mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném."

Átírás

1 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést hogyn sikerült végrehjtni vgy hiány elnyelte ezt pénzt, m it Kórház erre célr kpott? Dr. N g v László: Az lpbérek tekintetében 14,4% os, pótlékokkl e g yü tt pedig 15 %os bérfejlesztést hjtottunk végre, ez hvont eftos plusz kidást jelent. H 9 hónppl felszorzom ezt z összeget, kkor ez kb. 12 millió fo rin t kidást jelent még erre z évre. A zt is el tudom már mondni, hogy március 31ig bekövetkezett létszámcsökkentéssel éves szinten közel 5 millió forintos bruttó bérmegtkrítást értünk el, és z év közben várhtó létszám csökkentésekből még 3,3 millió fo rin t jön be. Ez két összeg 3/4 részét fedezi mostni 15% os béremelésünknek, s ezért merem mondni, hogy bevételi oldl növekedése dologi kidásokbn lévő hiányunkt úgy néz ki, hogy fedezi, dologi kidásokt II. félévben tud juk kezelni, h most z eddigi 2 hónpos elmrdásunk vlm ilyen módon rendbejön. T r á n s z k v László: Vlószínűsíthető, hogy 8 millió forinton felüli 5 millió fo rin to t mi céltrtlékbn vn már nem szükséges felhsználni? Ngyon bízom benne, hogy nem kell. A jelenlegi állás szerint, h zok hvi bevételeink kb. így lkulnk, hogy m ost z elm últ 2 hónpbn, tehát ezzel z em elt összeggel, kkor tlán nem. Itt zért vn egy cspd: z OEP áltl struktúrváltásból szármzónk te rve ze tt megtkrítás nem jön be, kkor z országos lpdíjt csökkentik, s kkor mi bevételeink is csökkenni fognk. A zért mondom, hogy h jelenlegi körülm ények között, ezekkel z összeggekkel számolok, kkor úgy néz ki, hogy nem kell mrdék ötm illió. További kérdés? Vitár bocsátom z előterjesztést. T ö r z s ö k Károly: A m ikor Bizottság megkezdte m unkáját, illetve bedt jelentését, én m egkptm zt jnuármárciusi pénzforglm i kim uttást, mi Kórház I. negyedéves előirányztit és z előirányztokkl szem beállított teljesítéseket trtlm zt. Természetesen én stbil költségvetési szisztémábn gondolkodv következőket tudtm ebből kiolvsni: Az lpilletményeknél z előirányzt tvlyi tényleges teljesítéshez képest 14,5% kl mgsbb, felhsználás 3,5 millió fo rin t m egtkrítást mutt. Az illetm énypótlékok előirányzti indexe indexe tvlyi tényleges felhsználáshoz képest 17% os növekedést m utt, felhsználás z előirányzthoz képest 700 eft m egtkrítás jelentkezik. Lényeges túllépés vn 13. hvi bérnél, mi z I. negyedéves ütemezés szerint 1,4 millió fo rin t, felhsználás 5,9 millió forint. Én ezt tervezési hibánk trtom, m ert 13. hvi fizetés törvény szerint z első hónpbn történ ik, te h á t nem lehet ütemezni négy negyedévre. Tehát z I. negyedéves teljesítést 13. hvi illetmény címén kifizete tt 4,5 millió fo rin t plusz járdéki teljesítés százlékát növelik. Mindezek lpján z előbb em lített 2 címen teljesítés mértéke 3,5 millió fo rin t plusz 700 eft, s ennek 4 6,2 % o s járuléki lpján prognosztizálhtó trtlék ennek két sornk éves szinten 25 millió fo rin t

2 90 ismét hngsúlyozom: kkor, h stbil költségvetési keretben történik gzdálkodás és h 24 százlékosr ígért bérfejlesztést nem trtlmzz z március 14én elfogdott költségvetés. A bérfejlesztés pótfedezetét TB költségvetés pótolj. H másik oldlról: költségvetési előirányztok szerint gondolkodom, és bbn vontkozásbn próbálom megközelíteni, hogy 13. hvi bér kifizetése csk z I. negyedévben vn, tehát ennek végigvezetése teljes évi felhsználás vontkozásábn z I. negyedévi felhsználás ütemezése szerint pedig járdékivl eg yütt 12 millió fo rin t trtlékot jelent bérköltségeknél. Én bérköltségek vontkozásábn e két területen látok problémát, olyn problémát, mi számomr még egyenlőre nem kiderített. Bár elfogdtm zt z érvelést, hogy ez 296 millió forintos költségvetés már trtlmzz bérfejlesztést. Tehát h trtlmzz zt z érdekvédelm i szervezeteken keresztül beígért bérfejlesztést ez 296 millió fo rin t, kkor jogos ez 12 millió fo rin t céltrtlék. H ezeknek végrehjtásához pótforrás jön még, kkor nem vlószínű, hogy ez szükséges Kórház működéséhez. A zt is meg lehet állpítni költségvetési előirányztokból, hogy két tételnél tö rté n t lényeges csökkentés z eredeti előirányztokhoz képest: közüzemi díjknál 6 millió fo rin to t csö kke n te tt Kórház, gyógyszerköltségeknél pedig 15 millió fo rin tt l. Végignézve kb. 40 sort költségvetésben, én máshol nem tláltm lényeges csökkentést z előirányztoknál. Mindezek lpján én nem vgyok meggyőzve rról, hogy tényleg kelle 12 millió forint. Elhiszem, hogy mostni dósság kiegyenlítéséhez kell, mert túlválllások lehetségesek z I. negyedévben z előbb em lített 13. hvi bér kifizetése m itt is, de lehet túlválllás nygbeszerzés következtében is h készletre is szerez be, mert ngytételben beszerezni olcsón, s kkor nem negyedéves keretet hsználj fel, hnem nnál lényegesen többet tud felhsználni, illetve hsznál fel, de ezek m i tt tételek m itt is érzem nnk bizonytlnságát, hogy vlóbn meg kell dnunk most 8 millió fo rin to t. T r á n s z k v László: Ngyon nehéz v o lt követni, m it A lpolgárm ester Úr elm ondott, de inform ációi biztosn bővebbek ezzel kpcsoltosn, m int mi mi rendelkezésünkre áll. Alpolgárm ester Úr úgy foglm zott, hogy "nem vlószínű", "nem bizto s", "h ezek dolgok úgy lkulnk", kkor szükséges 12 millió forint. De itt m ost 8 m illió forintró l vn szó, és ennek konzekvenciáját nem tudtm levonni belőle, hogy ez 8 millió fo rin t szükséges vgy 13 millió fo rin t nem szükséges. Igzgtó Úr elmondt, hogy z elkülönített trtlék teljes összegét, 13 millió fo rin to t vlószínűleg nem szükséges felhsználni. A m it A lpolgárm ester Úr elm ondott, bból nem tudom levonni ezt konzekvenciát, hogy bizonyos esetek teljesülése esetén már 8 millió fo rin t is szükségese vgy sem. T ö r z s ö k Károly: Azért m ondtm z előbb, hogy két sornál, te h á t z lpilletményeknél és z illetm énypótlékoknál z előirányzt és teljesítés között 4,2 millió fo rin t rés vn. Ennyi m rdt benn ksszábn plusz járdéki; járdékivl együtt ez z összeg 6 millió fo rin t körül vn. Tehát, h z I. negyedévben ennyi mrdt, kkor ez éves szinten 25 millió fo rin t. Itt egy óriási tévedésről vn szó. Én már kértem, hogy főkönyvelő és gzdsági igzgtó tisztázz ezt problémát. Teljesen téves z felfogás, hogy 13. hvi fizetés el lett osztv több hónpr, s ennek bruttó vonzt megjelenik. Nem m ert ez z összeg ki le tt fizetve jnuár hónpbn, bruttósítv.

3 91 A következő problém: erre mi z OEPtől fe lve ttü n k hitelt. Ennek hitelnek hvi törlesztése jelenik meg, m int 13. hvi fizetés, de bbn már nincs bruttó, bbn nincs bent z bruttó trtlék, m it Alpolgárm ester Úr emleget. Arról vn szó, hogy bruttój jnuárbn le le tt vonv és fe lv e tt hite lt 6 hónp ltt kell törleszteni, és rublikáb hvont m int 13. hvi fizetés, hvi törlesztő hitel jelenik meg. De ennek semmiféle hozdék nem lesz, mert ez egy dósságunk. A másik oldlról vlóbn z viszont igz, hogy bérnél mi z emelt, kb. 20 %kl szám oltunk bértervezésnél, jnuár elsejétől, mert kkor még úgy nézett ki... De nnk még nem v o lt fedezete. Pedig mi költségvetésünkbe ezt építettük be. A zért lett költségvetéstervezetünk módosítv, m ert eredetileg kb. 320 millió fo rin t vo lt tervezve, és így következett be z, hogy mivel tervezett bevételeink ngy vlószínűséggel kisebbek lesznek, m int kidásink, ezért egy minuszos költségvetést dtunk le először. Ekkor kifogás z vo lt, hogy nem lehet egy költségvetési intézménynél minuszos költségvetést tervezni. Erre mást nem tud tun k csinálni, m int fo g tu k kidási oldlt, és meghúztuk: történetesen gyógyszernél 15 millió fo rin to t, hiszen vlhonnn ezt z összeget el kellett venni. A zért mondom zt, hogy itt egy borzsztó helyzetről vn szó, egy ismeretlen bevételre kellett nekünk költségvetést készíteni. Dr. B r i c z Srolt: Néhány dolgot szeretnék elmondni, nehogy vlkinek z z érzése legyen, hogy vlmiféle pocsékolás v o lt Kórházbn, h egy tolihúzássl meg lehetett 15 millió fo rin tt l kurtítni gyógyszerszámlát. Sttáriális, minimális szintre v ittü k le dolgokt, s ráhárítottunk bizonyos dolgokt betegekre. M indezt persze m egpróbáltuk egy olyn htáron belül trtni, hogy törvénytelenséget ne kövessünk el, teh át nem süllyedtünk odáig, hová más intézm ények sjnos nem önmguk m itt, hnem Kormány intézkedései és finnszírozás m itt le kellett süllyedni, hogy beteg z otthonról hozott gyógyszereit szedi be. Mi még itt nem trtunk, viszont feléltük trtlékokt. Vlóbn v o lt z bizonyos rktártrtlék, de mostnr ezek rktártrtlékok felélődtek, s nem vgyok benne biztos, hogy ez helyzet még sokáig trthtó lesz, mivel várhtó egy "robbnás", s ez "robbnás" nem tudjuk m ikor következik be. A kkor következik be, mikor egy ngyon költséges igényű beteg megjelenik, s egyszerűen nem lehet nézni gyógyszerszám lát, hnem ezer fo rin to k mennek el, h zt krjuk, hogy beteget megm entsük. Én ezért rr kérnék m indenkit, hogy álljon emellé gondolt mellé, hogy mi kpjuk meg ezt 8 millió fo rin to t. Igz, 13 millió fo rin t voln jó, de m egpróbálunk rcionlizálni, gzdálkodni és nem hiszem, hogy Kórház ne tenné zt meg, hogyh kiderül z év végén, hogy ez pénz megmrdt, kkor természetesen z visszszáll ide, s nem hiszem, hogy z intézm ény elpocsékolná ezt z összeget, mivel nem ilyen szellemben élünk. A Kórház egész cspt m egértette zt, hogy itt m ost ngyon tkrékoskodni kell, létünkről vn szó, s m egpróbálunk életben mrdni. Ehhez z életben mrdáshoz szeretnénk kérni z Önök tám ogtását. D o m o k o s István: Úgy érződött ki Alpolgárm ester Úr hozzászólásából, m inth ez Kórház túl lenne finnszírozv. Vn egy gondoltsor z előterjesztés első oldlán: "Sjnáltos módon csk z elm últ évi költségszinten tervezik z élelmezés kidásit."; el kell mondjm, hogy ez leglább 30% os rom lást jelent. Tudjuk, hogy eddig is milyen v o lt Kórházbn z élelmiszer ellátás, h ezt még tovább csökkentjük, kérdezem: mi lesz?! A m it Alpolgárm ester Úr

4 92 elm ondott, úgy éreztem ki, hogy Kórház túl vn finnszírozv, s ez 8 millió fo rin t nem igzán kell od. Én zt hiszem, hogy ez egyáltlán nem így vn, sjnáltos, hogy ilyen helyzetbe került Kórház, de nekünk kötelességünk Kórházon segíteni meddig tudunk. Mgm részéről jvslom, hogy ezt 8 millió fo rin to t djuk od Kórháznk. Alpolgárm ester úr zt m ondt: bizonytln bbn, hogy vlóbn szükségese nyolcm illió fo rin to t kifizetni. A következőt szeretném megjegyezni: lehet intézkedni zonnli kifizetésekről, de szeretném h zt is figyelem be vennénk, hogy mennyi lehetőségünk, tekintettel rr, hogy bevételi oldl ppíron vn tervezve, kidási oldlt pedig vlóságbn be krjuk trtni. A lehetőség cselekvési htárokt szb. A mi cselekvési htárunk mi np déli 12 órkor v o lt 29 millió fo rin t, ennyi város ksszájábn pénz. Ehhez várhtón feltöltésből 1520 millió fo rin t fog még bejönni, s h normál dolgokt jövő hónp első dekádjábn lefinnszírozzuk, nyári felújítást megkezdjük 12 millió fo rin t szbd pénzzel. Emlékeztetnék rr, hogy beruházásokt terveztük hitelfelvétellel, nem m űködést, felújítást és egyebeket. M indezt zért mondtm el, hogy döntésnél tudjuk, mennyi pénz vn ksszábn és mi várhtó. Én indokoltnk következőt látom: Közüzemi Válllt sját tuljdonunk, mely nem fog felszám olást indítni Kórház ellen. Az imge megőrzése érdekében kintlévőségnek djuk od 4,8 millió fo rin to t, miről m már döntö ttünk, de zért egy kicsit türelem mel várjuk már meg Kórház m egtett és megkezdett intézkedéseinek gzdsági htását. Mgyrul foglm zok: lépések m egtörténtek, de htásuk még nem m utthtó ki forintálisn. Én zt mondom, hogy gyógyszer kintlévőség és fenntrtási számlák 4,6 millió fo rin tjá t rögtön ki kell fizetni, de véleményem szerint nem perdöntő m ost Kórház Közüzemi Válllt közötti elszámolás. Mgm részéről jelenlegi városi gzdsági helyzetben 5 millió forintnál töb be t nem tudok megszvzni. Ez z összeg zt célt szolgálj, mire el vn téve. A pillntnyi helyzetet rendbeteszi, z egyensúlyrom lás nem fokozódik. H gzdsági intézkedések folym tosn végrehjtásr kerülnek, csináljunk egy újbb értékelést szeptember 30án, és II. féléves helyi dók befizetése után térjünk vissz ismét rr, hogy céltrtlékból esetlegesen még m ennyit szbdítunk fel. Dr. N g v László: Jelenleg 14 millió fo rin t z dósságunk, ebből kb. 5 millió fo rin t Közüzemi Válllt felé, tehát külső cégeknek 9 millió fo rin t. Azzl megoldássl, m it Polgármester Úr jánlott zt tud juk tudjuk elérni, hogy jelenleg 2 hvi elmrdt számláinkból egy hónpot tudunk törleszteni biztosn. A görgetésünk ekkor csk egy hónpi elmrdt száml. Ez részmegoldásnk feltétlenül jó, m ert áltlábn 3 hetes számllejártok vnnk, tehát ezzel z egy hónpi elmrdássl már túl ngy veszély nem lesz m árm int mi km tozttást és behjtási követeléseket jelenti. Tisztábn vgyok városi ksszávl, és h nincs más megoldás, kkor kénytelen vgyok ezt elfogdni. B á t o r Antl: Szeretném pontosítni, hogy z előterjesztésben szerepel gyógyszerszállítók 2,6 millió fo rin to s számláj és fenntrtási számlán lévő 2 millió forintos összeg, végeredm ényben 2 tétel. Mindez 3 céget érint: 2 gyógyszerszállítót, míg fenntrtási pénz egy cégnek pénze, de em elett ngyon sok olyn cég vn, kikkel szemben kisebb összegű trtozás áll fenn, de már 1 hónpon túli trtozásokról vn szó, pl. z élelmiszerszállító cégek vontkozásábn.

5 93 A 4,6 millió fo rin t csk két legngyobb té te lt fedezné, de m ellette még több kisebb dósság vn. Könnyen előfordulht, hogy z élelmiszerszállító cég zt mondj, hogy megszünteti szállítást vgy csk készpénz ellenében hjlndó továbbikbn szállítni. Ez már egy imge romlás, m ert bizlmt könnyű elveszíteni, de visszszerezni rendkívül nehéz. Ezért mondtm zt, hogy 8 millió forintr szükség vn, hiszen 4,6 millió fo rin t csk egy kiem elt tétel. Kérdezem Bátor Antl Képviselő Urt, m int z d hoc bizottság vezetőjét, hogy számokt átvizsgálv, z ottni törekvéseket tpsztlv: m it hoz nnk hthónpos htás, mi intézkedési te rv e tt nekünk költségvetési rendelet indoklásos részében lpnygként dott kórház gzdsági vezetése? Részleteibe nem kívánok belemenni, hogy hány ember lett felállítv 30 főből? Öt, ht? március 31ig 17 fő, s ennek bruttó bére eft. Tervezett még folym tosn további 13 fő, ez 3,3 millió fo rin to t jelent. B á t o r Antl: A zt is tudni kell, hogy nem kptk végkielégítést, megegyezéssel szöünt meg m unkviszonyuk. Szeretném még elmondni, hogy láttm számlákt, tudom z összetételét, zt is tudom, hogy kiemelt z csk három cég Közüzemi V állltot leszámítv. M ennyi minimum? B á t o r Antl: Nem tudom, én csk jelentéskészítés időszkánk dtit ismerem. De z biztos, hogy kis élelmiszerbeszállító cégek leállítják szállítást, h nem lesznek kifizetve. T ö r z s ö k Károly: M egdöbbenve hllottm Dr. Ngy László Igzgtó Úrtól, hogy 13. hvi bér kifizetéséhez hitelt kellett felvenni. Kérdésem, hogy Kórház vezetése m ikor dö n tö tt, m ikor fizette ki 7,3 millió forintos jutlm t tvlyi évben? Hiszen szám íthtott rá, hogy jnuárbn fizetnivlój lesz. (Surányi Pál órkor visszjött, létszám : 2 2 fő) A jutlom kifizetésére december hónpbn került sor. Szeretném elmondni, hogy évek ót ezt szisztémát lklmzzuk, tu d n iillik ez egy km tm entes hitel, és így z egyszeri kidást el tudjuk osztni 6 hónpr. Ez egy évek ót be vett szokás, z OEP ezt feljánlj, s mi ezt igénybe vesszük, m ert így nem egy összegben, hnem ht hónp ltt kell 13. hvi fizetést kifizetnünk. Szeretném hngsúlyozni, hogy nem rról vn szó, hogy mi túlköltekeztük m gunkt. Az április hvi elmrdásink eftot tesznek ki, május hvi elmrdás pedig eft. A júniusr kpott bevételünk fedezi júniusi kidásinkt. Biztosn nem fog nőni tovább z összeg, itt tuljdonképpen z elmrdások rendezéséről vn szó. H 6 millió forintnál meg tud un k állni, kkor május közepéig szóló szám láinkt rendezni tud juk, s kkor egy fél hvi elmrdást kell csk

6 94 továbbvinnünk. De zt is el tudom fogdnui, hogy kéthvi részletben kpjuk meg nyolcm illiót. H második részletet később kpj meg Kórház, z meg neki nem jó. Velem személy szerint 6 millió forintbn meg lehet egyezni. M o l n á r László: Nem értem ezt hosszú vitá t. Itt v o lt egy nyg, ezt módjábn lett voln m indenkinek átnézni, s kinek kérdése vo lt, zt bizottsági üléseken m egvittni. Tisztábn vgyok törekvésekkel és zoknk kérdéseknek súlyávl, melyek Polgármester Úr, illetve Alpolgárm ester Úr részéről m egfoglm zódtk. Tudom zt, tisztábn vgyok vele, hogy nem lehet egy kórházt egy önkorm ányztnk megfinnszírozni bizottsági ülésen elm ondtm ezzel kpcsoltos vélem ényem et. A zt viszont látni kell m indenkinek, hogy z előbb egy lz mozdulttl város másik vállltánk tvlyi pénzmrdványból hozzájárultunk, hogy egyenlítsék ki számlát, ugynkkor z egész várost érintő kórháznk zt z esélyt sem djuk meg, hogy esetleg fennm rdjon. Nekem z véleményem, hogy ezt 8 millió fo rin to t djuk meg Kórháznk, és következő 5 millió fo rin t odítélését kössük hhoz feltételhez, hogy gzdsági m uttói jvuljnk. De előfordulht z is, hogy nem tudnk jvítni, m ert nemcsk z ő dolguk ez, hiszen ttól is függ, hogy milyen lesz finnszírozásuk h jól értettem, ezt még most sem lehet tudni. Polgármester Úr utlt rá, hogy jelen pillntbn 29 millió fo rin t vn ksszábn. Igz, hogy 29 millió fo rin t vn pillntnyilg ksszábn, de z is igz, hogy vn 14 intézm ény, kit finnszírozni kell kötelező jelleggel. Lesz pénz, h kipótoljuk hitellel. Zárszámdáskor viszont engem kérnek számon, hogy m iért m ost teljesítettük kifizetést, m ikor jpán hitel beruházás három hvi fedezettel indult. B á t o r Antl: Jvsltom lenne: 8 millió fo rin t helyett 6 millió fo rin to t jvsolnék, június 6i á tu tlá ssl zzl megkötéssel, hogy fennmrdó 2 millió fo rin to t, h Igzgtó Úr úgy érzi, úgy látj, hogy bj vn, kkor újból kérje, s kkor mi vállljuk, hogy Pénzügyi, Ellenőrző, Vgyongzdálkodási és Ellátásszervezési Bizottsággl megvizsgáljuk ennek kérésnek jogosságát. M ost teh át 6 millió fo rin to t jvslom elfogdni, fennmrdó 2 millió fo rin to t pedig indokolt esetben, kérésre. Ügyrendi kérésem, hogy zárjuk le v itá t és szvzzunk erről jvsltról. Tehát m ost 6 m illiót fizessünk ki. Aki egyetért zzl, hogy 13 millió forintos céltrtlékból 6 millió fo rin to t oldjunk fel, vegyünk ki és június 6ig utljuk át Kórház részére, kérem szvzzon. A K épviselőtestület 21 igen szvzttl, 1 trtózkodás m e lle tt következő htároztot hozt: 147/1996. (V.30.) számú képviselőtestületi htározt: Várplot Város Ö nkorm ányzti Képvise/őtestü/ete Várplot Város Önkormányztánk é v i költségvetéséről szóló 5/ ( ) ÖR számú önkorm ányzti rendelete 8. számú

7 95 mehékletében Várplot Városi KórházRendelőintézet számár m űködési céltrtlékként 13 m illió fo rin t előirányztot biztosított. A Képviselőtestület ezen előirányzt terhére ,Ft (H tm illió forint) felhsználását engedélyezi Várplot Városi KórházRendelőintézet számár. A K épviselőtestület felké ri Polgárm estert és Jegyzőt, hogy intézkedjenek döntés végrehjtás ügyében, költségvetési rendelet m ódosításánk előkészítése során e döntést vegyék figyelembe. H táridő: szükséges intézkedések m egtételére: jún iu s 6. költségvetés módosításár irányuló rendelettervezet benyújtásár: jún iu s 30. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester, Dr. Czeidli István je g y z ő 8/5. Tájékozttó Várplot város környezeti állpotáról (124.) Dr. S z i I á q v i Tibor: A Környezetvédelmi Bizottság m int előkészítő tájékozttóhoz következő módosításokt teszi: 1. A 7. oldl táblázt és jegyzete kihúzndó, mert megtévesztő: irodlmi dt, és nem mi hulldéklerkó dtunk. 2. Az nygbn szerepel Peremrtoni Vegyipri Válllt, már nem m űködik, helyette gyártelepen gzdsági társságok lkultk, 3. A környezetszennyező üzemek között NITROIL is szerepel. E m ódosító jvsltokkl, észrevételekkel e g yü tt Bizottság tájékozttó elfogdását jvsolj 6 igen szvzttl. A Bizottság ezeken túlm enően 5 igen szvzttl jvsolj, hogy Tájékozttóbn szereplő z utk síkosságmentesítésére lklm zott sóm ennyiség, nnk szükségessége, esetleges helyettesítése kerüljön kivizsgálásr. Ennek előkészítője legyen: Városgzdálkodási Irod, Városrendezési és Kommunális Bizottság, Környezetvédelm i Bizottság. Jvsltom következő, hogy kik vegyenek részt sikosságmentesítés tém ájánk kivizsgálásábn: szerencsés lenne, h z szkember venne ebben részt, ki ezt csinálj, mert Városgzdálkodási Irod nem fogllkozik sózás intenzitásávl, mennyiségével, ngyságávl, mert nem erre hivtott, hnem z ezt végző Közüzemi Válllt illetékes üzemegysége. Jvslom, hogy Orosz László úr és szkmbergárdáj legyen bevonv ebbe z előkészítésbe, konkrétn Közüzemi Válllt, és két bizottság. Dr. S z i I á q v i Tibor: A j v sl to t elfogdom. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt htározti jvslt elfogdását jvsolj. 10 igen szvzttl S j t o s János: Várplot Inoti Városrész Önkormányzt 7 igen szvzttl elfogdásr jvsolj tájékozttót.

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

A válságból az új forradalmak felé

A válságból az új forradalmak felé VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Itthon diploáztk külföldön gyógyítnk? Az országbn ezer egészségügyi dolgozó kr külföldön unkát válllni, s z orvosokon kívül sok ápoló is úgy döntött, hogy elhgyj hzáját

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 11-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 24-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-24/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü D d N k ᔗ厗- ü n k 2011. nu 26- n ü ü ᔗ厗 Hozott határozatok: 1/2011.(01.26.) Kt számú határozat 2/2011.(01.26.) Kt számú határozat 3/2011.(01.26.) Kt számú határozat E G Y Z Ő ᔗ厗 N Y ᔗ厗 ü

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. január 25-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. január 25-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. január 25-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben