A 2012/2013-as tanév. munkaterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012/2013-as tanév. munkaterve"

Átírás

1 A 2012/2013-as tanév munkaterve Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 1

2 Jövőnket nagyrészt az álmaink és azok a küzdelmek határozzák meg, amik az álmokat valósággá alakítják. (Csíkszentmihályi Mihály) 2

3 Tartalom Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Jogszabályi változások... 5 Helyzetelemzés... 9 A tanév fő feladatai Oktatási feladatok Oktatási- nevelési feladatok Kiemelt oktatási nevelési feladataink Bukások számának csökkentése érdekében A napközis csoportok főbb feladatai Munka, rend, fegyelem Tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alóli mentesítések Munkaidőben ellátandó feladatok Belső ellenőrzés, értékelés Ünnepélyek, rendezvények Szülői közösséggel való együttműködés Továbbképzések A 2012/2013-as tanév rendje Munka- és tűzvédelmi feladatok Pályázatírási feladatok Aktuális pályázataink A pályázatokhoz kapcsolódó nevelési-oktatási, szervezési feladataink Fontosabb határidők

4 Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 20/2012. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézmény fenntartó Központról 229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet A Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja, helyi tanterve 4

5 Jogszabályi változások évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről szeptember 1- től hatályos A mindennapos testnevelést az iskolai nevelés- oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán felmenő rendszerben meg kell szervezni 96..(6) A tankötelezettség a tanuló 16. életévének betöltéséig tart. SNI tanulók esetében szakértői vélemény alapján meghosszabbítható 23 éves korig (3) Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg tankötelezettségük azon tanév végéig tart, amelyben a 18. életévüket betöltik. 97. (1) 2012/2013 tanítási év végéig fejlesztő-pedagógus munkakörben foglalkoztatható az is, aki pedagógus továbbképzés keretében elsajátította az ismereteket. 97. (17) 3. sz. melléklet a pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei - nincs napközis munkakör - van tanító, tanár, könyvtáros tanár (tanító), fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, idegennyelv-tanár, testnevelő, ének-zene tanár munkakör Tagozat: az általános iskola1-4., valamint 5-8. évfolyamán folyó nevelő-oktató munka szakaszára létrehozott szervezeti egység A kormányhivatal a tanköteles gyerekekről való nyilvántartást megküldi a lakóhely ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának. 45. (10) A kormányhivatal meghatározza és közzé teszi az iskolák felvételi körzetét az érdekelt kormányhivatalok (országos nemzetiségi önk. egyetértésének beszerzése) véleményének bekérésével. 50. (8) Mentesül a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésen részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus -szakvizsgát tett a vizsgák letétele utáni hét évben.62. (2) 5

6 Az a pedagógus, aki a törvény hatályba lépésekor az 52. életévét betöltötte a pedagógus - továbbképzésen való részvételre nem kötelezhető. 97. (16) Egy nevelési oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre, amit legalább öt pedagógus hozhat létre. 71. (1) Az oktatásért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter programok kiadásával, pályázatok kiírásával, pedagógus továbbképzés biztosításával segítheti a mindennapos testnevelés feladatainak végrehajtását, a sportiskolák megalakulását, működését. 76..(4) SZMSZ eljárásrendje Nkt. Közoktatási intézmény vezetője készíti A nevelőtestület, más közoktatási intézményben a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Dök, szülői szervezet véleményezési jog Azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges 58. (14) A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait jogszabály állapítja meg. A fegyelmi eljárás lefolytatásának részletszabályairól az SZMSZ-ben kell rendelkezni. A pedagógus kötelességei és jogai fejezet egyértelműen előírja, 62. (1)m) hogy kötelessége különösen az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatát maradéktalanul teljesíteni. 6

7 63. (1)i) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy az iskola könyvtárán keresztül megkapja a munkájához szükséges az iskola SZMSZ-ében meghatározottak szerinti informatikai eszközöket. A pedagógus kötelességei és jogai című fejezet 62. (6) bekezdésében meghatározott neveléssel oktatással lekötött munkaidővel, amely legalább 10 óra legfeljebb 6 óra a munkáltató rendelkezik. Ezt pontosan az SZMSZ-ben kell leszabályozni. 69. (4) A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülői közösség a vezetői megbízás 2. és 4. évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Ennek eljárásrendjét az SZMSZ-ben kell meghatározni A nevelőtestületi döntéshozatal nehézséget jelent ott, ahol a nev.- okt. intézmény több feladat-ellátási helyen működik. Helyi szabályozás megengedett, hogy meghatározott ügyekben a nevelőtestület tagjai saját feladat- ellátási helyükön szavazzanak és küldjék meg annak eredményét a székhelyre. 70. (4) SzMSZ-ben kell szabályozni a feladat-ellátási helyen folyó szavazás menetét és a szavazás eredményének összesítését. A szakmai munkaközösség részére megállapított feladatokat meg kell határozni. 71. (2) (10 szakmai munkaközösség) HPP kötelezősége: Nkt. 26. (1) A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. Nkt. 63. A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy f) a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési- oktatási intézmény pedagógiai programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. Bevezetés: Nkt. 26. (5) felmenő rendszerben a jóváhagyást követő tanévtől 7

8 Kötelező felülvizsgálata:nkt. 97. (14) Az iskola december 31-ig felülvizsgálja pedagógiai programját, annak érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály, valamint e törvény rendelkezéseinek megfeleljen. Pedagógiai program eljárásrendje A nevelőtestület készíti el. Nevelőtestület /szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. (nem átruházható jogkör) 26. (1) 70. (2)a) A pp. azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges Az intézményvezető hagyja jóvá 26. (1) Egyházi fenntartó esetén a fenntartó hagyja jóvá 32. (1)i) Nyilvánosságra kell hozni 26. (1), a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben kell bevezetni. 26. (5) 8

9 Helyzetelemzés SZEMÉLYI FELTÉTELEK 2012/2013 Ádám Jenő Árpád Gárdonyi Dózsa Kazinczy Pollack Össz. Fejedelem Géza György Ferenc Mihály Általános Iskola Pedagógus , ,5 175 Gyógypedagógus ,5 11,5 összesen 186,5 Könyvtáros Iskolatitkár Gazdasági ügyintéző Pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens ,5 7,5 Gyermekfelügyelő/ ápoló/gondozó 0,5/0,5 Takarító Karbantartó Pszichológus 2 2 Alkalmazotti létszám összesen 258 9

10 Az intézményi étkeztetés kiszervezése miatt az alábbi létszámleépítést hajtottuk végre: LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS Feladatellátási hely Ádám Jenő Árpád Fejedelem Dózsa György Kazinczy Ferenc Pollack Mihály Általános Iskola fő LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS Technikai dolgozó 30 - határozott idejű munkaviszonya lejárt 2 - a felmentés végkielégítéssel 4 - áthelyezés másik munkakörbe 5 - áthelyezés másik munkáltatóhoz 19 10

11 SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK Bazsó Bertalanné, Kistörő Jánosné, Molnár Jánosné, Schiller Ödönné, Beregszásziné Liakosz Diana, Bodnár Béláné, Kovács Barnabásné, Pataki Sándorné, Pogány Józsefné, Stefán Györgyné felmentés-nyugdíjba vonulás Suga László, Szentgyörgyi Veronika munkaviszonya megszűnt közös megegyezéssel. Rádai Józsefné, Vitéz Ferencné - felmentés, nyugdíjba vonulás Mihai Zeineb munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt Váradi Józsefné és Stefán Eleonóra határozott idejű munkaviszonya megszűnt. Lukácsné Varga Csilla általános igazgatóhelyettes az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központból áthelyezéssel átkerült a Pollack Mihály Általános Iskolába. Hajde Vilmos az Árpádból Pollack került. Stubner Attila a Dózsából az Árpádba került Gyenes Alinka az Ádámból a Dózsába került. Tóth Csilla az Árpádból a Kazinczyba került. Bodnár Béláné helyett Klimonné Keserű Katalin alkalmazva áthelyezéssel. Dapsy Krisztina GYES-en lévőt Kovácsné Strobán Boglárka helyettesíti a Gárdonyiban. Rónaföldi Judit GYES-en lévőt Orbán Mária helyettesíti a Gárdonyiban. Nagyné Varga Krisztina GYES-en lévőt Lekner Szilvia helyettesíti a.kazinczyban. Szimándli lldikó GYES-en lévőt Vargáné Gyenes Judit helyettesíti a Pollackban. Subertné Fótos Edit GYES-en lévő gazdasági ügyintézőt Firtkó Dorina helyettesíti az Ádámban. Ráczné Csikász Ildikó GYES-en lévő iskolatitkárt Somogyi Zsanett helyettesíti az Ádámban. Szentesi Péter (pedagógus) Alexa Sándorné, Nagy Dezsőné, Susorányi Sándorné, Király László, Tódor Istvánné (technikai dolgozók) - Herman kivonás miatt munkaviszonyuk megszűnt 11

12 SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK Fábián Lászlóné, Kovács Jánosné, Nagy Istvánné, Pázmány László, Rémiás Andrea, Szőcs Istvánné, Varga Ferencné konyha kiszervezése miatt közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnt tovább alkalmazva a a Barcika Príma Kft-nél az Mt. szerint. Baloghné Glodán Gabriella, Danyi Mikósné, Agonás Gusztávné, Kolozsi Zsuzsa,- konyha kiszervezése miatt munkaviszonyuk megszűnt Anga Miklósné, Bányai Bertalanné, Bere Lajosné, Deáki Ferencné, Kenyizlei Zoltánné, Kóré Istvánné, Kucsora Istvánné, Nyitrai Kinga, Pázmándi Csabáné, Pitelka Ferencné, Rendákné Csulák Angelika, Virágh Károlyné, Kolozsi Zsuzsanna konyha kiszervezése miatt közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnt tovább alkalmazva a a Barcika Príma Kft-nél az Mt. szerint. 12

13 ÁTTANÍTÁSOK Ádámba Árpádba Dózsába Gárdonyiba Kazinczyba Pollackba Ádámból Dr. Gerbár Lászlóné Kócsi József 4 ó 8 ó Dudás László 6 ó Árpádból Somosiné Csík Zsuzsanna Stubner Attila 5 ó 12 ó Kónyáné Dona Éva Gáspár Zoltánné 4 ó 3 ó Gregus Ferenc 4 ó Dózsából Róth Zoltánné Baranyi Piroska Kurustáné Bencs Gizella 4 ó 3 ó 5 ó Kócsiné Bialkó Ildikó 3 ó Kazinczyból Juhász Ferencné 6 ó Dobos Norbert 2 ó Csutak Gyöngyi Oláhné Szklenár Éva Dobos Norbert Lekner Szilvia 7 ó 8 ó 3 ó 8 ó Pollackból Ráczné Zana Ágnes 3 ó Konyha Piroska Hajde Vilmos 8 ó 8 ó Kapu Zsuzsa Lukácsné Varga Csilla 2 ó 3 ó 13

14 GYÓGYTESTNEVELÉS Ádám Jenő Árpád Fejedelem Dózsa György Gárdonyi Géza Kazinczy Ferenc Pollack Mihály Általános Iskola 7 óra 4 óra 7 óra 2 óra 5 óra 7 óra+ 6 óra Baglyos Tibor Cselei Béláné Oláh Zsoltné Cselei Béláné Neszádeli Lívia Máté Zsolt Szeleczky Erika Tárgyi feltételek Ádám Jenő Árpád Fejedelem Dózsa György Gárdonyi Géza Kazinczy Ferenc Pollack Mihály Általános Iskola Osztályok száma Tanterem (B épület) 17 Csoportszoba Nyelvi labor Számítástechnika terem Könyvtár Tornaterem Tornaszoba

15 Feladat-ellátási helyek Ádám Jenő Árpád Fejedelem Dózsa György Gárdonyi Géza Pollack Mihály Iskola Kazinczy Ferenc Elvégzett feladatok nyár - Aulában 6 db oszlop elhelyezése - Tornatermi öltözők festése - Raktárhelyiségek kialakítása - Tantermek festése - Beépített szekrények festése - Két tanterem teljes felújítása, armatúra csere, - Igazgatói iroda kialakítása, a gazdasági irodából, - 2 tanterem szekrényekkel való beépítése a Központiból - Tanári szoba, iroda festése, lámpacsere, - Tantermi ajtóknál faljavítások, - Számítástechnika terem áttelepítése - Ebédlői asztalok, székek lábainak festése - Interaktív tábla helyének előkészítése, villanyszerelés. - Fiú WC festése - Tornaterem beázásának festése - 7-es tanterem ajtajának javítása, - Radiátorok légtelenítése - Elmaradt garanciális javítások pótlása - Interaktív tábla helyének előkészítése - Ebédlő csempézése, - Tanterem festése, - Zsírfogó tisztítása - Csapok javítása, - Tábla vonalazása - Első osztályos tantermekben a padlószőnyeg felrakása - Javíthatatlan világítótestek pótlása - Interaktív tábla helyének előkészítése - Tanulói padok javítása, - WC gumigyűrű cseréje - Beépített szekrények javítása - Tanuló padok javítása, - Faljavítás, festés - Zsírfogó tisztítása - Nagykapu festése - Interaktív tábla helyének előkészítése - Ebédlői folyosó padlóburkolatának javítása, - 1 tanterem linóleum cseréje, - Öltöző szekrények festése, - 1 tanterem festése, - A Kazinczy Ferenc Sportegyesülete a TAO pályázat terhére megvalósította a tornaterem sportburkolatra való cseréjét. - Interaktív tábla helyének előkészítése Tervezett feladatok (tanév) Folyamatos karbantartás Folyamatos karbantartás Folyamatos karbantartás Folyamatos karbantartás Folyamatos karbantartás Folyamatos karbantartás 15

16 Osztályok, napközis csoportok száma 2012/2013 Osztályok száma Napközis csoportok száma Iskolaotthonos osztály Ádám Árpád Dózsa Gárdonyi Kazinczy Pollack Pollack tagozat összesen

17 TANULÓI LÉTSZÁMADATOK Ádám Jenő Árpád Fejedelem Dózsa György Gárdonyi Géza Kazinczy Ferenc Pollack Mihály Általános Iskola Évfolyam a b c a b a b c a a b c a b tagozat évf évf Fejlesz -tő 2 Ö

18 1-8. összesen Pollack Mihály Általános Iskola TANULÓI LÉTSZÁMADATOK évfolyam Fejl. isk. oszt. Osztályok száma Osztályok száma /tagozat/ Tanulók létszáma ebből sajátos 1* 3* 7* 1* 2* 5* 6* 15* - 40* nevelési igényű Magántanuló Iskolaotthonos tanulók

19 Egy osztályra jutó tanulók átlaglétszáma 26 fő (tagozat nélkül) 1. évfolyamon 24, 6 fő, 2. évfolyamon 26 fő, 3.évfolyamon 25 fő, 4. évfolyamon 28 fő, 5. évfolyamon 26,7 fő, 6. évfolyamon 27,5 fő, 7. évfolyamon 23,5 fő, 8. évfolyamon 27,3 fő 16,5 % -a az általános tanterv szerint tanulóknak sajátos nevelési igényű. 1,2 %-a tanulóinknak magántanuló. 18% iskolaotthonos szervezési formában tanul. ÉRKEZETT-TÁVOZOTT TANULÓK SZÁMA Ádám Jenő Árpád Fejedelem Dózsa György Gárdonyi Géza Kazinczy Ferenc Pollack Mihály Általános Iskola Összesen Érkezett összesen - ebből más intézményből, településről Távozott összesen - ebből más iskolába, településre

20 Javító-, osztályozóvizsgák eredményei Ádám Árpád Dózsa Gárdonyi Kazinczy Pollack Össze- Jenő Fejedelem György Géza Ferenc Mihály sen Általános Iskola javítóvizsga ,4 % 2,5 % 6,1 % 18,3 % 1,7 % 1 % 4 % ebből évet ismétel osztályozó vizsga ebből évet ismétel

21 A tanév fő feladatai A nagy számú áttanítás következtében az órarend összehangolása. Az intézményi étkezés körültekintő megszervezése, kapcsolattartás a Barcika Príma Kft. -vel. Az iskolabusszal járók iskolába érkezésének és hazautazásának problémamentessé tétele december 31-ig a Pedagógiai program, a Helyi tanterv, a Házirend, az SZMSZ felülvizsgálata, aktualizálása A 2012/2013-as tanévben az 1-8. évfolyamokon a NAT 2003 alapján felülvizsgált helyi tanterv szerint tanmeneteink aktualizálása évfolyamokon a mindennapos testnevelés megszervezése-helyi tanterv felülvizsgálata április 3. és május 28. között országos mérés,értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. A hat feladat-ellátási hely működésének összehangolása. Intézményi innováció kiszélesítése valamennyi oktatási helyszínre. Felkészülés a referenciaintézményi feladatok ellátására minősítésre. Oktatási feladatok A tanulók képesség, készség fejlesztésének biztosítása felzárkóztatása, tehetséggondozás, személyiségfejlesztés segítségével: olvasás, szövegértés fejlesztése, kulcskompetenciák fejlesztése 21

22 íráskép, külalak javítása (betű, szám) a megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segítése érdekében, matematika, az elemi rendszerező és kombinatív képességet fejlesztő feladatok gyakorlása, a tanulók állóképességének további erősítése, az alsó tagozat fizikai fittség eredményeinek teljesítménynövelése, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, a nem szakrendszerű oktatás megszervezése Ádám Jenő, Dózsa György, Gárdonyi Géza Tagiskolákban 5-6. évfolyamon IKT eszközök használata a tanítási órákon. Oktatási- nevelési feladatok Tanulóink eredményes felkészülésének helyes tanulási szokások ismertetésével történő segítése. Felső tagozaton megkülönböztetett figyelemmel kísérjük az 5. osztály beilleszkedését. Kiemelt figyelmet fordítunk a napközis foglalkozások hatékony megszervezésére, a lehetőségekhez mérten támogatjuk a csoportközi foglalkozásokat. Az előző évek kompetenciamérés eredményeinek értékelését követően tudatosan, felelősségteljesen készülünk a 2013-as kompetenciamérésre. Arra törekszünk, hogy tanulóink minél jobb eredményeket érjenek el. Célunk- az előző évi mérés eredményeinek értékelésből kiindulva - az 1.szinten vagy az alatt teljesítők számának csökkentése, továbbá a kiemelkedő teljesítményre képes diákok fejlesztése. A sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó tagozaton az egyre összetettebb sérülésekkel bíró tanulók fejlesztése érdekében magas színvonalú szakmai munka megtartása. 22

23 Gyógypedagógusaink legfontosabb feladata a tanulók képességeinek különbözősége miatti széles körű differenciált tanulásszervezés, a gyógypedagógiai megsegítés. Tevékenységüket a rehabilitációs jelleg határozza meg. A gyógypedagógusok szakmai tudásának felhasználásával az integrált SNI tanulók fejlesztése. Nevelés terén arra törekszünk, hogy tanulóink képesek legyenek közösségi kapcsolatok kialakítására, betartsák a legalapvetőbb illemszabályokat, legyenek érzékenyek környezetük állapotára. Fontos feladatunk a tehetségnevelés, tehetséggondozás, tanulóink felkészítése a tanulmányi, kulturális és sportversenyekre. A tanulók érdeklődési körének megfelelően szakköröket szervezünk, mely az intézmény valamennyi tanulója által látogatható. Figyelemmel kísérjük az újként belépő tanulók beilleszkedését, segítjük munkájukat. A Kazinczy Ferenc folytatja matematikából, a magyar nyelv és irodalomból a differenciált képességfejlesztést, eredményesen működnek a sportiskolai osztályok. A Pollackban évfolyamon az emelt óraszámú művészeti képzés megszervezése. Az Árpádban az emelt szintű számítástechnika indítása a 4. évfolyamon. A Gárdonyi Géza Tagiskolában az angol nyelv emelt szintű oktatásának indítása 5. évfolyamon. Az Ádám Jenő Tagiskolában az ének- zene tagozat tanulói bázisának megőrzése, emelt szintű matematika 5-8. évfolyamon. A Dózsa György Tagiskolában az emelt szintű matematika oktatás folytatása felső tagozaton. A Pollackban, az Ádámban az emelt óraszámú idegennyelv, az Árpádban, Dózsában, Kazinczyban az emelt szintű idegennyelv oktatás színvonalának megőrzése. 23

24 A lassúbb ütemben haladó tanulási nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű tanulóinkat készség és képességfejlesztő feladatokkal segítjük a tanórán és a fejlesztő foglalkozásokon. A beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulók képességeinek fejlesztése. Felmérjük azokat az első osztályos tanulóinkat, akiknél tanítójuk észrevétele alapján az alapkészségek fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és ha szükséges Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása. Az iskolapszichológusaink tavasszal végzik 3. évfolyamon tanuló diákjaink tanulási nehézségeinek vizsgálatát. A 8. osztályosok pályaválasztását segítő tevékenységünket intézményi szinten összehangoltan szervezzük, kiemelt figyelmet fordítva a középiskolák összevonásából- átszervezéséből adódó változásokra. Tagintézményenként az október 15-ig elkészülő beiskolázási terv alapján szervezzük meg leendő első osztályosaink számára az iskola bemutatását szolgáló programjainkat Kiemelt oktatási nevelési feladataink a szülők körültekintő, időben történő tájékoztatása, az iskolai és osztálytermi rend és fegyelem megerősítése, a mulasztások csökkentése, 1.5. évfolyamon kiemelten, egyéb évfolyamokon szükség esetén családlátogatások szervezése, a szakmai munka menedzselése (bemutató órák, intézményen belül,más intézmények részére, előadások, önképzés, módszertani ötletbörze, belső továbbképzések, szemléltetés lehetőségei ) iskolai közösségi rendezvények és azok szervezési munkáiban való részvétel, felelősök megjelölése, a PP-ben foglaltakat figyelembe vevő, átgondolt házi feladat adás 24

25 témazáró dolgozatok értékelésének egységes alapokra helyezése, a jegyek, értékelések szülő felé való továbbítása alsó-felső tagozat együttműködésen alapuló együttélése- munkavégzése korrepetálások, tehetséggondozás tervezése, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés biztosítása arányos elosztásban minden évfolyamon, A tankönyvek használatára, a tanulásra való megtanításra a szaktanároknak nagy gondot kell fordítani. Különösen 5-7. osztályokban a belépő új tantárgyaknál. Alsó tagozaton a mindennapos tollbamondás előtérbe helyezése. A munkák minden esetben javítva és javíttatva legyenek! Beszédművelés, beszédfejlesztés a tantárgynak megfelelően, szakkifejezések beépítése a tanulók szókincsébe. A szóbeliség további erősítése osztályokban jobban tudatosítani a középiskolai követelményeket! Hatékonyabbá kell tenni pályaorientációt! Különös tekintettel a HHH tanulók érettségit adó középiskolákba való irányításával. A szülők széleskörű és folyamatos tájékoztatása a pályaválasztásról 7-8. osztályokban. (Pályaválasztási szakember, iskolapszichológusok bevonása.) SNI, 3H, más szakvéleményben javasolt tanulók foglalkoztatásának biztosítása a szakvélemények alapján belső szakmai munka fejlesztése (Munkaközösségek, team-ek, önfejlesztés) belső kommunikáció fejlesztése integrált oktatás (SNI, HHH), a HHH tanulók szakköri részvételének növelése, korrepetálásokon való részvétel nyomon követése az Útravaló ösztöndíjprogramba való bekapcsolódás/ további részvétel, pedagógus értékelési rendszer megvalósítása, a tanévben folyó versenyek időben történő előre tervezése, jelentkezések, nevezések pontossága, iskolai programok, versenyek szervezett, jó színvonalú lebonyolítása és részvétel a városi és más versenyeken, rendezvényeken, 25

26 Bukások számának csökkentése érdekében Hatékony tanítási órák, a megtanítás érdekében a tevékenykedtetés maximális kihasználása. A tanulók képességeit figyelembe kell venni a követelmények meghatározásakor. Alapkészségek, -képességek kialakítása, fejlesztése. Tapasztalati úton történő ismeretszerzés. Képességfejlesztő foglalkozások (kislétszámmal, elsősorban a halmozottan hátrányos tanulóknak). A fogalom kialakításához a meglévő szemléltető eszközök felhasználása. Differenciált képességfejlesztés. Projektoktatás, kooperatív tanulás, differenciált óraszervezés, IKT eszközök alkalmazása. A szóbeli számonkérés előtérbe helyezése az írásbeliséggel szemben. A hiányzások alatt kimaradt anyagrészek pótlása. Az újonnan érkező tanulók diagnosztizálása, megfelelő felzárkóztatása, segítése. 26

27 A napközis csoportok főbb feladatai Legfontosabb feladat a tanulók következő napi órákra való felkészülésének biztosítása. Az önálló tanulás módszereinek megtanítása, szükség szerinti segítségnyújtás a tanulásban. Tanulmányi idő védettsége. Különösen figyeljünk a napközis foglalkozások időtartamára: 16 óra előtt tanuló csak indokolt esetben mehet el! Az elmélyült tanulás biztosítása, mennyiségi, minőségi ellenőrzés (1-2. osztályokban). Olvasás gyakoroltatása. Memoriterek kikérdezése; lehetőség szerint a rászorulókkal egyéni foglalkozás biztosítása. Az önálló tanulás idejének helyes beosztása. Együttműködés a csoport tanulóit tanító nevelőkkel, hospitálás tanórákon. A szabadidő helyes megszervezése, fejlesztő hatású tevékenységek kialakítása. Az összefüggő, a napi három órát meghaladó napközis, tanulószobai foglalkozások között, minden olyan délutáni tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, biztosítani kell a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő testmozgást! A játékos testmozgást, ha az időjárási viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni! A játékos testmozgás ideje legalább napi negyvenöt perc! Kulturált viselkedés, étkezés, ebéd utáni szabad levegőn tartózkodás, mozgásos tevékenységek biztosítása. Személyi higiénia szabályainak betartatása. 27

28 Környezet tisztántartása, otthonossá tétele. Felelősrendszer kialakításával közösségfejlesztés. A gyerekek érdeklődését felkeltő programok szervezése. Hagyományok ápolása. Játéktanítás. Nevelői beszélgetések hetente 1 alkalommal. Vetélkedők szervezése, heti terv készítés, rendszeres értékelés. Kapcsolatrendszerek erősítése. Könyvtárlátogatások, mesedélutánok, technikai tevékenységek alkalmazása a lehetőségek szerint. Munkaközösségi foglalkozásokon aktív részvétel, ismeretek bővítése, önképzés. Pontos adminisztráció. Munka, rend, fegyelem A helyi munkaközösségek a fő gondozói e munkaterületnek. Kiemelt feladatunknak kell tekintenünk az ügyeleti rend megszervezését az egységesség és következetesség szem előtt tartásával. A tanórai munka során a tevékenykedtetés, képességekre szabott feladat szolgálja a rendet és a fegyelmet! A tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanteremben! Tanulót óráról kiküldeni nem szabad! Tanulmányi felelősök munkájának újraszervezése. 28

29 Az egészséges életmódra nevelés területén a házirend, a szokásrendszer folyamatos fejlesztése. A tanulók magatartásának, viselkedésének kulturáltságát állandóan fejleszteni kell osztályszinten, adott épületbeli közösségi szinten, iskolai szinten is! Egészséges és egységes elfogadott viselkedési norma megkövetelése, köszönésben, megszólításban, kérésben. Az erkölcsi normák érzelmi alapon való megismerése. Az öltözködés, étkezés, higiéniai és esztétikai követelmények erősítése. Tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alóli mentesítések A tanuló valamely tantárgyból/tantárgyakból vagy tantárgyrészből minősítés alóli mentesítésre jogosult, ha a szakértői véleményben ez megfogalmazásra került. Ebben az esetben a tantárgy ismeretanyagát idői és tartalmi intervallumában egyéni program szerint módosítani kell. A módosítás rövidebb időben megvalósítható programot kell, hogy tartalmazzon. Cél tehát az egyéni programban a felzárkóztatás megvalósítása, a tanuló legoptimálisabb fejlődésének biztosítása. Az érintett tanárok külön, erre a célra megfelelő egyéni fejlesztő naplót vezetnek tanulónként. A szakértői véleményt és a tantárgyi mentesítést igazoló dokumentumok hivatalos másolatát a naplóban kell tartani! A nemzeti köznevelésről szóló tv. 56. (1) A tanulót,ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, és e helyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő. 29

30 A pedagógiai asszisztensek bevonásával a tanulási nehézséggel küzdő ( előző tanév végén osztályozó, javító vizsgát tevő) felső tagozatosok számára tanulószoba szervezése naponta ig. A továbbtanulással kapcsolatos teendők ütemezése Tevékenység Felelős Határidő Érintett Pályaválasztási tájékoztatók rendelése nyolcadikos osztályfőnökök okt. nyolcadikos tanulók Nyílt napok látogatása a középfokú intézményekbe Igazgatóhelyettesek, nyolcadikos osztályfőnökök okt.- nov. nyolcadikos tanulók Pályaválasztási értekezlet szülői Igazgatóhelyettesek, nyolcadikos osztályfőnökök december 1. hete szülők Jelentkezés a központi írásbelire nyolcadikos osztályfőnökök dec. 10. tanulók Jelentkezési lapok kitöltése nyolcadikos osztályfőnökök febr. 10. szülők, tanulók Jelentkezési továbbítása lapok Igazgatóhelyettesek, nyolcadikos osztályfőnökök febr. 15. osztályfőnökök Jelentkezési módosítása sorrend nyolcadikos osztályfőnökök márc szülők, tanulók A felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megérkezése Igazgatóhelyettesek, nyolcadikos osztályfőnökök 2013.ápr.25. szülők, tanulók A fel nem vett tanulókról értesítés küldése a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnak igazgató, igazgatóhelyettesek 2013.jún.20. osztályfőnökök 30

31 Tagintézményenként a hagyományokat követve szervezzük meg leendő első osztályosaink számára az iskola bemutatását szolgáló programjainkat. Beiskolázással kapcsolatos teendők ütemterve Tevékenység Felelős Határidő Érintett Beiskolázási program elkészítése, közzététele a honlapon Igazgató, igazgatóhelyettesek október 30. igazgató, igazgatóhelyettesek A tanköteles tanulók névsorának megérkezése a kormányhivataltól A kormányhivatal által meghatározott beiskolázási körzetek aktualizálása igazgató nov. 30. kormányhivatal, igazgató igazgató dec.30. kormányhivatal, igazgató Beiskolázási igényfelmérő lap felülvizsgálata Igazgató, ált.igazgatóhelyettes febr Beiskolázási szülői értekezlet Igazgató, ált.igazgatóhelyettes márc.1-2. hete Leendő elsősök szülei A beiskolázási tájékoztató elkészítése, eljuttatása az óvodába Ált. ig.h márc. 1. hete óvónők, szülők Nyílt nap az iskolában Igazgatóhelyettesek, leendő elsős tanítók március 3.4. hete Leendő elsősök és szüleik Beiskolázási igényfelmérő lap sokszorosítása, a nyílt napon való kiosztása A beíratás előkészítése, nyomtatványok sokszorosítása Iskolatitkárok márc. 1. hete, márc hete iskolatitkár ápr. 2.hete - szülők A beíratás megszervezése ált. igazgatóhelyettes ápr. 3. hete - A beiratkozott tanulók osztályba sorolása igazgató május 1. hete Beiratkozott tanulók és szüleik Osztálynévsorok közzététele az iskolai honlapon, hirdetőtáblán ált. igazgatóhelyettes május 1. hete Iskolatitkárok Szülői értekezlet a jövendő elsősök szüleinek Leendő elsős tanítók június 1. hete szülők 31

32 Munkaidőben ellátandó feladatok A pedagógusok heti munkaideje 40 óra. Tanítók, tanárok, iskolaotthonban tanítók tanítási órákkal, tanórán kívüli tevékenységekkel leköthető kötelező óraszáma 22 napközis nevelők kötelező óraszáma 23 óra. Gyógypedagógusok kötelező óraszáma 21, gyógypedagógiai oktatásban napközis nevelők kötelező óraszáma 21 óra. Az iskolában minden pedagógus naprakészen köteles vezetni az egységesített munkaidő-nyilvántartást, melyen feltünteti a tantárgyfelosztás szerint megtartott tanóráit, tanórán kívüli foglalkozásokat, az általa helyettesített órákat. Tantárgyfelosztás szerinti óra: - a tanulók kötelező és választható tanítási órái - tanórán kívüli fogalakozások (napközi, differenciált képességfejlesztés, tömegsport, énekkar, szakkör, sajátos nevelési igényűek felzárkóztatása, btm fejlesztés) Tanítással le nem kötött feladatok: Részvétel a nevelőtestület munkájában, gyermek, tanulói felügyelet ellátása, óraközi szünetekben a tanulók felügyelete, következő tanóra előkészítése, ebédeltetés, gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli, adminisztrációs tevékenység elvégzése, hátrányos és tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése, iskolai szabadidős és sporttevékenység, szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében való részvétel, szabályos adatkezelés, DÖK segítése, tanulóbalesetek megelőzése, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok segítése, 32

33 intézményi dokumentumok készítése, fogadóóra, szülői értekezlet tartása, tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés, gyermekek kísérete (kulturális rendezvények, versenyek), szabadidős tevékenység lebonyolítása (tanulmányi kirándulás, színház, mozi, kiállítások). Ellátja azokat a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét. VERSENYEK Helyszín Verseny Határidő Felelős Árpád Fejdelem Angol felsős körzeti szavalóverseny Alsós körzeti matematikaverseny Alsós idegen nyelvi (angol, német) október Tóthné Balogi Erzsébet április eleje Gégény Marianna március 1. hete Tóthné Balogi Erzsébet Kazinczy szépkiejtési Versenykiírás szerint Tóth Andrea Kazinczy Ferenc Mikulás kupa december Béres Csaba Óvodás terematlétika február Béres Csaba Nőnapi teremfoci március Béres Csaba Mészáros György magasugró verseny április Béres Csaba Pollack Mihály Általános Iskola Színes paletták alsós rajtverseny március 3. hete Gyöngyi Istvánné Körzeti biológia február Nyeste Roberta Körzeti kémia február Bukovenszky Istvánné 33

34 VERSENYEK Helyszín Verseny Határidő Felelős Körzeti népdaléneklési és népdal-mese illusztrációs verseny november 3. hete felső tagozat február 2. hete alsó tagozat Dr. Gerbár Lászlóné Molnárné Marczis Erzsébet Alsós környezetismereti vetélkedő március 1. hete Babáné Fekete Szilvia Ádám Jenő Jedlik Ányos regionális matematika verseny Jedlik Ányos regionális fizika verseny március Molnárné Madar Mária április Molnárné Madar Mária Dalos találkozó április 4. hete Dr. Gerbár Lászlóné Körzeti sakkbajnokság jan.-febr. Görcsös Lászlóné Zrínyi Ilona megyei mat. vers febr.18. Mertus Istvánné Dózsa György Körzeti angol nyelvi verseny március 20. Stubnerné Szabó Tünde Körzeti Észtörő matematika verseny április 11. I. forduló április 25. II. forduló Kántor Gyuláné Kiss Géza Körzeti helyesíró verseny május 14. Béres Zoltánné Gárdonyi Géza Vaskó Katalin rajzverseny november Megyeri Csabáné Gárdonyi Géza műveltségi verseny február Dr.Herczegné Ruszkai Edit 34

35 Feladatkörök Ádám Jenő Árpád Fejedelem Dózsa György Gárdonyi Géza Kazinczy Ferenc Pollack Mihály Általános Iskola Igazgatóhelyettes Mata Attiláné Pellesné Dombovári Erika Pálkövi Zoltánné Dr. Herczegné Ruszkai Edit Lénártné Horváth Ilona dr. Spilmanné Ablonczi Piroska DÖK-ot segítő pedagógusok Sallainé Konyha Mónika Molnárné Madar Mária Berentés Andrásné Feketéné Sándor Ildikó Báder Tibor Kurustáné Bencs Gizella Horányiné Jakubiszkó Annamária Kasza Ildikó Lekner Szilvia Gyenesné Berecz Ágnes Ráczné Zana Ágnes Ifjúságvédelmi felelős Somogyiné Bukszár Klára Görcsös Lászlóné Dávidné Encs Marianna Somosiné Csík Zsuzsa Ponyi Zoltán Ferencné Tóth Tiborné Petrohainé Jáborcsik Ágnes Fodorné Lőrincz Ilona Pálné Szendi Nóra Zippenfénig Zoltánné Bukovenszki Istvánné Bendicskó Emese Könyvtáros Haraszti Istvánné Rácz Éva Dr. Czifra Jánosné Kriston Tamás Mogyoródi Gáborné Rácz Éva Gyógytestnevelés Baglyos Tibor Cselei Béláné Oláh Zsoltné Cselei Béláné Neszádeli Lívia Máté Zsolt Iskolaorvos Dr. Csikász Erzsébet Dr. Varga Róbert Dr. Zsigó Ildikó Dr. Jeviczki Simon Dr. Gulyás Friderika Dr Bodoky Katalin Védőnő Brebánné Galán Ilona Királyné Domonkos Szabina Brebánné Galán Ilona Barnáné Várnai Enikő Pappné Farkas Erzsébet Királyné Domonkos Szabina Iskolapszichológus Csobádi Gyöngyi Munkavédelmi felelős Szűcs László 35

36 OSZTÁLYFŐNÖKÖK Árpád Fejedelem Kazinczy Ferenc Pollack Mihály Általános Iskola a b a b c a b 1. GÉGÉNY MARIANNA DÁVIDNÉ ENCS MARIANNA KASZA ILDIKÓ TAKÁVSNÉ KEREZSI ÁGNES - TAKÁCS KRISZTINA MUSZKA MARIANNA 2. KUMMER ANDREA SZŰCSNÉ BUKOVSZKY JULIANNA TISZÁNÉ KERSÁK BEÁTA PAPPNÉ BOGÁR KATALIN - FÜLÖP MÁRIA GYENESNÉ BERECZ ÁGNES 3. DEMETER GÉZÁNÉ PINTÉR BERTALAN- NÉ FAZEKASNÉ SZABÓ ÁGNES PÁL ANDRÁSNÉ - TÓTH ANDREA NOÉMI KARÁSZI GYÖRGYI 4. BLITZER CSILLA NYÁRINÉ POÓR ANDREA MÁTÉNÉ DIENES JUDIT CSERNELY CSABÁNÉ - TÓTHNÉ ZAHARI ILDIKÓ SAJÓ ATTILÁNÉ 5. GREGUS FERENC FEKETÉNÉ SÁNDOR ILDIKÓ BARNA IMRE TÓTH ANDREA - RÁSINÉ PERGE EMESE ÖLVECZKI LÁSZLÓ 6. JÁVORI ISTVÁN TÓTHNÉ BALOGI ERZSÉBET VISZOCZKY SÁNDOR CSUTAK GYÖNGYI - RÁCZNÉ ZANA ÁGNES BUKOVENSZ KI ISTÁVNNÉ 7. BERENTÉS ANDRÁSNÉ MÜLLERNÉ MÉSZÁROS JUDIT KATONA KATALIN OLÁHNÉ SZKLENÁR ÉVA PÁLNÉ SZENDI NÓRA KONYHA PIROSKA GYÖNGYI ISTVÁNNÉ 8. SOMOSINÉ CSÍK ZSUZSA KÓNYÁNÉ DONA ÉVA BÉRES CSABA KIRÁLY ISTVÁNNÉ - MOLNÁRNÉ DUDÁS KATALIN MÁTÉ ZSOLT 36

37 OSZTÁLYFŐNÖKÖK Ádám Jenő Dózsa György Gárdonyi Géza a b c a b c a 1. FODORNÉ ZUPKÓ KATALIN LUKÁCSNÉ GAÁL ÁGNES LIPTAINÉ SZABÓ MÁRIA BÁDER TIBOR KOVÁCSNÉ STROBÁN BOGLÁRKA 2. SEBESTYÉN KATALIN MAGYARI KÁROLYNÉ MOLNÁRNÉ SOMODI GABRIELLA HEGEDŰSNÉ DEMJÉN KATALIN DICZHÁZI SÁNDORNÉ ORBÁN MÁRIA 3. SOMOGYINÉ BUKSZÁR KLÁRA FODORNÉ ZAGYVA JUDIT MÁLIK CSILLA KOVÁCS JUDIT MERTUS ISTVÁNNÉ PETROHAINÉ JÁVORCSIK ÁGNES 4. BARTÁNÉ PAPP KATALIN SZABÓNÉ BENE VIOLETTA BÉRES ZOLTÁNNÉ HUBAYNÉ ÁGOSTON MÁRIA HORÁNYINÉ JAKUBISZKÓ ANNAMÁRIA 5. DUDÁS LÁSZLÓ MOLNÁRNÉ MARCZIS ERZSÉBET TÓTH TIBORNÉ SZENTESI MÁRIA LUKÁCSNÉ BOGÁR MÓNIKA 6. MOLNÁRNÉ MADAR MÁRIA FEJES ELEONÓRA KÓCSINÉ BIALKÓ ILDIKÓ RÓTH ZOLTÁNNÉ KALÁSZ GÁBOR 7. GÖRCSÖS LÁSZLÓNÉ HAJDE ÉVA PANYICZKI PÉTERNÉ STUBNERN É SZABÓ TÜNDE KÁNTOR GYULÁNÉ MEGYERI CSABÁNÉ KOHUT ZSUZSANNA 8. BODNÁRNÉ ANDÓ KATALIN MOLNÁR ANNA SZMEREKNÉ KRÓJER ANITA VATTAYNÉ NAGY SAROLTA OLÁH ZSOLTNÉ HEGEDŰS ANDREA 37

38 Napközis/iskolaotthonos pedagógusok ÉVFO- LYAM Ádám Jenő Árpád Fejedelem Dózsa György Gárdonyi Géza Általános Iskola Kazinczy Ferenc Pollack Mihály Általános Iskola 1. GÁL MÁRIA PALLAI ANNA SIMON KATALIN KLIMONNÉ KESERŰ KATALIN JUHÁSZ MIKLÓSNÉ GYENES ALINKA KOCSISNÉ ABLONCZY IRÉN TÓTH CSILLA VARGÁNÉ HORVÁTH KATALIN IPACS SZILVIA SÁNDOR TAKÁCS JUDIT 2. VEREBÉLYI VIOLETTA SALLAINÉ KONYHA MÓNIKA JÁVORI ISTVÁNNÉ BÁRINÉ OLÁH KATALIN PONYI ZOLTÁN FERENCNÉ GULYÁS ENIKŐ LŐRINCZNÉ SZARKA MARIANN PUTNOKINÉ KOCSIS GABRIELLA CSEHNÉ TAKÁCS ILDIKÓ BOMBICZ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ GYENES JUDIT ZIPPENFÉNIG ZOLTÁNNÉ 3. DUDÁSNÉ KIS VARGA MÁRTA BABÁNÉ FEKETE SZILVIA TISZAVÖLGY I LÁSZLÓNÉ SZENTESINÉ SZANISZLÓ JULIANNA BULLÁNÉ FARKAS BEÁTA BODNÁR SÁNDORNÉ KOZÁNÉ NAGY ÉVA FODORNÉ LŐRINCZ ILONA DR. JANKÁNÉ VAJDA ÉVA CSÉRY SÁRA ÁGNES 4. STUBNER ATTILA BOJTÁRNÉ PÁHI MÓNIKA LEHÓCZKY LÁSZLÓNÉ HAVASI ILONA ÓPRIS GÁBORNÉ BÉRESNÉ VÉCSEI EDIT KÁLLAINÉ MATISZ OTÍLIA 38

39 TAGOZAT OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖK BALOGFALVI ISTVÁNNÉ BENDICSKÓ EMESE BENYÓ ANIKÓ SZÉKELY SZILÁRDNÉ BÓDVAI VIKTORNÉ FEJLESZTŐ CSOPORT ÁDÁM ANITA NAPKÖZIS NEVELŐ KRECZ ZSUZSANNA MUNKAKÖZÖSSÉGEK munkaközösség-vezetők tagintézményi Nevelésoktatás szervezés Ádám Árpád Bartáné Papp Katalin Gégény Marianna Dózsa Oláh Zsoltné Gárdonyi Hegedűs Andrea Kazinczy Király Istvánné Pollack Bukovenszki Istvánné intézményközi Óvoda- iskola átmenet Ipacs Szilvia Mérés, értékelés Kántor Gyuláné Nyelv és kommunikáció Tóthné Balogi Erzsébet Testnevelés Béres Csaba Művészeti készségfejlesztés Molnárné Marczis Erzsébet 39

40 Belső ellenőrzés, értékelés Az iskola egészére kiterjed Az ellenőrzés nyílt, előre tervezett, de lehet szúrópróbaszerű is. Ellenőrzés színterei: tanítási órák- kiemelten a szaktanárok oktató-nevelő tevékenysége, tanítási órán kívüli tevékenységek és azok foglalkozási terveinek ellenőrzése, BTM-es tanulók egyéni fejlesztési tervei, haladási napló, SNI tanulók fejlesztési tervei, a napközis csoportok foglalkozási tervének, foglalkozásainak ellenőrzése, tanulói produktumok (felmérések, füzetek, témazárók) adminisztrációs munka, technikai feltételek, intézményi közétkeztetés minősége, szervezettsége. 40

41 Ünnepélyek, rendezvények Ideje Aktualitás Szervezeti keret Felelős szeptember Tanévnyitó Tagiskolánként az iskolaudvaron / aulában igazgatóhelyettesek október 1. Megemlékezés a zenei világnapról október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról október 19. Megemlékezés október 23 -ról Tagiskolánként kiskoncertek az aulában/ iskola rádión keresztül Tagiskolánként az iskolarádión/osztályfőnöki órákon keresztül Tagiskolánként az aulában/tornateremben Ének szakos kollégák Igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök igazgatóhelyettesek, Munkaközösség-vezetők december 6. Mikulás osztálykeretben osztályfőnökök december 21. Karácsonyváró Tagiskolánként az aulában/tornateremben igazgatóhelyettesek, Munkaközösség-vezetők jan. 21. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról Tagiskolánként könyvtárosok február Farsang Tagiskolánként aulában/egressyben DÖK vezetők, osztályfőnökök február 25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól Tagiskolánként az iskolarádión/osztályfőnöki órákon keresztül Igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 41

42 Ideje Aktualitás Szervezeti keret Felelős március 14. Megemlékezés március 15-ről Tagiskolánként az aulában/tornateremben igazgatóhelyettesek, Munkaközösség-vezetők március 20. Megemlékezés a Víz világnapjáról Tagiskolánként játékos vetélkedők, rajzpályázat Mérés értékelés munkaközösség április 11. Megemlékezés a költészet napjáról Tagiskolánként szaktanárok április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Tagiskolánként az iskolarádión/osztályfőnöki órákon keresztül Igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök április 23. Megemlékezés a Föld napjáról Iskolai vetélkedő Mérés értékelés munkaközösség május 1-3. Anyák napja osztálykeretben osztályfőnökök június 1. Gyereknap Intézményi szinten DÖK vezetők június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Tagiskolánként Könyvtárosok június 14. Ballagás Tagiskolánként az aulában/udvaron június 3. hete Tanévzáró Tagiskolánként az aulában/udvaron Igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök Igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 42

43 Szülői közösséggel való együttműködés Nagyon fontos feladatunk a szülőkkel való jó kapcsolat. Kiemelt figyelmet kap az idei tanévben a tanulókkal, az intézmény működésével kapcsolatos konkrét, korrekt, időben történő tájékoztatás, az optimális döntés meghozatala érdekében a folyamatos párbeszéd. SZÜLŐK SZÁMÁRA SZERVEZETT ÉRTEKEZLETEK Értekezlet ideje Témája Helye Szervezésért felelős Értekezlet tartásáért felelős szeptember Tanév eleji: a tanévkezdéshez kapcsolódó tájékoztatás Az 5. osztályokban az első szülői értekezleten minden ott tanító szaktanár bemutatkozik. Tagiskolánként az osztálytermekben Igazgatóhelyettesek Helyi munkaközösségvezetők osztályfőnökök szept SZM választmányi ülés Tagiskolánként tanteremben DÖK vezetők DÖK vezetők december Pályaválasztási szülői ért.- továbbtanulással kapcsolatos tudnivalók tagiskolánként 7.8. osztályos osztályfőnökök Középiskolák igazgatói jan.28-febr.1. Félévi értekezlet: a tanév eddigi munkájának értékelése, további feladatok Tagiskolánként az osztálytermekben Igazgatóhelyettesek Helyi munkaközösségvezetők osztályfőnökök március Beiskolázási szülői értekezlet: az iskola bemutatása Egressyben Általános ig.h. Fürjes- Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 43

44 Egyéb lehetőségek Réteg szülői értekezletek (szükség esetén) Szervezésért felelős: igazgatóhelyettes Fogadóórák november 13., április 11. (Ezen túl minden nevelő megjelöl heti 1 órát, amikor fogadja az érdeklődő szülőket. ) Szervezésért felelős: igazgatóhelyettes Nyílt órák valamennyi évfolyamon Szervezésért felelős: igazgatóhelyettes, osztálytanítók Családlátogatás (1.,5. évfolyamokon, illetve szükség esetén) Szervezésért felelős: osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelős Rendezvényekre, ünnepélyekre való meghívás Szervezésért felelős: DÖK vezetők, osztályfőnökök 44

45 Tantestületi értekezletek Értekezlet ideje Témája Helye Szervezésért felelős Értekezlet tartásáért felelős 2012.augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet: tantárgyfelosztás, munkaterv ismertetése, elfogadása, a tanévkezdéssel kapcsolatos hasznos információk nyújtása november 12. Szakmai értekezlet december 15. Intézményi szintű nagy értekezlet az Egressyben Intézményi szintű nagy értekezlet az Egressyben Ált. igazgatóhelyettes Ált. ig.h Fürjes- Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Meghívott előadók január június Osztályozó értekezlet: tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése január 25. Félévi értekezlet: a tanév eddigi munkájának értékelése, további feladatok Tagiskolánként Tagiskolánként a könyvárban/ ebédlőben/tanter emben igazgatóhelyettesek Munkaközösségvezetők Munkaközösségvezetők igazgatóhelyettes ek január 28. Szakmai értekezlet Intézményi szintű nagy értekezlet az Egressyben június 28. Tanévzáró értekezlet: a tanév értékelése Intézményi szintű nagy értekezlet az Egressyben Ált. ig.h Meghívott előadók Általános ig.h. Fürjes- Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 45

46 Továbbképzések Intézményi finanszírozásban Pollack Gyógypedagógus Autizmus spektrum zavarok pedagógiája - Lévay Józsefné - Bódvai Viktorné Dózsa Helyesíráskészség fejlesztés - Tóth Tiborné Ádám Tehetséggondozó mentortanár - Haraszti Istvánné Önerőből: Ádám Gyakorlatvezető mentortanár Közoktatási vezető szakvizsga képzés -Baglyos Tibor - Mata Attiláné Árpád Közoktatási vezető szakvizsga képzés - Gégény Marianna Gárdonyi Magyar nyelv és irodalom mestertanár képzés Közoktatási vezető szakvizsga képzés -Dr. Herczegné Ruszkai Edit -Dr. Herczegné Ruszkai Edit Kazinczy Közoktatási vezető szakvizsga képzés - Viszóczky Sándor Pollack Közoktatási vezető szakvizsga képzés Tanító szakképesítés - Ipacs Szilvia - Dr Jankáné Vajda Éva 46

47 A 2012/2013-as tanév rendje Kezdő napja: szeptember 3. Záró napja: június 14. Szorgalmi idő: (péntek) Tanítási napok száma: szept. 3-től (hétfő) jún. 14 ig 182 nap I. félév lezárása: január 11. Tájékoztatók kiosztása: Őszi szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: Téli szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: Tavaszi szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: január 18-ig október 29-től november 4-ig október 27. (szombat) november 05. (hétfő) december 27-től január 2-ig december 21. (péntek) január 03. (csütörtök) március 28-tól április 2-ig március 27. (szerda) április 03. (szerda) Országos mérés 6., 8., évfolyamokon május 29. Tanítás nélküli munkanap: Felhasználása: 5 nap jan. 25. félévi értekezlet nov dec jan. 28.szakmai továbbképzés 1 nap DÖK nap 47

48 Munka- és tűzvédelmi feladatok Feladat Felelős Időszak munkavédelmi oktatás új dolgozók Munkavédelmi oktatása - Szűcs László munkavédelmi szakértő - Szűcs László munkavédelmi szakértő augusztus 30. pedagógusok szeptember 1-2. hete (technikai dolgozók) szeptember ill. folyamatos tűzriadó 2-szer - Igazgatóhelyettesek szeptember április munkavédelmi bejárás - Igazgató, - Igazgatóhelyettese k - Munkavédelmi szakértő augusztus utolsó heteszeptember első hete baleseti jegyzőkönyvek kitöltése - Igazgató, - Igazgatóhelyettese k - Munkavédelmi szakértő azonnal 48

49 Pályázatírási feladatok Általánosságban: Feladat Felelős Időszak - Pályázati kiírások figyelése - Pályázatok megírása - A megvalósítás nyomon követése - Pályázati elszámolás - Igazgató - Általános ig.helyettes - igazgatóhelyettesek - Általános ig.helyettes - team - Általános ig.helyettes - Általános Igazgatóhelyettes - Team tagok folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos Aktuális pályázataink Útravaló ösztöndíj pályázat érintett: valamennyi feladat-ellátási hely TIOP Informatikai infrastruktúra fejlesztése érintett: valamennyi feladat-ellátási hely Ft TÁMOP Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése érintett: Árpád, Kazinczy, Pollack Ft Határtalanul érintett: Ádám Ft (Kárpátalja) Comenius Egész életen át tartó tanulás programja érintett: Dózsa euro Elbírálás alatt TÁMOP iskolai tehetséggondozás érintett: Árpád, Kazinczy, Pollack Ft Elbírálás alatt TÁMOP Innovatív iskolák érintett: valamennyi feladat-ellátási hely 49

50 A pályázatokhoz kapcsolódó nevelési-oktatási, szervezési feladataink A TIOP es projekttel a Digitális pedagógia (IKT-alapú pedagógiai módszertan) térhódításához szükséges mindazon tárgyi feltételek biztosításra kerültek, melynek eredményeképpen az info kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz jelenik meg a tanítás-tanulás folyamatában. Ezáltal új pedagógiai gyakorlatok kialakítására, vagy a meglevők módosításara nyílik lehetőség, mely 3-as célú kompetenciafejlesztést eredményez: Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése A digitális pedagógiai módszertan segítségével többszintű differenciálás biztosítása: Mennyiségi, minőségi differenciálás, Tanulási követelmények differenciálása. IKT eszközökkel tartott tanítási órák arányának növelése: az összes óra számához képest 30 % IKT alapú órai mérés-értékelés arányának emelése: az összes órai mérés-értékeléshez képest 30% IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók arányának növelése: az összes SNI tanuló számához képest 30% A referencia intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket kidolgozó team megalakítása Referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása Belső nevelőtestületi, munkaközösségi, szakmai műhelymunka Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a Jó gyakorlatok átadására és a folyamat minőségbiztosítására 50

51 Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződésünket közvetítsük. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. /Rudolf Steiner/ 51

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 2015/2016. tanév Munkaterv

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 2015/2016. tanév Munkaterv 1 Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 2015/2016. tanév Munkaterv A munkatervet készítette: Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes intézményvezet 1 2 Az a pedagógus aki figyeli a mai gyerekek igényeit,

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

ISKOLA. Készítette: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

ISKOLA. Készítette: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester TÁJÉKOZTATÓ A KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDÉSÉRŐL 2014-2015-ös tanév Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes intézményvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Kazincbarcika,

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV 2014/2015 tanév A munkatervet készítette: Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Iktatási szám: Dorog, 2014.szeptember

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

ÉN MÁR ISKOLÁS LESZEK!

ÉN MÁR ISKOLÁS LESZEK! ÉN MÁR ISKOLÁS LESZEK! 1 "A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani." /Rudolf Steiner/ Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes intézményvezető Azonos

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve 2040 Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 - A S T A N É V M U N K A T E R V E Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak,

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.com 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 1. Név Bársony

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV 2015/2016 tanév A munkatervet készítette: Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Iktatási szám: Dorog, 2015.augusztus

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Ha elakadok valamiben, akkor megmondom maganak, hogy mit kell

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek A 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf. első tanítási nap: 2015. szeptember 1. kedd utolsó tanítási nap: 2016. június 15. szerda 12. évf., 13.E első tanítási nap: 2015.

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: Az intézményben a tanulók részére az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Belső ellenőrzési terv iskolánkban 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Ellenőrzési célok, területek, értékelés a munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, hogy

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2013-14. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. tanév

MUNKATERV 2015/2016. tanév Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola /székhely/ és Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája /tagintézmény/ MUNKATERV 2015/2016. tanév OM szám: 031850 KLIK

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Munkaközösség tagjai:

Munkaközösség tagjai: Munkaközösség tagjai: Osztályok Osztályfőnökök Osztálytanító 1.a Sági Gyöngyi Porgányiné Henrich Piroska 1.b Perákné Megyes Edit Dávidovics Mária 2. Kiskóné Bődör Krisztina 3.a Martonné Kotnyek Judit Wilheim

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

MUNKATERV. a 2015/2016-os tanévre. Győri Szolgáltatási SZC, Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. Győr, 2015. szeptember 15.

MUNKATERV. a 2015/2016-os tanévre. Győri Szolgáltatási SZC, Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. Győr, 2015. szeptember 15. MUNKATERV a 2015/2016-os tanévre Győri Szolgáltatási SZC, Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Győr, 2015. szeptember 15. Kaukerné Kovács Edit intézményvezető 1.HELYZETELEMZÉS 5 1.1.

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév 1 HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév Készült:2012.szeptember 03. Készítette: Sándor Istvánné tagintézmény-vezető 2 BEVEZETŐ Mi vár a tanárokra

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014.. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA...

Részletesebben

A Tóvárosi Általános Iskola és a Magyaralmási Tagiskola 2015/2016. tanévre vonatkozó munkatervei

A Tóvárosi Általános Iskola és a Magyaralmási Tagiskola 2015/2016. tanévre vonatkozó munkatervei A Tóvárosi Általános Iskola és a Magyaralmási Tagiskola 2015/2016. tanévre vonatkozó munkatervei 1 A székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve A munkatervet készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben