Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló"

Átírás

1 Észak magyarországi Operatív Program 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló július 25.

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Humán közösségi infrastruktúra Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A kistérségi keretek között megszervezendő humán közszolgáltatások: a közoktatás, az egészségügy és a szociális megújítása jelentősen hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságnak javításához, valamint az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, így a társadalmi kohézió erősítéséhez A prioritások célkitűzései Prioritás neve, Humán közösségi infrastruktúra Indikátor megnevezése Fejlesztett nevelésioktatási ben tanuló diákok Óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának növekedése A minőségi szakok átlagos elérési idejének csökkenése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén) sal elért lakosság számának növekedése Indikátor mértékegysége Célértékek 1 Kiinduló érték fő fő % % A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Humán közösségi infrastruktúra 0,500 16,810 12,145 12,145 8,900 7,800 6,700 65,00 1 Kumulált érték 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban megadott i keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva folyó áron, 271 Ft/euro árfolyamon. 2

3 1.4. A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Humán közösségi infrastruktúra 0,000 0,840 5,644 10,599 12,961 10,997 9,369 7,720 6,870 65, A i konstrukció bemutatása Sorszá m A i konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstru kció neve Alap és járóbeteg Komponens neve Alkalmaz ott eljárás Kistérségi járó Kétfordulós beteg szakellátó eljárás központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Támogatás formája Vissza nem térítendő Támoga tás kerete 3 (millió Ft) 4016 Kedvezményez ettek köre 4 Önkormányzatok és önkormányzati társulások Többcélú kistérségi társulások Önálló és meglévő járóbeteg szakellátó intézet (nem kórházhoz integrált) A fenti tevékenységekkel foglalkozó nonprofit szervezetek, A fenti tevékenységekkel foglalkozó egyházi, A fenti fenntartói által létrehozott nonprofit gazdasági társaságok Támoga tás minmax összege (millió Ft) infrastrukt úra kialakításn ál: csak eszközbes zerzés esetén: Támo gatás max. mérté ke (%) Támo gatott projek tek Rehabilitá ciós, geriátria és ápolási Rehabilitációsgeriátriai- és hospice kialakítása, Kétfordulós eljárás Vissza nem térítendő 2508 Önkormányzatok, Önkormányzati társulások, Többcélú kistérségi tárulások A fenti tevékenységekkel foglalkozó nonprofit szervezetek, A fenti tevékenységekkel foglalkozó egyházi, A fenti Rehabilitá ció: infrastrukt úra kialakításn ál: csak eszközbes zerzés esetén: A komponensként megadott keret indikatív jellegű, 271 Ft/euró árfolyamon számolva. 4 A Kedvezményezettek pontos köre a pályázati kiírásokban kerül meghatározásra. 3

4 fenntartói által létrehozott nonprofit gazdasági társaságok Geriátria és hospice: infrastrukt úra kialakításn ál: csak eszközbes zerzés esetén: Szociális Kétfordulós eljárás Vissza nem térítendő 1754 önkormányzatok és társulásaik többcélú kistérségi társulás szociális és közösségi feladatokat ellátó non-profit gazdasági társaságok egyházak non-profit szervezetek Minimális : 30, Maximális : 500, ezen belül: Tervezésr e: max. 5%- a, de max. 6 millió Ft Alapellátá sra: települése nként átlagosan max. 40 Hálózati központok kialakításá ra: centrumo nként max Akadálym entesítés Utólagos akadálymentesít és az önkormányzati feladatokat ellátó ben Egyfordulós, Vissza nem egyszerűsíte térítendő tt pályázat 2000 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzat és intézménye, Egyesület, Alapítvány, Közhasznú társaság, Egyház és intézménye, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, illetve ezek társulásai, amelyek az alábbi szolgáltatásokat látják el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szak, önkormányzati Minimális : nincs alsó határ Maximális : 20 Csak infokommunik ációs célú fejlesztés esetén maximális :

5 ügyfélszolgálat Oktatásfej lesztés A, Óvodai és az Kétfordulós alapfokú eljárás nevelésioktatási infrastruktúráján ak Vissza nem térítendő 5270 Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási fenntartói, (helyi önkormányzatok, intézményi társulások, társult képviselőtestülete k, kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, egyházak, valamint a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók és fenntartók.) Minimális : 20 Maximális : 230 Több intézmény t érintő, integrált fejlesztés esetén maximális : Térségi közigazgat ási és közszolgál ati rendszere k informatik ai B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Térségi közigazgatási és közszolgálati Kétfordulós eljárás Egyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő Középfokú oktatási, szakképzési, kollégiumok fenntartói (TISZK kivételével) Önkormányzatok és intézményeik, Önkormányzati társulások és többcélú kistérségi társulások Önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek és intézményeik (pl. non profit szervezetek) Minimális : 20 Maximális : 300 minimális :5 maximális :10 Kistérség egészét érintő informatik ai rendszer esetén (a pályázó többcélú kistérségi társulás) maximális : A i konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Komponens neve Indokoltság Alap és járóbeteg Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése A háziorvosi rendelők kb 30%-a régi épületben van, nem megfelelő struktúrájú, felújítandó. Az eszközpark kb 50%-a amortizálódott. A diagnosztikai géppark a képalkotó területen jelentős mértékben elavult. A RTG gépek nem digitalizáltak. Az ultrahang készülékek kevés és a működő készülékek is korosak. Laboratóriumi eszközeik többsége szintén leamortizálódott. 5

6 Rehabilitációs, geriátria és ápolási Rehabilitációsgeriátriai- és hospice kialakítása, A gyógykezelési esetek népességre vetített Észak- Magyarországon évben szinte megegyezett az országos átlaggal. Azonban az orvosok hiányából fakadóan a teljesített orvosi munkaóra kevés (ezer lakosra jutó mennyisége ez egyik legalacsonyabb a régiók közül), így az egy gyógykezelésre jutó idő is a legkisebb a régiók sorában. A speciális rehabilitációs feltételek megteremtésével elérhetők kedvezőbb változások a betegek számára. A korai rehabilitáció testi és lelki előnyt jelent a beteg számára maga után vonva családja és környezete pozitív változását is. A minőségibb életéveket adó időskori évek számának növelése a cél a geriátria terén, mivel a halandóság Magyarországon Európában az egyik legmagasabb. A hospice : A gyógyíthatatlan daganatos betegek testi szükségleteit és lelki vezetését szolgálja a végkifejletig. A betegek ránya jelentős a magyar lakosságban, otthoni uk nem megoldott A szociális és közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának feltétele annak, hogy egyrészről a társadalmi kirekesztéssel leginkább veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő szolgáltatási háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak Akadálymentesítés Oktatásfejlesztés Térségi közigazgatási és közszolgálati Utólagos A önkormányzati feladatokat ellátó épületek jelentős részében nem akadálymentesítés az biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés önkormányzati feltételei. A meglévő épületek vagy egyáltalán nem feladatokat ellátó ben akadálymentesítettek, vagy az akadálymentesítés műszaki színvonala nem megfelelő. A évi XXIII. törvény 1. sz. melléklete alapján, az ott szereplő megjelenő közszolgáltatások esetében legkésőbb december 31- ig meg kell oldani, hogy a fogyatékossággal élők számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A, Óvodai és az alapfokú nevelésioktatási infrastruktúrájának B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Térségi közigazgatási és közszolgálati A társadalmi hátrányok kialakulása már sok esetben gyermekkorban kezdődik, ezért a régióban nagy hangsúlyt kell fektetni a gyermekek korai nevelésére, különösen a problémásabb, illetve romák által túlsúlyban lakott térségekben. A jobb neveléshez szükséges az óvodai környezet, az épületek, az eszközök minőségének javítása. Ugyanakkor az óvodai biztosítása lehetőséget teremt a szülők, különösen az anyák munkavállalására. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségek alapfokú iskolaépületei erősen leamortizálódott állapotban vannak, felszereltségük szegényes, nem kielégítő. A kistérségekben, valamint telepszerűen, elszigetelődően működő nevelési-oktatási oktatást kiegészítő, közösségi és szociális funkciókat biztosító feltételekkel, szaktantermekkel, tornateremmel és tornaszobával való ellátottsága nem minden esetben megfelelő. Jellemző, hogy a nagyvárosok korszerű középiskolái vonzzák a diákokat a környező településekről. Ezt a tendenciát csak a nagyvárosokon kívül is megfelelő infrastruktúrájú és képzési színvonalú középfokú oktatási kel lehetne ellensúlyozni. A közoktatás elégtelen minőségű épület- és eszközállománya a régióban mindenhol, de különösen a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségekben akadályozza az ott élők megfelelő minőségű oktatáshoz való hozzáférését, ezáltal rontva a későbbi munkaerő-piaci esélyeiket. A közigazgatási és közszolgáltatási nek az információs társadalom igényeinek megfelelő elengedhetetlen a belső munkafolyamatok hatékonyabb működtetéséhez és az ügyfélbarát szolgáltatások nyújtásához. 6

7 2.3. Támogatható tevékenységek köre Sorszám Konstrukció neve Komponens neve Alap és járóbeteg Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Támogatható tevékenységek (nem taxatív) Meglévő épület átépítése minimum feltételeknek megfelelő méretben és minőségben új orvos-technológiai gép-műszerek, valamint a szükséges berendezés beszerzése szakmai minimumfeltételeknek megfelelően (diagnosztikai /digitális képalkotó diagnosztikai, kivéve CT, MRI, PET/), szűrőberendezések, laboratóriumi, terápiás (pl. egynapos eszközei), ápolási eszközök, berendezések, bútorzat Informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztés: intézményi integrált rendszer, a telemedicinához szükséges digitális technológia, infokommunikációs és diszpécserszolgálat eszközei. Háziorvos beintegrálása a szakrendelőkhöz és kórházakhoz. Azokon a településeken, ahol hosszú ideje betöltetlen háziorvosi állások vannak, a k ának feltétele több orvos által alkotott praxisközösségek kialakítása és működtetése az adott térség ának lefedésére. Önálló és meglévő járóbeteg szakellátó intézet (nem kórházhoz integrált) Rehabilitációs, geriátria és ápolási Rehabilitációsgeriátriai- és hospice kialakítása, Az egészségügy i reformjával összhangban támogatandó a geriátriai- (idős krónikus betegek a), hospice- és rehabilitációs és infrastruktúra, mely során ösztönözni kell a korai rehabilitáció biztosítását és az specializációját: Eszközbeszerzés Infrastruktúra kialakítás (átalakítás, komfortosítás is) Építés, felújítás A konstrukció keretében a kistérségi szolgáltatási terveknek megfelelő k egymáshoz illeszkedő komplex projektek támogathatók, melyek elemei a következők lehetnek: 1. Kistérségi és települési szociális térkép, kistérségi és települési szociális szolgáltatási tervek készítése, szolgáltatói megállapodások kötése (társulással, kistérségi szolgáltató központokkal, civilekkel) (utólag, egy évnél nem korábbi teljesítéssel elszámolva) 2. A szociális és közösségi alapokhoz tartozó tevékenységek infrastrukturális hátterének 2000 fősnél kisebb településeken csakis többfunkciós szolgáltató házakban (legalább 4 funkció együtt) 3. Szolgáltató centrumtelepüléseken: a.) Szociális és közösségi alapi szolgáltató és módszertani hálózatok, diszpécserközpontok központi telepei infrastrukturális hátterének kialakítása (helyiség kialakítása, eszközök beszerzése) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mobil szolgáltatások központjai b.) Mobil és kihelyezett szolgáltatások eszközparkjának megteremtése (csak az Észak-magyarországi régióban használható) 4. Szociális szolgáltatás tartalmú információs rendszer kiépítése hálózatosan, kiegészítő szolgáltatásként is működhet 5. Bölcsődék épületének felújítása, korszerűsítése, bővítése az hoz szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése. ESZA típusú tevékenység: 7

8 6. munkavállalók képzése, továbbképzése (csak kiegészítésként) 7. önkéntes segítői kör szervezése, képzése (csak kiegészítésként) Akadálymentesítés Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó ben A pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek t, aminek eredményeként az épület meglevő adottságaiból kiindulva elérik a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban előírt minimum szintet Oktatásfejlesztés A, Óvodai és az alapfokú nevelésioktatási infrastruktúrájának Óvodai és az alapfokú nevelési-oktatási infrastruktúrájának, korszerűsítése, IKT hálózat kialakítása óvodai férőhelyek bővítése a magas születésszámú, többnyire társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségekben; Szakmai fejlesztéssel egybekötött óvodai intézmény létrehozása - önállóan, vagy más intézményhez kapcsolódóan - olyan településeken, ahol nem működik hasonló intézmény, de azt a demográfiai mutatók indokolják. Kizárólag óvodai és az alapfokú nevelési-oktatási infrastruktúrájának fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódóan az oktatás tartalmi fejlesztéséhez, sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése a kötelező taneszköz-jegyzék alapján (kivéve berendezések, eszközök); az iskolai, óvodai funkciók kiegészítését ellátó létesítmények, szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét, szociális célú gondoskodást biztosító épületek (pl. orvosi szoba, tornaterem, életvezetéshez kapcsolódó infrastruktúra), terek építése, megújítása és udvarának felújítása, parkoló-férőhelyek létesítése. Alapvető kritérium, hogy egyetlen felújítás, infrastrukturális fejlesztés sem történhet meg a hozzákapcsolódó tartalomfejlesztés nélkül. Így az infrastrukturális pályázat kedvezményezett intézményeinek kötelező megvalósítani tartalmi ket, amelyhez a forrást a TAMOP biztosítja. Az infrastrukturális pályázat kedvezményezett intézményeinek kötelező megvalósítani IKT ket, melyhez a forrást a TIOP biztosítja. B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek diákjainak képzésére jelentős hatást gyakorló középfokú oktatatási, speciális szakiskolák és kollégiumok infrastrukturális, beleértve az IKT hálózat kiépítését is (TISZK tagok kivételével); Kizárólag középfokú-, szakképzési oktatási infrastruktúrájának korszerűsítéséhez, kapcsolódóan, az oktatás, szakoktatás tartalmi fejlesztéséhez, szükséges sajátos eszközök, berendezések beszerzése a kötelező taneszköz-jegyzék alapján; A középfokú-, szakképzési oktatási intézményi funkciók kiegészítését ellátó létesítmények, szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét, szociális célú gondoskodást biztosító épületek (pl. orvosi szoba, tornaterem, életvezetéshez kapcsolódó infrastruktúra), terek építése, megújítása és udvarának felújítása, parkolóférőhelyek létesítése. Alapvető kritérium, hogy egyetlen felújítás, infrastrukturális fejlesztés sem történhet meg a hozzákapcsolódó tartalomfejlesztés nélkül. Így az infrastrukturális pályázat kedvezményezett intézményeinek kötelező megvalósítani tartalmi ket, amelyhez a forrást a TAMOP biztosítja. Az infrastrukturális pályázat kedvezményezett intézményeinek kötelező megvalósítani IKT ket, melyhez a forrást a TIOP biztosítja. 8

9 Térségi közigazgatási és közszolgálati Térségi közigazgatási és közszolgálati ERFA típusú tevékenység: Helyi köz, közszolgáltatások integrált (összehangolt igazgatási és i ), hálózati elvű és minőségi így az elektronikus ügyintézés, regionális adatbázis készítése, megújítása, tartalomszolgáltatásuk. Közösségi célú szolgáltatási pontok működtetéséhez szükséges k; ESZA típusú tevékenység: Az integrált kistérségi programok tervezését és megvalósítását segítő tanácsadás Az k működtetéséhez szükséges képzés 2.4. Támogatás célja Sorszám Konstrukció neve Komponens neve Alap és járóbeteg Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Támogatás célja Az egészségügyi átstrukturálását segítendő, a lakosság közeli t előtérbe helyező járó beteg szak és diagnosztika színvonalát javítva, a kevésbé költséges alap és járó beteg szakban minél több beteg számára definitív t nyújtani. A betegségek korai felismerését szűrőprogramokkal segíteni. Az egészségügy területén az alábbi ágazati célok megvalósulását szolgálja a konstrukció: A háziorvos hiányos kistelepülések ának megszervezése, valamint a háziorvosi műszerezettségének, infrastrukturális állapotának javítása; Kistérségi szak infrastruktúrájának ; A diagnosztikai minőségének és hatékonyságának javítása, a képalkotó diagnosztika digitalizálása; Az intézményi átalakítások segítése Rehabilitációs, geriátria és ápolási Rehabilitációsgeriátriai- és hospice kialakítása, Rehabilitációs ban: - elsődleges a munkaképes korúak egészségének olyan fokú helyreállítása, hogy a munka világába visszakerülhessenek - aki nem képes aktív munkavégzésre az önellátó képességének a kialakítása, hogy kevésbé szoruljon mások segítségére. - élhető további évek biztosítása Geriátriai terén: - az idősödő több betegségtől szenvedő betegek életminőségének javítása a szenvedéstől való megkímélése, minél további aktív élet biztosítása. Hospice terén: - a daganatos gyógyíthatatlan betegek életvezetésének segítése, a fájdalomtól való megkímélése, lelki támaszadás a végstádium kialakulása esetén A szociális ban meglévő szűk keresztmetszetek kezelésére, a társadalmi feszültségek kistérségi szintű oldására alkalmas, kistérségi szinten összehangolt szociális és közösségi szolgáltatási infrastrukturális hátterének kialakítása Utólagos A konstrukció célja a fogyatékossággal élő emberek akadálymentesítés az életminőségének javítása az önkormányzati felelősségi körbe Akadálymentesítés önkormányzati feladatokat tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés ellátó biztosításával. ben A, Óvodai és az A konstrukció célja, hogy a közoktatás infrastruktúrájának 9

10 Térségi közigazgatási és közszolgálati alapfokú nevelésioktatási infrastruktúrájának B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Térségi közigazgatási és közszolgálati térségi sajátosságokhoz igazodó megszervezésével és fejlesztésével csökkentse az óvodai nevelés és az alapfokú nevelés-oktatás minőségében és feltételrendszerében meglévő területi különbségeket, segítve a gyerekeket a korszerűbb ismeretekhez való hozzájutáshoz, ezáltal ellensúlyozva a gyermekek korai elvándorlását, nagyvárosokba költözését. Az óvodai férőhelyek bővítése, a születésekkel összefüggő létszámváltozáshoz kapcsolódó intézményrendszeri k racionalizálása. A hátrányos helyzetű térségekben, kistelepüléseken élő fiatalok is egyenlő esélyekkel tudjanak részt venni a középfokú oktatásban. A konstrukció célja, hogy a középfokú oktatás infrastruktúrájának térségi sajátosságokhoz igazodó megszervezésével és fejlesztésével segítse a gyerekeket a korszerűbb ismeretekhez való hozzájutáshoz, és ezzel megfelelő képességeket és közel azonos életesélyt biztosítson a hátrányos térségekben. A kistérségek térségi közigazgatási és közszolgálati rendszereinek modernizálása az ügyfélbarát szolgáltatások feltételeinek megteremtésével és az információs társadalom kihívásainak megfelelő kkel 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Sorszám Konstrukció neve Komponens neve Alap és járóbeteg Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Projekt kiválasztási szempontok ÁNTSZ engedély A tevékenység OEP által történő befogadása RET a Rehabilitációs, geriátria és ápolási Rehabilitációsgeriátriai- és hospice kialakítása, ÁNTSZ engedély RET a A pályázó vállalja, hogy a projektből megteremti az Egészségügyi Minisztérium által kiadott minimum feltételeket. Egészségügyi Minisztérium által meghatározott és nyilvánosságra hozott szakmai fejlesztési irányoknak megfelelő legyen a tervezett beruházás, fejlesztés Csak kidolgozott, a többcélú társulás által elfogadott kistérségi szolgáltatási tervvel lehet pályázni. Szükséges a beruházás helyén illetékes települési önkormányzat hozzájárulása, valamint a közfeladat átadására vonatkozó megállapodás, amennyiben nem az önkormányzat a pályázó Akadálymentesítés Oktatásfejlesztés Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó ben A pályázat tartalma a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van. A pályázatban tervezett tevékenységgel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei, az akadálymentesítés teljes körűen megfelel az OTÉK előírásainak, valamint a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban foglaltaknak. A, Óvodai és az alapfokú nevelésioktatási A pályázatnak összhangban kell lennie a kistérség oktatásfejlesztési terveivel, irányelveivel, valamint a megyei oktatásfejlesztési tervekkel. 10

11 infrastruktúrájának ha a településen egy iskola és egy óvoda működik, azok közös irányítása megvalósul Az elbírálásnál előnyben részesül ha, az intézménybe járó hátrányos helyzetű gyermekek lét igazoltan magas, legalább 35 % (jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi ban részesülő gyermekek számáról) garantálja a gyermekek tanórán kívüli foglalkoztathatóságát is más kel közös szervezésben megvalósuló feladat, települések közötti együttműködést biztosító feladat A pályázó vállalja, hogy a TAMOP Infrastrukturális fejlesztés tartalmi a c. konstrukció keretében megjelent pályázati kiírásra is benyújtja a pályázatát, továbbá nyilatkozik arról, hogy a TIOP Az iskolarendszerű oktatás intézkedés keretében megjelent pályázati kiírásra is benyújtja egyidejűleg pályázatát B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális A kollégiumi férőhely-bővítést elősegítő beruházásokat olyan esetén kell kivitelezni, ahol azt a kihasználtsági mutatók indokolttá teszik. (bővebben a pályázati útmutatóban) A támogatott középfokú oktatási, speciális szakiskolai nek magas kapacitáskihasználtsággal kell működniük (70 %) A pályázatnak összhangban kell lennie a kistérségi oktatásfejlesztési tervekkel, irányelvekkel és a megyei fejlesztési koncepcióval. A pályázó vállalja, hogy a TAMOP Infrastrukturális fejlesztés tartalmi a c. konstrukció keretében megjelent pályázati kiírásra is benyújtja a pályázatát, továbbá nyilatkozik arról, hogy a TIOP Az iskolarendszerű oktatás intézkedés keretében megjelent pályázati kiírásra is benyújtja egyidejűleg pályázatát Térségi közigazgatási és közszolgálati Térségi közigazgatási és közszolgálati A pályázó a fejlesztés helye szerinti épületben az alábbi önkormányzati feladat valamelyikét ellátja: Igazgatási Közoktatási (óvoda, alap- és középfokú oktatás) Közművelődési Egészségügyi alap- és szak Szociális, illetve gyermekjóléti alap- és szak Sorszá m A i konstrukciók célértékei 5 Konstrukc Kompone Indikátor Célértékek ió neve ns neve megnevezése Összesen Alap és járóbeteg Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és Támogatott egészségügyi létesítmények Minőségi járóbeteg szaksal ellátottak /számának növekedése % 5 A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlőségi- és Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 11

12 diagnosztika korszerűsíté se Beszerzett új, nagyértékű orvosi eszközök műszerek Az egészségügyi szakok és az alap rendszereinek összekapcsolása A működő háziorvosi egységese k estén minimum 50%-a A szakrendelések telemedicinát alkalmazó munkahelyek Az önálló szakrendel ések legalább 25%-a Táppénzes számának csökkenése napok -5% Rehabilitáció s, geriátria és ápolási Rehabilitáció s- geriátriaiés hospice kialakítása, Támogatott egészségügyi létesítmények Táppénzes napok számának csökkenése % Fejlesztésekkel érintett geriátriai férőhelyek Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs férőhelyek A lakossághoz közeli, nem kórházi rehabilitációs egységek (fizioterápia, gyógytorna) rányának növekedése +10% Rehabilitációs, geriátria és hospice sal elért lakosság rányának növekedése +20% Krónikus ágyak kihasználtságának csökkenése (Ön miatt) -10 % Szociális Szociális Új szociális, gyermekjóléti, közösségi alap- és nappali szolgáltatások Új, felújított ebből bölcsőde

13 Gyermekj óléti vagy gyermekek napközbeni ában részesülő gyermekek sal elért lakosság /számának növekedése +15% Akadálymen tesítés Oktatásfejle sztés Utólagos akadályment esítés az önkormányz ati feladatokat ellátó ben A, Óvodai és az alapfokú nevelésioktatási infrastruktúr ájának Támogatott akadálymentesített épületek A ból akadálymentesen elérhető közszolgáltatások (db) A projekt befejezése után az akadálymentesített intézményben dolgozó fogyatékossággal élő és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók A fejlesztett nevelési-oktatási ben tanuló diákok Építéssel, felújítással, bővítéssel érintett terület - Egyezte tés alatt - Egyezte tés alatt m2 A támogatott nevelési-oktatási 65 B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastruktur ális A támogatott középfokú oktatási diákjainak Támogatott középfokú oktatási Felújítással, bővítéssel érintett terület m Térségi közigazgatás Térségi közigazgatás i és közszolgálati Támogatott informatika projektek

14 i és közszolgálati Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatának változása +12 % Sorszám A i konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció Komponens neve Konstrukció megnevezése indításának Alap és járóbeteg Rehabilitációs, geriátria és ápolási Akadálymentesítés Oktatásfejlesztés Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Rehabilitációs- geriátriaiés hospice kialakítása, Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó ben A, Óvodai és az alapfokú nevelési- oktatási infrastruktúrájának B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Konstrukció zárásának időpontja időpontja IV. né 2008 IV. né IV. né 2008 IV. né IV. né IV. né II. né IV. né III. né 2008 IV. né 2007 III. né 2008 IV. né Térségi közigazgatási és közszolgálati Térségi közigazgatási és közszolgálati I. né IV. né Sorszám A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése Alap és járóbeteg Rehabilitációs, geriátria és ápolási Komponens neve Kockázat Kockázat kezelésének módja Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Rehabilitációs- geriátriai- és hospice kialakítása, - Nem megfelelően előkészített pályázatok - Előkészítetlen projektek - a folyamatban lévő egészségügyi reform - kevés számú pályázat - Átgondolt projektkommunikácó és projektfejlesztés - Átgondolt projektkommunikácó és projektfejlesztés 14

15 A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások normatívájának előre nem látható változás, kihatással lehet a projektek fenntarthatóságára - Előkészítetlen projektek - Az elszegényedett önkormányzatok nem tudják biztosítani az elvárt önerőt - kevés számú pályázat - Átgondolt projektkommunikácó és projektfejlesztés - Fejlesztéspolitika és ágazati törvényhozás összehangolása - Kedvezményes banki kölcsön konstrukció Akadálymentesítés Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó ben - Nem megfelelően előkészített pályázatok - Átgondolt projektkommunikácó Oktatásfejlesztés A, Óvodai és az alapfokú nevelési- oktatási infrastruktúrájának - Az elszegényedett önkormányzatok nem tudják biztosítani az elvárt önerőt - Átgondolt projektkommunikácó - Kedvezményes banki kölcsön konstrukció Térségi közigazgatási és közszolgálati B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Térségi közigazgatási és közszolgálati - Az elszegényedett önkormányzatok nem tudják biztosítani az elvárt önerőt Pontszerű k megvalósulása, térben nem összekapcsolható elszigetelt kiépülése. - Átgondolt projektkommunikácó - Kedvezményes banki kölcsön konstrukció Regionális irányítású elérésének kialakítása. 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Sorszá m Projekt megnevezé se A projekt tervezett összköltsé ge (mft) A pályázó által igényelt értéke(mft) 6 A projekt várható indításának időpontja A projekt várható befejezésé nek időpontja Kedvezmén yezett neve 6 A tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a tényleges összege az igényelt összegtől eltérhet. 15

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

Margit Kórház, Csorna

Margit Kórház, Csorna 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november PPrrooggrraam jaavvaassl j llaatt aa SSvvááj jcci ii Maaggyyaarr Eggyyüüttttműűkkööddééssi ii PPrrooggrraam 88.. pprri iioorri iittáássaa Huumáánneerrőőf foorrrrááss-- ééss ttáárrssaaddaal lloomf feej

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. Beosztás Név Dátum Aláírás Jóváhagyta Polgármester Németh Csaba 2011. május 10. 1 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program...

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 1 2 3 Tartalom 1. A kutatás módszertana... 5 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 7 2.2. Esélyegyenlőségi terv... 8 2.3. Integrált város-/településfejlesztési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Esélyegyelőségi Programja Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben