Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával"

Átírás

1 enessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP észült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

2 Tanulási képességek fejlesztése Adaptáció A bátai általános iskola A tanulási képességek fejlesztése címő tanulmányának adaptációja. Tartalmi és formai kiegészítésekkel, melyek a gerjeni iskola arculatát tükrözik. HEFOP Integrációs Pedagógiai Rendszer Adaptálta: Genye Anita Házi Józsefné Máté Dénes

3 - 3 -,,Sok csiszolatlan gyémánt van ebben az országban. Azokra a honfitársaimra gondolok, akik nem értik meg, hogy a tanulás, a mővelıdés, a mőveltség nem lom, kacat, hitvány luxuscikk, hanem a teljes élet kelléke, eszköz arra, hogy ne békaperspektívából nézzük dolgainkat és a világot. Csiszolatlan gyémántok! Csak képezni, mővelni, formálni kéne magatokat, hogy briliáns legyen belıletek! Németh Tibor György, 1988.

4 TELEPÜLÉSÜN ÉS ISOLÁN Gerjen 1300 lakosú kis település tolna megyében a Duna mellett, Pakstól közúton 22 km-re. A Paksi istérséghez tartozik. Lakói közül kb. 10 % roma etnikumú. A romák rendezett körülmények között élnek a falu különbözı részein. Többségük beás származású, de a nyelvet már csak az idısek beszélik, ık is ral keverve. A lakosságra nem jellemzıek az etnikai ellentétek. Falunk zsáktelepülés. Ez a tény nagyban befolyásolja a lakosság élet-és munkakörülményeit. Helyben fıleg a mezıgazdaságból és a szolgáltatóiparból lehet megélni. Nagyobb ipari üzemek km távolságra vannak, ahová a gerjeniek autóbusszal járnak be dolgozni. Jelenleg a munkaképes lakosság 185-a munkanélküli. Ezen a helyzeten javítani fog a faluban felépülı ipari üzem, mely szeptemberétıl negyven fınek ad munkát. Ekkor a munkanélküliség mértéke várhatóan 10% alá csökken. A településen egy oktatási intézmény mőködik, a enessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. Az óvodába negyvenöt gyermek jár, akikkel délelıtt csoportbontásban két óvónı foglalkozik. Az iskola tanulólétszáma 103 fı. Minden évfolyamon egy osztály mőködik, plusz egy alsós és egy felsıs napközis csoport. A nevelı-oktató munkát 12 pedagógus végzi. özülük kilencen rendelkeznek tanítói, hatan valamilyen szaktanári képesítéssel. Így a szakos ellátottság zömében megoldott. A tanulók a tanítási órákon kívül szakkörökön, sportkörökön gyakorolhatják az érdeklıdési körüknek megfelelı tevékenységeket ıszétıl van alapfokú mővészetoktatás, három tanszakon. Az iskolába járó gyerekek 41%-a halmozottan hátrányos helyzető. A os tanévben kezdtük el az integrált oktatási rendszer kiépítését, melyhez a HEFOP pályázat nyújtott segítséget.

5 - 5 - BEVEZETİ A mai pedagógiában nagy hangsúlyt kap tanulóink esélykülönbségeinek csökkentése. A kulcskompetenciák birtoklását a további ismeretszerzés alapelemének tekinti. A Tanulás tanítása program a hátrányos helyzető gyermekek sikeres beilleszkedéséhez és továbbhaladásának segítéséhez, a személyiség központú, differenciált nevelésenoktatáson túl az önálló tanulást segítı képességek kialakításával járul hozzá. Csak e biztos készségek és tudás birtokában nınek gyermekeink továbbtanulási és a munkaerı piaci esélyei. Célok és feladatok A Nemzeti alaptanterv a tanulást a kiemelten fejlesztendı területek közé sorolja, vagyis szakjától függetlenül minden tanítónak és tanárnak dolga a tanulás tanítása. A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és annak a viszonyulás formának a megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához felhasználhatók, és tanulóink további tanulmányainak sikeres teljesítéséhez is biztos alapot adnak. A tanulásmódszertan ezen felül a tanulási részképességek - figyelem, beszéd, olvasás, emlékezés, gondolkodás, önmővelés - fejlesztéséhez is teret biztosít: az elsı években a hiányok pótlására, a továbbiakban, pedig magas szintre való emelésükre helyezve a hangsúlyt. Ösztönzi a tanulókat arra is, hogy tanulással kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek, a megismeréssel pozitív, örömteli viszonyt alakítsanak ki, a tanulást mindennapi életük ritmusába, szokásrendszerükbe megfelelıen illesszék be, illetve megfelelıen és célszerően alakítsák ki tanulásuk mindennapi szokásrendszerét. Pedagógiai szemléletmód A tanulásmódszertan a jót s jól" vagy "a szükségeset, alaposan" alapelvére épül. A leglényegesebb tehát a megtanítás. Ez csak sok gyakorlással valósítható meg, ezért nem az óraadói, hanem az óraszervezıi szerep dominanciáját igényli a tanártól, vagyis a gyermeki aktivitásra épít: "amit csinálok, azt tudom". Nem a tantárgyak tananyagának megtanítása helyezıdik a középpontba, a tananyag csupán a keretet és a lehetıséget adja meg a tanulási alapképességek kifejlesztésére.

6 - 6 - Fejlesztési követelmények A tanulási önismeret a tudás megszerzésének kiindulópontja, a reális célkitőzések feltétele. Saját belsı lehetıségeik megismerése és elfogadása alapozza meg a tanulók elégedettségét és harmonikus életvitelét. A tanulási nehézségek közös megfogalmazása, az azokra való megoldáskeresés az ıszinteség és az egyéni életproblémák megoldására irányuló törekvés képességét fejleszti ki a tanulókban. A tanuláshoz való megfelelı viszony gondozása folyamatos követelmény. A tanulási ritmus a jó életritmus nélkülözhetetlen része. A tanulási szokások tudatosítása, jó szokások fölvétele, rosszak átalakítása a hatékony tanulás nélkülözhetetlen feltétele. A helyes tanulási szokások a délelıtti iskolai tanulásra és a délutáni önálló tanulásra egyaránt vonatkoznak, kialakításuk és gondozásuk alapvetı pedagógiai feladat. A tanulás módszereinek bemutatása és elsajátíttatása, a saját tanulási módszerek, eljárások kialakítása, rutinszerő gyakorlása a tanulás tanításának legkonkrétabb követelménye. Ez a szők értelemben vett tanulásmódszertan, ennek veszi hasznát a gyerek közvetlenül és azonnal, Ezeknek a praktikus és egyszerő módszereknek az elsajátíttatása adja meg a tanulásmódszertan tanulásának hitelét és a kedvet hozzá. A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése a közoktatás teljes idıszakának, még a középiskolának is alapvetı követelménye. A képességek tervszerő fejlesztése egyrészt hosszú távú munka, másrészt intenzív kurzus is lehet, amely során nem nélkülözhetı az iskola tantárgyi tanítási óráinak, mint gyakorlóterepnek a felhasználása. A tanulás közben való helyes figyelmi magatartás kialakítása kondicionálással történhet. A figyelem egyirányú beállításának gyakorlásával. A személyiség integritásához, a tanulási sikerekhez, nagymértékben hozzá járul az, hogy a gyerekek hogyan tudják élıszóban megformálni, érzékletesen, ízesen közölni, elıadni azt, amit tudnak. A beszéd fejlesztésének feladata magába foglalja a beszédtechnika, a retorika a szereplés gyakorlását és a szókincsfejlesztést is. A könnyed, jó szövegértéssel való olvasás képessége nélkül nem képzelhetı el eredményes tanulás. A hangos olvasás folyamatos gyakorlásával interpretálásig kell eljutni. A néma értı olvasás gyakorlása " elolvasom-eltakarom-elmondom " módszere, amely - 6

7 - 7 - idıszakosan gyakorolva és gyakoroltatva hozzászoktatja a gyerekeket az olvasás közben való teljes szellemi jelenléthez, a felelısséggel való olvasáshoz. Az emlékezeti képesség jelentısen függ az adottságoktól, bizonyos, hogy a memóriagyakorlással jelentısen fejleszthetı. A memória kapacitása a memoriterek helyes tanításával tágítható. A lényegkiemelési gyakorlatok, a kulcsszavak keresése, a kulcsszó vázlat, a vázlatkészítés, a jegyzetelés írott és hallott szövegbıl, a gondolati térkép vagy írott kivonat készítése olyan rögzítési eljárások, amelyek bármely tantárgy tanításának folyamatába beillenek, s amelyeket elsısorban a tanulás módszertan-órákon kell megtanítani, és a szaktárgyi órákon képességgé fejleszteni. A gondolkodás fejlesztése nélkül a gyerekeket két lábon járó lexikonokká Szent-- Györgyi Albert szavával "szecska" -tárolókká - alakíthatjuk, azonban nem ez a fejlesztési cél. Babits Mihály így fogalmazott: "Gondolkodni és beszélni - nem lehetne rövidebben, és mégis teljesebben megjelölni egész középiskolai tanításunk célját". Tehát nem ismereteket, tantárgyakat, tananyagokat tanítunk, hanem gondolkodni és beszélni. A tananyag - eszköz ehhez.

8 A FEJLESZTİ PROGRAM ELMÉLETI HÁTTERE: Deákné B. atalin: Neked is jobb lehet a jegyed c. könyve alapján 7. o.-57. o I. A tanulás eredményességét meghatározó tényezık: 1. öröklött képességek és a nevelés - cél: azon tulajdonságok kialakítása, melyek elısegítik a gyermekben rejlı értékek kibontakoztatását. 2. rend és rendszeresség 3. kötelességtudat - életkornak megfelelıen alakul ki - elszántsággal, kötelességtudattal elınyöket lehet kovácsolni az erısségekbıl - ismerd fel gyengeségeidet és üzenj hadat nekik - egyes hiányosságok kitartással, szorgalommal javíthatók II. Mi a teendı? 1. Engedd el a mami kezét! - fontos a szülıkrıl való folyamatos leszakadás, önállósodás 2. Vedd kezedbe a sorsodat! - saját magadnak tartozol azzal, hogy elérj mindent, amit képességeid szerint elérhetsz - a motiváció saját magunk - belülrıl jövı késztetés III. Hol keressük a bajt? 1. Mindent tudó memória: - a memorizálás a tanulási folyamat leglényegesebb eleme, ez határozza meg, hogy a tanulás milyen hatékonysággal bír. - a memorizálás általi bevésés minısége függ az idegrendszer állapotától, a rövid és a hosszú távú memória fejlettségétıl - a memorizálás nem magolás 2. A képzelıerı: - a gyenge képzelıerı nagy hátrány, mert a tananyag képi kivetítése szinte nélkülözhetetlen - teendı: céltudatos fantáziafejlesztés 3. Elkalandozó figyelem: - ha a figyelem elkalandozik, akkor érthetetlenné válik a ázat - a gyermek figyelmetlen, rendbontó - vagy csendes elkalandozás: ez veszélyesebb, mert leplezıdik az elkalandozás. 4. Önfegyelmezési technikák: - az elkalandozó figyelem irányításához : - normális testtartás - felesleges dolgok elpakolása a padról - ha lehet, ülj egyedül - ne ülj ablak mellé - készíts magadnak, FIGYELE!! táblát - mindig azt tedd, amit a tanár mond

9 IV. A tanulás kerékkötıi: 1. Lemaradás- felzárkózás: - segítı keresése és a hiányok pótlása, ha kell a nyári szünetben is 2. A motiváció hiánya: - motiválhat a szülık jó nevelési módszere, tanár személye, barát, az önmagunkban rejlı hajtóerı, - legyenek reális célok - tervezd meg a tanulásodat! - minden este vonj mérleget! 3. Hogyan olvasol? - mi a véleményed saját olvasásodról? - milyen az olvasás tempója? - olvasottak értelmezésének mérése - egyéb okok melyek nehezítik az olvasást: szemészeti gondok, figyelem zavar, lelki problémák 4. A szokásrend hibái: - teljes káosz a tanulásban - csak írásbelit készít - sokat tanul, de mégis gyengék az eredmények - jó képességő, de lusta - a napi tanulás nem lehet több 2-2,5 óra 5. Milyen az idıbeosztásod? - fontos az idıterv elkészítése - ne piszmogj, ne kalandozz el - délutáni elfoglaltságok helyes aránya - korrepetálások, felzárkóztatók igénybe vétele 6. ikapcsolódás, pihenés, alvás: - helyes idıbeosztással jut mindenre idı - légy sokat szabad levegın! - ne légy a TV. rabja! - tanulás közben ne hallgass zenét! - pihenésképpen olvass! - délután ne aludj, mert felborul az életritmusod! - késıi fekvés- nehéz kelés! V. Mit tehet a szülı, ha gyengék a jegyek? - A szülık együttes fellépése, értékrendje alapvetıen meghatározza a gyermek értékrendjét. - özös beszélgetésekben tisztázni kell az elvárásokat. - onkrét szabályok, korlátok, elvárások legyenek. - Harmonikus környezetben, ahol a szülık hiteles személyiségek a gyerek szemében, ott egyszerőbb a nevelés. - Ha a gyerek teljesítése körül gond van, akkor legtöbbször gond van a szülıi háttérben is. - Beszélgessünk a gyerekkel ıszintén. - A helyzet kulcsa a szülı kezében van! VI. A fejlesztési blokkok: - fejlesztési területenként felsorolva a könyv: 58.o o

10 Tanítási stratégia és óraterv A program a tantárgyi képességek fejlesztését és a konkrét tantárgyhoz kapcsolódó tanulási módszereket ismerteti meg tanulókkal. özvetlen cél, hogy a begyakorolt tanulási technikák segítsék az önálló tanulást A program témaköreit és azok tartalmát táblázatos formában tekinthetjük át. A foglalkozásokat két egységre tagoltuk: A tréning elsı része az általános képességek (beszédtechnika, figyelem-, emlékezet-, gondolkodásfejlesztés, szókincsgyarapítás, szövegértés ) fejlesztését szolgálja, a második rész konkrét tantárgyhoz kapcsolódó módszereket ajánl. A tanulás tanítása a tanulási képességeket fejlesztı területek közül havonta más-más képesség fejlesztését hangsúlyozza. Ld. 1. összefoglaló táblázat A tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási módszerek megismerése havonta, más-más tantárgyra alkalmazva, szaktanárok bevonásával történik. Ld.: 2. táblázat A tapasztalatok - olyan intézmények tapasztalatai alapján, ahol már végeztek, végeznek ilyen fejlesztı oktatást - alapján célszerő hétfın elsı órában, de mindenképpen valamelyik nap elsı órájában végezne ilyen fejlesztı munkát. A negyedik. osztályban havi egy alkalommal csak az általános tanulási képességfejlesztést vezetjük be, melyre építjük késıbb a felsı tagozaton a szaktárgyi fejlesztések. A teljes program havi bontásban, részletesen a 3. táblázattól olvasható.

11 1. táblázat Tanulási képességek fejlesztésének tematikája havi bontásban Beszédtechnika és figyelemfejlesztés Hónapok Általános és tanulási képességek fejlesztése Megjegyzés Irodalomajánlás szeptember Beszédtechnika fejlesztés özösségépítı játékok október Emlékezet november Gondolkodás Oroszlány Péter: december január február március Szókincsgyarapítás Szövegértés Felolvasás Élıbeszéd 4. évfolyamon csak általánosan, 5-8. évfolyamon más-más tantárgyon keresztül a., Tanulásmódszertan tanári segédkönyv o. b., Tanulásmódszertan (5-8. osztály) o. április Emlékezet, gondolkodtatás május Minden képesség

12 2. táblázat Önálló tanulást megismerı módszerek Hónapok Évfolyamok szeptember irodalom német történelem földrajz október német történelem földrajz nyelvtan november történelem természetismeret biológia irodalom december január Tanulási képességek általános fejlesztése. matematika természetismeret nyelvtan matematika fizika nyelvtan német kémia február nyelvtan természetismeret német matematika március természetismeret irodalom kémia történelem április irodalom történelem matematika biológia május Összefoglaló tréning

13 3. táblázat szeptember évfolyamok felelıs tanító szaktanárok szaktanárok szaktanárok szaktanárok B L O A tanulási képességet fejlesztı és a tanulás hatékonyságát segítı módszerek beszédtechnika, figyelemfejlesztés Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv: old. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 5-8. osztály: old. általános fejlesztés O.P. Tm.t. kk old old. irodalom német történelem földrajz Deákné B. atalin: Neked is lehet jobb jegyed: old old old old. idıbeosztás 1 45 perc 2 45 perc október évfolyamok felelıs tanító szaktanárok szaktanárok szaktanárok szaktanárok B L O A tanulási képességet fejlesztı és a tanulás hatékonyságát segítı módszerek beszédtechnika, figyelemfejlesztés, emlékezet Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv: old, old Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 5-8. osztály: old., old. általános fejlesztés O.P. Tm.t. kk old. német történelem földrajz nyelvtan Deákné B. atalin: Neked is lehet jobb jegyed: old old old old. idıbeosztás 1 45 perc 2 45 perc november évfolyamok felelıs tanító szaktanárok szaktanárok szaktanárok szaktanárok B L O beszédtechnika, figyelemfejlesztés, gondolkodtatás Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv: old., old. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 5-8. osztály: old., old. általános fejlesztés O.P. Tm.t. kk old. történelem A tanulási képességet fejlesztı és a tanulás hatékonyságát segítı módszerek természetismeret biológia irodalom Deákné B. atalin: Neked is lehet jobb jegyed: old old old old. idıbeosztás 1 45 perc 2 45 perc

14 december évfolyamok felelıs tanító szaktanárok szaktanárok szaktanárok szaktanárok B L O A tanulási képességet fejlesztı és a tanulás hatékonyságát segítı módszerek beszédtechnika, figyelemfejlesztés, szókincsgyarapítás Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv: old. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 5-8. osztály: old. általános fejlesztés O.P. Tm.t. kk old. matematika nyelvtan fizika német Deákné B. atalin: Neked is lehet jobb jegyed: old old old old. idıbeosztás 1 45 perc 2 45 perc január évfolyamok felelıs tanító szaktanárok szaktanárok szaktanárok szaktanárok B L O beszédtechnika, figyelemfejlesztés, szövegértés Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv: old, old Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 5-8. osztály: old old., általános fejlesztés O.P. Tm.t. kk old. A tanulási képességet fejlesztı és a tanulás hatékonyságát segítı módszerek természetismeret matematika nyelvtan kémia Deákné B. atalin: Neked is lehet jobb jegyed: old old. idıbeosztás 1 45 perc 2 45 perc old old. február évfolyamok felelıs tanító szaktanárok szaktanárok szaktanárok szaktanárok B L O beszédtechnika, figyelemfejlesztés, felolvasás gyakorlása Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv: old., old. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 5-8. osztály: old., old. általános fejlesztés O.P. Tm.t. kk old. nyelvtan A tanulási képességet fejlesztı és a tanulás hatékonyságát segítı módszerek természetismeret német matematika Deákné B. atalin: Neked is lehet jobb jegyed: old. idıbeosztás 1 45 perc 2 45 perc old old old.

15 március évfolyamok felelıs tanító szaktanárok szaktanárok szaktanárok szaktanárok B L O beszédtechnika, figyelemfejlesztés, élıbeszéd Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv: old. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 5-8. osztály: old. általános fejlesztés O.P. Tm.t. kk old. A tanulási képességet fejlesztı és a tanulás hatékonyságát segítı módszerek természetismeret irodalom kémia történelem Deákné B. atalin: Neked is lehet jobb jegyed: old old old old. idıbeosztás 1 45 perc 2 45 perc április évfolyamok felelıs tanító szaktanárok szaktanárok szaktanárok szaktanárok B L O A tanulási képességet fejlesztı és a tanulás hatékonyságát segítı módszerek beszédtechnika, figyelemfejlesztés, emlékezet, gondolkodás Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv: old. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 5-8. osztály: old. általános fejlesztés O.P. Tm.t. kk old. irodalom történelem matematika biológia Deákné B. atalin: Neked is lehet jobb jegyed: old old old old. idıbeosztás 1 45 perc 2 45 perc május évfolyamok felelıs tanító szaktanárok szaktanárok szaktanárok szaktanárok B L O A tanulási képességet fejlesztı és a tanulás hatékonyságát segítı módszerek idıbeosztás beszédtechnika, figyelemfejlesztés, emlékezet, gondolkodtatás, szövegértés, felolvasás, szókincsgyarapítás Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv: old. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 5-8. osztály: old. Összefoglaló tréning Deákné B. atalin: Neked is lehet jobb jegyed: old perc

16 Ellenırzés és értékelés A tanulók munkájának ellenırzésében és értékelésében legnagyobb jelentısége az azon-nali szóbeli visszajelentéseknek van, amely a tanár fejlesztı-segítı szerepébıl következik. Értékelésnél a szorongás, a "teljesítményfrász" olyan jelenségek, ame-lyek jelentısen csökkentik a tanulók belsı motivációjának kialakulását, gyakran jár-nak negatív érzelmekkel. A gyerekeknek azt kell átélniük, hogy tehetnek valamit saját elımenetelük érdekében. Meg kell tanítanunk ıket az osztályozás nélküli önértékelés-re, az önmagukkal való ıszinte szembenézésre, melyet 7. osztálytól félévenként, az e célra készített kérdıívek kitöltésével és megbeszélésével segíthetünk elı. Az ellenırzés fontos eszközei az idıszakos teljesítménymérések, melyekkel a tanulók maguk is érzékelhetik, mennyit haladtak elıre, miben van szükségük kitartó erıfeszítésekre. A külsı ellenırzés fontos, de ugyanilyen fontos az önellenırzés képességének és igényének kialakítása bennük. A folyamatos szóbeli értékelést alkalmazzuk. Elemezzük a gyerekek munkáját, hogyan dolgoztak, mire jutot-tak, milyen produktumokat készítettek, hogyan fejlıdtek képességeik.

17 Tankönyvek, taneszközök, módszerek A tanulásmódszertan tanítását és a tanítására való felkészülést több taneszköz, tanulói könyvek, tanári kézikönyvek is segítik. A tanulásmódszertan tanítását és a tanítására való felkészülést több taneszköz, tanulói könyvek, tanári kézikönyvek is segítik. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan - 10 éves kortól. Metódus-Tan, Budapest, Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan - középiskolásoknak. Metódus- Tan, Budapest, Oroszlány Péter: Tanulásmódszertani évkönyv 2003/2004. Metódus-Tan, Budapest, Deákné B. atalin: Neked is lehet jobb jegyed! Deák és Társa, Pápa Oktatójátékok kisiskolásoknak Játssz velem! 111 játék minden korra-mindenkorra Fischer: Hogyan tanítsuk meg gyermekeinket tanulni A tanulás módszertani továbbképzések: A tanulásmódszertan tanítása 30 órás akkreditált tanári továbbképzés Hospitálás a dalmandi általános iskolában, folyamatos önképzés

18 Tartalomjegyzék: Mottó...3 Településünk és iskolánk...4 Bevezetı...5 Célok és feladatok...5 Pedagógiai szemléletmód...5 Fejlesztési követelmények...6 A fejlesztı program elméleti háttere...8 A tanulás eredményességét meghatározó tényezık...8 Mi a teendı?...8 Hol keressük a bajt?...8 A tanulás kerékkötıi...9 Mit tehet a szülı, ha gyengék a jegyek?...9 A fejlesztési blokkok...9 Tanítási stratégia és óraterv...10 Tanulási képességek fejlesztésének tematikája havi bontásban táblázat...11 Önálló tanulást megismerı módszerek táblázat táblázat...13 Ellenırzés és értékelés...16 Tankönyvek, taneszközök, módszerek...17 Tartalomjegyzék...18

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ELFOGADTA AZ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M Felülvizsgálva 2007/2008. tanévben A pedagógiai program

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5 A kémia órák száma 7. osztályban: heti 1,5 éves: 55,5 A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: az anyag részecsketermészete, a halmazállapotok értelmezése az anyag részecsketermészete alapján, a halmazállapot-változások,

Részletesebben

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V TARTALOM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V... 3 I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata Pomáz Város Önkormányzata 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-381, Fax: (26) 325-640 E-mail: pomaz@pomaz.hu BESZÁMOLÓ z oktatási nevelési intézmények 2011/2012-es tan-/ és nevelési évben

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól

Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 9-13. ÉVFOLYAM Tartalom I. NEVELÉSI PROGRAM 1. BEVEZETİ 1.1. A felsı tagozat 2. A SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV. 171-4/2011. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 20-án (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószılıs, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Javaslat a mélyszegénységben élı családok és gyerekek helyes életvezetési szokásainak kialakításához TAMOP 523

Javaslat a mélyszegénységben élı családok és gyerekek helyes életvezetési szokásainak kialakításához TAMOP 523 Javaslat a mélyszegénységben élı családok és gyerekek helyes életvezetési szokásainak kialakításához TAMOP 523 Tartalomjegyzék A gyermekszegénység megszüntetésére irányuló attitődváltási javaslat... 3

Részletesebben

2008. január 1-i állapot

2008. január 1-i állapot KOLLEKTÍV SZERZİDÉS azoknak a munkavállalóknak a számára, akiket az egészségügyi és szociális szakmák munkáltatóit tömörítı szakmai egyesület tagjai foglalkoztatnak 2008. január 1-i állapot 2. A KOLLEKTÍV

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Zentai Zoltán tapasztalatai, önreflexiói a Képzı-képzése címő program megvalósított kurzusáról:

Zentai Zoltán tapasztalatai, önreflexiói a Képzı-képzése címő program megvalósított kurzusáról: Zentai Zoltán tapasztalatai, önreflexiói a Képzı-képzése címő program megvalósított kurzusáról: A 2010-11/1. szemeszterben kiválasztott és megvalósított kurzus általános bemutatása. A tantárgy megnevezése:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) 1 OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) (Évi óraszám: 9-12. évfolyam: 37 óra, 13. évfolyam: 32 óra) Célok és feladatok Az osztályfınöki óra funkciói - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében,

Részletesebben

Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ szakmai munkájáról 2013. év

Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ szakmai munkájáról 2013. év Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ szakmai munkájáról 2013. év Tisztelt Képviselı- testület! A Gondozási Központ személyes gondoskodást nyújtó, önállóan gazdálkodó integrált intézménye Sárospatak

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 2010/2011. évi mőködésérıl

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Benchmarking könyvtárakban

Benchmarking könyvtárakban Istók Anna: Benchmarking érdemes vajon másoktól tanulni? A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben