Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen"

Átírás

1 Európ Tnács Egyezmény Sorozt sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote

2 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Premulum Az Európ Tnács Tgállmi és jelen dokumentum töi láírój; Tekintettel rr, hogy z Európ Tnács célj tgji közötti szoros egység kivívás; Tekintettel rr, hogy minden gyereknek jog rr védelemre, mely kiskorúként megilleti csládj, társdlom és z Állm részéről; Tudtán nnk, hogy gyermekek szexuális kizsákmányolás, különösen pedig gyermekpornográfi és -prostitúció, vlmint gyermekek szexuális ántlmzásánk minden formáj, eleértve külföldön elkövetett cselekményeket is, romoló htássl vn gyermekek egészségére és pszichoszociális fejlődésére; Tudtán nnk, hogy gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ggsztó rányokt öltött mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten, különösen n tekinteten, hogy mind gyermekek, mind z elkövetők fokozott mértéken lklmzzák z informtiki és kommunikációs technológiákt (ICT), és hogy gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás elleni küzdelem nemzetközi együttműködést igényel; Tudtán nnk, hogy gyermekek jól-léte és mindenek felett álló érdeke lpértékek, melyeket vlmennyi Tgállm mgáénk tekint, és melyek megvlósulását diszkrimináció nélkül kell elősegíteni; Felidézve z Európ Tnács 3. Állm- és Kormányfői Csúcstlálkozóján (Vrsó, május 16-17) elfogdott Akciótervet, mely intézkedések kidolgozásár hív fel gyermekek szexuális kizsákmányolásánk megszüntetése érdekéen; Különösen is felidézve Miniszteri Bizottság R (91) 11 számú jánlását gyermekek és fitl felnőttek szexuális kizsákmányolásáról, prostitúciójáról és velük folyttott emerkereskedelemről, Rec(2001)16 számú Ajánlást gyermekek szexuális kizsákmányolás elleni védelméről, vlmint Kierűnözésról szóló Egyezményt (ETS 185 sz.), különösen pedig nnk 9. pontját, vlmint z Európ Tnács Egyezményét z Emerkereskedelem Elleni Fellépésről (CETS 197. sz.); Figyelemmel z Emeri Jogok és Alpvető szdságok védelméről szóló Egyezményre (1950, ETS 5. sz.), módosított Európi Szociális Chrtár (1996, ETS 163 sz.) vlmint Gyermekek Jogink Gykorlásáról szóló Európi Egyezményre (1996, ETS 160 sz.); Szintén figyelemmel z Egyesült Nemzetek Gyermekjogi Egyezményére, különösen nnk 34. Cikkelyére, gyermekek áru ocsátásáról, gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról szóló Opcionális Jegyzőkönyvre, z Emerek, Különösen Nők és Gyerekek Áru Bocsátásánk Megkdályozásáról, Megszüntetéséről és Megüntetéséről szóló Protokollr, mely z Egyesült Nemzetek Trnszncionális Szervezett Bűnözésről szóló Egyezményét egészíti ki, vlmint Nemzetközi Munkügyi Szervezet Egyezményére Gyermekmunk Legrossz Formáink Megszüntetéséről;

3 3 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Figyelemmel z Európi Unió Tnácsánk Kerethtároztár Gyermekek Szexuális Kizsákmányolás és Gyermekpornográfi Elleni Hrcról (2004/68/JHA), z Európi Unió Tnácsánk Kerethtároztár z Áldoztok jogállásáról űnügyi eljárásokn (2001/220/JHA), vlmint Európi Unió Tnácsánk Kerethtároztár z Emerkereskedelem elleni hrcról (2002/629/JHA); Kellő figyelmet szentelve z erre területre érvényes nemzetközi egyezményeknek és progrmoknk, különösen stockholmi Gyermekek Üzletszerű Szexuális Kizsákmányolás elleni 1. Kongresszuson elfogdott Nyiltkoztnk és Cselekvési Progrmnk, (1996. ugusztus 27-31), Gyermekek Üzletszerű Szexuális Kizsákmányolás elleni 2. Kongresszuson elfogdott Yokohmi Válllásnk (2001. decemer 17-20), Gyermekek Üzletszerű Szexuális Kizsákmányolás elleni 2. Kongresszus udpesti előkészítő Konferenciáján (2001. novemer 20-21) elfogdott Válllásnk és Akciótervek, z Egyesült Nemzetek Közgyűlése áltl elfogdott S-27/2 sz., Egy világ, mely megfelelő gyermekeknek című Htároztnk, vlmint Európát építünk gyermekeknek és gyermekekkel című hároméves progrmnk, melyet 3. Csúcsértekezlet után fogdtk el, és moncói Konferenci léptetett htály (2006. április 4-5). Azzl feltett szándékkl, hogy htékonyn járuljunk hozzá hhoz közös célhoz, hogy megvédjük gyermekeket szexuális kizsákmányolástól és szexuális ántlmzástól, kárki is legyen z elkövető, és hogy segítséget nyújtsunk z áldoztoknk; Figyeleme véve z igényt egy olyn átfogó nemzetközi egyezmény meglkotásár, mely gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás elleni hrc megelőző, védelmező és üntetőjogi spektusir koncentrál, és létrehoz egy specifikus megfigyelő mechnizmust, Az láikn állpodtk meg: I. Fejezet - Célok, diszkrimináció tillm és meghtározások 1. Cikkely - Célok 1 A jelen Egyezmény célji következők: c gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk megelőzése és hrc ezek ellen; szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás gyermekkorú áldozti jogink védelme; nemzeti és nemzetközi együttműködés előmozdítás gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen. 2 Annk érdekéen, hogy jelen Egyezmény rendelkezéseit Felek htékonyn végre tudják hjtni, z Egyezmény rendelkezik egy specifikus megfigyelő mechnizmus létrehozásáról.

4 4 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Cikkely - A diszkrimináció tillmánk elve A jelen Egyezményen fogllt rendelkezések Felek áltli megvlósítását, különösen pedig olyn intézkedések lklmzását, melyek z áldoztok jogit védik, mindenféle tuljdonságr, úgymint nemre, fjr, őrszínre, nyelvre, vllásr, politiki vgy más véleményre, nemzeti vgy társdlmi eredetre, szármzásr, nemzeti kiseséghez kötődésre, vgyoni helyzetre, születési helyre, szexuális orientációr, egészségi állpotr, fogytékosságr vgy egyé állpotr vló tekintet nélkül kell iztosítni. 3. Cikkely - Meghtározások A jelen Egyezmény lklmzásán: c gyermek 18 év ltti személyt jelent; gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás zt mgtrtást fogllj mgán, melyre részletesen hivtkozunk jelen Egyezmény cikkelyeien; z áldozt olyn gyermeket jelent, kivel szemen szexuális kizsákmányolást vgy szexuális ántlmzást követtek el. II. Fejezet - Megelőző intézkedések 4. Cikkely - Alpelvek Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy megkdályozz gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk minden formáját, és hogy megvédje gyermekeket. 5. Cikkely - A munkájuk során gyermekekkel kpcsolt kerülő személyek toorzás, képzése és tudtosságuk növelése 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges törvényhozási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy ösztönözze gyermekek jogvédelmével kpcsoltos tudtosságot zoknk személyeknek köréen, kik munkájuk során rendszeresen kpcsolt kerülnek gyermekekkel z okttásn, z egészségügyen, szociális védelemen, írósági és rendészeti szektorokn, vlmint sport- kulturális és szdidős tevékenységek terén. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges törvényhozási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy z 1. ekezdésen hivtkozott személyek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk témköréen, illetve ismerjék z ennek felismerését szolgáló eszközöket és 12. Cikkely 1. ekezdéséen említett lehetőséget. 3 Mindegyik Fél megteszi szükséges törvényhozási vgy egyé intézkedéseket, sját első jogszályivl összhngn nnk érdekéen, hogy zokn munkköröken, melyeknek gykorlás során dolgozók rendszeresen kpcsolt kerülnek gyermekekkel, ne dolgozhssnk olyn személyek, kiket korán elítéltek gyermekek szexuális kizsákmányolásáért vgy gyermekek szexuális ántlmzásáért.

5 5 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Cikkely - A gyermekek okttás Mindegyik Fél megteszi szükséges törvényhozási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy gyermekek z áltlános- és középiskoli okttásn életkori sjátosságiknk megfelelő tájékozttást kpjnk szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás kockáztiról és rról is, milyen eszközökkel védhetik meg mgukt. Ezt tájékozttást szülőkkel együttműködésen kell nyújtni, hol ez célszerű, egy áltlános szexuális felvilágosítás keretéen, melynek során külön figyelmet kell szentelni kockáztos helyzeteknek, különösen is zoknk, melyek új informtiki és kommunikációs technológiák révén állhtnk elő. 7. Cikkely - Megelőző intervenciós progrmok és intézkedések Mindegyik Fél köteles gondoskodni rról, hogy zok személyek, kik ttól félnek, hogy elkövethetik vlmelyik, jelen Egyezmény szerint meghtározott űncselekményt, mennyien ez célszerű, részt vehessenek htékony intervenciós progrmokn illetve legyen lehetőségük rr, hogy kiértékeljék űncselekmény elkövetésének vlószínűségét és kiküszööljék ennek kockáztát. 8. Cikkely - A széles nyilvánosság számár szükséges intézkedések 1 Mindegyik Fél kötelezi mgát rr, hogy tudtosságnövelő kmpányokt segít elő vgy onyolít le széles nyilvánosság számár, melyek keretéen tájékozttást nyújtnk gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás témkören, vlmint rendelkezésre álló megelőző intézkedésekről. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy megelőzzék vgy megkdályozzák olyn nygok terjesztését, melyek népszerűsítik jelen Egyezményen meghtározott űncselekményeket. 9. Cikkely - A gyermekek részvétele, mgánszektor, médi és civil társdlom 1 Mindegyik Fél ösztönzi gyermekek részvételét, életkori sjátosságiknk megfelelően, olyn állmi politikák, progrmok vgy egyé kezdeményezések kidolgozásán és végrehjtásán, melyek gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás elleni küzdelemmel kpcsoltosk. 2 Mindegyik Fél rr ösztönzi mgánszektort, különösen pedig z informtiki és hírközlési szektort, z idegenforglmt és z utzásszervezőket, nki-pénzügyi szektort vlmint civil társdlmt, hogy vegyenek részt olyn politikák kidolgozásán és lklmzásán, melyek célj gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk megelőzése, vlmint első normák evezetése önszályozás vgy közös szályozás útján. 3 Mindegyik Fél rr ösztönzi médiát, hogy djon megfelelő tájékozttást gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás tém minden vontkozásáról, tiszteleten trtv médi függetlenségét és sjtószdságot. 4 Mindegyik Fél ösztönzi zoknk projekteknek és progrmnk finnszírozását, mennyien célszerű, pénzlpok létrehozásávl, melyeket civil társdlom szereplői

6 6 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, működtetnek zzl célll, hogy megelőzzék gyermekek szexuális kizsákmányolását és szexuális ántlmzását, illetve megvédjék ez ellen gyermekeket.

7 7 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, III. Fejezet - Szkhtóságok és koordináló testületek 10. Cikkely - Nemzeti szintű intézkedések koordináció és z együttműködés érdekéen 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges intézkedéseket nnk iztosításár, hogy nemzeti vgy helyi szinten koordinálják zokt különféle szervezeteket, melyek feldt gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, illetve ennek megelőzése és üldözése, ezek szervezetek z okttási rendszeren, z egészségügyi ellátórendszeren, szociális szolgálttások rendszeréen, űnüldözésen és íráskodásn működnek. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy létrehozzák vgy kijelöljék következőket: független, szkmi nemzeti vgy helyi intézetek, melyek feldt gyermekek jogink előmozdítás és védelme, gondoskodv rról, hogy ezekhez z intézkedésekhez konkrétn meghtározott erőforrásokt és feldtköröket rendeljenek hozzá; dtgyűjtési mechnizmusok fókuszpontokkl kpcsoltosn, nemzeti vgy helyi szinteken vlmint civil társdlomml együttműködésen, gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk, mint jelenségnek megfigyelése és elemzése céljáól, figyelemmel személyiségi dtok védelmének követelményére. 3 Mindegyik Fél ösztönzi z együttműködést z illetékes állmi htóságok, civil társdlom és mgánszektor között gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk htékony megelőzése és üldözése érdekéen. IV Fejezet - Megelőző intézkedések és segítségnyújtás z áldoztoknk 11. Cikkely - Alpelvek 1 Mindegyik Fél htékony szociális progrmokt indít és multidiszciplináris struktúrákt hoz létre zzl célll, hogy megdj szükséges támogtást z áldoztoknk, közeli hozzátrtozóiknk és minden olyn személynek, ki gondozz őket. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy h egy áldozt életkorát nem lehet iztosn megállpítni, de okkl vélelmezhető, hogy z áldozt gyermek, megkpj gyermekeknek járó védelmet és segítséget, már életkoránk megállpítását megelőzően. 12. Cikkely - szexuális kizsákmányolás vgy szexuális ántlmzás gynújánk ejelentése 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy hzi törvényeken előírt, izonyos olyn hivtások gykorlóir vontkozó titoktrtási előírások, kik munkájuk során gyermekekkel is kpcsolt kerülnek, ne kdályozzák ezeket szkemereket n, hogy ejelentsék

8 8 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, gyermekvédelmi szolgáltok számár zokt helyzeteket, hol meglpozottn gynítják, hogy egy gyermek szexuális kizsákmányolás vgy szexuális ántlmzás áldozt lett.

9 9 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Mindegyik Fél megteszi szükséges törvényhozási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy ösztönözze zokt személyeket, kiknek jóhiszeműen tudomásuk vn rról vgy zt gynítják, hogy gyermekek szexuális kizsákmányolás vgy szexuális ántlmzás áldoztivá váltk, ejelentés megtételére z illetékes szolgáltoknk. 13. Cikkely - Segélyvonlk Mindegyik Fél válllj, hogy megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy ösztönözze és támogss olyn tájékozttó szolgáltok, pl. telefonos vgy internetes segélyvonlk kiépítését, melyek tnácsokt dnk hívóknk, kár izlmsn is, tiszteleten trtv névtelenségüket. 14. Cikkely - Segítségnyújtás z áldoztoknk 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy támogssák z áldoztok fiziki és pszicho-szociális rehilitálását hosszú és rövidtávon egyránt. A jelen ekezdés lpján tett intézkedések során figyelemmel kell lenni gyermekek véleményére, szükségleteire és szempontjir. 2 Mindegyik Fél intézkedéseket tesz sját nemzeti jogszályi áltl megszott keretek között nnk érdekéen, hogy együttműködjön civil szervezetekkel, más illetékes szervezetekkel illetve civil társdlom más olyn tgjivl, kik vgy melyek segítséget nyújtnk űncselekmények áldoztink. 3 Amikor gyermekek gondját viselő szülők vgy más személyek vesznek részt gyermekek szexuális kizsákmányolásán vgy szexuális ántlmzásán, 11. Cikkely (1) ekezdése lpján lklmzott eljárások következőket is mgukn fogllják: nnk lehetősége, hogy vélt elkövetőt eltávolítsák; nnk lehetősége, hogy z áldoztot kiemeljék csládi környezetéől. Ennek kiemelésnek feltételei és z időtrtm gyermekek legjo érdekeinek figyeleme vételével htározndó meg. 4 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy z áldozthoz közel álló személyek, hol z célszerű, terápiás segítséget kpjnk, nevezetesen vészhelyzeti terápiás pszichológii ellátásn részesüljenek. V. Fejezet - Intervenciós progrmok vgy intézkedések 15. Cikkely - Áltlános lpelvek 1 Mindegyik Fél gondoskodik rról illetve elősegíti, sját első jogszályi lpján, hogy htékony intervenciós progrmok illetve intézkedések álljnk rendelkezésre 16. Cikkely 1. és 2. ekezdéseien hivtkozott személyek számár, figyelemmel rr, hogy megelőzzék illetve minimlizálják nnk kockáztát, hogy megismétlődjön gyermekek ellen elkövetett szexuális jellegű űncselekmény. Ezeknek progrmoknk illetve intézkedéseknek z eljárások során minden idően elérhetőeknek kell lenniük, örtönökön elül és kívül egyránt, nemzeti jogszályokn meghtározott feltételek szerint.

10 10 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Mindegyik Fél gondoskodik rról illetve elősegíti, sját nemzeti jogszályi lpján, hogy prtnerség vgy z együttműködés más formáj lkuljon ki z illetékes htóságok között, különösen z egészségügyi és szociális szolgálttásokt irányító htóságok és írói htóság között, illetve más olyn testületek között, melyek feldt 16. Cikkely 1. és 2. ekezdéséen hivtkozott személyek figyelemmel kísérése.

11 11 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Mindegyik Fél gondoskodik rról sját első jogszályi lpján, hogy felmérjék és kiértékeljék nnk veszélyét és lehetséges kockáztit, hogy jelen Egyezményen meghtározott űncselekményeket ismételten elkövessék 16. Cikkely 1. és 2. ekezdéséen hivtkozott személyek, megfelelő progrmok illetve intézkedések meghtározásánk céljáól. 4 Mindegyik Fél gondoskodik rról sját nemzeti jogszályi lpján, hogy felmérjék evezetett progrmok és intézkedések htékonyságát. 16. Cikkely - Az intervenciós progrmokkl és intézkedésekkel megsegített személyek 1 Mindegyik Fél iztosítj, sját nemzeti jogszályi lpján, hogy zok személyek, kik ellen üntetőjogi eljárás indulht jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények ármelyikének z elkövetése mitt, részt vehessenek 15. Cikkely 1. ekezdéséen említett progrmokn illetve intézkedéseken, olyn feltételek mellett, melyek nem csorítják védelem jogit és z igzságos és párttln tárgylás követelményeit és zokkl nem ellentétesek, illetve figyelemmel z árttlnság vélelmének lpelvét előíró szályokr. 2 Mindegyik Fél iztosítj, sját első jogszályi lpján, hogy zok személyek, kiket elítéltek jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények ármelyikének z elkövetése mitt, részt vehessenek 15. Cikkely 1. ekezdéséen említett progrmokn illetve intézkedéseken. 3 Mindegyik Fél iztosítj, sját nemzeti jogszályi lpján, hogy z intervenciós progrmokt és intézkedéseket úgy dolgozzák ki illetve úgy dptálják, hogy megfeleljenek szexuális űncselekményeket elkövető gyermekek fejlődési szükségleteinek, eleértve zokt is, kik életkoruk mitt nem üntethetők, zzl célll, hogy kezeljék szexuális viselkedési prolémáikt. 17. Cikkely - Tájékozttás és eleegyezés 1 Mindegyik Fél iztosítj, sját nemzeti jogszályi lpján, hogy 16. Cikkelyen hivtkozott személyeket, kiknek intervenciós progrmokt vgy intézkedések jvsoltk, teljeskörűen tájékoztssák rról, miért tették ezt jvsltot, és hogy z dott progrmot vgy intézkedést tények teljes ismeretéen fogdják el. 2 Mindegyik Fél iztosítj, sját nemzeti jogszályi lpján, hogy zok személyek, kiknek intervenciós progrmokt vgy intézkedéseket jánlottk, visszutsíthssák zokt, h pedig elítéltekről vn szó, tájékoztssák őket z elutsítás lehetséges következményeiről. VI Fejezet - Büntető nygi jog 18. Cikkely - Szexuális ántlmzás 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntetendővé tegyék következő szándékos mgtrtásokt: szexuális tevékenység egy olyn gyermekkel, ki vontkozó nemzeti jogszályok lpján még nem érte el nemi életre vontkozó korhtárt;

12 12 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, szexuális tevékenység gyermekkel, hol: kényszerítést, erőszkos ráhtást vgy fenyegetést lklmznk; vgy visszélnek vlmilyen elismert, gyermek felé fennálló izlmi, fennhtósági vgy efolyásolási viszonnyl, eleértve csládon elüli viszonyokt is; vgy visszélnek gyermek különösen kiszolgálttott helyzetével, főként vlmilyen mentális vgy testi fogytékosság vgy függőségi helyzet mitt. 2 A fenti 1. ekezdés lklmzásán mindegyik Fél mg válsztj meg, hogy milyen életkor ltt tiltj szexuális tevékenységen vló részvételt egy gyermek számár. 3 A 1. ekezdésen foglltknk nem célj kiskorúk közötti, kölcsönös eleegyezés lpján folyttott szexuális tevékenységek szályozás. 19. Cikkely - Gyermekprostitúcióvl kpcsoltos űncselekmények 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntetendővé tegyék következő szándékos mgtrtásokt: c gyermekek prostitúciór toorzás, vgy gyermekek prostitúció küldése; gyermekek prostitúció kényszerítése, vgy hszon húzás gyermekek ilyen tevékenységéől, vgy gyermekek másfjt, ilyen jellegű kizsákmányolás; gyermekprostitúció igényevétele. 2 A jelen cikkely lklmzásán gyermekprostitúció kifejezés zt jelenti, mikor vlki egy gyermeket szexuális tevékenység céljár hsznál, és melynek során pénzt vgy vlmilyen más jutlmt vgy ellenszolgálttást dnk vgy ígérnek fizetségképpen, tekintet nélkül rr, hogy ezt kifizetést, ígéretet vgy ellenértéket gyermek kpj vgy egy hrmdik személy. 20. Cikkely - Gyermekpornográfiávl kpcsoltos űncselekmények 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntetendővé tegyék következő szándékos mgtrtásokt, mennyien zokt jogosultlnul követik el: c d e gyermekpornográfi készítése; gyermekpornográfi felkínálás vgy hozzáférhetővé tétele; gyermekpornográfi terjesztése vgy továítás; gyermekpornográfi eszerzése sját hsználtr vgy másoknk; gyermekpornográfi irtoklás;

13 13 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, f gyermekpornográfi tudtos megtekintése vgy hsznált informtiki és hírközlési technológiák segítségével. 2 A jelen cikkely lklmzásán gyermekpornográfi kifejezés minden olyn nygr vontkozik, mely vizuálisn mutt e gyermekeket vlódi vgy szimulált, nyíltn szexuális jellegű mgtrtás közen, vgy gyermekek nemi szerveit muttj e, elsősorn szexuális célll. 3 Mindegyik Fél fenntrtj jogot, hogy részen vgy egészéen mellőzze z 1. ekezdés ) és e) pontjink z lklmzását olyn pornográf nygok előállítás és irtoklás vontkozásán, melyek: kizárólg kitlált gyermekek szimulált megjelenítését vgy relisztikus képeit trtlmzzák; olyn gyermekeket árázolnk, kik elérték 18. Cikkely 2. ekezdéséen megállpított életkort, mennyien képeket eegyezésükkel készítették és irtokolják, és kizárólg sját, mgáncélú hsználtr. 4 Mindegyik Fél fenntrtj jogot, hogy részen vgy egészéen mellőzze z 1. ekezdés f) pontjánk lklmzását. 21. Cikkely - Gyermekek pornográf szerepeltetésével kpcsoltos űncselekmények 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntetendővé tegyék következő szándékos mgtrtásokt: c gyermekek toorzás pornográf szereplésre, vgy gyermekek küldése ilyen szereplésre; gyermekek pornográf szereplésre kényszerítése, vgy hszon húzás gyermekek ilyen tevékenységéől, vgy gyermekek másfjt, ilyen jellegű kizsákmányolás; olyn pornográf szereplések tudtos látogtás, melyeken gyermekszereplők is vnnk. 2 Mindegyik Fél fenntrthtj jogot 1.c) pont lklmzásánk korlátozásár olyn eseteken, hol gyermekek toorzás vgy kényszerítése z 1.) vgy ) pontok lpján történt. 22. Cikkely - Gyermekek megrontás Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntethető legyen z, h vlki egy olyn gyermekkel, ki még nem érte 18. Cikkely 2. ekezdésének lklmzásán megállpított életkort, szexuális ántlmzást vgy szexuális tevékenységet nézet meg, még kkor is, h nem kell enne részt vennie.

14 14 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Cikkely - Gyermekek ráírás szexuális jellegű tevékenységekre Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntethető legyen z, h vlki informtiki illetve kommunikációs technológiák lklmzásávl tudtosn jánltot tesz rr, hogy egy felnőtt olyn gyermekkel tlálkozzon, ki még nem érte 18. Cikkely 2. ekezdésének lklmzásán megállpított életkort, zzl célll, hogy elkövesse 18. Cikkely 1.) pontján vgy 20. Cikkely 1.) pontján megállpított űncselekmények ármelyikét z dott gyermek ellen, mennyien z jánltot olyn tényleges tettek követték, melyek elvezettek ehhez tlálkozáshoz Bűncselekmények kísérletének elősegítése vgy támogtás 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy h tudtosn elősegítik vgy támogtják jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények elkövetését, z űncselekménynek minősüljön. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy h tudtosn megkísérlik jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények elkövetését, z űncselekménynek minősüljön. 3 Mindegyik Fél fenntrtj jogot, hogy részen vgy egészéen mellőzze z 2. ekezdésen foglltk lklmzását olyn űncselekményekre, melyek meghtározásáról 20. Cikkely 1.), d), és e) pontji, 21. Cikkely 1.c) pontj, 22. és 23. Cikkely rendelkezik Bíráskodás 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy íráskodásr kerüljön sor jelen Egyezmény szerint megállpított űncselekmények mitt, mennyien: c d e űncselekményt területén követték el; vgy z dott Fél zászlój ltt hjózó vízi jármű fedélzetén; vgy olyn légi jármű fedélzetén, melyet z dott Fél jogszályi szerint jegyeztek e; vgy űncselekményt z dott Fél egyik állmpolgár követte el; vgy olyn személy, ki z ország területén szokásos trtózkodási hellyel rendelkezik. 2 Mindegyik Fél törekszik rr, hogy megtegye szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy íráskodásr kerüljön sor jelen Egyezmény szerint megállpított űncselekmények mitt, mennyien űncselekményt vlmelyik állmpolgár vgy olyn személy sérelmére követték el, ki z ország területén szokásos trtózkodási hellyel rendelkezik. 3 Mindegyik Fél jogosult rr, z láírás idején vgy mikor letéte helyezi rtifikációról, elfogdásról, jóváhgyásról vgy cstlkozásról szóló okirtát, hogy z Európ Tnács Főtitkárához címzett nyiltkozttl kinyilváníts, hogy fenntrtj jogot rr, hogy jelen cikkely 1.e) pontján fogllt íráskodási szályokt ne lklmzz, vgy csk meghtározott eseteken és feltételek mellett lklmzz.

15 15 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Azoknk űncselekményeknek z üldözése érdekéen, melyeket jelen Egyezmény 18., 19., Cikkelyei illetve 20. Cikkely 1.) pontj és 21. Cikkely 1.) pontj állpít meg, mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk iztosításár, hogy z 1.d) pont szerinti íráskodását ne rendelje lá nnk feltételnek, hogy cselekményeket jog üntetni rendelje zon helyen, hol zokt elkövették. 5 Mindegyik Fél jogosult rr, z láírás idején vgy mikor letéte helyezi rtifikációról, elfogdásról, jóváhgyásról vgy cstlkozásról szóló okirtát, hogy z Európ Tnács Főtitkárához címzett nyiltkozttl kinyilváníts, hogy fenntrtj jogot rr, hogy jelen cikkely 4 ekezdéséen foglltk lklmzását korlátozz, olyn űncselekményekkel kpcsoltosn, melyeket 18. Cikkely 1.) pontjánk második és hrmdik frnci ekezdése állpít meg, zokr z esetekre, mikor sját állmpolgáránk szokásos trtózkodási helye sját területén vn. 6 Azoknk űncselekményeknek z üldözése érdekéen, melyeket jelen Egyezmény 18., 19., Cikkelyei illetve 20. Cikkely 1.) pontj és 21. Cikkely állpít meg, mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk iztosításár, hogy z 1.d) és e) pontok szerinti íráskodását ne rendelje lá nnk feltételnek, hogy gynúsítás kkor kezdeményezhető, h z áldozt feljelentést tett, vgy h nnk helynek z Állmától érkezett ejelentés, hol űncselekményt elkövették. 7 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy íráskodásr kerüljön sor jelen Egyezmény szerint megállpított űncselekmények mitt zokn z eseteken, mikor gynúsított z ország területén trtózkodik, és nem dj ki egy másik Félnek pusztán gynúsított állmpolgárság lpján. 8 Amennyien egynél tö Fél kíván íráskodni egy vélt űntény mitt jelen Egyezmény lpján, minden érintett Fél, mennyien ez lehetséges, konzultálni fog nnk érdekéen, hogy megállpítsák vádemelés szempontjáól legmegfelelő jogszolgálttási területet. 9 A nemzetközi jog áltlános szályink sérelme nélkül, jelen Egyezmény nem zárj ki zt, hogy ármelyik Fél üntetőíráskodást gykoroljon sját nemzeti jogszályi szerint. 26. Cikkely - Szervezetek felelőssége 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy jogi személyeket is felelősségre lehessen vonni jelen Egyezmény szerinti űncselekmények elkövetése mitt, mennyien zokt jogi személy jvár követte el egy olyn természetes személy, vgy egyénileg, vgy pedig jogi személy vlmelyik szervezetének tgjként, ki vezető eosztást tölt e jogi személynél következők lpján: c felhtlmzás jogi személy képviseletére; döntési jogosultság jogi személy nevéen; felhtlmzás irányítás gykorlásár jogi személyen elül. 2 Azoktól z esetektől eltekintve, melyekről z 1. ekezdés rendelkezik, mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy jogi személyeket is felelősségre lehessen vonni, mennyien vlmilyen, z 1. ekezdésen

16 16 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, hivtkozott természetes személy áltli felügyelet vgy ellenőrzés elmulsztás tette lehetővé z jelen Egyezményen meghtározott űncselekmény elkövetését z dott jogi személy jvár, z elkövető pedig jogi személy felhtlmzás lpján eljáró természetes személy volt.

17 17 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Az dott Fél jogi lpelvei szerint, egy jogi személy felelőssége lehet üntetőjogi, polgárjogi vgy közigzgtási. 4 Ez felelősségrevonás nem érinti zoknk természetes személyeknek üntetőjogi felelősségét, kik űncselekményt elkövették. 27. Cikkely - Sznkciók és intézkedések 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy jelen Egyezmény szerint megállpított űncselekményeket htékony, rányos és elrettentő erejű sznkciókkl üntessék, figyelemmel zok súlyosságár. Ezen sznkciók közé trtozik szdságvesztés, mi kidtáshoz is vezethet. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy zokt jogi személyeket, kiket 26. Cikkely lpján vonnk felelősségre, htékony, rányos és elrettentő erejű sznkciókkl üntessék, mi jelenthet üntetőjogi vgy nem üntetőjogi lpon kiszott pénzüntetést illetve más intézkedéseket, különösen: c d kizárást vlmilyen állmi jutttásól vgy segélyől; ideiglenes vgy végleges eltiltást üzleti tevékenység gykorlásától; írósági felügyelet lá helyezést; íróság áltl elrendelt felszámolási eljárást. 3 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy: el lehessen rendelni következők lefogllását és elkozását: olyn jvk, dokumentumok és más eszközök, melyeket felhsználtk jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények elkövetésére vgy z elkövetés megkönnyítésére; z említett űncselekmény elkövetéséől szármzó nygi hszon, vgy z vgyoni előny, mely megfelel ennek hszonnk; lehetséges legyen zoknk létesítményeknek z ideiglenes vgy végleges ezárás, melyeket felhsználtk jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények elkövetésére, jóhiszemű hrmdik személyek jogink sérelme nélkül, illetve z elkövető számár megtilthssák, ideiglenesen vgy véglegesen, nnk szkmi vgy önkéntes tevékenységnek gykorlását, mely gyermekekkel vló érintkezéssel jár, és melynek során űncselekményt elkövették. 4 Mindegyik Fél jogosult rr, hogy más intézkedéseket is hozzon z elkövetőkkel szemen, így például szülői jogok megvonás, illetve z elítélt személyek megfigyelés ltt trtás vgy felügyelete.

18 18 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Mindegyik Fél rendelkezhet rról, hogy jelen cikkely lpján elkozott, űncselekményől szármzó hsznot vgy vgyontárgykt egy külön lp irányítj, melyől jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények áldozti számár működtetett megelőző vgy segítségnyújtási progrmokt finnszírozzák. 28. Cikkely - súlyosító körülmények Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy következő körülményeket, mennyien még nem képezik űncselekményi tényállás elemeit, nemzeti jogszályok vontkozó előírásivl összhngn súlyosító körülményként vegyék figyeleme jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények üntetési tételeinek megállpításkor: c d e f g űncselekmény súlyosn károsított z áldozt fiziki vgy mentális egészségét; űncselekményt kínzás vgy súlyos erőszk előzte meg vgy kísérte; űncselekményt egy különösen veszélyeztetett áldozt sérelmére követték el; űncselekményt egy csládtg, gyermekkel együtt élő személy vgy olyn személy követte el, ki visszélt htlmávl; űncselekményt tö emer közösen követte el; űncselekményt űnszervezet keretéen követték el; z elkövetőt korán már elítélték ilyen jellegű űncselekmények mitt. 29. Cikkely Korái elmrsztló ítéletek Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntetés kiszáskor lehetőség nyíljon olyn, másik Fél áltl hozott jogerős ítéleteknek figyelemevételére, melyeket jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények mitt sztk ki. VII. Fejezet - Vizsgált, űnüldözés és eljárási szályok 30. Cikkely - Alpelvek 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy vizsgáltokt és üntetőjogi eljárásokt gyermek érdekeinek legmesszemenő figyelemevételével és jogink tiszteleten trtásávl folytssák le. 2 Mindegyik Fél védelmező jellegű megközelítést lklmz z áldoztok iránt, gondoskodnk rról, hogy vizsgáltok és üntetőjogi eljárások ne súlyosítsák gyermek áltl elszenvedett trumát, és hogy üntetőjogi igzságszolgálttás áltl dott válszt szükség esetén segítségnyújtás kövesse. 3 Mindegyik Fél gondoskodik rról, hogy vizsgáltokt és üntetőjogi eljárásokt kiemelt fontossággl kezeljék, és hogy ezek semmiféle indokoltln késedelmet ne szenvedjenek.

19 19 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Mindegyik Fél gondoskodik rról, hogy jelen fejezet lpján meghozhtó intézkedések ne csorítsák védelem jogit és méltányos és párttln pereskedés követelményeit, z Emeri Jogok és Alpvető Szdságok védelméről szóló Egyezmény 6. Cikkelyének megfelelően. 5 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket sját nemzeti jogszályink lpelvei szerint: nnk iztosítás érdekéen, hogy jelen Egyezmény lpján meghtározott űncselekményeket htékonyn vizsgálják ki és üldözzék, mennyien célszerű, kár titkos nyomozti cselekményekkel is; nnk érdekéen, hogy vizsgáltn résztvevő szervezetek vgy nyomozó hivtlok zonosíthssák 20. Cikkely lpján megállpított űncselekmények áldoztit, különösen gyermekpornográfi körée trtozó nygok elemzésével, úgymint olyn fényképek és udiovizuális felvételek, melyeket informtiki illetve kommunikációs technológiák segítségével továítottk vgy tettek elérhetővé. 31. Cikkely - Áltlános védelmi intézkedések 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy megvédjék z áldoztok jogit és érdekeit, eleértve tnú státuszuk mitti különleges igényeiket vizsgáltok és üntetőjogi eljárások minden szkszán, különösen következők révén: c d e f tájékozttják őket jogikról és rendelkezésükre álló szolgálttásokról, és kivéve h kifejezetten nem krnk ilyen információkt kpni, pnszuk kivizsgálásánk eredményeiről, vádkról, vizsgált vgy eljárás áltlános menetéről, z n játszott szerepükről illetve esetük lezárásáról; gondoskodnk rról, leglá zokn z eseteken, mikor z áldoztok és csládjik veszélyen lehetnek, hogy szükség esetén tájékoztssák őket mikor vádlottt illetve elítéltet ideiglenesen vgy véglegesen szdlár helyezik; nemzeti jogszályok eljárásjogi szályivl összhngn lehetővé teszik számukr, hogy meghllgssák őket íróságon, izonyítékot szolgáltssnk és zt is megválszthssák, hogy véleményüket, szükségleteiket és ggályikt közvetlenül vgy vlmilyen közvetítő útján krják-e elődni és kiértékeltetni; megfelelő támogtó szolgáltok álljnk rendelkezésükre nnk érdekéen, hogy jogikt és z érdekeiket megfelelő módon elődják és figyeleme vegyék; megvédik személyiségi jogikt, titokn trtják kilétüket és képmásukt, és intézkedéseket tesznek nemzeti jogszályok lpján nnk érdekéen, hogy ne kerüljenek nyilvánosságr olyn információk, melyekől megállpíthtó kilétük; gondoskodnk iztonságukról, vlmint csládjuk és mellettük tnúskodók iztonságáról, megvédik őket megfélemlítéstől, osszútól és z ismételt áldozttá válástól;

20 20 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, g gondoskodnk rról, hogy z áldoztok és z elkövetők ne tlálkozznk egymássl sem íróságon, sem pedig űnüldöző szervezetek helyiségeien, kivéve h z illetékes htóságok másként rendelik gyermek legjo érdekeinek figyelemevételével, vgy h vizsgáltok illetve z eljárás szükségessé teszi tlálkozást. 2 Mindegyik Fél gondoskodik rról, hogy z áldoztok már z első olyn lklomml, mikor kpcsolt kerülnek z illetékes htósággl, tájékozttást kphssnk megfelelő írósági és közigzgtási eljárásokról. 3 Mindegyik Fél gondoskodik rról, hogy z áldoztok indokolt eseten díjmentesen kphssnk jogsegélyt, mikor felmerül nnk lehetősége, hogy részt vegyenek üntetőjogi eljárásn. 4 Mindegyik Fél lehetővé teszi írói htóságoknk, hogy kinevezzenek egy különleges képviselőt z áldozt számár n z eseten, mikor nemzeti jogszályok lpján ő is részt vehet üntetőjogi eljárásn, és mennyien zok személyek, kik szülői felelősséget viselik, nem képviselhetik gyermeket een z eljárásn, mivel összeférhetetlenség áll fenn köztük és z áldozt közt. 5 Mindegyik Fél gondoskodik rról, joglkotási vgy egyé intézkedések útján, sját nemzeti jogszályi áltl megszott feltételeknek megfelelően, hogy z áldoztot csoportok, lpítványok, szövetségek, kormányzti vgy civil szervezetek segíthessék és/vgy támogthssák nnk eleegyezésével, jelen Egyezményen meghtározott űncselekményekkel kpcsoltos üntetőjogi eljárás során. 6 Mindegyik Fél gondoskodik rról, hogy jelen cikkely lpján z áldoztoknk dndó tájékozttást olyn módon dják meg, mi megfelel életkoruknk és érettségi szintjüknek, vlmint olyn nyelven, melynek megértése nem okoz nehézséget számukr. 32. Cikkely - Eljárások kezdeményezése Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy zok vizsgáltok illetve űnüldözési eljárások, melyek jelen Egyezmény lpján meghtározott űncselekmények mitt indultk, ne lehessenek z áldozt áltl tett ejelentés vgy feljelentés függvényei, és hogy z eljárások kkor is folyttódhssnk, h z áldozt visszvont ejelentését. 33. Cikkely - Elévülés Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy zon eljárások kezdeményezésének z elévülési ideje, melyeket 18. Cikkely, 19. Cikkely 1.) és ) pontji, 21. Cikkely 1.) és ) pontji áltl meghtározott űncselekmények mitt indítnk, elég hosszú legyen hhoz, hogy z eljárást htékonyn el lehessen indítni kkor is, mikor z áldozt már elérte ngykorúságot, és hogy összhngn legyen z elkövetett űn súlyávl.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROSTAT Főigzgtó-helyettes 0-2 egység: Sttisztiki irányítás, minőség és értékelés AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE Önértékelő kérdőív A kérdőív kitölthető elektronikus úton z

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK törvény htály 1. 2 E törvény htály h nemzetközi mgánjog szbályi eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyn munkviszonyr,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1670 JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK,

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 23. szám 2009. deemer 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 287/2009. (XII. 10.) Ö.h. A települési

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

II/1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2008. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

II/1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2008. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Önkormányzt (körjegyzőség) Megye, főváros KSH megyekód székhelye KSH településkód Jász-Ngykun-Szolnok 6 Jászerény 8209 II/. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május Az infokommunikációs technológiák hsználtánk infrstrukturális feltételrendszere: A hálózti hozzáférés, z összekpcsolás és z egyetemes szolgálttások prolémköre és szályozási keretek Mjor Iván MTA Közgzdságtudományi

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK Adásvételi szerződés z esztergomi Vszry Kolos Kórház részére ngykonyhi, szlgos, ipri mosogtógép szállításár és üzembe helyezésére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 2016. 1.

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK 1. számú melléklet Felolvsólp Fővárosi Önkormányzt Idősek Otthon (1102 Budpest, Hlom u.31.) 1103 Budpest, Gergely utc 85-87. sz. ltti részlegben A és B épületek, vlmint

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI Adtszolgálttók:

Részletesebben

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése Hrmdik típusú nyelvek és véges utomták Formális nyelvek, 10. gykorlt Házi feldtok megoldás 1. feldt Melyik nyelvet fogdj el következő utomt? c q 0 q 1 q 2 q 3 q 1 q 4 q 2 q 4 q 2 q 0 q 4 q 3 q 3 q 4 q

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

A KINYOMTATOTT BEVALLÁST NE FELEJTSE EL A FŐLAPON ALÁÍRNI, MERT ENNEK HIÁNYÁBAN ÉRVÉNYTELEN!

A KINYOMTATOTT BEVALLÁST NE FELEJTSE EL A FŐLAPON ALÁÍRNI, MERT ENNEK HIÁNYÁBAN ÉRVÉNYTELEN! Tisztelt Adózó! Köszönjük, hogy evllás kitöltéséhez z Áltlános Nyomttványkitöltő progrmot hsználj! Amennyien Ön mgánszemélyként, egyéni válllkozóként, és/vgy őstermelőként rendelkezik dószámml, kkor zt

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE)

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE) NYÍRSÉGTERV KFT. Tervszám: 47/2013. Cím: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel/fx: 42/421-303 E-mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu KENÉZLŐ

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29.

L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29. HU L 197/24 Az Európi Unió Hivtlos Lpj 2009.7.29. A BIZOTTSÁG 684/2009/EK ENDELETE (2009. július 24.) 2008/118/EK tnácsi irányelvnek jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállításához

Részletesebben

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 4025 Debrecen, Széchenyi utc 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Részletesebben