Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat"

Átírás

1 A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl összhngbn kezeli, gondoskodik zok biztonságáról, vlmint megteszi zokt techniki és szervezési intézkedéseket, vlmint kilkítj zokt z eljárási szbályokt, melyek személyes dtok védelméről és közérdekű dtok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, vlmint z egyéb htályos jogszbályok dt-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre jutttásához szükségesek. A elkötelezi mgát z előfizetők személyes dtink oly módon történő kezelése mellett, mely vontkozó htályos jogszbályoknk teljes körűen eleget téve járul hozzá z előfizetők számár grntált biztonságos műsorelosztási szolgálttások igénybevételéhez. 1 A személyes dtok kezelésének jogi háttere Az előfizetők személyes dtink kezelésével kpcsoltos jogszbályi előírásokt szolgálttó z dtkezelés minden fázisábn köteles betrtni. Szolgálttó áltl végzett dtkezelésre elsősorbn z lábbi jogszbályokbn rögzített rendelkezések z iránydók: A személyes dtok védelméről és közérdekű dtok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény; Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény ( továbbikbn Eht.) XVII. fejezetében fogllt rendelkezések; A kuttás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lkcímdtok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény; Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és zok megkötésére vontkozó részletes szbályokról szóló 16/2003. (XII. 27) IHM rendelet; Az elektronikus hírközlési szolgálttó dtkezelésének különös feltételeiről, z elektronikus hírközlési szolgálttások dtbiztonságáról, vlmint z zonosító kijelzés és hívásátirányítás szbályiról szóló 226./2003. (XII. 13.) Korm. rendelet. 2 A személyes dtokkl kpcsoltos foglmk és értelmezésük Személyes dt: Bármely meghtározott természetes személlyel ( továbbikbn: érintett vgy előfizető ) kpcsoltb hozhtó dt, z dtból levonhtó, z érintettre vontkozó következtetés. A személyes dt z dtkezelés során mindddig megőrzi e minőségét, míg kpcsolt z érintettel helyreállíthtó. A személy különösen kkor tekinthető zonosíthtónk, h őt - közvetlenül vgy közvetve - név, zonosító jel, illetőleg egy vgy több, fiziki, fiziológii, mentális, 12 számozott oldlból 1. oldl

2 gzdsági, kulturális vgy szociális zonosságár jellemző tényező lpján zonosítni lehet. Adtkezelés: z lklmzott eljárástól függetlenül személyes dtokon végzett bármely művelet vgy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolás, megváltozttás, felhsználás, továbbítás, nyilvánosságr hoztl, összehngolás vgy összekpcsolás, zárolás, törlése és megsemmisítése, vlmint z dtok további felhsználásánk megkdályozás. Adtkezelésnek számít fénykép-, hng- vgy képfelvétel készítése, vlmint személy zonosításár lklms fiziki jellemzők (pl. ujjvgy tenyérnyomt, DNS-mint, íriszkép) rögzítése is. Adtfeldolgozás: z dtkezelési műveletekhez kpcsolódó techniki feldtok elvégzése, függetlenül műveletek végrehjtásához lklmzott módszertől és eszköztől, vlmint z lklmzás helyétől. Adttovábbítás: h z dtot meghtározott hrmdik személy számár hozzáférhetővé; teszik. Nyilvánosságr hoztl: h z dtot bárki számár hozzáférhetővé teszik. Adtkezelő: z természetes vgy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ki vgy mely személyes dtok kezelésének célját meghtározz, z dtkezelésre vontkozó döntéseket meghozz és végrehjtj, vgy z áltl megbízott dtfeldolgozóvl végrehjttj. Adtfeldolgozó: z természetes vgy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ki vgy mely z dtkezelő megbízásából beleértve jogszbály rendelkezése lpján történő megbízást is személyes dtok feldolgozását végzi. Adttörlés: z dtok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges. Közvetlen üzletszerzés: zoknk közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékozttó tevékenységeknek és kiegészítő szolgálttásoknk z összessége, melyeknek célj z érintett részére termékek vgy szolgálttások jánlás, hirdetések továbbítás, fogysztók vgy kereskedelmi prtnerek tájékozttás, üzletkötés (vásárlás) előmozdítás érdekében. 3 A szolgálttó áltl kezelt személyes dtok köre, z dtkezelés jogcíme, célj és z dtkezelés időtrtm 3.1 Az előfizetők személyes dtink kezelésére szolgálttó két esetben jogosult: egyrészt, h z dtkezeléshez z előfizető z előfizetői jogviszony létrehozáskor, vgy fennállás ltt bármikor hozzájárul; másrészt, h z dtok kezelését törvény elrendeli. 12 számozott oldlból 2. oldl

3 3.2 Az dtkezeléssel és z előfizetők személyes dtink védelmével kpcsoltos jogszbályi előírások kizárólg természetes személy előfizetőkre, és így mgát egyéni előfizetőnek deklráló természetes személyre vontkoznk, tekintettel rr, hogy személyes dtok is kizárólg természetes személyek vontkozásábn értelmezhetőek ( személyes dtok védelméről és közérdekű dtok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv ) pont). Ennek ellenére jelen melléklete nem természetes előfizetőkkel kpcsoltbn is trtlmz dtvédelmi és dtkezelési szbályokt. 3.3 A szolgálttó, illetve szolgálttó megbízás lpján z dtfeldolgozó áltl végzett dtkezelés, illetve dtfeldolgozás z lábbikbn tlálhtó előfizetői dtokr terjed ki. A tábláztbn tlálhtó előfizető típusú jogcím csk jogszbály áltl előírt dtkezeléshez képest felmerülő jogcímbeli különbségre utl; z előfizető ebben z esetben is köteles megdni z érintett személyes dtát hhoz, hogy szolgálttó szerződéses jánltát megtehesse, illetve, hogy szerződésszerűen teljesíthessen: Adt megnevezése 1. z előfizető neve (cégszerű megnevezése), címe (lkóhely, trtózkodási hely, székhely) 2. természetes személy előfizető leánykori neve, nyj neve, születési helye és ideje 3. korlátozottn cselekvőképes természetes személy esetén törvényes képviselő neve, lkóhelye (trtózkodási helye), leánykori neve, nyj neve, születési helye és ideje is; Az dtkezelés jogcíme Eht (6) bekezdés b) pontj Eht (6) bekezdés c) pontj Eht (7) bekezdés Az dtkezelés célj/időtrtm*** kísérése, szerződésszerű teljesítés érdekében szerződés megszűnéséig/elévülésig. kísérése szerződésszerű teljesítés érdekében / szerződés megszűnéséig kísérése szerződésszerű teljesítés érdekében / szerződés megszűnéséig 12 számozott oldlból 3. oldl

4 4. cselekvőképességet kizáró gondnokság lá helyezett ngykorú természetes személy gondnokánk neve, lkóhelye, trtózkodási helye, születési (leánykori) neve, nyj neve születési helye és ideje 5. z előfizető számlázási címe (mennyiben eltér lkhelytől/trtózkodási helytől), 6. z előfizető személyi igzolvány szám 7. nem természetes személy előfizető esetén z előfizető cégjegyzékszám vgy más nyilvántrtási szám, vlmint z előfizető bnkszámlszám 8. z előfizetői hozzáférési pont létesítési címe (mennyiben eltér lkhelytől/trtózkodási vgy székhelytől) évi IV. tv. 15/A z előfizető z előfizető Eht (6) bekezdés d) pontj z előfizető 9. előfizető e-mil címe(i) z előfizető igénybe vett szolgálttások díjánk kísérése szerződés megszűnéséig kiszámlázás és beszedése, illetve hírközlési szolgálttás elérhetővé tétele, vlmint z előfizetői szerződés figyelemmel kísérése/ szerződés megszűnéséig kiszámlázás és beszedése, illetve hírközlési szolgálttás elérhetővé tétele, vlmint z előfizetői szerződés figyelemmel kísérése/ szerződés megszűnéséig kísérése, szerződésszerű teljesítés érdekében / szerződés megszűnéséig. szolgálttás elérhetővé tétele z kísérése szerződésszerű teljesítés érdekében, hibelhárítás, krbntrtás/ szerződés megszűnéséig szolgálttás elérhetővé tétele, z előfizetői szerződés teljesítésének z elősegítésére irányuló együttműködés, illetve z előfizetői szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében történő figyelemmel kísérése / szerződés megszűnéséig. 12 számozott oldlból 4. oldl

5 10. kpcsolttrtó személy neve és telefonszám 11. nem természetes személy előfizető esetén kpcsolttrtó személy neve és telefonszám 12. z előfizető láírás írásbeli szerződés esetén 13. díjfizetéssel és díjtrtozássl összefüggő dtok z előfizető * kpcsolttrt ó személy * z előfizető Eht (2) bekezdés h) pontj illetve (8) bekezdés z előfizetői szerződés teljesítésének z elősegítésére irányuló együttműködés, illetve z előfizetői szerződés figyelemmel kísérése szerződésszerű teljesítés érdekében / szerződés megszűnéséig z előfizetői szerződés teljesítésének z elősegítésére irányuló együttműködés, illetve z előfizetői szerződés figyelemmel kísérése szerződésszerű teljesítés érdekében / szerződés megszűnéséig z előfizetői szerződés érvényessége ltt tett előfizetői nyiltkoztok, illetve jogcselekmények érvényességének z ellenőrzése / szerződés megszűnéséig kísérése szerződésszerű teljesítés érdekében z előfizetői szerződésből eredő igények Eht (2) bekezdése szerinti elévüléséig, illetve nemzetbiztonság, honvédelem és közbiztonság védelme, közváds bűncselekmények, vlmint z elektronikus hírközlési rendszer jogosultln vgy jogsértő felhsználásánk üldözése céljából z rr htáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó htóságoknk, z ügyésznek, vlmint bíróságnk átdás céljából három évig 12 számozott oldlból 5. oldl

6 14. szolgálttás dátum, időtrtm 15 trtozás hátrhgyás esetén z előfizetői szerződés felmondásánk eseményei 16. előfizető szerinti személyes dtok Eht (2) bekezdés g) pontj illetve (8) bekezdés Eht (2) bekezdés i) pontj illetve (8) bekezdés előfizető kísérése szerződésszerű teljesítés érdekében z előfizetői szerződésből eredő igények Eht 143. (2) bekezdése szerinti elévüléséig illetve nemzetbiztonság, honvédelem és közbiztonság védelme, közváds bűncselekmények, vlmint z elektronikus hírközlési rendszer jogosultln vgy jogsértő felhsználásánk üldözése céljából z rr htáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó htóságnoknk, z ügyésznek, vlmint bíróságnk átdás céljából három évig kísérése szerződésszerű teljesítés érdekében z előfizetői szerződésből eredő igények Eht (2) bekezdése szerinti elévüléséig illetve nemzetbiztonság, honvédelem és közbiztonság védelme, közváds bűncselekmények, vlmint z elektronikus hírközlési rendszer jogosultln vgy jogsértő felhsználásánk üldözése céljából z rr htáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó htóságoknk, z ügyésznek, vlmint bíróságnk átdás céljából három évig tudományos, közvélemény vgy pickuttás, vlmint direktmrketing tevékenység folyttás céljából / z előfizető ánk visszvonásáig, illetve szerződés megszűnéséig. 12 számozott oldlból 6. oldl

7 17. közös dtállománnyl kpcsoltos dtkezeléshez jogszbálybn előírt dtok Eht szolgálttás elérhetővé tétele, z előfizetői szerződés teljesítésének z elősegítésére irányuló együttműködés, illetve z előfizetői szerződés figyelemmel kísérése szerződésszerű teljesítés érdekében / szerződésből dódó jogok és kötelezettségek elévüléséig * Az előfizető/hsználó/kpcsolttrtó személy csillggl jelölt át nem köteles megdni. *** A Eht (3) bekezdése más törvény előírás esetén lehetővé teszi tábláztbn megnevezett, dtkezelésre nyitv álló időtrtmoktól vló eltérés lehetőségét. A szolgálttó z előfizető ától függő dtokt Eht (6) bekezdés e) pontjánk felhtlmzás lpján kezeli. 4 A szolgálttó dtkezeléssel kpcsoltos további előírási 4.1 A szolgálttó természetes személy előfizetői e-mil címét, kpcsolttrtó nevét és telefonszámát személyes dtként kezeli. 4.2 A szolgálttó jelen szbályztbn említett lklmzotti, lválllkozói és megbízottji szolgálttóvl zonos dtvédelmi és titoktrtási kötelezettség teljesítésére kötelesek. 4.3 Az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg z előfizető feltétlen át dj jelen szbályztbn részletezett szolgálttó áltli dtkezelési gykorlthoz. 4.4 A szolgálttónk z előfizető személyes dtit védenie kell, különösen jogosultln hozzáférés, megváltozttás, nyilvánosságr hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb dtit is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen. 4.5 Az előfizető köteles minden tőle elvárhtót megtenni személyes dtink, különösen szolgálttó áltl nyújtott szolgálttások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési zonosító, illetve jelszó / jelszvk védelme érdekében. Az előfizető felelősséggel trtozik minden olyn eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési zonosítójánk, illetve jelszvánk felhsználásávl vlósult meg. 12 számozott oldlból 7. oldl

8 4.6 A személyes dtoknk jelen szbályztbn foglltktól eltérő hsznált mitt szolgálttót nem terheli semmilyen felelősség kkor, h z, vgy z bból szármzó kár z előfizető szándékos vgy gondtln mgtrtásából szármzott, illetve h szolgálttó jelen szbályztbn fogllt rendelkezések szerint járt el. 5 A szolgálttó áltlános dtkezelésre vontkozó gykorlt A szolgálttó személyes dtokt elsősorbn z lábbikbn bemuttott tevékenységek kpcsán kezeli. Előfizetői szerződések megkötése, tárolás, őrzése 5.1 Az előfizetői szerződés megkötésének feltétele, hogy z előfizető htályos jogszbályi előírásokon lpuló áltlános szerződési feltételek 9. fejezetében. meghtározott személyes dtit szolgálttó részére átdj. 5.2 Az írásbeli (ppír lpú) előfizetői szerződések, illetve szerződéses jogviszony kilkításávl kpcsoltos egyéb szükséges dokumentumok (továbbikbn együttesen: előfizetői szerződések ) eredeti és elektronikus másolti példányát szolgálttó biztonságos helyen tárolj és őrzi. 5.3 Az előfizetői szerződés írásbeli megkötése esetén szolgálttó z előfizetői szerződésről elektronikus úton másoltot készíthet. A szolgálttó grntálj, hogy mind z eredeti, mindpedig z elektronikus másolti példányt csk z rr feljogosított lklmzottk, továbbá szerződések elektronikus másoltánk elkészítésében és biztonságos tárolásbn, illetve őrzésben részt vevő megbízotti és lválllkozói részére teszi elérhetővé. Ügyfélkpcsolti és számlázó rendszer működtetése 5.4 A szolgálttó ügyfélkpcsolti és számlázó rendszerét megfelelő felhtlmzás esetén - szolgálttó lklmzotti, megbízottji, illetve lválllkozói csk egyedi zonosítójuk és jelszvuk megdás után érhetik el. 5.5 Az előfizető személyes dtit szolgálttó szerződéses jogviszony létrejöttét követően jogosult rögzíteni ügyfélkpcsolti és számlázó rendszerében. A személyes dtok e kezelésének célj, hogy, szolgálttó z áltlános szerződési feltételekben rögzített jogit gykorolhss, és kötelezettségeit teljesíthesse. A szolgálttó e cél elérése érdekében lválllkozói és megbízotti munkáját is igénybe veheti. 5.6 Az előfizetői szerződés dtink szolgálttó ügyfélkpcsolti és számlázó rendszerében történő rögzítését követően szolgálttó minden, z előfizető egyértelmű zonosítását igénylő, hrmdik személy áltli megkereséssel kpcsoltos ügyfélkpcsolti tevékenység ellátását csk z előfizető személyes dtivl történő zonosítást követően jogosult végrehjtni. 12 számozott oldlból 8. oldl

9 Amennyiben személyes dtokr történő rákérdezés, illetve személyzonosítás nem d megfelelő bizonyosságot z előfizető nevében jogszerűen eljáró fél személyének zonosításár, úgy szolgálttó jogosult z ügyfélkpcsolti tevékenység ellátását további, nem személyes dtok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni. 6 Szerződésmódosítás 6.1 A szolgálttó z előfizetői szerződés dtink módosítását szolgálttó ügyfélkpcsolti és számlázó rendszerében történő rögzítését követően csk fentebbi 5. pontbn részletezett zonosítás után jogosult végrehjtni. 6.2 Az előfizető z áltlános szerződési feltételek 9. pontjábn leírt dtok rendelkezésre bocsátás mellett bármikor indoklás nélkül, z ügyfélszolgált igénybevételével módosíthtj z dtkezelésre vontkozó korábbi nyiltkoztit. 7 Reklmációkezelés / Hibbejelentés A szolgálttó reklmációkkl kpcsoltos bejelentést, megkeresés formájától függően személyesen, telefonon vgy írásbn szbályzt 9. pontjábn részletezett zonosítás után jogosult végrehjtni. 8 Követelés behjtás Amennyiben z előfizető z előfizetői szerződésben fogllt kötelezettségeinek nem, vgy nem megfelelően tesz eleget, úgy szolgálttó jogosult szükséges személyes dtokt lválllkozójánk és megbízottjánk előfizető zonosítás és/vgy követelés-érvényesítés céljából dtkezelés céljából átdni. 9 Pickuttás Az előfizető hozzájárulht hhoz, hogy személyes, illetve egyéb dtit szolgálttó tudományos, közvélemény- vgy pickuttás, vlmint direkt mrketing céljából kezelje, illetve szigorú dt- és titokvédelmi szbályok betrtás mellett hrmdik személyek számár továbbíts, z évi CXIX. törvény szerint. Az előfizető ezen át z előfizetői szerződés megkötésekor, vgy később szolgálttó ügyfélszolgáltán, illetve írásbn vgy szóbn, z 6. pontbn részletezett zonosítást követően feltétel nélkül bármikor módosíthtj vgy visszvonhtj. Szolgálttó sját üzletszerzési céljából kizárólg z előfizető kifejezett előzetes ávl - kezelheti z előfizető zonosító (név, cím, telefonszám) és z 12 számozott oldlból 9. oldl

10 előfizető forglmi dtit. A megdás, illetve visszvonás z előfizetői jogviszony fennállás ltt bármikor lehetséges. Közvetlen üzletszerzés vgy tájékozttás célját szolgáló közlés telefonon vgy egyéb elektronikus hírközlési úton nem továbbíthtó nnk z előfizetőnek, ki úgy nyiltkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogdni. E rendelkezés nem érinti z elektronikus kereskedelmi szolgálttások, vlmint z információs társdlomml összefüggő szolgálttások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény lpján z igénybevevőt megillető jogokt. Az előfizető kifejezett ellenére sem lehetséges olyn közvetlen üzletszerzési célú küldemény továbbítás, melyből nem ismerhetők fel feldó zonosító dti. 10 Közös dtállomány (Fekete list) 10.1 Az elektronikus hírközlési szolgálttók díjfizetési, illetőleg szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásánk megelőzése, illetve z Eht (4) bekezdésében meghtározott feltételek fennállás esetén szerződéskötés megtgdásánk céljából jogosultk z Eht szerint jogszerűen kezelhető dtok köréből z előfizető zonosításához szükséges dtokt, vlmint z dtátdásnk 158. (3) bekezdés szerinti indokáról szóló tájékozttást másik elektronikus hírközlési szolgálttónk átdni vgy ttól átvenni, illetőleg - zzl z dttrtlomml - közös dtállományt létrehozni A szolgálttó 10.1 pontbn meghtározott célból csk 129. (6) bekezdésének b)-f) pontjábn fogllt előfizetői dtokt dhtj tovább Az előfizető dti 118. (4) bekezdés szerinti feltételek fennállás esetén, illetőleg bbn z esetben dhtók át, illetve kerülhetnek be közös dtállományb, h ) számltrtozás mitt szolgálttó szerződést felmondt, vgy szolgálttás igénybevételi lehetőségét z előfizető számár részben vgy egészben korlátozt, vgy b) számltrtozás mitt szolgálttó bírósági vgy htósági eljárást kezdeményezett z előfizető ellen, illetve z előfizető trtózkodási helye ismeretlen, vgy c) z igénylő, illetve z előfizető kár okozás érdekében szolgálttót megtévesztette vgy megtévesztésére törekszik (így különösen, h z zonosításár szolgáló dokumentum nyilvánvlón hmis, hmisított vgy érvénytelen). 12 számozott oldlból 10. oldl

11 10.4 A szolgálttó köteles z előfizetőt hldéktlnul tájékozttni z dtátdás tényéről A közös dtállomány kezelésére, nnk időtrtm tekintetében 157. (3) bekezdését kell lklmzni. Az dtok kizárólg 158. (1) bekezdésben meghtározott célr hsználhtók fel Amint megszűnnek z dtok jogszerű kezelésének vgy átdásánk feltételei, szolgálttó köteles hldéktlnul intézkedni z előfizető dtink közös dtbázisból történő törlése iránt, és értesítést küldeni korábbn értesített szolgálttóknk és z érintett előfizetőnek törlés tényéről Az dtállományból dtot igényelhet ) z elektronikus hírközlési szolgálttó kizárólg 158. (1) bekezdés szerinti célr, b) 157. (5) bekezdésben fogllt szerv, illetve htóság, c) bármely fogysztó nnk tekintetében, hogy nyilvántrtás milyen rá vontkozó dtot trtlmz A közös dtállomány létrehozás, vlmint z dtkezelő és z dtfeldolgozó megbízás, vlmint zok jogi és kötelezettségei tekintetében z érintetteknek írásbn kell megállpodniuk. 11 Az érintett dtkezeléssel kpcsoltos jogi és jogorvoslti lehetőségei 11.1 Az előfizető, kpcsolttrtó és törvényes képviselő ( továbbikbn érintett) tájékozttást kérhet személyes dti kezeléséről, vlmint kérheti személyes dti helyesbítését, illetve jogszbálybn elrendelt dtkezelések kivételével törlését Az érintett tiltkozht személyes dti kezelése ellen, h ) személyes dtok kezelése (továbbítás) kizárólg z dtkezelő jogánk vgy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, h z dtkezelést törvény rendelte el; b) személyes dt felhsználás vgy továbbítás közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kuttás vgy tudományos kuttás céljár történik; c) tiltkozás jogánk gykorlását egyébként törvény lehetővé teszi Az érintett jogink megsértése esetén bírósághoz fordulht. Egyéb 11.4 Az előfizető hozzájárul hhoz, hogy szolgálttó személyes, illetve egyéb dtit szolgálttás minőségének jvításához, fejlesztéséhez, továbbá z előfizetői érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából szolgálttás nyújtásávl és igénybevételével kpcsoltos tájékozttási tevékenységének megvlósítás céljából felhsználj Az dtkezelés időtrtmánk lejártávl z előfizető személyes dtit szolgálttó z érintettel történő bezonosítást továbbikbn lehetetlenné tevő módon törölni köteles. 12 számozott oldlból 11. oldl

12 12 Adtbiztonság Az dtbiztonság keretében szolgálttó személyes dtok kezeléséhez szolgálttás nyújtás során lklmzott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vontkozásábn grntálj, hogy kezelt dtok z rr feljogosítottk számár hozzáférhető (rendelkezésre állás), z dtok hitelessége és hitelesítése biztosított (dtkezelés hitelessége), z dtok változtlnok (dtintegritás), vlmint z dtok jogosultln hozzáférés ellen védettek (dt bizlmsság). Szolgálttó megfelelő műszki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik z dtkezelés biztonságánk védelméről, melynek keretében felállított védelmi szint z dtkezeléssel kpcsoltbn jelentkező kockáztoknk mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel. Szolgálttó kezelt személyes ügyféldtokt megfelelő szervezési és műszki (informtiki) intézkedésekkel védi z illetéktelen hozzáférések és felhsználások ellen. Az dtbiztonság keretében z egyes személyes dtokt kezelő informtiki rendszerekhez csk megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággl rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnk tekinthető z hozzáférés, minek terjedelme igzodik z ún. need to know elvhez, melynek lényege, hogy kizárólg olyn terjedelmű hozzáférés engedélyezhető, mely munk elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csk olyn személy részére, kinek z dtok kezelése/feldolgozás munkköri feldt. A hozzáférés-jogosultságokt, vlmint zok felhsználását szolgálttó meghtározott rendszerességgel felülvizsgálj. Szintén z dtbiztonság részét képezi z egyes személyes dtokt is kezelő informtiki rendszereken végzett felhsználói műveletek nplózás. A nplózás mélysége (pontosn milyen műveletre terjed ki nplózás) rendszerenként eltérő lehet, célj z esetleges visszélések esetén felelősség telepíthetőségének elősegítése. Az egyes nplófile-okt szolgálttó szisztemtikusn felülvizsgálj. 13 A szolgálttó dtvédelmi felelőse Stdler Ferenc Tel: számozott oldlból 12. oldl

Telemedbook adatvédelmi irányelvek

Telemedbook adatvédelmi irányelvek Telemedbook adatvédelmi irányelvek A MOHAnet az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat

Részletesebben

A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama

A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A TRIOTEL Kft. (a továbbiakban: szolgáltató, vagy TRIOTEL Kft. ) az előfizetők személyes adatait bizalmasan,

Részletesebben

Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat (ÁSZF 6. sz. melléklet)

Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat (ÁSZF 6. sz. melléklet) Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat (ÁSZF 6. sz. melléklet) Az Ephone Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató ) az előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

Részletesebben

A jacsa.net Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Adatvédelmi Szabályzata

A jacsa.net Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Adatvédelmi Szabályzata Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 2065 Mány, Deák F. u. 5. +36 70 389 1405, info@jacsa.net A jacsa.net Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Adatvédelmi Szabályzata Az előfizetők személyes adatainak

Részletesebben

A VIPNET Bt. Internet szolgáltatására vonatkozó Adatvédelmi Szabályzata. Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A VIPNET Bt. Internet szolgáltatására vonatkozó Adatvédelmi Szabályzata. Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- Székhely: 8073 Csákberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 88 Telefon: +36/40/111 004; Fax.: +36/22/200-028; E-mail: info@vipnet.hu; Honlap:

Részletesebben

Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat (ÁSZF 6. sz. melléklet)

Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat (ÁSZF 6. sz. melléklet) Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat (ÁSZF 6. sz. melléklet) Az Ephone Schweiz GmbH (a továbbiakban: Szolgáltató ) az előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban

Részletesebben

REDMARK EGÉSZSÉGNAPLÓ SZOLGÁLTATÁSHOZ ÉS EGÉSZSÉGNAPLÓ WEBÁRUHÁZHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZATA

REDMARK EGÉSZSÉGNAPLÓ SZOLGÁLTATÁSHOZ ÉS EGÉSZSÉGNAPLÓ WEBÁRUHÁZHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZATA REDMARK EGÉSZSÉGNAPLÓ SZOLGÁLTATÁSHOZ ÉS EGÉSZSÉGNAPLÓ WEBÁRUHÁZHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZATA REDMARK az EgészségNapló szolgáltatáshoz tartozó felhasználók és az EgészségNapló webáruházhoz tartozó

Részletesebben

Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat (ÁSZF 6. sz. melléklet)

Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat (ÁSZF 6. sz. melléklet) Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat (ÁSZF 6. sz. melléklet) Az epax Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató ) az előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli,

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A Tagok személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme érdekében A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

III. sz. melléklet ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

III. sz. melléklet ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT III. sz. melléklet ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A Zalaszám Informatika Kft. (a továbbiakban: szolgáltató, vagy Zalaszám Kft. ) az előfizetők

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A DIGITOLL Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) az előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Az elfizetk személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme érdekében Az Szélmalom Kábeltévé Részvénytársaság (a továbbiakban: szolgáltató ) az elõfizetõk személyes adatait

Részletesebben

8. sz. melléklet Adatkezelési szabályzat

8. sz. melléklet Adatkezelési szabályzat 8. sz. melléklet Adatkezelési szabályzat Az KalászNET Kft (a továbbiakban: szolgáltató) az előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok

Részletesebben

AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL A H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. I/1.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

10. sz. melléklet Adatkezelési szabályzat

10. sz. melléklet Adatkezelési szabályzat 10. sz. melléklet Adatkezelési szabályzat Az ViDaNet Zrt. (a továbbiakban: szolgáltató) az elõfizetõk személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok

Részletesebben

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Az oldal kezelője a KKV Megoldások Kft (Szolgáltató) k személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

Részletesebben

Az Infornax Számítástechnikai Szövetkezet. Belső Adatvédelmi Szabályzata

Az Infornax Számítástechnikai Szövetkezet. Belső Adatvédelmi Szabályzata Az Infornax Számítástechnikai Szövetkezet. Belső Adatvédelmi Szabályzata 2005.05.20. 1 Tartalomjegyzék: 1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény...3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató Érvényes: 2014.07.17-től Tartalom 1) Az Előfizetők személyes adatainak kezelése, az Előfizetői adatok védelme... 1 A személyes

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Távközlési Zrt.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Távközlési Zrt. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Cor@Net Távközlési Zrt. Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A Cor@Net Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) az előfizetők személyes adatait bizalmasan,

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Mobil rádiótelefon szolgáltatás A Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban: Szolgáltató ) az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

Részletesebben

A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A NIB Kft. az Xtra betegtámogató Program szolgáltatáshoz tartozó Betegek személyes adatait bizalmasan, a hatályos

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata

A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata 3. számú melléklet A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Ficsor Előd e.v., mint a ficsor.com honlap üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

Belső Adatvédelmi Szabályzat

Belső Adatvédelmi Szabályzat Belső Adatvédelmi Szabályzat KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Kaposvár, Áchim A. u. 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Adatvédelmi szabályok Az 2M Beauty Kft., mint a 2mbeauty.com tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: 2016. július 16-tól 1 Fogalom meghatározások 1.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján

Részletesebben

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 2014. évi a Toyota Fund for Europe, a Toyota Motor Hungary Kft. és a WWF Magyarország által kiírt Palánták program 2014 - Zöld Kihívás verseny adatvédelmi nyilatkozata Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Adatvédelem 1. Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.prokotravel.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL A GTS-Datanet Távközlési Kft. jelen dokumentumban tájékoztatja előfizetőit és a felhasználóit a személyes adatok kezelésének szabályairól.

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE Szolgáltató által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak: Info. tv.: az információs

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Szolgáltató a Vásárló által a regisztráláskor megadott adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az epitemahazam.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a TÉT Consulting Kft továbbiakban Adatkezelő. Részletes adataink és kapcsolatfelvételi lehetőség a honlap Kapcsolat oldalán

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint Lekérhető és Kiegészítő

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja az Elitmobil Gumicentrum Kft. által üzemeltetett, elitgumi.hu domain néven elérhető és

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  weboldalon. 1. BEVEZETÉS Fazekas Milán Gábor E.V. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 6. fsz. 31., adószám: 67355053-1- 22, a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Jelen szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (3) bekezdésében, valamint

Részletesebben

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük A Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Net- Portal Kft. vagy Szolgáltató ) az elıfizetık személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elıírásokkal összhangban

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL GYŐR.NET Informatikai Kft. Székhelye: 9024 Győr, Közép u. 16. Adószám: 13139797-2-08, Cégj. szám: 08-09-011629 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL A GYŐR.NET Informatikai

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 1. A Tájékoztató célja 1.1. Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a www.zafirent.hu, illetve a www.szemelyszallitasrepteritranszfer.hu

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat Szolgáltatásként bérelhető ChaRM Integrált Vállalatirányítási Rendszer (ERP), Maverix Ügyfélnyilvántartó, Számlázó és Működtető Rendszer Hatálybalépés dátuma: 2016. február 1. 6

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015.05.04. 1. BEVEZETÉS A. (székhely: 1149 Budapest Róna u. 115/B 6.em. 1.a, adószám: 24158080-2-42., a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Hatályos: szeptember 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Ritalia Travel Kft., mint a ritaliatravel.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29.

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29. A LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2012. november 29. oldal 1 / 17 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Last-Mile Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

1. Megfelelés a jogszabályoknak

1. Megfelelés a jogszabályoknak A www.romaversitas.hu cím alatt elérhető weboldalt a Romaversitas Alapítvány. (1094 Budapest, Ferenc krt. 39. Cégjegyzékszám: 13-09-159377; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat)

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben