6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/ Fax: 76/ Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11."

Átírás

1 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP Pályázat célja: Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése elnevezéső konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hı- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid kibocsátást. Kedvezményezettek köre: VÁLLALKOZÁS (1, 2) Jogi személyiségő vállalkozás (1) Kivéve lakásszövetkezetek és mezıgazdasági szövetkezetek Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) Költségvetési szerv és intézménye (3) NONPROFIT SZERVEZET (5, 6) Jogi személyiségő nonprofit szervezet (5) Kivéve pártok Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6) ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9) Egyéb gazdasági szervezet (7), kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8) Technikai kóddal rendelkezık (9), valamint: - Közoktatási feladatok ellátásában közremőködı intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik - A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsıoktatási intézmények Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Iparági korlátozás: Nem pályázhat, ha legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Nem nyújtható regionális beruházási támogatás: - az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint a kiírás nem alkalmazandó import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatásra; - halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységekhez - a mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez - a mezıgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához - az széniparban folytatott tevékenységhez - az acéliparban folytatott tevékenységhez - a hajógyártásban folytatott tevékenységhez - a szintetikusszál-iparban folytatott tevékenységhez - a nehéz helyzetben lévı vállalkozásoknak. 1

2 Csekély összegő támogatás nem nyújtható: halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai; a mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozások; a mezıgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végzı vállalkozások, amennyiben: a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; a szénipar vállalkozásai; szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkozások esetében; nehéz helyzetben lévı vállalkozások. Támogatható tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek: I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hı- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés: 1) Napenergia alapú villamosenergia termelés 2) Biomassza-felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hı és villamosenergiatermelésre 3) Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerımővek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása 4) Biogáz-termelés és felhasználás 5) Geotermikus energia hasznosítása 6) Szélenergia-hasznosítás 7) Megújuló energiaforrások kombinálása II. Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal: Az alábbiakban nevesített támogatható tevékenységek kombinációja esetén nincs megkötés az egyes tevékenységtípusok számát és arányát illetıen, tehát a megnevezett megújuló energiaforrások egymással való kombinálása megengedett. 1) Napenergia hasznosítása 2) Biomassza-felhasználás 2.1. Szilárd vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hıigény kielégítésére 2.2 Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása 100 %-ban saját hıigény kielégítésre 3) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz elıállítás és hıigény kielégítésre történı hasznosítási rendszer kialakítása és bıvítése 4) Geotermikus energia hasznosítása 5) Hıszivattyús rendszerek telepítése 6) Hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával. 7) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfőtı rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása Önállóan nem támogatott, kötelezıen megvalósítandó tevékenységek: Nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálat 2

3 Elszámolható költségek: A projekt-elıkészítés során elszámolható költségek köre Vagyoni értékő jogok és szellemi termékek megszerezése Szellemi termékek (pl. tervek továbbfelhasználási joga) beszerzési költségei számolhatók el. (kizárólag olyan szellemi termék beszerzése az elszámolható, amely kapcsolódik a projekt tevékenységéhez, valamint piaci feltételek mellett, harmadik féltıl került beszerzésre) Projektmenedzsment I. (Elıkészítési költségként könyvvizsgáló költsége nem számolható el.) Közbeszerzési szakértı díját a projektmenedzsment I. projektelemen belül, az elıkészítés költségei között kell minden esetben feltüntetni Projektmenedzsment II. A projektmenedzsment I. és a projektmenedzsment II. költségeinek összege az elıkészítés és a megvalósítás során együttesen nem lépheti túl a projekt összes elszámolható költségének 2 %-át. Közbeszerzés Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-elıkészítésre vonatkozóan Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-megvalósításra vonatkozóan Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése Tanulmányok és vizsgálatok projektelemen belül elszámolható költségek: - Megvalósíthatósági tanulmány a BMR Belsı Megtérülési Ráta, vagy TISZ Támogatás Intenzitás Számítási elemzéssel együtt - Szeizmikus vizsgálatok, geofizikai mérések kiértékelése, geológiai, hidrogeológiai, hıterjedési modell készítése - Terület-elıkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok pl.: lıszermentesítés elıkészítı feltáró munkái, elızetes régészeti felmérés, talajmechanikai szakvélemény - Hatástanulmány, hatásvizsgálat - Épületenergetikai felmérés - Környezetvédelmi engedélyeztetési dokumentációk (Elızetes Vizsgálati Dokumentáció, Részletes Környezeti Hatásvizsgálat, Egységes Környezethasználati Engedélyeztetés dokumentációja) - Próbakutak és talajminta vételéhez elvégzett fúrások költségei (Egyéb technológiai mőveletek elıkészítési költsége csak részletes indoklással számolható el - Szeizmikus felszíni geofizikai mérések (3D-s és 2D-s szeizmikus vizsgálatok esetén a maximálisan elszámolható 50 km2), geofizikai mérések kiértékelése, 3D-s geológiai, hidrogeológiai, hıterjedési modell készítése - Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetıség Tervezés A mőszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerzıdés szerint annak beszerzése a tervezı feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: - Elvi engedélyes tervek - Vízjogi létesítési engedélyes tervek 3

4 - Építési engedélyes tervek - Kiviteli tervek - Mőszaki, informatikai tervek (minıségbiztosítással) - Mőszaki beavatkozási terv - Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetıség Egyéb Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bıvíthetı. - Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek - Értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/ - Közbeszerzési eljárási díj (közzétételei díj) - Mővelési ágból történı kivonás hatósági díja - Koncessziós szerzıdés költségei - Egyéb hatósági díjak - Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során Vagyoni értékő jogok és szellemi termékek megszerzése Szellemi termékek (pl. egyedi szoftverek) beszerzési költségei számolhatók el. (kizárólag olyan szellemi termék beszerzése az elszámolható, amelyik kapcsolódik a projekt tevékenységéhez, valamint megfelel a feltételnek, hogy piaci feltételek mellett, harmadik féltıl került beszerzésre Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog megszerzése Ha a földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához. Nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. a földvásárlás egyéb ingatlan megszerzésének és a szolgalmi jog megszerzésének költsége Terület-elıkészítés, területrendezés a megelızı mentı régészeti feltárás, lıszermentesítés, irtási munkák növénytelepítés talajmunka költségei Sajátos technológiai mőveletek hulladékkezelés sajátos technológiai mőveletek költsége csak részletes indoklással számolható el Építési munkák bontás átalakítás 4

5 bıvítés építés technológiai szerelés próbaüzem kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, ha az megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában. Mőszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének Gépek beszerzésének Jármővek beszerzésének Kisértékő tárgyi eszköz beszerzésének költsége Projektmenedzsment I. /Projekt menedzsment Személyi jellegő Ráfordításai vagy külsı szerzıdés alapján kifizetett díjak/ A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében, a feladatokra kötött vállalkozói szerzıdés(ek) alapján /KBT szerint/ vegyes rendszerben Projektmenedzsment I. alatt a megvalósítás szakaszban az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása pénzügyi tanácsadó könyvvizsgáló (a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva legfeljebb 0,5 %) jogi szakértı (a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva legfeljebb 0,5 %) mőszaki szakértı Projektmenedzsment II. /Projekt menedzsment Anyagi jellegő Ráfordításai / biztosítási díj (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás) bankgarancia díja (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás) ingatlan jelzáloghoz kötıdı értékbecslés (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás) jogi, közjegyzıi költségek (kötelezı biztosíték esetén) A projektmenedzsment I. és a projektmenedzsment II. költségeinek összege az elıkészítés és a megvalósítás során együttesen nem lépheti túl a projekt összes elszámolható költségének 2 %-át. Közbeszerzés Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: a közbeszerzés költségei a projekt elıkészítés és projekt megvalósítás során összességében nem léphetik túl a projekt összes elszámolható költségének 2 %-át. Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége 5

6 Mérnöki feladatok Mőszaki ellenır (A projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva legfeljebb 2 %) Mérnök felügyelet Tájékoztatás, nyilvánosság Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezı feladatok költségei számolhatók el az elıírások figyelembe vételével, a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva legfeljebb 1 % erejéig. Egyéb - Használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek költségei - Értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/ - Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/ - Egyéb hatósági díjak - Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik - idıszakos területhasználati díj Az elszámolható költségek maximális összege A projekt összes Elszámolható költség típusa elszámolható költségéhez viszonyítva Projekt elıkészítés költsége legfeljebb 6 % Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége legfeljebb 2 % Maximális elszámolható mérték (MFt) max. 3 millió Ft Terület- és ingatlanvásárlás költsége legfeljebb 10 % Személyi jellegő (projekt menedzsment, bérek és járulékok) költségek A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülı szolgáltatások költségén belül: legfeljebb 2 % Mőszaki ellenır költsége legfeljebb 2 % max. 5 millió Ft Közbeszerzés költsége legfeljebb 2 % Külön Könyvvizsgálat költsége legfeljebb 0,5 % Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége legfeljebb 0,5 % Nyilvánosság biztosításának költsége legfeljebb 1 % Területi korlátozás: Támogatásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés jogosult. Egyéb korlátozások: 6

7 Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) nem éri el a 0 %-ot, vagy meghaladja a 15%-ot. (A beruházás pénzügyi megtérülési rátájának számítását a Belsı megtérülési ráta számítási útmutató tartalmazza részletesen.) Támogatás mértéke: Minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mértékek meghatározásához pedig az alábbi táblázat alkalmazandó: Támogatás mértéke kedvezményezeti csoportonként (az KMOP elszámolható költségek arányában, %) A B C Régió (a megvalósítás helyszíne) Vállalkozások Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsıoktatási intézmények, valamint non-profit szervezetek Önkormányzat - H kistérségben Pest megye Budapest Egyéb: 30 Mikro- és kisvállalkozás: 50 Középvállalkozás: 40 Egyéb: 10 Mikro- és kisvállalkozás: 30 Középvállalkozás: A Pályázati útmutató B1 fejezete szerinti, Központi költségvetési szerv és intézménye (31 KSH kódú kedvezményezettek), a Társadalombiztosítási költségvetési szervek (33 KSH kódú kedvezményezettek) valamint az Állami költségvetési szervek listája szerinti kedvezményezettek (kivéve, ha a Római Szerzıdés 87. cikke szerinti állami támogatás hatálya alá tartoznak!) esetében a támogatás mértékének felsı maximuma az elszámolható költségek 100%. Támogatás összege: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet. Elıleg igénylése: Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehetı maximális elıleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a. A pályázatok benyújtása március 1-tıl szeptember 2-ig lehetséges. 7

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-3.3.3.-11. Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hõ- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés I. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE r"',., - X' "l 't Kóoánvni n 11 r1.,, 1. v t (JY[\!,)S 1 K. ru t: ~) ~ \h-101 'C,;, )l ". l' i'}n'''"'tl':"n' 7., J í

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet BUDAPESTFŐVÁROS X. ERÜLET ŐBÁNYAIÖNORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 20 ll. május 26-i ülés 9. napirendi pontja Tárgy: A MOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára

ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára 1. Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése Egyéni, Mikro, Kis, és középvállalkozások KDOP-2.1.1/G-11 5-50 millió Ft Támogatott projektek száma: 32 db

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia

Részletesebben