Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról"

Átírás

1 Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról Esztergom, június 18 Drobinoha Józsefné igazgató

2 Tartalom: Értékelés a 2007/2008 évi munkaterv alapján: - minőségirányítási feladatok - szakmai, pedagógiai feladatok - beszerzések, felújítások - szabályozással, dokumentumokkal kapcsolatos feladatok - ellenőrzési feladatok - mérési, értékelési feladatok - ügyviteli feladatok - szakvezetői munka, tanítási gyakorlatok, záró tanítások (mellékletek az eredményekről) Tanulmányi statisztikai adatok, beiskolázási adatok Versenyeredmények Kitüntetések, jutalmak Továbbképzések, konferenciák Programok, ünnepélyek, műsorok, kiadványok Pályázatok Intézményi ellenőrzés évi gazdálkodási adatok Az iskola támogatóinak névsora Értékelés a 2007/2008 évi munkaterv alapján: Az éves munkaprogram helyzetelemzéséből fakadó feladataink teljesítése: Vezetési struktúránk alapvetően nem változott, a vezetői kör kibővült azokkal a személyekkel, akik vállalták, hogy a közösen meghatározott területeken (mérés, értékelés, az iskola arculata, az iskolai élet szervezése) irányításukkal meghatározzák a legfontosabb tennivalókat, kiosztják a konkrét feladatokat, segítik a végrehajtást, ellenőriznek és értékelnek. (tanév elején elkészültek az ütemtervek a feladatok, felelősök, határidők megjelölésével) Három területen tovább dolgoznak a minőségi körök, az eddigi tapasztalatok feldolgozását követően az eljárásrendek kidolgozásával foglalkoznak. Tanuló létszámunkban a tanév során kb. 4 % körüli mozgás volt (távozók, érkezők). Magántanulóink elsősorban a szülők külföldi munkavállalása miatt vannak, 1 fő pedig magatartása, szocializációs problémái miatt a szülők kérésére került ebbe a státuszba. Továbbra is indokolatlanul magas a gimnáziumokba (8 és 6 osztályos) jelentkezők és felvettek létszáma (nem csak a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérők felvételiznek, s nem csak ők nyernek felvételt ). A korábbi évekhez képest valamelyest csökkent a bejáró tanulók száma is. Diákjaink több mint fele napközis, ezen belül a felsős napközisek száma is nőtt. (7 napközis csoport, komoly erősség, ezért érdemes figyelmet fordítani az okokra, segíthet a tanulólétszám stabilizálásában, növelésében) Sokat javult a szülőkkel való kapcsolattartás (tanár, osztályfőnök részéről, iskolavezetés szülők képviselői között, támogató szülők összefogása, megbecsülése, tájékoztatás tartalma, formái, színvonala).

3 Feladatok: Felmérés a szülők és tanulók körében a korai gimnáziumi továbbtanulás okairól. A felsős napközis csoport helyzetének elemzése, igények felmérése döntés a továbbiakról (napközi vagy tanulószoba?). A létszám megőrzésének és fejlesztésének lehetséges módjai. (szakmai elképzelések kidolgozása) Személyi feltételekben sajnos a tanév közben is változtatásra kényszerültünk, szerencsére szakos ellátottságunkat ez nem érintette. A pedagógus létszám fele fiatal (teret kell engedni szakmai elképzeléseiknek, önmegvalósításuknak). Képzettség tekintetében jó helyzetben vagyunk (25 fő tanító + szakkollégium, műveltségterület, 15 fő tanító + tanár, 7 fő egyetemi végzettség, 10 fő szakvizsgázott), jobban kell támaszkodni a munka elosztásánál a tudásukra. Feladatok: Hatékonyabb munkaerő gazdálkodás. A szakvezetői feladatok áttekintése. (órakedvezmények, hallgatói létszám) Középtávú továbbképzési terv készítése. Tárgyi feltételek tekintetében jelentős fejlesztést értünk el a számítástechnikai eszközök területén (a számítástechnika teremben valamennyi számítógépet kicseréltük, a tanáriban, az iskolatitkárnál, az igazgatóhelyetteseknél, a gondnoknál fejlesztés, új monitorok, nyomtatók), nem kellett korlátoznunk a fénymásolást, új bútorokat (dohányzó asztalok, számítógépes asztalok, szekrény, polc, íróasztal) vásároltunk, a tanáriba új táblák, függönyök kerültek, az aulát kifestették, új hirdetőtáblát helyeztünk el. Kialakítottunk egy irodai munkahelyet (számítógép, nyomtató, fénymásoló, vágógép, fűzőgép, íróasztal), valamint az irattárba új polcok kerültek. Feladatok: A pályázati lehetőségek kihasználása. (eszköz beszerzés, bútorok cseréje, épület felújítás) A szülői támogatói kör megbecsülése, megtartása. A normatívák tervszerű, gazdaságos felhasználása. Az intézmény minőségpolitikai nyilatkozata fogalmazza meg azokat a hosszú távú, általános célokat, kiemelt fontosságú célkitűzéseinket, melyek a helyzetelemzést követően meghatározták az egy tanévre szóló feladatainkat. Minőségirányítási feladatok: Az intézmény támogató szervezete (vezető: Miaveczné Hetényi Katalin, tagjai: Bognár Péterné, Andráskó Andrásné, Magyar Györgyi, Kotzné Havas Erika) elsősorban a Minőségirányítási Programban rögzített szabályozásnak való megfelelést vizsgálta az előző évi jelentés és a minőségi körök feladattervei alapján. A minőségi körök az előző tanév végi jelentésben, valamint az éves ütemtervükben határozták meg a kijelölt területeken a tennivalókat: A nem szakrendszerű oktatás megszervezésére történő felkészülés. A pedagógus teljesítményértékelési rendszer kiegészítése, működtetése. A NAT módosításából adódó változások átvezetése a Pedagógiai Programban, helyi tantervben. Eljárásrendek készítése, a Minőségügyi kézikönyv összeállításához.

4 A tanév során vizsgálatuk tárgyát képezte: - a tanári, tanulói ügyelet ellátása - arányos munkamegosztás a tantestületben (feladat ellátási tervek) - pontos órakezdés és befejezés - napközi otthon működése - tanulmányi munka (tanórák, foglalkozások vezetése, korszerű tanulási módszerek, értékelés) - beiskolázások (elsős beiskolázás, 6 és 8 osztályos gimnáziumi jelentkezések) - differenciált képességfejlesztés, korszerű tanulási módszerek alkalmazása a tanórákon - teljes körű teljesítményértékelés 3 pedagógusnál A tanév során több alkalommal munkaértekezleten beszélték meg a tapasztalatokat, a minőségi körök tagjaiból a korábbi tanévnek megfelelően teameket alkotva a vizsgált témákban beszámolókat készítettek, melyeket tantestületi értekezleteken ismertettek. A minőségirányítási csoport vezetőjének beszámolójában foglaltakkal egyetértek. A beszámoló nem csak a főbb megállapításokat tartalmazza, hanem konkrét javaslatokat is megfogalmaz a problémák megoldására vonatkozóan. A preferált területek minőségi körei a kitűzött feladataikat ellátták, szerepüket hatékonyan betöltötték. Javaslataikat, észrevételeiket sikerült hatékonyan felhasználni az intézmény vezetésében, irányításában, működtetésében. Átfogó gondolkodásmódjukkal, következetes tervező, elemző munkájukkal valódi vezető testületté tudtak válni. Munkájuk a sikeres intézmény egyik garanciája. Szakmai, pedagógiai feladatok területén: A tanév fő célkitűzései és feladatai a minőségi körök feladatterveiben megfogalmazottakkal összhangban kerültek meghatározásra: I.A tanulói fegyelem és a tantestületi munkafegyelem megszilárdítása: A minőségi kör vezetője rendszeresen ellenőrizte a kollégák órakezdését, befejezését, ügyeleti munkáját. Tapasztalatai szerint a kollégák munkafegyelme ezeken a területeken nagyon sokat javult. A reggeli ügyelet egy-két esettől eltekintve zökkenőmentesen zajlott. Jól működött a menzaügyelet is. A tantestület tagjai pontosan vezették munkaidő nyilvántartásukat. A tanulói ügyelet ellátásában kiemelkedő szerepet vállalt az 5.a osztály. A tanév során a DÖK ülésein többször is foglalkoztak tanulóink a fegyelem kérdésével (egymás közötti kommunikáció, felnőttekkel való viselkedés problémái, durvaság, agresszió, a tanórai munka megzavarása). Szükségesnek látszik ezen a területen is újabb módszerek bevezetése, alkalmazása. Feladat: A tanulói ügyelet hatékonyabb működtetése. Új módszerek megismerése alkalmazása a konfliktusok kezelésében.

5 II.A felzárkóztatás és a tehetséggondozás összehangolása, sikeresebb tanulás: A tanév elején ismételt tanulói felmérésre került sor, melynek célja a tanulási módszerek, szokások, a tanuláshoz való viszony felmérése volt. Az összesítés, elemzés alapján megfogalmazódott, hogy tanulóink többsége nem szervezi megfelelően otthoni tevékenységeit, kevés időt fordít a tanulásra, gyakran nem készítenek házi feladatot (különösen felső tagozatban), hiányzik a szülői ellenőrzés, segítségnyújtás. A 7. és 8. osztály tanulóinak a házi feladat elkészítésére, a megfelelő tanulási módszerek megismertetésére délutáni foglalkozásokat szerveztünk a szaktanárok irányításával. A kollégák visszajelzéseit követően (kevesen vették igénybe, rendszertelenül, alacsony hatékonysággal) a foglalkozásokat megszüntettük. A szülői támogatás, együttműködés nélkül (megfelelő napirend, a gyermek bevonása az otthoni munkába, ellenőrzés, számonkérés stb.) nem lehet eredményt elérni. Az óralátogatások alapján sikerként könyvelhető el, hogy a frontális osztálymunkát a tanórákon felváltotta a csoportmunka, a differenciálás, a gyerekek aktív bevonása a tanulásba. Több kolléga is alkalmazta a kooperatív tanulási technikákat, jelentős sikerekkel, különösen a gyengébben teljesítő tanulók előrehaladásában. Szakmai nap keretében kollégáink bemutató órákat tartottak a környék pedagógusainak, a leghatékonyabb módszerek, a legkorszerűbb technikai eszközök tanórai alkalmazásáról (Olvasás 2.oszt.: Stróbl Magdolna, Magyar nyelv és irodalom 3.oszt.: Andráskó Andrásné, Technika 4.oszt.: Kalmárné Horváth Ágnes, Természetismeret 6.oszt.: Vizes Marianna). Részt vettünk az Apáczai Kiadó Az én ábécém tankönyvéhez összeállított értő olvasás felmérésen, melyen 1. és 2. osztályos tanulóink kiemelkedő, a fővárosi iskolák átlagát is meghaladó eredményeket értek el. Feladat: A korszerű technikai eszközök használatának elsajátítás, alkalmazása a tanórákon (projektor, számítógép, interaktív tábla). A nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5. évfolyamon, a tanmenetek átdolgozása, a tanulók alapkészségeinek felmérése, a tanórai munka ennek megfelelő megszervezése. III. A napközis foglalkozások hatékonyabb működtetése: A tanév elején a csoportvezetők egységes szempontok alapján szervezték meg munkájukat (csoportok beosztása, a munkaidő tartalmas kitöltése: egyéni fejlesztéssel, sport foglalkozások szervezésével, ebédelési rend kialakítása, a foglalkozási tervek mellékleteinek elkészítése). Sor került a foglalkozási tervek értékelésére értékelő/önértékelő lap alapján. A minőségi kör tagjai pontos feladatterv alapján elkészítették a napközis munka egységesen jó színvonalú ellátását biztosító eljárásrendeket (A napközis csoportok kialakításának rendje, A munkaidő kiszámításának rendje, Az ebéd befizetés rendje, A tanulói munkák javításának rendje, A klub foglalkozások kialakításnak működtetésének rendje, A szabadidős foglalkozások szervezésének rendje). Nagy sikerrel rendezték meg hagyományos rendezvényeiket (Luca napi vásár, napközisek karácsonyi műsora, világnapok: Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Napközisek Városi Sportversenye, Ki mit tud?).

6 Az egészség kincs! pályázaton Ft-ot nyertek, melyet tartalmas programok megszervezésére költöttek, 54 első osztályos tanuló részvételével. Sikeresen szerepeltek az ISTER-GRANUM rajzpályázaton is. A minőségi kör tagjai rendszeres résztvevői, segítői voltak az iskola előkészítő foglalkozásoknak. Feladatok: A csoportok munkájának megszervezése a dokumentált eljárásrendek alapján. (Azonos minőségű munka minden csoportban!) A korszerű tanulási módszerek alkalmazásának kidolgozása évfolyamonként. A szakmai pedagógiai munka fontos segítői, szervezői a munkaközösség vezetők. A tanév során 4 munkaközösség fogta össze a tantestület tagjait. Alsós pedagógiai munkaközösség: Szirányiné Debnárik Beáta A munkaközösség az osztályfőnökök munkájának koordinálása mellett elkészítette a szöveges értékelés egységesítését szolgáló mondatbankot valamennyi alsós évfolyamra. Vizes Marianna rendszergazda irányításával, segítségével minden alsós osztályfőnök számítógépen készítette el a szöveges értékelést valamennyi tanulóra. Az iskolai rendezvények közül a közösségformáló és erősítő programok gazdái voltak (Szent Miklós Napja, Iskolai mesemondó verseny, Anyák Napja, tanévnyitó és tanévzáró, iskola előkészítő foglalkozások, színház látogatások, kirándulások, szabadidős programok). Rendszeres szervezői voltak a levelezős tanulmányi versenyeknek, amelyeken tanulóink nagyon eredményesen szerepeltek. Felsős pedagógiai munkaközösség: Gulyás Irén A munkaközösség feladatait az iskolai munkatervvel összhangban határozta meg. A munkaközösség vezető zökkenőmentesen megszervezte a tanári ügyeletet. Jól működött az egyes osztályokban tanítók közötti együttműködés. Jó példája volt ennek a 7. osztályban tanítók közös megbeszélése, közösen kialakított, alkalmazott egységes értékelési lap a tanórai munkára, házi feladatra vonatkozóan. Komoly segítséget jelentettek a napközis nevelők által tartott felzárkóztató foglalkozások, eredményességükhöz hozzájárult a szaktanárokkal tartott folyamatos kapcsolat, konzultáció. Jelentős javulást értünk el az osztályfőnöki, szaktanári adminisztrációs munka területén. Eredményesebb volt a szülőkkel való együttműködés, ebben sokat segített a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős is. A munkaközösség vezető javítandó területként jelölte meg az ellenőrző könyvek pontosabb vezetését, a tanulók munkájának egyenletes, havi rendszerességgel történő értékelését. Gazdái, szervezői voltak a közösségépítő programoknak (Mikulás ünnepség, Farsangi bál, Gyakorlós nap). Alsós-felsős matematikai - természettudományi munkaközösség: Kalmárné Horváth Ágnes A munkaközösség a természettudatos gondolkodásmód kialakítása érdekében az ismeretek komplex feldolgozását tűzte ki célul. Az iskola tanulóit rendkívül sok, különböző szintű és tárgyú tanulmányi versenyre, vetélkedőre készítették fel eredményesen. (megyei közlekedési verseny, természetismeret levelezős verseny, regionális környezetvédelmi vetélkedő, matematika tanulmányi versenyek). A lehetőségekhez mérten egymás tanóráit is látogatták, a tapasztalatokat megbeszélték. A munkaközösség vezetője, valamint Vizes Marianna szaktanár a szakmai nap keretében bemutató órát is tartottak. Saját szervezésű rendezvényeik is sikeresek voltak ( Védd a természetet, védd az egészséged! városi verseny, Természettudományok Hete). Tagjai rendszeresen vettek részt szakmai továbbképzéseken, bemutató órákon, módszertani tapasztalatcseréken. Vizes Marianna vezetésével

7 megismerkedtek az Internet tanórai felhasználásának lehetőségeivel, valamint az interaktív tábla tanórai alkalmazásával. Alsós-felsős humán munkaközösség: Lantai Kálmánné A munkatervükben rögzített feladatokat maradéktalanul teljesítették. Eredményesen szervezték meg a felzárkóztató foglalkozásokat, valamint a tehetséggondozást szolgáló szakkörök munkáját és a tantárgyi versenyeket. A munkaközösség a vállalt rendezvényeket (egyházi ünnepekhez kapcsolódó műsorok: karácsonyi ünnepség, keresztút, Passiójáték, tanulmányi versenyek, vetélkedők) magas színvonalon szervezte, rendezte, bonyolította le. Vollár Miklósné irányításával tanulóink színvonalas, igényes kivitelű és tartalmú iskolai újságot szerkesztettek, s jelentettek meg szponzor segítségével. A munkaközösség tagjai napi kapcsolatban, jó összhangban végezték munkájukat. Az iskola alapdokumentumaiban megfogalmazott feladatok megvalósulásához jelentős mértékben hozzájárultak azok a munkacsoportok, amelyeket a tanév elején hoztunk létre: Az iskola arculata : Stróbl Magdolna vezetésével: A tanév során a tanári szobába új órarendi és hirdető tábla került, egységes feliratot kaptak a faliújságok. Kifestésre, átalakításra került az aula, ahol rendszeresen bemutatkoztak tanulóink (napközis csoportok munkái, rajz és technika órán készült tanulói munkák). Egységes tájékoztató és tiltó táblák kerültek elhelyezésre az épületben. Esztétikus táblák kerültek a tantermi ajtókra. Varga Tóth Anikó saját ötletei alapján elkészítette a színdarabok díszleteit, szórólapjait, plakátjait. Szervezésében színvonalas kiállításoknak adott helyszínt az iskola galériája. Az iskolai élet szervezése : Szerencsés Tiborné vezetésével: Igényesen, jó színvonalon kerültek megrendezésre az egyházi ünnepek, a hitélet gyakorlását szolgáló rendezvények (misék, lelki órák, kapcsolattartás a Belvárosi Plébániával, az Érseki Papnevelő Intézettel, dekoráció, virág a templomban, első áldozási emlék, tabló a hitéletről, rendezvényterv stb.). Nagyné Stróbl Katalin áldozatos, lelkiismeretes vezetői munkájával a Diákönkormányzat is eleget tett kötelezettségeinek, működőképes volt a tanulói ügyelet. Dicséretes az a munka, melyet tanulóink a papírgyűjtések kapcsán, ill. a beteg, segítségre szoruló gyermekek érdekében kifejtettek. Mérés, értékelés : Thier Józsefné vezetésével: Lantai Kálmán mérésbiztos irányításával, felügyeletével rendben lezajlott az országos kompetencia mérés, a kért anyagok határidőre eljutottak a címzetthez. Kijavították a 4. évfolyamosok mérőlapjait. Nagy segítséget jelentett a tanulmányi versenyek, sportversenyek,vetélkedők résztvevőinek és eredményeik számítógépes nyilvántartása, melyet Hajdú Attiláné készített el a szervező kollégák jelzései alapján. Köszönet a feladatbankért, melyet jól tudtak hasznosítani a kollégák. Thier Józsefné irányításával kidolgozták az intézmény belső mérési-értékelési rendszerét, eljárásrendjét. Vizes Marianna iskolai rendszergazdaként felügyelte, működtette a számítástechnika teremben és az irodákban elhelyezett számítógépeket. Telepítette és karbantartotta a megfelelő szoftvereket. Intézte a számítástechnikai beszerzéseket, beszerelte a hardvereszközöket, vírusvédelemmel látta el a gépeket. Elkészítette, karbantartja az iskola honlapját. Segítette az iskolai adminisztrációs szoftverek használatát (AROMO, szöveges értékelés). Kreatív, pontos, megbízható munkájával jelentősen hozzájárult az iskola arculatának alakításához, munkánk nyilvánossá tételéhez, az oklevelek elkészítéséhez, fényképanyagok rendszerezéséhez.

8 Környei Márta könyvtáros lelkiismeretes, pontos, odaadó munkájával sok segítséget nyújtott a tantestület tagjainak a tanórákra történő felkészüléshez, a könyvtári órák megtartásával, szakirodalom ajánlásával. Aktívan kivette részét az ingyenes tankönyvekkel történő ellátás megszervezésében. Az iskolai rendezvények rendszeres résztvevője, segítője. (Sziget Galéria kiállításai, Farsangi bál, hangos olvasási és mesemondó verseny, Madarak és fák napja, Gyakorlós nap). A Bendegúz levelezős verseny, a Jonatán Könyvmolyképző levelezős verseny szervezője. Folyamatosan részt vesz a szakmai továbbképzéseken. Farkas Andrea gyermek- és ifjúságvédelmi felelős hatékony, eredményes együttműködő munkakapcsolatot alakított ki az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, valamint a szakhatóságokkal (Polgármesteri Hivatal, MMSZ Családsegítő Szolgálat, Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat). Pontos nyilvántartást vezet a hátrányos és veszélyeztetett tanulókról, a hozzájuk kapcsolódó intézkedésekről (személyi adatlap, intézkedések igazolatlan mulasztásokról, környezettanulmányok, feljegyzések, levelezések, gyermeknevelési kedvezmények). Megszervezte az iskolakezdési támogatásokhoz szükséges anyagok elkészítését, elvégezte a létszám felmérését. Összegyűjtötte a kedvezményes étkezésre jogosultak igazolásait, segített a gyermekvédelmi támogatások megigénylésében. Családlátogatásokon vett részt, környezettanulmányokat készített, kapcsolatot tartott a családgondozókkal. Az osztályfőnökökkel egyeztetve több tanuló felülvizsgálatát és négy tanuló kivizsgálását kérte a Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálattól. Munkáját nagy szakértelemmel, gondossággal, empatikus készséggel látta el. A szaktanárok, tanítók előre kiadott szempontsor alapján elkészítették szaktárgyi beszámolóikat. A beszámolók tartalmazzák a csoportok, osztályok összetételét, a tantervi követelmények elsajátításának szintjét, az alkalmazott módszereket, a következő tanév fejlesztési feladatait. Szinte valamennyi beszámoló kitér azokra a nehézségekre (szülői háttér, szocializációs problémák, otthoni követelmények hiánya, tanulási, magatartási problémák stb.), melyekkel a tanárnak naponta szembesülnie kell munkája során. Ezen problémák állandósulásával egyre inkább számolnunk kell, meg kell tanulnunk a megváltozott körülmények között is működő módszerek, eszközök, eljárások használatát, egyénre szabott haladási tervekkel, segítségnyújtással fokozni nevelő-oktató munkánk eredményességét. Feladat: 5 évre szóló továbbképzési terv készítése, a preferált képzési területek megjelölése. Belső továbbképzések, tanfolyamok, bemutató órák szervezése. A tantárgyi tanmenetek átdolgozása, kiegészítése. (alapkészségek fejlesztése, lemaradók felzárkóztatása, kompetenciák fejlesztése stb.) Intézményünk egyik kiemelt területe a nemzetiségi német nyelvoktatás és kultúra megismerése, ápolása. Szaktanáraink beszámolóiból kitűnt, hogy tanulóink több tantárgyi versenyen is eredményesen szerepeltek (országos levelező verseny, megyei, regionális és országos szavaló verseny, nyelvi tanulmányi versenyeken), az iskola előkészítő foglalkozások bemutatóinak köszönhetően a következő tanévben két osztályban folyik majd nyelvoktatás. Nagy gondot fordítottak a nemzetiségi kultúra megismerésére, ápolására: az idén először jól sikerült, színvonalas Nemzetiségi keretében a munka eredménye a nagyközönség számára is látható volt (kiállítás, változatos, érdekes programok minden korosztály számára: főzés,

9 színházi előadás a nemzetiségi tanszék támogatásával, társasjátékok, mesejáték a 2.c előadásában, látogatás a pilisvörösvári Nemzetiségi múzeumban). Iskolai és városi rendezvényeken nagy sikerrel szerepeltek tanulóink nemzetiségi táncokkal, színdarabokkal (nyugdíjas pedagógusok köszöntése, karácsonyi műsor, pilisszentiváni tánctalálkozó, Védőnők Országos Konferenciájának megnyitója, Gizella-nap, ETV felvételek, iskola előkészítő foglalkozások). A napközis csoportvezetők egységes szempontok alapján elkészítették beszámolóikat (csoport összetétele, tanulmányi munka értékelése, szabadidős tevékenység, klubfoglalkozások értékelése, munkatervi feladatok, a minőségi körben végzett tevékenység). A jogszabályi változásokból adódó feladatainkat határidőre elvégeztük: Kiegészítettük a Pedagógiai Programunkat a nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó alapelvekkel, valamint a kompetencia alapú oktatás elveivel, eszközeivel, munkaformáival. A nem szakrendszerű oktatás megszervezésének előkészítésére felmértük személyi feltételeinket, áttekintettük óratervünket, meghatároztuk a felhasználható minimális és maximális órakeretet, a bevonható tantárgyak körét, a fejlesztési területeket. A tantestület döntését követően a fenntartó engedélyével kiegészítésre került a Helyi tanterv. A Helyi tantervbe beillesztettük a kiemelt fejlesztési területek, kompetenciák tartalmi elemeit. A tantárgyi tantervek kiegészítése még folyamatban van. (fejlesztési területek, kompetenciák) Ellenőrzési feladatok: Az általános igazgatóhelyettes rendszeresen ellenőrizte a munkaidő nyilvántartás vezetését, folyamatosan tájékoztatta a tantestület tagjait a tapasztaltakról a munkaértekezleteken. A tanév végére zökkenőmentesen, pontosan vezették a kollégák a nyilvántartásokat (nyilvántartó lapok, foglalkozási naplók, osztálynaplók). Az Intézményi Minőségirányítási Program egyik kiemelkedő fejezete a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, melynek néhány elemét a tanév során a gyakorlatban is kipróbáltuk (óralátogatási értékelő/önértékelő lap, a pedagógus adminisztrációs munkáját értékelő lap, pedagógus értékelő/önértékelő lap, munkafegyelemhez kapcsolódó értékelő lapok stb.). A MIP-ben meghatározott vezetői kör (Drobinoha Józsefné igazgató, Szerencsés Tiborné igazgatóhelyettes, Thier Józsefné igazgatóhelyettes, Miaveczné Hetényi Katalin IMIP vezető, Kalmárné Horváth Ágnes munkaközösség vezető) az óralátogatásokat követően az értékelt pedagógussal közösen értékelő interjú keretében egyeztették az álláspontokat. A teljesítményértékelő beszélgetésről feljegyzés készült, rögzítve a látogatott órák időpontját, tananyagát, az általános tapasztalatokat, megjelölve a további feladatokat. A MIP-ben meghatározott, fent említett vezetői kör a tanév során 22 tanórát látogatott 7 pedagógusnál. Az óralátogatások tapasztalatai alapján közös megegyezéssel két kolléga munkaszerződését decemberben megszüntettük. 3 pedagógus (Barna János, Hajdú Attiláné,

10 Mundruczó Miklós) teljesítményértékelésének teljes anyagával pályázatot nyújtottunk be a 11/2008. (III.29) OKM rendelet alapján a teljesítmény motivációs pályázati alaphoz. A tanév végi dokumentáció áttekintése során valamennyi osztály bizonyítványának, törzslapjának, naplójának tartalmi, külalakja szerinti értékelése megtörtént. A szakmai beszámolók értékelésére (tartalmi, formai szempontból) is sor kerül étékelő/önértékelő lap alapján. Mérési, értékelési feladatok: A tanév elején Thier Józsefné igazgatóhelyettes vezetésével megalakult a Mérés, értékelés munkacsoport, mely feladatául tűzte ki: A mérés, értékelés témakörben szervezett továbbképzéseken való részvételt. Az iskolai szintű mérési, értékelési rendszer kidolgozását. Az iskolai és központi mérések, értékelések előkészítését, lebonyolítását, a feladatlapok helyben történő javítását, kiértékelését, a további feladatok megjelölését. A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése érdekében október 15-ig felmértük azon első osztályosok körét, akiknél az óvodai jelzések, ill. a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kellett támogatni, s ezért az osztályfőnök indokoltnak látta a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. A vizsgálatokat a kiválasztott tanulókkal december 15-ig elvégeztük. A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet mérési csoportja felkérésére iskolánk az előző tanévben részt vett az új mérőlapok kipróbálásában 4. és 6. évfolyamon. A mérési eredményekről szóló visszajelzést nevelőtestületi értekezleten feldolgoztuk, meghatároztuk a további feladatokat. Az országos mérés, értékelés keretében negyedik, hatodik, nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően vizsgálták az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését. A 6. és 8. évfolyamon a begyűjtés teljes körű volt, a 4. évfolyamos tanulók füzeteit helyben javítottuk ki. A tanítók, szaktanárok a tanév végi felmérések, valamint az éves munka alapján elkészítették szaktárgyi beszámolóikat, kiemelve az elért eredményeket, megjelölve a további fejlesztési feladatokat, valamint az osztályok, tantárgyak tanulmányi statisztikái. Ügyviteli feladatok: Intézményünk az AROMO iskola adminisztráció programot használja a tanuló nyilvántartásra, a pedagógusok nyilvántartására. Naprakész vezetését Hetényi Pálné iskolatitkár végzi. Az iskolatitkár ügyviteli, iratkezelési szabályzat alapján végzi pontos, lelkiismeretes, hozzáértő munkáját. Valamennyi értekezletről jegyzőkönyv készült, mellékletként tartalmazzák a szakmai anyagok egy példányát. Irattárunkban jól nyomon követhető egy-egy tanév szakmai munkája, a tanügyi nyilvántartások. Határidőre megtörtént az integrációból adódó módosítások szabályszerű átvezetése a KIR-ben. Thier Józsefné általános igazgatóhelyettes irányításával történik a munkaidő nyilvántartása, az általunk elkészített formanyomtatványon. Összegzése, valamint a kéthavonkénti túlmunka elszámolás, havonta a munkából való távolmaradás, a túlmunkák leigazolása szintén az ő feladata. Köszönet a gondos, határidőre pontosan elkészülő munkáért.

11 A tanév elején a szakmai munka tervezését (munkatervek, tanmenetek, foglalkozási tervek, szakköri programok) az igazgatóhelyettesekkel és munkaközösség vezetőkkel együtt ellenőriztem, rendben találtam. A dokumentumok ellenőrzése során használtuk azokat az értékelőlapokat, melyeket a pedagógus teljesítményértékelés részeként korábban összeállítottunk. Szakvezetői munka, tanítási gyakorlatok, záró tanítások: A főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatainak szervezését, koordinálását Szerencsés Tiborné képzési igazgatóhelyettes végezte, aki alsó tagozaton az ének-zene szakos tanítási gyakorlatokat, valamint ének-zene műveltségterületen a csoportos tanítási gyakorlatokat is vezette. A Tanulmányi Iroda által kiadott féléves tanítási gyakorlatok időbeosztása alapján elkészítette a csoport beosztásokat a közismereti, szakos, valamint műveltségterületi tanítási gyakorlatokra. A beosztás elkészítése során figyelt a hallgatók korábbi gyakorlati helyszíneire, az arányos munkamegosztásra a szakvezetők között. A szakvezetői feladatokat 5 fő osztálytanító és 1 fő nemzetiségi német szakos szakvezető órakedvezménnyel és szakvezetői pótlékkal látta el. A szakos órák tanítási gyakorlatait (rajz, technika, testnevelés, ének, angol) 5 fő szaktanár teljes óraszám mellett szakvezetői pótlék ellenében látta el. A műveltségterületeken (magyar, ének, rajz, informatika, ember és társadalomismeret, testnevelés) 6 fő teljes óraszámban, szakvezető pótlék ellenében látta el feladatait. Napközis csoportvezetők is részt vettek a gyakorlati képzésben, függetlenül attól, hogy szakvezetői megbízásuk nem volt. Külön köszönjük ez irányú munkájukat. A tanítási gyakorlatok szervezetten, magas színvonalon, eredményesen zajlottak. A szakvezetők adminisztrációs munkájukat pontosan, határidőre teljesítették. Az igazgatóhelyettes precízen, lelkiismeretesen, jól követhető módon összesítette, rendszerezte a képzési anyagokat, határidőre a NEPTUN rendszeren keresztül eljuttatta az osztályzatokat a Tanulmányi Irodára. A záró tanítások köszönhetően az odafigyelésnek rendben lezajlottak. A tanítási gyakorlatok, záró tanítások megszervezése során szerzett tapasztalatainkat a Tanulmányi Irodával egyeztetjük. Andráskó Andrásné és Miaveczné Hetényi Katalin szakvezetők felkészítésével hallgatóink részt vettek az Apáczai Kiadó által meghirdetett osrszágos tanítói versenyeken (magyar nyelv és irodalom, környezetismeret). A versenyen elért helyezések, eredmények: Gönczi Gabriella II. helyezés (magyar nyelv és irodalom) Felkészítő: Andráskó Andrásné Balogh Zsuzsanna könyvjutalom (környezetismeret) Középdöntőbe jutott: Szerencsés Katalin (magyar nyelv és irodalom) Felkészítő: Andráskó Andrásné Gordos Annamária (magyar nyelv és irodalom) Felkészítő: Miaveczné Hetényi Katalin Beszerzések, felújítások:

12 Megnevezés, db Ár Beszerzési keret 16 db számítógép 10 db fejhallgató 1 db nyomtató Érted! Érted? Alapítvány Íróasztal 3 db Számítógép asztal 1 db Dohányzóasztal 5 db Irattároló szekrény 1 db Irattartó polc 1db 1 db nyomtató + 1db LCD monitor Világítás korszerűsítés Szemünk fénye program keretében 7 db LCD monitor számítógéphez Eszközbeszerzési keret. (fenntartó) Fenntartói pályázati keret Szülői támogatás. Jutalom könyvek Helen Doron nyelviskola,, Babits Könyvesbolt Rendezvény támogatása (utiköltség) 2 fő nyári táborozásának támogatása Tombolatárgyak, Farsangi Bál (szendvicsek, üdítők, a bál szervezése, rendezése,technikai berendezések, büfé működtetése stb.) Szakmunkák elvégzése (javítás, festés, dekoráció) Írószerek, papír áru Német Kisebbségi Önkormányzat Összesen: Szülői támogatás.

13 Tanulmányi statisztikai adatok

14 Versenyeredmények

15 Kitüntetések, jutalmak Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által alapított Arany Katedra Emlékplakett kitüntetésben részesült: A tanévben végzett kiemelkedő munkájáért Igazgatói Dicséretben részesült: Kalmárné Horváth Ágnes tanár, munkaközösség vezető a minőségirányítási program végrehajtásában vállalt vezetői feladatokért, a tantestületi és iskolai közösségért végzett önzetlen munkájáért. Miaveczné Hetényi Katalin tanár, IMIP vezető a minőségirányítási program kiegészítésében, végrehajtásában végzett kiemelkedő vezetői munkájáért, magas színvonalú, a tanórán túlmutató pedagógiai tevékenységéért. Magyar Györgyi tanító, minőségi kör vezető a minőségirányítási program végrehajtásában vállalt vezetői feladatok magas színvonalú teljesítéséért, a napközis munka irányításáért, megújításáért. Lantai Kálmánné tanár, munkaközösség vezető az iskolát bemutató színvonalas kiadvány szakmai irányító munkájáért, kreatív, magas szintű színjátszó köri tevékenységéért. Nagyné Stróbl Katalin tanár, szakvezető, DÖK vezető a Diákönkormányzat vezetéséért, az iskolai közösségi élet szervezésében végzett kiemelkedő, önzetlen munkájáért. Hajdú Attiláné tanító a látogatott tanórákon végzett kiemelkedő szakmai, pedagógiai munkájáért. Sáfár Zsolt tanár, szakvezető az iskolai rendezvények megszervezésében, lebonyolításában végzett kreatív, segítő, magas szintű munkájáért. Bognár Péterné tanár, minőségi kör vezető a minőségirányítási program végrehajtásában vállalt vezetői feladatokért, valamint a matematika területén végzett kiemelkedő tehetséggondozó munkájáért. 30 éves jubileumi jutalomban részesültek: Szerencsés Tiborné igazgatóhelyettes Thier Józsefné igazgatóhelyettes 40 éves jubileumi jutalomban részesült: Dr. Ember Istvánné tanár, szakvezető Nyugdíjba vonulásuk alkalmából Szolgálati Emlékérmet vettek át: Dr. Chira Péterné tanár Szabó Andrásné tanár, szakvezető

16 Egyszeri kereset-kiegészítés (a teljesítmény motivációs pályázati alap támogatásából) Név 1. Miaveczné Hetényi Katalin 2. Thier Józsefné 3. Szerencsés Az elvégzett, konkrét tevékenység A Minőségirányítási csoport vezetőjeként irányítja az intézmény minőségfejlesztési munkáját, részt vett az iskola alapdokumentumainak kidolgozásában (partneri igényfelmérések, tantestületi klímateszt, tanulói értékelési rendszer stb.) A pedagógus teljesítményértékelési rendszer megalkotása során: - megfogalmazta az értékelés célját, alapelveit, módszereit, - elkészítette az óralátogatási értékelő/önértékelő lapot, valamint a pedagógus tanórán kívüli tevékenységeinek értékelő/önértékelő lapját, Munkajelentést készített a minőségi körök létrehozásának szükségességégről. Összefogta, koordinálta a minőségi körök munkáját. Évente értékelte a minőségirányítási programból adódó feladatok végrehajtását. Részt vett a 2006/2007-es tanévben 7 pedagógus munkájának ellenőrzésében, értékelésében. A Minőségirányítási csoport tagjaként részt vett: az IMIP összeállításában, az iskolai klímateszt statisztikai összesítésében, a tanulói motiváltság felmérésében, az óvodai valamint a napközis kérdőívek összesítésében, értékelésében. Kidolgozta a munkaidő nyilvántartás rendszerét, elkészítette a nyilvántartó lapokat, működteti a rendszert. A pedagógus teljesítményértékelési rendszer kidolgozása során: elkészítette a pedagógus adminisztrációs munkájának érékelő/önértékelő lapját. Kidolgozta a tanulói értékelés intézményi eljárásrendjét, az OKÉV mérések kiértékelésének, hasznosításának rendjét. Részt vett a 2006/2007-es tanévben 7 pedagógus munkájának ellenőrzésében, értékelésében. Éves beszámolókat, munkajelentéseket készít. Jelentős szerepe volt a 2007/2008-as tanév elsős beiskolázási

17 Tiborné 4. Kalmárné Horváth Ágnes 5. Magyar Györgyi eredményeiben (kapcsolatfelvétel az óvodákkal, újítások a toborzásban: elsős tanítók bemutatkozó plakátja, jelenléti ívek a foglalkozásokon, személyes kapcsolatfelvételek a szülőkkel). Számos kezdeményezése volt a hitélet fellendítése érdekében: bemutatkozás a péliföldszentkereszti pünkösdi rendezvényen, első áldozók ajándékozása, fényképes beszámolók a rendezvényekről, tablók készítése, oltár gondozása a Belvárosi templomban stb.). Aktívan részt vett A mi iskolánk c. kiadvány megjelentetésében: nyomda, szerkesztés, fényképanyag összeállítása, korrektúra. Rendszeres kapcsolatot tart a sajtó és a média képviselőivel (meghívások, tájékoztatás). Megszervezte az iskolai énekkar névadó ünnepségét (Oklevél tervezése, kivitelezése, kapcsolatfelvétel a névadó özvegyével, koordinálás az Öregdiákok Egyesületével, az ünnepség programjának összeállítása, meghívók, vendéglátás megszervezése stb.) Az Érted! Érted? Alapítvány kuratóriumának elnöke. Részt vett a 2006/2007-es tanévben 7 pedagógus munkájának ellenőrzésében, értékelésében. Éves beszámolókat, munkajelentéseket készít. Ötleteivel, s azok megvalósításával évek óta hozzájárul iskolánk népszerűsítéséhez, arculatának kialakításához: (ajándékok az elsősöknek, karácsonyi vásár, karácsonyi üdvözlőlapok tervezése, készítése, iskolai jelvény tervezése, kivitelezése, kiadványok összefűzése, technika segédanyag összeállítása tanítóknak). Szaktanárként rendszeresen versenyeztet tanulókat (biológia, technika), kiemelkedő eredménnyel (regionális, megyei, országos helyezések). A pedagógus közösség aktív szervezője, mozgatója. A pedagógus teljesítményértékelési rendszer kidolgozása során: részt vett a tanmenetek minősítését segítő értékelőlap összeállításában, részt vesz a tanmenetek ellenőrzésben, értékelésében. Részt vett a 2006/2007-es tanévben 7 pedagógus munkájának ellenőrzésében, értékelésében. A III. minőségi kör vezetőjeként helyzetelemzést készített a napközis munkáról, nevelési értekezleten erről beszámolt, elkészítette a munkacsoport munkatervét. Ötleteivel hozzájárult a napközis munka színvonalának javulásához (hagyományteremtő rendezvények: Luca Nap, városi napközis sportverseny, klubfoglalkozások). A pedagógus teljesítményértékelési rendszer kidolgozása során: elkészítette a napközis foglalkozások látogatásának értékelő/önértékelő lapját, a foglalkozási tervek minősítésének értékelő lapját. Részt vesz az ellenőrzési munkában. Éves beszámolókat, munkajelentéseket készít.

18 6. Andráskó Andrásné Az I. minőségi kör vezetőjeként helyzetelemzést készített az iskolai tanulói és tantestületi munkafegyelem helyzetéről, nevelési értekezleten erről beszámolt, elkészítette a munkacsoport munkatervét. Elkészítette a pedagógusok pontos órakezdésének, befejezésének, ügyeleti munkájának ellenőrzését, értékelését segítő kimutatást, folyamatosan részt vesz az ellenőrzésben. Figyelemmel kíséri a tanulói ügyelet munkáját. Éves beszámolókat, munkajelentéseket készít. 7. Bognár Péterné 8. Kotzné Havas Erika 9. Nagyné Stóbl Katalin 10. Lantai Kálmánné A Minőségirányítási csoport tagjaként részt vett: az IMIP összeállításában, az iskolai klímatesztek statisztikai összesítésében, a VJRKTF vezetői, tanszékei és oktatói számára készült kérdőívek elemzésében, értékelésében, a főiskolai hallgatók részére készült kérdőívek elemzésében, értékelésében. A II. minőségi kör vezetőjeként elkészítette a csoport munkatervét, összeállította a tanulói és tanári kérdőíveket, helyzetelemzést készített, meghatározta a feladatokat. Éves beszámolókat, munkajelentéseket készít. Szaktanárként rendszeresen versenyezteti tanulóinkat matematikából (megyei, országos helyezések). A Minőségirányítási csoport tagjaként részt vett: az intézményi helyzetelemzés, SWOT analízis összesítésében, az iskolai klímateszt kiértékelésében, a közvetlen partnerek kérdőíveinek összeállításában, a szülői kérdőívek értékelésében, elemzésében. Részt vett a II. minőségi kör munkatervének összeállításában, megvalósításában: a tanulói és tanári kérdőívek összeállítása, elemzése. Szaktanárként rendszeresen eredményesen versenyezteti tanulóinkat német nyelvből (városi, megyei, országos helyezések). A tanulói ügyelet megszervezése, ellenőrzése, értékelése, beszámolás. A papírgyűjtések megszervezése, lebonyolítása, értékelése. A DÖK munkájának szervezése, koordinálása, beszámolás, az iskolai dokumentumok tanulói véleményeztetése. Szaktanárként rendszeresen eredményesen versenyezteti tanulóinkat (torna, atlétika: városi, megyei, országos helyezések) Az intézményt bemutató színvonalas kiadvány (A mi iskolánk) ötletgazdája, a megvalósítás szakmai irányítója (pályázat kiírása, elbírálása, tanulói munkák kiválasztása, szerkesztés, terjesztés, bemutatás).

19 Magas szintű színjátszó kör létrehozása, vezetése, szereplések megszervezése. (Passió játék) 11. Vizes Marianna 12. Sáfár Zsolt 13. Barna János 14. Hajdú Attiláné 15. Lantai Kálmán 16. Szendy Judit 17. Gulyás Irén A mi iskolánk c. kiadvány számítógépes szerkesztése, nyomdai előkészítése, korrektúra, képek beillesztése. A digitális évkönyv számítógépes munkálatainak elvégzése (képanyag kiválasztása, szerkesztése, feliratozása, koordinálás, kapcsolattartás). Magas szintű szakmai, pedagógiai munka (vezetői ellenőrzések tapasztalata alapján). Szervező, koordináló munkájával rendszeresen segíti az ünnepségek, iskolai rendezvények sikeres, színvonalas lebonyolítását (terem berendezése, dekoráció, be- és kivonulás megszervezése). Szaktanárként rendszeresen eredményesen versenyezteti tanulóinkat (atlétika, foci, tenisz: városi, megyei, országos helyezések) Ötleteivel, munkájával segíti az iskola egységes arculatának kialakítását. (dekoráció, szaktantermi feliratok) Magas szintű szakmai, pedagógiai munka (vezetői ellenőrzések tapasztalata alapján). A tanulmányi versenyek (tantárgy, verseny típusa, résztvevők neve, osztálya, tantárgy, felkészítő tanár, elért eredmény) pontos, naprakész, számítógépes nyilvántartása. Magas szintű szakmai, pedagógiai munka (vezetői ellenőrzések tapasztalata alapján). Mérési biztosként kifogástalanul szervezi meg, bonyolítja le az országos méréseket iskolánkban, részt vesz a feladatlapok javításában, értékelésében. Szaktanárként rendszeresen eredményesen versenyezteti tanulóinkat matematikából (megyei, országos helyezések). Az iskolai bálok szervezésében, lebonyolításában kiemelkedő teljesítményt nyújt. (Farsangi bál, Szülők bálja) Szaktanárként rendszeresen eredményesen versenyezteti tanulóinkat német nyelvből (megyei, országos helyezések). A Mérés, értékelés munkacsoport tagjaként részt vesz az OKÉV mérés feladatlapjainak javításában, kiértékelésében. Szaktanárként rendszeresen eredményesen versenyezteti tanulóinkat

20 matematikából, kémiából (megyei, országos helyezések). 18. Stróbl Magdolna 19. Szirányiné Debnárik Beáta 20. Veresné Horváth Hilda 21. Hetényi Pálné 22. Drobinoha Józsefné Kreatív ötleteivel, munkájával hozzájárul az iskola egyéni arculatának kialakításához (egységes dekoráció, a tanári átalakítása, faliújságok egységesítése, az aula átalakítása, oklevelek, feliratok, díszletek készítése). Részt vesz a II. minőségi kör munkájában: tanulói és tanári kérdőívek összegzése, kiértékelése. A levelezős tanulmányi versenyeket koordinálja, szervezi az alsó tagozatban (számítógépes nyilvántartás, kapcsolattartás). Részt vesz a II. minőségi kör munkájában: tanulói és tanári kérdőívek összegzése, kiértékelése. Az iskola alapdokumentumainak gépelési feladatait látta el. Kreatívan részt vesz az oklevelek megtervezésében, kivitelezésében. Önállóan, pontosan, naprakészen vezeti a tanulók és alkalmazottak számítógépes nyilvántartását. Részt vett az iskola lapdokumentumainak kidolgozásában (helyi tanterv alapkötete: tantárgyi szerkezet, óratervek, stb.) A pedagógus teljesítményértékelés kidolgozása során: meghatározta a teljesítményértékelés folyamatát, módszerét, az értékeléstechnológiát; a vezetői kompetenciákat az ellenőrzések során; a pedagógus teljesítményértékelés tartalmát, a vezetői teljesítményértékelés tartalmát; elkészítette a vezetői értékelőlapokat (intézményvezető, munkaközösség vezető); összeállította a tanulói értékelő lapot; javaslatot tett az értékelt területeken mért eredmények arányaira; kidolgozta az arányok érvényesítésére szolgáló pontrendszert; elkészítette az egy tanévre szóló ellenőrzési, értékelési tevékenység tervét. Megszerkesztette, s a főiskola szenátusa elé terjesztette az IMIP kiegészítését. Részt vett a 2006/2007-es tanévben 7 pedagógus munkájának ellenőrzésében, értékelésében. Irányította a teljesítményértékelő beszélgetéseket, elkészítette az összegző feljegyzéseket az ellenőrzések tapasztalatairól. Beszámolt nevelési értekezleten az óralátogatások tapasztalatairól. Elkészítette az intézmény feladat ellátási tervét. Elkészítette valamennyi pedagógus személyre szabott munkaköri leírását. Munkacsoportokat szervezett az iskola alapdokumentumaiban megfogalmazott feladatok megvalósításának segítésére, vezette a

21 Szakmai, pedagógiai munka teamet. Szervezésében megjelent az iskola első digitális évkönyve. Ötletgazdája, megszervezője volt a sikeres és eredményes, támogató szülők részvételével rendezett beszélgetésnek. (kb. 1,5 millió Ft-os támogatást jelentett az iskolának) Elkészítette a nyertes pályázati anyagot a 17/2007.(III.14) OKM rendelet 2. -ában foglalt teljesítmény motivációs alap támogatásra. Továbbképzések, konferenciák A továbbképzés megnevezése Résztvevő pedagógus neve, beosztása Szaktárgyi továbbképzések: KPSZTI: Szakmai konferenciák: Továbbképzés: HEFOP P /1.0 Az interaktív tábla használata 30 óra Homor Lajos rektorhelyettes Továbbképzés: HEFOP P /1.0 A kommunikáció logikai alapjai, a csoportos döntéshozatal problémája 30 óra Dr. Török Tamás tanszékvezető Kotzné Havas Erika Gulyás Irén Thier Józsefné Gémesiné ŰDarázsi Márta Környei Márta Hajdú Attiláné Vizes Marianna Veresné Horváth Hilda Kalmárné Horváth Ágnes Drobinoha Józsefné Szendy Judit Szerencsés Tiborné Barnáné Kárai Erika Bognár Péterné Lantai Kálmán Stróbl Magdolna Szirányiné Debnárik Beáta Miaveczné Hetényi Katalin Thier Józsefné Andráskó Andrásné Drobinoha Józsefné Gulyás Irén

22 Szerencsés Tiborné Továbbképzés: Moodle tanfolyam Homor Lajos rektorhelyettes Kotzné Havas Erika Thier Józsefné Kalmárné Horváth Ágnes Környei Márta Gulyás Irén Drobinoha Józsefné Szerencsés Tiborné Programok, ünnepélyek, műsorok, kiadványok

23 Ünnepélyek a tanév során: Tanévnyitó szentmise, tanévnyitó ünnepély. Ünnepélyes iskolagyűlés az aradi vértanúk emlékére. Az 1956-os forradalom és szabadságharc: iskolai ünnepség. Megemlékezés Mindenszentek napjáról. Adventi időszak: gyertyagyújtások ( osztályosok) Szent Miklós Napja: iskolai ünnepség Karácsonyi szentmise. Karácsonyi ünnepség. Hamvazó szerda: ünnepi szentmise hittanosoknak. Március 15 Nemzeti ünnep: iskolai ünnepség Keresztút Húsvéti szentmise Passió játék. Gizella nap: részvétel a városi ünnepségen. Tanévzáró szentmise, tanévzáró ünnepély, 8. osztályosok búcsúztatása. Programok: Napközis tanulók programjai: Kézműves foglalkozások Szent Miklós Napján Luca napi vásár. Karácsonyi műsor. Víz világnapja (kutatómunka, tablók, kiállítás). Olvasási verseny alsó tagozatosoknak. Föld Napja Városi Napközis Sportverseny Madarak és Fák Napja (kutatómunka, tablók, kiállítás). Ki mit tud? Suli buli Iskolai szintű programok: Papírgyűjtés. Műanyag kupakok gyűjtése beteg gyermekek megsegítésére. Pályaválasztási szülői értekezlet. Védd a természetet, védd az egészséged! városi vetélkedő. Sí tábor. Gyermekek Farsangi Bálja Szülők Bálja. Ismerkedés az iskolával. Iskola előkészítő foglalkozások óvodásoknak. Mesemondó verseny alsó tagozatosoknak. Curie matematika verseny (területi forduló). Természettudományok Hete. Városi anyanyelvi műveltségi verseny. Nemzetiségi hét Anyák Napja (osztályonként). Városi Dalos Ünnep. Gyakorlós Nap. Iskolagyűlések. Szülői értekezletek. Fogadóórák.

24 Iskolaszék ülések. Nevelési értekezletek. Tantestületi értekezletek. Kiadványok: Gyerekszemmel iskolaújság gyakorlo-egom.sulinet.hu iskolai honlap Pályázatok A 11/2008. (III.29) OKM rendelete rendelkezett a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerét. A Teljesítmény motivációs pályázati alapból kértünk támogatást. Az adatlaphoz mellékeltük: az IMIP mérési, értékelési rendszerre vonatkozó részét, különös tekintettel a pedagógus teljesítményértékelés szempontjait, eljárásrendjét, valamint a teljesítmény megítélésére kialakított indikátorokat. Összefoglaló a fenntartói minőségirányítási program és az IMIP működésének tapasztalatairól, az IMIP márc. 31-ig történt módosításának elfogadására vonatkozó döntéséről szóló jegyzőkönyvét, a nevelőtestület és a szülői szervezet értékelését az IMIP működéséről, valamint a tervezett intézkedéseket, amelyeket megküldtünk a fenntartónak a 2005/2006-os és a 2006/2007-es tanév tekintetében, két fő, legalább kétszer értékelt pedagógus alkalmazott teljes értékelési dokumentációját, munkaköri laírását, nyilatkozatát, 1 fő legalább két alkalommal értékelt vezető beosztású pedagógus alkalmazott teljes értékelési dokumentációját, munkaköri leírását, nyilatkozatát, két oldal terjedelmű összefoglalót a teljesítményértékelési rendszer működtetésének tapasztalatairól. Intézményi ellenőrzés A Közoktatási Törvény az iskolafenntartó számára kötelezően előírja a közoktatási intézmény négyévente történő külső szakértők általi komplex ellenőrzését. Az első ilyen alkalom intézményünknél 2004-ben volt, a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szakértői bevonásával. A visszatérő látogatásra május között került sor. Ennek az ellenőrzésnek az volt a célja, hogy segítse az intézmény és fenntartója számára annak felmérését, hogy az elmúlt négy évben mit sikerült a komplex intézményellenőrzés és értékelés korábbi ajánlásaiból megvalósítani, milyen eredményeket ért el, milyen gondokhoz kér szakmai segítséget. A vizsgálatot a KPSZTI megbízása alapján az alább megnevezett szakértők végezték:

25 Név Munkahely Szakértői ig. száma Elérhetőség Molnár Sándor Sík Sándor Római Zalaszabar, Vezető szakértő Katolikus Általános Iskola, Zalaszabar Újtelep u. 2/a, 93/ Baloghné Erdei Margit szakértő Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Zalaegerszeg 30/ Zalaegerszeg, Termál u. 11, 92/ / A szakértők munkájának segítésére tantestületünk elkészítette az intézmény önértékelését, valamint rendelkezésükre bocsátottuk a kért dokumentumokat (előző önértékelés, a komplex vizsgálat jegyzőkönyvét, az iskola alapdokumentumait, az éves munkatervet, tantárgyfelosztást, órarendet). A komplex vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyv munkapéldányát a vezető szakértő elektronikus formában rendelkezésünkre bocsátotta. A tanévzáró értekezleten tartalmát, főbb megállapításait a tantestület megismerte.

26 Beiskolázási adatok Elsőosztályosok beiskolázási adatai: Saját körzetből Arany J. körzetéből Petőfi S. körzetéből József A. körzetéből Babits M. körzetéből Mindszenty J. körzetéből 14 fő 2 fő 10 fő 12 fő 4 fő 6 fő 6 fő 1.a 21 fő 1.b 18 fő (nemzetiségi német) 1.c 19 fő (nemzetiségi német) Összesen: 58 fő Bejárók vidékről 6 és 8 osztályos gimnáziumba felvettek: Dobó K. Gimnázium (8 osztályos) Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium (8 osztályos) 10 fő 16 fő Összesen: 26 fő Szent István Gimnázium (6 osztályos) Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (6 osztályos) Pannonhalmi Bencés Gimnázium (6 osztályos) 14 fő 4 fő 1 fő Összesen: 19 fő Nyolcadikosok továbbtanulási adatai: Iskola neve Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium Zsigmondi V. Gimnázium Bottyán J. Gimnázium Schiller gimnázium Pilisvörösvár Balassa B. Gazdasági Szakközépiskola Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Géza fejedelem Szakmunkásképző Létszám 5 fő 1 fő 4 fő 2 fő 6 fő 1 fő 2 fő Az esztergomi tanítóképző hajdani diákjai nevében Dr. Gábris József az Öregdiákok Egyesületének elnöke példamutató iskolai munkájáért könyvjutalomban részesíti:

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 9142 RÁBAPATONA, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról Készítette: Márkus Gusztáv igazgató Rábapatona,

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az ÖMIP-ben megfogalmazott fenntartói elvárásokat beépítettük

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Aranyhíd Nevelési-Okatási Integrációs Központ 2. sz. melléklet A Ktv.40 /11/ alapján, mint önkormányzati fenntartású

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai,

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév 1. Működési feltételek rendkívüli események 2013. szeptember 1-jén életbe

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben