Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése"

Átírás

1 Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon Tudás megszerzése Ötletek generálás Prototípusok kifejlesztése Alklmzás termékeken és szolgálttásokon Menedzsment motivációj Ruglmsság Alklmzottk képzése A fenti ábrávl összefüggésben egy válllt innovációs folymtábn következő tényezők tekinthetők kulcselemeknek: - Külső világ - Globális minőség - Tervezés és fejlesztés - Mrketing - Termelés - Logisztik - Beszerzés - Teljesítmény - Vezetés - Strtégi és tervezés - Humán erőforrások A következő kérdőív úgy lett összeállítv, hogy feltárj válllton belül minden egyes kulcsfontosságú innovációs elem helyzetét. A kérdőívet tehát z válllti vezető töltse ki, kit munkáj révén érintenek különböző innovációs elemek. A kérdőív 11 szkszból áll, minden kulcselemre egy szksz vontkozik, és minden szksz 5 kérdést trtlmz. Minden egyes kérdéshez 4 lterntív trtozik, z innovációs teljesítmény növekvő sorrendjében. Minden szksz minden egyes kérdésénél kérdőívet kitöltő személynek úgy kell megjelölni zt pozíciót, mi véleménye szerint válllt helyzetét leginkább jellemzi, hogy kurzort z lterntívák vonlábn mozgtj és megállítj kiválsztott pozíciónál. Ez folymtos pontozási lehetőséget biztosít 0-tól 4 pontig. H válszdó úgy gondolj, hogy kérdés rá nem vontkozik, kurzort bl szélső pozíciób kell mozgtni (0 értékkel).

2 1. VEZETÉS. MENNYIRE ÖSZTÖNZI, TÁMOGATJA ÉS SEGÍTI A VÁLLALAT MENEDZNTJÉNEK MAGATARTÁSA ÉS TELJESÍTMÉNYE EGY INNOVÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI KULTÚRA KIALAKULÁSÁT? 1.1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÖK MEGHATÁROZÁSA 0. A válllt szervezeti felépítése lz és menedzsment sját döntési kritériumi lpján htározz meg felelősségi köröket és feldtokt. 1. Létezik szervezeti ábr egyértelműen meghtározott hierrchi szintekkel. Azonbn z egyes funkciók kijelölése z ktuális feldtoktól függően változik. 2. Létezik egyértelműen definiált hierrchikus és funkcionális szervezeti ábr, de nincs ezeket szbályozó, támogtó dokumentáció. 3. A válllt hierrchikus és funkcionális szerveződése egyértelműen meghtározott és teljes folymtábn dokumentált, beleértve nprkészen frissített, funkció leírásokt trtlmzó kézikönyvet (Funkció leírások kézikönyve) Szervezeten belüli kommunikáció 0. Nincsenek meghtározv horizontális és vertikális kommunikációs cstornák. A fő információforrásokt szóbeszéd és z informális társlgások jelentik. 1. Nincsenek kommunikációs cstornák kijelölve. A fő információ forrásokt z informális válllti értekezletek jelentik, melyek látogtottság és gykoriság változó. 2. A horizontális kommunikációs cstornákt megfelelően meghtározták, időszkosn ismétlődő értekezleteken működnek. De vertikális cstornák nincsenek meghtározv, nem biztosított felülről lefelé, vgy lulról felfelé irányuló rendszeres információármlás A menedzsment innovációr vontkozó jövőképe 0. A vezetőség fogllkozik válllton belül z innovációvl, de ezt semmilyen specifikus nyiltkoztb nem fogllták, vgy nem tűztek ki erre vontkozó célokt. 1. A vezetőség kilkított z innovációr vontkozó jövőképét, de nem htározott meg ehhez kpcsolódón konkrét intézkedéseket. 2. A vezetőség szervezeten belül kommunikálj z innovációr vontkozó jövőképét és időszkosn felülvizsgálj zt, de nincs lulról jövő visszcstolás A menedzsment elkötelezettsége z innováció iránt 0. A vezetőség nem fordít figyelmet z lklmzottk innováció-orientált tevékenységére. 1. A vezetőség nyitott z lklmzottk innovtív tevékenységeire és támogtj z erre vontkozó információk átdásánk informális módját. 2. A vezetőség kezdeményezéseket tesz, összegyűjti z lklmzottk véleményeit és ötleteit válllti működés jvítás érdekében és dönt ezek végrehjtásáról Innovációs és fejlesztési kultúr elősegítése 0. A vezetőség kevés lehetőséget biztosít válllt teljesítményéhez kpcsolódó ötletek és vélemények 1. A vezetőség szervezeten belül csk kevés számú embertől és csk bizonyos területeken fogd be véleményeket és jvsltokt. 2. A vezetőség lépéseket tesz és erőforrásokt fordít fejlesztő és innovtív ötleteknek szervezeten belüli átfogó megvittásár. 3. A horizontális és vertikális kommunikációs cstornák egyértelműen ki lettek jelölve. A különböző hierrchikus és funkcionális szintek részvételével, időszkosn ismétlődő értekezleteken keresztül biztosított minden iránybn z információármlás. 3. A vezetőség keresi nnk lehetőségét, hogyn lehet z egész szervezetet z innovációs jövőképének megvlósításáb bekpcsolni és bevonni. A jövőképet válllt összes lklmzottjánk bevonásávl megvittják és felülvizsgálják. 3. A vezetőség proktív megközelítést lklmz z innováció érdekében, megfelelő környezetet biztosít z lklmzottk körében z innovtív ötletekhez és kezdeményezésekhez, vlmint bevonj őket megvlósításb. 3. A vezetőség rendszerszerűen gyűjti válllton belül z innovtív tevékenységekre vontkozó belső és külső információkt és

3 megfoglmzásár. konszenzus kereséssel meghozz jó ötletek végrehjtásához szükséges döntéseket.

4 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS. HOGY ALAKÍTJÁK KI A STRATÉGIÁKAT, HOGYAN KÉSZÍTENEK BELŐLE CSELEKVÉSI TERVEKET ÉS INTÉZKEDÉSEKET, HOGY FEJLESZTIK ÉS VIZSGÁLJÁK FELÜL AZOKAT? 2.1. Releváns és részletes információkon lpuló strtégiák és cselekvési tervek kilkítás. 0. A vezetőség nem szándékozik strtégiákt és éves cselekvési terveket kidolgozni. 1. A vezetőség informálisn kidolgozz strtégiát és z éves cselekvési tervet, mi múltbeli információkon és néhány belső és külső indikátoron lpszik. 2. A vezetőség olyn elérhető információk lpján lkítj ki strtégiát és készít el egy formális éves cselekvési tervet, melyeket nem strukturáltn gyűjtött össze A válllt lklmzottink részvétele strtégiák és tervek elkészítésében. 0. A terveket és strtégiákt felülről jövő módon készítik, z lklmzottk bevonás nélkül. 1. A terveket és strtégiákt válllt lklmzotti köréből néhány bizlms személy időszkos bevonásávl készítik A strtégiák és tervek ismertetése. 0. Az lklmzottkt nem tájékozttják strtégiákról és tervekről, zokról csk szórványos információk állnk rendelkezésre. 1. A válllti strtégiákt és terveket z lklmzottk kérésre megkphtják. 2. A vezetőség strtégiákt és z éves cselekvési terveket válllt lklmzottink véleményeit és tőlük szármzó információkt felhsználv készíti el, de nem vonj be őket nnk kidolgozásáb. 2. A válllt lklmzottit kilkított információs cstornákon keresztül tájékozttják strtégiákról és tervekről A strtégiák és tervek felülvizsgált és értékelése. 0. A vezetőséget mindennpi problémák kötik le, nem látják szükségét strtégiák s tervek felülvizsgáltánk és frissítésének. 1. A strtégiákt és terveket véletlenszerűen vizsgálják felül és frissítik, de nem htároztk meg mérföldköveket vgy indikátorokt, és senki nem felelős ezen feldt rendszeres elvégzéséért. 2. A strtégiákt és terveket előre meghtározott mérföldkövek és indikátorok mentén értékelik, és csk bbn z esetben vizsgálják felül és frissítik h releváns problémát tártk fel. Ezt nem strukturált módszer lpján végzik A válllt strtégiájábn mennyire releváns z innováció? 0. Az innovációhoz kpcsolódó ügyeket nem veszik figyelembe válllti strtégi és cselekvési tervek esetében. 1. Az innovációt csk esetileg és mellékesen említik válllti strtégiábn és tervekben. 2. A strtégi és tervek kilkításánál z innovációt más ügyekkel zonos súllyl veszik figyelembe. 3. Minden, válllt teljesítményére és helyzetére vontkozó, releváns és teljes körű információ elérhető, mely strukturált gyűjtés eredménye. Ezeket felhsználják válllti strtégi és z éves cselekvési terv elkészítéséhez. 3. A válllt lklmzotti ktív és strukturált szerepet töltenek be válllti strtégi és z éves cselekvési terv kidolgozásábn. 3. A válllton belül strukturált folymton keresztül ismerhetik meg és érthetik meg z lklmzottk kilkított strtégiákt és terveket. Így ők ktívn részt vehetnek meghtározott célok teljesítésének folymtábn. 3. A strtégiák és tervek monitoringjánk előre meghtározott eljárásrendje vn, kijelölt felelős személyekkel, mérföldkövekkel és indikátorokkl. A felülvizsgáltot és frissítést rendszerszerűen végzik. 3. Az innováció és folymtos fejlődés strtégiák és cselekvési tervek elkészítésénél figyelembe veendő kulcselemként szerepelnek.

5 3. HUMÁN ERŐFORRÁSOK. HOGYAN FEJLESZTI A VÁLLALAT ALKALMAZOTTAINAK POTENCIÁLJÁT? 3.1. Az lklmzottk kiválsztásánk irányelvei. 0. Nincsenek válllton belül z lklmzottk kiválsztásár és felvételére vontkozó irányelvek vgy kritériumrendszer. Nincs funkcionális munkköri leírás sem, mit modellként lklmznánk. 1. Létezik funkcionális munkköri leírás, de kiválsztás és felvétel menedzsment kizárólgos és változó kritériumrendszere lpján történik, még h nem is felel meg munkköri leírásnk. 2. Specifikus és jól meghtározott irányelv és kritériumrendszer működik kiválsztásr és felvételre, mely főként lposn kidolgozott funkcionális munkköri leírásokon lpul. Azonbn ebben nincsenek megemlítve z innovációvl kpcsoltos képzettségek, készségek és személyi tuljdonságok. 3. Specifikus és jól meghtározott irányelv és kritériumrendszer működik kiválsztásr és felvételre. A funkcionális munkköri leírások, vlmint kiválsztásr és felvételre vontkozó irányelvek figyelembe veszik z innovációs képzettséget, készségeket, képességeket, mint kulcsfontosságú tényezőket, mit jelentkezőnek be kell muttni Az lklmzottk innovációbn és fejlesztési intézkedésekben történő részvételét ösztönző kezdeményezések. 0. A válllton belül fizetések kizárólg szkmi ktegóriák szerint felállított, rögzített fizetési skálán lpulnk. 1. Létezik termelékenységhez és z egyéni vgy globális célok teljesítéséhez kpcsolódó eseti jellegű jutlmzás Az lklmzottk képzése mint kulcselem. 0. A válllt nem rendelkezik képzési tervvel, sem erre vontkozó politikávl. 1. A válllt véletlenszerűen támogtj z lklmzottk képzését. 2. A válllton belül létezik egy értékelési és jutlmzási rendszer, mi részben vgy teljesen termelékenységhez és célok teljesítéséhez kpcsolódik, de z innovációhoz kpcsolódó tevékenységek nem részei ennek rendszernek. Az főként termelékenységhez, költség vgy értékesítési célokhoz kpcsolódik. 2. Rendszeresen vnnk képzések, mikor új rendszerek, folymtok vgy eszközök bevezetése, lklmzás történik válllton belül. Ezeket képzéseket rendszerint z új eszközt, rendszert szállító válllt embere trtj Humán erőforrásokr vontkozó irányelvek. 0. A válllt nem htározott meg irányelveket humánerőforrás menedzsmentjére, vontkozón, vlmint zok bevonásár döntéshoztli folymtb. 1. A vállltnk vnnk humánerőforrásr vontkozó irányelvei, zonbn zok csk fegyelemre, fizetési rendszerre és ösztönzőkre vontkoznk. 2. A válllt humánerőforrás politikáj trtlmzz menedzsment áltl megfoglmzott egyéni és globális célokt, vlmint zon célokon lpuló értékelési eljárásokt Humán erőforrásr vontkozó célok és tervezés. 0. Nincs humánerőforrás tervezés, z lklmzottkt feldtokhoz rendelik hozzá pillntnyi munkterheléshez igzodón. 1. A válllton belül z lklmzottkt trtósn speciális munkkörhöz rendelik hozzá, munkterhelést, hsonló szkképzettségi szükségleteket vgy 2. Az lklmzottkt projektekhez, vgy feldtokhoz rendelik hozzá speciális munkterhelést, prioritásokt és projektért vgy feldtokért felelős 3. Az értékelési és jutlmzási rendszer specifikusn értékeli z innovációhoz és folymtos fejlesztéshez kpcsolódó tevékenységeket válllton belül. 3. Specifikus képzési tervet készítettek z egyes funkcionális munkkörökhöz és különböző pozícióbn lévő személyek meglévő szktudásához igzítv. Ezt tervet időszkosn felülvizsgálják és értékelik. 3. A humánerőforrás politik trtlmzz munkválllók részvételét z egyéni és globális célok megfoglmzásánk és kilkításánk, vlmint zok értékelésének folymtábn. 3. A személyeket több szkterületet átfogó munkcsoportokhoz rendelik hozzá válllton belül. A temeket projektekhez vgy feldtokhoz rendelik.

6 válllton belüli strtégii prioritásokt figyelmen kívül hgyv. személy figyelembe véve. döntését Lehetőség nyílik különböző szkképzettségek és pozíciók közötti átjárhtóságr.

7 4. A KÜLSŐ VILÁG. MILYEN KAPCSOLATA VAN A VÁLLALATNAK A TÁRSADALOMMAL? 4.1. A környezettel vló kpcsolt. 0. A válllt nem törődik zzl, hogy tevékenységeinek milyen htás vn környezetre. 1. A válllt megpróbál megfelelni környezetvédelmi jogszbályoknk, hogy elkerülje büntetést Versenytársk ismerete. 0. A vállltot nem fogllkozttj versenytársink helyzete. 1. A válllt vásárlóitól és beszállítóitól véletlenszerűen gyűjt információkt versenyhelyzetről Networking, hálóztbn vló részvétel. 0. A válllt nem trtozik semmilyen hálózthoz vgy szervezethez. 1. A válllt helyi/regionális hálózthoz vgy szervezethez trtozik Technológii információ. 2. A válllt túlmutt környezetvédelmi jogszbályoknk vló megfelelésen, és strtégiát készített környezet védelmének biztosítás érdekében. 2. A válllt rendszerezetten gyűjt információkt versenytársiról különböző cstornákon keresztül. 2. A válllt országos hálózthoz vgy szervezethez trtozik. 3. A válllt teljes mértékben elkötelezett környezetvédelem iránt. Olyn politikávl rendelkezik, melyhez teljesítési indikátorokt rendelt, hogy mérni tudj válllt tevékenységeinek környezetre gykorolt htását. 3. A válllt rendszerezetten kiértékeli versenytársiról összegyűjtött információkt, mind termékekre/szolgálttásokr, mind pedig picr vontkozón. 3. A válllt európi hálózthoz vgy szervezethez trtozik. 0. A válllt nem keres semmilyen, technológiákr vontkozó információt. 1. A válllt véletlenszerűen összegyűjt néhány hsznos technológii információt vevőitől és beszállítóitól Technológii együttműködés. 0. Nincs együttműködés egyetemekkel, technológii központokkl és hsonló intézményekkel. 1. Véletlenszerű z együttműködés technológii intézményekkel, mi z információcsere, képzés és/vgy kuttási tevékenységek területén történik. 2. A válllt különböző forrásokból, publikációkból, Internetről, rendezvényekről stb. rendszerszerűen gyűjti és tárolj technológii információkt. 2. Rendszeres z együttműködés technológii intézményekkel z információcsere, képzés és kuttási tevékenységek területén. 3. A válllton belül rendszerezetten működik technológii információk összegyűjtése és válllton belüli megosztás. Ezt külön munkkör keretében végzik. 3. Folymtos együttműködési kpcsolt áll fenn technológii intézményekkel előre tervezett tevékenységek területén, mely válllt innovációs és kuttási költségvetésében is szerepel.

8 5.GLOBÁLIS MINŐSÉG HOGYAN JAVÍTJA A VÁLLALAT A VEVŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉT A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL? 5.1. Vásárlói igények. 0. A válllt nem törődik vásárlók igényeivel és következésképpen nem veszi figyelembe jvsltikt sem. 1. A válllt törődik vásárlói véleményeivel, de zokt véletlenszerűen ismeri meg és csk kkor, h vásárló közvetlenül eljutttj válllthoz. 2. Informális mechnizmuson, válllti lklmzottkkl történő közvetlen kpcsoltokon (rendszerint értékesítés, kereskedelem) keresztül ismeri meg válllt vásárlóink igényeit, véleményeit Az lklmzottk bevonás minőségirányításb. 0. A vezetőség nem fogllkozik zzl, hogy z lklmzottkt bevonj minőségirányítási rendszer végrehjtásáb válllton belül. 1. A vezetőség érzi nnk szükségességét, hogy bevonj z lklmzottkt minőségirányítási rendszer végrehjtásáb, de nincs kidolgozv speciális eljárásrend vgy felelősségi rend erre vontkozón, ez csk informális módon működik Minőségirányítási rendszer. 0. A válllti kulcsfolymtok kevésbé ismertek és dokumentáltk Minőségtnúsítás. 0. Nincs válllti szándék válllti tevékenységekre vontkozó minőségtnúsítás megszerzésére. 1. A válllti kulcsfolymtokt meghtározták és dokumentálták. 1. Minőségtnúsítás megszerzése válllt középtávú terveiben szerepel Folymtos fejlesztés mint kulcselem. 0. A minőségirányítást válllt vezetősége nem tekinti kulcsfontosságúnk válllt számár. 1. A válllt már bevezette minőségirányítási rendszert, de nem trtj nprkészen és/vgy nem fogllkozik krbntrtásávl. 2. A minőségirányítási rendszernek felülről jövő végrehjtás működik vállltnál, z lklmzottk körében z erre vontkozó funkciók és felelősségi körök egyértelműen meg vnnk htározv. 2. A válllti kulcsfolymtokt és másodlgos folymtokt meghtározták és dokumentálták, zokt időszkosn felülvizsgálják, vlmint válllti igényekhez és vlós folymtokhoz lkítják. 2. A vállltnál folymtbn vn minőségtnúsítás megszerzése. 2. A minőségirányítási rendszert válllt nprkészen és krbn trtj nnk eredeti állpotábn, de z nem trt lépést válllt fejlődésével, zz nem követi új tevékenységek, termékek vgy folymtok bevezetését. 3. A vásárlói igények és vélemények megismerését kulcselemnek tekintik, és külön lklmzottk felelősek vállltnál ezen információk rendszerszerű gyűjtéséért és elemzéséért. 3. Az lklmzottkt teljesen bevonják minőségirányítási rendszerbe, ktívn részt vesz nnk végrehjtásábn strukturált funkciók és felelősségi rend lpján. 3. Teljes minőségirányítási rendszer működik vállltnál, mi egy kilkított minőségirányítási modell (EFQM, ISO stb.) bevezetésén és lklmzásán lpul. 3. A válllt már megszerezte minőségtnúsítást. 3. A minőségirányítás válllt egyik strtégii célkitűzése és z következésképpen hngsúlyosn megjelenik válllt jelenlegi és jövőbeni tervezett tevékenységeiben, termékeiben vgy folymtibn.

9 6. TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS HOGY TERVEZI ÉS ELLENŐRZI A VÁLLALAT A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FORMATERVEZÉSÉT ÉS FEJLESZTÉSÉT? 6.1. Ötletek forrás. 0. Az új termékekre vgy szolgálttásokr vontkozó ötletek intuitív módon vezetőségtől szármznk Formtervezés. 0. A vállltnál nem létezik formtervezés. Amikor új terméket vgy szolgálttást kell megtervezni, egy ideiglenes munkcsoportot lkítnk ki helyszínen. A design tevékenységeket nem tervezik meg előre. 1. Az új termékekre vgy szolgálttásokr vontkozó ötletek válllt kereskedelmi részlegén dolgozó lklmzottkkl történő informális egyeztetéseken merülnek fel. 1. A vállltnál vn egy kis létszámú, állndó tervezési cspt, mely létszámát növelik termelésben és értékesítésben dolgozó lklmzottk tervezési tevékenységek munkigényétől függően. Ezen tevékenységek részben előre tervezettek. 2. Az új termékekre vgy szolgálttásokr vontkozó ötletek válllt kereskedelmi részlegén dolgozó lklmzottk és vezetőség áltl elkészített, vásárlói igényeket és versenyhelyzetet tnulmány merülnek fel. elemző lpján 2. Önállón dolgozó tervezési cspt működik vállltnál, mely elegendő erőforrássl rendelkezik tervezési tevékenységek elvégzéséhez. A tevékenységeket teljes mértékben előre tervezik. 3. Az új termékekre vgy szolgálttásokr vontkozó ötletek egy átfogó pici tnulmány lpján merülnek fel, és ebben folymtbn ktívn részt vesz válllt összes területe. 3. A formtervet időszkosn felülvizsgálj egy több szkterületet is egyesítő csoport, és erős információcsere zjlik tervezési cspt és válllt más területei között Prototípus kifejlesztése. 0. A prototípusokt rendszerint helyszínen gyártják, megelőző tervezés nélkül. A prototípus egyszerűen csk sorozt első terméke és egy kísérleti és hibvizsgálti folymt eredményeként lkul ki. 1. A prototípust tervezési cspt áltl kilkított műszki specifikáció lpján készítik el, de nem készül előzetes tervezési tnulmány, mely feltárná z esetleges gyenge pontokt, vgy speciális követelményeket. 2. A prototípust egy részletes tervezési fázist követően készítik el, melyben válllt összes területe részt vett. A prototípust lbortóriumi körülmények között tesztelik gyártás megindítás előtt Termelés tervezése, monitoring és ellenőrzés. 0. A vállltnál nem lklmzzák termelés megtervezését, sem z erőforrás/költség ellenőrzését termék termelési ciklusábn. 1. Megtervezik termelést z előző termelési ciklusok lpján. Nincs zonbn erőforrás/költség ellenőrzés termelés során Helyzetelemzés eszközeinek hsznált. 0., Nem hsználnk ilyen eszközöket, és nem is tervezik közeljövőben ilyen eszközök hsználtát termék tervezésében, 1. Néhány rendelésre készült eszközt hsználnk termék tervezésében és/vgy termelés megtervezésében és z 2. A termelés tervezését rendszerszerűen lklmzzák, z erőforrásokt és költségeket ellenőrzik termelés ltt. De z információkt nem őrzik meg későbbi termelési ciklusok tervezése számár. 2. A picon komoly hgyományokkl rendelkező speciális eszközöket és módszereket tesztelik, 3. Amikor egy részletes tervezési folymtot követően prototípust elkészítették, először ellenőrzött körülmények között, mjd vlós életnek megfelelő körülmények között tesztelik, lehetőség szerint kiválsztott vevők segítségével. A visszcstolást prototípus beállításár és finomhngolásár hsználják gyártás beindítását megelőzően. 3. Részletes eljárásrendje létezik termelés megtervezésének és z erőforrások/költségek ellenőrzésének. Az előző termelési ciklusokból szármzó visszcstolásokt felhsználják tervezésnél. A termékfejlesztés idejét teljesítési kulcsindikátornk tekintik. 3. A válllt hjlndó innovtív eszközöket és módszereket bevezetni termék tervezésében, termelés megtervezésében

10 termelés megtervezésében és z ellenőrzésben. ellenőrzésben, nélkül, hogy lenne előzetes visszcstolás hsznosságáról és/vgy fenntrthtóságáról.. mjd felhsználják termék tervezésében, termelés megtervezésében és z ellenőrzésben. és z ellenőrzésben.

11 7. MARKETING HOGYAN KÍNÁLJÁK A VÁLLALATOK TERMÉKEIKET ÉS SZOLGÁLTATÁSAIKAT 7.1. A kifejlesztendő termék vgy szolgálttáshoz kpcsolódó pici szükségletekről szóló ismeret. 0. Nincs tervezett mrketing tevékenység és információgyűjtés. A cég ugynzon termékeit értékesíti állndó vásárlóknk. 1. A picvezető értékesítőktől és beszállítóktól esetlegesen gyűjt be információt jelen kereskedelmi helyzetre, trendekre, új termékekre és picokr vontkozón Együttműködés más vállltokkl. 0. Nincs együttműködési szándék szektor más vállltivl. 1. Vn érdeklődés szektor más vállltivl vló együttműködési területek feltérképezésére és fejlesztések, termékek vgy pic megosztásár de z együttműködés megvlósításánk nincs kilkult formáj vgy eljárás. 2. A válllt olyn eljárásokt lklmz, mellyel rendszeresen vizsgálj válllt kereskedelmi tevékenységét, keresi lehetőségeket és zonosítj problémákt. 2. A válllt ktívn de esetlegesen keresi z együttműködést szektor más vállltivl, különös tekintettel z innováció és fejlesztés területén. 3. A válllt rendelkezik Mrketing és Kereskedelmi Strtégii Tervvel, hogy szisztemtikusn elemezze picot, cstornákt, kommunikációt, z új termék generációt stb. 3. A válllt világos és strukturált politikávl rendelkezik más vállltokkl vló együttműködésekről, és megállpodásokt köt z innováció ás technológi fejlesztés szinergiájánk kihsználás érdekében Az innováció elterjedése termékekben és folymtokbn mint pici htékonyság mércéje. 0. A termékktlógust leltár vgy megrendelések számánk tekintetében frissíti, termék fejlesztések vgy korszerűsítések figyelembevétele nélkül. 1 Az innovációt szükségesnek trtj termékek minőségének fejlesztéséhez, de z nem képezi részét z eldási strtégiánk. 2. A kuttás fejlesztés és innováció kereskedelmi és mrketing területek teljesítménye növelésének kulcs Helyzetelemzés eszközeinek hsznált mrketing tevékenységekben. 0. A mrketing kommunikáció psszív és promóciós eldásr korlátozódik. 1. Vn hgyományos médiár épülő mrketing kommunikációs strtégi: írásos hirdetés, brosúr, ktlógus, rendezvényeken vló részvétel Innováció mint értékesítési eszköz. 0. Az innovációt nem tekinti válllt imázsát növelő tényezőnek. Inkább hozzádott költségnek mintsem befektetésnek tekinti. 1. Az innovációt válllt imázsát építő egyik tényezőnek tekinti, de kereskedelmi szempontból közeljövőben nem fogj széleskörűen lklmzni. 2. Az új információs kommunikációs technológiákt esetlegesen lklmzz hgyományos kommunikációs eszközök támogtásár, de növekvő tendenci figyelhető meg z új eszközök lklmzásár. 2. Tervezi közeljövőben z innováció mint válllt imázsát építő kulcstényező lklmzását. 3. A válllt z innováció tekintetében benchmrking kultúráját vlósítj meg. A prototípusokt vevők megkpják tesztelésre és léteznek kísérleti induló termék jánltok. 3. A válllt kommunikációs strtégiáj főleg z új információs kommunikációs technológiák hsználtár épül. 3. Az innováció kultúr egyik kulcs tényezője válllt pic felé kilkított imázsánk.

12 8. TERMELÉS A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS PIACKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TERMELÉS TERVEZÉS ÉS ELLENŐRZÉS 8.1. Termék specifikációk és termelési utsítások. 0. Nincsen hivtlos termék leírás, döntések termék fejlesztése közben születnek 8.2. A termelés tervezése. 0. Nem tervezik termelési folymtot, munkutsítások erőforrás vgy kpcitástervezés nélkül kerülnek kidásr, döntések d hoc módon születnek. 1. Néhány termelési és minőségi előírás új termék gyártás előtt elkészül. 1 A vállltnál létezik szállítási dtokon, vevő típusokon és rendelkezésre álló erőforráson lpuló informális tervezés. A tervek z új megrendeléseknek és zok prioritásink megfelelően változnk. A termelésirányítás tervezés kizárólgos felelőse. 2. Az előírások teljes sor, beleértve minőségi követelmények teljesítésére vontkozó előírásokt, rendelkezésre áll termék gyártásánk megkezdése előtt. Az előírások termék élettrtm ltt nem változnk. 2. A vállltnál létezik termelés teljes körű tervezése, mely gyártósor és más kereskedelmi, minőségi és egyéb érintett területek visszjelzései lpján minden időszkbn (hét, hónp) ktulizálásr kerül. 3. A termelési tevékenységek megkezdése előtt teljes termék leírást időszkonként felülvizsgálják termelési folymtbn résztvevő részlegek visszjelzése lpján. 3. A termelés tervezése része válllt számítógép-vezérelt ERP (Válllti Erőforrás Tervezés) rendszerének. A válllt minden területe beintegrálódott z ERP-be Termelés irányítás. 0. A munkutsítások pillntnyi igényeknek megfelelően szóbn kerülnek kidásr, és trtlmzzák z egységszámr, szállítási időre, folymtokr és erőforrásokr vontkozó lpinformációkt. 1. A teljes termelési folymtr vontkozó mnuális tervezésű munkutsítások írásbn kerülnek kidásr, és áltlábn megrendeléseknek és prioritásoknk megfelelően változnk Minőség termelési rendszerben 0. Nincs minőség ellenőrzési folymt. Amennyiben termelést végző lklmzottk hibát észlelnek, zt kijvítják, de jelentést nem készítenek ról. 1. Meghtározott minőség ellenőrzési pontok vnnk termelési folymt során, és felmerült problémákt ott helyszínek orvosolják, de problémákt nem rögzítik és további intézkedés se történik Hogyn jvítsuk termelési folymtot? 0. A termelési folymtokon végzett fejlesztések vártln problémák kezelését szolgálják, és válllt pénzügyi helyzetétől függ. 1. A fejlesztésre vontkozó döntések véletlenszerűen születnek nnk érdekében, hogy termelés mennyisége és/vgy mennyisége nőjön. A termelés gzdságosságár és 2. A termelésre és minőségre vontkozó utsításokt trtlmzó munkutsítások számítógépes off-line lklmzáson keresztül kerülnek kidásr. A gyártósorról érkező visszjelzések áltl frissítik következő dg munkutsításokt. 2. A minőségi problémák zonosításár szolgáló teljes eljárásrend rendelkezésre áll termelés során, mely zzl célll készült, hogy jelentse minőségi problémákt és megoldási jvsltokt biztosítson. 2. A fejlesztési tevékenység válllt termelési tervének eredménye, mely figyelembe veszi minőségre, termelési költségekre, z erőforrások rendelkezésre állásár és 3. A munkutsítások egy integrált on-line ERP rendszeren keresztül kerülnek kidásr, gyártósorról vlós idejű információkt fogd és ktulizálj rendszert. 3. A gyártósorról érkező minőség ellenőrzési visszjelzés zt célt szolgálj, hogy felülvizsgálj és ktulizálj termék specifikációit, és hogy új rendelkezéseket dolgozzon ki munkutsítások számár. A minőségre vontkozó információk online válllt ERP rendszerébe kerülnek. 3. A fejlesztési tevékenység részét képezi válllt folymtos termék és folymt innováció és kuttás iránti elkötelezettségének. Teljes megvlósíthtósági tnulmányok készülnek,

13 beruházás megtérülésére vontkozó elemzések döntések meghoztl előtt születnek. kívánt termelési vlmint előre kpcitásr vontkozó meghtározott tervek és információkt. folymtok mentén intézkedések történnek.

14 9. LOGISZTIKA ÉS ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSOK A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELJUTTATÁSA A VEVŐKHÖZ ÉS AZOK TOVÁBBI FEJLESZTÉSE 9.1. Leltár és szállítás ellenőrzése. 0. A végtermék esetében nincs leltár ellenőrzés. A szállítási htáridőket ritkán trtják be. 1. A leltárt véletlenszerűen ellenőrzik. A szállítási időt termelési idő és becsült leltárszint figyelembe vételével ütemezik, szállítási időt z esetek kevesebb mint 50%-bn trtják be. 2. A leltár ellenőrzésére önálló számítógépes rendszer áll rendelkezésre. A szállítási htáridő leltáron és termelési ütemezésen lpul és zt esetek több mint 50%-bn betrtják A termelési folymt nyomon követhetősége. 0. Nem létezik vállltnál termék nyomonkövetés termelési folymtr vontkozón Vevői visszjelzések. 0. A vevőktől érkező észrevételeket vgy pnszokt kereskedelmi részleg munktársi kpják és válszolják meg, más htássl nincsen vállltr. 1. Részleges nyomon követés vn termelési eszközök esetében, z lklmzottk esetében zonbn nincs. 1. A vevők szállításr, beszerelésre és termék néhány npos hsználtr vontkozó észrevételeit kereskedelmi és termelési részleg munktársi gyűjtik és elemzik, de zoknk nincsenek hosszú távú következményei. 2. A termelési folymt kulcspontjinál részlegesen vn termékekre és lklmzottkr vontkozó nyomon követés. 2. Vn kidolgozott folymt termék szállítás és beszerelése után dott ideig beérkező vevői észrevételek kezelésének. Ezek z információk dizájn és termelési folymt felülvizsgált során kerülnek felhsználásr Értékesítés utáni szolgálttások (Krbntrtás). 0. A vállltnk nincs értékesítés utáni szolgálttás. 1. Értékesítés utáni szolgálttások csk speciális termékek vgy vevők esetében vnnk. 2. A válllt rendelkezik értékesítés utáni szolgálttásokr vontkozó irányelvekkel, de ezek inkább vevői vélemények és észrevételek kezelésével kpcsoltosk semmint termék krbntrtásávl vgy jvításávl Új verziók, termék fejlesztése, korszerűsítése. 0. A válllt nem tervezi előre termékek új verzióit, feljvításit vgy korszerűsítéseit. A vevőt egyik esetben sem tájékozttják ezekről változásokról. 1. A termékek fejlesztése pici kereslet htásár történik. Nincs vevők folymtos tájékozttásár vontkozó irányelv. 2. A válllt termékek új verzióit, feljvításit vgy korszerűsítéseit előre megtervezi. Vn vevők tájékozttásár vontkozó irányelv, de nincsenek különleges jánltok, mindent új terméknek tekintenek. 3. A leltár ellenőrzés válllt ERP-jének (Válllti Erőforrás Tervezés) integrált részét képezi. A szállítási htáridő rendszer outputj és zt áltlábn betrtják. 3. A termelési folymtok szempontjából termék teljes nyomon követése megvlósul. A nyomon követhetőség válllt ERP-jének lterméke. 3. A vevőket ösztönözik rr, hogy válllt termékéről, nnk teljes életciklus ltt visszjelzést djnk. Ez z információ válllton belüli hiányosságok korrigálásár kerül felhsználásr, de termékek és folymtok fejlesztését és innovációját is szolgálj. 3. A válllt értékesítést követő irányelvei termék teljes életciklusát lefedik és krbntrtásr és jvításr is vontkoznk. 3. A válllt proktív irányelvekkel rendelkezik, mely vevők folymtos tájékozttását és vevői elégedettséget szolgálják. A vevők termékek új verzióihoz, feljvított változtihoz vgy korszerűsítéseihez speciális jánltokon keresztül juthtnk hozzá.

15 10. BESZERZÉS ÉS ALVÁLLALKOZÁS A TERMELÉSI FOLYAMAT INPUTJAINAK IRÁNYÍTÁSA Beszállítók kiválsztás. 0. A beszállítók köre múltbeli kpcsoltokon és/vgy z árkon lpul. Az új beszállítókt speciális követelmények nélkül, csk kipróbálás lpján válsztják ki 1. A beszállítókt szolgálttásik és termékeik minősége lpján értékelik, de nem készült rájuk vontkozón előzetes specifikáció Beszerzés monitoringj és ellenőrzése. 0. Nincs kijelölt felelőse beszerzésre vontkozó szbályzt kidásánk, felülvizsgáltánk vgy elfogdásánk. 1. Nincs beszerzésre vontkozó központilg meghtározott módszer, csk különböző jóváhgyó felettes szerveken keresztül történik beszerzés z értéktől függően. 2 A válllt teljes körű specifikációt készít beszállítók számár, mely trtlmzz válllt elvárásit szolgálttásikkl és termékeikkel szemben. Formális eljárás lpján értékelik beszállítókt és hgyják jóvá beszállítói kpcsoltik folyttását. 2. A beszerzés ellenőrzésének több szintje létezik, először műszki, másodszor pénzügyi szint. De nem létezik központilg meghtározott módszer és különböző személyek egymást átfedő szbályokt lkothtnk Áruk és szolgálttások átvételi folymt. 0. A vállltnál nem vizsgálják át z árukt és szolgálttásokt z átvételkor. A problémákt termék felhsználáskor veszik észre Kiszervezés szintje. 0. Kiindulópontként, válllt nem tekinti kiszervezést elfogdhtó megoldásnk. 1. A termékeket véletlenszerűen ellenőrzik z átvételkor, de nincs rá speciális eljárásrend kilkítv és z dtokt nem jegyzik fel. A döntés csk z áru átvételére vgy visszutsításár vontkozik. 1. A válllt kkor szervez ki tevékenységet, h nem áll rendelkezésre elegendő belső erőforrás, és ezt csk nem kritikus és nem strtégii tevékenységek esetében teszi Beszállítók nyomon követhetősége. 2. Az áruk és szolgálttások átvételére vontkozó eljárásrendet teljes körűen meghtározták és lklmzzák, de z nem trtlmz semmilyen következményt jövőbeni beszerzésiekre vontkozón. 2 A válllkozás rendszeresen kiszervezi nem kritikus és nem strtégii tevékenységeket költségtkrékossági okok lpján. 3. Folymtos együttműködés vn beszállítók és válllt személyzete között mindkettőjük szervezetén belüli fejlődés és innováció elősegítése érdekében. 3. Hbár válllt minden egyes területe felelős sját beszerzésének minőségéért és költségéért, központi ellenőrzés szbályozz z átfedések vgy túlzott költségek elkerülését. A beszerzés válllti ERP 1 (Válllti Erőforrás Tervezés) rendszerbe integráltn működik. 3. A teljes körű átvételi eljárásrend trtlmzz z dtok feljegyzésére és elemzésére vontkozó tevékenységeket, melynek következményei vnnk mind vállltr (beszerzési és termelési folymtok), mind pedig beszállítói kpcsoltokr. 3. A válllt olyn tevékenységeket szervez ki, melyet válllti irányelvek lpján htározott meg. Ez figyelembe veszi minőséget, szállítási szolgálttásokt, költségeket, rendelkezésre álló erőforrásokt és válllti tudás menedzsmentet. 0. A vállltnk nincs olyn 1. A válllt megköveteli 2. Létezik beszállítói 3. Minden termékre 1 Enterprise Resource Plnning

16 rendszere, mely lehetővé tenné beszállítók nyomonkövethetőségét végső termék előállításáig. Továbbá, termékükre vontkozón nem kérnek részletes információkt beszállítóktól. beszállítóktól, hogy minden szükséges információt djnk meg termékeikről, de válllt nem követi nyomon zokt teljesen z dott végtermékig. nyomonkövetés egyes kiválsztott végtermékek és kiválsztott vásárlók esetében. minden vásárló esetében rendelkezésre áll külső nygokr, lktrészekre és elemekre vontkozó nyomonkövetési információ.

17 11. TELJESÍTMÉNY HOGY LEHET A TELJESÍTMÉNYT MÉRNI ÉS AZ EREDMÉNYEKET FELHASZNÁLNI A VÁLLALAT FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN? Vásárlói elégedettség. 0. A válllt nem lklmz semmilyen rendszert vásárlók véleményének begyűjtésére. 1. A vásárlók kérdéseit, pnszit és igényeit válllt különböző forrásokból összegyűjti és megválszolj, de nem lklmz további elemzéseket. 2. A válllt eljárásrendet készített vásárlói megelégedettséggel kpcsoltos összes információ rendszeres összegyűjtésére, feljegyzésére és elemzésére vontkozón. Az eredményeket csk vezetőség ismeri és hsználj fel. 3. Az összes lklmzottt bevonják és elkötelezik z iránt, hogy vásárlói elégedettségre vontkozó céljikt elérjék, és külön irányelveket dolgoztk ki témát érintő információk megosztásár vontkozón Vásárlóknk nyújtott szolgálttásokr vontkozó indikátorok. 0. A válllt nem lklmz indikátorokt vásárlói szolgálttásokr vontkozón Pénzügyi indikátorok. 0. A válllt tevékenysége rövid távú eredmények elérésére orientálódik, nem lklmz pénzügyi menedzsment indikátorokt. 1. A vásárlói szolgálttásokr vontkozó indikátorok csk vásárlókkl történő kommunikációr vontkoznk: igények vgy pnszok érkeztetése, válszdási idő stb. Ezeket csk kereskedelmi lklmzottk kezelik. 1. A pénzügyi indikátorokt válllt eredményeinek elemzése és monitoringj részeként htározzák meg Innovációs indikátorok. 0. A válllt vezetősége nem számítj bele z innovációt és folymtos fejlesztést válllti teljesítmény mérésébe A válllt imázs. 0. A vezetőség nem törődik zzl, hogy vásárlókbn milyen kép él vállltról. 1. A vezetőség z innovációt válllt teljesítmény-értékelésében egy újbb tényezőnek tekinti, nélkül, hogy részletezné kpott eredményeket vgy zok htását vállltr. 1. A vezetőség támogtj vásárlók felé irányuló jó imázs kilkítását, de vásárlók vállltról lkotott véleményét csk ngyon felületesen ismeri meg. 2. A vásárlói szolgálttásokr vontkozó indikátorokt válllt összes területére kidolgozták, meghtározták célkitűzéseket, és z eredményeket megosztották z lklmzottkkl. Fejlesztésükre vontkozó intézkedéseket csk vezetőség fogntosít. 2. Rendszerszerűen hsználnk pénzügyi indikátorokt válllt strtégiáink felülvizsgáltához. 2. A vezetőség felülvizsgálj z innovációhoz kpcsolódó eredményeket, mint válllt teljesítményének fontos indikátorát. 2. A vásárlók vállltról lkotott képének megismeréséhez kpcsolódó indikátorokt figyelik, mérik és pozitív vgy negtív trendeket vezetőség felhsználj termékek és folymtok jvítás érdekében. 3. A válllt lklmzottit nemcsk vásárlói szolgálttásokr vontkozó indikátorok megismertetésébe vonják be, hnem vásárlói elégedettség növelésére szolgáló tervek kilkításáb és végrehjtásáb is. Mgukt vásárlókt is megkérik, hogy vegyenek részt folymtbn. 3. A vezetőség megpróbálj pénzügyi eredményeit és indikátorit összehsonlítni más, ugynzon szektorbn tevékenykedő vállltokévl. 3. Az innovációt és folymtos fejlődést válllti teljesítmény mérésének kulcstényezőjeként tekintik. 3. A válllt összes lklmzottj törődik válllt imázsávl és válllt vásárlókbn kilkított képével. Az információkt széleskörűen közzéteszik, és válllt minden területéről fogdják jvsltokt és kezdeményezéseket.

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROSTAT Főigzgtó-helyettes 0-2 egység: Sttisztiki irányítás, minőség és értékelés AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE Önértékelő kérdőív A kérdőív kitölthető elektronikus úton z

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Portfólió menedzser gyakornok

Portfólió menedzser gyakornok Portfólió menedzser gykornok Gykornoki munk Budpest IV. H diákmunk, kkor Mind-Diák! A diákszövetkezet, minek folymtos fejlődését több tízezer diák szorglm és tehetsége biztosítj. Különböző iprágkbn működő

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZEZONÁLIS IDEGENFORGALOMMAL TERHELT TERÜLETEK HELYI UTAZÁSI TERV HÁLÓZATÁNAK (LTPN) MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

KÉZIKÖNYV A SZEZONÁLIS IDEGENFORGALOMMAL TERHELT TERÜLETEK HELYI UTAZÁSI TERV HÁLÓZATÁNAK (LTPN) MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ WWW.STARTER-PROJECT.EU KÉZIKÖNYV A SZEZONÁLIS IDEGENFORGALOMMAL TERHELT TERÜLETEK HELYI UTAZÁSI TERV HÁLÓZATÁNAK (LTPN) MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Progrmme of the Europen

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

A MAVIR ZRt. Kockázatkezelési rendszerének bemutatása és informatikai támogatása ARIS-GRC alapokon. MAVIR ZRt. 2015. május 14.

A MAVIR ZRt. Kockázatkezelési rendszerének bemutatása és informatikai támogatása ARIS-GRC alapokon. MAVIR ZRt. 2015. május 14. Kockáztkezelési rendszerének bemuttás és informtiki támogtás Ngy-Pál Attil Budpest MAVIR ZRt. 2015. május 14. 2 Előzmények, kiindulási lp Előkészítés, koncepció lkotás Implementáció Üzemeltetés Szumm szám

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés Logisztik A tntárgy 4. gykorlt Egységrkomány képzés MISKOLCI EGYETEM Anygmozgtási és Logisztiki Tnszék TERMELŐ VÁLLALAT ANYAGÁRAMLÁSI RENDSZERE Csomgolás: Csomgolás feldti: áru védelme, áru fogyszthtóvá

Részletesebben

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május Az infokommunikációs technológiák hsználtánk infrstrukturális feltételrendszere: A hálózti hozzáférés, z összekpcsolás és z egyetemes szolgálttások prolémköre és szályozási keretek Mjor Iván MTA Közgzdságtudományi

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 3/. sz. melléklet válllkozás megnevezése 44 Nyíregyház, Korányi Fr. 12. Tel: (42) 523-333 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonleltár-tervezet Keltezés: 214. június 2. válllkozás vezetője

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 1995. évi LVII. törvény vízgzdálkodásról1 Az Országgyűlés vizek hsznosításávl, hsznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításávl összefüggő lpvető jogok és kötelezettségek meghtározásár

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Rendszertervezés (Embedded System Design) VIMIM238 BME MIT: MSc beágyazott információs rendszerek szakirány

Rendszertervezés (Embedded System Design) VIMIM238 BME MIT: MSc beágyazott információs rendszerek szakirány Rendszertervezés (Embedded System Design) VIMIM238 BME MIT: MSc beágyzott információs rendszerek szkirány Órvázlt 2010 Csk belsı hsználtr Scherer Blázs Lektorált: Csordás Péter Jvítási jánlások v2.3-hoz:

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29.

L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29. HU L 197/24 Az Európi Unió Hivtlos Lpj 2009.7.29. A BIZOTTSÁG 684/2009/EK ENDELETE (2009. július 24.) 2008/118/EK tnácsi irányelvnek jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállításához

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ 2007 Szkmi Irányító: Modláné Görgényi Ildikó Készítették: Kertész Adrienn Munk-és szervezet szkpszichológus,

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Európ Tnács Egyezmény Sorozt - 201. sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote - 2007.10.25. 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális

Részletesebben

2201-06 Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

2201-06 Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 2201-06 Kereskedelem, válllkozás, ügyvitel 1. Htározz meg legfontosbb közgzdsági lpfoglmkt! Információ trtlom vázlt: - szükséglet, z igény, kereslet és kínált összefüggései - pic foglm és lpösszefüggései

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

HTE 4, HTE 5. HTE 4 A, HTE 5 A for markets with 60 Hz English. Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó Português. Gebrauchs- und Montageanweisung

HTE 4, HTE 5. HTE 4 A, HTE 5 A for markets with 60 Hz English. Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó Português. Gebrauchs- und Montageanweisung HTE, Technik zum Wohlfühlen Deutsch Gebruchs- und Montgenweisung English Operting nd instlltion instructions Frnçis Notice de montge et d utilistion Nederlnds Gebruiksnwijzing en montgevoorschrift Polsk

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 6/. sz. melléklet Észk-mgyrországi Volán Közlekedési Zrt. ( társság) válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-050 válllkozás címe, telefonszám 2014. április 30. Vgyonleltár-tervezet

Részletesebben

Nyilvános vetkőzés A bankokba vetett bizalom helyreállítása a Web 2.0 erejével

Nyilvános vetkőzés A bankokba vetett bizalom helyreállítása a Web 2.0 erejével Nyilvános vetkőz A bnkokb vetett bizlom helyreállítás Web 2.0 erejével IBM Globl Business Services CRM Ügyfélkpcsolt-menedzsment Nyilvános vetkőz A bnkokb vetett bizlom helyreállítás Web 2.0 erejével A

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Geotechnika GT, SZÉS8. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Geotechnika GT, SZÉS8. 2014. szeptember 08. Mgyr Mérnöki Kr Beszáoló vizsg Kérdésbnk Felkészülési segédlet Mintkérdések Geotechnik GT, SZÉS8 2014. szepteber 08. Trtlojegyzék I. Kérdésbnk....3 II. Mintkérdések..6 III. Felkészülési segédlet.7 1 I.

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Ugye csak a hamisítatlan nyár az igazi? Ne tegyen kivételt a szervizzel sem!

Ugye csak a hamisítatlan nyár az igazi? Ne tegyen kivételt a szervizzel sem! Audi Service Ugye csk hmisíttln nyár z igzi? Ne tegyen kivételt szervizzel sem! Audi Eredeti nvigációs szoftver Irány cél! 2013-es változt. A különböző berendezésekhez szükséges változtokról érdeklődjön

Részletesebben

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e UV- TECH UV-berendezek 150-1500 mm-es mérethez UV-kikeményítő berendezek UV-TECH berendezek UV-kikeményítő lklmzott jvításár rendszerek szennyvízelvezető új bélcsövek (GFK) műnyg üvegszál-erősítű csővezetékek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyőjtések Letölthetı kérdıívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelezı. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben