatta az őt körülvevő

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben