mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném."

Átírás

1 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést hogyn sikerült végrehjtni vgy hiány elnyelte ezt pénzt, m it Kórház erre célr kpott? Dr. N g v László: Az lpbérek tekintetében 14,4% os, pótlékokkl e g yü tt pedig 15 %os bérfejlesztést hjtottunk végre, ez hvont eftos plusz kidást jelent. H 9 hónppl felszorzom ezt z összeget, kkor ez kb. 12 millió fo rin t kidást jelent még erre z évre. A zt is el tudom már mondni, hogy március 31ig bekövetkezett létszámcsökkentéssel éves szinten közel 5 millió forintos bruttó bérmegtkrítást értünk el, és z év közben várhtó létszám csökkentésekből még 3,3 millió fo rin t jön be. Ez két összeg 3/4 részét fedezi mostni 15% os béremelésünknek, s ezért merem mondni, hogy bevételi oldl növekedése dologi kidásokbn lévő hiányunkt úgy néz ki, hogy fedezi, dologi kidásokt II. félévben tud juk kezelni, h most z eddigi 2 hónpos elmrdásunk vlm ilyen módon rendbejön. T r á n s z k v László: Vlószínűsíthető, hogy 8 millió forinton felüli 5 millió fo rin to t mi céltrtlékbn vn már nem szükséges felhsználni? Ngyon bízom benne, hogy nem kell. A jelenlegi állás szerint, h zok hvi bevételeink kb. így lkulnk, hogy m ost z elm últ 2 hónpbn, tehát ezzel z em elt összeggel, kkor tlán nem. Itt zért vn egy cspd: z OEP áltl struktúrváltásból szármzónk te rve ze tt megtkrítás nem jön be, kkor z országos lpdíjt csökkentik, s kkor mi bevételeink is csökkenni fognk. A zért mondom, hogy h jelenlegi körülm ények között, ezekkel z összeggekkel számolok, kkor úgy néz ki, hogy nem kell mrdék ötm illió. További kérdés? Vitár bocsátom z előterjesztést. T ö r z s ö k Károly: A m ikor Bizottság megkezdte m unkáját, illetve bedt jelentését, én m egkptm zt jnuármárciusi pénzforglm i kim uttást, mi Kórház I. negyedéves előirányztit és z előirányztokkl szem beállított teljesítéseket trtlm zt. Természetesen én stbil költségvetési szisztémábn gondolkodv következőket tudtm ebből kiolvsni: Az lpilletményeknél z előirányzt tvlyi tényleges teljesítéshez képest 14,5% kl mgsbb, felhsználás 3,5 millió fo rin t m egtkrítást mutt. Az illetm énypótlékok előirányzti indexe indexe tvlyi tényleges felhsználáshoz képest 17% os növekedést m utt, felhsználás z előirányzthoz képest 700 eft m egtkrítás jelentkezik. Lényeges túllépés vn 13. hvi bérnél, mi z I. negyedéves ütemezés szerint 1,4 millió fo rin t, felhsználás 5,9 millió forint. Én ezt tervezési hibánk trtom, m ert 13. hvi fizetés törvény szerint z első hónpbn történ ik, te h á t nem lehet ütemezni négy negyedévre. Tehát z I. negyedéves teljesítést 13. hvi illetmény címén kifizete tt 4,5 millió fo rin t plusz járdéki teljesítés százlékát növelik. Mindezek lpján z előbb em lített 2 címen teljesítés mértéke 3,5 millió fo rin t plusz 700 eft, s ennek 4 6,2 % o s járuléki lpján prognosztizálhtó trtlék ennek két sornk éves szinten 25 millió fo rin t

2 90 ismét hngsúlyozom: kkor, h stbil költségvetési keretben történik gzdálkodás és h 24 százlékosr ígért bérfejlesztést nem trtlmzz z március 14én elfogdott költségvetés. A bérfejlesztés pótfedezetét TB költségvetés pótolj. H másik oldlról: költségvetési előirányztok szerint gondolkodom, és bbn vontkozásbn próbálom megközelíteni, hogy 13. hvi bér kifizetése csk z I. negyedévben vn, tehát ennek végigvezetése teljes évi felhsználás vontkozásábn z I. negyedévi felhsználás ütemezése szerint pedig járdékivl eg yütt 12 millió fo rin t trtlékot jelent bérköltségeknél. Én bérköltségek vontkozásábn e két területen látok problémát, olyn problémát, mi számomr még egyenlőre nem kiderített. Bár elfogdtm zt z érvelést, hogy ez 296 millió forintos költségvetés már trtlmzz bérfejlesztést. Tehát h trtlmzz zt z érdekvédelm i szervezeteken keresztül beígért bérfejlesztést ez 296 millió fo rin t, kkor jogos ez 12 millió fo rin t céltrtlék. H ezeknek végrehjtásához pótforrás jön még, kkor nem vlószínű, hogy ez szükséges Kórház működéséhez. A zt is meg lehet állpítni költségvetési előirányztokból, hogy két tételnél tö rté n t lényeges csökkentés z eredeti előirányztokhoz képest: közüzemi díjknál 6 millió fo rin to t csö kke n te tt Kórház, gyógyszerköltségeknél pedig 15 millió fo rin tt l. Végignézve kb. 40 sort költségvetésben, én máshol nem tláltm lényeges csökkentést z előirányztoknál. Mindezek lpján én nem vgyok meggyőzve rról, hogy tényleg kelle 12 millió forint. Elhiszem, hogy mostni dósság kiegyenlítéséhez kell, mert túlválllások lehetségesek z I. negyedévben z előbb em lített 13. hvi bér kifizetése m itt is, de lehet túlválllás nygbeszerzés következtében is h készletre is szerez be, mert ngytételben beszerezni olcsón, s kkor nem negyedéves keretet hsználj fel, hnem nnál lényegesen többet tud felhsználni, illetve hsznál fel, de ezek m i tt tételek m itt is érzem nnk bizonytlnságát, hogy vlóbn meg kell dnunk most 8 millió fo rin to t. T r á n s z k v László: Ngyon nehéz v o lt követni, m it A lpolgárm ester Úr elm ondott, de inform ációi biztosn bővebbek ezzel kpcsoltosn, m int mi mi rendelkezésünkre áll. Alpolgárm ester Úr úgy foglm zott, hogy "nem vlószínű", "nem bizto s", "h ezek dolgok úgy lkulnk", kkor szükséges 12 millió forint. De itt m ost 8 m illió forintró l vn szó, és ennek konzekvenciáját nem tudtm levonni belőle, hogy ez 8 millió fo rin t szükséges vgy 13 millió fo rin t nem szükséges. Igzgtó Úr elmondt, hogy z elkülönített trtlék teljes összegét, 13 millió fo rin to t vlószínűleg nem szükséges felhsználni. A m it A lpolgárm ester Úr elm ondott, bból nem tudom levonni ezt konzekvenciát, hogy bizonyos esetek teljesülése esetén már 8 millió fo rin t is szükségese vgy sem. T ö r z s ö k Károly: Azért m ondtm z előbb, hogy két sornál, te h á t z lpilletményeknél és z illetm énypótlékoknál z előirányzt és teljesítés között 4,2 millió fo rin t rés vn. Ennyi m rdt benn ksszábn plusz járdéki; járdékivl együtt ez z összeg 6 millió fo rin t körül vn. Tehát, h z I. negyedévben ennyi mrdt, kkor ez éves szinten 25 millió fo rin t. Itt egy óriási tévedésről vn szó. Én már kértem, hogy főkönyvelő és gzdsági igzgtó tisztázz ezt problémát. Teljesen téves z felfogás, hogy 13. hvi fizetés el lett osztv több hónpr, s ennek bruttó vonzt megjelenik. Nem m ert ez z összeg ki le tt fizetve jnuár hónpbn, bruttósítv.

3 91 A következő problém: erre mi z OEPtől fe lve ttü n k hitelt. Ennek hitelnek hvi törlesztése jelenik meg, m int 13. hvi fizetés, de bbn már nincs bruttó, bbn nincs bent z bruttó trtlék, m it Alpolgárm ester Úr emleget. Arról vn szó, hogy bruttój jnuárbn le le tt vonv és fe lv e tt hite lt 6 hónp ltt kell törleszteni, és rublikáb hvont m int 13. hvi fizetés, hvi törlesztő hitel jelenik meg. De ennek semmiféle hozdék nem lesz, mert ez egy dósságunk. A másik oldlról vlóbn z viszont igz, hogy bérnél mi z emelt, kb. 20 %kl szám oltunk bértervezésnél, jnuár elsejétől, mert kkor még úgy nézett ki... De nnk még nem v o lt fedezete. Pedig mi költségvetésünkbe ezt építettük be. A zért lett költségvetéstervezetünk módosítv, m ert eredetileg kb. 320 millió fo rin t vo lt tervezve, és így következett be z, hogy mivel tervezett bevételeink ngy vlószínűséggel kisebbek lesznek, m int kidásink, ezért egy minuszos költségvetést dtunk le először. Ekkor kifogás z vo lt, hogy nem lehet egy költségvetési intézménynél minuszos költségvetést tervezni. Erre mást nem tud tun k csinálni, m int fo g tu k kidási oldlt, és meghúztuk: történetesen gyógyszernél 15 millió fo rin to t, hiszen vlhonnn ezt z összeget el kellett venni. A zért mondom zt, hogy itt egy borzsztó helyzetről vn szó, egy ismeretlen bevételre kellett nekünk költségvetést készíteni. Dr. B r i c z Srolt: Néhány dolgot szeretnék elmondni, nehogy vlkinek z z érzése legyen, hogy vlmiféle pocsékolás v o lt Kórházbn, h egy tolihúzássl meg lehetett 15 millió fo rin tt l kurtítni gyógyszerszámlát. Sttáriális, minimális szintre v ittü k le dolgokt, s ráhárítottunk bizonyos dolgokt betegekre. M indezt persze m egpróbáltuk egy olyn htáron belül trtni, hogy törvénytelenséget ne kövessünk el, teh át nem süllyedtünk odáig, hová más intézm ények sjnos nem önmguk m itt, hnem Kormány intézkedései és finnszírozás m itt le kellett süllyedni, hogy beteg z otthonról hozott gyógyszereit szedi be. Mi még itt nem trtunk, viszont feléltük trtlékokt. Vlóbn v o lt z bizonyos rktártrtlék, de mostnr ezek rktártrtlékok felélődtek, s nem vgyok benne biztos, hogy ez helyzet még sokáig trthtó lesz, mivel várhtó egy "robbnás", s ez "robbnás" nem tudjuk m ikor következik be. A kkor következik be, mikor egy ngyon költséges igényű beteg megjelenik, s egyszerűen nem lehet nézni gyógyszerszám lát, hnem ezer fo rin to k mennek el, h zt krjuk, hogy beteget megm entsük. Én ezért rr kérnék m indenkit, hogy álljon emellé gondolt mellé, hogy mi kpjuk meg ezt 8 millió fo rin to t. Igz, 13 millió fo rin t voln jó, de m egpróbálunk rcionlizálni, gzdálkodni és nem hiszem, hogy Kórház ne tenné zt meg, hogyh kiderül z év végén, hogy ez pénz megmrdt, kkor természetesen z visszszáll ide, s nem hiszem, hogy z intézm ény elpocsékolná ezt z összeget, mivel nem ilyen szellemben élünk. A Kórház egész cspt m egértette zt, hogy itt m ost ngyon tkrékoskodni kell, létünkről vn szó, s m egpróbálunk életben mrdni. Ehhez z életben mrdáshoz szeretnénk kérni z Önök tám ogtását. D o m o k o s István: Úgy érződött ki Alpolgárm ester Úr hozzászólásából, m inth ez Kórház túl lenne finnszírozv. Vn egy gondoltsor z előterjesztés első oldlán: "Sjnáltos módon csk z elm últ évi költségszinten tervezik z élelmezés kidásit."; el kell mondjm, hogy ez leglább 30% os rom lást jelent. Tudjuk, hogy eddig is milyen v o lt Kórházbn z élelmiszer ellátás, h ezt még tovább csökkentjük, kérdezem: mi lesz?! A m it Alpolgárm ester Úr

4 92 elm ondott, úgy éreztem ki, hogy Kórház túl vn finnszírozv, s ez 8 millió fo rin t nem igzán kell od. Én zt hiszem, hogy ez egyáltlán nem így vn, sjnáltos, hogy ilyen helyzetbe került Kórház, de nekünk kötelességünk Kórházon segíteni meddig tudunk. Mgm részéről jvslom, hogy ezt 8 millió fo rin to t djuk od Kórháznk. Alpolgárm ester úr zt m ondt: bizonytln bbn, hogy vlóbn szükségese nyolcm illió fo rin to t kifizetni. A következőt szeretném megjegyezni: lehet intézkedni zonnli kifizetésekről, de szeretném h zt is figyelem be vennénk, hogy mennyi lehetőségünk, tekintettel rr, hogy bevételi oldl ppíron vn tervezve, kidási oldlt pedig vlóságbn be krjuk trtni. A lehetőség cselekvési htárokt szb. A mi cselekvési htárunk mi np déli 12 órkor v o lt 29 millió fo rin t, ennyi város ksszájábn pénz. Ehhez várhtón feltöltésből 1520 millió fo rin t fog még bejönni, s h normál dolgokt jövő hónp első dekádjábn lefinnszírozzuk, nyári felújítást megkezdjük 12 millió fo rin t szbd pénzzel. Emlékeztetnék rr, hogy beruházásokt terveztük hitelfelvétellel, nem m űködést, felújítást és egyebeket. M indezt zért mondtm el, hogy döntésnél tudjuk, mennyi pénz vn ksszábn és mi várhtó. Én indokoltnk következőt látom: Közüzemi Válllt sját tuljdonunk, mely nem fog felszám olást indítni Kórház ellen. Az imge megőrzése érdekében kintlévőségnek djuk od 4,8 millió fo rin to t, miről m már döntö ttünk, de zért egy kicsit türelem mel várjuk már meg Kórház m egtett és megkezdett intézkedéseinek gzdsági htását. Mgyrul foglm zok: lépések m egtörténtek, de htásuk még nem m utthtó ki forintálisn. Én zt mondom, hogy gyógyszer kintlévőség és fenntrtási számlák 4,6 millió fo rin tjá t rögtön ki kell fizetni, de véleményem szerint nem perdöntő m ost Kórház Közüzemi Válllt közötti elszámolás. Mgm részéről jelenlegi városi gzdsági helyzetben 5 millió forintnál töb be t nem tudok megszvzni. Ez z összeg zt célt szolgálj, mire el vn téve. A pillntnyi helyzetet rendbeteszi, z egyensúlyrom lás nem fokozódik. H gzdsági intézkedések folym tosn végrehjtásr kerülnek, csináljunk egy újbb értékelést szeptember 30án, és II. féléves helyi dók befizetése után térjünk vissz ismét rr, hogy céltrtlékból esetlegesen még m ennyit szbdítunk fel. Dr. N g v László: Jelenleg 14 millió fo rin t z dósságunk, ebből kb. 5 millió fo rin t Közüzemi Válllt felé, tehát külső cégeknek 9 millió fo rin t. Azzl megoldássl, m it Polgármester Úr jánlott zt tud juk tudjuk elérni, hogy jelenleg 2 hvi elmrdt számláinkból egy hónpot tudunk törleszteni biztosn. A görgetésünk ekkor csk egy hónpi elmrdt száml. Ez részmegoldásnk feltétlenül jó, m ert áltlábn 3 hetes számllejártok vnnk, tehát ezzel z egy hónpi elmrdássl már túl ngy veszély nem lesz m árm int mi km tozttást és behjtási követeléseket jelenti. Tisztábn vgyok városi ksszávl, és h nincs más megoldás, kkor kénytelen vgyok ezt elfogdni. B á t o r Antl: Szeretném pontosítni, hogy z előterjesztésben szerepel gyógyszerszállítók 2,6 millió fo rin to s számláj és fenntrtási számlán lévő 2 millió forintos összeg, végeredm ényben 2 tétel. Mindez 3 céget érint: 2 gyógyszerszállítót, míg fenntrtási pénz egy cégnek pénze, de em elett ngyon sok olyn cég vn, kikkel szemben kisebb összegű trtozás áll fenn, de már 1 hónpon túli trtozásokról vn szó, pl. z élelmiszerszállító cégek vontkozásábn.

5 93 A 4,6 millió fo rin t csk két legngyobb té te lt fedezné, de m ellette még több kisebb dósság vn. Könnyen előfordulht, hogy z élelmiszerszállító cég zt mondj, hogy megszünteti szállítást vgy csk készpénz ellenében hjlndó továbbikbn szállítni. Ez már egy imge romlás, m ert bizlmt könnyű elveszíteni, de visszszerezni rendkívül nehéz. Ezért mondtm zt, hogy 8 millió forintr szükség vn, hiszen 4,6 millió fo rin t csk egy kiem elt tétel. Kérdezem Bátor Antl Képviselő Urt, m int z d hoc bizottság vezetőjét, hogy számokt átvizsgálv, z ottni törekvéseket tpsztlv: m it hoz nnk hthónpos htás, mi intézkedési te rv e tt nekünk költségvetési rendelet indoklásos részében lpnygként dott kórház gzdsági vezetése? Részleteibe nem kívánok belemenni, hogy hány ember lett felállítv 30 főből? Öt, ht? március 31ig 17 fő, s ennek bruttó bére eft. Tervezett még folym tosn további 13 fő, ez 3,3 millió fo rin to t jelent. B á t o r Antl: A zt is tudni kell, hogy nem kptk végkielégítést, megegyezéssel szöünt meg m unkviszonyuk. Szeretném még elmondni, hogy láttm számlákt, tudom z összetételét, zt is tudom, hogy kiemelt z csk három cég Közüzemi V állltot leszámítv. M ennyi minimum? B á t o r Antl: Nem tudom, én csk jelentéskészítés időszkánk dtit ismerem. De z biztos, hogy kis élelmiszerbeszállító cégek leállítják szállítást, h nem lesznek kifizetve. T ö r z s ö k Károly: M egdöbbenve hllottm Dr. Ngy László Igzgtó Úrtól, hogy 13. hvi bér kifizetéséhez hitelt kellett felvenni. Kérdésem, hogy Kórház vezetése m ikor dö n tö tt, m ikor fizette ki 7,3 millió forintos jutlm t tvlyi évben? Hiszen szám íthtott rá, hogy jnuárbn fizetnivlój lesz. (Surányi Pál órkor visszjött, létszám : 2 2 fő) A jutlom kifizetésére december hónpbn került sor. Szeretném elmondni, hogy évek ót ezt szisztémát lklmzzuk, tu d n iillik ez egy km tm entes hitel, és így z egyszeri kidást el tudjuk osztni 6 hónpr. Ez egy évek ót be vett szokás, z OEP ezt feljánlj, s mi ezt igénybe vesszük, m ert így nem egy összegben, hnem ht hónp ltt kell 13. hvi fizetést kifizetnünk. Szeretném hngsúlyozni, hogy nem rról vn szó, hogy mi túlköltekeztük m gunkt. Az április hvi elmrdásink eftot tesznek ki, május hvi elmrdás pedig eft. A júniusr kpott bevételünk fedezi júniusi kidásinkt. Biztosn nem fog nőni tovább z összeg, itt tuljdonképpen z elmrdások rendezéséről vn szó. H 6 millió forintnál meg tud un k állni, kkor május közepéig szóló szám láinkt rendezni tud juk, s kkor egy fél hvi elmrdást kell csk

6 94 továbbvinnünk. De zt is el tudom fogdnui, hogy kéthvi részletben kpjuk meg nyolcm illiót. H második részletet később kpj meg Kórház, z meg neki nem jó. Velem személy szerint 6 millió forintbn meg lehet egyezni. M o l n á r László: Nem értem ezt hosszú vitá t. Itt v o lt egy nyg, ezt módjábn lett voln m indenkinek átnézni, s kinek kérdése vo lt, zt bizottsági üléseken m egvittni. Tisztábn vgyok törekvésekkel és zoknk kérdéseknek súlyávl, melyek Polgármester Úr, illetve Alpolgárm ester Úr részéről m egfoglm zódtk. Tudom zt, tisztábn vgyok vele, hogy nem lehet egy kórházt egy önkorm ányztnk megfinnszírozni bizottsági ülésen elm ondtm ezzel kpcsoltos vélem ényem et. A zt viszont látni kell m indenkinek, hogy z előbb egy lz mozdulttl város másik vállltánk tvlyi pénzmrdványból hozzájárultunk, hogy egyenlítsék ki számlát, ugynkkor z egész várost érintő kórháznk zt z esélyt sem djuk meg, hogy esetleg fennm rdjon. Nekem z véleményem, hogy ezt 8 millió fo rin to t djuk meg Kórháznk, és következő 5 millió fo rin t odítélését kössük hhoz feltételhez, hogy gzdsági m uttói jvuljnk. De előfordulht z is, hogy nem tudnk jvítni, m ert nemcsk z ő dolguk ez, hiszen ttól is függ, hogy milyen lesz finnszírozásuk h jól értettem, ezt még most sem lehet tudni. Polgármester Úr utlt rá, hogy jelen pillntbn 29 millió fo rin t vn ksszábn. Igz, hogy 29 millió fo rin t vn pillntnyilg ksszábn, de z is igz, hogy vn 14 intézm ény, kit finnszírozni kell kötelező jelleggel. Lesz pénz, h kipótoljuk hitellel. Zárszámdáskor viszont engem kérnek számon, hogy m iért m ost teljesítettük kifizetést, m ikor jpán hitel beruházás három hvi fedezettel indult. B á t o r Antl: Jvsltom lenne: 8 millió fo rin t helyett 6 millió fo rin to t jvsolnék, június 6i á tu tlá ssl zzl megkötéssel, hogy fennmrdó 2 millió fo rin to t, h Igzgtó Úr úgy érzi, úgy látj, hogy bj vn, kkor újból kérje, s kkor mi vállljuk, hogy Pénzügyi, Ellenőrző, Vgyongzdálkodási és Ellátásszervezési Bizottsággl megvizsgáljuk ennek kérésnek jogosságát. M ost teh át 6 millió fo rin to t jvslom elfogdni, fennmrdó 2 millió fo rin to t pedig indokolt esetben, kérésre. Ügyrendi kérésem, hogy zárjuk le v itá t és szvzzunk erről jvsltról. Tehát m ost 6 m illiót fizessünk ki. Aki egyetért zzl, hogy 13 millió forintos céltrtlékból 6 millió fo rin to t oldjunk fel, vegyünk ki és június 6ig utljuk át Kórház részére, kérem szvzzon. A K épviselőtestület 21 igen szvzttl, 1 trtózkodás m e lle tt következő htároztot hozt: 147/1996. (V.30.) számú képviselőtestületi htározt: Várplot Város Ö nkorm ányzti Képvise/őtestü/ete Várplot Város Önkormányztánk é v i költségvetéséről szóló 5/ ( ) ÖR számú önkorm ányzti rendelete 8. számú

7 95 mehékletében Várplot Városi KórházRendelőintézet számár m űködési céltrtlékként 13 m illió fo rin t előirányztot biztosított. A Képviselőtestület ezen előirányzt terhére ,Ft (H tm illió forint) felhsználását engedélyezi Várplot Városi KórházRendelőintézet számár. A K épviselőtestület felké ri Polgárm estert és Jegyzőt, hogy intézkedjenek döntés végrehjtás ügyében, költségvetési rendelet m ódosításánk előkészítése során e döntést vegyék figyelembe. H táridő: szükséges intézkedések m egtételére: jún iu s 6. költségvetés módosításár irányuló rendelettervezet benyújtásár: jún iu s 30. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester, Dr. Czeidli István je g y z ő 8/5. Tájékozttó Várplot város környezeti állpotáról (124.) Dr. S z i I á q v i Tibor: A Környezetvédelmi Bizottság m int előkészítő tájékozttóhoz következő módosításokt teszi: 1. A 7. oldl táblázt és jegyzete kihúzndó, mert megtévesztő: irodlmi dt, és nem mi hulldéklerkó dtunk. 2. Az nygbn szerepel Peremrtoni Vegyipri Válllt, már nem m űködik, helyette gyártelepen gzdsági társságok lkultk, 3. A környezetszennyező üzemek között NITROIL is szerepel. E m ódosító jvsltokkl, észrevételekkel e g yü tt Bizottság tájékozttó elfogdását jvsolj 6 igen szvzttl. A Bizottság ezeken túlm enően 5 igen szvzttl jvsolj, hogy Tájékozttóbn szereplő z utk síkosságmentesítésére lklm zott sóm ennyiség, nnk szükségessége, esetleges helyettesítése kerüljön kivizsgálásr. Ennek előkészítője legyen: Városgzdálkodási Irod, Városrendezési és Kommunális Bizottság, Környezetvédelm i Bizottság. Jvsltom következő, hogy kik vegyenek részt sikosságmentesítés tém ájánk kivizsgálásábn: szerencsés lenne, h z szkember venne ebben részt, ki ezt csinálj, mert Városgzdálkodási Irod nem fogllkozik sózás intenzitásávl, mennyiségével, ngyságávl, mert nem erre hivtott, hnem z ezt végző Közüzemi Válllt illetékes üzemegysége. Jvslom, hogy Orosz László úr és szkmbergárdáj legyen bevonv ebbe z előkészítésbe, konkrétn Közüzemi Válllt, és két bizottság. Dr. S z i I á q v i Tibor: A j v sl to t elfogdom. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt htározti jvslt elfogdását jvsolj. 10 igen szvzttl S j t o s János: Várplot Inoti Városrész Önkormányzt 7 igen szvzttl elfogdásr jvsolj tájékozttót.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Én ebből az egész ügyből azt vonom le, hogy ha a Főépítész

Én ebből az egész ügyből azt vonom le, hogy ha a Főépítész -77- Én ebből z egz ügyből zt vonom le, h Főépítz úr egyértelműen pozitív szkvéleményt d márpedig közöttünk ő ebben z egyedüli szkember kkor ezt el kellene fogdni mi z épület elhelyezét megjelenét jelenti.

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

jegyzéke. A Bizottság e módosítást 7 igen szavazattal elfogadásra szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra- javasolja a

jegyzéke. A Bizottság e módosítást 7 igen szavazattal elfogadásra szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra- javasolja a Módosító jvslt: A htározti jvslt 2.) pont hrmdik bekezdése következőképpen egészüljön ki: Kerüljön összeállításr rendelet mellékleteiként forglomképtelen, korlátozottn forglomképes, forglomképes és válllkozói

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

-7 7- A 7. "(3) bekezdés A " v á lto z a tá t előterjesztőként visszavonom, a rendelet-tervezetben a "B " v á lto z a t marad.

-7 7- A 7. (3) bekezdés A  v á lto z a tá t előterjesztőként visszavonom, a rendelet-tervezetben a B  v á lto z a t marad. 7 7 Köszönöm az em lékeztetést. Ha az előbb elfogadtam a 3. nál, akkor itt is elfogadom. Tehát a 2 0 /1 9 9 3. (V II.6.) számú önkorm ányzati rendelet új 3 /A. (1) bekezdése a következő lesz: "3/A. (1)

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

125/1996. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat: Intézmények felújítási igényeinek rangsorolása és a költségek határozat-tervezete

125/1996. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat: Intézmények felújítási igényeinek rangsorolása és a költségek határozat-tervezete 49 125/1996. (V.30.) számú képviselőtestületi határozat: Várpalota Város Ö nkorm ányzati Képviseiőtestülete a "Péti N itrogénm űvek Rt. karbam id felületkezelés" tárgyában készített előzetes környezeti

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 2 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5 4/. sz. melléklet Észk-mgyrországi Közlekedési Központ Zrt. válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-050 válllkozás címe, telefonszám 2014.

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Krácsony Sándor tér 5. /Fx: (54) 531 000 ; 531 001 E-mil: foldes.ph@gmil.com Ikttószám:454-8/2014. 3. B E S Z Á M O L Ó Képviselő-testülethez z önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Összesítő riport Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányztok fejezeti összesen Szűrési feltételek Szűrés Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Feldtellátási funkció (Teljes egyezés ) omg Kiterjesztett

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról.

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról. Az Igzgtótnács BESZÁMOLÓJA 2010. év gzdálkodásáról, végzett munkájáról. 1 BEVEZETŐ Az Igzgtótnács opertív irányítás mellett Villmosenergi - Ipri Társságok Nyugdíjpénztáránk mindkét ágzt jelentős hozm eredményeket

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben