REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére"

Átírás

1 REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Vállalati tanácsadás c. pályázati felhívásához kapcsolódóan 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A. A REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél... 3 A2. A regisztrációval járó jogok... 3 B. JELENTKEZŐK KÖRE... 4 B1. Jelentkezők köre... 4 B3. Székhely... 6 C. JELENTKEZÉS FELTÉTELEI... 6 C1. A tanácsadás keretei, tartalmi követelményei... 6 C2. A Címzettek által igénybe vehető és regisztrálható tanácsadási szakterületek... 7 C3. A regisztráció feltételei C4. A jelentkezés módjával kapcsolatos tudnivalók D. FOGALOMJEGYZÉK Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen felhívás feltételei a felhívás megjelenésétől érvényesek. A regisztrációs felhívás megjelenését követően akkreditációs cím már nem adható ki, a korábban kiadott akkreditációs tanúsítványok a program végéig, de legkésőbb december 31-ig érvényesek, függetlenül az azokon feltüntetett végdátumtól, az akkreditált tanácsadók automatikusan regisztráltnak is számítanak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a DAOP , ÉAOP , ÉMOP , és NYDOP /C-12 A régió innovációs potenciáljának fejlesztése start-up cégek támogatásával c. pályázati felhíváson nyertes projektek lebonyolításához igénybe vehető projektmentorokra a 2012.október 24-én megjelent Akkreditációs Felhívásban megadott feltételek vonatkoznak. A DAOP , DDOP , ÉMOP , ÉAOP , KDOP , KMOP , NYDOP Vállalati Tanácsadás program keretében megvalósuló címzetti pályázatok esetében a tanácsadókra jelen felhívás feltételei vonatkoznak. 2

3 A.A REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél Jelen pályázati felhívás a Vállalati Tanácsadás című, DAOP , DDOP , ÉMOP , ÉAOP , KDOP , KMOP , NYDOP kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó, a Vállalati tanácsadás program céljait szolgáló kiegészítő felhívás. A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásainak kiemelt célja a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül. A globalizáció hatásaként az egyre erősödő piaci versenyben indokolt a KKV-k hatékony üzletmenetének, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, illetve a nemzetközi piacra jutást segítő tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének, minőségének javítása. A konstrukció segítségével javítható a KKV-k hatékonysága, a túlélési, illetve növekedési esélyeik, ezzel biztosítva a prioritási tengely kiemelt céljainak elérését, azaz a vállalkozások versenyképességének növelését, illetve a magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységek megjelenését a régiókban. A konstrukció célja továbbá, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez szükséges információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve szakemberekre alapozva valósuljon meg. A regisztrált tanácsadók nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. A regisztrált és a korábban akkreditált tanácsadók listája is elérhető, a valamint a weboldalakon, illetve link formájában az összes Támogatás Közvetítő honlapján. A Vállalati tanácsadás c. pályázati kiírás meghirdetésekor az egyes Regionális Operatív Programokban a gazdasági társaságok tanácsadási szolgáltatás igénybevételének támogatására rendelkezésre álló tervezett keretösszeget régiónként a 2. sz. melléklet tartalmazza. A2. A regisztrációval járó jogok A regisztráció alapján a program végéig, de legkésőbb június 30-ig lehet a programban tanácsadási tevékenységet lebonyolítani. A regisztráció alapján keletkezett jogosultság megszűnik az alábbi esetekben: a szervezet megszűnésével, a cím használati jogának visszavonásával. Amennyiben jogutódlás következik be, a jogutódnak a pályázóhoz hasonlóan meg kell felelnie a felhívás B1, B2, C2.1 pontjaiban leírt feltételeknek. A folyamat részleteit jelen felhívás Folyamatleírás Adatok módosulása pontja mutatja be. 3

4 A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága a Vállalati Tanácsadás program megvalósításának időszakában dönthet egy szervezet akkreditációs illetve regisztrációs listáról történő törléséről amennyiben az érintett szervezet életében, adataiban olyan jellegű változás történt, amelynek következtében jogosulatlanná válik az akkreditációra illetve a regisztrációs cím használatára. Az idevonatkozó speciális kizáró okokat a felhívás B2. pontja részletesen tartalmazza. B. JELENTKEZŐK KÖRE B1. Jelentkezők köre Regisztrációra az alábbi szervezetek jelentkezhetnek: gazdasági társaságok, szövetkezetek, non-profit gazdasági társaságok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 122, 125, 129, 131, 139, 211, 212, 226, 229, 599); egyéni cégek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 213) egyéni vállalkozók (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 231) egyesületek, köztestületek, non-profit gazdasági társaságok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 529, 541, 549, 572); alapítványok, közalapítványok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 561, 562, 569); B2. A jelentkezőre vonatkozó speciális kizáró okok Nem regisztrálható az a szervezet, amely büntetőjogi felelőssége tudatában nem nyilatkozik a következőkről: az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint a regisztráció időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül; nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll; nem áll a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt; vele szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását nem rendelte el; a regisztrációs igény benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére nem kötelezetett; olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely átlátható szervezetnek minősül; a Regisztrációs Felhívásban a jelentkezés befogadásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat megteszi, az abban foglaltakat vállalja és nem vonja vissza; megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló évi XCIX. törvény 6. -a szerinti munkáltatónak minősül; 4

5 vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben; a tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik; tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel; nem minősül a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6.. szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak a Támogatás Közvetítő, a Közreműködő Szervezet és/vagy a Regionális Fejlesztési Ügynökségek vezető beosztású munkavállalói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel nem rendelkeznek az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdése, vagy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 120. (2) bekezdése vagy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 122/A. (1) és (2) bekezdése szerinti kizárás alatt nem áll; nem tagja holding vagy franchise hálózatnak; tevékenysége nem sért közízlést és nem tartalmaz nemi, faji vagy etnikai származáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést. A regisztrációt igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, székhelyét és a regisztrált területeket a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon az NFÜ/MAG Zrt. közzéteszi. A regisztrált igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a szervezet helyzetében (pl. székhely módosítása, stb.) változás áll be, úgy a regisztráló szervezetet (MAG Zrt.-t) haladéktalanul értesítenie kell. Az regisztrációt igénylő tudomásul veszi, hogy az általa végzett tanácsadási szolgáltatást a jogszabályban meghatározott szervek, illetve a Támogatást Közvetítő Szervezet ellenőrizhetik. A regisztrációs folyamatból végérvényesen kizárásra kerül az a jelentkező: amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a regisztráció tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett a pályázat benyújtásakor; aki a felszólítás ellenére nem fizeti be a regisztrációs díjat. A regisztrációs folyamatban nem vehet részt: a) aki a regisztrációs eljárásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 2. alapján (továbbiakban: közpénz tv.) döntéselőkészítőként közreműködő (koordinációt ellátó szervezet munkavállalója) vagy döntéshozó (Támogatás Közvetítő szervezet munkavállalója), b) közpénz tv. 2. alapján kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közpénz tv. 2. alapján közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, alapítvány, társadalmi szervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy, vezető tisztségviselő, alapítvány kezelő szervének, kuratóriumának, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 5

6 f) olyan gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, alapítvány, társadalmi szervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelynek az a)-c) pont alá tartozó személy munkavállalója, g) az a társadalmi szervezet, illetve annak önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, ga) amely az regisztrációs felhívást megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), gb) amely az regisztrációs felhívást megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, B3. Székhely Belföldinek minősülő, Magyarországon a jelentkezés benyújtásának időpontjában bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, a B1 pontban felsorolt szervezet jelentkezhet C. JELENTKEZÉS FELTÉTELEI C1. A tanácsadás keretei, tartalmi követelményei A regisztrált tanácsadóktól igénybe vehető tanácsadás jellemzői: 1. A Címzettek kizárólag a regisztrációs vagy a korábbi akkreditációs eljárás keretében kiválasztott tanácsadóktól vehetnek igénybe támogatott tanácsadási szolgáltatást. A tanácsadási tevékenység során az igénybe vehető szolgáltatások tartalma, specifikumai, a megvalósult tanácsadás után igényelhető támogatás összege, mértéke bizonyos feltételekhez kötött, a feltételeket a Támogatási Közvetítők honlapján elérhető Címzetteknek szóló pályázati felhívás tartalmazza. 2. Tanácsadás esetén a Címzetteknek támogatás csak az írásos formában teljesített, egyedi (testre szabott, az adott Címzett valós, releváns problémái megoldására készített) megoldási javaslatot/alternatívákat tartalmazó tanácsadási tevékenység után adható, a szóbeli tanácsadás költsége nem elszámolható, jegyzőkönyv és emlékeztető nem fogadható el tanácsadási dokumentációként. A tanácsadás eredményeként létrejött dokumentációba az arra jogosultak (KSZ, IH, ÁSZ, KEHI, stb.) ellenőrzés céljából betekinthetnek. 3. A Címzettek támogatási igényüket előzetesen, a tanácsadási tevékenység kezdetét megelőzően, pályázati dokumentáció elkészítésével jelzik a Támogatás Közvetítő számára. 4. A Címzettek a Támogatás Közvetítő által működtetett pályázati konstrukcióba olyan szakmailag indokolt, fizikailag és pénzügyileg is megvalósítható tanácsadási szolgáltatás igénybevételére jogosultak pályázni, amely szolgáltatást kizárólag az e rendszerben regisztrált tanácsadótól veszik igénybe. A regisztrált tanácsadói lista a Támogatás Közvetítő honlapjáról is elérhető, amelyről az adott Címzett az általa igényelt szolgáltatás ellátásához korlátozásmentesen választhat. A Címzettek által igénybe vett tanácsadás nem lehet folyamatos, időszakosan visszatérő jellegű és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadás, könyvelés, 6

7 rendszeres jogi szolgáltatás, azaz jogi képviselet, rendszeres jogi tanácsadás, hirdetés, informatikai szolgáltatás, licensz megújítás). 5. A támogatott tanácsadási program keretében pályázatírás nem támogatható, a támogatásban részesített pályázat lebonyolításához kapcsolódóan kizárólag a C2. pontban megjelölt szakterület vehető igénybe. C2. A Címzettek által igénybe vehető és regisztrálható tanácsadási szakterületek Az igénybe vehető és regisztrálható tanácsadási tevékenységeknek az alábbiakban felsorolt szakterületek, és TEÁOR körök alá besorolhatóknak kell lenniük. Minden esetben feltétel, hogy más támogatási forrás nem kerül igénybevételre a tevékenységhez. 1. VÁLLALATI STRATÉGIA a szervezeti stratégia elkészítése, ill. részstratégiák alkotása (környezetelemzés, prognózis, vállalati filozófia, misszió, struktúra, humán, stb.) megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek készítése SWOT, STEEPLE és más analízisek, ütemezési tervek meghatározása kockázatelemzés készítése CSR stratégia elkészítése Besorolása TEÁOR kör alá: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. 2. SZERVEZETFEJLESZTÉS a szervezeti átvilágítás, komplex szervezetfejlesztési program humán menedzsmentfejlesztési tanácsadás (speciális, a szervezetre formált képzési, oktatási, személyiség és készségfejlesztő tréningprogramok kidolgozása) HR fejlesztési tanácsadás projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás, pályázatmenedzselési (támogatói döntéssel rendelkező pályázatok lebonyolításhoz kapcsolódó) tanácsadás és a Címzettek ehhez kapcsolódó betanítása (pénzügyi beszámolók, jelentések készítése, bejelentési kötelezettségek és szerződésmódosítások kezelése) ide nem értve a korábbi saját, a Vállalati tanácsadás Program kereteiben benyújtott címzetti pályázatokat. értékelési rendszerek kidolgozása Besorolása TEÁOR kör alá: 7010 Üzletvezetés 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 3. ONLINE MEGJELENÉS, E-KERESKEDELEM igényfelmérés és javaslat: az adott vállalkozásnak van-e szüksége honlapra, vállalatirányítási rendszerre, informatikai eszközökre (hardver, szoftver), 7

8 képzés/továbbképzésre, együttműködést segítő informatikai eszközökre, ha igen, akkor milyenekre online megoldások kialakítása e-kereskedelemhez kötődő specifikus eljárásrendek kialakítása Besorolása TEÁOR kör alá: 6201 Számítógépes programozás 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6203 Számítógép-üzemeltetés 6209 Egyéb információ-technológiai-szolgáltatás 4.TECHNOLÓGIA, TERMÉKFEJLESZTÉS technológiai terv, termelési terv termék- és szolgáltatásfejlesztés kidolgozása termelékenységi vizsgálatok, hatékonyságvizsgálat szellemi tulajdonvédelem, újdonságvizsgálat és szabadalom mérnöki- szakértői szolgáltatás - szaktanácsadás minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítése Besorolása TEÁOR kör alá: 6910 Jogi tevékenység 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 5. MARKETING piacelemzés, piackutatás versenyhelyzet elemzése értékesítési politika, vásárlásösztönzési eszközök márka-, image-építés, szlogenek, PR, reklámstratégia Besorolása TEÁOR kör alá: 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 6. KÖZBESZERZÉS közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó tanácsadás Besorolása TEÁOR kör alá: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7. PÉNZÜGY-ADÓ-SZÁMVITEL pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés a forrás és eszközszerkezet optimalizálása, a tőkeszerkezet kialakítása, tőkebevonás/kivonás hitelfelvétel előkészítése, az ehhez szükséges pénzügyi elemzések, értékelések és egyéb a folyamat során szükséges dokumentumok elkészítése 8

9 a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak elemzése (felvásárlások, összeolvadások - bármely fél oldalán), a cégstruktúra átalakításában rejlő lehetőségek pénzügyi elemzése (adó-optimalizálás, transzferár rendszerek kialakítása) az eszközszerkezet optimalizálása, a vállalati befektetések beruházások előkészítéséhez szükséges elemzések, értékelések elkészítése, megtérülési számítások készítése, a nem hatékonyan működtetett eszközök azonosítása, az értékesítésükhöz szükséges elemzések, értékelések készítése költségoptimalizálás, a költségszerkezet elemzését, átalakítását célzó projektek (pl. költségcsökkentés, tevékenységalapú költségszámítás (CBA) számviteli tanácsadás (számviteli politika, egyéb szabályzatok kialakítása, problémák megoldásában nyújtott segítség) monitoring- illetve kontrolling- rendszerek megtervezése, kialakítása, bevezetése benchmarking pénzügyi illetve hatékonysági mutató összehasonlításán alapuló hatékonyságjavítás Besorolása TEÁOR kör alá: 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7010 Üzletvezetés 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 8. HORIZONTÁLIS CÉLOK a horizontális elveknek való megfelelés szempontjából történő teljes körű átvilágítás, helyzetelemzés a környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel, esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos, a jogszabályok által kötelezően előírt, vagy a vállalkozó által szükségesnek tartott tervek, szabályzatok, és más dokumentumok elkészítése (pl.: speciális esélyegyenlőségi, szociális, antidiszkriminációs intézkedések kidolgozása, családbarát munkahely bevezetésével kapcsolatos eljárásrend, szabályok bevezetése) Besorolása TEÁOR kör alá: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 9. MUNKAÜGY, MUNKABIZTONSÁG teljes körű munkaügyi átvilágítás készítése (a MT szempontjából hatályos és releváns megfelelőség vizsgálata) teljes körű munkabiztonsági átvilágítás és helyzetelemzés elkészítése a jogszabályokban előírt, valamint a vállalkozó által szükségesnek ítélt munkaügyi, foglalkoztatáspolitikai belső szabályzatok, eljárásrendek elkészítése (pl.: Tűzvédelmi, Munkabiztonsági szabályzat, speciális biztonsági intézkedések, az egészségvédelemmel kapcsolatos szabályzatok, speciális intézkedések megtervezése, amennyiben releváns kidolgozása) a szervezeti átvilágítás, komplex szervezetfejlesztési program HR módszertani fejlesztési tanácsadás Besorolása TEÁOR kör alá: 6910 Jogi tevékenység 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 9

10 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 10. ÜGYVITEL, ADMINISZTRÁCIÓ teljes körű ügyviteli átvilágítás és helyzetelemzés elkészítése a jogszabályokban előírt, valamint a vállalkozó által szükségesnek ítélt belső szabályzatok, eljárásrendek elkészítése (pl.: pénzkezelési, leltározási, szabályzatok, SZMSZ és más, az ügyvitelt, adminisztrációt, nyilvántartásokat szabályozó eljárások kialakítása és a szabályzatok, dokumentációk elkészítése Besorolása TEÁOR kör alá: 7010 Üzletvezetés 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 11. JOG teljes körű jogi átvilágítás és helyzetelemzés elkészítése a jogszabályokban előírt, valamint a vállalkozó által szükségesnek ítélt belső szabályzatok, eljárásrendek elkészítése (pl. szerződések, szabályzatok, együttműködési megállapodások felülvizsgálata, szerződések megfogalmazása) Besorolása TEÁOR kör alá: 6910 Jogi tevékenység 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 12. SZAKFORDÍTÁS a szervezet működéséhez kapcsolódóan, idegen nyelvű dokumentumok fordíttatása szakfordító által. Besorolása TEÁOR kör alá: 7430 Fordítás, tolmácsolás Egyszerre több szakterületre is lehet regisztrálni. A Támogatás Közvetítő által kiírásra kerülő pályázati felhívás nyomán a nyertes Címzettek (KKV-k) által elszámolt, fenti szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó költségek más támogatási konstrukcióban nem számolhatóak el. C3. A regisztráció feltételei 1. A tanácsadó szervezet a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző legalább 1 lezárt teljes (365 napot jelentő), jóváhagyott üzleti évvel rendelkezik. Jogelőd a regisztrációkor figyelembe vehető. 10

11 2. A tanácsadó szervezet a C2 pontban felsorolt TEÁOR körök alá tartozó tevékenységekből származó összes nettó árbevétele a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt teljes, jóváhagyott üzleti évében minimum 3 millió Ft, és maximum 300 millió Ft. Regisztrációs díj befizetése (szakterületenként bruttó Ft), részletek a C4.1Regisztrációs díj c. pontban. A jogosultsági feltételeknek való megfelelést a regisztrációs adatlapon megadott adatokkal és nyilatkozatokkal kell igazolni. A regisztrációs eljárás során megadott adatok nem kerülnek teljes körű ellenőrzésre, azok valódisága a nyilatkozattevő felelőssége, azonban akár a mintavételes, akár az utólagos ellenőrzés során a téves adatszolgáltatás rendszerből történő jogorvoslat nélküli azonnali és végleges kizárással jár együtt. C4. A jelentkezés módjával kapcsolatos tudnivalók A regisztrációs felhívás megjelenik a Koordinátor, valamint az NFÜ honlapján, amelyek címe: A regisztrációs felhívás az internetes adatlappal (lásd C4.3. pontban) együtt képezi a jelentkezési dokumentációt, együtt tartalmazzák a jelentkezéshez szükséges összes feltételt. A jelentkezések benyújtására folyamatosan van lehetőség, február 28-ig. Az NFÜ fenntartja a jogot arra, hogy jelen kiírás feltételeit változtassa, amelyet honlapján az honlapon közleményben jelentet meg! C4.1 Regisztrációs díj A regisztrált jelentkező köteles befizetni megjelölt szakterületenként bruttó Ft azaz tizenkettőezer hétszáz forint, de maximum bruttó Ft, azaz százhuszonhétezer forint regisztrációs díjat. A regisztrációs díjat átutalással, a számú számlára kell befizetni, melyről a beérkezést követő 15 napon belül a MAG Zrt. számlát állít ki. A regisztrációs díjak rendszerezett nyilvántarthatósága érdekében a díj átutalási megbízásának közlemény rovatában kizárólag a regisztrációs portál ben megküldött felhasználói azonosítóját kérjük feltüntetni. A regisztrációs díjat minden megkezdett regisztráció alkalmával a kiválasztott tanácsadási szakterületekre vonatkozóan egy összegben, azaz összevontan kell befizetni. Kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet az átutalt regisztrációs díj és a kiválasztott szakterületek számának összhangjára. A regisztrált szakterületek számbeli kiegészítésének, a szakértők számának bővítésének, illetve cseréjének igénylése esetén szakterületenként bruttó Ft azaz tizenkettőezer hétszáz forint, regisztrációs díjat, kell a tanácsadónak befizetnie. 11

12 C4.2 A regisztrációs jelentkezés elkészítése és benyújtása A jelentkezés elektronikus módón történik, az következő címeken elérhető online rendszeren keresztül: vagy C4.3 Elektronikusan csatolandó dokumentumok A jelentkező részéről eljáró személy(ek) jogosultságát igazoló dokumentum olvashatóan szkennelt változata, mely alkalmas a cégszerű aláírás ellenőrzésére. Gazdálkodási adatok igazolására alkalmas dokumentumok olvashatóan szkennelt változata, amennyiben azok nem érhetőek el az e-beszamololkim.gov.hu weboldalon. Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok esetén: Egyéni cég, egyéni vállalkozó esetén: Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek esetén: A jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozóan beszámolóval nem rendelkező, egyéni cégek esetén: EVA alany vállalkozások esetén: Egyéni vállalkozók esetén: Alapítványok, közalapítványok, egyesületek, köztestületek esetén: - Aláírási címpéldány, vagy - ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, vagy - banki aláírás-bejelentő karton. - - Banki aláírás-bejelentő karton. - A (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) jóváhagyott, a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évi összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában - éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás). - jogutódlás igazolása (amennyiben releváns) - jogutódláskor készített vagyonmérleg (amennyiben releváns) - Az adóhatósághoz egyéni vállalkozóként benyújtott, a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó és az azt megelőző évi SZJA bevallás. - Az adóhatósághoz benyújtott a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó és az azt megelőző évi EVA bevallás minden oldala. - Az adóhatósághoz benyújtott, a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó és az azt megelőző évi SZJA bevallás minden oldala. - A jelentkezési kérelem benyújtását megelőző éves beszámoló. Amennyiben jogelőd vállalkozás által teljesített - Jogutódlást igazoló dokumentum 12

13 3. Jogi státusz igazolását alátámasztó dokumentumok olvashatóan szkennelt változata. referencia benyújtásra: kerül Alapítvány, közalapítvány, egyesület esetén: - 30 napnál nem régebbi kivonat. Köztestület esetén: - Alapító okirat. Egyéni vállalkozó esetén: Egyéb jelentkezői kör esetén: - Egyéni vállalkozói igazolvány, vagy hatósági igazolás a vállalkozói engedélyről. Működési engedély igazolásként nem fogadható el! - 30 napnál nem régebbi cégkivonat. 4. Regisztrációs díj befizetését igazoló dokumentum olvashatóan szkennelt változata. 5. Árbevétel összetételét igazoló cégszerűen aláírt nyilatkozat olvashatóan szkennelt változata (árbevétel korlátok tekintetében lásd a felhívás C3.2 pontját) A csatolandó nyilatkozatban a jelentkező szervezetnek tételesen fel kell sorolni, hogy a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti év nettó árbevétele milyen TEÁOR körből és milyen összegben realizálódott. A cégszerűen aláírt nyilatkozat kötelező tartalmi elemei az alábbiak: Szervezet hivatalos megnevezése Adószáma Székhely címe Aláírásra jogosult vezető tisztségviselő neve Az aláíró személyének meg kell egyeznie a csatolt aláírási címpéldányon szereplő személlyel A jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évi árbevétel összesen A jelen felhívás C2. pontjában felsorolt TEÁOR körök bármelyikének árbevételei tételes felsorolásban. 6. Nyilatkozat a megfelelő adattartalomról A regisztrációs portál Nyilatkozat funkciója a felcsatolt mellékletek tartalmára vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot hozza létre. Nyilatkozat a megfelelő adattartalomról legenerálásának lépései: 1. a mellékletek feltöltését követően továbblépés a Nyilatkozatok funkcióba 2. a Nyilatkozat legenerálása 3. nyomtatás és cégszerű aláírás 4. visszalépés a Mellékletek funkcióba 5. cégszerűen aláírt nyilatkozat szkennelt változatának felcsatolása a mellékletek funkcióba 6. a pályázat beadása a Beadás funkció segítségével, és a véglegesítés gomb megnyomásával. FIGYELEM! A nyilatkozat legenerálása a projekt beadása előtt kötelező, a felcsatolás elmulasztása a mellékletek közé pályázat automatikus elutasítását eredményezi! 13

14 C4.4 Folyamatleírás Jelentkezés: A regisztráció érdekében a tanácsadó szervezetnek először a felhívásban hivatkozott honlapon szükséges jelentkeznie. Feltétel egy élő, a jelentkező tulajdonában lévő cím megléte. Az alapadatok megadása után, a megadott címre a rendszer automatikusan elküldi a kérelmező azonosító számát és jelszavát, amelynek segítségével folytathatja a jelentkezést a részletes, szakmai adatok megadásával, a szükséges dokumentumok felcsatolásával. A mentés gomb segítségével rögzíthetők és tárolhatók az adatok, a véglegesítés gomb megnyomásával történik az adatlap véglegesítése, ezt követően a kérelmezőnek további módosításra nincs lehetősége, ekkor töltődik át az adatbázisába a kérelem, mely a jelentkezési kérelem benyújtásának napja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a regisztrációs kérelem változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. Formai ellenőrzés: A rendszer automatikusan ellenőrzi, hogy a jelentkező valamennyi kérdésre hiánytalanul választ adott-e, illetve hogy a dokumentumok feltöltése megtörtént-e. Amennyiben nem a megfelelő tartalmú dokumentumot töltötte fel, vagy az hiányos, illetve ha az adatlap valamely pontjában nem egyértelmű, a minősítés szempontjából nem megfelelő választ adott, a Koordinátor formájában, egyszeri alkalommal, maximum 15 napos határidővel - amely a hiánypótlásra felszólító visszaigazolásától indul - hiánypótlás keretében felkéri a kérelmezőt ezek javítására, módosítására, pontosítására. A jelentkezőnek olyan címet kell megadnia, amely esetében a beérkező leveleket folyamatosan ellenőrzi, ugyanis a hiánypótlási felhívásra felszólító megérkezését követő 5 napon belül a visszaigazolásnak meg kell történnie. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a regisztrációs kérelem elutasításra kerül. A hiánypótlás hibás teljesítésének következményei: A jelentkezési felület kizárólag a hiánypótlás keretében kért módosításokra ad lehetőséget. A hiányosan teljesített hiánypótlás esetén, a regisztrációs kérelem a rendelkezésre álló információk alapján kerül elbírálásra. A hiánypótlási határidőn túl beérkező hiánypótlási dokumentáció a regisztrációs kérelem bírálatánál nem vehető figyelembe. Jogosultsági értékelés: A regisztrációs kérelmek elbírálása szakaszosan történik, az előzetesen meghatározott, C.3.1. pontban meghatározott jogosultsági szempontok alapján. A befogadást követően a Koordinátor elvégzi az regisztrációs kérelem értékelését a felhívásban meghatározott kritériumok alapján. Döntés: A regisztrációs kérelmek elbírálása kapcsán a Koordinátor a következő döntéseket hozhatja: a) Jóváhagyja a tanácsadó regisztrációs kérelmét ( ben megküldi a regisztrációs tanúsítványt). 14

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET TANÁCSADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET TANÁCSADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET TANÁCSADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE A PROGRAM CÉLJA A konstrukció célja, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez szükséges információnyújtás, egyedi,

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére Az akkreditált tanácsadók az akkreditációval nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. Az akkreditációs cím megítélése esetén Akkreditációs Tanúsítvány

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Kizáró okok Dél-Alföldi Operatív Program Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben