6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/ Fax: 76/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751"

Átírás

1 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (minısülı vállalkozások pályázhatnak. - Gazdasági társaságok(ksh kód: 113, 114,115,131,138, 211,212) - Szövetkezetek (KSH kód: 125) - Egyéni vállalkozók (KSH kód: 231) - Egyéni cégek (KSH kód: 213) - Non-profit gazdasági társaság (KSH kód: 57) Jelen kiírás keretében konzorciumban történı pályázat benyújtására nincs lehetıség. Nem pályázhat, ha - saját tıkéje negatív, vagy a jogszabály elıírt mértéke alá csökkent, - a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (2008-as TEÁOR szám: ; 2003-as TEÁOR szám: ) teszi ki; - holding vagy franchise hálózat tagja; - nem az akkreditált tanácsadói listán szereplı tanácsadó szervezet valósítja meg a lebonyolításra kerülı tanácsadási szolgáltatást. Támogatható tevékenységek: A pályázat a vállalkozások fejlıdése, problémamegoldása, kritikus helyzetek kezelése, valamint a belföldi és szakértıi tanácsadás jellemzı területeire koncentrál. Ezért a vállalkozás egyedi igényeit figyelembe vevı és arra választ adó tanácsadás kizárólag az alábbi területeken vehetı igénybe: 1. VÁLLALATI STRATÉGIA - a szervezeti stratégia elkészítése, ill. részstratégiák alkotása (környezetelemzés, prognózis, vállalati filozófia, misszió, struktúra, humán, stb.) - megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek készítése - SWOT,STEEPLE és más analízisek, ütemezési tervek meghatározása - kockázatelemzés készítése - CSR stratégia elkészítése 2. SZERVEZETFEJLESZTÉS - a szervezeti átvilágítás, - komplex szervezetfejlesztési program - humán menedzsmentfejlesztési tanácsadás (speciális, a szervezetre formált képzési, oktatási, személyiség és készségfejlesztı tréningprogramok kidolgozása) - HR fejlesztési tanácsadás - projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás, pályázatmenedzselési (támogatói döntéssel rendelkezı pályázatok lebonyolításhoz kapcsolódó) tanácsadás és a Címzettek ehhez kapcsolódó betanítása (pénzügyi beszámolók, jelentések készítése, bejelentési kötelezettségek és szerzıdésmódosítások kezelése) - értékelési rendszerek kidolgozása 3. ONLINE MEGJELENÉS, E-KERESKEDELEM 1

2 - igényfelmérés és javaslat: az adott vállalkozásnak van-e szüksége honlapra, vállalatirányítási rendszerre, informatikai eszközökre (hardver, szoftver), képzés/továbbképzésre, együttmőködést segítı informatikai eszközökre, ha igen, akkor milyenekre - online megoldások kialakítása - e-kereskedelemhez kötıdı specifikus eljárásrendek kialakítása 4. TECHNOLÓGIA, TERMÉKFEJLESZTÉS - technológiai terv, termelési terv - termék- és szolgáltatásfejlesztés kidolgozása - termelékenységi vizsgálatok, hatékonyságvizsgálat - szellemi tulajdonvédelem, újdonságvizsgálat és szabadalom - mérnöki- szakértıi szolgáltatás - szaktanácsadás - minıségirányítási rendszer bevezetésének elıkészítése, tanúsíttatása 5. MARKETING - piacelemzés, piackutatás - versenyhelyzet elemzése - értékesítési politika, vásárlásösztönzési eszközök - márka-, image-építés, szlogenek, PR, reklámstratégia 6. KÖZBESZERZÉS - közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó tanácsadás 7. PÉNZÜGY-ADÓ-SZÁMVITEL - pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés - a forrás és eszközszerkezet optimalizálása, a tıkeszerkezet kialakítása, tıkebevonás/kivonás - hitelfelvétel elıkészítése, az ehhez szükséges pénzügyi elemzések, értékelések és egyéb a folyamat során szükséges dokumentumok elkészítése - a cégstruktúrát érintı átalakítások pénzügyi hatásainak elemzése (felvásárlások, összeolvadások - bármely fél oldalán), a cégstruktúra átalakításában rejlı lehetıségek pénzügyi elemzése (adó-optimalizálás, transferár rendszerek kialakítása) - az eszközszerkezet optimalizálása, a vállalati befektetések beruházások elıkészítéséhez szükséges elemzések, értékelések elkészítése, megtérülési számítások készítése, a nem hatékonyan mőködtetett eszközök azonosítása, az értékesítésükhöz szükséges elemzések, értékelések készítése - költségoptimalizálás, a költségszerkezet elemzését, átalakítását célzó projektek (pl. költségcsökkentés, tevékenységalapú költségszámítás (CBA) - számviteli tanácsadás (számviteli politika, egyéb szabályzatok kialakítása, problémák megoldásában nyújtott segítség) - monitoring- illetve kontrolling- rendszerek megtervezése, kialakítása, bevezetése - benchmarking pénzügyi illetve hatékonysági mutató összehasonlításán alapuló hatékonyságjavítás 8. HORIZONTÁLIS CÉLOK - a horizontális elveknek való megfelelés szempontjából történı teljes körő átvilágítás, helyzetelemzés - a környezetvédelemmel, fenntartható fejlıdéssel, esélyegyenlıség biztosításával kapcsolatos, a jogszabályok által kötelezıen elıírt, vagy a vállalkozó által szükségesnek tartott tervek, szabályzatok, és más dokumentumok elkészítése(pl.: speciális esélyegyenlıségi, szociális, antidiszkriminációs intézkedések kidolgozása, családbarát munkahely bevezetésével kapcsolatos eljárásrend, szabályok bevezetése) 9. MUNKAÜGY, MUNKABIZTONSÁG 2

3 - teljes körő munkaügyi átvilágítás készítése (a MT szempontjából hatályos és releváns megfelelıség vizsgálata) - teljes körő munkabiztonsági átvilágítás és helyzetelemzés elkészítése - a jogszabályokban elıírt, valamint a vállalkozó által szükségesnek ítélt munkaügyi, foglalkoztatáspolitikai belsı szabályzatok, eljárásrendek elkészítése (pl.: Tőzvédelmi, Munkabiztonsági szabályzat, speciális biztonsági intézkedések, az egészségvédelemmel kapcsolatos szabályzatok, speciális intézkedések megtervezése, amennyiben releváns kidolgozása) - a szervezeti átvilágítás, - komplex szervezetfejlesztési program - HR módszertani fejlesztési tanácsadás 10. ÜGYVITEL, ADMINISZTRÁCIÓ - teljes körő ügyviteli átvilágítás és helyzetelemzés elkészítése - a jogszabályokban elıírt, valamint a vállalkozó által szükségesnek ítélt belsı szabályzatok, eljárásrendek elkészítése (pl.: pénzkezelési, leltározási, szabályzatok, SZMSZ és más, az ügyvitelt, adminisztrációt, nyilvántartásokat szabályozó eljárások kialakítása és a szabályzatok, dokumentációk elkészítése) 11. JOG - teljes körő jogi átvilágítás és helyzetelemzés elkészítése - a jogszabályokban elıírt, valamint a vállalkozó által szükségesnek ítélt belsı szabályzatok, eljárásrendek elkészítése (pl. szerzıdések, szabályzatok, együttmőködési megállapodások felülvizsgálata, szerzıdések megfogalmazása) 12. SZAKFORDÍTÁS - a szervezet mőködéséhez kapcsolódóan, idegen nyelvő dokumentumok fordíttatása szakfordító által. Elszámolható költségek köre: A célirányos, címzettre szabott tanácsadási tevékenységnek az alábbi TEÁOR kódok alá besorolhatnak kell lenni, a számlán a megfelelı TESZOR kódot kell alkalmazni: 1. Vállalati stratégia 2. Szervezetfejlesztés 3. Online megjelenés, e-kereskedelem 6201 Számítógépes programozás 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6203 Számítógép-üzemeltetés 6209 Egyéb információ-technológiaiszolgáltatás 4. Technológia, termékfejlesztés 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 3

4 5. Marketing 7021 PR, kommunikáció 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 6. Közbeszerzés 7. Pénzügy-adó-számvitel 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 8. Horizontális célok 9. Munkaügy, munkabiztonság 10. Ügyvitel, adminisztráció 11. Jog 12. Szakfordítás 7430 Fordítás, tolmácsolás Megkezdés: A projekt megkezdésének napja a támogatási szerzıdés hatályba lépésének idıpontja. A megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a tanácsadási szolgáltatásnak legkésıbb a támogatási szerzıdés hatályba lépését (mely a tanácsadóval kötött megbízási szerzıdés hatályba lépésével megegyezik) követı 6 hónapon belül, de legkésıbb június 30-ig meg kell valósulnia. Projekt területi korlátozása: A pályázat keretében támogatásra kerülı tanácsadási szolgáltatásnak a Dél-alföldi régió területén kell megvalósulnia. Azaz kizárólag a régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezı vállalkozások vehetik igénybe a tanácsadást. Egyéb kötelezı feltételek: A Címzettek által igénybe vett tanácsadás nem lehet folyamatos, idıszakosan visszatérı jellegő és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos mőködési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadás, könyvelés, rendszeres jogi szolgáltatás, jogi képviselet, hirdetés, informatikai szolgáltatás, licensz megújítása). Támogatás mértéke: A tanácsadási tevékenység elszámolható összköltségéhez igényelhetı maximális támogatási mérték 50%. 4

5 Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás minimális összege Ft, maximális összege 8 millió Ft lehet, azonban induló vállalkozások esetén nem haladhatja meg az 1 millió forintot. Elıleg igénylése: Jelen pályázati kiírás keretében elıleg igénylésére nincsen lehetıség. A pályázatok benyújtása: Pályázat benyújtás kezdete: november 05. Jelen kiírásban egyfordulós eljárásrendben, folyamatos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. 5

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET TANÁCSADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET TANÁCSADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET TANÁCSADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE A PROGRAM CÉLJA A konstrukció célja, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez szükséges információnyújtás, egyedi,

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Kizáró okok Dél-Alföldi Operatív Program Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben