Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen"

Átírás

1 Európ Tnács Egyezmény Sorozt sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote

2 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Premulum Az Európ Tnács Tgállmi és jelen dokumentum töi láírój; Tekintettel rr, hogy z Európ Tnács célj tgji közötti szoros egység kivívás; Tekintettel rr, hogy minden gyereknek jog rr védelemre, mely kiskorúként megilleti csládj, társdlom és z Állm részéről; Tudtán nnk, hogy gyermekek szexuális kizsákmányolás, különösen pedig gyermekpornográfi és -prostitúció, vlmint gyermekek szexuális ántlmzásánk minden formáj, eleértve külföldön elkövetett cselekményeket is, romoló htássl vn gyermekek egészségére és pszichoszociális fejlődésére; Tudtán nnk, hogy gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ggsztó rányokt öltött mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten, különösen n tekinteten, hogy mind gyermekek, mind z elkövetők fokozott mértéken lklmzzák z informtiki és kommunikációs technológiákt (ICT), és hogy gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás elleni küzdelem nemzetközi együttműködést igényel; Tudtán nnk, hogy gyermekek jól-léte és mindenek felett álló érdeke lpértékek, melyeket vlmennyi Tgállm mgáénk tekint, és melyek megvlósulását diszkrimináció nélkül kell elősegíteni; Felidézve z Európ Tnács 3. Állm- és Kormányfői Csúcstlálkozóján (Vrsó, május 16-17) elfogdott Akciótervet, mely intézkedések kidolgozásár hív fel gyermekek szexuális kizsákmányolásánk megszüntetése érdekéen; Különösen is felidézve Miniszteri Bizottság R (91) 11 számú jánlását gyermekek és fitl felnőttek szexuális kizsákmányolásáról, prostitúciójáról és velük folyttott emerkereskedelemről, Rec(2001)16 számú Ajánlást gyermekek szexuális kizsákmányolás elleni védelméről, vlmint Kierűnözésról szóló Egyezményt (ETS 185 sz.), különösen pedig nnk 9. pontját, vlmint z Európ Tnács Egyezményét z Emerkereskedelem Elleni Fellépésről (CETS 197. sz.); Figyelemmel z Emeri Jogok és Alpvető szdságok védelméről szóló Egyezményre (1950, ETS 5. sz.), módosított Európi Szociális Chrtár (1996, ETS 163 sz.) vlmint Gyermekek Jogink Gykorlásáról szóló Európi Egyezményre (1996, ETS 160 sz.); Szintén figyelemmel z Egyesült Nemzetek Gyermekjogi Egyezményére, különösen nnk 34. Cikkelyére, gyermekek áru ocsátásáról, gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról szóló Opcionális Jegyzőkönyvre, z Emerek, Különösen Nők és Gyerekek Áru Bocsátásánk Megkdályozásáról, Megszüntetéséről és Megüntetéséről szóló Protokollr, mely z Egyesült Nemzetek Trnszncionális Szervezett Bűnözésről szóló Egyezményét egészíti ki, vlmint Nemzetközi Munkügyi Szervezet Egyezményére Gyermekmunk Legrossz Formáink Megszüntetéséről;

3 3 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Figyelemmel z Európi Unió Tnácsánk Kerethtároztár Gyermekek Szexuális Kizsákmányolás és Gyermekpornográfi Elleni Hrcról (2004/68/JHA), z Európi Unió Tnácsánk Kerethtároztár z Áldoztok jogállásáról űnügyi eljárásokn (2001/220/JHA), vlmint Európi Unió Tnácsánk Kerethtároztár z Emerkereskedelem elleni hrcról (2002/629/JHA); Kellő figyelmet szentelve z erre területre érvényes nemzetközi egyezményeknek és progrmoknk, különösen stockholmi Gyermekek Üzletszerű Szexuális Kizsákmányolás elleni 1. Kongresszuson elfogdott Nyiltkoztnk és Cselekvési Progrmnk, (1996. ugusztus 27-31), Gyermekek Üzletszerű Szexuális Kizsákmányolás elleni 2. Kongresszuson elfogdott Yokohmi Válllásnk (2001. decemer 17-20), Gyermekek Üzletszerű Szexuális Kizsákmányolás elleni 2. Kongresszus udpesti előkészítő Konferenciáján (2001. novemer 20-21) elfogdott Válllásnk és Akciótervek, z Egyesült Nemzetek Közgyűlése áltl elfogdott S-27/2 sz., Egy világ, mely megfelelő gyermekeknek című Htároztnk, vlmint Európát építünk gyermekeknek és gyermekekkel című hároméves progrmnk, melyet 3. Csúcsértekezlet után fogdtk el, és moncói Konferenci léptetett htály (2006. április 4-5). Azzl feltett szándékkl, hogy htékonyn járuljunk hozzá hhoz közös célhoz, hogy megvédjük gyermekeket szexuális kizsákmányolástól és szexuális ántlmzástól, kárki is legyen z elkövető, és hogy segítséget nyújtsunk z áldoztoknk; Figyeleme véve z igényt egy olyn átfogó nemzetközi egyezmény meglkotásár, mely gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás elleni hrc megelőző, védelmező és üntetőjogi spektusir koncentrál, és létrehoz egy specifikus megfigyelő mechnizmust, Az láikn állpodtk meg: I. Fejezet - Célok, diszkrimináció tillm és meghtározások 1. Cikkely - Célok 1 A jelen Egyezmény célji következők: c gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk megelőzése és hrc ezek ellen; szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás gyermekkorú áldozti jogink védelme; nemzeti és nemzetközi együttműködés előmozdítás gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen. 2 Annk érdekéen, hogy jelen Egyezmény rendelkezéseit Felek htékonyn végre tudják hjtni, z Egyezmény rendelkezik egy specifikus megfigyelő mechnizmus létrehozásáról.

4 4 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Cikkely - A diszkrimináció tillmánk elve A jelen Egyezményen fogllt rendelkezések Felek áltli megvlósítását, különösen pedig olyn intézkedések lklmzását, melyek z áldoztok jogit védik, mindenféle tuljdonságr, úgymint nemre, fjr, őrszínre, nyelvre, vllásr, politiki vgy más véleményre, nemzeti vgy társdlmi eredetre, szármzásr, nemzeti kiseséghez kötődésre, vgyoni helyzetre, születési helyre, szexuális orientációr, egészségi állpotr, fogytékosságr vgy egyé állpotr vló tekintet nélkül kell iztosítni. 3. Cikkely - Meghtározások A jelen Egyezmény lklmzásán: c gyermek 18 év ltti személyt jelent; gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás zt mgtrtást fogllj mgán, melyre részletesen hivtkozunk jelen Egyezmény cikkelyeien; z áldozt olyn gyermeket jelent, kivel szemen szexuális kizsákmányolást vgy szexuális ántlmzást követtek el. II. Fejezet - Megelőző intézkedések 4. Cikkely - Alpelvek Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy megkdályozz gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk minden formáját, és hogy megvédje gyermekeket. 5. Cikkely - A munkájuk során gyermekekkel kpcsolt kerülő személyek toorzás, képzése és tudtosságuk növelése 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges törvényhozási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy ösztönözze gyermekek jogvédelmével kpcsoltos tudtosságot zoknk személyeknek köréen, kik munkájuk során rendszeresen kpcsolt kerülnek gyermekekkel z okttásn, z egészségügyen, szociális védelemen, írósági és rendészeti szektorokn, vlmint sport- kulturális és szdidős tevékenységek terén. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges törvényhozási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy z 1. ekezdésen hivtkozott személyek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk témköréen, illetve ismerjék z ennek felismerését szolgáló eszközöket és 12. Cikkely 1. ekezdéséen említett lehetőséget. 3 Mindegyik Fél megteszi szükséges törvényhozási vgy egyé intézkedéseket, sját első jogszályivl összhngn nnk érdekéen, hogy zokn munkköröken, melyeknek gykorlás során dolgozók rendszeresen kpcsolt kerülnek gyermekekkel, ne dolgozhssnk olyn személyek, kiket korán elítéltek gyermekek szexuális kizsákmányolásáért vgy gyermekek szexuális ántlmzásáért.

5 5 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Cikkely - A gyermekek okttás Mindegyik Fél megteszi szükséges törvényhozási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy gyermekek z áltlános- és középiskoli okttásn életkori sjátosságiknk megfelelő tájékozttást kpjnk szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás kockáztiról és rról is, milyen eszközökkel védhetik meg mgukt. Ezt tájékozttást szülőkkel együttműködésen kell nyújtni, hol ez célszerű, egy áltlános szexuális felvilágosítás keretéen, melynek során külön figyelmet kell szentelni kockáztos helyzeteknek, különösen is zoknk, melyek új informtiki és kommunikációs technológiák révén állhtnk elő. 7. Cikkely - Megelőző intervenciós progrmok és intézkedések Mindegyik Fél köteles gondoskodni rról, hogy zok személyek, kik ttól félnek, hogy elkövethetik vlmelyik, jelen Egyezmény szerint meghtározott űncselekményt, mennyien ez célszerű, részt vehessenek htékony intervenciós progrmokn illetve legyen lehetőségük rr, hogy kiértékeljék űncselekmény elkövetésének vlószínűségét és kiküszööljék ennek kockáztát. 8. Cikkely - A széles nyilvánosság számár szükséges intézkedések 1 Mindegyik Fél kötelezi mgát rr, hogy tudtosságnövelő kmpányokt segít elő vgy onyolít le széles nyilvánosság számár, melyek keretéen tájékozttást nyújtnk gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás témkören, vlmint rendelkezésre álló megelőző intézkedésekről. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy megelőzzék vgy megkdályozzák olyn nygok terjesztését, melyek népszerűsítik jelen Egyezményen meghtározott űncselekményeket. 9. Cikkely - A gyermekek részvétele, mgánszektor, médi és civil társdlom 1 Mindegyik Fél ösztönzi gyermekek részvételét, életkori sjátosságiknk megfelelően, olyn állmi politikák, progrmok vgy egyé kezdeményezések kidolgozásán és végrehjtásán, melyek gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás elleni küzdelemmel kpcsoltosk. 2 Mindegyik Fél rr ösztönzi mgánszektort, különösen pedig z informtiki és hírközlési szektort, z idegenforglmt és z utzásszervezőket, nki-pénzügyi szektort vlmint civil társdlmt, hogy vegyenek részt olyn politikák kidolgozásán és lklmzásán, melyek célj gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk megelőzése, vlmint első normák evezetése önszályozás vgy közös szályozás útján. 3 Mindegyik Fél rr ösztönzi médiát, hogy djon megfelelő tájékozttást gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás tém minden vontkozásáról, tiszteleten trtv médi függetlenségét és sjtószdságot. 4 Mindegyik Fél ösztönzi zoknk projekteknek és progrmnk finnszírozását, mennyien célszerű, pénzlpok létrehozásávl, melyeket civil társdlom szereplői

6 6 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, működtetnek zzl célll, hogy megelőzzék gyermekek szexuális kizsákmányolását és szexuális ántlmzását, illetve megvédjék ez ellen gyermekeket.

7 7 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, III. Fejezet - Szkhtóságok és koordináló testületek 10. Cikkely - Nemzeti szintű intézkedések koordináció és z együttműködés érdekéen 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges intézkedéseket nnk iztosításár, hogy nemzeti vgy helyi szinten koordinálják zokt különféle szervezeteket, melyek feldt gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, illetve ennek megelőzése és üldözése, ezek szervezetek z okttási rendszeren, z egészségügyi ellátórendszeren, szociális szolgálttások rendszeréen, űnüldözésen és íráskodásn működnek. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy létrehozzák vgy kijelöljék következőket: független, szkmi nemzeti vgy helyi intézetek, melyek feldt gyermekek jogink előmozdítás és védelme, gondoskodv rról, hogy ezekhez z intézkedésekhez konkrétn meghtározott erőforrásokt és feldtköröket rendeljenek hozzá; dtgyűjtési mechnizmusok fókuszpontokkl kpcsoltosn, nemzeti vgy helyi szinteken vlmint civil társdlomml együttműködésen, gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk, mint jelenségnek megfigyelése és elemzése céljáól, figyelemmel személyiségi dtok védelmének követelményére. 3 Mindegyik Fél ösztönzi z együttműködést z illetékes állmi htóságok, civil társdlom és mgánszektor között gyermekek szexuális kizsákmányolásánk és szexuális ántlmzásánk htékony megelőzése és üldözése érdekéen. IV Fejezet - Megelőző intézkedések és segítségnyújtás z áldoztoknk 11. Cikkely - Alpelvek 1 Mindegyik Fél htékony szociális progrmokt indít és multidiszciplináris struktúrákt hoz létre zzl célll, hogy megdj szükséges támogtást z áldoztoknk, közeli hozzátrtozóiknk és minden olyn személynek, ki gondozz őket. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy h egy áldozt életkorát nem lehet iztosn megállpítni, de okkl vélelmezhető, hogy z áldozt gyermek, megkpj gyermekeknek járó védelmet és segítséget, már életkoránk megállpítását megelőzően. 12. Cikkely - szexuális kizsákmányolás vgy szexuális ántlmzás gynújánk ejelentése 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy hzi törvényeken előírt, izonyos olyn hivtások gykorlóir vontkozó titoktrtási előírások, kik munkájuk során gyermekekkel is kpcsolt kerülnek, ne kdályozzák ezeket szkemereket n, hogy ejelentsék

8 8 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, gyermekvédelmi szolgáltok számár zokt helyzeteket, hol meglpozottn gynítják, hogy egy gyermek szexuális kizsákmányolás vgy szexuális ántlmzás áldozt lett.

9 9 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Mindegyik Fél megteszi szükséges törvényhozási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy ösztönözze zokt személyeket, kiknek jóhiszeműen tudomásuk vn rról vgy zt gynítják, hogy gyermekek szexuális kizsákmányolás vgy szexuális ántlmzás áldoztivá váltk, ejelentés megtételére z illetékes szolgáltoknk. 13. Cikkely - Segélyvonlk Mindegyik Fél válllj, hogy megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy ösztönözze és támogss olyn tájékozttó szolgáltok, pl. telefonos vgy internetes segélyvonlk kiépítését, melyek tnácsokt dnk hívóknk, kár izlmsn is, tiszteleten trtv névtelenségüket. 14. Cikkely - Segítségnyújtás z áldoztoknk 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy támogssák z áldoztok fiziki és pszicho-szociális rehilitálását hosszú és rövidtávon egyránt. A jelen ekezdés lpján tett intézkedések során figyelemmel kell lenni gyermekek véleményére, szükségleteire és szempontjir. 2 Mindegyik Fél intézkedéseket tesz sját nemzeti jogszályi áltl megszott keretek között nnk érdekéen, hogy együttműködjön civil szervezetekkel, más illetékes szervezetekkel illetve civil társdlom más olyn tgjivl, kik vgy melyek segítséget nyújtnk űncselekmények áldoztink. 3 Amikor gyermekek gondját viselő szülők vgy más személyek vesznek részt gyermekek szexuális kizsákmányolásán vgy szexuális ántlmzásán, 11. Cikkely (1) ekezdése lpján lklmzott eljárások következőket is mgukn fogllják: nnk lehetősége, hogy vélt elkövetőt eltávolítsák; nnk lehetősége, hogy z áldoztot kiemeljék csládi környezetéől. Ennek kiemelésnek feltételei és z időtrtm gyermekek legjo érdekeinek figyeleme vételével htározndó meg. 4 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy z áldozthoz közel álló személyek, hol z célszerű, terápiás segítséget kpjnk, nevezetesen vészhelyzeti terápiás pszichológii ellátásn részesüljenek. V. Fejezet - Intervenciós progrmok vgy intézkedések 15. Cikkely - Áltlános lpelvek 1 Mindegyik Fél gondoskodik rról illetve elősegíti, sját első jogszályi lpján, hogy htékony intervenciós progrmok illetve intézkedések álljnk rendelkezésre 16. Cikkely 1. és 2. ekezdéseien hivtkozott személyek számár, figyelemmel rr, hogy megelőzzék illetve minimlizálják nnk kockáztát, hogy megismétlődjön gyermekek ellen elkövetett szexuális jellegű űncselekmény. Ezeknek progrmoknk illetve intézkedéseknek z eljárások során minden idően elérhetőeknek kell lenniük, örtönökön elül és kívül egyránt, nemzeti jogszályokn meghtározott feltételek szerint.

10 10 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Mindegyik Fél gondoskodik rról illetve elősegíti, sját nemzeti jogszályi lpján, hogy prtnerség vgy z együttműködés más formáj lkuljon ki z illetékes htóságok között, különösen z egészségügyi és szociális szolgálttásokt irányító htóságok és írói htóság között, illetve más olyn testületek között, melyek feldt 16. Cikkely 1. és 2. ekezdéséen hivtkozott személyek figyelemmel kísérése.

11 11 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Mindegyik Fél gondoskodik rról sját első jogszályi lpján, hogy felmérjék és kiértékeljék nnk veszélyét és lehetséges kockáztit, hogy jelen Egyezményen meghtározott űncselekményeket ismételten elkövessék 16. Cikkely 1. és 2. ekezdéséen hivtkozott személyek, megfelelő progrmok illetve intézkedések meghtározásánk céljáól. 4 Mindegyik Fél gondoskodik rról sját nemzeti jogszályi lpján, hogy felmérjék evezetett progrmok és intézkedések htékonyságát. 16. Cikkely - Az intervenciós progrmokkl és intézkedésekkel megsegített személyek 1 Mindegyik Fél iztosítj, sját nemzeti jogszályi lpján, hogy zok személyek, kik ellen üntetőjogi eljárás indulht jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények ármelyikének z elkövetése mitt, részt vehessenek 15. Cikkely 1. ekezdéséen említett progrmokn illetve intézkedéseken, olyn feltételek mellett, melyek nem csorítják védelem jogit és z igzságos és párttln tárgylás követelményeit és zokkl nem ellentétesek, illetve figyelemmel z árttlnság vélelmének lpelvét előíró szályokr. 2 Mindegyik Fél iztosítj, sját első jogszályi lpján, hogy zok személyek, kiket elítéltek jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények ármelyikének z elkövetése mitt, részt vehessenek 15. Cikkely 1. ekezdéséen említett progrmokn illetve intézkedéseken. 3 Mindegyik Fél iztosítj, sját nemzeti jogszályi lpján, hogy z intervenciós progrmokt és intézkedéseket úgy dolgozzák ki illetve úgy dptálják, hogy megfeleljenek szexuális űncselekményeket elkövető gyermekek fejlődési szükségleteinek, eleértve zokt is, kik életkoruk mitt nem üntethetők, zzl célll, hogy kezeljék szexuális viselkedési prolémáikt. 17. Cikkely - Tájékozttás és eleegyezés 1 Mindegyik Fél iztosítj, sját nemzeti jogszályi lpján, hogy 16. Cikkelyen hivtkozott személyeket, kiknek intervenciós progrmokt vgy intézkedések jvsoltk, teljeskörűen tájékoztssák rról, miért tették ezt jvsltot, és hogy z dott progrmot vgy intézkedést tények teljes ismeretéen fogdják el. 2 Mindegyik Fél iztosítj, sját nemzeti jogszályi lpján, hogy zok személyek, kiknek intervenciós progrmokt vgy intézkedéseket jánlottk, visszutsíthssák zokt, h pedig elítéltekről vn szó, tájékoztssák őket z elutsítás lehetséges következményeiről. VI Fejezet - Büntető nygi jog 18. Cikkely - Szexuális ántlmzás 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntetendővé tegyék következő szándékos mgtrtásokt: szexuális tevékenység egy olyn gyermekkel, ki vontkozó nemzeti jogszályok lpján még nem érte el nemi életre vontkozó korhtárt;

12 12 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, szexuális tevékenység gyermekkel, hol: kényszerítést, erőszkos ráhtást vgy fenyegetést lklmznk; vgy visszélnek vlmilyen elismert, gyermek felé fennálló izlmi, fennhtósági vgy efolyásolási viszonnyl, eleértve csládon elüli viszonyokt is; vgy visszélnek gyermek különösen kiszolgálttott helyzetével, főként vlmilyen mentális vgy testi fogytékosság vgy függőségi helyzet mitt. 2 A fenti 1. ekezdés lklmzásán mindegyik Fél mg válsztj meg, hogy milyen életkor ltt tiltj szexuális tevékenységen vló részvételt egy gyermek számár. 3 A 1. ekezdésen foglltknk nem célj kiskorúk közötti, kölcsönös eleegyezés lpján folyttott szexuális tevékenységek szályozás. 19. Cikkely - Gyermekprostitúcióvl kpcsoltos űncselekmények 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntetendővé tegyék következő szándékos mgtrtásokt: c gyermekek prostitúciór toorzás, vgy gyermekek prostitúció küldése; gyermekek prostitúció kényszerítése, vgy hszon húzás gyermekek ilyen tevékenységéől, vgy gyermekek másfjt, ilyen jellegű kizsákmányolás; gyermekprostitúció igényevétele. 2 A jelen cikkely lklmzásán gyermekprostitúció kifejezés zt jelenti, mikor vlki egy gyermeket szexuális tevékenység céljár hsznál, és melynek során pénzt vgy vlmilyen más jutlmt vgy ellenszolgálttást dnk vgy ígérnek fizetségképpen, tekintet nélkül rr, hogy ezt kifizetést, ígéretet vgy ellenértéket gyermek kpj vgy egy hrmdik személy. 20. Cikkely - Gyermekpornográfiávl kpcsoltos űncselekmények 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntetendővé tegyék következő szándékos mgtrtásokt, mennyien zokt jogosultlnul követik el: c d e gyermekpornográfi készítése; gyermekpornográfi felkínálás vgy hozzáférhetővé tétele; gyermekpornográfi terjesztése vgy továítás; gyermekpornográfi eszerzése sját hsználtr vgy másoknk; gyermekpornográfi irtoklás;

13 13 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, f gyermekpornográfi tudtos megtekintése vgy hsznált informtiki és hírközlési technológiák segítségével. 2 A jelen cikkely lklmzásán gyermekpornográfi kifejezés minden olyn nygr vontkozik, mely vizuálisn mutt e gyermekeket vlódi vgy szimulált, nyíltn szexuális jellegű mgtrtás közen, vgy gyermekek nemi szerveit muttj e, elsősorn szexuális célll. 3 Mindegyik Fél fenntrtj jogot, hogy részen vgy egészéen mellőzze z 1. ekezdés ) és e) pontjink z lklmzását olyn pornográf nygok előállítás és irtoklás vontkozásán, melyek: kizárólg kitlált gyermekek szimulált megjelenítését vgy relisztikus képeit trtlmzzák; olyn gyermekeket árázolnk, kik elérték 18. Cikkely 2. ekezdéséen megállpított életkort, mennyien képeket eegyezésükkel készítették és irtokolják, és kizárólg sját, mgáncélú hsználtr. 4 Mindegyik Fél fenntrtj jogot, hogy részen vgy egészéen mellőzze z 1. ekezdés f) pontjánk lklmzását. 21. Cikkely - Gyermekek pornográf szerepeltetésével kpcsoltos űncselekmények 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntetendővé tegyék következő szándékos mgtrtásokt: c gyermekek toorzás pornográf szereplésre, vgy gyermekek küldése ilyen szereplésre; gyermekek pornográf szereplésre kényszerítése, vgy hszon húzás gyermekek ilyen tevékenységéől, vgy gyermekek másfjt, ilyen jellegű kizsákmányolás; olyn pornográf szereplések tudtos látogtás, melyeken gyermekszereplők is vnnk. 2 Mindegyik Fél fenntrthtj jogot 1.c) pont lklmzásánk korlátozásár olyn eseteken, hol gyermekek toorzás vgy kényszerítése z 1.) vgy ) pontok lpján történt. 22. Cikkely - Gyermekek megrontás Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntethető legyen z, h vlki egy olyn gyermekkel, ki még nem érte 18. Cikkely 2. ekezdésének lklmzásán megállpított életkort, szexuális ántlmzást vgy szexuális tevékenységet nézet meg, még kkor is, h nem kell enne részt vennie.

14 14 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Cikkely - Gyermekek ráírás szexuális jellegű tevékenységekre Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy üntethető legyen z, h vlki informtiki illetve kommunikációs technológiák lklmzásávl tudtosn jánltot tesz rr, hogy egy felnőtt olyn gyermekkel tlálkozzon, ki még nem érte 18. Cikkely 2. ekezdésének lklmzásán megállpított életkort, zzl célll, hogy elkövesse 18. Cikkely 1.) pontján vgy 20. Cikkely 1.) pontján megállpított űncselekmények ármelyikét z dott gyermek ellen, mennyien z jánltot olyn tényleges tettek követték, melyek elvezettek ehhez tlálkozáshoz Bűncselekmények kísérletének elősegítése vgy támogtás 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy h tudtosn elősegítik vgy támogtják jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények elkövetését, z űncselekménynek minősüljön. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy h tudtosn megkísérlik jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények elkövetését, z űncselekménynek minősüljön. 3 Mindegyik Fél fenntrtj jogot, hogy részen vgy egészéen mellőzze z 2. ekezdésen foglltk lklmzását olyn űncselekményekre, melyek meghtározásáról 20. Cikkely 1.), d), és e) pontji, 21. Cikkely 1.c) pontj, 22. és 23. Cikkely rendelkezik Bíráskodás 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy íráskodásr kerüljön sor jelen Egyezmény szerint megállpított űncselekmények mitt, mennyien: c d e űncselekményt területén követték el; vgy z dott Fél zászlój ltt hjózó vízi jármű fedélzetén; vgy olyn légi jármű fedélzetén, melyet z dott Fél jogszályi szerint jegyeztek e; vgy űncselekményt z dott Fél egyik állmpolgár követte el; vgy olyn személy, ki z ország területén szokásos trtózkodási hellyel rendelkezik. 2 Mindegyik Fél törekszik rr, hogy megtegye szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy íráskodásr kerüljön sor jelen Egyezmény szerint megállpított űncselekmények mitt, mennyien űncselekményt vlmelyik állmpolgár vgy olyn személy sérelmére követték el, ki z ország területén szokásos trtózkodási hellyel rendelkezik. 3 Mindegyik Fél jogosult rr, z láírás idején vgy mikor letéte helyezi rtifikációról, elfogdásról, jóváhgyásról vgy cstlkozásról szóló okirtát, hogy z Európ Tnács Főtitkárához címzett nyiltkozttl kinyilváníts, hogy fenntrtj jogot rr, hogy jelen cikkely 1.e) pontján fogllt íráskodási szályokt ne lklmzz, vgy csk meghtározott eseteken és feltételek mellett lklmzz.

15 15 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Azoknk űncselekményeknek z üldözése érdekéen, melyeket jelen Egyezmény 18., 19., Cikkelyei illetve 20. Cikkely 1.) pontj és 21. Cikkely 1.) pontj állpít meg, mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk iztosításár, hogy z 1.d) pont szerinti íráskodását ne rendelje lá nnk feltételnek, hogy cselekményeket jog üntetni rendelje zon helyen, hol zokt elkövették. 5 Mindegyik Fél jogosult rr, z láírás idején vgy mikor letéte helyezi rtifikációról, elfogdásról, jóváhgyásról vgy cstlkozásról szóló okirtát, hogy z Európ Tnács Főtitkárához címzett nyiltkozttl kinyilváníts, hogy fenntrtj jogot rr, hogy jelen cikkely 4 ekezdéséen foglltk lklmzását korlátozz, olyn űncselekményekkel kpcsoltosn, melyeket 18. Cikkely 1.) pontjánk második és hrmdik frnci ekezdése állpít meg, zokr z esetekre, mikor sját állmpolgáránk szokásos trtózkodási helye sját területén vn. 6 Azoknk űncselekményeknek z üldözése érdekéen, melyeket jelen Egyezmény 18., 19., Cikkelyei illetve 20. Cikkely 1.) pontj és 21. Cikkely állpít meg, mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk iztosításár, hogy z 1.d) és e) pontok szerinti íráskodását ne rendelje lá nnk feltételnek, hogy gynúsítás kkor kezdeményezhető, h z áldozt feljelentést tett, vgy h nnk helynek z Állmától érkezett ejelentés, hol űncselekményt elkövették. 7 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy íráskodásr kerüljön sor jelen Egyezmény szerint megállpított űncselekmények mitt zokn z eseteken, mikor gynúsított z ország területén trtózkodik, és nem dj ki egy másik Félnek pusztán gynúsított állmpolgárság lpján. 8 Amennyien egynél tö Fél kíván íráskodni egy vélt űntény mitt jelen Egyezmény lpján, minden érintett Fél, mennyien ez lehetséges, konzultálni fog nnk érdekéen, hogy megállpítsák vádemelés szempontjáól legmegfelelő jogszolgálttási területet. 9 A nemzetközi jog áltlános szályink sérelme nélkül, jelen Egyezmény nem zárj ki zt, hogy ármelyik Fél üntetőíráskodást gykoroljon sját nemzeti jogszályi szerint. 26. Cikkely - Szervezetek felelőssége 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy jogi személyeket is felelősségre lehessen vonni jelen Egyezmény szerinti űncselekmények elkövetése mitt, mennyien zokt jogi személy jvár követte el egy olyn természetes személy, vgy egyénileg, vgy pedig jogi személy vlmelyik szervezetének tgjként, ki vezető eosztást tölt e jogi személynél következők lpján: c felhtlmzás jogi személy képviseletére; döntési jogosultság jogi személy nevéen; felhtlmzás irányítás gykorlásár jogi személyen elül. 2 Azoktól z esetektől eltekintve, melyekről z 1. ekezdés rendelkezik, mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy jogi személyeket is felelősségre lehessen vonni, mennyien vlmilyen, z 1. ekezdésen

16 16 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, hivtkozott természetes személy áltli felügyelet vgy ellenőrzés elmulsztás tette lehetővé z jelen Egyezményen meghtározott űncselekmény elkövetését z dott jogi személy jvár, z elkövető pedig jogi személy felhtlmzás lpján eljáró természetes személy volt.

17 17 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen, Az dott Fél jogi lpelvei szerint, egy jogi személy felelőssége lehet üntetőjogi, polgárjogi vgy közigzgtási. 4 Ez felelősségrevonás nem érinti zoknk természetes személyeknek üntetőjogi felelősségét, kik űncselekményt elkövették. 27. Cikkely - Sznkciók és intézkedések 1 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy jelen Egyezmény szerint megállpított űncselekményeket htékony, rányos és elrettentő erejű sznkciókkl üntessék, figyelemmel zok súlyosságár. Ezen sznkciók közé trtozik szdságvesztés, mi kidtáshoz is vezethet. 2 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy zokt jogi személyeket, kiket 26. Cikkely lpján vonnk felelősségre, htékony, rányos és elrettentő erejű sznkciókkl üntessék, mi jelenthet üntetőjogi vgy nem üntetőjogi lpon kiszott pénzüntetést illetve más intézkedéseket, különösen: c d kizárást vlmilyen állmi jutttásól vgy segélyől; ideiglenes vgy végleges eltiltást üzleti tevékenység gykorlásától; írósági felügyelet lá helyezést; íróság áltl elrendelt felszámolási eljárást. 3 Mindegyik Fél megteszi szükséges joglkotási vgy egyé intézkedéseket nnk érdekéen, hogy: el lehessen rendelni következők lefogllását és elkozását: olyn jvk, dokumentumok és más eszközök, melyeket felhsználtk jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények elkövetésére vgy z elkövetés megkönnyítésére; z említett űncselekmény elkövetéséől szármzó nygi hszon, vgy z vgyoni előny, mely megfelel ennek hszonnk; lehetséges legyen zoknk létesítményeknek z ideiglenes vgy végleges ezárás, melyeket felhsználtk jelen Egyezményen meghtározott űncselekmények elkövetésére, jóhiszemű hrmdik személyek jogink sérelme nélkül, illetve z elkövető számár megtilthssák, ideiglenesen vgy véglegesen, nnk szkmi vgy önkéntes tevékenységnek gykorlását, mely gyermekekkel vló érintkezéssel jár, és melynek során űncselekményt elkövették. 4 Mindegyik Fél jogosult rr, hogy más intézkedéseket is hozzon z elkövetőkkel szemen, így például szülői jogok megvonás, illetve z elítélt személyek megfigyelés ltt trtás vgy felügyelete.

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

ISBN: 978-86-89417-01-2 Oldal: 116 Cím: A gyermekekkel való internetes visszaélés Jelentés a Tartományi Ombudsman kutatásáról

ISBN: 978-86-89417-01-2 Oldal: 116 Cím: A gyermekekkel való internetes visszaélés Jelentés a Tartományi Ombudsman kutatásáról ISBN: 978-86-89417-01-2 Oldal: 116 Cím: A gyermekekkel való internetes visszaélés Jelentés a Tartományi Ombudsman kutatásáról Kiadás: Első Kiadó: Tartományi Ombudsman Mihajlo Pupin sugárút 25. 21000 Újvidék,

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a gyermek jogairól szóló Egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 12. cikkének 1. bekezdése alapján Magyarország által

Részletesebben

GYERMEKI ELJÁRÁSJOGOK

GYERMEKI ELJÁRÁSJOGOK Dr. Bíró Endre: GYERMEKI ELJÁRÁSJOGOK A gyermekjogi normák egy köre a gyermek szintű jogalany-absztrakciót használva, a gyermekhez kapcsolódó eljárásokra, a döntésekhez vezető jogalkalmazás és mérlegelés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Npirend helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás 1. Npirend Ő TJSZTÉS A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1

A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1 A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1 (A Miniszterek Bizottsága elfogadta 2002. április 30-án a Miniszterhelyettesek 794. ülésén)

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

Gyermeki anyagi jogok

Gyermeki anyagi jogok Dr. Bíró Endre: Gyermeki anyagi jogok I. A gyermeki jogok fogalma és helye a jogági struktúrában A gyermeki jogok külön absztrakciós szintet képeznek a jogági struktúrában. Egyfelől a gyermeki jogok nem

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben