Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 1. Regionális gazdaságfejlesztés Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A prioritási tengely átfogó célja a Közép-dunántúli régió nemzetközi versenyképességének erısítése, elsısorban az innováció-orientált és a fenntartható fejlıdés elveinek is megfelelı gazdaságfejlesztési folyamatok és struktúrák elıtérbe helyezésével, a hozzáadott értéket teremtı stratégiai mőködı tıke bevonásával, a kis- és középvállalkozások dinamizálásával, valamint a gazdaság igényeihez igazodó tanácsadási rendszer támogatásával A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma Prioritás 1. Regionális gazdaságfejlesztés Indikátor megnevezése A regionális OP beavatkozásainak hatására a vállalati szektor által elıállított Bruttó Hozzáadott Érték (BHÉ) növekedése A k hatására létrehozott új fıállású munkahelyek száma (férfi/nı) Támogatás által indukált beruházások Indikátor mértékegysége Kiinduló érték mft Célértékek növekedés növekedés db mft A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 1: Regionális gazdaságfejlesztés 0,00 7,49 1,81 3,44 3,43 4,32 2,48 22, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 1: Regionális gazdaságfejlesztés 0,00 0,54 6,0 2,40 3,11 3,43 4,14 2,85 0,50 22,97 1 Kumulált érték 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon. 2

3 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sor-szám Konstrukció/komponens Alkalmazott neve eljárás Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása A Iparterületek nyílt, egyfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal. Támogatás formája Támogatás kerete Kedvezményezettek köre Támogatás minmax összege Mőködési támogatásnak nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás) Ipari parkok esetén: Az Ipari Park címmel rendelkezı, a számvitelrıl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó belföldi, a régióban bejegyzett székhelyő vagy telephelyő gazdasági társaságok, önkormányzatok, közhasznú társaságok. Zöldmezıs iparterület esetén: A számvitelrıl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó belföldi, a régióban bejegyzett székhelyő vagy telephelyő gazdasági társaságok, önkormányzatok, közhasznú társaságok. Barnamezıs területek esetén: Barnamezıs területek kezelıi (tulajdonosai, bérlıi). Felsıoktatási intézmények és kutatóintézetek Ipari esetén: mft parkok Zöldmezıs iparterületek esetén: mft Barnamezıs területek esetén: mft Támogatás max. mértéke (%) 40 %, + 10 % KKV-k esetén Támogatott projektek száma 28 db A Komponensenként megadott keret indikatív jellegő A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül. A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét.

4 Sor-szám Konstrukció/komponens Alkalmazott neve eljárás B Vállalkozói inkubáció nyílt, egyfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal. Támogatás formája Támogatás kerete Kedvezményezettek köre Támogatás minmax összege Mőködési támogatásnak A számvitelrıl szóló évi C. Vállalkozói nem minısülı, törvény hatálya alá tartozó inkubátorok visszafizetési belföldi, a régióban bejegyzett esetén: kötelezettség nélküli székhelyő vagy telephelyő mft végleges juttatás (vissza gazdasági társaságok, nem térítendı inkubátorházak mőködtetıi, Technológiai inkubátorok támogatás). önkormányzatok, felsıoktatási esetén: intézmények és kutatóintézetek mft Támogatás max. mértéke (%) 40 %, + 10 % KKV-k esetén Támogatott projektek száma 11 db Vállalkozói alapú stratégiai együttmőködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és nyílt, egyfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal. fejlıdésének ösztönzése Mőködési támogatásnak nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás) Új klaszterek esetén: A Közép-dunántúli régióban bejegyzett KKV, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, nonprofit szervezetek, felsıoktatási intézmények, kutatóintézetek Már mőködı klaszterek esetén: Klaszter-kezdeményezések, klaszter kezdeményezésekhez csatlakozott vállalkozások és szervezetek, klaszter kezdeményezések által képviselt kulcságazatokban mőködı vállalkozások és szervezetek, mft 40% + 10 % KKV-k esetén ; Klaszter menedzsment esetén: 80% (de minimis); Innovációs tevékenység esetén: ROP-ok K+F és innovációs tárgyú konstrukcióira rendelet források felhasználásának részletes szabályairól szóló ezt követıen hatályba lépı rendelet alapján 8 db klaszterek mentén mőködı nonprofit szervezetek, fenti szervezetek konzorciumai. A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 4

5 Sor-szám Konstrukció/komponens Alkalmazott neve eljárás Innovációs nyílt, menedzsment egyfordulós szolgáltatások pályázat szakaszos döntéshozatallal Vállalkozói tanácsadás támogatása nyílt, egyfordulós pályázat szakaszos döntéshozatallal Támogatás formája Támogatás kerete Kedvezményezettek köre Támogatás minmax összege Mőködési támogatásnak Közhasznú társaságok, középnem minısülı, vagy felsıfokú oktatási visszafizetési intézmények, költségvetési vagy kötelezettség nélküli jogi személyiséggel rendelkezı végleges juttatás (vissza non-profit kutatóhelyek, nem térítendı alapítványok, kamarai- és más támogatás). érdekképviseleti szervezetek, vagy ezek konzorciumai. Mőködési támogatásnak nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás) Mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók. Támogatás max. mértéke (%) mft ROP-ok K+F és innovációs tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól szóló még hatályba nem lépett rendelet alapján Támogatott projektek száma db 1-25 mft 50 % db 5

6 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Konstrukció neve Indokoltság Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása A Iparterületek A meglévı, illetve a továbbfejlesztendı gazdasági infrastruktúra (ipari parkok, barnamezıs területek, stb.) a régió fontos kínálati és versenyképességet fokozó elemei. Az ipari parkok számát, általuk birtokolt területeket, mőködı vállalkozásaik számát tekintve a Régió országosan kiemelkedı pozíciót mondhat magáénak. Még ma is sajnálatos tény azonban, hogy az ipari parkok szolgáltatásaikat, hálózati együttmőködésüket, tematikus szegmentációjukat tekintve fejlesztésre szorulnak, és közülük több nem volt képes megfelelı betelepedési szintet elérni. Az ipari parki fejlıdésszakaszokat alapul véve a régió ipari parkjainak döntı többsége túljutott a kezdeteket jellemzı ingatlanfejlesztı-beruházási szakaszon, a tıkebevonás a meghatározó tevékenység. Az eddigi fejlesztéspolitika a munkahelyteremtést és a tıkebevonást (s ezzel a fejlesztési források bıvítését) tekintette meghatározónak. Ma már azonban mindezekkel szemben, illetve mellett - a lisszaboni stratégia jegyében egyre inkább a tudásalapú gazdaság létrehozásának, a versenyképesség fokozásának eszközét kell látni az ipari parkokban, s ekként tőzni ki a fejlesztési célokat. Így lehet elısegíteni azt, hogy az ipari parkok alkalmasak legyenek a szolgáltatások struktúrájának és mennyiségének növelésére, magasabb fejlıdési szakaszba jussanak (szolgáltatás és innovációs szint) és képesek legyenek magasabb hozzáadott érték elıállítására. A fenti feladatokat a jelentıs forrásigény miatt - az ipari parkokat mőködtetı szervezetek nem képesek önerıbıl megoldani. A további mőködı tıke beáramlás elısegítése, a magántıke bekapcsolása érdekében indokolt ezért a k támogatások révén történı katalizálása. A regionális kohézió szempontjából lényeges, hogy az Ipari Park címmel nem rendelkezı kistérségekben is lehetıség nyíljon zöldmezıs iparterületek kialakítására, fejlesztésére. Fontos szempont ugyanakkor az Európai Unió Fenntartható Fejlıdési Stratégiájával is összhangban, hogy az új, zöldmezıs beruházások helyett elsıdlegesen a barnamezıs k részesüljenek elınyben. A régióban található nagyszámú barnamezıs területben komoly potenciál rejlik, gazdasági funkcióváltásuk számos esetben költség-hatékonyan megvalósítható. Mindezek jelentısen hozzájárulhatnak a vonzóbb regionális befektetési környezet kialakításához B Vállalkozói inkubáció Célszerő, hogy az ipari parki és iparterületi k inkubátorház-fejlesztéssel is összekapcsolódjanak egyrészt általános vállalkozói (üzleti) inkubátorok fejlesztésével elsıdlegesen a kistérségi központokban, másrészt innovációs és technológiai szolgáltatásokat nyújtó technológiai inkubátorok, innovációs központok fejlesztésével a pólus városokon kívül. A régióban jelen vannak az országos szinten is elismert, jó kapcsolatrendszerrel bíró inkubátorházak, kialakult a helyi kezdeményezésen alapuló mőködtetési kultúra. Ugyanakkor a helyi vállalkozói inkubátorok száma kevés, alapvetıen hiányoznak a kistérségi szintő központok, a meglévık infrastruktúrája és eszközfüggı szolgáltatásaik egyaránt fejlesztésre szorulnak. Az általános vállalkozói inkubátorok támogatásán túl szükséges a régió kulcsiparágaihoz kapcsolódó, technológia-intenzív KKV-k számára szolgáltatásokat nyújtó inkubációs infrastruktúra kialakítása, is. Az inkubátorházak fejlesztésének központi kérdése, hogy egyre nagyobb technikai, technológiai és humánerı képességgel rendelkezı innovációs központokká alakuljanak, melyekben a fı cél a technológia fejlesztésének, a kutatások eredményei hasznosításának segítése, támogatása, technológiai inkubátorház mőködési keretein belül. A cél az, hogy ezek az inkubátorházak egyre nagyobb technikai, technológiai és humánerı képességgel rendelkezı innovációs központokká alakuljanak, melyekben a fı cél a technológia fejlesztésének, a kutatások eredményei hasznosításának segítése, támogatása, technológiai inkubátorház vagy innovációs központ mőködési keretein belül. Jelen konstrukció eszközrendszerében és beavatkozási logikájában szorosan kapcsolódik illetve kiegészíti azt a GOP fejlesztési pólusokban megvalósuló, technológiai inkubációt támogató beavatkozásaihoz Vállalkozói alapú stratégiai együtt- A klaszterizáció nem- vagy csupán elenyészı mértékben, részlegesen terjed ki meghatározó regionális húzó-iparágakra. A konstrukció ezért támogatni szándékozik a 6

7 Konstrukció neve mőködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése Indokoltság régió kulcságazatainak (informatika-ikt, környezetipar, mechatronika, jármőipar), valamint kiterjesztetten a régió egyéb húzóágazatainak (építıipar, fa- és bútoripar, élelmiszeripar és mőanyagipar) klaszteresedési folyamatát egyrészt új klaszterek megalakításával, másrészt a klaszterek mentén történı vállalati együttmőködések (közös szolgáltatások, beruházások, közös eszközbeszerzések) elmélyülését. Másfelıl támogatni szándékozik a régió kulcságazatain kívüli szektorok (pl. megújuló energiaforrások) klaszter menedzsmentjének felállítását, továbbfejlesztését, közös szolgáltatásaik kialakítását és közös beruházásaikat. Cél, hogy a klaszter kezdeményezések szolgáltatásai ne csak a klasztert létrehozó alapítók, és a késıbb csatlakozott tagok számára legyen elérhetı, hanem a klaszter tevékenysége által érintett szektorokban mőködı valamennyi vállalkozás számára nyitott legyen Innovációs menedzsment szolgáltatások Az innováció háttérintézményei fontos szerephez jutnak az innovációk létrejöttének motiválásában, innovációk szereplıi fejlesztık-gyártók-hasznosítók közötti kapcsolatok építésében, az újdonságtartalommal bíró eredmények hasznosulásában. A KKV-k innovációs képessége, termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztési tevékenységei színvonalának javításához, a meglévı tudás megszerzésére, adaptálására és hasznosítására vonatkozó képessége javításához szükséges az innovációt támogató szervezetek szolgáltatásainak, bıvítése, új szolgáltatások bevezetésének támogatása Vállalkozói tanácsadás támogatása A mikro-, kis- és középvállalkozói szektor kedvezıtlen helyzetének egyik oka a nem megfelelı vállalkozói ismeretek és kultúra, valamint az üzleti tanácsadáshoz, szolgáltatásokhoz, a releváns információkhoz való hozzáférés nehézségei. A szektor forráshiányos helyzete miatt indokolt a piaci áron igénybe vehetı tanácsadási szolgáltatások hozzáférésének javítása a tanácsadó díj bizonyos mértékének megtámogatásával Támogatható tevékenységek köre 5 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása A Iparterületek Ipari parkok Ipari parkok telekhatárán belüli infrastruktúra (pl. gáz, ivóvíz, szennyvízhálózat, csapadékvíz, tüzivíz, út, elektromos szolgáltatás, energiahálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, bıvítése az infrastruktúrával eddig el nem látott és kapacitáshiányos területeken, (ahol a hiányzó vagy elavult alapinfrastruktúra akadálya a vállalkozások betelepülésének, illetve továbbfejlıdésének), valamint a mőszaki tartalom bıvítésével járó korszerősítése, (pl. energiahatékonyság növelése, megújuló energiák hasznosítása), bıvítése, betelepülı vállalkozások vonzása céljából. A meglévı alap ipari parki szolgáltatások tovább, kiegészítı és magasabb szintő szolgáltatásokkal való bıvítése (pl. innovációs és technológiai, inkubációs, logisztikai, kommunikációs, informatikai, képzési, távoktatási, befektetés-ösztönzési szolgáltatások). Telephelyfejlesztés (ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése). A szolgáltatások nyújtásához szükséges mőszaki eszközök beszerzése, beleértve a szükséges laboratóriumi és kísérleti üzem berendezéseit is. Minıség -, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése. Ipari parki menedzserek képzése, továbbképzése. Zöldmezıs iparterületek kialakítása Alapinfrastruktúra kiépítése,. Betelepülı vállalkozások részére nyújtandó szolgáltatások kialakítása, bıvítése. Iparterületi menedzserek képzése. Barnamezıs területek Kihasználatlan vagy alacsony kihasználtságú gazdasági potenciállal rendelkezı, leromlott barnamezıs területek (ipari, mezıgazdasági, honvédségi) integrált : Környezeti kármentesítés barnamezıs területeken. Komplex terület elıkészítési munkák (bontás, tereprendezés). Infrastruktúra-építési (gáz, víz, csatorna, elektromos vezetékrendszer, energiahálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) munkák. 5 A prioritás ESZA típusú oktatási-képzési elemeket is támogat, a vonatkozó rendeletek által a prioritásra tengelyre megállapított maximum 10% os, valamint a projekt-komponens-konstrukció szintekre vonatkozó maximum 50 %-os korlátok figyelembe vételével. 6 Nem taxatív felsorolás 7

8 B Vállalkozói inkubáció Az akcióterület jelen beruházást követı hasznosítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése. Vállalkozói inkubátorok Vállalkozói inkubátorházak létesítése (meglévı létesítmények átalakítása, bıvítése, korszerősítése, új épületek építése, alapinfrastruktúra kialakítása) elsısorban kistérségi központokban és ipari parkokban. Meglévı inkubátorházak tovább a kiegészítı (pl. irodai szolgáltatások, eszközök használata) és emelt szintő szolgáltatások (pl. tanácsadás, innováció, pályázatfigyelés és készítés, stb.) bıvítésével Vállalkozói alapú stratégiai együttmőködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése Innovációs menedzsment szolgáltatások Technológiai inkubátorházak és innovációs központok Innovációs és technológiai szolgáltatásoknak helyet adó hídképzı intézmények (technológiai inkubátorok és innovációs központok) létesítése (meglévı létesítmények átalakítása, bıvítése, korszerősítése, új épületek építése, alapinfrastruktúra kialakítása). Technológiai inkubátor és innovációs központ technológia-intenzív vállalkozások számára nyújtott szolgáltatási körének kialakítása, bıvítése (technológiai inkubáció, Jogi, szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos, pénzügyi, üzletviteli, marketing szolgáltatás és tanácsadás nyújtása. Technológiai inkubátorházak és innovációs központok szolgáltatásainak megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, technikai-, laboratóriumi eszközök, mőszerek, gépek, berendezések beszerzése, informatikai hálózat kiépítése. Új ágazati és ágazatközi klaszterek létrehozása, a sikeres mőködés beindításához szükséges feltételek megteremtése (pl. klaszter-menedzsment megalakítása). Klaszter menedzser alkalmazása a klaszter szolgáltatásokhoz kapcsolódó projektek megvalósítása során. A klaszterekhez kapcsolódó kulcságazatokban mőködı vállalkozások közös eszközbeszerzéseinek és beruházásainak támogatása a vállalati együttmőködések elısegítése érdekében. Közös szolgáltatások kialakításának támogatása a versenyképesség erısítése érdekében: A klaszterhez kapcsolódó vállalkozások versenyképességét javítani képes új szolgáltatások feltárására és megalapozására irányuló felmérések támogatása. A klaszterek tevékenységéhez szorosan kapcsolódó szakértıi, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörő információszolgáltatás a klaszter tagjai számára, valamint a külsı érdeklıdık számára. Beszállítói, alvállalkozói, technológiai és értékesítési lehetıségeinek felmérése, kutatása a tagok részére (piackutatás). Benchmarking Klubok kialakítása és mőködtetése a klaszterek mentén. A klaszter közös arculatának kialakítása, tovább, illetve a piacon való megjelenése (közös rendezvények, események, kiadványok, szakmai vásárokon, kiállításokon való részvétel, üzletember találkozók szervezése). Az egyes klaszterek közös informatikai platformjának kialakítása, és/vagy tovább a tagok felé az információ-szolgáltatás feltételeinek javítása. A klaszter szolgáltatások kialakításához és továbbfejlesztéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésének támogatása. A gazdasági szférán belüli, valamint a vállalkozások és a non-profit szféra közötti technológiai transzfer szolgáltatások nyújtása a klaszterekhez kapcsolódva. Partnerkapcsolatok kiépítése hasonló ágazatban mőködı külföldi klaszter szervezetekkel. A klaszterekhez kapcsolódó kulcságazatokban mőködı vállalkozások közös eszközbeszerzéseinek és beruházásainak támogatása a vállalati együttmőködések elısegítése érdekében. A klaszter szolgáltatások kialakításához és továbbfejlesztéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésének támogatása. Az innováció térbeli terjedését katalizáló tevékenység, pl. komplex programok nemzetközi jelentıséggel bíró és regionális szintő konferenciák, kiállítások, elıadássorozatok, stb. rendezése; szervezése. Speciális, innováció-orientált tanácsadó hálózat kialakítása a régió kis- és középvállalkozásai számára innovációs, technológiai, iparjogvédelmi, üzleti és logisztikai kérdésekben. Technológia-transzfer támogatása technológiai transzfer irodák, technológiai 8

9 1.4.1 Vállalkozói tanácsadás támogatása pontok (olyan speciális hozzáférési lehetıség, amely egy helyen, egy idıben, rugalmasan kielégíti a vállalkozások korszerő technikai, technológiai, felszerelési, berendezési igényeit, illetıleg ellátja a technológia transzferhez szükséges közvetítıi funkciókat) létesítésével. A régió innovációs tevékenységét jobbítani képes, integrált rendszerek/szolgáltatások (informatikai szolgáltatások, információs rendszerek, adatbázisok) kialakítása és. Partnerközvetítı szolgáltatások. A fenti szolgáltatási területeken speciális képzések szervezése mikro-, kis- és középvállalkozások számára. az innovációs ötlet megvalósulásához szükséges szellemi termék beszerzése, K+F szolgáltatás igényvétele, inkubációs szolgáltatás igénybevétele (csak induló vállalkozás részére vagy új üzletág beindítása esetében támogatható!) a prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minısítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele, projektmenedzselési szolgáltatás igénybevétele, innovációs marketing szolgáltatás igénybevétele, az innovációs projekt továbbfejlesztését elısegítı megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, üzleti terv, beruházást megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok, piackutatás, piacfelmérı tanulmánykészítése marketing tanulmány elkészítése, technológiai, informatikai és e-business tanácsadás igénybevétele, ipari- és szerzıi jogvédelmi tanácsadás igénybevétele, vállalkozási menedzsment tanácsadás igénybevétele, termelékenységi tanácsadás igénybevétele, újdonságvizsgálat és szabadalom, hazai szabadalmi, védjegy, használati és formatervezési mintaoltalomi bejelentés, befektetés-ösztönzési tanácsadás igénybevétele Támogatás célja Konstrukció neve Támogatás célja Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása A Iparterületek A komponens célja a további mőködı tıke beáramlás elısegítése és a hozzáadott érték növelése, és ezáltal a helyi (települési, kistérségi, betelepült, valamint betelepülni szándékozó) vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a meglévı ipari parkok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak., hogy a helyi térségi jelentıségőek kistérségi gazdaságfejlesztési funkciókat betölteni képes parkokká válhassanak, a régiós, országos jelentıségő ipari parkok pedig - határaikon túlnyúló innovációs, inkubációs és logisztikai jellegő szolgáltatásaikkal alkalmasak legyenek regionális vagy akár országos gazdaságélénkítı hatás kifejtésére; a régióban található nagyszámú barnamezıs terület gazdasági funkcióváltásának elısegítése, valamint indokolt esetben zöldmezıs iparterületek kialakításának támogatása. A komponens további célja, hogy támogassa A Hét Tudáspólus Zászlóshajó-Komplex Program infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeinek sikeres megvalósulását, különösen a barnamezıs iparterületek révén B Vállalkozói inkubáció Vállalkozói alapú stratégiai együttmőködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése A komponens célja egyrészt a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra érdekében a meglévı általános vállalkozói inkubátorházak és újak kialakítása a kistérségi központokban. További kiemelt cél a regionális innovációs infrastruktúra erısítése érdekében a technológiai inkubátorházak, innovációs központok létesítésének, szolgáltatásaik kialakításának támogatása. A komponens további célja, hogy támogassa A Hét Tudáspólus Zászlóshajó-Komplex Program infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeinek sikeres megvalósulását a technológiai inkubátorházak fejlesztésén keresztül. A konstrukció célja a klaszteresedési folyamatok elısegítése és gyorsítása a régióban, a regionális klaszterek megerısödésének támogatása, a már mőködı klaszterkezdeményezések mőködésének, szolgáltatásaik bıvítésének, valamint a klaszterhez kapcsolódó vállalkozások közös eszközbeszerzésének és beruházásainak támogatásával; valamint ágazati és ágazatközi klaszterek létrehozásának ösztönzésével. A komponens további célja, hogy támogassa A Hét Tudáspólus Zászlóshajó-Komplex Program sikeres megvalósulását a Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely kulcsiparágaiban tevékenykedı szervezetek közötti együttmőködések ösztönzésén keresztül. 9

10 Konstrukció neve Innovációs menedzsment szolgáltatások Támogatás célja A konstrukció célja az innovációt támogató szervezetek, hídképzık innovációs menedzsment szolgáltatásainak a vállalkozások magas színvonalú innovációs szolgáltatásokhoz jutásának elısegítése érdekében. A komponens további célja, hogy támogassa A Hét Tudáspólus Zászlóshajó-Komplex Program sikeres megvalósulását a Székesfehérvár Veszprém Fejlesztési Tengely innovációs és K+F it támogató szolgáltatások révén Vállalkozói tanácsadás támogatása A konstrukció célja a mikro-, kis- és középvállalkozások sikeres mőködéséhez, piaci pozíciójának, versenyképességének erısítéséhez szükséges ismeretek, tudás elterjesztése, elérhetıségének javítása tanácsadás biztosítása révén Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció neve Regionálisan kiegyensúlyozott, a. Jogosultsági feltételek vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Projekt kiválasztási szempontok Az új iparterületek helyét a természet- és tájvédelem figyelembevételével kell tervezni, különös tekintettel a NATURA 2000 területek védelmének biztosítására. Ipari parkok esetében: pályázat benyújtására az Ipari Park címmel rendelkezık jogosultak. Ipari parkok esetében kizárólag olyan projektek támogathatók, amelyek több vállalkozás számára adnak a célokban megfogalmazott szakmai szolgáltatást, kedvezı vállalkozói környezetet, továbbá a fejlesztés a szolgáltatások bıvülését és a hozzá közvetlenül kapcsolódó tevékenységek magasabb színvonalú végzését teszi lehetıvé. Telephelyfejlesztés csak abban az esetben támogatható, ha az a szolgáltatások nyújtásához szükséges. A Zöldmezıs iparterületek kialakítása esetében pályázatot csak az Ipari Park címmel nem rendelkezı kistérségekbıl nyújthatnak be, vagy ha az Ipari Parkok betelepültsége az adott kistérségben magas fokú. Barnamezıs területek esetén a költségek maximum 15 %-a számolható el környezeti kármentesítésre. Barnamezıs területek esetén a környezeti kármentesítésre önállóan nem nyújtható be pályázat, csak más támogatható tevékenységekkel együtt. b. Értékelési szempontok Elınyt élveznek a környezetbarát üzemeltetési móddal megvalósuló, illetve mőködtetett projektek (ökoinnovatív, alacsony hulladék-kibocsátású, a hulladékok szelektív kezelését és újrahasznosítási arányát növelı, energiatakarékos és megújuló energiaforrásokra alapozott megoldásokat, Legjobb Elérhetı Technikákat (BAT) alkalmazó pályázat). Elınyben részesül a komplex, több támogatható tevékenységet tartalmazó pályázat. Fontos szempont a szinergia mértéke a beruházás környezetében megvalósuló egyéb tervezett kkel. Középtávú (3-5 éves) üzleti terv, valamint ennek igazolására beruházási ütemterv költségvetéssel alátámasztva, cash-flow kimutatás. Pályázó pénzügyi stabilitásának igazolása (mérleg, eredmény-kimutatás alapján). Pályázó likviditás vizsgálata (likviditási ráta, likvid eszközök hányada). Pályázó tıkeerejének vizsgálata (tıkeszerkezet vizsgálat, saját tıke aránya a jegyzett tıkéhez). Pályázó gazdálkodási eredményességének vizsgálata (jövedelmezıségi mutatók). A tervezett költségvetés megalapozottsága (árajánlatokkal alátámasztható, piaci árnak megfelelıséget bizonyító részletes költségbecslés). Elınyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, 10

11 Konstrukció neve A Iparterületek B Vállalkozói inkubáció Vállalkozói alapú stratégiai együttmőködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése Projekt kiválasztási szempontok amelyek bevezetik a szilárd kommunális hulladék szelektív győjtését a fejlesztéssel érintett területen; Elınyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, amelyek az épületek építése, illetve felújítása során gondot fordítanak (1) a természeti erıforrások fenntartható használatára, (2) a megújuló energiaforrások használatára; Elınyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek, amelyek jó gyakorlatot mutatnak környezettudatos, egészségtudatos szemléletformálás tekintetében az építési és az eszközbeszerzési tartalmak során; b. Értékelési szempontok (komponens-specifikus) Barnamezıs k esetén elınyt élveznek a régió nagyvárosai (Dunaújváros, Tatabánya, Székesfehérvár, Veszprém), az egykori energiatengely (Ajka, Balatonfőzfı, Várpalota, Oroszlány, Dorog), illetve a Komárom-Esztergom közötti Duna menti ipari települései (Almásfüzitı, Nyergesújfalu, Lábatlan), valamint a nevezett városok környezetében elhelyezkedı jelentıs (ipari)termelési vagy bányászati kapacitással (korábban) rendelkezı községek. Ipari parki k esetén a régió/kistérség kis- és közepes vállalataival, gazdaságfejlesztési szervezeteivel való együttmőködés igazolása. Ipari parkok esetében elınyben részesül az a pályázat, amely alapinfrastruktúra fejlesztést szolgáltatásfejlesztéssel együtt kíván megvalósítani. a. Jogosultsági feltételek (komponens-specifikus) Az új inkubátorházak helyét a természet- és tájvédelem figyelembevételével kell tervezni, különös tekintettel a NATURA 2000 területek védelmének biztosítására. Költség-haszon elemzés rendelkezésre állása támogatási intenzitás mértékének megfelelıen Az inkubátorházak max. 5 évig adhatnak otthont a betelepülı vállalkozásoknak. A pályázónak vállalnia kell, hogy a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben, valamint a nemzeti regionális támogatásokról szóló bizottsági iránymutatásban (98/C 74/06) foglaltak alapján, a támogatott beruházással létrehozott termelı kapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatási szerzıdésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) idıponttól számítva, legalább 3 évig folyamatosan fenntartja és mőködteti. Amennyiben a pályázó nem tartozik a rendelet hatálya alá, úgy a pályázat benyújtásával önként vállalja a fenti feltétel teljesítését. b. Értékelési szempontok (komponens-specifikus) Elınyt élveznek a barnamezıs beruházást megvalósító pályázatok. Elınyt élveznek a kistérségi központokban megvalósuló inkubátorház k. Technológiai inkubátoroknál elınyben részesülnek a régió kulcsiparágaihoz kötıdı k. A régió/kistérség kis- és közepes vállalataival, gazdaságfejlesztési szervezeteivel való együttmőködés igazolása. a. Jogosultsági feltételek A klaszterek közös beruházásai, eszközbeszerzései támogatásának feltétele, hogy a klasztertagok minimum 50%-a vegyen részt benne és a klaszterek közös beruházásai, eszközbeszerzései a klaszter tagok közös tulajdonaként legyenek aktiválva. Közös beruházásra, eszközbeszerzésre csak már mőködı klaszterek nyújthatnak be pályázatot. A pályázó székhelye vagy telephelye a Közép-dunántúli régióban van bejegyezve. Középtávú (3-5 éves) üzleti terv, valamint ennek igazolására beruházási ütemterv költségvetéssel alátámasztva, cash-flow kimutatás. 11

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1.

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. Mi a kockázati tőke (alap, alapkezelő, befektetés) Jeremie pályázati program A program célja és célcsoportja Innovatív, start up növekedési pályára állítható KKV-k Tőkehiány működő

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák Kovács Örs, osztályvezetı Általános tudnivalók Innovációs lánc: 1. alapkutatás, 2. ipari kutatás, Szakterületek: 1. Természettudományok

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1 verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben

Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben Vanessia Magyarország Kft. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G, II. lh. 4. em. E-mail: vanessia@vanessia.hu Tel.: (+36 1) 319 2707 Fax: (+36 1) 319 2702 1

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 Projekt adatok CÍM: ÉMOP-1.2.1.-11-0018 A NAUTILUS Klaszter

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben