Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 1. Regionális gazdaságfejlesztés Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A prioritási tengely átfogó célja a Közép-dunántúli régió nemzetközi versenyképességének erısítése, elsısorban az innováció-orientált és a fenntartható fejlıdés elveinek is megfelelı gazdaságfejlesztési folyamatok és struktúrák elıtérbe helyezésével, a hozzáadott értéket teremtı stratégiai mőködı tıke bevonásával, a kis- és középvállalkozások dinamizálásával, valamint a gazdaság igényeihez igazodó tanácsadási rendszer támogatásával A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma Prioritás 1. Regionális gazdaságfejlesztés Indikátor megnevezése A regionális OP beavatkozásainak hatására a vállalati szektor által elıállított Bruttó Hozzáadott Érték (BHÉ) növekedése A k hatására létrehozott új fıállású munkahelyek száma (férfi/nı) Támogatás által indukált beruházások Indikátor mértékegysége Kiinduló érték mft Célértékek növekedés növekedés db mft A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 1: Regionális gazdaságfejlesztés 0,00 7,49 1,81 3,44 3,43 4,32 2,48 22, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 1: Regionális gazdaságfejlesztés 0,00 0,54 6,0 2,40 3,11 3,43 4,14 2,85 0,50 22,97 1 Kumulált érték 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon. 2

3 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sor-szám Konstrukció/komponens Alkalmazott neve eljárás Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása A Iparterületek nyílt, egyfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal. Támogatás formája Támogatás kerete Kedvezményezettek köre Támogatás minmax összege Mőködési támogatásnak nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás) Ipari parkok esetén: Az Ipari Park címmel rendelkezı, a számvitelrıl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó belföldi, a régióban bejegyzett székhelyő vagy telephelyő gazdasági társaságok, önkormányzatok, közhasznú társaságok. Zöldmezıs iparterület esetén: A számvitelrıl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó belföldi, a régióban bejegyzett székhelyő vagy telephelyő gazdasági társaságok, önkormányzatok, közhasznú társaságok. Barnamezıs területek esetén: Barnamezıs területek kezelıi (tulajdonosai, bérlıi). Felsıoktatási intézmények és kutatóintézetek Ipari esetén: mft parkok Zöldmezıs iparterületek esetén: mft Barnamezıs területek esetén: mft Támogatás max. mértéke (%) 40 %, + 10 % KKV-k esetén Támogatott projektek száma 28 db A Komponensenként megadott keret indikatív jellegő A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül. A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét.

4 Sor-szám Konstrukció/komponens Alkalmazott neve eljárás B Vállalkozói inkubáció nyílt, egyfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal. Támogatás formája Támogatás kerete Kedvezményezettek köre Támogatás minmax összege Mőködési támogatásnak A számvitelrıl szóló évi C. Vállalkozói nem minısülı, törvény hatálya alá tartozó inkubátorok visszafizetési belföldi, a régióban bejegyzett esetén: kötelezettség nélküli székhelyő vagy telephelyő mft végleges juttatás (vissza gazdasági társaságok, nem térítendı inkubátorházak mőködtetıi, Technológiai inkubátorok támogatás). önkormányzatok, felsıoktatási esetén: intézmények és kutatóintézetek mft Támogatás max. mértéke (%) 40 %, + 10 % KKV-k esetén Támogatott projektek száma 11 db Vállalkozói alapú stratégiai együttmőködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és nyílt, egyfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal. fejlıdésének ösztönzése Mőködési támogatásnak nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás) Új klaszterek esetén: A Közép-dunántúli régióban bejegyzett KKV, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, nonprofit szervezetek, felsıoktatási intézmények, kutatóintézetek Már mőködı klaszterek esetén: Klaszter-kezdeményezések, klaszter kezdeményezésekhez csatlakozott vállalkozások és szervezetek, klaszter kezdeményezések által képviselt kulcságazatokban mőködı vállalkozások és szervezetek, mft 40% + 10 % KKV-k esetén ; Klaszter menedzsment esetén: 80% (de minimis); Innovációs tevékenység esetén: ROP-ok K+F és innovációs tárgyú konstrukcióira rendelet források felhasználásának részletes szabályairól szóló ezt követıen hatályba lépı rendelet alapján 8 db klaszterek mentén mőködı nonprofit szervezetek, fenti szervezetek konzorciumai. A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 4

5 Sor-szám Konstrukció/komponens Alkalmazott neve eljárás Innovációs nyílt, menedzsment egyfordulós szolgáltatások pályázat szakaszos döntéshozatallal Vállalkozói tanácsadás támogatása nyílt, egyfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal Támogatás formája Támogatás kerete Kedvezményezettek köre Támogatás minmax összege Mőködési támogatásnak Közhasznú társaságok, középnem minısülı, vagy felsıfokú oktatási visszafizetési intézmények, költségvetési vagy kötelezettség nélküli jogi személyiséggel rendelkezı végleges juttatás (vissza non-profit kutatóhelyek, nem térítendı alapítványok, kamarai- és más támogatás). érdekképviseleti szervezetek, vagy ezek konzorciumai. Mőködési támogatásnak nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás) Mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók. Támogatás max. mértéke (%) mft ROP-ok K+F és innovációs tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól szóló még hatályba nem lépett rendelet alapján Támogatott projektek száma db 1-25 mft 50 % db 5

6 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Konstrukció neve Indokoltság Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása A Iparterületek A meglévı, illetve a továbbfejlesztendı gazdasági infrastruktúra (ipari parkok, barnamezıs területek, stb.) a régió fontos kínálati és versenyképességet fokozó elemei. Az ipari parkok számát, általuk birtokolt területeket, mőködı vállalkozásaik számát tekintve a Régió országosan kiemelkedı pozíciót mondhat magáénak. Még ma is sajnálatos tény azonban, hogy az ipari parkok szolgáltatásaikat, hálózati együttmőködésüket, tematikus szegmentációjukat tekintve fejlesztésre szorulnak, és közülük több nem volt képes megfelelı betelepedési szintet elérni. Az ipari parki fejlıdésszakaszokat alapul véve a régió ipari parkjainak döntı többsége túljutott a kezdeteket jellemzı ingatlanfejlesztı-beruházási szakaszon, a tıkebevonás a meghatározó tevékenység. Az eddigi fejlesztéspolitika a munkahelyteremtést és a tıkebevonást (s ezzel a fejlesztési források bıvítését) tekintette meghatározónak. Ma már azonban mindezekkel szemben, illetve mellett - a lisszaboni stratégia jegyében egyre inkább a tudásalapú gazdaság létrehozásának, a versenyképesség fokozásának eszközét kell látni az ipari parkokban, s ekként tőzni ki a fejlesztési célokat. Így lehet elısegíteni azt, hogy az ipari parkok alkalmasak legyenek a szolgáltatások struktúrájának és mennyiségének növelésére, magasabb fejlıdési szakaszba jussanak (szolgáltatás és innovációs szint) és képesek legyenek magasabb hozzáadott érték elıállítására. A fenti feladatokat a jelentıs forrásigény miatt - az ipari parkokat mőködtetı szervezetek nem képesek önerıbıl megoldani. A további mőködı tıke beáramlás elısegítése, a magántıke bekapcsolása érdekében indokolt ezért a k támogatások révén történı katalizálása. A regionális kohézió szempontjából lényeges, hogy az Ipari Park címmel nem rendelkezı kistérségekben is lehetıség nyíljon zöldmezıs iparterületek kialakítására, fejlesztésére. Fontos szempont ugyanakkor az Európai Unió Fenntartható Fejlıdési Stratégiájával is összhangban, hogy az új, zöldmezıs beruházások helyett elsıdlegesen a barnamezıs k részesüljenek elınyben. A régióban található nagyszámú barnamezıs területben komoly potenciál rejlik, gazdasági funkcióváltásuk számos esetben költség-hatékonyan megvalósítható. Mindezek jelentısen hozzájárulhatnak a vonzóbb regionális befektetési környezet kialakításához B Vállalkozói inkubáció Célszerő, hogy az ipari parki és iparterületi k inkubátorház-fejlesztéssel is összekapcsolódjanak egyrészt általános vállalkozói (üzleti) inkubátorok fejlesztésével elsıdlegesen a kistérségi központokban, másrészt innovációs és technológiai szolgáltatásokat nyújtó technológiai inkubátorok, innovációs központok fejlesztésével a pólus városokon kívül. A régióban jelen vannak az országos szinten is elismert, jó kapcsolatrendszerrel bíró inkubátorházak, kialakult a helyi kezdeményezésen alapuló mőködtetési kultúra. Ugyanakkor a helyi vállalkozói inkubátorok száma kevés, alapvetıen hiányoznak a kistérségi szintő központok, a meglévık infrastruktúrája és eszközfüggı szolgáltatásaik egyaránt fejlesztésre szorulnak. Az általános vállalkozói inkubátorok támogatásán túl szükséges a régió kulcsiparágaihoz kapcsolódó, technológia-intenzív KKV-k számára szolgáltatásokat nyújtó inkubációs infrastruktúra kialakítása, is. Az inkubátorházak fejlesztésének központi kérdése, hogy egyre nagyobb technikai, technológiai és humánerı képességgel rendelkezı innovációs központokká alakuljanak, melyekben a fı cél a technológia fejlesztésének, a kutatások eredményei hasznosításának segítése, támogatása, technológiai inkubátorház mőködési keretein belül. A cél az, hogy ezek az inkubátorházak egyre nagyobb technikai, technológiai és humánerı képességgel rendelkezı innovációs központokká alakuljanak, melyekben a fı cél a technológia fejlesztésének, a kutatások eredményei hasznosításának segítése, támogatása, technológiai inkubátorház vagy innovációs központ mőködési keretein belül. Jelen konstrukció eszközrendszerében és beavatkozási logikájában szorosan kapcsolódik illetve kiegészíti azt a GOP fejlesztési pólusokban megvalósuló, technológiai inkubációt támogató beavatkozásaihoz Vállalkozói alapú stratégiai együtt- A klaszterizáció nem- vagy csupán elenyészı mértékben, részlegesen terjed ki meghatározó regionális húzó-iparágakra. A konstrukció ezért támogatni szándékozik a 6

7 Konstrukció neve mőködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése Indokoltság régió kulcságazatainak (informatika-ikt, környezetipar, mechatronika, jármőipar), valamint kiterjesztetten a régió egyéb húzóágazatainak (építıipar, fa- és bútoripar, élelmiszeripar és mőanyagipar) klaszteresedési folyamatát egyrészt új klaszterek megalakításával, másrészt a klaszterek mentén történı vállalati együttmőködések (közös szolgáltatások, beruházások, közös eszközbeszerzések) elmélyülését. Másfelıl támogatni szándékozik a régió kulcságazatain kívüli szektorok (pl. megújuló energiaforrások) klaszter menedzsmentjének felállítását, továbbfejlesztését, közös szolgáltatásaik kialakítását és közös beruházásaikat. Cél, hogy a klaszter kezdeményezések szolgáltatásai ne csak a klasztert létrehozó alapítók, és a késıbb csatlakozott tagok számára legyen elérhetı, hanem a klaszter tevékenysége által érintett szektorokban mőködı valamennyi vállalkozás számára nyitott legyen Innovációs menedzsment szolgáltatások Az innováció háttérintézményei fontos szerephez jutnak az innovációk létrejöttének motiválásában, innovációk szereplıi fejlesztık-gyártók-hasznosítók közötti kapcsolatok építésében, az újdonságtartalommal bíró eredmények hasznosulásában. A KKV-k innovációs képessége, termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztési tevékenységei színvonalának javításához, a meglévı tudás megszerzésére, adaptálására és hasznosítására vonatkozó képessége javításához szükséges az innovációt támogató szervezetek szolgáltatásainak, bıvítése, új szolgáltatások bevezetésének támogatása Vállalkozói tanácsadás támogatása A mikro-, kis- és középvállalkozói szektor kedvezıtlen helyzetének egyik oka a nem megfelelı vállalkozói ismeretek és kultúra, valamint az üzleti tanácsadáshoz, szolgáltatásokhoz, a releváns információkhoz való hozzáférés nehézségei. A szektor forráshiányos helyzete miatt indokolt a piaci áron igénybe vehetı tanácsadási szolgáltatások hozzáférésének javítása a tanácsadó díj bizonyos mértékének megtámogatásával Támogatható tevékenységek köre 5 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása A Iparterületek Ipari parkok Ipari parkok telekhatárán belüli infrastruktúra (pl. gáz, ivóvíz, szennyvízhálózat, csapadékvíz, tüzivíz, út, elektromos szolgáltatás, energiahálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, bıvítése az infrastruktúrával eddig el nem látott és kapacitáshiányos területeken, (ahol a hiányzó vagy elavult alapinfrastruktúra akadálya a vállalkozások betelepülésének, illetve továbbfejlıdésének), valamint a mőszaki tartalom bıvítésével járó korszerősítése, (pl. energiahatékonyság növelése, megújuló energiák hasznosítása), bıvítése, betelepülı vállalkozások vonzása céljából. A meglévı alap ipari parki szolgáltatások tovább, kiegészítı és magasabb szintő szolgáltatásokkal való bıvítése (pl. innovációs és technológiai, inkubációs, logisztikai, kommunikációs, informatikai, képzési, távoktatási, befektetés-ösztönzési szolgáltatások). Telephelyfejlesztés (ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése). A szolgáltatások nyújtásához szükséges mőszaki eszközök beszerzése, beleértve a szükséges laboratóriumi és kísérleti üzem berendezéseit is. Minıség -, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése. Ipari parki menedzserek képzése, továbbképzése. Zöldmezıs iparterületek kialakítása Alapinfrastruktúra kiépítése,. Betelepülı vállalkozások részére nyújtandó szolgáltatások kialakítása, bıvítése. Iparterületi menedzserek képzése. Barnamezıs területek Kihasználatlan vagy alacsony kihasználtságú gazdasági potenciállal rendelkezı, leromlott barnamezıs területek (ipari, mezıgazdasági, honvédségi) integrált : Környezeti kármentesítés barnamezıs területeken. Komplex terület elıkészítési munkák (bontás, tereprendezés). Infrastruktúra-építési (gáz, víz, csatorna, elektromos vezetékrendszer, energiahálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) munkák. 5 A prioritás ESZA típusú oktatási-képzési elemeket is támogat, a vonatkozó rendeletek által a prioritásra tengelyre megállapított maximum 10% os, valamint a projekt-komponens-konstrukció szintekre vonatkozó maximum 50 %-os korlátok figyelembe vételével. 6 Nem taxatív felsorolás 7

8 B Vállalkozói inkubáció Az akcióterület jelen beruházást követı hasznosítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése. Vállalkozói inkubátorok Vállalkozói inkubátorházak létesítése (meglévı létesítmények átalakítása, bıvítése, korszerősítése, új épületek építése, alapinfrastruktúra kialakítása) elsısorban kistérségi központokban és ipari parkokban. Meglévı inkubátorházak tovább a kiegészítı (pl. irodai szolgáltatások, eszközök használata) és emelt szintő szolgáltatások (pl. tanácsadás, innováció, pályázatfigyelés és készítés, stb.) bıvítésével Vállalkozói alapú stratégiai együttmőködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése Innovációs menedzsment szolgáltatások Technológiai inkubátorházak és innovációs központok Innovációs és technológiai szolgáltatásoknak helyet adó hídképzı intézmények (technológiai inkubátorok és innovációs központok) létesítése (meglévı létesítmények átalakítása, bıvítése, korszerősítése, új épületek építése, alapinfrastruktúra kialakítása). Technológiai inkubátor és innovációs központ technológia-intenzív vállalkozások számára nyújtott szolgáltatási körének kialakítása, bıvítése (technológiai inkubáció, Jogi, szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos, pénzügyi, üzletviteli, marketing szolgáltatás és tanácsadás nyújtása. Technológiai inkubátorházak és innovációs központok szolgáltatásainak megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, technikai-, laboratóriumi eszközök, mőszerek, gépek, berendezések beszerzése, informatikai hálózat kiépítése. Új ágazati és ágazatközi klaszterek létrehozása, a sikeres mőködés beindításához szükséges feltételek megteremtése (pl. klaszter-menedzsment megalakítása). Klaszter menedzser alkalmazása a klaszter szolgáltatásokhoz kapcsolódó projektek megvalósítása során. A klaszterekhez kapcsolódó kulcságazatokban mőködı vállalkozások közös eszközbeszerzéseinek és beruházásainak támogatása a vállalati együttmőködések elısegítése érdekében. Közös szolgáltatások kialakításának támogatása a versenyképesség erısítése érdekében: A klaszterhez kapcsolódó vállalkozások versenyképességét javítani képes új szolgáltatások feltárására és megalapozására irányuló felmérések támogatása. A klaszterek tevékenységéhez szorosan kapcsolódó szakértıi, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörő információszolgáltatás a klaszter tagjai számára, valamint a külsı érdeklıdık számára. Beszállítói, alvállalkozói, technológiai és értékesítési lehetıségeinek felmérése, kutatása a tagok részére (piackutatás). Benchmarking Klubok kialakítása és mőködtetése a klaszterek mentén. A klaszter közös arculatának kialakítása, tovább, illetve a piacon való megjelenése (közös rendezvények, események, kiadványok, szakmai vásárokon, kiállításokon való részvétel, üzletember találkozók szervezése). Az egyes klaszterek közös informatikai platformjának kialakítása, és/vagy tovább a tagok felé az információ-szolgáltatás feltételeinek javítása. A klaszter szolgáltatások kialakításához és továbbfejlesztéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésének támogatása. A gazdasági szférán belüli, valamint a vállalkozások és a non-profit szféra közötti technológiai transzfer szolgáltatások nyújtása a klaszterekhez kapcsolódva. Partnerkapcsolatok kiépítése hasonló ágazatban mőködı külföldi klaszter szervezetekkel. A klaszterekhez kapcsolódó kulcságazatokban mőködı vállalkozások közös eszközbeszerzéseinek és beruházásainak támogatása a vállalati együttmőködések elısegítése érdekében. A klaszter szolgáltatások kialakításához és továbbfejlesztéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésének támogatása. Az innováció térbeli terjedését katalizáló tevékenység, pl. komplex programok nemzetközi jelentıséggel bíró és regionális szintő konferenciák, kiállítások, elıadássorozatok, stb. rendezése; szervezése. Speciális, innováció-orientált tanácsadó hálózat kialakítása a régió kis- és középvállalkozásai számára innovációs, technológiai, iparjogvédelmi, üzleti és logisztikai kérdésekben. Technológia-transzfer támogatása technológiai transzfer irodák, technológiai 8

9 1.4.1 Vállalkozói tanácsadás támogatása pontok (olyan speciális hozzáférési lehetıség, amely egy helyen, egy idıben, rugalmasan kielégíti a vállalkozások korszerő technikai, technológiai, felszerelési, berendezési igényeit, illetıleg ellátja a technológia transzferhez szükséges közvetítıi funkciókat) létesítésével. A régió innovációs tevékenységét jobbítani képes, integrált rendszerek/szolgáltatások (informatikai szolgáltatások, információs rendszerek, adatbázisok) kialakítása és. Partnerközvetítı szolgáltatások. A fenti szolgáltatási területeken speciális képzések szervezése mikro-, kis- és középvállalkozások számára. az innovációs ötlet megvalósulásához szükséges szellemi termék beszerzése, K+F szolgáltatás igényvétele, inkubációs szolgáltatás igénybevétele (csak induló vállalkozás részére vagy új üzletág beindítása esetében támogatható!) a prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minısítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele, projektmenedzselési szolgáltatás igénybevétele, innovációs marketing szolgáltatás igénybevétele, az innovációs projekt továbbfejlesztését elısegítı megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, üzleti terv, beruházást megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok, piackutatás, piacfelmérı tanulmánykészítése marketing tanulmány elkészítése, technológiai, informatikai és e-business tanácsadás igénybevétele, ipari- és szerzıi jogvédelmi tanácsadás igénybevétele, vállalkozási menedzsment tanácsadás igénybevétele, termelékenységi tanácsadás igénybevétele, újdonságvizsgálat és szabadalom, hazai szabadalmi, védjegy, használati és formatervezési mintaoltalomi bejelentés, befektetés-ösztönzési tanácsadás igénybevétele Támogatás célja Konstrukció neve Támogatás célja Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása A Iparterületek A komponens célja a további mőködı tıke beáramlás elısegítése és a hozzáadott érték növelése, és ezáltal a helyi (települési, kistérségi, betelepült, valamint betelepülni szándékozó) vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a meglévı ipari parkok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak., hogy a helyi térségi jelentıségőek kistérségi gazdaságfejlesztési funkciókat betölteni képes parkokká válhassanak, a régiós, országos jelentıségő ipari parkok pedig - határaikon túlnyúló innovációs, inkubációs és logisztikai jellegő szolgáltatásaikkal alkalmasak legyenek regionális vagy akár országos gazdaságélénkítı hatás kifejtésére; a régióban található nagyszámú barnamezıs terület gazdasági funkcióváltásának elısegítése, valamint indokolt esetben zöldmezıs iparterületek kialakításának támogatása. A komponens további célja, hogy támogassa A Hét Tudáspólus Zászlóshajó-Komplex Program infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeinek sikeres megvalósulását, különösen a barnamezıs iparterületek révén B Vállalkozói inkubáció Vállalkozói alapú stratégiai együttmőködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése A komponens célja egyrészt a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra érdekében a meglévı általános vállalkozói inkubátorházak és újak kialakítása a kistérségi központokban. További kiemelt cél a regionális innovációs infrastruktúra erısítése érdekében a technológiai inkubátorházak, innovációs központok létesítésének, szolgáltatásaik kialakításának támogatása. A komponens további célja, hogy támogassa A Hét Tudáspólus Zászlóshajó-Komplex Program infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeinek sikeres megvalósulását a technológiai inkubátorházak fejlesztésén keresztül. A konstrukció célja a klaszteresedési folyamatok elısegítése és gyorsítása a régióban, a regionális klaszterek megerısödésének támogatása, a már mőködı klaszterkezdeményezések mőködésének, szolgáltatásaik bıvítésének, valamint a klaszterhez kapcsolódó vállalkozások közös eszközbeszerzésének és beruházásainak támogatásával; valamint ágazati és ágazatközi klaszterek létrehozásának ösztönzésével. A komponens további célja, hogy támogassa A Hét Tudáspólus Zászlóshajó-Komplex Program sikeres megvalósulását a Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely kulcsiparágaiban tevékenykedı szervezetek közötti együttmőködések ösztönzésén keresztül. 9

10 Konstrukció neve Innovációs menedzsment szolgáltatások Támogatás célja A konstrukció célja az innovációt támogató szervezetek, hídképzık innovációs menedzsment szolgáltatásainak a vállalkozások magas színvonalú innovációs szolgáltatásokhoz jutásának elısegítése érdekében. A komponens további célja, hogy támogassa A Hét Tudáspólus Zászlóshajó-Komplex Program sikeres megvalósulását a Székesfehérvár Veszprém Fejlesztési Tengely innovációs és K+F it támogató szolgáltatások révén Vállalkozói tanácsadás támogatása A konstrukció célja a mikro-, kis- és középvállalkozások sikeres mőködéséhez, piaci pozíciójának, versenyképességének erısítéséhez szükséges ismeretek, tudás elterjesztése, elérhetıségének javítása tanácsadás biztosítása révén Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció neve Regionálisan kiegyensúlyozott, a. Jogosultsági feltételek vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Projekt kiválasztási szempontok Az új iparterületek helyét a természet- és tájvédelem figyelembevételével kell tervezni, különös tekintettel a NATURA 2000 területek védelmének biztosítására. Ipari parkok esetében: pályázat benyújtására az Ipari Park címmel rendelkezık jogosultak. Ipari parkok esetében kizárólag olyan projektek támogathatók, amelyek több vállalkozás számára adnak a célokban megfogalmazott szakmai szolgáltatást, kedvezı vállalkozói környezetet, továbbá a fejlesztés a szolgáltatások bıvülését és a hozzá közvetlenül kapcsolódó tevékenységek magasabb színvonalú végzését teszi lehetıvé. Telephelyfejlesztés csak abban az esetben támogatható, ha az a szolgáltatások nyújtásához szükséges. A Zöldmezıs iparterületek kialakítása esetében pályázatot csak az Ipari Park címmel nem rendelkezı kistérségekbıl nyújthatnak be, vagy ha az Ipari Parkok betelepültsége az adott kistérségben magas fokú. Barnamezıs területek esetén a költségek maximum 15 %-a számolható el környezeti kármentesítésre. Barnamezıs területek esetén a környezeti kármentesítésre önállóan nem nyújtható be pályázat, csak más támogatható tevékenységekkel együtt. b. Értékelési szempontok Elınyt élveznek a környezetbarát üzemeltetési móddal megvalósuló, illetve mőködtetett projektek (ökoinnovatív, alacsony hulladék-kibocsátású, a hulladékok szelektív kezelését és újrahasznosítási arányát növelı, energiatakarékos és megújuló energiaforrásokra alapozott megoldásokat, Legjobb Elérhetı Technikákat (BAT) alkalmazó pályázat). Elınyben részesül a komplex, több támogatható tevékenységet tartalmazó pályázat. Fontos szempont a szinergia mértéke a beruházás környezetében megvalósuló egyéb tervezett kkel. Középtávú (3-5 éves) üzleti terv, valamint ennek igazolására beruházási ütemterv költségvetéssel alátámasztva, cash-flow kimutatás. Pályázó pénzügyi stabilitásának igazolása (mérleg, eredmény-kimutatás alapján). Pályázó likviditás vizsgálata (likviditási ráta, likvid eszközök hányada). Pályázó tıkeerejének vizsgálata (tıkeszerkezet vizsgálat, saját tıke aránya a jegyzett tıkéhez). Pályázó gazdálkodási eredményességének vizsgálata (jövedelmezıségi mutatók). A tervezett költségvetés megalapozottsága (árajánlatokkal alátámasztható, piaci árnak megfelelıséget bizonyító részletes költségbecslés). Elınyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, 10

11 Konstrukció neve A Iparterületek B Vállalkozói inkubáció Vállalkozói alapú stratégiai együttmőködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése Projekt kiválasztási szempontok amelyek bevezetik a szilárd kommunális hulladék szelektív győjtését a fejlesztéssel érintett területen; Elınyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, amelyek az épületek építése, illetve felújítása során gondot fordítanak (1) a természeti erıforrások fenntartható használatára, (2) a megújuló energiaforrások használatára; Elınyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, amelyek jó gyakorlatot mutatnak környezettudatos, egészségtudatos szemléletformálás tekintetében az építési és az eszközbeszerzési tartalmak során; b. Értékelési szempontok (komponens-specifikus) Barnamezıs k esetén elınyt élveznek a régió nagyvárosai (Dunaújváros, Tatabánya, Székesfehérvár, Veszprém), az egykori energiatengely (Ajka, Balatonfőzfı, Várpalota, Oroszlány, Dorog), illetve a Komárom-Esztergom közötti Duna menti ipari települései (Almásfüzitı, Nyergesújfalu, Lábatlan), valamint a nevezett városok környezetében elhelyezkedı jelentıs (ipari)termelési vagy bányászati kapacitással (korábban) rendelkezı községek. Ipari parki k esetén a régió/kistérség kis- és közepes vállalataival, gazdaságfejlesztési szervezeteivel való együttmőködés igazolása. Ipari parkok esetében elınyben részesül az a pályázat, amely alapinfrastruktúra fejlesztést szolgáltatásfejlesztéssel együtt kíván megvalósítani. a. Jogosultsági feltételek (komponens-specifikus) Az új inkubátorházak helyét a természet- és tájvédelem figyelembevételével kell tervezni, különös tekintettel a NATURA 2000 területek védelmének biztosítására. Költség-haszon elemzés rendelkezésre állása támogatási intenzitás mértékének megfelelıen Az inkubátorházak max. 5 évig adhatnak otthont a betelepülı vállalkozásoknak. A pályázónak vállalnia kell, hogy a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben, valamint a nemzeti regionális támogatásokról szóló bizottsági iránymutatásban (98/C 74/06) foglaltak alapján, a támogatott beruházással létrehozott termelı kapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatási szerzıdésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) idıponttól számítva, legalább 3 évig folyamatosan fenntartja és mőködteti. Amennyiben a pályázó nem tartozik a rendelet hatálya alá, úgy a pályázat benyújtásával önként vállalja a fenti feltétel teljesítését. b. Értékelési szempontok (komponens-specifikus) Elınyt élveznek a barnamezıs beruházást megvalósító pályázatok. Elınyt élveznek a kistérségi központokban megvalósuló inkubátorház k. Technológiai inkubátoroknál elınyben részesülnek a régió kulcsiparágaihoz kötıdı k. A régió/kistérség kis- és közepes vállalataival, gazdaságfejlesztési szervezeteivel való együttmőködés igazolása. a. Jogosultsági feltételek A klaszterek közös beruházásai, eszközbeszerzései támogatásának feltétele, hogy a klasztertagok minimum 50%-a vegyen részt benne és a klaszterek közös beruházásai, eszközbeszerzései a klaszter tagok közös tulajdonaként legyenek aktiválva. Közös beruházásra, eszközbeszerzésre csak már mőködı klaszterek nyújthatnak be pályázatot. A pályázó székhelye vagy telephelye a Közép-dunántúli régióban van bejegyezve. Középtávú (3-5 éves) üzleti terv, valamint ennek igazolására beruházási ütemterv költségvetéssel alátámasztva, cash-flow kimutatás. 11

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben