Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése"

Átírás

1 Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon Tudás megszerzése Ötletek generálás Prototípusok kifejlesztése Alklmzás termékeken és szolgálttásokon Menedzsment motivációj Ruglmsság Alklmzottk képzése A fenti ábrávl összefüggésben egy válllt innovációs folymtábn következő tényezők tekinthetők kulcselemeknek: - Külső világ - Globális minőség - Tervezés és fejlesztés - Mrketing - Termelés - Logisztik - Beszerzés - Teljesítmény - Vezetés - Strtégi és tervezés - Humán erőforrások A következő kérdőív úgy lett összeállítv, hogy feltárj válllton belül minden egyes kulcsfontosságú innovációs elem helyzetét. A kérdőívet tehát z válllti vezető töltse ki, kit munkáj révén érintenek különböző innovációs elemek. A kérdőív 11 szkszból áll, minden kulcselemre egy szksz vontkozik, és minden szksz 5 kérdést trtlmz. Minden egyes kérdéshez 4 lterntív trtozik, z innovációs teljesítmény növekvő sorrendjében. Minden szksz minden egyes kérdésénél kérdőívet kitöltő személynek úgy kell megjelölni zt pozíciót, mi véleménye szerint válllt helyzetét leginkább jellemzi, hogy kurzort z lterntívák vonlábn mozgtj és megállítj kiválsztott pozíciónál. Ez folymtos pontozási lehetőséget biztosít 0-tól 4 pontig. H válszdó úgy gondolj, hogy kérdés rá nem vontkozik, kurzort bl szélső pozíciób kell mozgtni (0 értékkel).

2 1. VEZETÉS. MENNYIRE ÖSZTÖNZI, TÁMOGATJA ÉS SEGÍTI A VÁLLALAT MENEDZNTJÉNEK MAGATARTÁSA ÉS TELJESÍTMÉNYE EGY INNOVÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI KULTÚRA KIALAKULÁSÁT? 1.1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÖK MEGHATÁROZÁSA 0. A válllt szervezeti felépítése lz és menedzsment sját döntési kritériumi lpján htározz meg felelősségi köröket és feldtokt. 1. Létezik szervezeti ábr egyértelműen meghtározott hierrchi szintekkel. Azonbn z egyes funkciók kijelölése z ktuális feldtoktól függően változik. 2. Létezik egyértelműen definiált hierrchikus és funkcionális szervezeti ábr, de nincs ezeket szbályozó, támogtó dokumentáció. 3. A válllt hierrchikus és funkcionális szerveződése egyértelműen meghtározott és teljes folymtábn dokumentált, beleértve nprkészen frissített, funkció leírásokt trtlmzó kézikönyvet (Funkció leírások kézikönyve) Szervezeten belüli kommunikáció 0. Nincsenek meghtározv horizontális és vertikális kommunikációs cstornák. A fő információforrásokt szóbeszéd és z informális társlgások jelentik. 1. Nincsenek kommunikációs cstornák kijelölve. A fő információ forrásokt z informális válllti értekezletek jelentik, melyek látogtottság és gykoriság változó. 2. A horizontális kommunikációs cstornákt megfelelően meghtározták, időszkosn ismétlődő értekezleteken működnek. De vertikális cstornák nincsenek meghtározv, nem biztosított felülről lefelé, vgy lulról felfelé irányuló rendszeres információármlás A menedzsment innovációr vontkozó jövőképe 0. A vezetőség fogllkozik válllton belül z innovációvl, de ezt semmilyen specifikus nyiltkoztb nem fogllták, vgy nem tűztek ki erre vontkozó célokt. 1. A vezetőség kilkított z innovációr vontkozó jövőképét, de nem htározott meg ehhez kpcsolódón konkrét intézkedéseket. 2. A vezetőség szervezeten belül kommunikálj z innovációr vontkozó jövőképét és időszkosn felülvizsgálj zt, de nincs lulról jövő visszcstolás A menedzsment elkötelezettsége z innováció iránt 0. A vezetőség nem fordít figyelmet z lklmzottk innováció-orientált tevékenységére. 1. A vezetőség nyitott z lklmzottk innovtív tevékenységeire és támogtj z erre vontkozó információk átdásánk informális módját. 2. A vezetőség kezdeményezéseket tesz, összegyűjti z lklmzottk véleményeit és ötleteit válllti működés jvítás érdekében és dönt ezek végrehjtásáról Innovációs és fejlesztési kultúr elősegítése 0. A vezetőség kevés lehetőséget biztosít válllt teljesítményéhez kpcsolódó ötletek és vélemények 1. A vezetőség szervezeten belül csk kevés számú embertől és csk bizonyos területeken fogd be véleményeket és jvsltokt. 2. A vezetőség lépéseket tesz és erőforrásokt fordít fejlesztő és innovtív ötleteknek szervezeten belüli átfogó megvittásár. 3. A horizontális és vertikális kommunikációs cstornák egyértelműen ki lettek jelölve. A különböző hierrchikus és funkcionális szintek részvételével, időszkosn ismétlődő értekezleteken keresztül biztosított minden iránybn z információármlás. 3. A vezetőség keresi nnk lehetőségét, hogyn lehet z egész szervezetet z innovációs jövőképének megvlósításáb bekpcsolni és bevonni. A jövőképet válllt összes lklmzottjánk bevonásávl megvittják és felülvizsgálják. 3. A vezetőség proktív megközelítést lklmz z innováció érdekében, megfelelő környezetet biztosít z lklmzottk körében z innovtív ötletekhez és kezdeményezésekhez, vlmint bevonj őket megvlósításb. 3. A vezetőség rendszerszerűen gyűjti válllton belül z innovtív tevékenységekre vontkozó belső és külső információkt és

3 megfoglmzásár. konszenzus kereséssel meghozz jó ötletek végrehjtásához szükséges döntéseket.

4 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS. HOGY ALAKÍTJÁK KI A STRATÉGIÁKAT, HOGYAN KÉSZÍTENEK BELŐLE CSELEKVÉSI TERVEKET ÉS INTÉZKEDÉSEKET, HOGY FEJLESZTIK ÉS VIZSGÁLJÁK FELÜL AZOKAT? 2.1. Releváns és részletes információkon lpuló strtégiák és cselekvési tervek kilkítás. 0. A vezetőség nem szándékozik strtégiákt és éves cselekvési terveket kidolgozni. 1. A vezetőség informálisn kidolgozz strtégiát és z éves cselekvési tervet, mi múltbeli információkon és néhány belső és külső indikátoron lpszik. 2. A vezetőség olyn elérhető információk lpján lkítj ki strtégiát és készít el egy formális éves cselekvési tervet, melyeket nem strukturáltn gyűjtött össze A válllt lklmzottink részvétele strtégiák és tervek elkészítésében. 0. A terveket és strtégiákt felülről jövő módon készítik, z lklmzottk bevonás nélkül. 1. A terveket és strtégiákt válllt lklmzotti köréből néhány bizlms személy időszkos bevonásávl készítik A strtégiák és tervek ismertetése. 0. Az lklmzottkt nem tájékozttják strtégiákról és tervekről, zokról csk szórványos információk állnk rendelkezésre. 1. A válllti strtégiákt és terveket z lklmzottk kérésre megkphtják. 2. A vezetőség strtégiákt és z éves cselekvési terveket válllt lklmzottink véleményeit és tőlük szármzó információkt felhsználv készíti el, de nem vonj be őket nnk kidolgozásáb. 2. A válllt lklmzottit kilkított információs cstornákon keresztül tájékozttják strtégiákról és tervekről A strtégiák és tervek felülvizsgált és értékelése. 0. A vezetőséget mindennpi problémák kötik le, nem látják szükségét strtégiák s tervek felülvizsgáltánk és frissítésének. 1. A strtégiákt és terveket véletlenszerűen vizsgálják felül és frissítik, de nem htároztk meg mérföldköveket vgy indikátorokt, és senki nem felelős ezen feldt rendszeres elvégzéséért. 2. A strtégiákt és terveket előre meghtározott mérföldkövek és indikátorok mentén értékelik, és csk bbn z esetben vizsgálják felül és frissítik h releváns problémát tártk fel. Ezt nem strukturált módszer lpján végzik A válllt strtégiájábn mennyire releváns z innováció? 0. Az innovációhoz kpcsolódó ügyeket nem veszik figyelembe válllti strtégi és cselekvési tervek esetében. 1. Az innovációt csk esetileg és mellékesen említik válllti strtégiábn és tervekben. 2. A strtégi és tervek kilkításánál z innovációt más ügyekkel zonos súllyl veszik figyelembe. 3. Minden, válllt teljesítményére és helyzetére vontkozó, releváns és teljes körű információ elérhető, mely strukturált gyűjtés eredménye. Ezeket felhsználják válllti strtégi és z éves cselekvési terv elkészítéséhez. 3. A válllt lklmzotti ktív és strukturált szerepet töltenek be válllti strtégi és z éves cselekvési terv kidolgozásábn. 3. A válllton belül strukturált folymton keresztül ismerhetik meg és érthetik meg z lklmzottk kilkított strtégiákt és terveket. Így ők ktívn részt vehetnek meghtározott célok teljesítésének folymtábn. 3. A strtégiák és tervek monitoringjánk előre meghtározott eljárásrendje vn, kijelölt felelős személyekkel, mérföldkövekkel és indikátorokkl. A felülvizsgáltot és frissítést rendszerszerűen végzik. 3. Az innováció és folymtos fejlődés strtégiák és cselekvési tervek elkészítésénél figyelembe veendő kulcselemként szerepelnek.

5 3. HUMÁN ERŐFORRÁSOK. HOGYAN FEJLESZTI A VÁLLALAT ALKALMAZOTTAINAK POTENCIÁLJÁT? 3.1. Az lklmzottk kiválsztásánk irányelvei. 0. Nincsenek válllton belül z lklmzottk kiválsztásár és felvételére vontkozó irányelvek vgy kritériumrendszer. Nincs funkcionális munkköri leírás sem, mit modellként lklmznánk. 1. Létezik funkcionális munkköri leírás, de kiválsztás és felvétel menedzsment kizárólgos és változó kritériumrendszere lpján történik, még h nem is felel meg munkköri leírásnk. 2. Specifikus és jól meghtározott irányelv és kritériumrendszer működik kiválsztásr és felvételre, mely főként lposn kidolgozott funkcionális munkköri leírásokon lpul. Azonbn ebben nincsenek megemlítve z innovációvl kpcsoltos képzettségek, készségek és személyi tuljdonságok. 3. Specifikus és jól meghtározott irányelv és kritériumrendszer működik kiválsztásr és felvételre. A funkcionális munkköri leírások, vlmint kiválsztásr és felvételre vontkozó irányelvek figyelembe veszik z innovációs képzettséget, készségeket, képességeket, mint kulcsfontosságú tényezőket, mit jelentkezőnek be kell muttni Az lklmzottk innovációbn és fejlesztési intézkedésekben történő részvételét ösztönző kezdeményezések. 0. A válllton belül fizetések kizárólg szkmi ktegóriák szerint felállított, rögzített fizetési skálán lpulnk. 1. Létezik termelékenységhez és z egyéni vgy globális célok teljesítéséhez kpcsolódó eseti jellegű jutlmzás Az lklmzottk képzése mint kulcselem. 0. A válllt nem rendelkezik képzési tervvel, sem erre vontkozó politikávl. 1. A válllt véletlenszerűen támogtj z lklmzottk képzését. 2. A válllton belül létezik egy értékelési és jutlmzási rendszer, mi részben vgy teljesen termelékenységhez és célok teljesítéséhez kpcsolódik, de z innovációhoz kpcsolódó tevékenységek nem részei ennek rendszernek. Az főként termelékenységhez, költség vgy értékesítési célokhoz kpcsolódik. 2. Rendszeresen vnnk képzések, mikor új rendszerek, folymtok vgy eszközök bevezetése, lklmzás történik válllton belül. Ezeket képzéseket rendszerint z új eszközt, rendszert szállító válllt embere trtj Humán erőforrásokr vontkozó irányelvek. 0. A válllt nem htározott meg irányelveket humánerőforrás menedzsmentjére, vontkozón, vlmint zok bevonásár döntéshoztli folymtb. 1. A vállltnk vnnk humánerőforrásr vontkozó irányelvei, zonbn zok csk fegyelemre, fizetési rendszerre és ösztönzőkre vontkoznk. 2. A válllt humánerőforrás politikáj trtlmzz menedzsment áltl megfoglmzott egyéni és globális célokt, vlmint zon célokon lpuló értékelési eljárásokt Humán erőforrásr vontkozó célok és tervezés. 0. Nincs humánerőforrás tervezés, z lklmzottkt feldtokhoz rendelik hozzá pillntnyi munkterheléshez igzodón. 1. A válllton belül z lklmzottkt trtósn speciális munkkörhöz rendelik hozzá, munkterhelést, hsonló szkképzettségi szükségleteket vgy 2. Az lklmzottkt projektekhez, vgy feldtokhoz rendelik hozzá speciális munkterhelést, prioritásokt és projektért vgy feldtokért felelős 3. Az értékelési és jutlmzási rendszer specifikusn értékeli z innovációhoz és folymtos fejlesztéshez kpcsolódó tevékenységeket válllton belül. 3. Specifikus képzési tervet készítettek z egyes funkcionális munkkörökhöz és különböző pozícióbn lévő személyek meglévő szktudásához igzítv. Ezt tervet időszkosn felülvizsgálják és értékelik. 3. A humánerőforrás politik trtlmzz munkválllók részvételét z egyéni és globális célok megfoglmzásánk és kilkításánk, vlmint zok értékelésének folymtábn. 3. A személyeket több szkterületet átfogó munkcsoportokhoz rendelik hozzá válllton belül. A temeket projektekhez vgy feldtokhoz rendelik.

6 válllton belüli strtégii prioritásokt figyelmen kívül hgyv. személy figyelembe véve. döntését Lehetőség nyílik különböző szkképzettségek és pozíciók közötti átjárhtóságr.

7 4. A KÜLSŐ VILÁG. MILYEN KAPCSOLATA VAN A VÁLLALATNAK A TÁRSADALOMMAL? 4.1. A környezettel vló kpcsolt. 0. A válllt nem törődik zzl, hogy tevékenységeinek milyen htás vn környezetre. 1. A válllt megpróbál megfelelni környezetvédelmi jogszbályoknk, hogy elkerülje büntetést Versenytársk ismerete. 0. A vállltot nem fogllkozttj versenytársink helyzete. 1. A válllt vásárlóitól és beszállítóitól véletlenszerűen gyűjt információkt versenyhelyzetről Networking, hálóztbn vló részvétel. 0. A válllt nem trtozik semmilyen hálózthoz vgy szervezethez. 1. A válllt helyi/regionális hálózthoz vgy szervezethez trtozik Technológii információ. 2. A válllt túlmutt környezetvédelmi jogszbályoknk vló megfelelésen, és strtégiát készített környezet védelmének biztosítás érdekében. 2. A válllt rendszerezetten gyűjt információkt versenytársiról különböző cstornákon keresztül. 2. A válllt országos hálózthoz vgy szervezethez trtozik. 3. A válllt teljes mértékben elkötelezett környezetvédelem iránt. Olyn politikávl rendelkezik, melyhez teljesítési indikátorokt rendelt, hogy mérni tudj válllt tevékenységeinek környezetre gykorolt htását. 3. A válllt rendszerezetten kiértékeli versenytársiról összegyűjtött információkt, mind termékekre/szolgálttásokr, mind pedig picr vontkozón. 3. A válllt európi hálózthoz vgy szervezethez trtozik. 0. A válllt nem keres semmilyen, technológiákr vontkozó információt. 1. A válllt véletlenszerűen összegyűjt néhány hsznos technológii információt vevőitől és beszállítóitól Technológii együttműködés. 0. Nincs együttműködés egyetemekkel, technológii központokkl és hsonló intézményekkel. 1. Véletlenszerű z együttműködés technológii intézményekkel, mi z információcsere, képzés és/vgy kuttási tevékenységek területén történik. 2. A válllt különböző forrásokból, publikációkból, Internetről, rendezvényekről stb. rendszerszerűen gyűjti és tárolj technológii információkt. 2. Rendszeres z együttműködés technológii intézményekkel z információcsere, képzés és kuttási tevékenységek területén. 3. A válllton belül rendszerezetten működik technológii információk összegyűjtése és válllton belüli megosztás. Ezt külön munkkör keretében végzik. 3. Folymtos együttműködési kpcsolt áll fenn technológii intézményekkel előre tervezett tevékenységek területén, mely válllt innovációs és kuttási költségvetésében is szerepel.

8 5.GLOBÁLIS MINŐSÉG HOGYAN JAVÍTJA A VÁLLALAT A VEVŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉT A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL? 5.1. Vásárlói igények. 0. A válllt nem törődik vásárlók igényeivel és következésképpen nem veszi figyelembe jvsltikt sem. 1. A válllt törődik vásárlói véleményeivel, de zokt véletlenszerűen ismeri meg és csk kkor, h vásárló közvetlenül eljutttj válllthoz. 2. Informális mechnizmuson, válllti lklmzottkkl történő közvetlen kpcsoltokon (rendszerint értékesítés, kereskedelem) keresztül ismeri meg válllt vásárlóink igényeit, véleményeit Az lklmzottk bevonás minőségirányításb. 0. A vezetőség nem fogllkozik zzl, hogy z lklmzottkt bevonj minőségirányítási rendszer végrehjtásáb válllton belül. 1. A vezetőség érzi nnk szükségességét, hogy bevonj z lklmzottkt minőségirányítási rendszer végrehjtásáb, de nincs kidolgozv speciális eljárásrend vgy felelősségi rend erre vontkozón, ez csk informális módon működik Minőségirányítási rendszer. 0. A válllti kulcsfolymtok kevésbé ismertek és dokumentáltk Minőségtnúsítás. 0. Nincs válllti szándék válllti tevékenységekre vontkozó minőségtnúsítás megszerzésére. 1. A válllti kulcsfolymtokt meghtározták és dokumentálták. 1. Minőségtnúsítás megszerzése válllt középtávú terveiben szerepel Folymtos fejlesztés mint kulcselem. 0. A minőségirányítást válllt vezetősége nem tekinti kulcsfontosságúnk válllt számár. 1. A válllt már bevezette minőségirányítási rendszert, de nem trtj nprkészen és/vgy nem fogllkozik krbntrtásávl. 2. A minőségirányítási rendszernek felülről jövő végrehjtás működik vállltnál, z lklmzottk körében z erre vontkozó funkciók és felelősségi körök egyértelműen meg vnnk htározv. 2. A válllti kulcsfolymtokt és másodlgos folymtokt meghtározták és dokumentálták, zokt időszkosn felülvizsgálják, vlmint válllti igényekhez és vlós folymtokhoz lkítják. 2. A vállltnál folymtbn vn minőségtnúsítás megszerzése. 2. A minőségirányítási rendszert válllt nprkészen és krbn trtj nnk eredeti állpotábn, de z nem trt lépést válllt fejlődésével, zz nem követi új tevékenységek, termékek vgy folymtok bevezetését. 3. A vásárlói igények és vélemények megismerését kulcselemnek tekintik, és külön lklmzottk felelősek vállltnál ezen információk rendszerszerű gyűjtéséért és elemzéséért. 3. Az lklmzottkt teljesen bevonják minőségirányítási rendszerbe, ktívn részt vesz nnk végrehjtásábn strukturált funkciók és felelősségi rend lpján. 3. Teljes minőségirányítási rendszer működik vállltnál, mi egy kilkított minőségirányítási modell (EFQM, ISO stb.) bevezetésén és lklmzásán lpul. 3. A válllt már megszerezte minőségtnúsítást. 3. A minőségirányítás válllt egyik strtégii célkitűzése és z következésképpen hngsúlyosn megjelenik válllt jelenlegi és jövőbeni tervezett tevékenységeiben, termékeiben vgy folymtibn.

9 6. TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS HOGY TERVEZI ÉS ELLENŐRZI A VÁLLALAT A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FORMATERVEZÉSÉT ÉS FEJLESZTÉSÉT? 6.1. Ötletek forrás. 0. Az új termékekre vgy szolgálttásokr vontkozó ötletek intuitív módon vezetőségtől szármznk Formtervezés. 0. A vállltnál nem létezik formtervezés. Amikor új terméket vgy szolgálttást kell megtervezni, egy ideiglenes munkcsoportot lkítnk ki helyszínen. A design tevékenységeket nem tervezik meg előre. 1. Az új termékekre vgy szolgálttásokr vontkozó ötletek válllt kereskedelmi részlegén dolgozó lklmzottkkl történő informális egyeztetéseken merülnek fel. 1. A vállltnál vn egy kis létszámú, állndó tervezési cspt, mely létszámát növelik termelésben és értékesítésben dolgozó lklmzottk tervezési tevékenységek munkigényétől függően. Ezen tevékenységek részben előre tervezettek. 2. Az új termékekre vgy szolgálttásokr vontkozó ötletek válllt kereskedelmi részlegén dolgozó lklmzottk és vezetőség áltl elkészített, vásárlói igényeket és versenyhelyzetet tnulmány merülnek fel. elemző lpján 2. Önállón dolgozó tervezési cspt működik vállltnál, mely elegendő erőforrássl rendelkezik tervezési tevékenységek elvégzéséhez. A tevékenységeket teljes mértékben előre tervezik. 3. Az új termékekre vgy szolgálttásokr vontkozó ötletek egy átfogó pici tnulmány lpján merülnek fel, és ebben folymtbn ktívn részt vesz válllt összes területe. 3. A formtervet időszkosn felülvizsgálj egy több szkterületet is egyesítő csoport, és erős információcsere zjlik tervezési cspt és válllt más területei között Prototípus kifejlesztése. 0. A prototípusokt rendszerint helyszínen gyártják, megelőző tervezés nélkül. A prototípus egyszerűen csk sorozt első terméke és egy kísérleti és hibvizsgálti folymt eredményeként lkul ki. 1. A prototípust tervezési cspt áltl kilkított műszki specifikáció lpján készítik el, de nem készül előzetes tervezési tnulmány, mely feltárná z esetleges gyenge pontokt, vgy speciális követelményeket. 2. A prototípust egy részletes tervezési fázist követően készítik el, melyben válllt összes területe részt vett. A prototípust lbortóriumi körülmények között tesztelik gyártás megindítás előtt Termelés tervezése, monitoring és ellenőrzés. 0. A vállltnál nem lklmzzák termelés megtervezését, sem z erőforrás/költség ellenőrzését termék termelési ciklusábn. 1. Megtervezik termelést z előző termelési ciklusok lpján. Nincs zonbn erőforrás/költség ellenőrzés termelés során Helyzetelemzés eszközeinek hsznált. 0., Nem hsználnk ilyen eszközöket, és nem is tervezik közeljövőben ilyen eszközök hsználtát termék tervezésében, 1. Néhány rendelésre készült eszközt hsználnk termék tervezésében és/vgy termelés megtervezésében és z 2. A termelés tervezését rendszerszerűen lklmzzák, z erőforrásokt és költségeket ellenőrzik termelés ltt. De z információkt nem őrzik meg későbbi termelési ciklusok tervezése számár. 2. A picon komoly hgyományokkl rendelkező speciális eszközöket és módszereket tesztelik, 3. Amikor egy részletes tervezési folymtot követően prototípust elkészítették, először ellenőrzött körülmények között, mjd vlós életnek megfelelő körülmények között tesztelik, lehetőség szerint kiválsztott vevők segítségével. A visszcstolást prototípus beállításár és finomhngolásár hsználják gyártás beindítását megelőzően. 3. Részletes eljárásrendje létezik termelés megtervezésének és z erőforrások/költségek ellenőrzésének. Az előző termelési ciklusokból szármzó visszcstolásokt felhsználják tervezésnél. A termékfejlesztés idejét teljesítési kulcsindikátornk tekintik. 3. A válllt hjlndó innovtív eszközöket és módszereket bevezetni termék tervezésében, termelés megtervezésében

10 termelés megtervezésében és z ellenőrzésben. ellenőrzésben, nélkül, hogy lenne előzetes visszcstolás hsznosságáról és/vgy fenntrthtóságáról.. mjd felhsználják termék tervezésében, termelés megtervezésében és z ellenőrzésben. és z ellenőrzésben.

11 7. MARKETING HOGYAN KÍNÁLJÁK A VÁLLALATOK TERMÉKEIKET ÉS SZOLGÁLTATÁSAIKAT 7.1. A kifejlesztendő termék vgy szolgálttáshoz kpcsolódó pici szükségletekről szóló ismeret. 0. Nincs tervezett mrketing tevékenység és információgyűjtés. A cég ugynzon termékeit értékesíti állndó vásárlóknk. 1. A picvezető értékesítőktől és beszállítóktól esetlegesen gyűjt be információt jelen kereskedelmi helyzetre, trendekre, új termékekre és picokr vontkozón Együttműködés más vállltokkl. 0. Nincs együttműködési szándék szektor más vállltivl. 1. Vn érdeklődés szektor más vállltivl vló együttműködési területek feltérképezésére és fejlesztések, termékek vgy pic megosztásár de z együttműködés megvlósításánk nincs kilkult formáj vgy eljárás. 2. A válllt olyn eljárásokt lklmz, mellyel rendszeresen vizsgálj válllt kereskedelmi tevékenységét, keresi lehetőségeket és zonosítj problémákt. 2. A válllt ktívn de esetlegesen keresi z együttműködést szektor más vállltivl, különös tekintettel z innováció és fejlesztés területén. 3. A válllt rendelkezik Mrketing és Kereskedelmi Strtégii Tervvel, hogy szisztemtikusn elemezze picot, cstornákt, kommunikációt, z új termék generációt stb. 3. A válllt világos és strukturált politikávl rendelkezik más vállltokkl vló együttműködésekről, és megállpodásokt köt z innováció ás technológi fejlesztés szinergiájánk kihsználás érdekében Az innováció elterjedése termékekben és folymtokbn mint pici htékonyság mércéje. 0. A termékktlógust leltár vgy megrendelések számánk tekintetében frissíti, termék fejlesztések vgy korszerűsítések figyelembevétele nélkül. 1 Az innovációt szükségesnek trtj termékek minőségének fejlesztéséhez, de z nem képezi részét z eldási strtégiánk. 2. A kuttás fejlesztés és innováció kereskedelmi és mrketing területek teljesítménye növelésének kulcs Helyzetelemzés eszközeinek hsznált mrketing tevékenységekben. 0. A mrketing kommunikáció psszív és promóciós eldásr korlátozódik. 1. Vn hgyományos médiár épülő mrketing kommunikációs strtégi: írásos hirdetés, brosúr, ktlógus, rendezvényeken vló részvétel Innováció mint értékesítési eszköz. 0. Az innovációt nem tekinti válllt imázsát növelő tényezőnek. Inkább hozzádott költségnek mintsem befektetésnek tekinti. 1. Az innovációt válllt imázsát építő egyik tényezőnek tekinti, de kereskedelmi szempontból közeljövőben nem fogj széleskörűen lklmzni. 2. Az új információs kommunikációs technológiákt esetlegesen lklmzz hgyományos kommunikációs eszközök támogtásár, de növekvő tendenci figyelhető meg z új eszközök lklmzásár. 2. Tervezi közeljövőben z innováció mint válllt imázsát építő kulcstényező lklmzását. 3. A válllt z innováció tekintetében benchmrking kultúráját vlósítj meg. A prototípusokt vevők megkpják tesztelésre és léteznek kísérleti induló termék jánltok. 3. A válllt kommunikációs strtégiáj főleg z új információs kommunikációs technológiák hsználtár épül. 3. Az innováció kultúr egyik kulcs tényezője válllt pic felé kilkított imázsánk.

12 8. TERMELÉS A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS PIACKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TERMELÉS TERVEZÉS ÉS ELLENŐRZÉS 8.1. Termék specifikációk és termelési utsítások. 0. Nincsen hivtlos termék leírás, döntések termék fejlesztése közben születnek 8.2. A termelés tervezése. 0. Nem tervezik termelési folymtot, munkutsítások erőforrás vgy kpcitástervezés nélkül kerülnek kidásr, döntések d hoc módon születnek. 1. Néhány termelési és minőségi előírás új termék gyártás előtt elkészül. 1 A vállltnál létezik szállítási dtokon, vevő típusokon és rendelkezésre álló erőforráson lpuló informális tervezés. A tervek z új megrendeléseknek és zok prioritásink megfelelően változnk. A termelésirányítás tervezés kizárólgos felelőse. 2. Az előírások teljes sor, beleértve minőségi követelmények teljesítésére vontkozó előírásokt, rendelkezésre áll termék gyártásánk megkezdése előtt. Az előírások termék élettrtm ltt nem változnk. 2. A vállltnál létezik termelés teljes körű tervezése, mely gyártósor és más kereskedelmi, minőségi és egyéb érintett területek visszjelzései lpján minden időszkbn (hét, hónp) ktulizálásr kerül. 3. A termelési tevékenységek megkezdése előtt teljes termék leírást időszkonként felülvizsgálják termelési folymtbn résztvevő részlegek visszjelzése lpján. 3. A termelés tervezése része válllt számítógép-vezérelt ERP (Válllti Erőforrás Tervezés) rendszerének. A válllt minden területe beintegrálódott z ERP-be Termelés irányítás. 0. A munkutsítások pillntnyi igényeknek megfelelően szóbn kerülnek kidásr, és trtlmzzák z egységszámr, szállítási időre, folymtokr és erőforrásokr vontkozó lpinformációkt. 1. A teljes termelési folymtr vontkozó mnuális tervezésű munkutsítások írásbn kerülnek kidásr, és áltlábn megrendeléseknek és prioritásoknk megfelelően változnk Minőség termelési rendszerben 0. Nincs minőség ellenőrzési folymt. Amennyiben termelést végző lklmzottk hibát észlelnek, zt kijvítják, de jelentést nem készítenek ról. 1. Meghtározott minőség ellenőrzési pontok vnnk termelési folymt során, és felmerült problémákt ott helyszínek orvosolják, de problémákt nem rögzítik és további intézkedés se történik Hogyn jvítsuk termelési folymtot? 0. A termelési folymtokon végzett fejlesztések vártln problémák kezelését szolgálják, és válllt pénzügyi helyzetétől függ. 1. A fejlesztésre vontkozó döntések véletlenszerűen születnek nnk érdekében, hogy termelés mennyisége és/vgy mennyisége nőjön. A termelés gzdságosságár és 2. A termelésre és minőségre vontkozó utsításokt trtlmzó munkutsítások számítógépes off-line lklmzáson keresztül kerülnek kidásr. A gyártósorról érkező visszjelzések áltl frissítik következő dg munkutsításokt. 2. A minőségi problémák zonosításár szolgáló teljes eljárásrend rendelkezésre áll termelés során, mely zzl célll készült, hogy jelentse minőségi problémákt és megoldási jvsltokt biztosítson. 2. A fejlesztési tevékenység válllt termelési tervének eredménye, mely figyelembe veszi minőségre, termelési költségekre, z erőforrások rendelkezésre állásár és 3. A munkutsítások egy integrált on-line ERP rendszeren keresztül kerülnek kidásr, gyártósorról vlós idejű információkt fogd és ktulizálj rendszert. 3. A gyártósorról érkező minőség ellenőrzési visszjelzés zt célt szolgálj, hogy felülvizsgálj és ktulizálj termék specifikációit, és hogy új rendelkezéseket dolgozzon ki munkutsítások számár. A minőségre vontkozó információk online válllt ERP rendszerébe kerülnek. 3. A fejlesztési tevékenység részét képezi válllt folymtos termék és folymt innováció és kuttás iránti elkötelezettségének. Teljes megvlósíthtósági tnulmányok készülnek,

13 beruházás megtérülésére vontkozó elemzések döntések meghoztl előtt születnek. kívánt termelési vlmint előre kpcitásr vontkozó meghtározott tervek és információkt. folymtok mentén intézkedések történnek.

14 9. LOGISZTIKA ÉS ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSOK A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELJUTTATÁSA A VEVŐKHÖZ ÉS AZOK TOVÁBBI FEJLESZTÉSE 9.1. Leltár és szállítás ellenőrzése. 0. A végtermék esetében nincs leltár ellenőrzés. A szállítási htáridőket ritkán trtják be. 1. A leltárt véletlenszerűen ellenőrzik. A szállítási időt termelési idő és becsült leltárszint figyelembe vételével ütemezik, szállítási időt z esetek kevesebb mint 50%-bn trtják be. 2. A leltár ellenőrzésére önálló számítógépes rendszer áll rendelkezésre. A szállítási htáridő leltáron és termelési ütemezésen lpul és zt esetek több mint 50%-bn betrtják A termelési folymt nyomon követhetősége. 0. Nem létezik vállltnál termék nyomonkövetés termelési folymtr vontkozón Vevői visszjelzések. 0. A vevőktől érkező észrevételeket vgy pnszokt kereskedelmi részleg munktársi kpják és válszolják meg, más htássl nincsen vállltr. 1. Részleges nyomon követés vn termelési eszközök esetében, z lklmzottk esetében zonbn nincs. 1. A vevők szállításr, beszerelésre és termék néhány npos hsználtr vontkozó észrevételeit kereskedelmi és termelési részleg munktársi gyűjtik és elemzik, de zoknk nincsenek hosszú távú következményei. 2. A termelési folymt kulcspontjinál részlegesen vn termékekre és lklmzottkr vontkozó nyomon követés. 2. Vn kidolgozott folymt termék szállítás és beszerelése után dott ideig beérkező vevői észrevételek kezelésének. Ezek z információk dizájn és termelési folymt felülvizsgált során kerülnek felhsználásr Értékesítés utáni szolgálttások (Krbntrtás). 0. A vállltnk nincs értékesítés utáni szolgálttás. 1. Értékesítés utáni szolgálttások csk speciális termékek vgy vevők esetében vnnk. 2. A válllt rendelkezik értékesítés utáni szolgálttásokr vontkozó irányelvekkel, de ezek inkább vevői vélemények és észrevételek kezelésével kpcsoltosk semmint termék krbntrtásávl vgy jvításávl Új verziók, termék fejlesztése, korszerűsítése. 0. A válllt nem tervezi előre termékek új verzióit, feljvításit vgy korszerűsítéseit. A vevőt egyik esetben sem tájékozttják ezekről változásokról. 1. A termékek fejlesztése pici kereslet htásár történik. Nincs vevők folymtos tájékozttásár vontkozó irányelv. 2. A válllt termékek új verzióit, feljvításit vgy korszerűsítéseit előre megtervezi. Vn vevők tájékozttásár vontkozó irányelv, de nincsenek különleges jánltok, mindent új terméknek tekintenek. 3. A leltár ellenőrzés válllt ERP-jének (Válllti Erőforrás Tervezés) integrált részét képezi. A szállítási htáridő rendszer outputj és zt áltlábn betrtják. 3. A termelési folymtok szempontjából termék teljes nyomon követése megvlósul. A nyomon követhetőség válllt ERP-jének lterméke. 3. A vevőket ösztönözik rr, hogy válllt termékéről, nnk teljes életciklus ltt visszjelzést djnk. Ez z információ válllton belüli hiányosságok korrigálásár kerül felhsználásr, de termékek és folymtok fejlesztését és innovációját is szolgálj. 3. A válllt értékesítést követő irányelvei termék teljes életciklusát lefedik és krbntrtásr és jvításr is vontkoznk. 3. A válllt proktív irányelvekkel rendelkezik, mely vevők folymtos tájékozttását és vevői elégedettséget szolgálják. A vevők termékek új verzióihoz, feljvított változtihoz vgy korszerűsítéseihez speciális jánltokon keresztül juthtnk hozzá.

15 10. BESZERZÉS ÉS ALVÁLLALKOZÁS A TERMELÉSI FOLYAMAT INPUTJAINAK IRÁNYÍTÁSA Beszállítók kiválsztás. 0. A beszállítók köre múltbeli kpcsoltokon és/vgy z árkon lpul. Az új beszállítókt speciális követelmények nélkül, csk kipróbálás lpján válsztják ki 1. A beszállítókt szolgálttásik és termékeik minősége lpján értékelik, de nem készült rájuk vontkozón előzetes specifikáció Beszerzés monitoringj és ellenőrzése. 0. Nincs kijelölt felelőse beszerzésre vontkozó szbályzt kidásánk, felülvizsgáltánk vgy elfogdásánk. 1. Nincs beszerzésre vontkozó központilg meghtározott módszer, csk különböző jóváhgyó felettes szerveken keresztül történik beszerzés z értéktől függően. 2 A válllt teljes körű specifikációt készít beszállítók számár, mely trtlmzz válllt elvárásit szolgálttásikkl és termékeikkel szemben. Formális eljárás lpján értékelik beszállítókt és hgyják jóvá beszállítói kpcsoltik folyttását. 2. A beszerzés ellenőrzésének több szintje létezik, először műszki, másodszor pénzügyi szint. De nem létezik központilg meghtározott módszer és különböző személyek egymást átfedő szbályokt lkothtnk Áruk és szolgálttások átvételi folymt. 0. A vállltnál nem vizsgálják át z árukt és szolgálttásokt z átvételkor. A problémákt termék felhsználáskor veszik észre Kiszervezés szintje. 0. Kiindulópontként, válllt nem tekinti kiszervezést elfogdhtó megoldásnk. 1. A termékeket véletlenszerűen ellenőrzik z átvételkor, de nincs rá speciális eljárásrend kilkítv és z dtokt nem jegyzik fel. A döntés csk z áru átvételére vgy visszutsításár vontkozik. 1. A válllt kkor szervez ki tevékenységet, h nem áll rendelkezésre elegendő belső erőforrás, és ezt csk nem kritikus és nem strtégii tevékenységek esetében teszi Beszállítók nyomon követhetősége. 2. Az áruk és szolgálttások átvételére vontkozó eljárásrendet teljes körűen meghtározták és lklmzzák, de z nem trtlmz semmilyen következményt jövőbeni beszerzésiekre vontkozón. 2 A válllkozás rendszeresen kiszervezi nem kritikus és nem strtégii tevékenységeket költségtkrékossági okok lpján. 3. Folymtos együttműködés vn beszállítók és válllt személyzete között mindkettőjük szervezetén belüli fejlődés és innováció elősegítése érdekében. 3. Hbár válllt minden egyes területe felelős sját beszerzésének minőségéért és költségéért, központi ellenőrzés szbályozz z átfedések vgy túlzott költségek elkerülését. A beszerzés válllti ERP 1 (Válllti Erőforrás Tervezés) rendszerbe integráltn működik. 3. A teljes körű átvételi eljárásrend trtlmzz z dtok feljegyzésére és elemzésére vontkozó tevékenységeket, melynek következményei vnnk mind vállltr (beszerzési és termelési folymtok), mind pedig beszállítói kpcsoltokr. 3. A válllt olyn tevékenységeket szervez ki, melyet válllti irányelvek lpján htározott meg. Ez figyelembe veszi minőséget, szállítási szolgálttásokt, költségeket, rendelkezésre álló erőforrásokt és válllti tudás menedzsmentet. 0. A vállltnk nincs olyn 1. A válllt megköveteli 2. Létezik beszállítói 3. Minden termékre 1 Enterprise Resource Plnning

16 rendszere, mely lehetővé tenné beszállítók nyomonkövethetőségét végső termék előállításáig. Továbbá, termékükre vontkozón nem kérnek részletes információkt beszállítóktól. beszállítóktól, hogy minden szükséges információt djnk meg termékeikről, de válllt nem követi nyomon zokt teljesen z dott végtermékig. nyomonkövetés egyes kiválsztott végtermékek és kiválsztott vásárlók esetében. minden vásárló esetében rendelkezésre áll külső nygokr, lktrészekre és elemekre vontkozó nyomonkövetési információ.

17 11. TELJESÍTMÉNY HOGY LEHET A TELJESÍTMÉNYT MÉRNI ÉS AZ EREDMÉNYEKET FELHASZNÁLNI A VÁLLALAT FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN? Vásárlói elégedettség. 0. A válllt nem lklmz semmilyen rendszert vásárlók véleményének begyűjtésére. 1. A vásárlók kérdéseit, pnszit és igényeit válllt különböző forrásokból összegyűjti és megválszolj, de nem lklmz további elemzéseket. 2. A válllt eljárásrendet készített vásárlói megelégedettséggel kpcsoltos összes információ rendszeres összegyűjtésére, feljegyzésére és elemzésére vontkozón. Az eredményeket csk vezetőség ismeri és hsználj fel. 3. Az összes lklmzottt bevonják és elkötelezik z iránt, hogy vásárlói elégedettségre vontkozó céljikt elérjék, és külön irányelveket dolgoztk ki témát érintő információk megosztásár vontkozón Vásárlóknk nyújtott szolgálttásokr vontkozó indikátorok. 0. A válllt nem lklmz indikátorokt vásárlói szolgálttásokr vontkozón Pénzügyi indikátorok. 0. A válllt tevékenysége rövid távú eredmények elérésére orientálódik, nem lklmz pénzügyi menedzsment indikátorokt. 1. A vásárlói szolgálttásokr vontkozó indikátorok csk vásárlókkl történő kommunikációr vontkoznk: igények vgy pnszok érkeztetése, válszdási idő stb. Ezeket csk kereskedelmi lklmzottk kezelik. 1. A pénzügyi indikátorokt válllt eredményeinek elemzése és monitoringj részeként htározzák meg Innovációs indikátorok. 0. A válllt vezetősége nem számítj bele z innovációt és folymtos fejlesztést válllti teljesítmény mérésébe A válllt imázs. 0. A vezetőség nem törődik zzl, hogy vásárlókbn milyen kép él vállltról. 1. A vezetőség z innovációt válllt teljesítmény-értékelésében egy újbb tényezőnek tekinti, nélkül, hogy részletezné kpott eredményeket vgy zok htását vállltr. 1. A vezetőség támogtj vásárlók felé irányuló jó imázs kilkítását, de vásárlók vállltról lkotott véleményét csk ngyon felületesen ismeri meg. 2. A vásárlói szolgálttásokr vontkozó indikátorokt válllt összes területére kidolgozták, meghtározták célkitűzéseket, és z eredményeket megosztották z lklmzottkkl. Fejlesztésükre vontkozó intézkedéseket csk vezetőség fogntosít. 2. Rendszerszerűen hsználnk pénzügyi indikátorokt válllt strtégiáink felülvizsgáltához. 2. A vezetőség felülvizsgálj z innovációhoz kpcsolódó eredményeket, mint válllt teljesítményének fontos indikátorát. 2. A vásárlók vállltról lkotott képének megismeréséhez kpcsolódó indikátorokt figyelik, mérik és pozitív vgy negtív trendeket vezetőség felhsználj termékek és folymtok jvítás érdekében. 3. A válllt lklmzottit nemcsk vásárlói szolgálttásokr vontkozó indikátorok megismertetésébe vonják be, hnem vásárlói elégedettség növelésére szolgáló tervek kilkításáb és végrehjtásáb is. Mgukt vásárlókt is megkérik, hogy vegyenek részt folymtbn. 3. A vezetőség megpróbálj pénzügyi eredményeit és indikátorit összehsonlítni más, ugynzon szektorbn tevékenykedő vállltokévl. 3. Az innovációt és folymtos fejlődést válllti teljesítmény mérésének kulcstényezőjeként tekintik. 3. A válllt összes lklmzottj törődik válllt imázsávl és válllt vásárlókbn kilkított képével. Az információkt széleskörűen közzéteszik, és válllt minden területéről fogdják jvsltokt és kezdeményezéseket.

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások A DESUR projekt az INTERREG IVC program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg. ÍNDICE

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás?

Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 1.1. A CSR az Európai Unión belül Rövid összefoglalás A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility CSR) egy vállalat fenntartható

Részletesebben

II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei

II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei II. modul A munkahelyen való tanulás módszerei A munkahelyen való tanulás kézikönyvének a szerzoje: Maria João Filgueiras-Rauch BFZ Bildungsforschung NÜRNBERG Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Indokolás,

Részletesebben

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása LUKÁCS GÁBOR 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Master of Business Administration szakirányú

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben