Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 2015/2016. tanév Munkaterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 2015/2016. tanév Munkaterv"

Átírás

1 1 Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 2015/2016. tanév Munkaterv A munkatervet készítette: Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes intézményvezet 1

2 2 Az a pedagógus aki figyeli a mai gyerekek igényeit, az fejl dik. Más módszerekkel dolgozik, nyitottabb. Ösztönzi a megoldandó feladat... és az az emberi "furfang", hogy "meg lehet másképp is csinálni, megpróbálom". Nagyon jó, ha van mellettünk néhány olyan kolléga, aki hasonlóan gondolkodik, ez meger sít." /Süli Szilvia/ 2

3 3 Tartalom 1. Bevezetés Jogszabályi változások A 2015/2016os tanévre vonatkozó új feladatok Az intézményi önértékelés Fegyelmi eljárás A 2015/2016os tanévre vonatkozó korábbi jogszabály módosítások miatti feladatok Ő.1. Szabályozott és ellen rzött internet hozzáférés Mindennapos testnevelés és fittség mérés Osztálycsoportlétszámok Ő.Ő. Pedagógus min sítés Mulasztások figyelemmel kísérése Térítésmentes tankönyvellátás Egész napos oktatás az általános iskolában Ő.8. Pedagógusok munkaid beosztása Helyzetelemzés Humáner forrás Tárgyi feltételek Tanulói létszámadatok Ő. A tanév f feladatai Kiemelt oktatási feladataink Kiemelt nevelési feladataink Szervezési feladataink A közalkalmazottak továbbképzése Közalkalmazotti jogviszony A munka szervezése Pénzügyi feltételek A továbbtanulással kapcsolatos feladataink Pedagógiai feladatok Tanulmányi versenyek Pályázatok Útravaló Határtalanul ÉMOP4.3.1/A12 A Kazinczy épületének korszer sítése és új tornaterem építése Partnerség és hálózatosodás: Pollack Mihály Általános Iskola Referencia intézményi min sítés: Dózsa György Tagiskola Akkreditált tehetségpont: Ádám Jen Tagiskola Operakaland 2015/2016 Ádám Jen Tagiskola A matematikai, természettudományos, technikai, digitális valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák er sítése a köznevelési intézményekben: Ádám Jen Tagiskola TÁMOP Pedagógusképzés támogatása TIOP Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok Alkalmazotti közösség Nevel testület

4 Szakmai közösségek Diákönkormányzat ő. Szül i szervezet Az intézményi tanács Ellen rzési tevékenység Szakmai ellen rzés Törvényességi ellen rzés Pénzügyigazdálkodási ellen rzés Beiratkozás rendje A tanév rendje A szorgalmi id Az iskolai tanítás nélküli munkanapok id pontja, felhasználása A szünetek id tartama Ő. Az iskolai ünnepek megünneplésének id pontja ő. Az el re tervezhet nevel testületi értekezletek, szül i értekezletek, fogadóórák id pontja Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett id pontja A tanulók fizikai állapotát felmér vizsgálat id pontja Ütemterv, naptári terv Ő. Ádám Jen Tagiskola munkaterve Árpád Fejedelem Tagiskola munkaterve Dózsa György Tagiskola munkaterve Gárdonyi Géza Tagiskola munkaterve Kazinczy Ferenc Tagiskola munkaterve Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános munkaterve A humán munkaközösség munkaterve A reál munkaközösség munkaterve A természettudományos munkaközösség munkaterve Tanítói munkaközösség munkaterve Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve ő. A M vészeti nevelés munkaközösségének munkaterve A testnevelés munkaközösség munkaterve Melléklet: Versenyeztetés a 2015/2016os tanévben A Mérésértékelés munkacsoport munkaterve A Gyógypedagógusok munkaközösségének munkaterve

5 5 1. Bevezetés A 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi el írások alapján, így többek között: a nemzeti köznevelésr l szóló űxű. törvény 27. (3) bekezdése, valamint a 70. (2) bekezdés c) pontja, a nevelésioktatási intézmények m ködésér l és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) bekezdése, a 201ő/2016. tanév rendjér l szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet, valamint a pedagógusok el meneteli rendszerér l és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján került összeállításra. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény m ködését, tevékenységét meghatározó fontosabb bels szabályozások is, így különösen: az intézmény pedagógiai programja az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, az intézményben m köd szervezetek m ködési dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. 5

6 6 2. Jogszabályi változások 2.1. A 2015/2016os tanévre vonatkozó új feladatok január 1t l életbe léptek olyan változások, melyek hatnak a tanévben folyó tevékenységünkre. A f bb változások: Új fogalomként jelent meg a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti (objektív kritérium) vagy a megel z tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mérték romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszint pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé (szubjektív feltétel) [Nkt pont]. o Erre oda kell figyelnünk, meg kell határoznunk az érintett tanulók körét, az alkalmazandó pedagógiai intézkedéseket. (A tanulókról adatot kell szolgáltatni az Országos statisztikai adatgy jtési program keretében.) Dönt jelent ség a tankötelezettségi fels korhatár számítását meghatározó szabály megváltozása, melynek értelmében a tanuló tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, amelyben tizenhatodik életévét betölti, és nem addig a napig, amikor tizenhatodik életévét betölti [Nkt. 45. (3) bekezdés]. Az iskola igazgatója minden tanuló vonatkozásában a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönthet arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehete eleget, azzal, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban részesül tanuló esetén véleménynyilvánítási jog illeti meg a gyermekvédelmi gyámot is [Nkt. 45. (6) bekezdés]. o Iskolai teend : a szül k tájékoztatatása és a magántanulói határozatban a véleménynyilvánítás feltüntetése (alakiság). A tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését érinti az Nkt. 57. (1) bekezdésében rögzített szabály módosítása, mely a szül 6 kérésére a tanuló

7 7 évfolyamismétlését kizárólag az iskola els alkalommal engedi meg alakszer évfolyamán és legfeljebb egy igazgatói határozat alapján, míg a magasabb évfolyamokon tanulókat kizárja e lehet ségb l. A pedagógus különös kötelessége, hogy hivatásához méltó magatartást tanúsítson, míg az intézményvezet felel a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. A Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: Kar) dolgozza ki és fogadja el a Pedagógus Etikai Kódexet [Nkt. 63/B. (1) bekezdés f) pontja]. A Kar Etikai Kódexe általános etikai alapelvekb l, részletes etikai és eljárási szabályokból áll [Nkt. 63/A. (8) bekezdés]. Az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a Kar által elfogadott Etikai Kódex alkalmazása kötelez (megsértése esetén etikai eljárás folytatható le, súlyos és vétkes megszegése munkajogi jogkövetkezményekkel is bírhat). Fenntartói feladat: a magán és egyházi jogi személy fenntartó etikai kódexet dolgoz ki fenntartott intézménye számára a Kar Etikai Kódexe alapján az Nkt. 83. (2a) bekezdésében foglaltak alapján. Óvodapszichológusként, iskolapszichológusként ötéves határozott id re alkalmazható az is, aki pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus szakképzettséggel vagy szakiránnyal, feltéve, hogy öt éven belül vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség, szakvizsga megszerzését [Nkt.99. (13) bekezdés]. Ha a pedagógusmunkakör megfelel rendelkez végzettséggel és szakképzettséggel gyakornoki fokozatba besorolható alkalmazottal nem tölthet akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki id be, lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógusmunkakör betöltéséhez el írt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a min sít vizsga letételének feltétele az el írt nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. 7

8 8 Amennyiben a gyakornok az el írt határid ig a nyelvvizsgabizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a törvény erejénél fogva (ex lege)megsz nik január 1jét l új elemekkel b vült az Oktatási Hivatal feladat és hatásköre: Vezeti a szaktanácsadók névjegyzékét az Oktatáskutató és Fejleszt Intézet helyett [Nkt. 61. (4a) bekezdés]; Ellátja immár kizárólagosan és nem az oktatásért felel s miniszter által kijelölt háttérintézménnyel (Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft). közösen a pedagógustovábbképzések nyilvántartását és ellen rzését [Nkt. 62. (4) bekezdés]; Szervezi a kormányhivatal helyett a pedagógusok min sít vizsgáját és min sítési eljárását, melynek során a pedagógus a kormányhivatal helyett az Oktatási Hivatalnál jelentkezik a min sít vizsgára és min sít eljárásra[nkt. 6Ő. (6) bekezdés]; Szervezi az országos pedagógiaiszakmai ellen rzést (tanfelügyelet) a kormányhivatal helyett [Nkt. 87. (2) bekezdés]. A fenntartó jár el, és hoz döntést az intézmény bels szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. Felel s: intézményvezet, intézményvezet helyettesek Határid : a tanévben folyamatos A tanuló felvételénél, átvételénél nem a felvételi körzetben lév lakcímet, hanem az életvitelszer en az általános iskola körzetében lakás tényét kell figyelembe venni. Felel s: intézményvezet, intézményvezet helyettes Határid : a tanévben folyamatos 2.2. Az intézményi önértékelés 8

9 9 Az intézménynek jelent s feladatot kell ellátnia az intézményi önértékelés rendszerében. Az intézményi önértékelés témakörét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. fejezete tartalmazza. Az intézményi önértékelés az országos pedagógiai szakmai ellen rzés részét képezi. Az intézményi önértékelés részei: a pedagógus kétévenkénti értékelése, az intézményvezet vezet i megbízatás második és negyedik évét érint értékelése, öt évenkénti teljes kör pedagógiai munkára kiterjed intézményi önértékelés. Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban a következ feladatokat látjuk el: 1. az önértékelés el készítése, 2. az önértékelés tervezése, 3. az önértékelés megvalósítása. Az intézményi önértékelés el készítése során feladatunk: Az önértékelési csoport létrehozása és m ködtetése Felel s: intézményvezet Határid : augusztus 15. Az önértékeléssel kapcsolatos tájékoztatás, Felel s: intézményvezet és az önértékelési csoport vezet je Határid : augusztus 15t l folyamatos Az intézményi elvárás rendszer meghatározása. Felel s: intézményvezet, az önértékelési csoport vezet je Határid : szeptember 25. Az önértékelési szabályzat elkészítése Felel s: intézményvezet, az önértékelési csoport vezet je Határid : szeptember 25. Az 5 évre szóló önértékelési program kidolgozása 9

10 10 Felel s: intézményvezet, az önértékelési csoport vezet je Határid : szeptember 25. Az éves önértékelési terv elkészítése Felel s: intézményvezet, az önértékelési csoport vezet je Határid : szeptember 25. Az intézményi önértékelés el készítése során feladatunk: 1. Az önértékelési feladatok terv szerinti ellátása (A tényleges ellen rzési feladatok ellátásáért felel s személyeket az önértékelési terv tartalmazza.) 2. A vonatkozó elektronikus felületre a feltöltési, adatrögzítési kötelezettség teljesítése. Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban is fontos, hogy az intézményünk megfelel : pedagógiai programmal, szervezeti és m ködési szabályzattal, munkatervvel, továbbképzési programmal és tervvel rendelkezzen. Az önértékelési szabályzat és az éves önértékelési terv a munkaterv mellékletét képezi Fegyelmi eljárás 2015 nyarán változtak a fegyelmi eljárás szabályai, melyekre oda kell figyelnünk, különös tekintettel arra, hogy e tárgyban országos szakmai ellen rzés lesz. (20/2012. EMMI rendelet 53. ) Felel s: intézményvezet, intézményvezet helyettes Határid : a tanévben folyamatos 2.4. A 2015/2016os tanévre vonatkozó korábbi jogszabály módosítások miatti feladatok 10

11 Szabályozott és ellenőrzött internet hozzáférés Valamennyi köznevelési intézményben szeptember 1t l biztosítani kell, hogy a rendelkez számítógépeket a gyermekek, tanulók védelmét lehet vé tev, könnyen telepíthet és gyermekek, tanulók számára hozzáférhet internethozzáféréssel használható magyar nyelv szoftverrel legyen ellátva, a gyermek és tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejl dése védelme érdekében. Ez a feladat intézményünkben érinti: a számítástechnikai oktatásban résztvev, valamint a könyvtárban lév számítógépeket. A megfelel szoftver kiválasztása és a szakmai követelmények szerint beszerzése, telepítése az informatikai pedagógusok közrem ködésével történik. Felel s: intézményvezet, intézményvezet helyettes Határid : a tanévben folyamatos Mindennapos testnevelés és fittség mérés A mindennapos testnevelést az iskola els, ötödik, és kilencedik évfolyamán szeptember 1t l felmen rendszerben kell megszervezni. Ez ismét érinti az oktatásszervezést, mivel a korábbi évekhez hasonlóan újabb évfolyamon kell a helyi tantervbe beépíteni a legalább heti 5 testnevelés órát. Felel s: intézményvezet, intézményvezet helyettes Határid : 201ő. augusztus 31. Feladatunk, hogy a 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 81. szerint gondoskodjunk a tanulók fizikai fittségi mérésével kapcsolatos tevékenységek ellátásáról. Felel s: intézményvezet, az intézményvezet által kijelölt testnevel tanár Határid : január 6. és június 1. között 11

12 Osztálycsoportlétszámok A köznevelési törvény 97. (18) bekezdése alapján a törvény 4. számú melléklete szerinti osztály és csoportlétszámokat els alkalommal 2013/201Ő. tanévt l kellett, felmen rendszerben alkalmazni. A felmen rendszer szerinti alkalmazás a 2015/2016. tanévben újabb feladatokat jelent. Felel s: intézményvezet Határid : 201ő. augusztus Pedagógus minősítés Figyelmet kell szentelnünk az idén is annak, hogy a pedagógusok els min sítési eljárása, vagy min sít vizsgája szeptember 1. és június 30. között esedékes. A min sítéssel kapcsolatos feladatok jelent s terhet jelentenek a kollégáknak. Fontos, hogy nem vonatkozik a min sítési kötelezettség arra a pedagógusra, aki a szeptember 1t l számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. (ő) bekezdése alapján az intézményvezet a pedagógus jelentkezését május 10ig rögzíti az OH által m ködtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményvezet köteles a jelentkezett pedagógus min sít vizsgán, min sít eljárásban való részvételét biztosítani, és azt teljesített munkaid ként figyelembe venni. Feladatunk, hogy segítsük az érintett kollégák felkészülését a min sítésre, folyamatosan figyelemmel kísérjük az OH e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit. Feladatunk, hogy információkkal, tanácsokkal segítsük a pedagógusokat a pedagógus portfólió összeállításában. A 201ő. évi min sítési eljárásban résztvev kollégák: Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Ált. Isk. Demeter Gézáné Juhász Miklósné Fazekasné Szabó Ágnes Gyöngyi Isvánné Szentesi Mária Fodorné L rincz Ilona 12 Tagozat Zilinyiné Gál Rita Erdélyiné Képes Enik

13 13 Pappné Bogár Katalin Viszóczky Sándor 11 f 13

14 14 A évi tanfelügyeleti eljárásban résztvev kollégák: Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Pollack Mihály Ált. Isk. Szegregált SNI Fodorné Zagyva Judit Hódosné Tatár Ildikó Hubayné Ágoston Mária Dr. Herczegné Ruszkai Edit Int.vez.ell. Gégény Marianna Benyó Anikó Lukácsné Gaál Ágnes Dávidné Encs Mariann Ipacs Szilvia Heimné Gulyás Mariann Molnárné Dudás Katalin Simon Katalin 12 f Összesen A évi tanfelügyeleti tervbe bekerült kollégák: Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedele m Tagiskol a Mata Attilánéintézményvezet i ellen rzés Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pálkövi Zoltánnéintézmény vezet i ellen rzés Bartáné Papp Katalin Kiss Géza Oláh Zsoltné Görcsös Lászlóné Motkó Zoltánné Stubnerné Szabó Tünde Pollack Mihály Ált. Isk. Szegregált SNI FürjesGáborné Csépányi Ágnesintézmény vezet i ellen rzés Petrohainé Jáborcsik Ágnes Király Istvánné Kocsis Istvánné Tóthné Balogi Erzsébet Tóth Andrea Ilona 1ő f Összesen 14 Székely Szilárdné

15 15 A évi pedagógusmin sítési tervbe bekerült kollégák: Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Ált. Isk. Tagozat Bartáné Papp Katalin Dávidné Encs Mariann Oláh Zsoltné Dr.Herczegné Ruszkai Edit Király Istvánné Gégény Marianna Palcsó Zsuzsa Görcsös Lászlóné Kiss Géza Stubnerné Szabó Tünde Petrohainé Jáborcsik Ágnes Kocsis Istvánné Ipacs Szilvia Székely Szilárdné Lukácsné Gaál Ágnes L rincz Vanda Tóth Andrea Ilona FodorCséry Sára Motkó Zoltánné Csíziová Orsolya Simon Katalin Tóthné Balogi Erzsébet 23 f Összesen Felel s: intézményvezet, intézményi delegáltak, érintett pedagógusok Határid :2016. május Mulasztások figyelemmel kísérése A korábbiakhoz hasonlóan fontos feladatunk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. (4) (5) bekezdése szerint a tanköteles tanulók igazolatlan mulasztásainak figyelemmel kísérése és a kötelez tájékoztatási, értesítési feladatok ellátása Térítésmentes tankönyvellátás A köznevelési törvény 97. (22) bekezdése kimondja, hogy a térítésmentes tankönyvellátást els alkalommal a 2013/14es tanévben az els évfolyamra beiratkozott tanulók számára 15

16 16 kellett biztosítani. Az idén már a harmadik évfolyam is érintett, mivel az ingyenes tankönyv ellátás felmen rendszerben kerül bevezetésre. Fontos feladatunk a tartós tankönyvek könyvtári állományba való bevételezése, valamint az állagmegóvás. Felel s: intézményvezet, tankönyves kollégák Határid : a tankönyvellátási szabályzat szerint Egész napos oktatás az általános iskolában Az általános iskolában 2013/2014es tanévt l gondoskodni kell az egész napos nevelésoktatásról, melynek keretében a délel tti és a délutáni tanítási id szakban úgy kell megszervezni a nevelésoktatást, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig, vagy addig, amíg a tanulók jogszer en tartózkodnak, az intézményben gondoskodni kell a felügyeletr l. Az el z évek tapasztalatai alapján kell az új tanévben is biztosítani az egész napos oktatást. Kiemelt figyelmet kell továbbra is szentelni arra, hogy: a tanulók a következ napi tanórai foglalkozásokra megfelel en felkészüljenek, a felkészüléshez szükséges id és feltételek biztosítva legyenek, a tanulók a felkészülését szolgáló id n túli, intézményben töltend id t változatosan, a tanulók el zetes igényét is figyelembe vev foglalkozásokkal tölthessék. Megfelel en m ködik a tanulók egész napos oktatás alóli felmentésének rendszere, melyet a szül kérelmezhet. Jellemz : a teljes, az egyéb foglalkozások alóli felmentési igény, illetve a tanuló más irányú elfoglaltsága miatti rendszeres (a hét meghatározott napjaira, és id szakaira vonatkozó) felmentési igény. Az átgondolt mérlegelés következtében a szül k részére megnyugtató a probléma kezelése. Felel s: intézményvezet Határid : 201ő. szeptember 1ő. 16

17 Pedagógusok munkaidő beosztása A pedagógusok munkaid beosztása tekintetében jelent s feladat az egész napos oktatáshoz kapcsolódó feladatok meghatározása. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 17. ban rögzített pedagógusok munkaidejének beosztás el írásai évben is változott. A pedagógus számára a kötött munkaid nek nevelésseloktatással le nem kötött részében ellátandó feladatok közül változott az intézményfejlesztési feladatokban való közrem ködés feladat, és helyette az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közrem ködés feladat lett. Felel s: intézményvezet Határid : a tanévben folyamatos Illetményalap változás A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 38. (1) bekezdése határozza meg a szeptember 1. és augusztus 31. közötti illetményalapot. Az illetményalapok fokozatosan, évr l évre emelkednek. Felel s: intézményvezet Határid : 201ő. szeptember

18 18 3. Helyzetelemzés 3.1. Humánerőforrás Munkakör/Felad atellátási hely Ádám Jen Tagiskol a Árpád Fejedel em Tagisk ola Dózsa György Tagiskol a Gárdony i Géza Tagiskol a Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Ált. Isk. Összes en Pedagógus Gyógypedagógus Összesen 193 Könyvtáros tanár Iskolapszichológu s 0,5 0, Iskolatitkár Pedagógiai asszisztens Rendszergazda 1 Személyügyi ügyintéz Gyermekfelügyel, gyógyped.assziszt Takarító (KLIK m ködtet) Alkalmazottak létszáma összesen ,5 65,5 222 A dolgozói létszám június 15hez képest nem változott, köszönhet en a Tankerület humáner forrás gazdálkodásának. Intézményünkben a f állású foglalkoztatás mellett: részmunkaid ben dolgozik:1 f a Gárdonyi Géza Tagiskolában 16. évfolyamon angol nyelvet tanít. óraadóként közrem ködik:2 f, (az általuk ellátott tevékenység: Dr. Király Bálintkémia, Fóris Sándorbiológia) 18

19 19 ÉRKEZ Feladatellátási hely Ádám Árpád MUNKAVÁLLALÓK Alkalmazott Munkakör Szimándli Ildikó pedagógus BátyiKovács iskolatitkár Ivett pedagógiai asszisztens Dózsa döntés alatt Gárdonyi Szarka Mariann Tomolya Beáta Ölschläger Kitti Makrai Lászlóné pedagógus Juhász Barbara Rácz Éva Simon László pedagógus Pollack Haraszti Lászlóné Kecskés Dóra Bányai Ágnes Major Adrienn logopédus szoc.pedagógus, gyógyped, tan.ak.ped. gyógyped.assziszt ens gyógypedagógus TÁVOZÓ MUNKAVÁLLALÓK Feladatellátási hely Alkalmazott Munkakör Ádám Szegediné Aleva Andrea Magyarné Váradi Enik pedagógus pedagógiai asszisztens Árpád Feketéné Sándor Ildikó Koósné Csépke Csilla pedagógus iskolatitkár Dózsa Borsosné Bósa Erzsébet Nemes Dávid pedagógiai asszisztens Gárdonyi Lukácsné Bogár Mónika Heged s Andrea pedagógus Pollack Varga Mónika Dr. Fóris Zoltánné pedagógus gyógypedagógus 19

20 20 TARTÓSAN TÁVOL LÉV Feladatellátási hely MUNKAVÁLLALÓK Alkalmazott Munkakör Árpád BialkóAndó Ildikó Klimonné Keserü Katalin Kummer Andrea Lukácsné Varga Csilla Vargáné Gyenes Judit pedagógiai asszisztens pedagógus pedagógus pedagógus pedagógus Dózsa Kónyáné Bagoly Magdolna pedagógiai asszisztens Gárdonyi Dapsy Krisztina Kovácsné Strobán Boglárka pedagógus pedagógus Kazinczy Katona Katalin Lekner Szilvia Nagyné Tátrai Viktória pedagógus pedagógus pedagógiai asszisztens Pollack SándorTakács Judit Csobádi Gyöngyi Bálint Boglárka pedagógus iskolapszichológus ápológondozó Változások a vezetésben: Intézményvezet FürjesGáborné Csépányi Ágnes Intézményvezet helyettes Gégény Marianna Zilinyiné Gál Rita Ipacs Szilvia Iskola Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Ált.Isk. Tagintézményvezet Mata Attiláné Hódosné Tatár Ildikó Pálkövi Zoltánné Dr.Herczegné Ruszkai Edit Fazekasné Szabó Ágnes Tagintézményvezet helyettes Bartáné Papp Katalin Dávidné Encs Mariann Emri Attiláné Gregóckiné Czövek Ibolya A feladatellátás hatékonysága érdekében örömmel vettük, hogy a fenntartó Kazincbarcikai Tankerület igazgatója lehet séget teremtett arra, hogy négy feladatellátási helyen 11 tagintézményvezet helyettes segítse a tagintézményvezet munkáját. 20

21 21 Feladatkörök DÖKöt segít pedagógusok Ifjúságvédelmi felel s Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Lukácsné Gaál Ágnes Molnárné Madar Mária Sz csné B. Julianna Berentés Andrásné Sebestyén Katalin Görcsös Lászlóné Dávidné Encs Mariann Somosiné Csík Zsuzsa Tankönyvfelel s Haraszti Istvánné Blitzer Csilla Heimné G. Mariann Iskolaorvos Dr. Csikász Erzsébet Dr. Varga Róbert Pappné Farkas Erszébet 14.o. Királyné Domonkos Szabina Véd n Iskolapszichológus Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Ált. Isk. Báder Tibor Kurustáné Bencs Gizella Horányiné Jakubiszkó Annamária Kasza Ildikó Csehné Takács Ildikó Gyenesné Berecz Ágnes Ráczné Zana Ágnes Ponyi Zoltán Ferencné Tóth Tiborné Petrohainé Jáborcsik Ágnes Fodorné L rincz Ilona Pálné Szendi Nóra Zippenfénig Zoltánné Rásiné Perge Emese Huszti Szilvia Kriston Tamás Tóth Csilla Ölveczki László Szeleczky Erika Dr. Zsigó Ildikó Dr. Jeviczki Simon Dr. Gulyás Friderika Dr Bodoki Katalin Brebánné Galán Ilona Barnáné Várnai Enik Pappné Farkas Erzsébet Királyné Domonkos Szabina Fónagyné Pál Zsuzsa Brebánné Galán Ilona 58. o. Csíziová Orsolya, Székely Éva 21

22 22 Osztályf nökök Ádám Jen Tagiskola a b 1. Sebestyén Katalin Sallainé Konyha Monika 2. Verebélyi Violetta Árpád Fejedelem Tagiskola a b Dózsa György Tagiskola a b c Papp Judit Báriné Oláh Katalin Diczházi Sándorné Málik Csilla Babáné Fekete Szilvia Pintér Bertalanné Heimné Gulyás Marianna Kovács Judit Gulyás Enik 3. Bojtárné Páhi Mónika Dudásné Kiss Varga Márta Blitzer Csilla Poór Andrea Ópris Gáborné Hubayné Ágoston Mára 4. Pallai Anna Lukácsné Gaál Ágnes Jávori Istvánné Simon Katalin Liptainé Szabó Mária Báder Tibor 5. Molnárné Madar Mária Fejes Eleonóra Jávori István Tóhné Balogi Erzsébet Róth Zoltánné Fónagyné Pál Zsuzsa Oláh Zsoltné 6. Panyiczki Péterné Hajde Éva Berentés Andrásné Kónyáné Dona Éva Kántor Gyuláné Heged sné Demjén Katalin Stubnerné Szabó tünde 7. Szarka Lászlóné Molnár Anna Gáspár Zoltánné Somosiné Csík Zsuzsa Kurustáné Bencs Gizella Baranyi Piroska 8. Görcsös Lászlóné Gyenes Anna Mária Gregus Ferenc Kiss Géza Tóth Tiborné Szentesi Mária 22

23 23 Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola a Pollack Mihály Általános Iskola b a b Orbán Mária Tiszáné Kersák Beáta Pappné Bogár Katalin Zippenfénig Zoltánné Bibliák Éva Petrohainé Jáborcsik Ágnes Rónaföldi Judit Fodorné L rincz Ilona Zorgel Viktória Tóth Andrea Noémi Csernely Csabáné Béresné Vécsei Edit Sajó Attiláné 3. Horányiné Jakubiszkó Annamária Tóthné Zahari Ildikó 4. Kocsisné Ablonczy Irén Vargáné Horváth Katalin Tóth Csilla Takács Krisztina Muszka Marianna Kalász Gábor Viszóczky Sándor Kocsis Istvánné Bukovenszky Istvánné Ráczné Zana Ágnes Kriston Tamás Máthéné Szobota Ágnes Pálné Szendi Nóra Máté Zsolt Konyha Piroska Putnokiné Kocsis Gabriella Béres Csaba Király Istvánné Hajde Vilmos PálIspán Roberta Tomolya Beáta Barna Imre Tóth Andrea Szegregált SNI Rásiné Perge Emese 23 Ölveczki László Középsúlyos csop. Autista Lévai Józsefné Bódvai Viktorné Bendicskó Emese Jancsó Tiborné Székely Szilárdné Benyó Anikó

24 24 Osztálytanítók Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola 1. Szimándli Ildikó Magyari Károlyné Sz csné Bukovszky Julianna Tóth Ágnes Molnárné Somodi Gabriella 2. Fodorné Zagyva Judit Bartáné Papp Katalin Demeter Gézáné L rincz Vanda Bulláné Farkas Beáta Szentesiné Szaniszló Julianna 3. Szabóné Bene Violetta Stubner Attila Molnár Zsuzsa Pacsai Matild Béres Zoltánné Emri Attiláné 4. Fodorné Zupkó Katalin Gál Mária Erd si Edina Dávidné Encs Mariann Kulcsárné Gyenes Alinka Juhász Miklósné Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Tagiskola Szarka Mariann Bata Andrea Csehné Takács Ildikó Fülöp Mária Dr. Jankáné Vajda Éva Szarka Mariann Kozáné Nagy Éva Gregóckiné Czövek Ibolya Karászi Györgyi FodorCséry Sára Havas Ilona Gyenes Mónika Máténé Dienes Judit Gyenesné Berecz Ágnes Berenténé Lukács Viktória Kasza Ildikó Takácsné Kerezsi Ágnes Dr. Mártonné Gy rfi Mária Gyenes Emese Öchlsläger Kitti 24 Szegregált SNI Krecz Zsuzsanna Huszti Szilvia Virágné Bakos Éva Major Adrienn

25 25 Gyógytestnevelés Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Bedéné Tóth Zsuzsa Toronyiné Fignár Emese Oláh Zsoltné Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Toronyiné Fignár Emese Varga Judit Pollack Mihály Általános Iskola Máté Zsolt Cselei Béláné ÁTTANÍTÁSOK A 2015/2016OS TANÉVBEN Ádámba Árpádba Hajde Éva 7ó Ádámból Árpádból Pollackból Stubner Attila 6ó Dudás László 4ó Somosiné Cs. Zs. 2 ó Söderberg P. O. 12 ó Csutak Gyöngyi 14 ó Mogyoródi Gáborné 7ó Szathmári Péterné 3 ó Simon László 10 ó Gégény Marianna 4,5 ó Hajde Vilmos 6ó Konyha Piroska Gárdonyiba Kazinczyba Fejes Eleonóra 5,5 ó Motkó Zoltánné 13 ó Papp Judit 3ó Gregus Ferenc 5 ó Kiss Géza 2ó Lehóczky Lné 1ó Ponyi Zoltánné 2 ó Dobos Norbert 2 ó Ponyi Zoltánné 2ó Fónagyné P. Zs. 2ó Dobos Norbert 6 ó Oláhné Sz. Éva 13 ó Juhász Ferencné 1ó Kapu Zsuzsa 7ó 25 Pollackba Stubner Attila 2 ó Hegedűsné Demjén Katalin 3ó Ponyi Zoltánné 3ó Dózsából Kazinczyból Dózsába

26 26 9ó 26

27 Tárgyi feltételek Tárgyi feltételek Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Osztályok száma Tanterem Csoportszoba 6 Nyelvi labor 1 Számítástechnika terem Könyvtár Tornaterem Tornaszoba 1 Feladatellátási helyek Elvégzett feladatok Ádám Emeleti szekrények felújítása 5 tanterem felújítása lábazatcserével 9 helyiség tisztasági festése 30 db tanulói pad tet cseréje Javítások, radiátorfestés Árpád űsapadékvíz elvezet kialakítása Helyettesi iroda kialakítása Emeleti Wű falak cseréjének el készítése 2 tanterem lábazati k rakása 2 tanterem lábazatának folytatása az oszlopokon 1 tanterem táblájának festése Dózsa A tornaterem sportpadlójának cseréje 13 tanterem, iskolatitkári iroda, tanári, aula részleges festése 4 tanterem, a tornaterem, a folyosók, a zsibongó, a tornatermi öltöz k, öltöz szekrények, vizesblokkok, ebédl k és a konyha f z terének teljes festése 4 tanterem olajlábazatának elkészítése, kapcsolótábláik cseréje 2 tábla festése, vonalazása 6 tantermi ajtó zárcseréje Szekrények ajtajának javítása Gárdonyi Tisztasági festés 27

28 28 Kazinczy Átköltözés a Jókaiba Pollack Alsó és fels folyosók javító festése Konyha részleges festése Irodák festése Tanári részleges festése Tanári el tér festése 5 tanterem kövezése, fugázása Lépcs korlátok festése WCk falfestése Udvari kapuk, korlátok, padok festése, lazúrozása Hinták, mozdony, hátsó udvari padok lazúrozása Padok anyagainak legyártása, csiszolás, lazúrozásfolyosói beépített padok készítése. A m ködtet Önkormányzat a 76. (3) bekezdésben foglaltak kivételével saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon m ködtetésével összefügg személyi feltételeket. 28

29 Tanulói létszámadatok Az iskolai tanulók száma a 2015/2016. tanévben 2278 f. A tanév végi létszámhoz képest (2310 f ) 32vel kevesebb. Ennek oka, a csökken gyermeklétszám, a városból jobb munkalehet ség reményében történ elvándorlás, a külföldi munkavállalás miatt kivándorló családok növekv száma, és a hatosztályos gimnáziumba való átjelentkezés. Osztálylétszámok a 2015/2016os tanévben: Gárd onyi Géza Tagis kola Kazinczy Ferenc Tagiskol a Pollack Mihály Általános Iskola a a b a b t Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Évf. a b a b a b c Súlyos ért.f. Össz Az átlaglétszám osztályonként 24,6 f, ami az el z változatlan, jóval az országos átlag felett mozog. 29 tanévhez képest (2ő f ) szinte

30 30 Érkezett, távozott tanulók száma Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Ált. Isk. Összesen Érkezett tanulók száma Távozott tanulók száma Intézményen belül áthelyezés A nagy fluktuáció miatt magas az érkezett és a távozott tanulók száma. Sokan elköltöznek, de sokan vissza is térnek külföldr l a városba. A vidéki települések körében is egyre népszer bb iskolánk, ezért vállalják a bejárás nehézségeit is. Javító, osztályozó vizsgák eredményei Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedele m Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Ált. Isk. Össze sen Javító vizsga Ebb l évet ismétel Osztályoz ó vizsga (nem jelentek meg) Ebből évet ismétel 1 jelent meg) (2 nem (2 nem jelent meg) A javítóés osztályozó vizsgára utalt tanulók száma magas, különösen az Ádám Jen Tagiskola, az Árpád Fejedelem Tagiskola, a Gárdonyi Géza Tagiskola és a Kazinczy Ferenc Tagiskola vonatkozásában. Az évismétl k száma is jelent s f leg az Árpád Fejedelem és a Kazinczy Ferenc Tagiskola esetében, de utóbbi esetében azért, mert az érintett tanulók nem jelentek meg a vizsgán. 30

31 31 Feladatunk: intézkedési terv kidolgozása Cél: a tanév végére a bukások számának csökkentése Felel s: tanítók, tanárok Határid : folyamatos Osztályok, napközis csoportok, tanulószobák száma Osztályok száma Napközis csoportok száma Egész napos iskola (Iskolaotthonos osztály) Tanulószoba Ádám Árpád Dózsa Gárdonyi Kazinczy Pollack Tagozat Összesen /2016 Örömteli számunkra, hogy az osztályok száma változatlan a tavalyi évhez képest. Köszönjük a fenntartó támogatását, segítségét, mellyel hozzájárult a m köd képesség meg rzéséhez, a munkaer megtartásához. 31

32 32 Ő. A tanév f feladatai 13. és 57. évfolyamokon a NAT 2012 alapján felülvizsgált helyi tanterv szerint tanmeneteink aktualizálása. Határid :201ő. szeptember 18. Felel s: pedagógusok, tagintézményvezet k Indikátor: A helyi tantervre épül, a tanulócsoportra adaptált, jóváhagyott tanmenetek 18. évfolyamokon a mindennapos testnevelés megszervezése, tanmeneteink aktualizálása. Határid : 201ő. szeptember 18. Felel s: testnevelést tanítók Indikátor: A helyi tantervre épül, a tanulócsoportra adaptált, jóváhagyott tanmenetek Az áttanítások következtében az órarend összehangolása. Határid : 20ő. szeptember 1. hete Felel s: testnevelést tanítók, tagintézményvezet k Indikátor: Áttanítók órarendje, tanulók jogszabályi el írásoknak megfelel napi terhelése Az egész napos iskolai oktatás zökken mentes megszervezése. Az egész napos tanórák és foglalkozások rendszerét úgy kell kialakítani, hogy: az segítse a hatékony tanórai munkát, így a tanórák els sorban délel tt kerüljenek megtartásra, az egyéb foglalkozások között legyen megfelel számú foglalkozás a tanulók önálló felkészülésére (napközi, illetve tanulószobai foglalkozás jelleggel), az egyéb foglalkozások között kerüljenek megszervezésre a felkészítést, illetve a tehetséggondozást biztosító foglalkozások, a nem kötelez tanórai foglalkozások során a tanulói igények (érdekl dési körök) figyelembe vételre kerüljenek. A tavalyi év tapasztalatai alapján külön figyelmet kell szentelni az alábbiaknak: olyan délutáni elfoglaltságok szervezése, melyeken szívesen részt vesznek a tanulók, a kevésbé népszer elfoglaltságok megújítása, illetve cserélése, 32

33 33 a hagyományos értelemben vett napközis foglalkozás tartalmi megújítása a tanulók felkészüléséhez szükséges körülmények fokozatos javítása: felkészülést lehet vé tév rend biztosítása, pedagógiai segítség nyújtása, könyvtár használati lehet ség biztosítása, informatikai eszköz használatának lehet vé tétele. Felel s: az intézményvezet Határid : 201ő. szeptember 1. majd azt követ en a tanévben folyamatos. Indikátor: az egész napos iskolai csoportok létszámai, foglalkozási tervek, felmentések A tanulószobai foglalkozások szervezetté, hatékonnyá tétele, színes szakköri foglalkozások szervezése. Igyekszünk minél kevesebb pedagógussal megszervezni a tanulószobai foglalkozásokat, hogy a jó gazda szelleme áthassa ezeket a délutáni órákat, s tanulóink ne csak azt érezzék, hogy kényszeres meg rzés folyik. Felel s: tagintézményvezet k Határid : 201ő. szeptember 1. ill. folyamatos Indikátor: Foglalkozási tervek, m ködési rend, tanulólétszám Az iskolabusszal járók iskolába érkezésének és hazautazásának problémamentessé tétele. Tanulóink az utaskísér k segítségével gyakorolják a buszon való viselkedés, az utazás alapvet szabályait. Felel s: Gégény Marianna int.vez.h., tagintézményvezet k Határid : 201ő. szeptember 1. Indikátor: Tanulói kíséret rendje, felel sök, tanulóbérletek nyilvántartása, utaslista. Az Ádám Jen Tagiskola és a Kazinczy Ferenc Tagiskola 35 éves, az Árpád Fejedelem Tagiskola 45 éves jubileumának méltó megünneplése. Felel s: tagintézményvezet k Határid : a tanévben folyamatos Indikátor: Helyi munkaterv, tevékenységlista,eseménynaptár 33

34 34 Országos mérések 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet október 9ig gondoskodnunk kell azon els évfolyamos tanulóink körének fel mérésér l, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a kés bbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja, az azt el segít pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejl désvizsgáló rendszer alkalmazását október 22ig az intézményvezet feladata az érintett létszám lejelentése. A vizsgálatokat az iskolánknak december 5ig kell elvégezni. Feladatunk tehát: az els évfolyamos tanulók figyelése, az érintett kör felmérése, a létszámlejelentés, valamint a vizsgálatok elvégzése. Felel s: az intézményvezet ; intézményvezet helyettes, tanítók Határid : az el z ekben meghatározottak szerint Indikátor: A helyi tantervre épül, a tanulócsoportra adaptált, jóváhagyott tanmenetek. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet els idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mér eszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai május 18án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mér eszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelésioktatási intézmények a Hivatal részére november 20ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 15ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. Felel s: nyelvtanárok Határid : május

35 35 Indikátor: A helyi tantervre épül, a tanulócsoportra adaptált, jóváhagyott tanmenetek, feladatbank, mérés el készítése, teremrend, felmérésvezet k felkészítése A köznevelésr l szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján, a nevelésioktatási intézmények m ködésér l és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasásiszövegértési és a matematikai eszköztudás fejl dését: a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjed en. A felmérésre május 25én kerül sor, mely nap tanítási napnak min sül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre a m vészeti és a testnevelés órák kivételével kötelez tanórai foglalkozás nem szervezhet. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 20ig kell megküldenünk. Feladataink: a tanulók felkészítése, az adatszolgáltatás, a mérés megszervezése, a korábbi mérések tapasztalatainak és az intézkedési tervben foglaltak felhasználása a pedagógiai munka során. Az el z évek kompetenciamérés eredményeinek értékelését követ en tudatosan, felel sségteljesen készülünk a 2016os kompetenciamérésre. Arra törekszünk, hogy tanulóink minél jobb eredményeket érjenek el. Célunk az el z évi mérés eredményeinek értékelésb l kiindulva az 1. szinten vagy az alatt teljesít k számának csökkentése, továbbá a kiemelked teljesítményre képes diákok fejlesztése Felel s: tagintézményvezet, telephelyi koordinátor Határid : május 2ő. Indikátor: Felmérésvezet k felkészítése, felkészítés jegyz könyve, terembeosztás 35

36 36 1. osztályok olvasásszövegértés, íráshelyesírás, matematikai alapkészségek mérése május 4. hetében. Határid :2016. május 3. hete Felel s: Gégény Marianna int.vez.h., munkaközösségvezet, tanítók Indikátor: Feladatbank létrehozása, feladatlapok elkészítése, értékelési rend, elemzés Év eleji, félévi és év végi diagnosztikus és szummatív mérések és azok értékelése. Határid : A 201ő/2016os tanévben folyamatosan Felel s: osztálytanítók, szaktanárok Indikátor: fejlesztési tervek, naplók, dolgozatfüzetek, feladatlapok 36

37 37 5. Kiemelt oktatási feladataink A logikus gondolkodás, elemi rendszerez és kombinatív képesség fejlesztése. Az eltér ütem fejl désb l fakadó többletfeladatok ellátása: az átlagnál jobban haladó gyermekek megfelel terhelése a lemaradt tanulók felzárkóztatása, lemorzsolódás csökkentése. A továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a pályaválasztásra, felvételire. Hatékony, egyénhez igazodó oktatási módszerek alkalmazása, módszertani kultúra folyamatos fejlesztése. A mérések eredményeinek, tapasztalatainak elemzése, az ebb l fakadó feladatok beépítése az oktató munkába. A szaktárgyi tehetséggondozás, tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés. A kulcskompetenciák, így els sorban a szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. A pályázatok sikeres lebonyolítása, a korábbi pályázatok fenntartási kötelezettségének teljesítése. Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése. Digitális kompetencia fejlesztése. 6. Kiemelt nevelési feladataink A helyes tanulási szokások kialakításával tanulóink eredményes felkészülésének segítése. A tanulói munkafegyelem, a tanulói kötelességtudat fejlesztése. A helyes viselkedési normák, kialakítása, a tanulói agresszió visszaszorítása. A szabadid hasznos eltöltésére nevelés a változatos tanórán kívüli foglalkozások szervezésévelérdekl dési körnek megfelel szakkörök szervezésével. Az 5. évfolyamos tanulók beilleszkedésének fokozott figyelemmel kísérése. Újonnan érkez tanulók beilleszkedésének el segítése. Az egyéb foglalkozások és tanulószobai foglalkozások hatékonyságának fokozása. Közösségtudat, az egymáshoz tartozás, együttm ködés érzésének er sítése.. 37

38 38 7. Szervezési feladataink 7.1. A közalkalmazottak továbbképzése Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelez. A továbbképzés részletes szabályait a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg. Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására a korábbi évekhez hasonló szisztémával elkészítette: a következ id szakra vonatkozó továbbképzési programot, a továbbképzési program alapján a 2015/2016. tanévre vonatkozó beiskolázási tervet. A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvev pedagógusok helyettesítésének megszervezése. A továbbképzések biztosításáért felel s: az intézményvezet Határid : a tanévben folyamatos Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következ feladataink vannak a tanévkezdéshez kapcsolódva: közalkalmazotti szabályzat felülvizsgálata, munkaköri leírások felülvizsgálata, felkészülés a min sítési eljárásra, a pedagógus portfólió elkészítésére, a gyakornoki rendszer felülvizsgálata, a pályáztatási eljárás felülvizsgálata. A felülvizsgálatot a megváltozott jogi környezet figyelembevételével kell végeznünk. A felülvizsgálatok irányításáért felel s: az intézményvezet Határid : szeptember, illetve a tanévben folyamatos A munka szervezése Feladatellátási terv és személyre szóló feladatmegosztás, a havi id keret. A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével a szervezési feladatok megkönnyítése érdekében évente feladatellátási tervben rögzítjük. (A feladat38

39 39 ellátási terv készítési kötelezettségr l jogszabályi kötelezés nélkül, saját hatáskörben döntöttünk.) Az éves feladatellátási terv alapján személyekre lebontva elkészítjük a személyre szóló feladatmegosztást. A pedagógusok munkáját: havi id keret alapján kell elszámolni, nyomon követni, heti id keret alapján figyelemmel kell kísérni az elrendelt többletmunka korlátozások érvényesülését, valamint a munkaid beosztás jogszabályi követelménye teljesülését. Feladatunk: intézményvezet i döntés szerint a feladatellátási terv összeállítása, és a fenntartónak tájékoztatási céllal való megküldése, intézményvezet i döntés szerint a személyre szóló feladatmegosztás elkészítése a havi id keret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellen rzése, az id keret teljesítésével kapcsolatos elszámolás, (munkaid nyilvántartás), a heti id beosztás figyelemmel kísérése. Felel s: az intézményvezet Határid : a tanévben folyamatos Pénzügyi feltételek A köznevelési törvény 88. a rendelkezik a köznevelési rendszer finanszírozásáról. A hivatkozott jogszabályhely alapján a köznevelés rendszerének m ködéséhez szükséges fedezetet: az állami költségvetés, és a fenntartó, a m ködtet hozzájárulása biztosítja. A fenntartó, a m ködtet biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét. A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési el irányzat összege az éves költségvetési törvényben kerül meghatározásra. A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. 39

40 40 Az intézmény finanszírozása normatív költségvetési hozzájárulás alapján történik. Az intézményünk a 2015/2016. tanévben: egyrészt a évre jóváhagyott költségvetés szerint, másrészt a év els félévében a elején a fenntartó által meghatározott költségvetés szerint gazdálkodhat Feladatunknak tartjuk: a évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást. a évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, illetve olyan költségvetési javaslat összeállítását, mely a lehet ségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását el segíti, (ennek érdekében részletes szöveges el terjesztést és tájékoztatást készítünk a m ködtet felé), a pályázati tevékenységet, s a különböz pályázati források megszerzését. Felel s: az intézményvezet ; a gazdálkodási terülten az intézményvezet által kijelölt személy Határid : a tanévben folyamatos A továbbtanulással kapcsolatos feladataink A TOVÁBBTANULÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK Tevékenység Felel s Határid Érintett A középiskolák közzéteszik s honlapjukon és a KIRben pályaválasztási tájékoztatójukat, melyr l tájékoztatjuk a tanulókat. nyolcadikos osztályf nökök október 20. nyolcadikos tanulók Középiskolai nyílt napokon való részvétel tagintézményvezet, nyolcadikos osztályf nökök októbernovember tanulók Pályaválasztási szül i értekezlet Intézményvezet, Intézményvezet helyettesek december szül k, tanulók A központi írásbeli felvételire való jelentkezés határideje nyolcadikos osztályf nökök december 8. tanulók 40

41 41 Központi írásbeli felvételi vizsga nyolcadikos osztályf nökök január 16. tanulók Jelentkezési lapok elküldése intézményvezet helyettesek, iskolatitkár(székhely) február 12. tanulók Szóbeli felvételi vizsga szül k február 16. tanulók Módosító adatlapok feladásának határideje nyolcadikos osztályf nökök március szül k, tanulók A felvételr l vagy elutasításról szóló értesítések megérkezése tagintézményvezet k nyolcadikos osztályf nökök április 26. szül k, tanulók A fel nem vett tanulókról értesítés küldése a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak valamint az állami intézményfenntartó központ részére. intézményvezet, intézményvezet helyettesek június 17. osztályf nö kök 41

42 42 8. Pedagógiai feladatok 8.1. Tanulmányi versenyek Intézményünk a következ versenyeket szervezi meg már hagyományosan: VERSENYEK Helyszín Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Határid Felel s Tankerületi fels s népdaléneklési és népmese illusztráló verseny október 21. hete Gyenes Anna Mária Csutak Gyöngyi Szmerekné K. Anita Körzeti sakkverseny január Görcsös Lászlóné Tankerületi alsós népdaléneklési verseny február 25. hete Gyenes Anna Mária Csutak Gyöngyi Jedlik Ányos regionális matematika verseny március 4. Molnárné Madar Mária Jedlik Ányos regionális fizika verseny április 15. Molnárné Madar Mária Dalostalálkozó április 28. Gyenes Anna Mária Alsós angol idegen nyelvi verseny március 3. Tóthné B. Erzsébet Fels s angol tankerületi verseny április 6. Tóthné B. Erzsébet RG Diákolimpia március vége Müllerné M. Judit Alsós tankerületi matematika verseny április 13. Dávidné Encs Marianna Fels s infomatematika verseny április 27. Kiss Géza Angol szavalóverseny november 12. Stubnerné Sz.Tünde Verseny 42

43 43 Gárdonyi Géza Tagiskola Helyesíró verseny alsó tagozat április 28. Béres Zoltánné Észtör matematika verseny április 14. Kántor Gyuláné Vaskó Katalin rajzverseny november Motkó Zoltánné Gárdonyi m veltségi vetélked május Dr. Herczegné Ruszkai Edit Ovis terematlétika november Béres Csaba Zrínyi matematika verseny megyei forduló N napi teremfoci Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola február március Király Istvánné Béres Csaba Nemzetközi Kenguru matematika verseny megyei forduló március Király Istvánné Földrajz verseny április Mogyoródi Gáborné Mészáros György magasugró verseny április Béres Csaba Biológia verseny január PálIspán Roberta Kémia verseny január Bukovenszky Istvánné Színes Paletták rajz verseny március Gyöngyi Istvánné Iskolánk nem csak a helyi szervezési versenyeken veszt részt, hanem szorgalmazza más intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös szervezését. A versenyekkel kapcsolatos feladatunk: saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása, felkészülés más által szervezett versenyeztetésben. Felel s:tanítók, szaktanárok Határid : a tanévben folyamatos. 43 versenyekre, illetve közrem ködés a

44 Pályázatok Útravaló Ádám Jen Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Tagiskola Határtalanul ÉMOP4.3.1/A12 A Kazinczy épületének korszer sítése és új tornaterem építése Partnerség és hálózatosodás: Pollack Mihály Általános Iskola Referencia intézményi min sítés: Dózsa György Tagiskola Akkreditált tehetségpont: Ádám Jen Tagiskola Operakaland 2015/2016 Ádám Jen Tagiskola A matematikai, természettudományos, technikai, digitális valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák er sítése a köznevelési intézményekben: Ádám Jen Tagiskola TÁMOP Pedagógusképzés támogatása Fenntartási kötelezettségbemutató órák Árpád Fejedelem Tagiskola: Demeter Gézáné Simon Katalin Kazinczy Ferenc Tagiskola: Tóth Andrea Pollack Mihály Általános Iskola: Gyenesné Berecz Ágnes 44

45 TIOP Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban Szavazófeleltet rendszer használatának beépítése a mindennapi gyakorlatba 45

46 46 9. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 9.1. Alkalmazotti közösség Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok koordinálását az intézményvezet végzi. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása, Felel s: az intézményvezet ; valamint az intézményvezet által kijelölt személy Határid : a tanévben folyamatos Nevelőtestület A nevel testület az intézmény pedagógus munkakört betölt pedagógusaiból áll, jelenlegi létszáma 193 f. A nevel testület a év szeptember hó 1. napján elfogadott Szervezeti és M ködési Szabályzat szerint m ködik. A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a nevel testület ett l függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meghatározhat, melyben csak a nevel testületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel. A nevel testület m ködésével kapcsolatos feladataink: a nevel testület hatékony m ködésének általános segítése, az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelel tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása, az értekezleten hozott döntések végrehajtása. Felel s: az intézményvezet ; valamint az intézményvezet által kijelölt személy Határid : a tanévben folyamatos 46

47 Szakmai közösségek Az intézményünkben a következ szakmai közösségek m ködnek: Intézményközi munkaközösségek Intézményi munkaközösség Munkaközösség elnevezése Munkaközösségvezet Tanítói munkaközösség Muszka Marianna Testnevelés munkaközösség Béres Csaba Idegen nyelvi munkaközösség Tóthné Balogi Erzsébet Humán szakosok munkaközössége Panyiczki Péterné Reál szakosok munkaközössége Király Istvánné M vészeti nevelés munkaközössége Gyöngyi Istvánné Természettudományi munkaközösség Kurustáné Bencs Gizella Gyógypedagógusok munkaközössége Benyó Anikó Mérésértékelés munkaközösség Bukovenszki Istvánné Pollack (székhely) PálIspán Roberta A szakmai közösségek a tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. A szakmai közösségek m ködtetésével kapcsolatos feladatunk: a közösségek m ködésének szakmai támogatása, a közösség joggyakorlási lehet ségének biztosítása. Felel s: az intézményvezet, munkaközösségvezet k Határid : a tanévben folyamatos 9.4. Diákönkormányzat Diákönkormányzat már hosszú évek óta m ködik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb bels szabályzata a feladat és hatáskörébe utal. A diákönkormányzat a 20/2012. (VIII. 31,) EMMI rendelet alapján saját SZMSZszel rendelkezik. A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: a tagok megválasztásában való közrem ködés, a m ködés támogatása, 47

48 48 a diákközgy lés összehívásában és lebonyolításában való közrem ködés, melynek id pontját a tanév helyi rendje tartalmazza. Felel s: az intézményvezet ; DÖK munkát segít pedagógusok Határid : a tanévben folyamatos 9.5. Szülői szervezet Intézményünkben szül i szervezet tevékenykedik. A szül i szervezettel kapcsolatos feladatok: tájékoztatási és koordinációs feladatok, segítségnyújtás a joggyakorlásban. Felel s: az intézményvezet ; SZM vezet k Határid : a tanévben folyamatos 9.6. Az intézményi tanács Az intézményünkben a 2013/2014es tanévt l m ködik intézményi tanács. Az intézményi tanács a saját maga által meghatározott M ködési Szabályzata alapján m ködik. Az intézményi tanács dönt a munkarendjér l, a tisztségvisel inek megválasztásáról, valamint azokban az ügyekben, amelyekben a nevel testület a döntési jogot az intézményi tanácsra ruházza. Az intézményi tanácsnak ezen felül véleményezési joga van, mely kiterjed a pedagógiai programra, a szervezeti és m ködési szabályzatra, a házirendre, a munkatervre. Feladatunk az intézményi tanács m ködéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, valamint a jogkör gyakorlásához szükséges információk, tájékoztatás megadása. Felel s: az intézményvezet ; intézményi tanács tagjai Határid : a tanévben folyamatos 48

49 Ellen rzési tevékenység Az intézményben végrehajtandó egyes ellen rzési tevékenységet meghatározza: az intézményi önértékeléshez kapcsolódó, a pedagógiai munkára kiterjed ellen rzés, az intézmény szervezeti és m ködési szabályzatában a pedagógiai ellen rzésre vonatkozó el írások, a költségvetési ellen rzésére vonatkozó Űels Kontroll kézikönyv, illetve a Űels Ellen rzési kézkönyv el írásai. A feladatokat az el bbiekhez igazodva kell ellátnunk a vonatkozó tanévben. Felel s: az intézményvezet Határid : a tanévben folyamatos Szakmai ellenőrzés A szakmai ellen rzés témakörében az intézményben a következ feladatokat fogjuk ellátni: A szakmai ellen rzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: a tanmenetek ellen rzése óralátogatások rendje a tanügyi igazgatási dokumentumok ellen rzése A szakmai ellen rzés végrehajtása és annak nyomon követése, A szakmai ellen rzések tapasztalatainak hasznosítása a min ségfejlesztés során. A szakmai ellen rzés terve külön kerül elkészítésre. A szakmai ellen rzés keretében történik meg az intézményi önértékelési feladatok éves önértékelési tervében rögzített feladatainak ellátása. A szakmai ellen rzés keretében fel kell készülni intézményen belül a 28/201ő. V. 28.) EMMI rendelet 10. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott központi szakmai ellen rzésre. A felkészülés keretében ellen rizni kell a tanulói fegyelmi eljárások rendjét, az alkalmazott gyakorlatot. 49

50 Törvényességi ellenőrzés Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellen rzés lehet ségével, ezért feladatunk: felkészülni ezen ellen rzésekre, közrem ködni az ellen rzésekben, illetve az ellen rzések tapasztalatainak felhasználása. A törvényességi ellen rzéssel kapcsolatban: a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellen rizzük, külön figyelmet fordítunk: a tanulói létszám megfelel kimutatására, a normatív és egyéb állami hozzájárulások megfelel igénylésére és elszámolására, az oktatásügyi statisztika megfelel kitöltésére Pénzügyigazdálkodási ellenőrzés Az intézményünk a megfelel pénzügyigazdálkodási rend biztosítása és fenntartása érdekében, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján látja el a bels kontroll tevékenységet, és annak részeként a pénzügyigazdálkodási bels ellen rzési feladatait, ennek érdekében: felülvizsgáljuk a bels ellen rzési kézikönyvünket, elfogadjuk az éves ellen rzési tervünket, gondoskodunk a tervben meghatározott ellen rzések végrehajtásáról, az ellen rzések tapasztalatait felhasználjuk, és az összefoglaló jelentést tájékoztatásul megküldjük a fenntartónak. 50

51 Beiratkozás rendje Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésr l szóló évi űxű törvény 50. a szerint értelemszer en megtörtént a vonatkozó 2015/2016os tanévre. Általános iskolánk köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszer en az általános iskola körzetében lakik. Ha az általános iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek tejesítésénél el nybe kell részesíteni a hátrányos helyzet gyermekeket, tanulókat. /Köznevelési tv. 51. (1) bekezdés/ BEISKOLÁZÁSI MARKETINGTERVÜNK Tevékenység Felel s Határid Érintett Beiskolázási program elkészítése, közzététele a honlapon intézményvezet, október 30. intézményvezet helyettes intézményvezet, intézményvezet h. A tanköteles tanulók névsorának megérkezése a kormányhivataltól intézményvezet november 28. kormányhivatal, igazgató A kormányhivatal által meghatározott beiskolázási körzetek aktualizálása intézményvezet december 30. kormányhivatal, igazgató Űeiskolázási igényfelmér lap felülvizsgálata intézményvezet, február 27. intézményvezet helyettes Beiskolázási nyomtatványok sokszorosítása, csomagok összeállítása intézményvezet helyettes 2016.március 1. hete iskolatitkár Űeiskolázási szül i értekezlet intézményvezet, március 2. hete leend intézményvezet helyettes szülei A beiskolázási tájékoztató elkészítése, eljuttatása az óvodába intézményvezet helyettes március 1. hete óvón k,szül k Nyílt nap az iskolában tagintézményvezet k, leend els s tanítók március 3.4. hete leend els sök és szüleik A beíratás el készítése, nyomtatványok sokszorosítása iskolatitkár ápr. 2.hete 51 els sök

52 52 A beíratás megszervezése intézményvezet helyettes ápr. 3. hete A beiratkozott tanulók osztályba sorolása intézményvezet május 1. hete beiratkozott tanulók és szüleik május 1. hete iskolatitkárok Osztálynévsorok közzététele az intézményvezet iskolai honlapon, hirdet táblán helyettes 52

53 A tanév rendje A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi id keretei között kell megszerveznünk. Az els és utolsó tanítási nap által meghatározott id szak a szorgalmi id. A szorgalmi id áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához. A 2015/2016. tanévben a szorgalmi id : els tanítási napja szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja június 15. (szerda). A tanítási napok száma 181 nap A szorgalmi id els féléve január 22ig tart. Az els félévben elért tanulmányi eredményekr l szóló értesítést január 29ig kapják kézhez a tanulók A szorgalmi id második féléve a szorgalmi id utolsó napja, azaz június Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása /a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 5. a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés a) pontja alapján/ A szorgalmi id alatt a nevel testület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyb l egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevel testület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: Id pont nov. 23. Felhasználás Szakmai nap: A NAT 2012Helyi tanterv eddigi tapasztalatainak megbeszélése, módosítási javaslatok el készítése febr. 8. Félévi értekezlet márc. 9. Szakmai konferencia máj.23jún.10. Tanulmányi kirándulás jún. 3. DÖK nap 53

54 A szünetek időtartama /a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 5. a,, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés b) pontja alapján/ Az szi szünet október 26tól október 30ig tart. A szünet el tti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni els tanítási nap november 2. (hétf ). A téli szünet december 21t l december 31ig tart. A szünet el tti utolsó tanítási nap december 18 (péntek), a szünet utáni els tanítási nap január 4. (hétf ). A tavaszi szünet március 24t l március 29ig tart. A szünet el tti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni els tanítási nap március 30. (szerda). A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletér l. A szünetek meghatározásával kapcsolatos szabályok 1. Az iskola a szünetek mellett a tanítási év kezd és befejez napjának változatlanul hagyásával más id pontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezd és befejez napját módosíthatja, ha a heti pihen napon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja IDEJE AKTUALITÁS SZERVEZETI KERET FELEL S szeptember Tanévnyitó Tagiskolánként udvaron/aulában az Tagintézményvezet október 1. Megemlékezés Világnapról a Zenei Tagiskolánként aulában/iskolarádión keresztül az Ének kollégák október 6. Megemlékezés vértanúkról az aradi Tagiskolánként of. órán/iskolarádión keresztül Osztályf nökök, történelem és ének szakosok október 22. Megemlékezés okt. 23ról Tagiskolánként aulában/tornateremben Tagintézményvezet december 4. Mikulás Osztálykeretben Osztályf nökök Karácsonyi ünnepségek Tagiskolánként aulában/tornateremben Tagintézményvezet január 21. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról Tagiskolánként Könyvtárosok, magyar szakosok február Farsang Tagiskolánként aulában/tornateremben DÖK vezet k, osztályf nökök december 54 szakos

55 február 25. Megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatairól Tagiskolánként of. órán/iskolarádión keresztül Osztályf nökök, történelem és ének szakosok március 11. Megemlékezés márc. 15r l Tagiskolánként aulában/tornateremben Tagintézményvezet március 18. Megemlékezés a Víz Világnapjáról Tagiskolánként vetélked k, rajzpályázat DÖK, rajz szakosok március 23. Rákóczi emléknap (március 27.) Tagiskolánként of. órán/iskolarádión keresztül Osztályf nökök, történelem és ének szakosok április 10. Megemlékezés a Költészet Napjáról Tagiskolánként of. órán/iskolarádión keresztül Magyar szakosok április 15. Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól Tagiskolánként of. órán/iskolarádión keresztül Osztályf nökök, történelem szakosok április 22. Megemlékezés a Föld Napjáról Tagiskolánként vetélked k, rajzpályázat Biológia és rajz szakosok május 26. Anyák napja Osztálykeretben Osztályf nökök május 27. Gyereknap Tagiskolánként DÖK vezet k június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Tagiskolánként of. órán/iskolarádión keresztül Könyvtárosok június 15. Ballagás Tagiskolánként az udvaron/aulában Tagintézményvezet k, of június 3. hete Tanévzáró Tagiskolánként az udvaron/aulában Tagintézményvezet k, of Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja /a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés e) pontja alapján/ A nevel testületi értekezletek terve: Értekezlet dátuma Az értekezlet célja, f bb napirend nov. 23. A következ tanév el készítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás Tanévnyitó értekezlet Id szer feladatok: Önértékelési dokumentumok elfogadása Szakmai nap január Félévi osztályozó értekezlet augusztus aug szept Felel s Intézményvezet Intézményvezet Intézményvezet Intézményvezet Tagintézményvezet k

56 február 8. Félévi értékel, következ félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet, tagintézményi beszámolók pedagógiai munka elemzése, értékelése, a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata március 9. Szakmai konferencia április Felkészülés a tanévzárásra június Év végi osztályozó értekezlet június Tanévzáró értekezlet: pedagógiai munka elemzése, értékelése, a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata Tagintézményvezet k Intézményvezet, intézményvezet helyettes Tagintézményvezet k Tagintézményvezet k Intézményvezet, intézményvezet helyettes A szül i értekezletek terve: Értekezlet dátuma szept.118. Az értekezlet célja Tanév eleji szül i értekezlet szept SZM választmányi ülés október Tematikus pályaválasztási szül i értekezlet február Félévi szül i értekezlet Felel s Osztályf nökök Tagintézményvezet k, DÖK vezet k Intézményvezet helyettes Osztályf nökök A szül kkel való kapcsolattartás további módjai: Réteg szül i értekezlet (szükség esetén) Szervezésért felel s: tagintézményvezet Nyílt tanítási nap minden évfolyamon Szervezésért felel s:tagintézményvezet, osztálytanítók Családlátogatás 1. és 5. évfolyamon, ill. szükség esetén Szervezésért felel s: osztályf nökök, ifjúságvédelmi felel s Rendezvényekre, ünnepségekre, versenyekre való meghívás Szervezésért felel s: DÖK vezet k, osztályf nökök A fogadóórák terve: Fogadóóra dátuma A fogadóóra jellege nov. 24. Általános fogadóóra ápr. 19. Általános fogadóóra Felel s minden pedagógus minden pedagógus 56

57 Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja /a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés f) pontja alapján/ Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok id pontja: Ádám Jen Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Tagiskola ápr ápr ápr ápr ápr ápr A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja /a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés g) pontja alapján/ A tanulók fizikai állapotát felmér vizsgálat id pontja: január 6június 1. között 13. Ütemterv, naptári terv 2015/2016. I. félév Szeptember Dátum Feladat megnevezése Tanévnyitó ünnepség Házirend ismertetése, t z és munkavédelmi oktatás Az egész napos oktatásnevelés tanévre vonatkozó megszervezése Tankönyvek kiadása, tankönyvellátás Tanórán kívüli foglalkozásokra jelentkezés felmérése Naplók, törzslapok kitöltése Felel s Ellen rzés/ számonkérés Egyéb Tagintézményvezet Intézményvezet Osztályf nök Intézményvezet Osztályf nök Intézményvezet Kérelmek leadása Tankönyvellátásért Intézményvezet felel s helyettes Osztályf nök Tagintézményvezet Osztályf nök Intézményvezet helyettes tagintézményvezet 57 Jelentkezések leadása

58 58 Jegyz könyvek Osztályf nök gazdasági ügyintéz k Tagintézményvezet Tagintézményvezet Intézményvezet helyettes Nyilatkozatok leadása Intézményi önértékelési csop. vezet Intézményvezet Alkalmazotti értekezlet Tagintézményvezet Intézményvezet DÖK segít tanár Intézményvezet Munkaközösségvezet k Intézményvezet Munkatervek Osztályf nökök Intézményvezet helyettes Szül i kérelmek, Határozatok Int. önértékelési csoport Int. önértékelési csoport Intézményvezet 118. Szül i értekezletek Osztályf nökök 18ig Tanmenetek,foglalkozási tervek leadása Tanítók, tanárok Étkeztetés felmérés, normatív kedvezmények Intézményi önértékeléssel 22. kapcsolatos dokumentumok elfogadása Szül i szervezet összehívása (tisztújítás, éves munkaterv) Diákönkormányzat összehívása (tisztújítás, éves munkaterv) Szakmai közösségek összehívása, munkaterv meghatározása Magántanulói kérelmek, TJSZ kérelmek, 30ig Értékelés alóli kérelmek leadási határideje 5 éves önértékelési 30ig program elkészítése Éves önértékelési terv 30ig elkészítése Intézményvezet Október Dátum Feladat megnevezése Felel s Ellen rzés/ számonkérés 1t l Szakkörök, foglalkozások elindítása Vezet tanárok Intézményvezet 1t l Felvételire felkészít foglalkozások elindítása Felkészít tanárok Intézményvezet 6. Aradi vértanúk megemlékezés (okt. 6.) Történelem, ének szakos tanárok Intézményvezet Eltér ütem fejl dés tanulók felmérése Az eltér ütem fejl dés tanulókkal kapcsolatos létszám lejelentés Els s évfolyamos osztálytanítók Intézményvezet helyettes Osztályf nökök Intézményvezet helyettes Rögzítés az OH felületén Tagintézményvezet, magyar, Intézményvezet Közrem köd osztályok, 9ig 22ig 23. Nemzeti ünnep (Okt. 23.) 58 Egyéb Foglalk. napló megnyitása, vezetése Foglalk. napló megnyitása, vezetése Közrem köd osztályok, csoportok

59 59 ének szakos tanárok Adatszolgáltatás a 31ig közoktatási információs tájékoztató rendszerbe Továbbtanulási 31ig tájékoztató szi szünet Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása csoportok Intézményvezet helyettes Intézményvezet 8. osztályf nökök Intézményvezet Int. önértékelési csoport Intézményvezet November Dátum ig 15ig 20ig 23. Feladat megnevezése Felel s Ellen rzés/ számonkérés szi szünet Tankönyvtámogatásra Intézményvezet vonatkozó igény Tankönyvfelel sök helyettes felmérése Pénzügyigazdálkodási Űels ellen rzési bels ellen rzési terv a Intézményvezet vezet évre Kompetencia felméréshez TagintézményIntézményvezet szükséges adatszolgáltatás vezet helyettes TagintézményFogadó óra vezet Éves önértékelési terv szerint a hónapra Int. önértékelési Intézményvezet meghatározott feladatok csoport ellátása Szakmai nap Int. vez.h. Intézményvezet Egyéb Külön rend szerint December Dátum 5. 5ig 19. Feladat megnevezése Mikulás ünnep Diagnosztikus fejl désvizsgálat (eltér ütem fejl dés tanulóknál) Karácsonyi ünnepély Felel s Osztályf nökök Osztálytanító Tagintézményvezet k 59 Ellen rzés/ számonkérés Egyéb Intézményvezet Intézményvezet Közrem köd osztályok, csoportok

60 Téli szünet Közrem ködés a évi költségvetési tervezésben Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása Gazdasági vezet Intézményvezet Int. önértékelési csoport Intézményvezet Felel s Ellen rzés/ számonkérés Egyéb Tagintézményvezet Intézményvezet Gazdasági vezet Intézményvezet Gazdasági vezet Intézményvezet pedagógusok Intézményvezet Január I. Dátum Feladat megnevezése 14. Téli szünet Nevel testületi értekezlet (félévi osztályozó) Költségvetési évhez kapcsolódó leltározási feladatok Közrem ködés a tervezésben és a beszámolásban Nyílt tanítási nap 2015/2016. II. félév (január 23tól) Január II. Dátum 29ig 31ig Feladat megnevezése Felel s Tanulmányi eredményekr l történ Osztályf nök értesít k elkészítése Felkészülés a tanulók fizikai állapotának és Testnevel edzettségének vizsgálatára, tanárok id pontok meghatározása A évi pénzügyiűels gazdálkodási bels ellen rzési ellen rzési összefoglaló vezet jelentés elkészítése Éves önértékelési terv szerint a hónapra Int. önértékelési meghatározott feladatok csoport ellátása Február 60 Ellen rzés/ számonkérés Egyéb Intézményvezet Beszámoltatással Intézményvezet Intézményvezet Intézményvezet

61 61 Dátum Felel s Feladat megnevezése 13ig 13ig 13ig 25. A pedagógusok felhívása a továbbképzésük érdekében a beiskolázási tervbe való jelentkezésre Szabadságolási terv elkészítése Tankönyvrendelés elkészítése, véleményeztetése Egyéb Tagintézményvezet k, osztályf nökök, DÖK vezet k Farsang 6ig Ellen rzés/ számonkérés Intézményvezet Intézményvezet Tankönyvfelel sök Továbbtanulók Intézményvezet jelentkezési lapjainak helyettes továbbítása Kommunista és egyéb Történelem, ének diktatúrák áldozatainak szakos kollégák emléknapja (febr. 25.) TÁMOP Gyenesné Berecz Bemutató óra: Ágnes Éves önértékelési terv szerint a hónapra Int. önértékelési meghatározott feladatok csoport ellátása Tagintézményvezet Véleményezésre jogosult: diákönkormányzat, Intézményvezet Közrem köd osztályok, csoportok Intézményvezet Intézményvezet Március Dátum 9. 15ig. Feladat megnevezése Szakmai nap Nemzeti ünnep (Március 15.) A pedagógus továbbképzés során a 15ig következ tanévre vonatkozó beiskolázási terv elkészítése A tanulói adatlapok módosításának lehet sége 18. A módosító tanulói Felel s Ellen rzés/ számonkérés Intézményvezet Intézményvezet helyettes Tagintézményvezet k, Intézményvezet történelem, ének szakos tanárok Intézményvezet Intézményvezet helyettes osztályf nök, iskolatitkár iskolatitkár 61 Intézményvezet Intézményvezet Egyéb Közrem köd osztályok, csoportok

62 62 31ig adatlapok megküldése a Felvételi Központnak TÁMOP Bemutató óra:ikt eszközök használata, tantárgyi koncentráció Utazási utalványok kiadása Intézményvezet Tanulók beíratásával kapcsolatos feladatok Intézményvezet Intézményvezet helyettes Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása Simon Katalin Intézményvezet Int. önértékelési csoport Intézményvezet Felel s Ellen rzés/ számonkérés Fenntartó által meghatározott id pontban Április Dátum 27. Feladat megnevezése Egyéb Tavaszi szünet 15ig A választható tantárgyak meghatározása és közzététele 16. Holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr. 16) Tanulók beíratásával kapcsolatos feladatok TÁMOP Bemutató óra: Szövegértés, beszédkészség fejlesztése interaktív tábla használatával Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása Meghatározáshoz szükséges véleményeztetési feladatok ellátása Intézményvezet Tagintézményvezet k, történelem, ének szakos tanárok Közrem köd osztályok, csoportok Fenntartó által meghatározott id pontban Intézményvezet Demeter Gézáné Intézményvezet Int. önértékelési csoport Intézményvezet Felel s Ellen rzés/ Május Dátum Feladat megnevezése 62 Egyéb

63 63 20ig Anyák napi ünnepségek az alsó tagozaton Felmérés a szabadon választható tanítási órákon való részvételr l 23jún. Osztálykirándulások Kompetencia felmérés 1. osztályosok mérése Osztályf nökök számonkérés Tagintézményvezet k Osztályf nök Intézményvezet Osztályf nök Intézményvezet FelmérésIntézményvezet vezet k Intézményvezet helyettes, Intézményvezet tanítók Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása Int. önértékelési csoport Feladat megnevezése Felel s Osztályonként 6., 8. évfolyam Intézményvezet Június Dátum Pedagógusnap A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról szóló tájékoztatás 3. Gyermeknap Ellen rzés/ számonkérés Egyéb testnevel tanárok DÖK vezet k Nemzeti Összetartozás Történelem, ének napja (június 4.) szakos kollégák A kölcsönözhet 10ig tankönyvek jegyzékének Tankönyvfelel sök közzététele Nevel testületi értekezlet Tagintézményvezet (év végi osztályozó) jún.17 Ballagás és Tanévzáró Tagintézmény24. ünnepélyek vezet 4. Tagintézményvezet k Tagintézményvezet k Intézményvezet helyettes A szorgalmi id szak végét követ id szak Június Dátum Feladat megnevezése Tanköteles, felvételt nem 19ig nyert tanulókról a jegyz értesítése Nevel testületi értekezlet Felel s Ellen rzés/ számonkérés Intézményvezet helyettes Intézményvezet Intézményvezet 63 Egyéb Jegyz könyv

64 64 (pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata, tanévzáró) Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása megküldése a fenntartónak Int. önértékelési csoport 64 Intézményvezet

65 65 Július Dátum Feladat megnevezése Karbantartások Nyári táborozás Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása Felel s Intézményvezet Érintett pedagógusok Ellen rzés/ számonkérés Int. önértékelési csoport Intézményvezet Felel s Ellen rzés/ számonkérés Egyéb Augusztus Dátum Feladat megnevezése Tantárgyfelosztás elkészítése Órarend véglegesítése Éves feladatellátási terv összeállítása Javító vizsgák Tanévnyitó ünnepségre való felkészülés Munkavédelmi bejárás (kockázatfelmérés) T zvédelmi intézkedések (t zoltó készülékek, t zriasztók, t zriadó tervek) Gólyafióka avató el készítése Tankönyvárusítás Tantermek el készítése Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása Tagintézményvezet k Tagintézményvezet k Intézményvezet Intézményvezet Intézményvezet Tagintézményvezet k Tagintézményvezet k Munkavédelmi felel s Intézményvezet T zvédelmi felel s /megbízott Intézményvezet helyettes Tankönyv felel s Pedagógusok Int. önértékelési csoport 65 Intézményvezet Intézményvezet Intézményvezet Intézményvezet Intézményvezet Intézményvezet Intézményvezet Iskolaigazgató Egyéb

66 66 66

67 67 1Ő. Ádám Jen Tagiskola munkaterve 2015/2016 Kazincbarcika, szeptember 15. Mata Attiláné Bartáné Papp Katalin tagint. vez. tagint.vez.h. 67

68 68 Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen. Gorkíj Az iskola munkaterve a hatályos jogszabályok, a Pedagógiai Program és a bels szabályzatok figyelembe vételével készült. 1. Helyzetelemzés 1.1. Tárgyi feltételek: 201ő nyarán elvégzett munkálatok az Ádám Jen Tagiskolában az emeleti szekrények felújítása (Alapítvány+Dök) 5 tanterem teljes felújítása lábazatcserével (5,8,14,17,18) 9 helyiség tisztasági festése (2es terem, tornaöltöz k, konyha, 3 iroda, könyvtár) javítások, radiátorfestés 30 db tanulói pad tet cseréje (11, 1Ő terem) Elmaradt munkálatok: 2 tanterem linóleumozása az emeleti fiú WC teljes felújítása kézm ves m hely befejezése korlát festése az aulában konyha tisztasági festése m füves pálya karbantartása, felújítása udvar gyomtalanítása, pályák karbantartása A 2015/2016os tanév kezdéséhez az alábbi nyári karbantartási munkálatokat végeztük el. 5 tanterem teljes felújítása mellett sor került több tanterem, valamint 2 iroda részleges, vagy teljes tisztító festésére. A menzai és konyhai helyiségek is megújultak. A régi gazdasági irodát kézm ves m hellyé alakítottuk át a nyár folyamán. Az emeleten folytattuk az aulai szekrények cseréjét egy szakaszon. Két tanterem tanulói padjainak tetejét cseréltük le. A felújításhoz városunk Ftot, a szekrények cseréjéhez Alapítványunk és diákönkormányzati szervezeteink, valamint a Szül i Munkaközösség Ftot biztosítottak. 5 tanteremben a függönyöket és a sötétít ket lecseréltük (a függönyt iskolánk egyik tanulójának édesanyja varrta meg). Az ízléses dekorálás, és zöld növények átültetésével alakítjuk iskolai környezetünket. 68

69 69 Az sz folyamán folytatjuk az emeleti fiú Wű felújítását, 2 tanterem linóleumozását, továbbá az aulai korlát festését, melyhez az anyagokat már megvásároltuk. Tantermi ellátottságunk mutatói: 18 tanterem ebb l 2 számítástechnika terem egy kisterem és egy tornaterem, m füves pálya, salakos pálya. kézm ves m hely/fejleszt szoba orvosi szoba A tantermekben az osztálylétszámoknak megfelel számú tanulói asztalok és székek vannak. A kollégák igényes applikációkkal, szemléltet eszközökkel tették otthonosabbá, szebbé a termeket. A helyiségek és az iskolai tárgyak megóvása mindenki számára kiemelt feladat Személyi feltételek: A 2015/2016os tanévet 396 tanulóval kezdjük 8 alsós (melyb l 3 egész napos, 1 iskolaotthonos osztály, Ő hagyományos szervezés ) és 8 fels s osztályban. Az iskolánkban 31 pedagógus dolgozik. Szakos ellátottságunk 100 %os. Személyi változásaink: Szegediné Aleva Andrea testnevel távozott, melynek következtében Máthé László teljes munkaid ben iskolánkhoz került. 16 tanító (közülük 1 fejleszt pedagógus, 1 f gyógypedagógus) és 15 tanár végzi az oktatónevel munkát, 1 f könyvtáros, 1 f pedagógiai asszisztens 1 f iskolaorvos 1 f véd n 2 f irodai asszisztens (iskolatitkár és menzai ügyintéz ) 6 f takarítón 8 f konyhai személyzet 1 f karbantartó segítik napi teend inket a változó létszámú közfoglalkoztatott segít k mellett. 69

70 70 Munkaköri feladatellátás: Mata Attiláné tagintézményvezet Űartáné Papp Katalin tagintézményvezet helyettes A 2015/16os tanévt l kezdve beindul a tanfelügyelet, mely a pedagógus min sítés el zménye. Ehhez elkészítjük intézményi szinten az önértékelési terveket. Osztály 1.a egész napos oszt. Név Sebestyén Katalin of. Sallainé Konyha 1. b hagyományos oszt. 2.a egész napos oszt. Monika of. Verebélyi Violetta tanító, angol m veltségterület 2.b Fodorné Zagyva Judit egész napos oszt.. tanító, közönségszervez tanító, (fejleszt pedagógus) Közalkalmazotti Tanács vezet je, tankönyvfelel s Bojtárné Páhi tanító, gyógypedagógus, Mónika of. alsós munkaközösségi összeköt Szabóné Bene Violetta Dudásné Kis 3.b tanító tanító, BTMNes fejleszt Szilvia of. 3.a tanító, alsós ifj.véd.felel s Szimándli Ildikó Babáné Fekete hagyományos oszt. Szak/feladat Varga Márta of. tanító tanító hagyományos oszt. Stubner Attila 4.a Pallai Anna of. tanító Fodorné Zupkó tanító iskolaotthonos oszt. tanító, szakszervezet, BECS 70

71 71 4.b hagyományos oszt. 5.a Katalin Pedagógiai Alapítvány Kuratórium tagja Lukácsné Gaál tanító, RGleánytorna, tánc és dráma Ágnes of. alsós diákönkormányzat segít pedagógus Gál Mária tanító Molnárné Madar osztályf nök. Dök vezet (fels s) Mária matematikafizika osztályf nök 5.b Fejes Eleonóra matematika kémia informatika, Ped. Alapítvány Kuratórium tagja, technikus informatikus, BECS 6.a 6.b 7.a Panyiczki Péter Attiláné Hajde Éva Szarka Lászlóné osztályf nök, magyar történelem etika, erkölcstan, Pedagógiai Alapítvány Kuratóriumának elnöke, BECS osztályf nök, matematika kémia, tankönyvfelel s,tanulmányi felel s osztályf nök, magyar angol osztályf nök, matematika kémia technika 7.b Molnár Anna kompetenciamérés telephelyi koordinátor, BECS 8.a 8.b Görcsös Lászlóné Gyenes Anna Mária Máthé László Szmerekné Krójer Anita Nem osztályf nökök Dudás László Bodnárné Andó Katalin osztályf nök, földrajztestnevelés, fels s ifj.véd.felel s, sakktömegsport osztályf nök, ének erkölcstan, kórusvezet testnevelésföldrajz, tömegsport, futball, labdajátékok matematika rajz, dekorat r történelem magyar német angol Teleki Györgyné magyar Haraszti Istvánné könyvtáros tanár, BECS 71

72 72 Berta Adrienn pedagógiai asszisztens, fotós, menzafelel s Fejes Eleonóra kémia (Pollackba) Hajde Éva kémia (Árpádba) Dudás László Bodnárné Andó Áttanítók Katalin Somosiné Csík Zsuzsanna SödebergPelles Orsolya Napközis csoportok német, honismeret (Dózsába, Gárdonyiba) angol (Gárdonyiba) ének (Árpádból) angol (Árpádból) Csutak Gyöngyi ének ( Kazinczyból) Simon László testnevelés (Pollackból) 1.cs. Szimándli Ildikó 2.cs Fodorné Zagyva Judit 3.cs. Stubner Attila 4.cs. Gál Mária 1.3. Tanulókra vonatkozó adatok: Tanulólétszám: 396 f Alsó tagozat: 187 f Fels tagozat 209 f Magántanuló: 1f Évismétl : 2f Tanulócsoportok száma: 16 Emelt szint éneket tanulók: 122 f Emelt óraszámú matematikát tanul: Ő0 f Nívócsoportos matematikát tanul: 31 f Emelt óraszámú angolt tanul: 91 f Bejáró tanulók száma: Ő6 f Hátrányos helyzet ek száma: Jelenleg nem áll rendelkezésre év eleji adat Halmozottan hátrányos helyzet ek száma: Jelenleg nem áll rendelkezésre év eleji adat 72

73 73 SNI tanulók száma: 10 f BTMN tanulók 33 f Az alsó tagozatban három egésznapos és egy iskolaotthonos osztály m ködik. Ebben a formában 9Ő gyereket tanítanak nevel ink. A hagyományos keretek között m köd osztályokban négy napközis csoport segíti a délutáni tanulást. A csoportokban 82 napközis tölti délutáni tanulási idejét. Szakköreink: Rajz ( alsó) Gál Mária Rajzkézm ves Szmerekné Krójer Anita Matematika tehetséggondozó szakkör Molnár Anna Fizika szakkör Molnárné Madar Mária Könyv és kép szakkör (alsós) Dudásné Kis Varga Márta Táncdrámajáték szakkör Lukácsné Gaál Ágnes Angol tehetséggondozó szakkör (alsófels ) Szarka Lászlóné Magyar el készít 8.o Teleki Györgyné Honismeret Dudás László Kicsinyek Kórusa Csutak Gyöngyi Nagykórus, furulya szakkör, zongora Gyenes Anna Mária M vészeti szakkör Panyiczki Péterné Sakk tehetséggondozás Görcsös Lászlóné Tömegsport: fiú lány foci, floorball, RG Máthé László lánytorna tánc, Görcsös Lászlóné Lukácsné Gaál Ágnes Pallai Anna 2. A tanév kiemelt feladatai az oktató nevel munka területén A társadalmi elvárásoknak való megfelelés, els sorban a társadalmi, szül i támogatás elnyerése által. A szervezeti lehet ségek ésszer kihasználása. Szakmai együttm ködés, 73

74 74 innováció és kreativitás talaján. Pályázatok és egyéb források segítségével fejlesztések, innovációk megvalósítása, támogató programok felkutatása, kiaknázása. Tanulóinknak sokszín tartalmi kínálat biztosítása, az egyéni tör dés, fejlesztés megtartásával. Közösségfejlesztés tanulói, és szakmai szinteken. Olyan biztonságos iskola m ködtetése, mely a kölcsönös bizalmon, szereteten és empátián nyugszik Oktató nevel munkánk: A tanításitanulási folyamat megszervezése Oktatónevel munkánkat , ő évfolyamon az új nemzeti alaptanterv alapján készített 2012 évi helyi tantervünk szerint, a többi évfolyamon pedig a 2008ban átdolgozott helyi tanterv szerint végezzük. A mindennapos testnevelést idén minden évfolyamon szervezzük. Idegen nyelv emelt óraszámú, énekzene, matematika területén emelt szint oktatást kínálunk. felel s: tagintézményvezet, és helyettese Fontos feladat az új helyi tanterv és a tanmenetek követelményének állandó összhangban tartása és felülvizsgálata. Állandó koordinációs feladat az egyforma szakos kollégák szakmai munkájának összehangolása. Alapja a gyermekek képességeinek megismerése és összehangolása az oktatónevel munkában használt szakmai módszertani eszközökkel. Új utak keresése az oktatónevel munka színesítésére, folyamatos módszertani megújulás. A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése. A játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása. felel s: tagintézményvezet, és helyettese,szaktanárok Fontos figyelmet szentelünk az els osztályosok közösségünkbe szoktatására illetve az alsó tagozatból a fels be való átmenet zökken mentesebbé tételére. Közösség épít és személyiségfejleszt munkánkba szakemberek, és iskolapszichológus segítségét is bevonjuk. A közösségépítést és megfelel küls kommunikációt alkalmazzuk a szül i közösségre is.(pszichológusi fórumok, esetmegbeszélések, bels el adások) Űevonva ket munkánkba, nyílt napjainkba, közös programokat szervezve velük. Fontos, elérend cél a nyugodt munkahelyi légkör fenntartása, a bizalom er sítése egymás és a társadalom iránt. felel s: tanítók,pszichológus, tagint.vez.h. 74

75 75 Az önm velés igényének és szokásának kibontakoztatása, a munkára nevelés, egyenletes terhelés, következetes, pontos, és eredményes tanulás a célunk, melyben a tanulás tanítása mindenkori feladat. Egyéni bánásmóddal közelítjük meg a kisz rt tanulóinkat mind a lemaradók, mind a tehetségesek területén. Egyéb foglalkozásainkat ezen elveknek megfelel en szervezzük, széles kínálatot biztosítunk tanulóinknak minden tantárgyi területen. felel s: tanárok, könyvtáros A tanulószoba és a könyvtár tanulási, és szabadid s helyszín, melynek fontosságát és szerepét következetes munkával hangsúlyozzuk. A tanulási folyamat szervezését, lebonyolítását, értékelését szakmai csoportmunkában tervezzük, folyamatosan ellen rizzük. felel s: könyvtáros tanár, tanárok A tehetséggondozás tehetségpontként vállalt feladatunk, énekzene, rajzm vészetek, és matematika, valamint sport terén. Tanulmányi versenyekre készülünk, az akkreditáció érdekében megragadunk minden lehet séget jó gyakorlatok kialakítására, hagyományaink megélésére. A tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés, lemorzsolódást kiemelt területként kezeljük, és naprakészen szervezzük meg a sajátos nevelési igény tanulók integrált nevelésétoktatását. A sajátos nevelési igény gyerekek ellátását a törvény szerint végezzük. Az iskolai habilitációs rehabilitációs foglalkozásokat a szakért i és rehabilitációs bizottság által készített szakvéleményben foglaltak szerinta Kt. ő2. (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott id keretben utazó gyógypedagógusok látják el. felel s: tagintézményvezet és helyettese, fejleszt pedagógusok A BTMNes gyerekek fejleszt foglalkozásait 6. osztályig a törvénynek megfelel en fejleszt és gyógypedagógusunk látja el. felel s: fejleszt pedagógus A sikeres pályaválasztást, és beiskolázást gondos el készítéssel végezzük oktatási, nevelési, szervezési területen. (pályaválasztási segítség, tanácsadás, nyílt napok látogatása) Nyílt napok szervezése iskolánk arculatának, munkájának bemutatására. felel s: tagintézményvezet és helyettese,tanárok, pszichológustanítók. 75

76 76 A környezettudatos és egészséges életmódra nevelés példaadással, és a tanulók bevonásával történik. Célunk, hogy aktív részesei legyenek az iskolai rend, tisztaság meg rzésének, de szépítésének, díszítésének is. Közös munkák szervezésével, felel sök választásával. Gondot fordítunk az egészségügyi felvilágosításra, drog prevencióra, és a közlekedési jártasság kialakítására. Egészségnap címmel projekt napot szervezünk diákjainknak. Véd n ink, iskolaorvosunk egész évre tervezik egészségnevel felvilágosító óráikat. felel s: tanárok, véd n k, közlekedési rend r, iskolaorvos Évfolyamonkénti egységes követelményrendszert alakítunk ki a tanulók tudás és neveltségi szintjének folyamatos mérésével és elemzésével. Ezt tanév eleji és a tanév végi felmérések összehasonlításával végezzük el. A törvény minden évben el írja a készségek és képességek országos mérését. A kompetenciamérésre, kiegészülve az idegen nyelvi kompetenciákkal egész évben készülünk. Végrehajtjuk az alapkészségek mérését els osztályban, illetve az ezt követ DIFER mérést. Minden évben mérjük az els osztályosok olvasási, elemi számolási, szövegértési képességeit, megállapítjuk er sségeiket, lemaradásaikat, kisz rjük a lemaradókat. felel s: tagintézményvezet és helyettese, telephelyi koordinátor A sport területén sokféle foglalkozáson eddzük tanulóinkat (foci, atlétika, floorball, torna), felkészítve ket versenyekre, és majd a fittségi mérésekre. felel s: testnevel k A gyógytestnevelésre utalt tanulóinkat képzett testnevel látja el a pedagógiai szakszolgálat megbízásából. A csoportok beosztását a szakorvosi vélemény alapján készíti el, és egyezteti a szül kkel és az iskolával 16. évfolyamon tornatermi, 78. évfolyamon uszodai gyógytestnevelési órákat szervezünk. felel s: gyógytestnevel Az eredményes nevel munkához fontos a tanulók és a szül k együttm ködése. Ehhez mind a gyermekeknek, mind a szül knek megfelel önismerettel kell rendelkezniük. Kiemelt feladatunk ebben az évben az önismeret fejlesztése. Aktívan rködünk 76

77 77 szerzett tárgyi értékeink, új informatikai és egyéb fejlesztéseink, iskolánk állagának, tisztaságának megóvásán, következetes ügyeleti rendszer m ködtetésével. felel s: tagintézményvezet és helyettese, dökvezet k Nevelésünk hatékonysága érdekében bevonjuk a szül ket és ifjúságvéd nevel inket tanácsadó programjainkba. felel s: ifjúságvéd k, véd n k Diákönkormányzataink színesítik iskolai életünket, nemcsak szabadid s programokat, hanem érdekvédelmi feladatokat is ellátnak. felel s: dökvezet k, ifjúságvéd k Bekapcsolódunk ismét a Határtalanul pályázatba. érintett évfolyam :7. felel s: tagintézményvezet és helyettese, 7.évf. tanárai Fontos feladatunk a hatékony kapcsolattartás folytatása és a közös munka megszervezése a tagintézményekkel, tapasztalatcsere, jó gyakorlatok átvétele. felel s: tagintézményvezet és helyettese, tanárok A munkaközösség vezet k feladata nyomon követni a versenykiírásokat és a jelentkezési határid ket, tehetségsegít és egyéb pályázatokat. A tanulmányi versenyek között el nyt élveznek a minisztérium által meghirdetett tanulmányi versenyek. Saját szervezés versenyeinket az idén is megtartjuk. Jedlik matematika fizika, népdaléneklési és népdalillusztrációs verseny, sakkverseny. felel s: igazgatóhelyettes, munkaközösségvezet, könyvtáros, tehetségpont összeköt űélkit zéseink közé tartozik, hogy minden gyermek egyenl eséllyel kezdje meg iskolát, és az iskolarendszer ne növelje a társadalmi különbségeket, hanem a nehéz helyzetben lev knek is adja meg a felemelkedés lehet ségét. Ehhez az elváráshoz alakítva intézményünk megalkotta az esélyegyenl ségi intézkedési tervet, amelynek feladatait iskolánknak is végre kell hajtani. Ehhez kapcsolódva 1. és 5. évfolyamon a családlátogatásokat az osztályf nökök minden tanulónál elvégzik. felel s: tagintézményvezet és helyettese, ifjúságvéd k 77

78 78 Folyamatosan nyomon követjük tanítványaink körülményeit, igyekszünk segíteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet eken, ezt a munkát két ifjúságvédelmi felel s segíti. Különös figyelmet fordítunk az igazolatlanul hiányzókra. felel s: tagintézményvezet és helyettese, ifjúságvéd Tör dünk iskolánk elismertségével, hírnevével, otthont adunk a m vészeti nevelésnek, és gonddal rködünk zenei értékteremt munkánk színvonalán, méltóképpen emlékezünk jubileumi 35. évfordulónkra. felel s: tagintézményvezet és helyettese, tanárok 3. A 201ő/2016. tanév legfontosabb id pontjai Szeptemberi feladataink Nap Feladat Felel sök 28. aug Tanévnyitó értekezlet intézményvezet 1. Tanévnyitó ünnepély tagintézményvezet és helyettese Szül i értekezletek tagintézményvezet és helyettese, osztályf nökök 7. SZM alakuló értekezlet Dök 78. Papírgy jtés alsó Dök 910. Papírgy jtés fels Dök. els hét Naplók elkészítése of.k Tornaterem beosztása alsó/fels tagintézményvezet és helyettese, testnevel k Szakkörök,egyéb foglalkozások, tanszoba indítása tagintézményvezet és helyettese 11. SzM alakuló értekezlet Dök 12. Órarend véglegesítése tagintézményvezet és helyettese, Fejes Eleonóra 78

79 Munkatervek leadási határideje tagintézményvezet és helyettese Magántanulói, és felmentési kérelmek leadása of.k 18. Tanmenetek leadási határideje szaktanárok Alsósok fényképezés Lukácsné G.Á Új törzslapok elkészítése 1. és 5. évfolyamon tagintézményvezet helyettes 18. T zés bombariadó próba tagintézményvezet Októberi statisztika el készítése tagintézményvezet és helyettese Tankönyv elszámolás tk.felel s 30. Népmese Napja Haraszti Istvánné Els sök fényképezése Dök 79

80 80 Októberi feladataink Nap Feladat Felel sök 1. Törzskönyvek 1.5.évf. rögzítése tanítók 15. Id sek napja megemlékezés az Id sek Otthonában Csutak Gyöngyi Zenei világnap Gyenes A., Csutak Gy. Októberi statisztika leadása tagintézményvezet és helyettese 3. Állatok Világnapja kisállat bemutató Dök 6. Megemlékezés az Aradi vértanúkról of.k 10. Lelki egészség világnapja Ifj v. fel. Pályaválasztási el adás "Hogyan tovább?" iskolapszichológus Nevezések tanulmányi versenyekre szaktanárok Nyílt napok szervezése a középiskolákba ig.h., 8.of.k Pályaválasztási tájékoztatók rendelése könyvtáros Népdaléneklési verseny el készítése Karvezet k Alapítványi bál el készítése alapítvány kuratórium Középiskolák honlapján tájékoztatás a felvételi eljárásról tagintézményvezet és 20. helyettese 21. Fels s tankerületi népdaléneklési verseny 22. Október 23. nemzeti ünnep iskolai megemlékezés 24. pihen nap (bedolg. okt.18án) 22ig 8 évf. tanulók tájékoztatása a felvételi rendr l programterv szerint tanulmányi felel s 8.of.k tagintézményvezet, SZI SZÜNET helyettes Töklámpás kiállítás alsós Dök folyamatos Iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja 80 Haraszti I.

81 81 Novemberi feladataink Nap Feladat Felel sök Általános fogadóóra tantestület Munkaközösségi értekezlet (helyi) tagintézményvezet és helyettese 13. Középiskolák nyílt napjai 8.of. Ádám Jen Tagiskola 3ő. jubileumi ünnepség tagintézményvezet és helyettese 14. Szöveges értékelés 1.2.évf. oszt.f. 21. "Lombhullató" Alapítványi Bál kuratórium Munkaközösségi foglalkozás tagintézményvezet és helyettese 27. Egészségnap minden pedagógus SZM ülés (téli vásár el készítése) Dökök Ünnepek el készítése tagintézményvezet és helyettese, Dök. Vez.m sorfelel s Decemberi feladataink Nap Feladat Felel sök els hét Pályaválasztási szül i értekezlet tagintézményvezet és helyettese 1. AIDS elleni világnap Ifj.v 81

82 82 4. els s tanítók DIFERmérés befejezése Mikulás te derék öreg 4. Dök Diszkó Adventi ünnepkör dec.t l "Olvass velünk! "Országos m veltségi verseny 7.8 évf. Haraszti I.né szaktanárok májusig 8. 8.o. jelentkezés központi írásbeli felvételire tagintézményvezet, of.k 789. Lucanapi vásár Dök, Szm. Kézm ves játszóház alsós Dök Karácsonyi alkotóház fels s Dök Szakért i javaslat iránti kérelem leadása (autizmus, fejl.ped. értelmi fogy.) Karácsonyváró programok, alkotóház Dök Részvétel tanulmányi és sportversenyeken a szaktanárok kiírásoknak megfelel en Látogatás a középiskolákba (ütemezés szerint) 8.ofk 16. Központi írásbeli 8.o 8.ofk 17. KARÁűSONYI KONűERT ÉS M SOR m sorfelel s, karvezet k dec.18 TÉLI SZÜNET jan.4. Januári feladataink Nap Feladat Felel sök 11ig II. féléves tantárgyfelosztás elkészítése tagintézményvezet és helyettese 48. Félévi mérések el készítése, lebonyolítása szaktanárok Magántanulók oszt. vizsgája tagintézményvezet helyettes 82

83 tagintézményvezet és ALSÓS osztályozó értekezlet helyettese 12. FELS S osztályozó értekezlet tagintézményvezet és helyettese 2.hét Körzeti sakkverseny Görcsös Lászlóné 22. Első félév zárása, második féléves órarend leadása tagintézményvezet és helyettese 17. központi írásbeli felvételi 6.8. o ig.h., mk.vez 29. Félévi értesít k kiosztása of.k Központi írásbeli felvételi vizsgák 6.8.of.k Magyar Kultúra Napja m sorfelel s Részvétel körzeti, megyei tanulmányi versenyeken a szaktanárok 21. kiírásoknak megfelel en Statisztika el készítése tagintézményvezet és helyettese Pszichés fejl dés zavarai rendellenességének fejleszt ped. diagnosztizálása iránti kérelem beadása Februári feladataink Nap Feladat Felel sök 1. Alsós szül i értekezlet of. 2. Fels s szül i értekezlet of. 3. Félévi értekezlet tagintézményvezet és helyettese 4. Iskolai népdaléneklési és illusztrációs verseny 24. évf ének szakosok 10. Továbbtanulási lapok leadása helyben 8.ofk Zrínyi matematika verseny szaktanárok Tankerületi népdaléneklési verseny 2 Csutak Gyöngyi évfolyamosoknak 83

84 Jelentkezési lapok elküldése 8.ofk Valentinnap Dök Farsangi bál alsósoknak alsós Dök 16. Szóbeli felvételi vizsga 8.ofk 20. Farsangi bál fels söknek fels s Dök Részvétel tanulmányi versenyeken szaktanárok Munkaközösségi foglalkozás tagintézményvezet és 24. helyettese 25. Kommunista diktatúrák áldozatairól megemlékezés 25. Alsós népdaléneklési verseny 28. Tankönyvrendelés elkészítése of. könyvtáros Márciusi feladataink Feladat Felel sök Bod Péter Megyei KVT.verseny Haraszti I.né Jedlik regionális matematika verseny 3.8.o MMM. els hét Űeiskolázási szül i értekezlet az Egressyben ig.leend els sök Fényképezés 567 évf. Dök Nemzeti ünnep márc.15. (iskolai) m sorfelel s o. módosító adatlapok Nap Városi ünnepség, koszorúzás márc Jelentkezési sorrend módosítása 8.of.k 20. Víz világnapja Görcsös L.né 25. Iskolanyitogató nyíltnap(beiskolázás) leend els s tanítók, tagintézményvezet és 84

85 85 helyettese 20. Víz világnapjaprojektnap szaktanárok Megyei kémia verseny szaktanárok Foci körzeti verseny.i II KCS. Iskolai szépkiejtési verseny (alsófels ) Fotózás fels tagozat fels s Dök 23. Rákóczi emléknap (márc.27.) of Tavaszi szünet 29 SNI tanulók kontrollvizsgálati kérelmének fejl.ped. Ifj.v. beadása Szabó Z. Szépkiejtési verseny 31. Általános fogadóóra Áprilisi feladataink Nap Feladat Felel sök 47. Határtalanul Molnár Anna, Szarka Lászlóné 11. Költészet napja, megemlékezés Panyiczki Péter Attiláné 14. Tantestületi fogadóóra tantestület 15. Jedlik regionális fizika verseny MMM. 15. Els évf. szöveges értékelés kiadása els s tanítók 15. Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól of. 18. Észtör matematika verseny I. forduló szaktanárok 28. Dalos Találkozó szaktanárok 22. Föld napja megemlékezés földrajz szakosok 26. Középiskolai felvételr l értesítés tagintézményvezet 85

86 86 Májusi feladataink Felel sök Nap Feladat 1. Munka ünnepe tanítási szünet 26. Anyák napja osztálykeretben 13 évf. alsós tanítók 15. Tankönyvrendelés lezárása, "Olvasni Jó!"záró forduló Haraszti I.né Űemutató órák az 1. évfolyamon óvón knek els s tanítók Körzeti sakk bajnokság Görcsös L.né Els sök év végi felmérése (olvasás, szöv.értés, írás of. közepe helyesírás, matematika) 18. Idegen nyelvi mérés 20ig Nyilatkozatok leadása emelt szint órákra tagintézményvezet és helyettese 27. Választható tantárgyakról szóló szül i nyilatkozatok mk.vez. begy jtése of.k A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése testnevel k Gyereknap 25. OKÉV kompetenciamérés 6., 8. évfolyamon telephelyi koord. ig.h. foly. Év végi felmérések el készítése, lebonyolítása szaktanárok /16os tanévre egyéb foglalkozásokon való mk.vez. részvételi/felmentési igények felmérése foly. Tanulmányi kirándulások lebonyolítása of.k 29. GYERMEKNAPalsófels, tanítás nélküli DÖK munkanap 86

87 87 Júniusi feladataink Nap Feladat Felel sök Els Szül i értekezlet leend els sök szüleinek tagintézményvezet és hét helyettese 26ig Hangos olvasás, matematika, szövegértés mérés. évf. els s tanítók 3. Nemzeti összetartozás napja Haraszti Istvánné Erdei iskola 6.évf. ofk Osztályozó vizsgák megszervezése tagintézményvezet és 18. ig helyettese 9. tagintézményvezet és Alsós osztályozó értekezlet helyettese 10. Fels s osztályozó értekezlet tagintézményvezet és helyettese 11. Egésznapos /iskolaotthonos oktatás igénylésér l szül i mk.vez. nyilatkozatok begy jtése 15. Utolsó tanítási nap ig.h., mk.vez. 15. Ballagás tagintézményvezet és helyettese 17. tagintézményvezet és Fel nem vettek helyettese 18. BTM fejl. Naplók, tervek leadása fejleszt ped. 3. hete TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY, BALLAGÁS tagintézményvezet és helyettese 20. tagintézményvezet és Évvégi statisztika elkészítése helyettese, of.k Naplók, törzslapok kitöltése, lezárása Felvételt nem nyert tanulókról értesítés a tagintézményvezet Kormányhivatal felé helyettes 87

88 88 A választható tantárgyakról szóló szül i nyilatkozatok of.k begy jtése 20. tagintézményvezet Év végi beszámolók leadása helyettes Selejtezés tantestület 25. Tanévzáró értekezlet intézményvezet Augusztusi feladataink Nap Feladat Felel sök 19. Tanulók, szül k értesítése a javító vizsgák id pontjáról ig.h. Magántanulói kérelmek leadása mk.vez. 28. Els félév órarendjének elkészítése ig.h., mk.vez. 24 Javító vizsgák lebonyolítása szaktanárok Tankönyvosztás tk.felel s Szül i kérelmek osztályzás alóli mentesítéshez ig.h., of.k 26 4.hét A szorgalmi id A 2015/16. tanév els tanítási napja 201ő. szeptember 1. /kedd/ és az utolsó tanítási napja június 15. (szerda) A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap szeptember 1. (kedd). Utolsó tanítási napja: június 15. szerda. A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap. A szorgalmi id els féléve január 22ig tart. Az iskoláknak január 29ig kell értesíteniük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szül ket az els félévben elért tanulmányi eredményekr l. 88

89 Tanítási szünetek Az szi szünet október 23t l 201ő. november 01ig tart. A szünet el tti utolsó tanítási nap 201ő. október 22.(csütörtök), a szünet utáni els tanítási nap 201ő. november 2. (hétf ). A téli szünet december 19t l január 3ig tart. A szünet el tti utolsó tanítási nap 201ő. december 18.(péntek), a szünet utáni els tanítási nap január Ő. (hétf ). A tavaszi szünet március 24t l március 29ig tart. A szünet el tti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni els tanítási nap március 30. (szerda) Országos mérés, értékelés 1. osztályosok DIFER mérése 2015.december4. Év eleji, félévi és év végi diagnosztikus és szummatív mérések. Idegennyelvi mérés 6.és 8.évfolyamon: 2016.május18. Országos kompetenciamérés: 2016.május25. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: január 6. és június1. között Az1.osztályosokolvasásszövegértés,íráshelyesírás, matematika alapkészségének mérése május közepén év végi felmérés helyett Az Oktatási Hivatal május 25én szervezi meg szakért k bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejl désének vizsgálatát a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjed en. A mérés napja tanítási napnak min sül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. Idegen nyelvi kompetenciák országos mérése május 18. A tanuló eltér ütem fejl déséb l, fejlesztési szükségleteib l fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskoláknak október 12.ig kell felmérniük azon els évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 89

90 90 alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a kés bbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt el segít pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejl désvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatóknak október 31ig a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával kell jelenteniük a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 4.ig kell elvégezniük. Fizikai állapotés edzettség vizsgálat január 6. és június 1 között. A szorgalmi id alatt a tanítási napokon felül a nevel testület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyb l egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevel testület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az öt napot az alábbiak szerint használjuk fel: szakmai értekezlet félévi értekezlet szakmai értekezlet DÖK nap osztálykirándulás 90

91 Ünnepélyek, rendezvények: ESEMÉNY FELEL S Ünnepélyes tanévnyitó szept.1 Gyenes Anna Mária, Panyiczki Péterné Október 1. Zenei világnap Gyenes Anna Mária, Csutak Gyöngyi Október 6. Aradi vértanúk emléknapja osztályf nökök Október 23 nemzeti ünnep iskolai Molnár Anna, Teleki Györgyné megemlékezés Ádám Jen Iskola 3ő. jubileumi ünnepsége Mata Attiláné és tantestület Alapítványi bál nov. 21. Panyiczki Péterné Alapítvány kuratóriuma Advent, karácsonyi ünnepkör (vásár, Dök vezet k, Szm vezet k alkotóház) Gyenes Anna Mária, Csutak Gyöngyi Karácsonyi koncert és m sor dec.18. Gyenes Anna Mária, Teleki Györgyné, Haraszti Istvánné, Lukácsné Gaál Ágnes, 4. évf. tanítói Magyar kultúra napja jan.22. Haraszti Istvánné Farsangi bál (alsó/fels ) febr.12., febr.19.. Dök vezet k február 25. Kommunista diktatúrák osztálykeretben áldozatairól megemlékezés Március 15. nemzeti ünnep iskolai Szarka Lászlóné, Bodnárné Andó megemlékezés Katalin Márc. 23 Rákóczi emléknap osztálykeretben Húsvéti ünnepkör Dök vezet k Április 11. Költészet Napja Panyiczki Péterné Április 16. Holokauszt áldozatairól osztálykeretben megemlékezés Dalos Találkozó ápr. 28. Gyenes Anna Mária, Csutak Gyöngyi Anyák napja május 48. alsós osztálytanítók Június 4. Nemzeti összetartozás napja Haraszti I.né ballagás június 19. Gyenes Anna Mária, 7. o of.k 3.o of.k 91

92 Együttm ködések, továbbképzések, tájékoztatási rendszer A nevel munkát segít együttm ködések, szolgáltatások: Szül i Munkaközösség űsaládsegít, és gyermekjóléti szolgálat Egressy Űéni M vel dési Központ történelmi egyházak szakmai továbbképzések iskolapszichológus A tájékoztatási rendszer formái: tantestületi értekezletek vezet i értekezletek kib vített vezet ségi értekezletek iskolavezet ségi megbeszélések bejárati ajtó, hirdet tábla, faliújság diáktanácsülések iskolagy lések SZMgy lések Honlap 92

93 93 4. Ádám Jen Tagiskola 201ő2016. tanév versenyei Megjegyzés: A tanulmányi versenyek a versenynaptár szerint bonyolódnak. Az alábbi felmen rendszer tanulmányi versenyeken veszünk részt: Bolyai matematikaverseny Jedlik Ányos matematikafizikaverseny Simonyi helyesíróverseny Bod Péter könyvtárhasználati verseny Zrínyi matematikaverseny Angol megyei verseny Tiszán innendunán túl népdaléneklési verseny Kazinczy Szépkiejtési verseny Sportversenyek, diákolimpiák 5. Pályázati munka Anyagi forrásainkat az idén is pályázatokkal szeretnénk b víteni. Matehetsz gazdagító programpárok Határtalanul 7. évfolyam Útravaló ösztöndíjprogram Út a középiskolába (továbbtanulást segít ) Operakaland 201ő/2016. Űozsikprogram futball népszer sítéséért, tehetséggondozásért Sporteszközökre pályázat (floorball) MUNKATERV MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Munkaközösségek munkatervei: Gyermek és ifjúságvédelem Könyvtár Diákönkormányzatok, szül i munkaközösség Véd n 93

94 94 AZ ÁDÁM JEN TAGISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK MUNKATERVE 2015/16. tanév Készítette: Haraszti Istvánné I. HELYZETKÉP, M KÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK Az iskolai könyvtár m ködése az iskola pedagógiai programjához igazodva történik. A könyvtár tevékenységében jelen vannak a könyvtárszakmai feladatok, melyek a szorosabban vett könyvtári feladatokat ölelik fel, illetve a könyvtárpedagógia tevékenységi körébe tartozó munkák is. A tanév elején igazi kihívást jelent a tankönyvellátás megvalósítása, az ezzel kapcsolatos pénzügyiadminisztratív feladatok megoldása, a változó informatikai háttér megismerése, a feladatok megoldása. Könyvtárunk az iskolai élet szerves része, az önálló ismeretszerzés, m vel dés és szórakozás színhelye egyben. Az állomány elhelyezése szabadpolcos rendszerben történt, a könyvek könnyen hozzáférhet ek. Az elrendezésnél alapelv volt, hogy az igényeknek megfelel en önállóan is tudjanak kutatni, keresgélni a gyerekek. Ennek a rendszernek a hátránya, hogy néhány közkedvelt m lábra kelt, tartózkodási helye ismeretlen lett. A könyvtár bels részében kapott helyet a szépirodalom és a szakirodalom kisebbik része, valamint az olvasótér is itt lett kialakítva. A küls terem ad helyet a szakirodalomnak, a kézikönyvtárnak és a könyvtáros asztalának is. Az állomány nagysága szükségessé tette, hogy a kevésbé használt kiadványokat és a tankönyveket a folyosón található szekrényekbe helyezzem el. Az állomány nagy részét a szépirodalom teszi ki, de a szakirodalmi egység is jól használható. Sajnos folyóiratok, id szaki kiadványok beszerzésére már évek óta nincs lehet ség a sz kös anyagi helyzet miatt. Úgy érzem, szükség lenne egy jól m köd, egységes könyvtári programhoz csatlakozni, annak szolgáltatásait igénybe venni. Egy megfelel program nemcsak a feltárást és rögzítést segíti el, de a kölcsönzést is meggyorsítja, a tájékoztató munkát is sokkal hatékonyabbá teszi, az adminisztrációs tevékenységet pontosítja. 94

95 95 A kölcsönzés adminisztrálása füzetes formában történik, ez jól használható, számomra könnyen kezelhet. A könyvtári állomány rögzítésére leltárkönyvet és brosúraleltárt használok. A tanulói ingyenes könyveket külön rendszerben rögzítem. A könyvtári SZMSZ kidolgozása az elmúlt évben megvalósult, úgy érzem, mindenki számára használható, elfogadható és munkát könnyít egyszer sít rendszert dolgoztunk ki. II. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELADATAI A könyvtárszakmai feladatok/gy jteményfejlesztés, állománygondozás, olvasói kölcsönzésekkel kapcsolatos adminisztráció, helyben használat segítése, tájékoztatómunka, tartós tankönyvek beszerzése / mellett az iskolai könyvtárban nagyon fontos, kiemelt szerepet kell, hogy betöltsön a könyvtárpedagógiai tevékenység. Ilyen feladata könyvtári ismeretek oktatása, ütemterv alapján valamennyi évfolyamon és osztályban tananyaghoz kapcsolódó foglakozások tartása. Tanórán kívül legfontosabb az olvasóvá nevelés, a már olvasó gyerekek könyvtárban tartása, olvasói ízlésének fejlesztése, olvasási technikájuk fejlesztése. Lényeges a hátrányos helyzet gyerekek, a tanulásban akadályoztatottak könyvtárba szoktatása is, hiszen ebben a közegben mindenki megtalálhatja a számára megfelel és kielégít tevékenységi formákat. Lehet ez olvasás, tanulás, versenyekre való felkészülés, de akár csak csendes elmélyülés, rajzolgatás, képek nézegetése is. Soha nem szabad kirekeszteni, elküldeni az ide betér ket, mert el bb vagy utóbb csak könyvet fognak a kezükbe venni, de gyakran itt tudják az ket ért sérelmeket kibeszélni is. A könyvtári órákon az oktató nevel munka támogatása valósul meg. A foglalkozások vagy a tananyaghoz kapcsolódtak, vagy a könyvtárhasználatot segítethetik el. Ezeken az órákon a diákokat önálló tanulásra, ismeretszerzésre lehet késztetni. Az itt megoldott feladatok segítetik a tanulók eligazodását az információk sokaságába. A tanórán kívüli foglakozások egyegy jeles naphoz, népszokáshoz, versenyhez kapcsolódnak. Kiemelem a magyar népmese napját, a karácsonyi készül dést, a tavaszváró foglakozásokat. Ebben a tanévben is igyekszem bekapcsolódni diákjainkkal számos országos könyvtári, olvasási versenybe. Ezekre a versenyekre, vetélked kre a felkészülés egész évben folyamatos lesz. Ezek a tanulók rengeteget olvasnak, a könyvtárat tudatosan használják, ami segíti tanulmányi el menetelüket is, a szabadid hasznos eltöltésére ösztökéli ket. Emberi kapcsolataikat is építhetik a könyvek által. 95

96 96 A tehetséggondozás egyik területéhez tartozik a szép versek olvasása, a szavaló és szépkiejtési versenyekre való felkészülés is. Remélem, ebben az évben is sokan veszik igénybe a könyvtárat megfelel m vek kiválasztásához, a felkészüléshez. Az iskolai élet kiemelked eseményei, közösségformáló rendezvényei az ünnepi m sorok, megemlékezések. Sok olyan tanulót szeretnék megszólítani, akik eddig csak a rossz oldalukat tudták megmutatni, ezeken a szerepléseken viszont megvillanthatják tehetségüket, alkalmazkodnak egymáshoz, fejl dik személyiségük, sikerélményük lesz végre! Úgy gondolom az iskolai könyvtár a tehetséggondozás fontos színtere lehet, és kell is lennie. Távolabbi célom minél több tanuló bevonása az ilyen jelleg tevékenységbe. Szeretném, ha sok diákunkat sikerülne becsábítani a könyvek közé. Nagy nagy köszönet azoknak az alsós és fels s kollegáknak, akik ezt a munkámat segítetik céltudatos feladatok adásával, vagy csak azzal, hogy küldik a gyerekeket olvasni. Ha a kölcsönzésekre visszatekintek, éppen a hátrányos vagy a problémás gyerekek fordultak meg itt a legtöbbet. Az alsósok több m vet kölcsönöztek ki. A nagyobbak már regényeket, tudományos m veket, szakirodalmat is vittek, illetve a tanulásukhoz gyakran használták a könyvtár szakirodalmi részét. Célom, minél többen jöjjenek olvasni. Sajnos az is igaz, van olyan tanulónk, aki szinte be sem tette a lábát a könyvtárba. Távolabbi cél ezeknek a becsábítása és bent tartása érdekes feladatokkal, ismertetésekkel, programokkal. Nem m ködhet eredményesen egy létesítmény sem, ha elszigetel dik. Ezért tartom lényegesnek a jó kapcsolatok kiépítését és megtartását más iskolák könyvtáraival, könyvtárosaival, a város intézményeivel. Az elmúlt az évben is több közös programunk volt a városi könyvtárral. Szívesen mentünk rendezvényeikre, íróolvasó találkozóikra. A versenyekre való felkészüléskor számíthattunk segítségükre. A tagiskolák közös könyvtári m ködési rendszer szerint fognak az elkövetkez kben dolgozni. Ezért kellett az egységes dokumentációt kidolgoznunk. A tankönyvrendelés az évben újra nagy feladat elé állított mindannyiunkat, de közösen sikerült az útveszt kb l kikerülni, remélem, minden problémától mentesen tudjuk az új tanévet elkezdeni! Ez is egy csapatmunka volt! Az élet minden területén szükség van folyamatos megújulásra, fejl désre, tájékozódásra. Ezt segíti a kapcsolatok építése, a továbbképzéseken való részvétel. Az OPKM, a Könyvtáros Tanárok Egyesülete és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete sokszor támogatta munkámat. 96

97 97 A fels s Diákönkormányzat munkaterve 2015/2016es tanév Diákönkormányzat gyermek vezet je: Afonyi Johanna Folyamatos, egész évre vállalt feladatok: Saját faliújságot vezetünk, melyre a havi és jöv havi tervezett program fontos tudnivalói kerülnek hirdetésre. Az osztálytitkárokat folyamatosan tájékoztatjuk az éppen következ programokról havi rendszerességgel. Felel sök: havonta más más osztály és osztályf nökeik Havonta tervezett programjaink: Szeptember Újra szervez dtünk, megválasztottuk a tisztségvisel inket. Megterveztünk a célkit zések után fontosabb programjainkat. szi papírgy jtés lebonyolítása Részt vettünk a Szül i Munkaközösség ülésén programegyeztetés céljából Tájékoztatást adtunk az iskolai önértékelésr l. Október Faliújság aktualizálása Állatsimogató az alsósokkal November Gála támogatása az iskolánk 35 éves évfordulója alkalmából Mikulás diszkó /dec. Ő./ el készítése Téli vásár/ dec. 810/ el készítése Faliújság aktualizálása December Izgalommal várjuk a mikulást, ezen a napon mindenkit szaloncukorral ajándékoz meg a Mikulás. Mikulás diszkó lebonyolítása 97

98 98 Téli vásár lebonyolítása Feny fa vásárlása, díszítése Az aula karácsonyi díszbe öltöztetése Alkotó délután /dec. 18./ Faliújság aktualizálása Január A Diákönkormányzat munkájának féléves értékelése Iskola gy lés a tanulmányi versenyeken szép eredményeket elért tanulóknak Faliújság aktualizálása Február Faliújság aktualizálása Farsangi el készületek és a farsangi diszkó megtartása Március Faliújság aktualizálás Fotózás el ször a 8osoknak, majd kb. 12 hét múlva az 5., 6. és 7. évfolyamnak Április Tavaszi papírgy jtés szervezése, lebonyolítása Május Faliújság aktualizálása Színházlátogatás Miskolcra Gyermeknap Június Iskolagyűlés a tanulmányi versenyeken szép eredményeket elért tanulóknak A Diákönkormányzat munkájának éves értékelése Az év végi jutalomkönyvek és oklevelek megvásárlása Pénzügy: A megyei és országos tanulmányi versenyekre utazó gyerekek útiköltségét támogatjuk. Gyerekek megajándékozása: 98

99 99 mikulás, gyereknap alkalmával jutalmazás: tanulmányi, sport, kulturális versenyeken való részvételért és eredményeikért év végén. Molnárné Madar Mária Diákönkormányzatot segít tanár szeptember

100 100 POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁDÁM JEN TAGISKOLA ALSÓS DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MUNKATERVE 2015/ 2016os TANÉVRE KÉSZÍTETTE: Lukácsné Gaál Ágnes DÖK vezet I. Diákönkormányzat céljai és feladatai A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény által meghatározott jogokkal és feladatkörrel rendelkezik. Tevékenységét a jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi. A Diákönkormányzat összetartó, az iskoláját szeret közösséggé szeretné formálni a diákságot. Diákönkormányzat célja és feladata az iskola diákközösségének er sítése, egységben tartása,a szabadid minél hasznosabb eltöltése a diáktársakkal és az iskola nevel ivel. Továbbá: a diákok érdekképviselete, az iskola bels és küls kapcsolatrendszerének építésében és ápolásában anyagi lehet ségeihez mérten támogassa az iskola rendezvényeit, a kulturális és a sportéletet a jutalmazás változatos formáival a kiemelked tanulók, csoportok, osztályközösségek elismerése rendezvényekkel és ünnepélyekkel a régi hagyományok meg rzésével otthonos iskola kialakítása. 100

101 101 A diákönkormányzatot megillet javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlására alkalmas. Programjainkat 8 alsó tagozatos osztály tanulói részére szervezzük. Több rendezvényünk a fels tagozatosokkal közösen kerül megrendezésre. II. Tervezett programok Szeptember Tanévnyitón 1. osztályosok köszöntése ajándékkal szi hulladékgy jtés / 78910én/ SZM alakuló ülésen programok elfogadása,tisztségvisel k 1516án els osztályosok fényképezése Egyszer volt, hol nem volt címmel rajzverseny a népmese napja alkalmából összekapcsolva az iskola 35 éves évfordulójával Kiállítás az aulában Els iskolagy lés megtartása Október Nálatok, laknake állatok? Kisállatsimogató az állatok világnapja alkalmából / október 4./ Humoros Halloweenfigurák készítése, töklámpás kiállítás November Élj egészségesen! Egészséges életmódhoz kapcsolódó progra mok. Zöldség és gyümölcsszobrok" kiállítása Iskolánk jubileumi rendezvénye november 13án / 35 kívánság lufikban!/ Alapítványi bál / 19én / megrendezésének segítése December Városi Mikulás ünnepségekbe való bekapcsolódás / Mikulásvonat / 101

102 102 Iskolánkba jön a Mikulás 6án Mikulás diszkó a szül k szervezésében 2án/péntek/ Lucanapi karácsonyi vásár án/keddszerdacsütörtök/ Alkotónap 19én ünnepi hangulatban készül dés a karácsonyra Január Iskolagy lés: Els félév munkájának, eredményeinek értékelése Erdei iskolához pályázat Február Valentinnapi üzenetek Itt a farsang áll a bál Farsangi bál Március Tavaszi ünnepeink: N nap/ virágok/, márc. 1ő. ünnepi dekoráció készítése Lobogózzuk fel az iskolát! Színházlátogatás Miskolcon Április Tavaszi hulladékgy jtés Iskolagy lés Május A 24. osztályosok fényképezése Gyermeknap vidám programokkalmájus végén Erdei iskola? Június Iskolagy lés Tanulmányi és sportversenyek értékelése A kit n tanulók jutalmazása Folyamatos feladat: Az iskolai faliújság aktualizálása, programokról tájékoztatás, sikerek elismerése, az egyéb iskolai programok segítése. 102

103 103 Kazincbarcika, Lukácsné Gaál Ágnes DÖK vezet /alsós/ Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jen Tagiskola Szül i munkaközösségének munkaterve a 2015/2016as tanévre Terveink erre a tanévre: Szeptember: év eleji megbeszélés, tisztségvisel k újraválasztása SZM vezet ség tagjai: Karóczkai Tímea Oroszné Deák Dóra November. Mikulás diszkó el készítése, feladatok kiosztása Téli vásár szervezése December: Mikulás diszkó lebonyolítása dec.4. Téli vásár lebonyolítása dec.810. Május: gyermeknapi figyelmesség a gyerekeknek Június: pedagógusnap lebonyolításában való segítség A 4es és 8os szül k jelképes búcsúztatása szeptember 18. VÉD N I MUNKATERV Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jen Tagiskolája 2015/2016. tanév Brebánné Galán Ilona Pappné Farkas Erzsébet iskolavéd n k 103

104 104 AUGUSZTUS felkészülés a szeptemberi szül i értekezletekre középiskolákból kért iskolaegészségügyi törzslapok továbbítása tájékoztatók, nyomtatványok készítése a szül k és a tanulók számára, osztályokra lebontva a tanévben végzend iskolavéd n i tevékenységr l, véd oltásokról, vizsgálatokról iskolaegészségügyi törzslapok rendezése munkaterv aktualizálása egyeztetése iskolaigazgatóval, iskolaorvossal 1. osztályosok iskola egészségügyi kartonjainak felvétele, megírása SZEPTEMBER tisztasági vizsgálatfejtetvesség sz rése: iskola teljes létszáma, kisz rtek felvilágosítása (tanulószül ), állapotrendez désig ellen rzés, teend k megbeszélése osztályosok anamnézisének felvétele gondozási terv átadása a szül knek iskolaegészségügyi törzslapok rendezése osztályok, névsor szerint, hiányzó lapok kikérése, pótlása MMR véd oltás 6. osztályosoknak, Engerix Ű véd oltás 7. osztályosoknak, A véd oltások el tt el adás tartása a véd oltások fontosságáról, a megel zend betegségekr l: véd oltások megszervezése, szül i tájékoztatók kiosztása, oltás el tti vizsgálat, oltás lebonyolítása, oltási jelentés készítése, dokumentálás, pótoltások szervezése, véd oltások rögzítése az iskolaegészségügyi törzslapokon, oltási kiskönyvekben, hiányosságok pótlása 104

105 osztályosok véd n i sz r vizsgálata, illetve orvosi vizsgálata, eredmények dokumentálása, szül k tájékoztatása, teend k eltérés esetén, leletek begy jtése, regisztrálása részvétel testnevelési besorolás aktualizálásában OKTÓBER DTaP véd oltás 6. osztályosoknak HPV elleni véd oltás 7. osztályos lányok körében igény alapján A véd oltások el tt el adás tartása a véd oltások fontosságáról, a megel zend betegségekr l. véd oltások megszervezése szül i tájékoztatók kiosztása oltás el tti vizsgálat oltás lebonyolítása oltási jelentés készítése, dokumentálás pótoltások szervezése véd oltások rögzítése az iskolaegészségügyi törzslapokon, oltási kiskönyvekben, hiányosságok pótlása 2. és Ő. osztályosok véd n i sz r vizsgálata illetve orvosi vizsgálatában részvétel, eredmények dokumentálása, szül k tájékoztatása (véd n i lelet kiállítása), teend k egyeztetése eltérés esetén, leletek begy jtése, regisztrálása NOVEMBER 6. és 8. osztályosok véd n i sz r vizsgálata illetve orvosi vizsgálata, eredmények dokumentálása, szül k tájékoztatása, teend k eltérés esetén, leletek begy jtése, regisztrálása (véd n i lelet kiadása) 16 évesek véd n i státuszvizsgálata, eredmény kiadása 105

106 106 DECEMBER a sz r vizsgálatok alkalmával hiányzó tanulók vizsgálatának pótlása törzslapok áttekintése, hiányosságok pótlása hiányzó leletek kérése JANUÁR tisztasági vizsgálatfejtetvesség sz rés: iskola teljes létszáma, kisz rtek felvilágosítása (tanulószül ), állapotrendez désig ellen rzés, teend k megbeszélése távozóérkez tanulók egyeztetése, törzslapok kérése, küldése, szükség esetén pótsz rés végzése FEBRUÁR 2., Ő., 6., 8. osztályosok hallásvizsgálata, kisz rt tanulók szakorvoshoz történ irányítása, leletek begy jtése, dokumentálása, további teend k megbeszélése (az érzékszervi sz rés ideje függ a hallásvizsgáló készülék elérhet ségét l) MÁRCIUS 2., Ő., 6., 8. osztályosok hallásvizsgálata, kisz rt tanulók szakorvoshoz történ irányítása, leletek begy jtése, dokumentálása, további teend k megbeszélése (az érzékszervi sz rés ideje függ a hallásvizsgáló készülék elérhet ségét l) Engerix B (hepatitis Ű elleni) 2. véd oltás 7. osztályosoknak o véd oltások megszervezése o szül i tájékoztató kiosztása o oltóanyag beszerzése o oltás el tti vizsgálat o oltás lebonyolítása o oltási jelentés készítése, pótoltások 106

107 107 véd oltások rögzítése az iskolaegészségügyi törzslapokon, oltási könyvben, hiányok pótlása ÁPRILIS részvétel a 3., 5. és 7. osztályosok orvosi vizsgálatában mozgásszervi, eltérés esetén szakrendelésre irányítás, leletek összegy jtése, dokumentálás, további teend k megbeszélése 8. osztályos tanulók kartonjainak rendezése, tájékozódás továbbtanulásról tisztasági vizsgálatfejtetvesség sz rés: iskola teljes létszáma, kisz rtek felvilágosítása (tanulószül ), állapotrendez désig ellen rzés, teend k megbeszélése HPV elleni véd oltás 7. osztályos lányok körében második dózis A véd oltás el tt el adás tartása a véd oltás fontosságáról, a megel zend betegségekr l: véd oltások megszervezése, szül i tájékoztatók kiosztása, oltás el tti vizsgálat, oltás lebonyolítása, oltási jelentés készítése, dokumentálás, pótoltások szervezése, véd oltások rögzítése az iskolaegészségügyi törzslapokon, oltási kiskönyvekben, hiányosságok pótlása MÁJUS a következ tanévi testnevelési besorolás elkészítésében adminisztratív részvéte jelentés készítése a tisztasági vizsgálatokról törzslapok áttekintése, hiányzó vizsgálatok pótlása JÚNIUS iskolaegészségügyi jelentés elkészítése tanév lezárása, törzslapok rendezése 107

108 108 távozók törzslapjainak elpostázása, esetlegesen hiányzók pótlása iratrendezés A TANÉVBEN FOLYAMATOSAN VÉGZEND ISKOLAVÉD N I FELADATOK: Az iskola igénye szerint: űsecsem gondozási tanfolyam Els segély tanfolyam Testnevelés, gyógytestnevelés, iskolai helyiségek és környezet, étkeztetés ellen rzése Egészségnevelő előadások (18. osztály) Témák: egészséges táplálkozás (étrend, élelmiszer higiéne, stb.) mindennapos testmozgás, sport káros szenvedélyek (kábítószer, dohányzás, alkohol, játékfügg ség, számítógépfügg ség, mobiltelefonfügg ség) személyes és társas kapcsolatok (önismeret, társismeret, személyiség fejlesztés, problémamegoldás, konfliktuskezelés, döntéshozatal) személyi higiéné (fogápolás, intim higiéne, stb.) egészséges környezet (véd oltások, környezetvédelem, stb.) biztonságos környezet (családon belüli er szak, balesetmegel zés, els segély) barátság, szerelem, párkapcsolat, családtervezés (fogamzásgátlás, STD, abortusz, csecsem gondozás, stb.) Tervezett egészségnevelés félév félév Higiéne Egészséges táplálkozás Fogápolásszájhigiéne, fogászat Szabadid eltöltése Higiénefogmosás Egészséges táplálkozás, életmód Család Űalesetvédelem, betegségek megel zése 108

109 Jogok és kötelességek (iskola, Balesetvédelem család) Szabadid eltöltése Én és a családom (játék, vacsora) Férfin i szerepek Játékos személyiségfejlesztés Serdül kor: fiúk, lányok Konfliktuskezelés Prepubertás változásai Fiúkról fiúknak, lányokról lányoknak Káros szenvedélyek 6. Dohányzás, alkoholdrogprevenció Táplálkozás, testkép, egészséges életmód Serdül kori változások Barátság, szerelem Személyiségfejlesztés Els segély Szabadid eltöltése net, barátok stb. Fiúkról lányoknak, lányokról fiúknak Fogamzásgátlás Önértékelés zavarai, testkép (piercing, tetoválás, anorexia, stb.) Pappné Farkas Erzsébet iskolavéd n Brebánné Galán Ilona iskolavéd n 109

110 Árpád Fejedelem Tagiskola munkaterve A 2015/2016OS TANÉVRE Készítette: Hódosné Tatár Ildikó Eszter Tagintézményvezet szeptember

111 111 Űevezet A jó tanítás interaktív, egyénileg vonja be a gyereket a folyamatba, s minden érzékre hat, vagyis megfelel a gyerek személyiségének. Malcolm Gladwell Az iskolai munkaterv mellékletei: diákönkormányzati munkaterv, ifjúságvédelmi munkaterv. Ezek a dokumentumok szervesen beépítésre kerülnek a munkánkba. A munkatervekben szerepl programok az év során az elvárásoknak, igényeknek megfelel en, a nevel testület döntése alapján módosulhatnak. Csatolva a beszámolóhoz mindkét munkaterv. Helyzetelemzés A nyár folyamán az alábbi felújításokat, állagmegóvó munkálatokat végezték el intézményünkben: űsapadékvíz elvezet kialakítása a nagykapunál Helyettesi iroda kialakítása a tanárival szemben Emeleti Wű falak cseréjének el készítése, cseréje 2 tanterem lábazati k rakása 2 tanterem lábazatának folytatása az oszlopokon A Jókaiban végzett átköltözés miatt a betervezett munkák nem mindegyike készült el a tanév kezdésére, de folyamatosan igyekszünk folytatni a k rakást is. A fels szinten a 2. héten már elkészültek a folyosói padok, melyek a tanulók kulturáltabb elhelyezését szolgálja a szünetekben. Mindezen munkálatok elvégzése el segítette a tanév zavartalan indítását, egy esztétikus tanulási környezet kialakítását. A 2014/2015es tanév végén 1ő tanulónk javítóvizsgázott, 6 évet ismételt Ő f, osztályozó vizsgát tett, ebb l évet ismételt l f, 2 f sikeres különbözeti vizsgát tett külföldi tartózkodás miatt. Feltétlenül oda kell figyelnünk még mindig a nagyszámú bukás elkerülésére. A tanulók számára biztosított a megfelel számú felzárkóztató, differenciált és tehetséggondozó foglalkozás. Ebben a tanévben is minden kolléga éves tervet készít el, melyben kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a lemaradó tanulók felzárkóztatása, a bukások számának 111

112 112 csökkentése érdekében. Ennek ellen rzése a tagintézményvezetés feladata lesz. A naplókban rendszeresen elégtelen osztályzatot kapott tanulóknak nyomon követése, a javítási lehet ségek biztosítása, szül vel történ további konzultáció keresése. Nem mondhatunk le egyetlen tanulónkról sem. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Tantestületünkben, ebben a tanévben 30 pedagógus dolgozik. Távollév pedagógusaink: Baglyos Tibor, Klimonné Keser Katalin, Kummer Andrea, Űialkó Ildikó, Vargáné Gyenes Judit, Lukácsné Varga Csilla/ intézményi munkaterv szerinti/. Közösségünk egy új taggal b vült az el z tanévhez képest, Űátyi Kovács Ivett iskolatitkár személyében. Távozott l f pedagógus Feketénés Sándor Ildikó és Koósné űsépke űsilla iskolatitkár. 2 f pedagógiai asszisztensünk van: Mihalik Zoltánné és Terhes Nikoletta. Munkájukra nagy szükségünk van a tanulóink megsegítése érdekében is. Gyógytestnevelést tart heti 3 órában Toronyiné Fignár Emese, a 78. osztályosok külön beosztás szerint gyógyúszásra járnak majd a városi uszodába. Könyvtáros foglalkozást heti 4 órában Nyáriné Poór Andrea tart intézményünkben, munkáját segíti Szatmári Péterné a Kazinczyból márciusától kinevezésre került Hódosné Tatár Ildikó Eszter tagintézményvezet, munkáját Dávidné Encs Marianna segíti, szeptembert l, mint tagintézmény vezet helyettes. Az iskolaközi angol munkaközösségi feladatok ellátásával intézményünk pedagógusát Tóthné Űalogi Erzsébetet bízták meg. Az alsós képvisel nk Simon Katalin kollégan. 112

113 113 ALSÓS NEVEL K: Név: Kummer Andrea helyén Papp Judit 1.a osztályf nök Sz csné Űukovszky Julianna 1.a osztálytanító Báriné Oláh Katalin 1.b osztályf nök Képzettség: általános iskolai tanító, inf. m vterület általános iskolai tanító, gyógyped.. Évfolyamon tanít: általános iskolai tanító 1. általános iskolai tanító 1. Tóth Ágnes Kornélia osztálytanító 1.b Pintér Bertalanné 2. a osztályf nök általános iskolai tanító népm velés, technika, szakkollégium Klimonné K.Katalin helyén általános iskolai tanító L rincz Vanda testnevelés és sport 2.a m veltségi terület Demeter Gézáné osztálytanító 2. b nyelv szakkollégium, szakkollégium ének szakkollégium 2.b Köz.okt.vez.szakvizsga Molnár Zsuzsa osztálytanító 1.,2.,3.,4. népm velés osztályf nök Baglyos Tibor helyén gyakornok angol m v.ter.,orosz általános iskolai tanító, 3.a osztályf nök 2. általános iskolai tanító Heimné Gulyás Marianna Blitzer Csilla általános iskolai tanító, népm velés 3. szakkollégium általános iskolai tanító némettanár ,7.,

114 114 3.a Poór Andrea általános iskolai tanító, 3.b osztályf nök könyvtár szakkollégium Pacsai Matild 3.b osztálytanító 3. általános iskolai tanító népm velés 1.,2.,3. szakkollégium általános iskolai tanító Jávori Istvánné testnevelés Ő.a osztályf nök szakkollégium Lukácsné Varga Csilla helyén Erd si Edina 4.a osztálytanító általános iskolai tanító, német m v.ter általános iskolai tanító Simon Katalin Ő.b osztályf nök informatika m veltségi terület közm vel dés l.,2.,3,4. szakkollégium, tánc és drámapedagógus, általános iskolai tanító Dávidné Encs Marianna Tagintézményvezet helyettes 4. b gyógyped. szakkollégium, szociálpedagógus, 4. szakvizsgázott ped., tanügyigazgatási területen általános iskolai tanító népm velés szakkollégium, Hódosné Tatár Ildikó gyógypedagógus tanár, 2.,5.,6.,7., Tagintézményvezet inkluzív nevelés +BTM okleveles tanára, közoktatási vezet szakvizsga 114

115 115 FELS S TANÁROK Neve Jávori István ő.a osztályf nök Képzettsége Évfolyamon tanít történelemmagyar szakos általános iskolai 5.,6., tanár, népm vel oroszangol szakos Tóthné Balogi Erzsébet általános iskolai tanár ő.b osztályf nök okleveles középiskolai 3.,4.,5.,7.,8., angol tanár Berentés Andrásné 6. a osztályf nök Kónyáné Dona Éva 6. b osztályf nök Gáspár Zoltánné 7. a osztályf nök Somosiné Csík Zsuzsanna 7. b osztályf nök Gregus Ferenc 8. a osztályf nök Kiss Géza 8. b osztályf nök Müllerné Mészáros Judit történelemoroszangol szakos általános iskolai 17ig tanár matematikafizika szakos általános iskolai tanár 58ig matematika szakos tanár, általános iskolai 5.,78. pedagógiai tanár történelemének szakos általános iskolai tanár 5.,6.,7.,8. magyartörténelem szakos általános iskolai 6.,7. tanár matematika, informatika,technika 48. tanár okleveles középiskolai testnevel tanár, torna 13.,58. sportedz Motkó Zoltánné földrajzrajz szakos tanár

116 116 biológiatestnevelés Lehóczky Lászlóné szakos tanár, 58. földrajztestnevelés Vécsei László szakos általános iskolai 58. tanár (SöderbergPelles Orsolya) angol szakos nyelvtanár 5.,6.,7.,8. AZ ISKOLA EGYÉB FELADATKÖREI Sz csné Űukovszky Julianna Diákönkormányzatvezet k Berentés Andrásné Tankönyvfelel sök Heimné Gulyás Marianna az új tanévre Blitzer Csilla Somosiné Csík Zsuzsanna Gyermek és ifjúságvédelem Dávidné Encs Mariann Közönségszervez Molnár Zsuzsanna Balesetbiztosítás iskolatitkár Pályaválasztás 8. évfolyam osztályf nökei szaktanárok Szakleltár felel s tanítók Pedagógusaink közül négyen tanítanak át másik tagiskolába: Gregus Ferenc Pollack Mihály Iskola magyar 5 órában Somosiné Csík Zsuzsanna Ádám Jen Tagiskola ének 2 órában 116

117 117 SöderbergPelles Orsolya Ádám Jen Tagiskola angol 12 órában Motkó Zoltánné Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 13 órában Kiss Géza Pollack Mihály Általános Iskola 2 órában magántanulóhoz Lehóczky Lászlóné Pollack Mihály Általános Iskola 1 órában magántanulóhoz Hozzánk négy kolléga jár át tanítani: Hajde Éva Ádám Jen Tagiskola kémia 7 órában Hajde Vilmos Pollack Mihály Iskola történelem 6 órában Konyha Piroska Pollack Mihály Iskola német 9 órában Pónyi Zoltánné Dózsa György Tagiskola erkölcstan 3 órában Gégény Marianna Pollack Mihály Általános Iskola4,5 órában Szatmári Péterné Kazinczy Ferenc Tagiskola 3 órában Iskolánkban 16 tanulócsoportban folyik az oktatás, 8 alsó tagozatos és 8 fels tagozatos osztályunk van. A 2 iskolaotthonos osztályunk mellett 6 napközis csoportban foglalkoztatjuk a gyerekeket. 117

118 118 TANULÓI LÉTSZÁMOK Alsó tagozat: Létszám f Osztály 1. a b a b a b a 27 f 4. b 27 f ő0 f Ő2 f Ő7 f ő3 f 19Ő f Összesen Fels tagozat: Osztály Létszám 5. a 29 f +1 f magántanuló 5. b 30 f 6. a 28 f 6. b 2ő f + 1 f magántanuló 7. a ő2 f +1 magántanuló 23 f + 1 f magántanuló 7. b 2Ő f 8. a 23 f 8. b 16 f Összesen ő9 f +1 magántanuló Ő7 f + 1 f magántanuló 39 f 197 f + 3 magántanuló TÁRGYI FELTÉTELEK A 16 tanulócsoport oktatására 15 tanterem, 1 nyelvi labor, 1 számítástechnika szaktanterem, 1 tornaterem, 1 tornaszoba, csoportbontás esetén egy csoportszoba és a könyvtár áll a tanulók 118

119 119 rendelkezésére. Az iskolapszichológus esztétikus szobában várja a hozzáfordulókat. Az új számítógépeket és az interaktív táblákat folyamatosan karbantartjuk. Szükség esetén használjuk a hordozható MIMIÓ t, projektorokat, mely tovább lehet séget biztosít az interaktív tananyagok felhasználásához az interaktív táblával nem rendelkez tantermekben is. A mindennapos testnevelés ebben a tanévben már 8 évfolyamot érint, ennek következtében a tornaterem és a tornaszoba mellett az iskola udvarán található salakos futópályát és a kézilabdapályát is nagyobb mértékben használjuk testnevelés órák megtartására, mint az el z években. Szükség esetén kihasználjuk a KSK salakos pályáját is. A TANÉV F FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy megteremtsük a nyugodt tanulás és a következetes nevelés körülményeit. Jelszavunk: Tanulás, rend, fegyelem! Igyekszünk ehhez igazítva a legoptimálisabban megszervezni az nevel oktató munkát. A rend és fegyelem alapja, hogy mindenki ismerje, és következetesen betartsa és betartassa az iskola bels törvényeit (pl. Házirend, SZMSZ), szabályzatait. Ennek érdekében átdogoztuk az ügyeleti rendet, hogy még optimálisabb feltételrendszert alakíthassunk ki. Ennek visszaellen rzése folyamatos kell, hogy legyen. Kiemelt feladatunknak tartjuk az épület állagának megóvását. Ennek érdekében folyamatos bejárásokat szervezünk. Ezt a munkát a karbantartónk is segíti. Az új tanévben a köznevelési törvény által meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szükség van: az áttanítások következtében az órarend összehangolására, az iskolabusszal járók iskolába érkezésének és hazautazásának problémamentessé tételére, a 2015/2016os tanévben az 1.3.,57.. évfolyamokon a NAT 2012 alapján felülvizsgált helyi tanterv szerinti tanmeneteink aktualizálására, Önértékelés csoport beindítása a tanfelügyeleti ellen rzések koordinálása. Az intézményi önértékelés el készítése: Önértékelési csoport: Hódosné Tatár Ildikó Eszter, Gáspár Zoltánné, Kiss Géza, Tóthné Balogi Erzsébet. 119

120 osztályosok DIFER mérésére december 4., 18. évfolyamokon a mindennapos testnevelés megszervezésehelyi tanterv felülvizsgálatára, az intézményi étkezés körültekint megszervezésére, Kazinczysok befogadása Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon: május május 25. Országos szövegértés matematika mérés értékelés sikeres lebonyolítására 2016 januárja és június 1. között a tanulók fizikai állapotának és edzettségi vizsgálatának megszervezésére, HATÁRTALANUL pályázat megvalósítása ig, Összeg: Az 1. osztályosok olvasásszövegértés, íráshelyesírás, matematika alapkészségének mérésére május közepén a tanórán kívüli foglalkozásokhoz (szakkör, napközis, tanulószobai foglalkozás, sportfoglalkozás) foglalkozási terv készítése, a tanulószoba népszer sítésére, változatos szakköri foglalkozások megszervezésére, az Árpád 45 éves jubileumának méltó megünneplése külön terv alapján, sokszín, differenciált tanulói megsegítésre az egyéb foglalkozások keretében. OKTATÁSNEVELÉSI CÉLJAINK A kulcskompetenciák fejlesztése minden évfolyamon. Az idegen nyelvi és kommunikációs kompetenciák fejlesztése kiemelt szinten. Az idegen nyelvi képzés színvonalának megtartása. Új tanítási módszerek bevezetése az új eszközök használatával. Az IKT eszközök használatának minél szélesebb kör használata a tanítási órákon. Az informatikai népszer sítése. A matematika emelt szint képzésének népszer sítése. 120

121 121 A kompetenciamérésre és a nyelvi mérésre való felkészülés. A tanulók állóképességének fejlesztése, felkészülés az országos Fitt mérésre. Tehetséges tanulóink versenyekre való felkészítése, a lemaradók felzárkóztatása. Bukások számának további csökkentése. A tehetséggondozó foglalkozások célja: a tehetséges gyermek er s oldalának fejlesztése, egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefügg ) gyenge oldalainak kiegyenlítése, olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. A felzárkóztatás foglalkozások célja: a megismer, munkavégz, és alkalmazási képességek kialakítása, a felkészültségbeli hiányok pótlása, a kudarcélmények csökkentése, a gondolkodási képességek fejlesztése, a tantárgyi tartalmak elmélyítése, a bukások számának csökkentése. A szakkörök típusai: Hagyományos értelemben vett szakkörök az érdekl dés nélküli, közömbös tanulók érdekl d vé alakítása céljából szervez dnek. Orientációs szakkörök célja: az érdekl dést és tehetséget mutató tanulók sajátos képességeinek feltárása. Önképz körök a tehetséges tanulókat fejlesztik. A szakköri tevékenységek jellemz i: Lehet séget adnak a korszer tanulásszervezés elveinek és módszereinek alkotószellem alkalmazására. Tág teret nyújtanak a tantárgyi integráció, a problémamegoldás, a kreatív viszonyulás, az önálló tanulást kívánó tanítási módszerek és stratégiák megvalósításához. A hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekekkel való kiemelt tör dés, foglalkozás. Az el z év értékeléséb l meghatározandó célok 121

122 122 A kompetenciamérés eredményeinek ismeretében a tanulók szövegértési, logikai, kommunikációs készségeinek kiemelt fejlesztése. Eddigi eredményeink meg rzése, javítása. A tanulók motiváltságának er sítése a tanulás és az információszerzés területein. Az informatikai képzés népszer sítése az 1. évfolyamtól. A szül kkel kialakított szoros kapcsolat és hatékony együttm ködés fenntartása. A NEVELÉSI ÉV AKTUÁLIS CÉLJAI Oktatónevel munkánk középpontjában a gyermek áll. Minden iskolai tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy minden tanulónknak biztosítsuk: a használható tudást, az életkoruknak megfelel ismeretek elsajátítását, az alapkészségek (különösen az ért olvasás, matematikai eszköztudás) hatékony fejlesztését. Tanítási óráinkon alsó és fels tagozaton egyaránt a hatékony tanítási módszerek: differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulás, páros munka és csoportmunka, differenciált rétegmunka alkalmazása kerüljön el térbe. Tanulóink eredményes felkészülését, önálló ismeretszerzését helyes tanulási szokások ismertetésével, kialakításával segítjük. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az Erkölcstan/Hités erkölcstan megnevezést használja. 13. és 57. évfolyamokon az Erkölcstan/Hités erkölcstan tantárgy értékelése és min sítése a Nkt. őő. (2)(3) vagy (Ő) bekezdésének megfelel en az iskola PPban meghatározottak szerint történik. A Hités erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hitoktató, hittantanár vezeti, az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a Hités erkölcstan oktatással kapcsolatos további 122

123 123 adminisztrációt az egyházi jogi személy által az Nkt. 35. (4) bekezdése szerint foglalkoztatott hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján minden tanítási órát követ tanítási nap végéig az osztályf nök végzi el. Fontos feladatunk a tehetségnevelés, tehetséggondozás, tanulóink felkészítése a különböz szint szaktárgyi, kulturális és sportversenyekre. TANULÓINKAT AZ ALÁBBI VERSENYEKRE KÉSZÍTJÜK FEL: Alsó Fels Tankerületi fels s népdaléneklési és népmese illusztrációs verseny október 21. Angol szavalóverseny Angol szavalóverseny november november 12. Vaskó Katalin rajzverseny Vaskó Katalin rajzverseny november november Körzeti sakkverseny Körzeti sakkverseny január január Biológia verseny január Kémia verseny január 123

124 124 Tankerületi alsós népdaléneklési verseny február 25. Zrínyi matematika verseny megyei forduló Zrínyi matematika verseny megyei február forduló február Alsós angol idegen nyelvi verseny március 3. Jedlik Ányos regionális matematika verseny március 4. N napi teremfoci N napi teremfoci március március Nemzetközi Kenguru matematika verseny Nemzetközi Kenguru matematika megyei forduló verseny megyei forduló március március Színes Paletták rajz verseny Színes Paletták rajz verseny március március Nemzetközi matematika verseny megyei forduló március RG Diákolimpia RG Diákolimpia március vége március vége Alsós tankerületi matematika verseny Fels s angol tankerületi verseny 124

125 április április 6. Dalostalálkozó Jedlik Ányos regionális fizika 2016.április 28. verseny 2016.április 15. Észtör matematika verseny Észtör matematika verseny 2016 április április 14. Helyesíró verseny alsó tagozat Fels s infomatematika verseny 2016.április április 27. Dalostalálkozó április 28. Mészáros György magasugró verseny 2016 április Gárdonyi m veltségi vetélked Gárdonyi m veltségi vetélked május május A kialakult hagyományok szerint (az alsó tagozatos matematika verseny kib vítése) az idén versenyek rendezését az iskolai munkaterv szerinti lebonyolítását vállaljuk. Nevelés terén arra törekszünk, hogy tanulóink vigyázzanak környezetük állapotára, képesek legyenek közösségi kapcsolatok kialakítására, betartsák a legalapvet bb illemszabályokat. Segítjük az újonnan belép tanulók beilleszkedését. Er sítjük tanulóinkban a tudatos környezetvédelemmel kapcsolatos elhivatottságot. Segítjük iskolánk tanulóit az egészséges életmód kialakításának megvalósításában. 125

126 126 Az egészséges életmódra nevelés terén szorosan együttm ködünk az iskolaorvossal, a fogorvossal és a véd n vel. A magatartási problémák kezelésében továbbra is együttm ködünk az iskolapszichológusunkkal, szakszolgálatokkal. Gyakori az esetmegbeszélés és a szül kkel történ egyeztetés a problémák mihamarabbi megoldása érdekében. A CÉLOK ELÉRÉSÉT BIZTOSÍTÓ SZERVEZÉSI FELADATOK Réteg szül i értekezletek megtartása, az emelt szint nyelvi és sávos matematika és magyar képzés el segítése, valamint a reális pályaválasztási lehet ségek segítése céljából. Határid : 201ő. november (8. évfolyam) és március (3. évfolyam) Felel s: tagintézményvezet és helyettese, szakos tanárok Tanulóinknak közös, szervezett szabadid s programokat biztosítunk. Délutánonként évfolyamszint teadélutánok, vetélked k, sportprogramok szervezése az osztályf nökök összefogásával, valamint a hagyományos diákönkormányzati programok, pl. diszkók, karnevál, stb. jó alkalom a közösségformálásra. Ebben az évben a 45. évforduló méltó megemlékezése kapcsán változatos programokkal b vítettük e lehet ségeket. /külön programterv/ Határid : folyamatos Felel s: osztályf nökök, DÖKvezet k Napköziseink a hatékony tanulás, a megfelel étkeztetési szokások megismerése mellett kulturális, sport, játékfoglalkozásokkal, esetleg csoportközi foglalkozásokkal teszik még változatosabbá a délutáni id töltést; megakadályozva ezzel is a lemorzsolódást. A tanórán kívüli foglalkozásokhoz (szakkör, napközis, tanuló szobai foglalkozás, sportfoglalkozás) foglalkozási tervet kell készíteni! Határid : folyamatos Felel s: napközis csoportot vezet pedagógus, egyéb foglalkozásokat vezet k. A lassúbb ütemben haladó, tanulási nehézségekkel küzd tanulóinkat készség és képességfejleszt, valamint gyakorló feladatokkal segítjük tanórán és felzárkóztató, fejleszt foglalkozásokon. Határid : folyamatos 126

127 127 Felel s: tagintézményvezet és helyettese, tanárok, tanítók A bukások számának csökkentése érdekében következetesebb felzárkóztatás. Határid : folyamatos Felel s: tagintézményvezet és helyettese, tanárok, tanítók Felmérjük azon 1. osztályos tanulóink körét, akiknél az óvodai jelzés, illetve az iskolakezdés óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni, és ezért az osztályt tanító e tevékenység meglapozásához szükségesnek tartja a Diagnosztikus fejl désvizsgáló rendszer alkalmazását. Határid : 201ő. október 1ő. felmérni december 4. teszt felvételének határideje Felel s: tagintézményvezet helyettes, 1. osztályos tanítók Idén is megszervezzük leend 1. osztályosaink részére beiskolázási programunkat (nyílt nap). Határid : március Felel s: Tagintézményvezet és helyettese, tanítók Nyolcadik osztályosaink pályaválasztását az eddigi jó hagyományok szerint szervezzük. Pályaválasztási tájékoztató el adás Pogonyi Ildikó segítségével, füzetek rendelése. Nyílt napok látogatása középfokú intézmények szervezése szerint. Határid : 201ő. október Felel s: tagintézményvezet és helyettese, 8. osztályos osztályf nökök PÁLYAVÁLASZTÁS Tevékenység Felel s Határid 127 Érintett

128 okt. 20 nyolcadikos tanulók okt. nov. nyolcadikos tanulók Tagintézményvezet, december 1. szül k nyolcadikos hete Pályaválasztási tájékoztatókat a nyolcadikos középiskolák közzéteszik osztályf nökök honlapjukon és a KIRben, melyr l az ált. isk. tájékoztatja a tanulókat. Nyílt napok látogatása a Tagintézményvezet, középfokú intézményekbe nyolcadikos osztályf nökök Pályaválasztási szül i értekezlet osztályf nökök Jelentkezés a központi írásbelire dec. 08. tanulók febr. 12. szül k, tanulók Tagintézményvezet és febr. 12. osztályf nökök nyolcadikos osztályf nökök Jelentkezési lapok kitöltése nyolcadikos osztályf nökök Jelentkezési lapok továbbítása helyettese, nyolcadikos osztályf nökök szül k, tanulók Jelentkezési sorrend módosítása nyolcadikos márc. 16 Módosító adatlap megküldése a osztályf nökök márc. 18ig A felvételr l vagy elutasításról Tagintézményvezet, ápr. 26. szül k, tanulók szóló értesítések megérkezése nyolcadikos jún.17. osztályf nökök Felvételi Központnak osztályf nökök A fel nem vett tanulókról értesítés igazgató, küldése a lakóhely szerint igazgatóhelyettesek illetékes járási hivatalnak valamint az állami intézményfenntartó központ részére. 128

129 129 Űeiskolázással kapcsolatos teend k ütemterve Tevékenység Felel s Határid Érintett Beiskolázási program intézményvezet, október 30. intézményvezet, intézményvezet elkészítése, közzététele a intézményvezet honlapon helyettes A tanköteles tanulók intézményvezet nov. 28. kormányhivatal, intézményvezet intézményvezet dec.30. kormányhivatal, intézményvezet Űeiskolázási igényfelmér intézményvezet, febr. 27. lap felülvizsgálata intézményvezet márc.12. hete Leend els sök szülei helyettes névsorának megérkezése a kormányhivataltól A kormányhivatal által meghatározott beiskolázási körzetek aktualizálása helyettes Űeiskolázási szül i intézményvezet, értekezlet intézményvezet helyettes A beiskolázási tájékoztató intézményvezet márc. 2. hete óvón k, elkészítése, eljuttatása az szül k helyettes óvodába Nyílt nap az iskolában Tagintézmény március 3.4. hete Leend els sök és szüleik vezet k, leend els s tanítók Űeiskolázási igényfelmér Iskolatitkárok április 2. hete szül k lap sokszorosítása, a nyílt napon való kiosztása A beíratás el készítése, intézményvezet ápr. 2. hete nyomtatványok helyettes sokszorosítása 129

130 130 A beíratás megszervezése intézményvezet ápr. 3. hete helyettes intézményvezet A beiratkozott tanulók május 1. hete Beiratkozott tanulók és szüleik osztályba sorolása Osztálynévsorok intézményvezet május 1. hete közzététele az iskolai helyettes Iskolatitkárok honlapon, hirdet táblán Szül i értekezlet a Els s tanítók augusztus 4. hete szül k jövend els sök szüleinek Egészségnevelési programunk megvalósításában iskolai véd n nk segítségét fokozottabban vegyük igénybe (egészségügyi felvilágosítás, egészséges táplálkozás, délutáni programok). Folyamatosan figyelünk a helyes testtartásra, gyógytestnevelés megszervezése. A mindennapos testnevelésen kívül a mozgás lehet ségének biztosítása tömegsport foglalkozások keretében. Határid : folyamatos Felel s: osztályf nökök, testnevel k A nehezen nevelhet, problémás magatartású tanulók esetében számítunk az iskolapszichológus segítségére. 14. évfolyamon jelzések megtétele, egyeztetés Határid : folyamatos, 201ő novembere Felel s: minden osztályf nök, Csízi Orsolya iskolapszichológus Környezetvédelmi programunk keretében megemlékezünk a Föld napjáról, a víz világnapjáról. Nagy figyelmet fordítunk közvetlen környezetünk, a tantermek, folyosók, mosdók, udvar tisztaságára, a berendezések állagmegóvására. Tudatosítjuk tanulóinkkal, hogy a szándékosan okozott kárt meg kell téríteni! Határid : folyamatos Felel s: osztályf nökök, illetve minden pedagógus 130

131 131 Ifjúságvédelmi felel seink napi kapcsolatban állnak az osztályf nökökkel, akik jelzik, hol van szükség segítségre, megel zésre. Feladataikat külön munkatervben ütemezik, mely része e munkatervnek. A gyermek és ifjúságvédelmi munka eljárásrendje: A kapcsolattartás módja: Az iskola pedagógusa, (els sorban az osztályf nök) felhívja a gyermek és ifjúságvédelmi felel s figyelmét a problémára. A gyermek és ifjúságvédelmi felel s írásban jelzi a űsaládsegít és Gyermekjóléti Szolgálatnak az esetet. Dokumentálás: Levelezések, határozatok, az intézmény jelzése és a gyermekjóléti szolgálat visszajelzése iktatásra kerül. A családlátogatás: Ténye, id pontja a naplóba kerül bejegyzésre. (of., érintett ped. végzi) Feljegyzés készül róla (gyermekés ifj.védelmi felel s, érintett ped. végzi) Esetmegbeszélések: Ténye, id pontja a naplóba kerül bejegyzésre (of., érintett ped. végzi) Feljegyzés készül róla (gyermekés ifj.védelmi felel s, érintett ped. végzi) Határid : szeptember 14. ill. folyamatosan Felel s: Dávidné Encs Marianna Somosiné Csík Zsuzsanna A központi mérésekre minden évfolyamon folyamatosan készítjük fel tanulóinkat. Az eddigiekhez hasonlóan a 6., 8. évfolyamon lesz központi mérés: olvasásszövegértés, matematika eszköztudás és idegen nyelvb l. Határid : május 18, 2ő. Felel s: a 6., 8. osztályban tanító pedagógusok A szül kkel rendszeresen találkozunk, összehangoljuk a feladatainkat. Nagyon fontos feladatunk a szül kkel való jó kapcsolat megtartása. Iskolánknak legjobb reklám az elégedett szül. Módjai: o SZM választmányi ülések 131

132 132 o Szül i értekezlet (az ő. osztályokban az els szül i, iskolapszichológus tájékoztatója) o 8. osztály pályaválasztási szül i értekezlete o Réteg szül i értekezletek (szükség esetén) o Fogadóórák (2015. november 24. és április 19.), ezen kívül minden nevel megjelölt heti 1 órát, amikor fogadja az érdekl d szül ket. o Nyílt órák megszervezése januárban minden osztályban o Családlátogatás (1. és 5. évfolyamon minden családhoz elmegy az osztályf nök, a többieknél szükség esetén) o Leend 1. osztályosoknak augusztus végén iskolakezdés el tti szül i értekezlet. o Rendezvényeinkre, ünnepélyeinkre is meghívjuk a szül ket. Határid : folyamatos Felel s: Tagintézményvezet és helyettese, Űerentés Andrásné, Sz csné Űukovszky Julianna TANÓRÁKON KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK Szakköreinket, tanórán kívüli, illetve egyéni foglalkozásainkat tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, differenciálásra, a központi mérésekre és versenyekre való felkészítésre fordítjuk. Pedagógusaink 26,5 óra differenciált foglalkozást, 17 óra szakkört, 2 óra énekkart, 9 órában tömegsport foglalkozást, 17 órában BTMes fejlesztést, 9 óra felzárkóztató és 14 óra tehetséggondozó foglalkozást tartanak ebben a félévben, mely lehet séget biztosít kit zött céljaink megvalósításában. MÉRÉSI TERV Bemeneti, diagnosztizáló mérések a tanév elején, melyeket százalékosan értékelünk. BTMes tanulók esetén bemeneti vizsgálat, tájékozódó felmérés szükség esetén. 1. osztályosok DIFER alapján történ mérése 201ő. december 6ig. 6., 8. évfolyamokon országos kompetenciamérés olvasási szövegértési és a matematikai május 25. és angol nyelv alapkészségek terén május

133 osztályosok olvasás szövegértés, írás helyesírás, matematikai alapkészségek mérése 2016 májusában. Év eleji, félévi és év végi diagnosztikus és szummatív mérések precíz vezetése, reflexiók elkészítése január 5. és június 1. között országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFITT) alapján 5.8. évfolyamon. ELLENÖRZ MUNKA Ellen rz munka az iskolai munka egészére kiterjed. Feladata: a problémára felhívni a figyelmet, javítani a hibát, az eredményes jó módszereket terjeszteni. Az ellen rzés nyílt, el re tervezett, de lehet szúrópróbaszer is. Az ellen rzés színterei: Tanítási órák, napközis foglalkozások Adminisztrációs munka (osztálynaplók, tájékoztató füzetek, anyakönyvek, tanmenetek, munkatervek) Tanórán kívüli foglalkozások és egyéb tevékenységek Tanulói produktumok (füzetek, témazáró dolgozatok) Ellen rzési feladatok Id keret Felel s Naplók megnyitása Tanmenetek tagintézményvezet és Napközis csoportok foglalkozási terveinek Szeptember helyettese ell. munkaközösségvezet Tanítási órán kívüli érintett pedagógusok tevékenységek 133

134 134 foglalkozási tervei Tömegsportok foglalkozási tervei BTMes tanulók egyéni fejlesztési tervei Osztálynaplók, szakköri naplók, Folyamatosan minden tagintézményvezet és napközis naplók hónap végén helyettese Október tagintézményvezet és Folyamatosan helyettese ellen rzése Törzslapok Ügyeleti rend m ködése Tantermek tisztaságának tagintézményvezet és November helyettese ellen rzése Ebédelési rend ellen rzése Folyamatosan Félévi értékelés dokumentumainak Tanulói füzetvezetés helyettese tagintézményvezet és Január helyettese ellen rzése Pontos órakezdés tagintézményvezet és Folyamatos, tagintézményvezet és Február helyettese Folyamatosan Március tanítók, tanárok, tagintézményvezet és helyettese Tanítási órák Önértékelési terv szerint tagintézményvezet és látogatása Április helyettese Napközis foglalkozások tagintézményvezet és Május helyettese látogatása 134

135 135 tagintézményvezet és Naplók, bizonyítványok, Június helyettese, érintett törzslapok pedagógusok A NEVEL MUNKÁT SEGÍT PARTNEREINK iskolapszichológus iskolaorvos véd n gyógytestnevel utazó gyógypedagógus Pedagógiai Szakszolgáltató fejleszt pedagógusai iskolarend r iskolafogász Mezey Kulturális Központ Barcika Art egyházak képvisel i óvón k szül k Kiemelt feladatunk a maradéktalan jó kapcsolat további fenntartása és egymás munkájának hathatós segítése, tanulóink érdekében. A NEVEL MUNKÁT SEGÍT TOVÁŰŰKÉPZÉSEK Kötelez és választott továbbképzéseken való részvétel Szakmai napok programjain való részvétel Intézményközi munkaközösségi foglalkozásokon való részvétel IKT eszközök oktatásban való alkalmazása Hospitálások ESEMÉNYNAPTÁR A 2015/16os tanév rendje: A tanítási év első tanítási napja szeptember 01. (kedd) 135

136 136 A tanév záró napja: június 15. szerda A tanítási napok száma 181 nap, 36 hétre tervezve A tanítási év első féléve január 22ig tart. Iskolánk január 24ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szül ket az els félévben elért tanulmányi eredményekr l. A tájékoztatók kiosztása: január 24ig. Az őszi szünet október A szünet el tti utolsó tanítási nap 201ő. okt. 22. csütörtök A szünet utáni els tanítási nap 201ő nov. 2. hétf A téli szünet dec A szünet el tti utolsó tanítási nap 201ő dec. 18. péntek A szünet utáni els tanítási nap jan. Ő. hétf A tavaszi szünet márc A szünet el tti utolsó tanítási nap márc. 23. szerda A szünet utáni els tanítási nap márc. 30. szerda Országos kompetencia mérés: május 18 és 25. Fizikai állapot és edzettség vizsgálat: 2016 januárja és június 1. között. 136

137

138 138 AUGUSZTUS Programok Javítóvizsgák, osztályozó vizsgák lebonyolítása Tantermek berendezése, dekorálása Parafatáblák, üvegtárlók dekorálása a folyosókon Határid Felel sök tagintézményvezet és aug. 27. helyettese, vizsgáztató pedagógusok aug. 29. minden pedagógus aug. 29. tanítók tagintézményvezet és Tanévnyitó m sor szept. 1. helyettese,1. és 4. tanítók SZEPTEMBER Programok Határid Felel sök Órarend összeállítása szept. 1. tagintézményvezet szept. 1. osztályf nökök szept. 1. osztályf nökök szept. 1. tagintézményvezet T zés balesetvédelmi oktatás Naplók megnyitása A kötelez órában lév szakkörök, egyéni és tanórán kívüli fogl. szervezése, beindítása Ügyeleti és ebédeltetési beosztás elkészítése Szül i értekezlet témáinak összeállítása Szül i értekezletek megtartása szept szept szept. 1. és 2. hete 138 tagintézményvezet és helyettese tagintézményvezet helyettese osztályf nökök

139 139 tagintézményvezet Fogadóórák megjelölése szept. 9. helyettes. minden nevel Sz csné Űukovszky SZM választmányi ülés szeptember 17. Julianna, Berentés Andrásné, tagintézméyvezet T zriadó Munkaterv összeállítása, leadása Tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése, leadása Családlátogatás megkezdése szept. 18ig szept augusztus vége 1. és 5. évf. szept. vége osztályf nökök szept. Határtalanul pályázat szeptember vége el készítése Munkaközösségi foglalkozás: az éves munkaterv helyettese minden pedagógus foglalkozások beindítása megvalósításának tagintézményvezet és szept. 20. SNI és BTMes tanulók adminisztrálása, fejleszt tagintézményvezet szeptember vége elfogadása fejleszt ped. gyógypedagógus tagintézményvezet, résztvev nevel k tagintézményvezet és helyettese OKTÓBER Programok Zenei Világnapiskolarádión keresztül Osztálystatisztikák elkészítése Határid okt okt. 1. Állatok Világnapja alkalmából terméskép/báb október kiállítás 139 Felel sök Berentés Andrásné Árpád Rádió osztályf nökök tagintézményvezet helyettes, tanítók

140 140 Okt. 6i ünnepi megemlékezés iskolarádión okt. 6. keresztül Berentés Andrásné Árpád Rádió Évadnyitó diszkó október DÖK Szakmai nap október 18. tagintézményvezet Jávori István Okt. 23i ünnepi m sor okt. 22. Somosiné Csík Zsuzsanna 1. évfolyamon problémás gyerekek sz rése Töklámpás és terméskép kiállítás Papírgy jtés okt okt október tagintézményvezet helyettes, tanítók tagintézményvezet helyettes, tanítók DÖK Demeter Gézáné Min sítés 2015 okt. 20. Hódosné Tatár Ildikó Eszter Önértékelés 2015 terv szerint folyamatosan BECS tagok NOVEMBER Programok Körzeti angol fels s szavalóverseny Fogadóóra Negyedéves szöveges értékelés az 1. évfolyamon Fels s iskolai népdaléneklési verseny Nevezés a körzeti népdalversenyre Határid Felel sök november 5. Tóthné Balogi Erzsébet nov. 24. minden pedagógus nov. 15. els s tanítók tagintézményvezet nov. közepéig helyettes, Somosiné Csík Zsuzsanna nov. 3. hete 140 tagintézményvezet helyettes

141 os tanulók pályaorientációs tanácsadó vizsgálata november eleje iskolapszichológus november 8.os osztályf nökök Véd n i terv alapján DÖK, véd n Hogyan tovább? 8. osztályosok nyílt napokon való részvétele Egészségügyi vetélked Nevezés a Vaskó Katalin rajzversenyre Megyei angol prózamondó verseny Megyei angol szövegértési verseny 2015 novembere tagintézményvezet helyettes november angol szaktanárok november eleje angol szaktanárok Simon Katalin, Tóthné Min sítésre jelentkezettek portfólió készítése Balogi Erzsébet, Kiss november 30ig Géza, Motkó Zoltánné, L rincz Vanda, Dávidné Encs Marianna Szakmai nap 2015 november 23. tagintézményvezet DECEMBER Programok Mikulás osztálykeretben, mikulás diszkó Nevezés a Mikulás kupára Határid k Felel sök dec. 4. tanítók, DÖK dec. Vécsei László tagintézményvezet Luca nap megszervezése dec. 12. helyettes, DÖK, m sorért felel s tanárok 8. osztályosok továbbtanulásával december 8. kapcsolatos teend k DIFER mérés megírása dec nyolcadikos osztályf nökök els s tanítók

142 142 Karácsonyi vásár dec DÖK, SZM, osztályf nökök Tóth Ágnes Kornélia Karácsonyi ünnepi m sor dec tagintézményvezet és helyettese Karácsonyi rendezvény dec. 18. Ádám Jen Tagiskola tagintézményvezet JANUÁR Programok Határid Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról Berentés Andrásné, jan. 21. iskolarádión keresztül január 22. I. félév Félévi bizonyítványok vége kiosztása január 29. Osztályozó értekezlet január összeállítása Központi írásbeli felvételi a évf. tanulóinak Humorkirályválasztás jan. 20. osztályf nökök tagintézményvezet tagintézményvezet helyettes január 6. és 8. osztályf nökök január DÖK Következ évi tankönyvrendelés Jávori István, Gregus Ferenc Félévi szöveges értékelés Szül i értekezlet témáinak Felel sök január 20. megbeszélése tankönyvfelel s, minden pedagógus FEBRUÁR Programok Határid k Felel sök Félévi értekezlet megtartása január tagintézményvezet tagintézményvezet Félévi értekezlet 2016 február 8. Dózsa György Tagiskola 142

143 143 Szül i értekezlet megtartása február 1. hete Farsang február Iskolai alsós népdaléneklési verseny osztályf nökök tagintézményvezet és helyettese,dök tagintézményvezet febr. 1 hete helyettes, tanítók, Somosiné Csík Zs. Megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatairól febr. 25. Berentés Andrásné Árpád Rádió iskolarádión keresztül Nevezés a megyei Zrínyi Ilona matematikaversenyre Nevezés a tankerületi alsós népdaléneklési versenyre febr febr. 2. hete tagintézményvezet helyettes, mat. tanárok tagintézményvezet helyettes éneket tanítók A 8.os tanulók felvételi jelentkezési lapjainak február os osztályf nökök kitöltése, elküldése Márc. 15i m sor el készítése folyamatos Jávori István Somosiné Csík Zsuzsa MÁRCIUS Programok Nevezés az alsós környezetismeret versenyre Iskolai alsós szépkiejtési verseny Szakmai nap Határid k márc. 1. hete márc. els hete március 9. Felel sök tagintézményvezet helyettes tagintézményvezet helyettes tagintézményvezet tagintézményvezet Megemlékezés márc. 15r l márc. 11. helyettes, Jávori István Somosiné Csík Zsuzsanna Nevezés a tankerületi alsós szépkiejtési versenyre márc. 143 tagintézményvezet helyettes

144 144 Nevezés a körzeti Pet fi Sándor versés prózamondó tagintézményvezet márc. versenyre Nevezés a Kazinczyversenyre A víz világnapja alkalmából rajzpályázat meghirdetése helyettes, Jávori István, Gregus Ferenc márc márc. 22. tagintézményvezet helyettes, Jávori István Motkó Zoltánné, Vécsei László DÖK, Berentés Rákóczi Emléknap 2016 március 23. Andrásné, Somosiné Csík Zsuzsanna tagintézményvezet és Beiskolázási nyílt nap, központi szül i értekezlet márciusa helyettese, leend els s tanító nénik Igazgató Bemutatóóra informatikából 4. osztályban: IKT eszközök használata, tantárgyi március Simon Katalin koncentráció Papírgy jtés Nevezés a Színes Paletták tankerületi rajzversenyre Tankerületi fels s angol nyelvi verseny megrendezése A víz világnapja március DÖK tagintézményvezet március helyettes, Motkó Zoltánné tagintézményvezet márc. helyettes, id.nyelv tanárok március 20. Vécsi László Lehóczky Lászlóné ÁPRILIS Programok Beiskolázási nyílt nap Határid k Felel sök tagintézményvezet ápr. 5. helyettes, tanítók, leend els s tanítók 144

145 145 Alsós iskolai matematika verseny tagintézményvezet ápr. 8. Kiss Géza Tankerületi matematikaverseny ápr.13. szervezése Határtalanul pályázat megvalósítása Megemlékezés a költészet napjáról iskolarádión Háromnegyed éves szöveges értékelés 1. évfolyamon helyettes, tanítók 2016.ápr.1013ig tagintézményvezet helyettes, tanítók tagintézményvezet, résztvev nevel k ápr. 10. Berentés Andrásné ápr.15. els s tanítók áprilisa Demeter Gézáné ápr. 15. Berentés Andrásné április 19. minden pedagógus ápr. 30. osztályf nökök ápr. 22. Vécsei László, DÖK Bemutató óra: Szövegértésbeszédkészség fejlesztése interaktív tábla használatával 3. évfolyamon Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Fogadóóra Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése Vetélked a Föld napja alkalmából Nevezés a Mészáros György magasugró versenyre ápr. Határtalanul pályázat megvalósításához kötött 2016 április vége tevékenységek Müllerné Mészáros Judit tagintézményvezet és bevont pedagógusok MÁJUS Programok Határid k 145 Felel sök

146 146 Anyák napi ünnepségek osztálykeretben Munkaközösségi foglalkozás: Űallagási m sor el készítése Osztálykirándulások Megemlékezés a madarak és fák napjáról Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamokon 1. osztályosok mérése május 26. tagintézményvezet és 2016 májusa helyettese, 7.8.os osztályf nökök Folyamatosan osztályf nökök május 10. Lehóczky Lászlóné 2016.május 18. Tóthné Balogi Erzsébet 2016 május közepén Határtalanul pályázat projekt napja alsós pedagógusok 2016 május 9. Űemutató el adás tagintézményvezet helyettes tagintézményvezet, résztvev nevel k tagintézményvezet és Országos kompetencia mérés 6. ás 8. évfolyamon 2016 május 25. helyettese, 6. és 8. évfolyamon tanító kollégák tagintézményvezet és Gála május 27. helyettese, DÖK, minden érintett pedagógus JÚNIUS Programok Határid k Megemlékezés a Nemzeti összetartozás Napjáról jún. 4. iskolarádión Gyermeknap szervezése jún. 3. Felel sök Berentés Andrásné Árpád Rádió DÖK tagintézményvezet 8. osztályosok ballagása jún óra helyettes, 8 os osztályf nökök 146

147 147 osztálytanítók, Tanévzáró ünnepély június 3. hete tagintézményvezet és helyettese Bizonyítványok, anyakönyvek, naplók osztályf nökök jún. közepe lezárása Tanévzáró értekezlet 2016 június Boróka tábor intézményvezetés, tagintézményvezet és helyettese tagintézményvezet és helyettese, Tanév végi beszámolók elkészítése június 20. ifjúságvédelmi felel sök, diákönkormányzatvezet k tagintézményvezet Hospitálások 2016 június 24. helyettes, minden pedagógus TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZERÜNK A zökken mentes munka érdekében tartani igyekszünk a határid ket. Az információk közzététele a hirdet táblán, körlevélben, iskolai hangosbemondón, megbeszélésen, sürg s esetben személyes megkeresés formájában történik. Az Asc program segítségével online levelezés a helyettesítések okán is. Az épületek közötti kapcsolattartás módjai, formái: 1. Munkaközösségi foglalkozások 2. Értekezletek 3. Tanáriban a hirdet táblán 4. ben, intézményvezet i szinten is 5. Iskolai honlapon Határid : folyamatos 147

148 148 Felel s: tagintézményvezet és helyettese, munkaközösség vezet, iskolatitkár, minden pedagógus. 148

149 149 DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKATERV 2015 / 2016os TANÉV Készítette : Berentés Andrásné Sz csné Űukovszky Julianna diákönkormányzatot segít nevel k 149

150 150 HELYZETKÉP, M KÖDÉSI FELADATOK Minden tanév elején a diákönkormányzati tagokkal együtt állítjuk össze az éves programot. Az év során többször tartunk diákönkormányzati gy léseket, ahol az aktuális feladatokat beszéljük meg és készülünk a következ programra. A diákönkormányzat tagjai: A diákönkormányzatot segít nevel k : Berentés Andrásné Sz csné Űukovszky Julianna diákönkormányzat vezet : Űencsik Tamás 8.a oszt.os tanuló helyettes : Gór Lukács 7.b oszt.os tanuló Feladataink : tanulóink szabadidejének hasznos eltöltése anyagi er forrás megszerzése, melyet jutalmazásra, ill. programok szervezésére, táborok támogatására használunk fel A PEDAGÓGIAI MUNKA FELADATAI Nevelési célok : hagyományos programjaink folytatása hagyományismeret fejlesztése (jeles napok) illemszabályok, társas érintkezés szabályainak fejlesztése (színház) környezetvédelem (hulladékgy jtés) közösségformálás (diszkók) vitakészség fejlesztése (DÖK gy lések) Az aktuális feladatokat a diákönkormányzati tagok (az osztályok képvisel i) végzik A nevel munkát segítik: SZM tagok szül k nevel k egyéb támogatók Tájékoztatási rendszer: az iskola honlapja DÖK faliújság DÖK gy lések SZM gy lés 150

151 151 ÁRPÁD rádió ESEMÉNYNAPTÁR Hónap Szeptember Október Események, programok Alakuló DÖK ülés Diákvezet és helyettes megválasztása Az éves program összeállítása Miskolci színházlátogatás megszervezése Diákrádió beindítása SZM gy lés Mocorgó : 45 kmes túra 1. szakasza Zenei Világnap : Okt. 1. M sor az iskolarádióban Évadnyitó diszkó Papírgy jtés október 2021.: Őő kg/f Tök jó hét! 45ös szám megjelenítése az elkészített töklámpákból, iskola életét megjelenít alkotások készítése November Mocorgó : 45 kmes túra 2. szakasza Egészségügyi vetélked Rajzverseny : Árpád nyomában Emlékfa ültetése Készül dés a karácsonyi vásárra SZM gy lés 151

152 152 December Karácsonyi vásár, játszóház, karácsonyfa állítás Telizsák : osztályok által összeállított 45 csomag (cip s doboz) eljuttatása rászoruló gyerekeknek, családoknak Luca Nap : 45 lány kiválasztása, majd Luca napi gyertyás felvonulás Január Mateksprint 45 : feladatmegoldó verseny Mikulás diszkó Készül dés a farsangra SZM gy lés Humorkirály választás Poénözön: 45 vicc gy jtése osztályonként Kis költ k versíró pályázat: iskolai élmények, emlékek megfogalmazása verses formában Február Március Dalol : 45 dal gy jtése, éneklése Ballagó id : iskolatörténeti kiállítás Valentin nap: febr. 14. Farsang Arcképcsarnok: március 15re 45 magyar történelmi személy portréjának tablószer kiállítása Mocorgó : 45 kmes túra 3. szakasza Rákóczi Emléknap én iskolarádióban 27én megemlékezés Április Papírgy jtés : Őő kg/f Mocorgó : 45 kmes túra 4. szakasza Suli kvíz : gyereknapi vetélked Május 152

153 153 Gálam sor Leg ek kirándulása 153

154 154 Gyermekés ifjúságvédelmi munkaterv 2015/2016os tanév Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola Készítette: Dávidné Encs Marianna Somosiné Csík Zsuzsanna Egy társadalom emberségét végül is azon lehet lemérni, ahogyan a segítségre szoruló tagjairól, a gyermekekr l, betegekr l, a fogyatékosokról és az öregekr l gondoskodik. Dr. Villányi Piroska Legfontosabb idevonatkozó törvény: A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gytv. ). 154

155 155 I. HÁTRÁNYOS HELYZET, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET ÉS VESZÉLYEZTETETTSÉG A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség kifejezés a gyermekvédelem területén igen gyakran használt fogalom, mely a gyakorlatban szinte összemosódik. A gyermek veszély nyilvánítása során a hátrányos helyzet felismerése meghatározó jelleg, ugyanakkor nem tekinthet minden hátrányos helyzet gyermek minden esetben és törvényszer en veszélyeztetettnek. Azonban az is nyilvánvaló, hogy a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetben él gyermekek körében nagyobb valószín séggel alakul ki veszélyeztet élethelyzet. A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet definíciójának változásai szeptember 1jét l A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (Gyvt.) 67/A. a 1. Hátrányos helyzet az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szül vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevel mindkét szül r l, a gyermeket egyedül nevel szül r l vagy a családba fogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szül vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevel szül k bármelyikér l vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének id pontját megel z 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeres ként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejl déséhez szükséges feltételek. 155

156 156 A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet definíciójának változásai szeptember 1jét l 2. Halmozottan hátrányos helyzet a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a) c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kett fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesül és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal feln tt. Veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejl dését gátolja vagy akadályozza. A veszélyeztetettség el idézése szempontjából két problémát kiemelten kell kezelnünk: a szenvedélybetegség gyanúja és a gyermekbántalmazás vélelme. Ezek kell en megalapozott gyanúja eseten a gyermek és ifjúságvédelmi felel snek, a gyermek érdekeit szem el tt tartva, jeleznie kell a gyermekjóléti szolgálat felé. A veszélyezettség okairól: Környezeti ok: Család családszerkezet Nevelési hiányosság Erkölcsi fejl dést veszélyeztet környezet Lakásviszonyok Családon kívüli negatív hatás A gyermek személyiségében mutatkozó ok Anyagi ok Egészségügyi ok Egyéb ok 156

157 157 A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKA CÉLJA ÉS FALADATAI A gyermek és ifjúságvédelmi munka célja, hogy biztosítsa a gyermeket megillet jogok érvényesülését, intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében. rködjön a veszélyeztetett és hátrányos helyzet gyermekek életlehet ségei felett. Az iskolai gyermekvédelem célja a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, megszüntetésében segítségnyújtás, együttm ködés a különböz szakemberekkel. A gyermekvédelmi felel snek és a tevékenységért felel s személyeknek (osztályf nököknek,) mindent meg kell tenni, hogy a hátrányos helyzet és veszélyeztetett gyermeket, olyan helyzetbe tudja hozni, hogy kiemelkedjen a hátrányt okozó társadalmi körülményeib l, valamint megsz njön az az állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejl dését gátolja, akadályozza. A tanulók szül k, pedagógusok ismerjék lehet ségeiket, jogaikat, tudják, hogy a probléma felmerülése esetén vagy annak megel zéséhez hová fordulhatnak segítségért. A fentiekb l az alábbi feladataink adódnak: Pontos helyzetfelmérés. Veszélyeztetettek felismerése, hátrányos helyzet ek, halmozottan hátrányos helyzet ek, védelembe vettek felmérése. A gyermekek veszélyeztetettségének megel zését, az általános prevenciót szolgáló szervezési és tájékoztatási feladatok. Kapcsolattartás az iskolai véd n vel: a felmerül egészségügyi problémákról való tájékoztatás, illetve segítségnyújtás prevenciós programok egyeztetése, az egészség értékének felismertetése, tudatosítása. Kapcsolattartás az iskolai pszichológussal. Összeköt szerep az iskola, a gyermek, a család és a segít intézmények között. Segítségnyújtás, a veszélyeztetettség megszüntetésében való részvétel (fogadóóra, családlátogatás). Hatékony problémakezelés, a megoldás több oldalról való támogatása. A probléma jellegét l függ en esetkonferencia összehívása. Együttm ködési és jelzési kötelezettség a gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerrel. Jelzett tanulóink helyzetének soron követése. 157

158 158 Viselkedési, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzd gyermekek kirekesztésének megel zése. Rendszeres konzultáció, együttm ködés az osztályf nökökkel. Az igazolatlan mulasztások esetén azonnali intézkedés. Dokumentációs feladatok. Szükség esetén esettanulmány készítése. Kapcsolattartás a diákönkormányzattal. Tájékozódás pályázati lehet ségekr l. Felzárkóztatás biztosítása. Kapcsolattartás a rend rség gyermek és ifjúságvédelmi felel sével. Személyes kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Drogmegel zési pályázatokon való részvétel. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai által szervezett estmegbeszéléseken, megbeszéléseken, konferenciákon való részvétel. III. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ESETKEZELÉS A F ŰŰ TÍPUSPROBLÉMÁK ESETÉN ANYAGI HÁTRÁNY, ANYAGI VESZÉLYEZTETETTSÉG A személyhez f z d jogok fokozott védelme miatt a pedagógus nem mindig rendelkezik elegend és reális információval a tanulók anyagi, szociális körülményeir l: az iskola nyilvántartásaiban anyagi körülményekre vonatkozó érdemi adatok nem szerepelnek, emellett el fordulhat, hogy a szül vagy a gyermek a nehézségek eltitkolására törekszik, vagy éppen eltúlozza a gyermek fejl dését akadályozó szerepét. A probléma feltárására az alábbi technikák állnak rendelkezésünkre: I. ISKOLAI, ILLETVE OSZTÁLYSZINT FELMÉRÉS Az osztályf nökök (napközis nevel k) bevonásával kiválasztott szempontok szerint a tanulók általános helyzetének iskolai szint áttekintése, pl: 1) Étkezéssel/étkeztetéssel kapcsolatos gondok: a) Iskolai nyilvántartásból 158

159 159 étkezési díj befizetésével hátralékos tanulók száma, az iskolai étkezést lemondó (esetleg korábban hátralékos) tanulók száma Pedagógusok kikérdezése, megbeszélés: vannake olyan tanulók, akikr l tudják, hogy b) otthon nem étkeznek rendszeresen/megfelel en? 2) Az anyagi problémák egyéb megnyilvánulásai: Pedagógusok kikérdezése, megbeszélés: vannake olyan tanulók akiknek nincs megfelel felszerelése (füzet, írószer, rajzeszköz) akik felzárkóztatásra szorulnának, de fejlesztésük, korrepetálásuk, anyagi okból elmarad, akiknek kiemelked a tehetsége, de fejlesztése, el menetele anyagi okból akadályozott, akiknek a családja nem tud megfelel ruházatot biztosítani, akik az iskolai programokról, kirándulásról, szakkörr l, sportkörb l, anyagi okból maradnak ki? 3) Különösen hátrányos helyzet csoportok számának, arányának áttekintése: hátrányos helyzet kisebbséghez tartozó tanulók arányának iskolai szint felmérése, nagycsaládból származók, egyéb okból (munkanélküliség, szül k betegsége) anyagilag hátrányos helyzetben él k tanulók száma, el fordule tankötelezettség elmulasztása anyagi okból? II. Az osztályf nökök, osztálytanító személyes tapasztalatainak összegzése, konkrét veszélyeztet jelek egyéni (tanulónkénti) megbeszélése, vizsgálata. Az osztályf nökök számára segítséget, szempontokat, iránymutatást kell adni, hogy felismerjék az egyes tanulók hátrányos veszélyeztetett helyzetét. III. Tanulók, szül k egyéni segítségkérésének el segítése Gyermek és ifjúságvédelmi fogadóóra, tájékoztató a faliújságon a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat elérhet ségér l. 159

160 160 IV. A segítséget igényl tanulók; szül k problémájának meghallgatása során illetve családlátogatás alkalmával) törekedni kell a veszélyeztet okok feltárására, így az anyagi problémák felismerésére is. V. Gyermekvédelmi jelz rendszer értekezletein szerzett információk alapján ismeretszerzés. Az egyes tanulóval kapcsolatos konkrét feladatok pl: családlátogatás, fokozott figyelemmel kísérése. Betegség, fogyatékosság A gyermek ideális fejl dését tanulmányi el menetelét akadályozhatja tartós betegség vagy fogyatékosság is. A tanulók betegségének, fogyatékosságának felismerése, az orvoshoz, szakemberhez jutás megszervezése, a gyógykezelés feltételeinek biztosítása természetesen els sorban a szül feladata, de adódhatnak olyan körülmények, amikor ezt a kötelezettségüket a szül k elhanyagolják. A testi, értelmi vagy érzékszervi fogyatékosság felismerése az esetek legnagyobb részében már a beiskolázást megel z id szakban megtörténik, de el fordulhat, hogy a fogyatékosság betegség, baleset következtében kés bb alakul ki, vagy az enyhébb értelmi fogyatékosság vagy tanulási, magatartászavar csak az iskolában válik nyilvánvalóvá. Feladat: Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a gyermek szül je nem m ködik együtt az iskolával, nem teszi meg a gyermek fejlesztése, képzése érdekében a szükséges intézkedéseket, jelezni kell az illetékes gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyz felé. TEEND K TANKÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSA ESETÉN: Az igazolatlan mulasztás megel zésének eszköze a hiányzók szervezett ellen rzése. Fel kell deríteni az igazolatlan mulasztás okát, meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Feladat: 1. Az iskola, köteles a szül t értesíteni a tanköteles tanuló els igazolatlan mulasztásakor. 160

161 161 Az értesítést úgy kell megtenni, hogy az kés bb igazolható legyen! Meg kell gy z dni arról, hogy a tanuló az ellen rz jét a szül nek megmutatta, ha az ellen rz be bejegyzés nem vezet eredményre a szül t be kell hívatni az iskolába vagy tértivevényes levélben kell értesíteni. Az értesítés igazolásának akkor lehet jelent sége, ha a szül a vele szemben tankötelezettség elmulasztása miatt lefolytatott hatósági eljárásban hozott döntést megfellebbezi azzal az indoklással, hogy nem tudott a gyermek mulasztásáról, ezért nem állt módjában intézkedni. Az iskolai értesítésben fel kell hívni a szül figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 2. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 10 órát az intézmény vezet je értesíti: az illetékes gyámhatóságot, azaz a Járási Hivatal Gyámhivatalát a Gyermekjóléti Szolgálatot 3. Ha tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, akkor az intézmény vezet je értesíti: az általános szabálysértési hatóságként eljáró Járási Hivatalt ismételten a Gyermekjóléti Szolgálatot. gyermekvédelmi szakellátásban nevelked tanuló esetén a területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot. Ebben az esetben a Járási Hivatal megindítja a szabálysértési eljárást. A szabálysértési eljárás minden harmincadik igazolatlan óra után meg kell ismételni. 4. Ha tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 50 órát, akkor az intézmény vezet je haladéktalanul értesíti: a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, azaz a Járási Hivatal Járási Gyámhivatalát. BÁNTALMAZÁS A gyermekbántalmazás kifejezés tartalmazza egyaránt a lelki, testi és szexuális bántalmazást. A fizikai bántalmazás felismerése nem mindig könny, de gyanút kelthet, ha: a gyermek testén ütések, horzsolások, vágások, nyoma látható, 161

162 162 csak az iskolán kívül érik gyakran balesetek, a kisgyermek hirtelen mozdulatra megriad, védekez pózba helyezkedik, a gyermek rajzaiban vagy az általa kitalált történetekben az t ért sérelmeket megjeleníti, társaival indokolatlanul és szembet n en agresszív, a gyermek (vagy az t támogató feln tt) sérelmeir l nyíltan vagy burkoltan panaszkodik, felt n en félénk, visszahúzódó. Feladat : a bántalmazás gyanújának miel bbi felismerése, jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Id rendi ütemterv Szeptember: Munkaterv elkészítése. A nyilvántartási lapok elkészítése és vezetése. Az el z évben nyilvántartásba vett tanulók helyzetének felmérése, körülményeik elemzése az osztályf nökökkel és a Gyermekvédelmi Szolgálattal közösen. A változások feljegyzése. Az új gyermekvédelmi esetek felderítése. Az osztályf nökök folyamatosan figyelemmel kísérik az osztályba járó problémás gyerekeket, az igazolatlanul hiányzókat. Igyekszik megismerni minden tanulóját, ezek képességeit, érdekl dési körét, jellemét, családi hátterét, pályaválasztási terveit. A gyermekekkel kapcsolatos minden változásról értesíti az ifjúságvédelmi felel st. Családlátogatási tervezet elkészítése. Az els s és ötödikes osztályf nökök segítése. (Problémás családok látogatása együtt, és tájékoztatásuk az érintett családokkal eddig történt gyermekvédelmi beavatkozásokról és ennek eredményességér l.) Október: 162

163 163 A nyilvántartás kiegészítése, különös tekintettel az els osztályos gyermekekre. A hátrányos helyzet, ill. halmozottan hátrányos helyzet tanulók névsorának elkészítése. Az osztályismétl k beilleszkedésének figyelemmel kísérése. Jelz rendszeri megbeszélés, aktualitások. November: Az osztályf nökök tájékoztatása a különböz fórumokon elhangzott tudnivalókról. A veszélyeztetett tanulók sorsának figyelemmel kísérése, elbeszélgetés a gyerekekkel, a problémák feltárása. Segítség nyújtása, intézkedés, családlátogatás. December: Figyelemmel kísérjük a városban m köd karitatív szervezetek segélyakcióit, és javaslatainkkal segítjük munkájukat. Elégtelen osztályzatra álló tanulók számbavétele (okok részletes feltárása). Hiányzások ellen rzése, okainak feltárása. Január: A tanulói nyilvántartás ellen rzése, a nyilvántartás kiegészítése, illetve ellen rzése. Féléves beszámoló elkészítése. Február: A nyilvántartásba vett tanulók tanulmányi munkájának, az életkörülményeikben bekövetkezett esetleges változásoknak az elemzése az érintett osztályf nökökkel. Körültekint en segítjük a 8. osztályos hátrányos helyzet tanulók továbbtanulását. Március: 163

164 164 A tanulási zavarokkal küzd tanulók segítése, szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgáltató Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat bevonása. Jelz rendszeri megbeszélés, aktualitások. Április: Pályázati lehet ségek figyelemmel kísérése, amelyek segítik a munkánkat, illetve megkönnyítik a hátrányos helyzet tanulók életét. Május: A tanulói mulasztások ellen rzése, a nyilvántartásba vett tanulók tanulmányi munkájának, életkörülményeinek elemzése az érintett osztályf nökökkel. Június: A továbbtanuló diákok középiskolai beiratkozásának segítése, nyomon követése. A nyilvántartás rendezése. A felmerül problémák megoldása. Beszámoló az éves munkáról. 164

165 Dózsa György Tagiskola munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Pálkövi Zoltánné tagintézményvezet 165

166 166 I. HELYZETELEMZÉS 1. Személyi feltételek A nevel oktató munkát tagiskolánkban 30 pedagógus látja el. 1 f betegség miatt tartósan távol van. A tavalyi évhez képest csökkent a pedagógus létszámunk, Szarka Marianna szeptembert l egy másik tagintézménynél folytatja munkáját. A tanév kezdetével tagintézményvezet helyettesi munkakört tölt be Emri Attiláné. A szervezési feladatok megosztásával a vezet nek több lehet sége nyílik a kollégákkal való kapcsolat er sítésére. Könyvtáros tanárunk nyugállományba vonulása miatt a könyvtár m ködtetése problémát jelentett. Informatikus könyvtáros kollégan nk azonban önszorgalomból vállalta, hogy kötött munkaideje terhére ellátja a könyvtárosi feladatokat. A könyvtárba szívesen járó, olvasni szeret, rendszeres könyvtárlátogató diákok számára így biztosított a kölcsönzési lehet ség és a könyvtárlátogatás. Az informatikai rendszerünket, az iskolai hálózat m ködését rendszergazda biztosítja. Tantestületünk tagjai nagy tapasztalattal rendelkez, jól képzett pedagógusok. Közülük kett egyetemi végzettség, egy okleveles matematika tanár, valamint három szakvizsgával rendelkez pedagógus. Kett kolléga pedagógus II. min sítés, a többiek pedig pedagógus I. Négyen ebben a tanévben min síttetik magukat. Az Ádám Jen Tagiskolából Stubner Attila technikát, Dudás László honés népismeretet, valamint a Kazinczy Tagiskolából Dobos Norbert mozgókép és médiaismeretet tanít. Iskolánkban így biztosított a 100 %os szakos ellátottság. Tagiskolánkból Ponyi Ferenc Zoltánné tanít át erkölcstant, és tanulásmódszertant, összesen 8 órában, három tagiskolába és Heged sné Demjén Katalin informatikát Szuhakállóba heti három órában. Fónagyné Pál Zsuzsanna heti két órában magántanulóval foglalkozik a Pollack Iskolában. Másodiktól hatodik évfolyamig a BTMes tanulóink fejlesztése helyben történik négy tanító segítségével. Közülük ketten szakvizsgázott fejleszt pedagógusok. Hetediknyolcadik évfolyamon a fejlesztést a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei végzik. Sajátos nevelési igény tanulóinkat utazó gyógypedagógusok fejlesztik. Gyógytestnevelés foglalkozásokat a Pedagógiai Szakszolgáltató szervezésében saját gyógytestnevel nk látja el helyben, míg a 78. osztályosok foglalkozásaira az uszodában kerül sor. 166

167 167 űsízi Orsolya iskolapszichológus, heti egy alkalommal áll a szül k, tanulók, rendelkezésére és segít a legsürget bb esetek megoldásában. Véd n nk betegsége miatt heti egy alkalommal tartózkodik iskolánkban az t helyettesít Pappné Farkas Erzsébet alsó tagozaton, fels tagozaton Királyné Domonkos Szabina. Iskolaorvosunk ebben a tanévben is dr. Zsigó Ildikó. Pedagógiai asszisztensünk, Kónyáné Bogoly Magdolna tartós távolléte miatt álláshelyének betöltése folyamatban van. Jelenleg két f közfoglalkoztatottal próbáljuk pótolni, megoldani az feladatát. Az iskola adminisztrációs feladatait 1 f iskolatitkár, az étkeztetéssel és a technikai dolgozók munkavégzésével kapcsolatos teend ket 1 f gazdasági ügyintéz végzi. A zavartalan nevel oktató munkához a megfelel környezetet 6 takarítón és 1 karbantartó biztosítja. A karbantartó munkáját 1 f közfoglalkoztatott segíti. Közfoglalkoztatott munkavállaló látja el a portai szolgálatot is. 2. Tárgyi feltételek Tagiskolánkban 18 tanterem, 1 informatika szaktanterem, könyvtár és tornaterem, valamint egy kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem szolgál a nevel oktató munka helyszínéül. Az esztétikusan berendezett tantermek pedagógusaink kreativitását dicséri. Informatika termünk korszer és jól felszerelt. A színvonalas és hatékony oktatás feltételeit IKTs eszközeink, ezen belül 7 interaktív tábla is biztosítja. Az épületben saját f z konyhával rendelkezünk, melynek kapacitása Ő00 f, üzemeltet je a Barcika Príma KFT. Felszereltsége, berendezése elavult, korszer sítésre szorul. A nyár folyamán megtörténtek a tisztasági festések és a szükséges karbantartási munkálatokat is elvégeztük. Négy tanteremben olajlábazat készült. A legnagyobb el relépést azonban az jelenti, hogy a tornaterem sportpadlójának cseréje is megtörtént, köszönhet en a m ködtet önkormányzat, a Kazincbarcikai Kézilabda Sportegyesület és iskolai alapítványunk támogatásának. A tantermek felszereltsége, színvonala átlagos. A bútorok és szemléltet eszközök, valamint a m anyagpadlók folyamatos cseréje, pótlása szükséges. Felújításra várnak az emeleti mosdók is. Tanulóink nagy örömmel vették birtokba az el z tanévben füvesített pályát, így a testnevelés órák, illetve a délutáni foglalkozások lehet ségei is gyarapodtak. A feltételek tehát adottak a nyugodt, biztonságos munkavégzéshez. 167

168

169 Humán er forrás tervezése A nevel testület tagjainak képzettsége Név 1. Baranyi Piroska Szakképzettség Évfolyam angol szakos tanár 28. évfolyam, tanító, technika szakkollégium 2. Báder Tibor 5.évfolyam technika tanító 4.évfolyam népm vel szakkollégium sportoktató 3. Béres Zoltánné tanító 3.évfolyam népm vel szakkollégium 4. Bulláné Farkas Beáta 5. Diczházi Sándorné tanító 2.évfolyam énekzene szakkollégium 5. évfolyam ének tanító 1.évfolyam pedagógiatestnevelés szakkollégium 6. Emri Attiláné tanító 3.évfolyam énekzene spec.koll. hitoktató 7. Fónagyné Pál Zsuzsanna matematika szakos tanár 5 8. évfolyam informatikus könyvtáros tanár 8. Gulyás Enik 9. Heged sné Demjén Katalin tanító 2.évfolyam testnevelés szakkollégium 5. évfolyam testnevelés számítástechnika szakos tanár 48. évfolyam tanító vizuális nevelés szakkollégium 5. évfolyam vizuális kultúra 10. Hubayné Ágoston Mária tanító 3.évfolyam szakvizsgázott pedagógus egyéni bánásmódot igényl gyermek fejleszt pedagógusa 169

170 170 Név 11. Juhász Miklósné 12. Kántor Gyuláné Szakképzettség Évfolyam tanító 4.évfolyam orosz szakkollégium 3. évfolyam napközi matematikafizika szakos 58.évfolyam tanár, mester fokozat és okleveles matematika tanár 13. Kovács Judit tanító 2.évfolyam pedagógia szakkollégium 1. évfolyam napközi 14. Kulcsárné Gyenes Alinka tanító 4. évfolyam 1. évfolyam napközi 15. Kurustáné Bencs Gizella angol m veltségterület 1. és 3. évfolyam angol biológiaföldrajzkörnyezet 58.évfolyam védelem szakos tanár 16. Liptainé Szabó Mária tanító 4.évfolyam úttör vezet spec. koll. 17. Málik Csilla 18. Mertus Istvánné tanító 1.évfolyam magyar nyelv és irodalom 56. évfolyam magyar m veltségterület nyelv, magyar irodalom tanító 24. évfolyam technika szakkollégium háztartástan, ökogazdálkodás 19. Molnárné Somodi Gabriella 20. Oláh Csaba tanító 1.évfolyam technika szakkollégium biológiatestnevelés szakos 58.évfolyam tanár 21. Oláh Zsoltné biológiatestnevelés 58.évfolyam gyógytestnevelés szakos tanár 22. Ópris Gáborné tanító 3.évfolyam könyvtár szakkollégium szakvizsgázott pedagógus egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés szakterületen 170

171 171 Név Szakképzettség 23. Pálkövi Zoltánné Évfolyam matematikakémia szakos tanár 78. évfolyam közoktatás vezet szakvizsgázott pedagógus 24. Ponyi Zoltánné pedagógia szakos tanár erkölcstan akkreditált 12. és 567. évfolyam továbbképzés 25. Radácsiné Tóth Erzsébet angolorosz szakos tanár 2. és 48. évfolyam 26. Róth Zoltánné magyarorosz szakos tanár 567. évfolyam erkölcstan akkreditált továbbképzés 27. Stubnerné Szabó Tünde orosztörténelem szakos tanár 58. évfolyam angol szakos nyelvtanár 28. Szentesi Mária történelem szakos bölcsész és 58. évfolyam tanár énekzene szakos tanár, tanító ének, pedagógiai szakkollégium 29. Szentesiné Szaniszló Julianna 30. Tóth Tiborné tanító 2.évfolyam rajz szakkollégium magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam szakos tanár tanító, könyvtár szakkollégium etika akkreditált továbbképzés 31. Vattayné Nagy Sarolta matematika, rajz szakos tanár 58.évfolyam Továbbra is igény mutatkozik egy iskolapszichológusra, aki a hét minden napján az intézményben tartózkodik, és a nap folyamán bármikor rendelkezésre tud állni. 171

172 Tanulóinkról 398 tanulóval kezdtük a tanévet, akik 18 tanulócsoportban (8 alsós és 10 fels s) dolgoznak. A nyár folyamán érkezett 8 tanuló, távozott 17 f. Tanulólétszámunk 19 f s csökkenést mutat a tavalyi év hasonló id szakához képest. Egész napos iskolai formában három osztály, egy pedig iskolaotthonos rendszerben m ködik. A hagyományos keretek között m köd osztályok mellett Ő napközis csoportot indítottunk. Az egész napos, valamint iskolaotthonos formát 83 tanuló, a napközis foglalkozásokat 74 tanuló veszi igénybe. Fels tagozaton a 10 osztály mellett két tanulószobai foglalkozást indítottunk 62 f vel. A csoportok összetétele: 1. csoport: ő.a, ő.b, ő.c, 6.a, és 6.c. osztályokból 3Ő f. A 2. csoport: 6. b, 7.a, 7.b és 8.a, 8. b osztályokból 28 f. Magántanulók száma: 1 f, szül i kérés alapján. Tanulói jogviszonyát szünetelteti 11 tanuló, valamennyien külföldi tartózkodás miatt. Tartósan távollév k száma: 2. Külföldön tartózkodnak, de tanulói jogviszonyukat nem igazolták. Tanév végén osztályozó vizsgát tett 6 f, ebb l 3 sikeres, 3 pedig, mivel nem jelent meg, sikertelennek min sül. Javítóvizsgát 8 tanuló tett. Sikeresen szerepelt 6 f, 2 tanulónak pedig évet kell ismételni. k a HÍD II. programban folytatják tanulmányaikat. 3 év külföldi tartózkodás után hazatért és itthon folytatja tanulmányait egy tanuló, aki sikeres különbözeti vizsgát tett két év anyagából. Külföldön szerzett bizonyítványa és eredményes különbözeti vizsgája alapján tanulmányait a negyedik évfolyamon folytathatja. Űejáró tanulók száma: 101 f Az étkezést 3Őő f tanuló veszi igénybe. 172

173 173 Emelt szint oktatásban részesül tanulók évfolyamonként, tantárgyanként Angol emelt Matematika emelt szint szint 4.évfolyam 20 5.évfolyam évfolyam 20 7.évfolyam évfolyam 13 Emeltszint oktatásban résztvev k száma: 127 f 5. és 6. évfolyamon magyarból és matematikából képesség szerinti bontásban tanulnak a gyerekek. Iskolánkban 9 felzárkóztató ő tehetséggondozó 12 differenciált képesség fejleszt foglalkozás, 1 szakkör és tömegsport (labdarúgás) foglalkozás m ködik. 42 olyan tanuló van, aki a 16 óráig tartó foglalkozásokat egyáltalán nem veszi igénybe. Sajátos nevelési igény tanulók száma: 10 f. Fejlesztésük egyéni fejlesztési terv alapján történik. Beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzd és fejlesztésben részesül: 23 tanuló az iskolában, 9 pedig a Pedagógiai 173 Szakszolgáltató Központ szervezésében.

174 174 II. PEDAGÓGIAI MUNKÁNK 1. A tanév f feladatai A biztonságos iskola megteremtése. Az intézményen belül a gyermekek biztonságára odafigyelve a tárgyi és személyi környezet optimális kialakítása. A tanulók arányos terhelését a tanulós és készség tárgyak napi megosztását figyelembe véve a lehet legjobb órarend elkészítése. A kulturált étkezés biztosítása. Az iskolatej és gyümölcs zökken mentes tanulókhoz juttatása, és azok elfogyasztása során az épület tisztaságának meg rzése. A városi iskolabuszon a fegyelmezett, biztonságos utazás feltételeinek megteremtése. Az áttanítások zökken mentes biztosítása. A 2015/2016os tanévben 13., 57. évfolyamon a NAT 2012 alapján felülvizsgált helyi tanterv szerint a tanmenetek aktualizálása. Erkölcstan/hit és erkölcstan tantárgy bevezetésének folytatása 3. és 7. osztályban évfolyamon a mindennapos testnevelés megszervezése és ennek megfelel en a helyi tanterv felülvizsgálata. A tanulók munkájának folyamatos értékelése. Az 5 8. évfolyamon a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. Els évfolyamon DIFER mérés. Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési készségét méri. Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon, amely a szövegértési és matematikai eszköztudás fejl dését vizsgálja. A tanulószobai foglalkozások hatékonyságának meg rzése. A tanórán kívüli foglalkozások körültekint megszervezése és m ködtetése. A jubileumi év méltó lezárása a szül k és tanulók aktív közrem ködésével. Pontos adatszolgáltatás, dokumentumvezetés, a határid k betartása. A megalakult BECS munkájának koordinálása, az intézményi önértékelés rendszerének megismertetése a kollégákkal, és az abban való felel sségteljes részvételének tudatosítása. Az önértékelési rendszer, a tanfelügyeleti ellen rzés és a min sítések gördülékeny megszervezése, hatékony és eredményes megvalósítása. 174

175 175 A pedagógus kollégák egymás iránti empátiájának, segít készségének, rugalmasságának fokozása. 2. Nevelési oktatási feladatok A tárgyi és személyi feltételek biztosítása a tanulók képesség és készségfejlesztéséhez. A tantárgyi sajátosságok játékos megismertetése, megszerettetése a tanulók életkori jellemz it figyelembe véve. Az önálló tanulás algoritmusának közös felfedezése és helyes tanulási szokások kialakítása. Jártasság kialakítása tanulóink mindennapi tevékenysége során, az életszer helyzetek megoldásában. A problémamegoldó képesség fejlesztése, önálló ismeretszerzésre szoktatás. Az ötödik osztályba való átmenet el készítése, megkönnyítése. A tanítási órákon és a felzárkóztató, tehetséggondozó, differenciált képességfejleszt foglalkozásokon az olvasás, szövegértés és szóbeli kifejez készség fejlesztése, az íráskép, külalak javítása, matematikában a szöveges feladatok, illetve a nyitott mondatok megoldásának eredményesebbé tétele. A kreativitás és önkifejez képesség fejlesztése. Az óvodából érkez gyerekek felzárkóztatása, az eltér szociális és kulturális háttérb l fakadó hiányosságok pótlása. Els és negyedik évfolyamon a pedagógus fejleszt és tehetséggondozó tevékenységének megtervezése, a DIFER, illetve a tanulási képességmérés eredményei alapján. A BTMes tanulók folyamatos kisz rése, terápiába való hatékony bevonása. A BTMes tanulók fejlesztési színvonalának meg rzése, illetve eredményességének további növelése. A mindennapos testnevelés és mozgás segítségével a tanulók állóképességének növelése. IKT eszközök, új tanulási módszerek és munkaformák alkalmazása. A napközi tanuláson kívüli részének hatékonyabbá, színesebbé tétele. Fels tagozaton a kompetenciamérés során gyengébben teljesített tanulók fokozottabb megsegítése és bevonása fejleszt, felzárkóztató foglalkozásokba. 175

176 176 A kompetencia mérés eredményének felhasználásával a hiányosságot mutató részek fejlesztése. Az els szinten, vagy alatta teljesít k számának csökkentése, és a kiemelked teljesítményt nyújtók növelése. Iskolánk f profiljának az emelt szint idegen nyelvi oktatás szintjének meg rzése, az emelt szint matematika és emelt óraszámú informatikai oktatás népszer sítése, vonzóvá tétele. Az emelt szint, illetve képesség szerint bontott csoportokon belüli átjárhatóság elveinek következetes betartása. Nagy figyelmet kell fordítani a nyolcadik évfolyam tanulmányi munkájára, az eredményes továbbtanulás érdekében. A természettudományos tárgyak vonzóbbá tétele, a tanulók eredményességének fokozása, a tanulmányi eredmények javítása. A képesség szerinti csoportbontás segítségével a lemaradók felzárkóztatásának, a gyorsabban haladók fejlesztésének biztosítása. A bukások számának további csökkentése. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra történ fokozottabb odafigyelés, a probléma okának feltárása, és ennek tükrében támogatásuk megszervezése. A tanulmányi eredmény meg rzése, illetve további javítása. Az alsó tagozat azonos évfolyamain, valamint a fels tagozaton azonos tárgyat tanítók tapasztalatainak egymás közötti megosztása, intézményi feladatok közös megoldása. A közösségi élet szabályainak, az illemszabályoknak, az iskola házirendjének a betartása, betartatása. Az egységesen elfogadott viselkedési normák megkövetelése. Jó osztályközösségek kialakítása, kiemelt figyelmet fordítva erre az els és az ötödik évfolyamon. Önálló véleményalkotásra nevelés spontán megnyilatkozások kulturált formában való kifejezése. Tanulóink szociális érzékének, empátiájának, erkölcsi ítél képességének fejlesztése. A közös és magántulajdon tiszteletben tartása és megóvása. Tanulóink eredményes felkészítése a különböz tanulmányi, kulturális sportversenyekre. Az új tanulók beilleszkedésének, felzárkóztatásának segítése. A néphagyományok iránti tisztelet, a hazához való érzelmi köt dés er sítése. A m vészetek iránti érdekl dés felkeltése. 176 és

177 177 Környezettudatos magatartás fejlesztése. Egészséges életmódra nevelés, a szabadid helyes és hasznos eltöltése, a mozgás iránti igény felkeltése. Kézilabda referencia iskolaként a mindennapos testnevelés hatékonyságának növelése érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kézilabda oktatásra. Folyamatos párbeszéd és jó kapcsolat kialakítása, elmélyítése a szül kkel. A szül k ösztönzése, hogy ünnepségeinken, rendezvényeinken minél nagyobb számban vegyenek részt. A szül k számára a nyílt órák látogatási lehet ségének biztosítása és a fels tagozatos szül k ösztönzése ezek látogatottságának fokozására. 177

178 A célok elérését biztosító szervezési feladatok A módosított és az új iskolai alapdokumentumok alapos megismerése és megismertetése a bels és küls partnerekkel. Az órarendek kialakításánál az áttanításokból adódó korlátok figyelembe vétele. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet gyermekek nyilvántartása, nyomon követése, valamint a hátrányos helyzet, sajátos nevelési igény tanulók integrálásának el segítése. A tanulók igénye és érdekl dése alapján differenciált, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, különféle szakkörök szervezése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a tehetségek felismerésére és gondozására. Helyet biztosítunk az SNIs tanulóink utazó gyógypedagógusok által végzett fejlesztésére. A szakvéleményük alapján a pedagógusok vagy a szül kezdeményezésére a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei által megvizsgált és problémát mutató tanulók egyéni fejlesztése, fejleszt pedagógus segítségével, biztosítva ezzel esélyegyenl ségüket. Szaktanáraink feladata a szakvéleményben megfogalmazottak figyelembe vételével a tanulók tanórákon történ differenciált foglalkoztatása. Értékelésük alapja mindig az önmagukhoz mért fejl désük. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi eredményének folyamatos nyomon követése, a jelzések id ben történ megtétele, a szül k és a megfelel szakemberek felé, biztosítva számukra a felzárkóztató foglalkozásokon való részvételt. Angol nyelvet már els t l tanulhatnak diákjaink. Emelt szint oktatás felkínálásával pedig negyedik osztálytól heti öt órában biztosítjuk a nyelv elsajátítását. Emelt szint matematikaoktatás ő. és 7. évfolyamon heti ő órában folyik, ő.és 6. évfolyamtól pedig megteremtjük a feltételét annak, hogy képesség szerinti csoportbontásban tanulhatnak tanulóink matematikát és magyart. Év eleji, félévi, év végi diagnosztikus és szummatív mérések elvégzése és kiértékelése. A tanítási órákon, különösen a természettudományos tantárgyak esetében, els bbséget biztosítunk a tapasztalati út, a szemléltetés, a szóbeli számonkérés megvalósításának, a motiváltság fokozása mellett kihasználjuk a differenciálás lehet ségét, illetve a követelményeknek a tanulók képességéhez történ igazítását. A hiányzó tanulók hiányosságainak pótlását a felzárkóztató foglalkozásokon kísérjük figyelemmel. 178

179 179 Fokozzuk a napközi és iskolaotthon tanulási id szakának hatékonyságát. Tanulóink motiváltságát az IKT eszközök alkalmazásával növeljük. A 16 óráig iskolában tartózkodó fels s diákok számára nyugodt körülményeket biztosítunk a másnapi felkészülésre a tanulószobai foglalkozásokon, ahol pedagógusaink segítséget nyújtanak azon tanulóknak, akiknek problémát jelent a házi feladat megoldása. A gyerekek hatékony és eredményes tanulása érdekében különböz tanulási módszerek megismertetése. A tanulószobán folyó nevel oktató munka hatékonyságát szolgálja a törekvés arra, hogy egy csoportban egy pedagógus, vagy legalábbis egy nap egy pedagógus legyen a gyerekekkel. Fontos, hogy a tanórák lehet ség szerint mindig élményt nyújtóak, hatékonyak legyenek. A technikai fejlesztéseknek köszönhet en tantermeink fele rendelkezik most már interaktív táblával, mely biztosítéka a kornak megfelel ismeretanyag elsajátítására, a motiváltság folyamatos fenntartására. A helyi versenyeken kívül körzeti, tankerületi tanulmányi versenyeket, bajnokságokat is szervezünk. Szorgalmazzuk, hogy tanulóink részt vegyenek különböz szint versenyeken, pályázatokon és a pedagógusok segítségével, irányításával minél eredményesebben szerepeljenek. Továbbtanulásra felkészít foglalkozások szervezése. A szül k információkkal történ ellátása a sikeres pályaválasztás érdekében. A szabadid hasznos eltöltését szolgáló programok biztosítása. Részt veszünk a mindennapos testnevelés tartalmi, módszertani fejlesztésében. Referencia iskolaként bekapcsolódtunk a Kézilabda az iskolai oktatásban projektbe. Tömegsport foglalkozáson, edzésen vehetnek részt tanulóink, ahol mozoghatnak, játszhatnak, kikapcsolódhatnak ezzel biztosítva a játék, a mozgás örömét. A mindennapos testnevelésen túl heti hét órában szivacs és kézilabda alapszint foglalkozást tartunk. 5. évfolyamon az úszásoktatás megszervezése. Sí és vízitábor szervezése. A népi hagyományok ápolását szolgálja iskolánkban a népdal éneklés, a kulturális és színjátszó foglalkozások, a téli vásár szervezése, a népmese és népzene napjáról való megemlékezés. Környezettudatos nevelés érdekében már a tantermekben szelektíven gy jtjük a hulladékot. Évente kétszer papír, és elektronikai hulladékgy jtést szervezünk. 179

180 180 A Határtalanul nyertes pályázat révén hetedik osztályos tanulóink erdélyi kiránduláson vehetnek részt, forint támogatással. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tanulóinkkal tovább folytatjuk az Út a középiskolába Útravaló Macika ösztöndíjprogramot. A szül i értekezleteken és fogadóórákon túl a szül kkel való kapcsolatot er sítjük oly módon, hogy bevonjuk a közös programokba, ünnepségeinkre, rendezvényeinkre meghívjuk ket. 180

181 A tanév során a következ körzeti, megyei, országos versenyekre készítjük fel tanulóinkat: Simonyi Zsigmond helyesíró verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Bólyai matematika verseny Jedlik Ányos fizika és matematika verseny Teleki Pál földrajz verseny Megyei biológia verseny Megyei Angol nyelvi verseny Pet fi vers és prózamondó verseny Szabó Zoltán szépkiejtési verseny Egressy Béni nemzetközi szavalóverseny Tollas Tibor szavalóverseny Természetfürkész verseny Tankerületi kémia, biológiai, földrajz verseny Tankerületi angol verseny Tankerületi angol szavaló, helyesíró és észtör matematika verseny Tankerületi népdaléneklési, és illusztrációs verseny Vaskó Katalin rajzverseny Színes paletták rajzverseny Gárdonyi m veltségi vetélked Diákolimpiai versenyek atlétika mezei futás kézilabda labdarúgás úszás Legoza István terematlétika Városi asztalitenisz verseny ERIMA szivacskézilabda bajnokság ERIMA kézilabda bajnokság 181

182 Feladatok meghatározása Név Megbízatás osztályf nök 1. Baranyi Piroska felzárkóztató foglalkozás tehetséggondozó foglalkozás 2. Báder Tibor 3. Béres Zoltánné 4. Bulláné Farkas osztályf nök DÖK munkáját segít tömegsport labdarúgás pedagógus diff.kép.fejl. felzárkóztató fogl. diff.kép.fej. Beáta színjátszó szakkör 5. Diczházi osztályf nök Sándorné az intézményi önértékelési csoport tagja osztályf nök emelt szint matematika 6..Fónagyné Pál oktatás könyvtáros tanár, Zsuzsanna felzárkóztatás tankönyvfelel s tehetséggondozás tanulószobai foglalkozás 7. Emri Attiláné 8. Gulyás Enik tagintézményvezet helyettes osztályf nök alsó tagozatos munkaközösség diff.kép.fejl. kapcsolattartója 9. Kulcsárné diff.kép.fejl. Gyenes Alinka egyéni fejlesztés 10. Heged sné Demjén Katalin 11. Hubayné Ágoston Mária osztályf nök tanulószobai foglalkozás diff.kép.fejl. osztályf nök egyéni fejlesztés 182 az intézményi önértékelési csoport tagja

183 183 Név Juhász Miklósné Kántor Megbízatás diff.kép.fejl. felzárkóztató foglalkozás osztályf nök Gyuláné Kovács Judit kompetencia mérés vezet je járási szakszervezeti titkár osztályf nök diff.kép.fejl. DÖK munkáját segít 15. Kurustáné Bencs Gizella pedagógus osztályf nök Intézményközi természettudományi munkaközösség vezet je 16. Liptainé Szabó osztályf nök Mária diff.kép.fejl. 17. Molnárné diff.kép.fejl. Somodi Gabriella 18. Málik Csilla osztályf nök 19. Mertus Istvánné 20. Oláh Csaba ISKelnök osztályf nök 21. Oláh Zsoltné kézilabda szivacskézilabda gyógytestnevel Gyermekeink a jöv Alapítvány kuratóriumának elnöke osztályf nök 22. Ópris Gáborné diff.kép.fejl. egyéni fejlesztés 23. Pálkövi Zoltánné tagintézményvezet 24. Ponyi Zoltánné tanulószobai foglalkozás 25. Radácsiné Tóth Erzsébet emelt szint angol oktatás felzárkóztató foglalkozás 183 az intézményi önértékelési csoport tagja alsó tagozatos gyermekés ifjúságvédelmi felel s

184 184 Név 26. Róth Zoltánné Megbízatás osztályf nök fels tagozatos munkaközösség felzárkóztatás kapcsolattartója tehetséggondozás az intézményi önértékelési tanulószobai foglalkozás csoport tagja osztályf nök 27.Stubnerné Szabó Tünde 28. Szentesi Mária 29. Szentesiné Szaniszló Julianna emelt szint angol oktatás osztályf nök tehetséggondozás diff.kép.fejl. egyéni fejlesztés tehetséggondozás osztályf nök 30. Tóth Tiborné Közalkalmazotti Tanács tagja felzárkóztatás tehetséggondozás 31. Vattayné emelt szint matematika Nagy Sarolta oktatás 184 fels tagozatos gyermek és ifjúságvédelmi felel s

185 Mérési terv A nevelésoktatás eredményességének, a pedagógiai munka hatékonyságának folyamatos biztosítása érdekében fontosnak tartjuk a rendszeres információgy jtést tevékenységünk eredményeir l, tanulóink képességér l, tudásáról. Iskolai szinten a helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáljuk, a tantárgyakhoz kapcsolódó mérések elemzésével. Mérjük az els és negyedik osztályosok olvasási technikájának fejl dését, valamint az ért olvasásuk alakulását küls mér eszköz segítségével. Az országos kompetenciamérés (6. és 8. évfolyam) képet ad a diákok olvasásszövegértési képességér l és matematikai eszköztudásának fejl désér l. A tanulók kompetencia alapú tudását a matematika és szövegértés mindennapi életbe való felhasználásának képességét mérik. Lehet vé teszi tanulóink teljesítményének összehasonlítását más intézmények eredményeivel és az országos átlaggal. Ugyanezen évfolyamokon kerül sor az angol nyelvi szövegértési készségek mérésére. MÉRÉSI TERÜLET MÉRÉSBEN RÉSZTVEV K MÉRÉS IDEJE intézményvezet Írás, helyesírás, olvasás, szövegértés, matematikai 1.osztály május közepe alapkészségek mérése intézményvezet helyettesek Tantárgyi diagnosztikus tudásmérés MÉRÉST VÉGZ 24.osztály szeptember magyar, matematika tantárgyat tanító pedagógus tagintézményvezet Olvasási technika 4. osztály június tagintézményvezet helyettes Szövegértés 14.osztály május Angol szintfelmérés 3. osztály március Matematika szintfelmérés 4. osztály május 6. és 8. osztály május 25. Kompetenciamérés magyar, matematika 185 magyart tanítók angolt tanítók matematika szakos tanárok osztályf nökök Kántor Gyuláné

186 186 MÉRÉSI TERÜLET MÉRÉSBEN RÉSZTVEV K MÉRÉS IDEJE MÉRÉST VÉGZ tagintézményvezet Angol nyelvi mérés 6. és 8. osztály DIFER mérés 1. osztály Fizikai teljesítménymérés 18.osztály Fizikai állapot és edzettség mérés NETFIT 58.osztály május 18. osztályf nökök szeptember osztályf nök december 04. szeptember testnevelést tanítók május jan. 06. június testnevelést tanítók

187 187 III. A PEDAGÓGIAI MUNKA ÉVES ELLEN RZÉSI TERVE 2015/2016 Az ellen rzés területei Tanmenetek VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. tag.int vez. tag.int vez.h. Munkatervek, foglalkozási tervek tag.int vez. tag.int vez.h. BTMes tanulók egyéni fejlesztési terveinek, haladási tag.int tag. tag. naplója.vez. int.v int.v. Naplók osztályozási rész Folyamatos, minden hónap végén: tag.int.v., tag.int.v.h., of. haladási rész Ellen rz k Folyamatos, minden hónap végén: osztályf nökök Anyakönyvek, bizonyítványok Füzetek, dolgozatfüzetek vezetése, javítása tag. tag. int.v. int.v. tag. tag.i int.v. nt.v. h h. tag. 187 tag. tag. tag.i VII.

188 188 Óralátogatások int. int.v. int.v. nt.v. vez.h. h. h. h. Folyamatos (legalább két alkalommal), osztályonként és pedagógusonknént: t.int.v., tagint.vez.h., BECS Napközis és tanulószobai foglalkozások Folyamatos tagintézményvezet, tagintézményvezet helyettes Szakkörök, felzárkóztató, tehetséggondozó, diff.k.f. Folyamatos t.int.v., t.int.v.h. foglalkozások Szül i értekezlet, fogadóóra tag. tag. tag. tag. int. int. int. int. vez. vez. vez vez. tagint. tag tag. tag. vez.h int.v. int.v. int.v. h h h A munkatervekben szerepl feladatok meg tag. tag. valósulása int. int.v. vez. Mérések szervezése Beiskolázás (nyílt nap, iskolakóstoló) tag. tag. tag. int.v int. tag.i vez. nt.v. tag. h. int.v. tag. 188 tag. tag.

189 189 int. int. int. int. vez. vez. vez. vez. tag. tag. tag. int.v. int.v. int.v. h. h Továbbtanulások el készítése tag. tag. int.v. int.v. int. h. tag. h. tag. tag. int.v. int. vez. vez. Pályázatokon való részvétel Folyamatos tagintézményvezet Rendezvények, ünnepélyek Folyamatos tagintézményvezet, tagintézményvezet helyettes Versenyek Folyamatos tagintézményvezet, tagintézényvezet helyettes Tanulói szokásrendszer Folyamatos tagintézményvezet, tagintézményvezet helyettes Ügyeleti rend és hatékonysága A DÖK programja tag..in Folyamatos t.v.h tagintézményvezet, tagintézményvezet helyettes tag. tag. tag. int.v int.v. int.v. 189

190 IV. A nevel munkát segít együttm ködések, szolgáltatások Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a rimaszombati magyar tannyelv iskolával amelyet sportversenyekkel, városnapok és egyéb közös programokkal továbbra is fenntartunk. Aktív kapcsolat fenntartására törekszünk a Barcika Art KFT egységeivel: a Gyermekek Háza Kézm ves házzal, az Egressy Űéni Városi Könyvtárral, az Egressy Űéni M vel dési Központtal, a Mezey M vészeti Központtal és a Kazincbarcikai Sportközponttal. Tanulóink színház bérlettel rendelkeznek és rendszeresen részt vesznek az el adásokon. Jeles napok közeledtével különböz munkadarabokat készítenek. Kézm ves és képz m vészeti kiállításokat tekintenek meg az osztályf nök esetleg pedagógiai asszisztens kíséretében. Különböz témákhoz kapcsolódó foglalkozásokon, íróolvasó találkozókon vesznek részt. A Kazincbarcikai Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói tanulóink körében minden évben elvégzik a tanulási képességek vizsgálatát, a tehetségeket kisz rik és feltárják a tanulási problémával küzd ket. 7. és 8. osztályos tanulóinkat pályaválasztási tanácsokkal látják el. Fejlesztik BTMes gyermekeket 7. és 8. évfolyamon, valamint biztosítják az iskolában a gyógytestnevelési órákat. Nyílt napokon ismerkednek a 8. osztályosok a város középfokú intézményeivel ill. felvételi el készít kre járnak. Az óvodásokat iskolakóstoló nyílt napokon és ismerkedési délutánokon fogadjuk. Jó kapcsolatot ápolunk az egyházak képvisel ivel, akik biztosítják a hit és erkölcstan órák megtartását tanulóink részére. A rend rség közlekedésbiztonsággal, b nmegel zéssel kapcsolatos el adásokat tart és pályázatokkal keresi meg iskolánkat.

191 191 V. Eseménynaptár Id pont Esemény Felel s SZEPTEMBER Pálkövi Zoltánné Bulláné Farkas Beáta Kovács Judit 1. Ünnepélyes tanévnyitó Gulyás Enik Szentesiné Szentesi Julianna Heged sné Demjén Katalin 8. Fels s szül i értekezlet 10. Alsós szül i értekezlet Pálkövi Zoltánné osztályf nökök Emri Attiláné osztályf nökök Kurustáné Bencs Gizella Papírgy jtés Báder Tibor Pálkövi Zoltánné SZISZ gy lés Elektronikai hulladékgy jtés Báder Tibor Kurustáné Bencs Gizella Báder Tibor Oláh Csaba 25. Dózsa Kupa Diczházi Sándorné Gulyás Enik szi fizikai állapotfelmérés testnevelést tanítók

192 192 OKTÓBER 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról 22. Ünnepi m sor október 23. tiszteletére Atlétikai házi bajnokság osztályf nökök Tóth Tiborné Róth Zoltánné Oláh Csaba Oláh Zsoltné Labdarúgó házi bajnokság Báder Tibor szi szünet Tematikus szül i értekezletek Tóth Tiborné Szentesi Mária

193 193 NOVEMBER Körzeti angol szavalóverseny Stubnerné Szabó Tünde Negyedéves szöveges értékelés 1. és 2. évfolyam 17. Alsós népdaléneklési verseny 18. Fels s népdaléneklési verseny 20. Magyar népzene napja 23. Szakmai nap Osztálytanítók Bulláné Farkas Beáta Szentesi Mária Szentesi Mária Pálkövi Zoltánné Emri Attiláné 24. SZISZ értekezlet Báder Tibor Kurustáné Bencs Gizella 24. Fogadóóra Pálkövi Zoltánné Emri Attiláné 26. Jubileumi gála Heged sné Demjén Katalin Bulláné Farkas Beáta Asztalitenisz házibajnokság Oláh Csaba Oláh Zsoltné

194 194 DECEMBER Báder Tibor Téli vásár 3. Kurustáné Bencs Gizella Béres Zoltánné Megnyitó m sor Ópris Gáborné Hubayné Ágoston Mária Emri Attiláné Mikulás ünnepségek 4. osztálykeretben Pályaválasztási szül i értekezlet osztályf nökök Tóth Tiborné Szentesi Mária Szép magyar beszéd iskolai Róth Zoltánné fordulója Tóth Tiborné Báder Tibor Feny Disco Kurustáné Bencs Gizella Kulcsárné Gyenes Alinka 17. Tagiskolai karácsonyi ünnepség 18. Juhász Miklósné Báder Tibor Intézményi szint karácsonyi ünnepség Pálkövi Zoltánné Téli foci kupa Báder Tibor Kézilabda osztálybajnokságok Liptainé Szabó Mária Téli szünet Oláh Csaba Oláh Zsoltné

195 195 JANUÁR Nyílt tanítási nap az alsó Pálkövi Zoltánné tagozaton Emri Attiláné Nyílt tanítási nap a fels Pálkövi Zoltánné tagozaton Emri Attiláné Félévi osztályozó értekezlet Pálkövi Zoltánné Emri Attiláné 22. Kultúra napi megemlékezés Róth Zoltánné Tóth Tiborné I. félév vége SZISZ választmányi ülés Báder Tibor Kurustáné Bencs Gizella A szül k értesítése az els félévben elért tanulmányi osztályf nökök eredményekr l Atlétika házibajnokság Testnevelést tanítók Oláh Csaba T zharc bajnokság Sítábor Oláh Zsoltné Oláh Zsoltné

196 196 FEBRUÁR 8. Pálkövi Zoltánné Félévi értekezlet Emri Attiláné Pálkövi Zoltánné Félévi alsós szül i értekezlet Emri Attiláné osztályf nökök Pálkövi Zoltánné Félévi fels s szül i értekezlet Emri Attiláné osztályf nökök Kurustáné Bencs Gizella 19. Farsang Báder Tibor osztályf nökök Simonyi helyesíró verseny iskolai fordulója Osztályonkénti labdarúgó terembajnokság Báder Tibor Megemlékezés a 25. kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatairól Szentesi Mária

197 197 MÁRCIUS Alapítványi bál Alsós szépkiejtési verseny iskolai Szakmai nap Oláh Zsoltné Gulyás Enik Pálkövi Zoltánné Emri Attiláné Vers és prózamondó verseny iskolai Ünnepi megemlékezés március 15r l Rákóczi emléknap Kézilabda osztálybajnokság Róth Zoltánné Tóth Tiborné Kurustáné Bencs Gizella Heged sné Demjén Katalin Osztályf nökök Oláh Csaba Oláh Zsoltné Tavaszi szünet

198 198 ÁPRILIS 6. Beiskolázási nyílt délután Pálkövi Zoltánné Emri Attiláné Leend els osztályos tanítók 11. Költészet napi megemlékezés 14. Észtör körzeti matematika verseny Róth Zoltánné Tóth Tiborné Kántor Gyuláné Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól Szentesi Mária Harmadik negyedéves szöveges értékelés 1. Osztálytanítók évfolyam Fogadóóra Pálkövi Zoltánné Emri Attiláné Határtalanul pályázat Erdély Kurustáné Bencs Gizella osztálykirándulás Baranyi Piroska Megemlékezés a Föld napjáról Kurustáné Bencs Gizella Tankerületi helyesíró verseny Béres Zoltánné Papírgy jtés Báder Tibor Kurustáné Bencs Gizella

199 199 MÁJUS 26 Anyák napja osztálykeretben 10. Határtalanul pályázat projektnapja 18. osztályf nökök Kurustáné Bencs Gizella Idegen nyelvi mérés 6. és 8. Pálkövi Zoltánné évfolyamon Osztályf nökök Kántor Gyuláné Játékos osztálybajnokságok Oláh Csaba Oláh Zsoltné 25. Országos kompetenciamérés Pálkövi Zoltánné 6.és 8. évfolyamon Osztályf nökök Kántor Gyuláné Tanulók fizikai állapotának mérése NETFIT mérés Testnevelést tanítók Oláh Csaba Oláh Zsoltné Tanulmányi kirándulások Osztályf nökök

200 200 JÚNIUS Tanulmányi kirándulások DÖK nap Gyereknap 4. Nemzeti összefogás napja 15. Osztályozó értekezlet 17. Ballagás Osztályf nökök Báder Tibor Kurustáné Bencs Gizella Kurustáné Bencs Gizella Pálkövi Zoltánné 78. évfolyam osztályf nökei Diczházi Sándorné 23. Tanévzáró ünnepség Molnárné Somodi Gabriella Málik Csilla Tanévzáró értekezlet Nyári tábor Sarud Oláh Zsoltné

201 201 VI. Tájékoztatási rendszerünk Tájékoztatottak köre Tájékoztatás formája munkaértekezlet Pedagógusok vezet i tájékoztató szükség szerint elektronikus tájékoztatás üzen falon osztályf nökök, szaktanárokon keresztül iskolarádión faliújságon keresztül Tanulók diákönkormányzat web oldalán iskolai web lapon iskolagy lés szórólapok Web lapon tájékoztatón keresztül Szül k szül i értekezlet fogadóóra szórólapok

202 202 A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája A Dózsa Diákönkormányzat munkaterve 2015/2016. tanév Összeállította: Kurustáné Bencs Gizella Báder Tibor

203 203 A tanulók érdekképviseletét, szabadid s programjainak szervezését, lebonyolítását a diákönkormányzat látja el. Éves munkatervében rendszeresen el forduló feladatok: A Diáktanács, amely az osztályok által megválasztott tagokból áll, havonta ülésezik Minden évben részt veszünk a Dózsa Kupa sportverseny jutalmazásában, és az év végi jutalomkönyvek beszerzésében A szül i munkaközösséggel karöltve novemberben kezdjük el szervezni a hagyományos téli vásárt, ahol a gyerekek által készített vagy felajánlott tárgyakat árusítják a szül k A decemberi Feny diszkó megszervezése A februári farsang a következ nagy feladat, amelyet szintén a SZISZ segítségével bonyolítunk le Papírgy jtést kétszer szervezünk a tanév során az osztályok közötti verseny szellemében Az idén elektronikai hulladékgy jtést is tervezünk. Májusban rendezzük meg a diáknapot Legalább egy színházlátogatást szervezünk a Miskolci Nemzeti Színházba Az év végi jutalomkönyvek beszerzésében, odaítélésében is részt veszünk A DÖK hirdet fal a hírek, események, elért eredmények tudósítója Az iskolai, valamint diákönkormányzati honlapon informálunk tervezett illetve lebonyolított programokról, eredményekr l A Pedagógiai Programunk szellemében fontos céljaink: A demokratikus játékszabályok alapjainak megismertetése Az erkölcsi értékek, emberi jogok tiszteletben tartása, alapvet állampolgári jogok megismertetése A közös tevékenységekben az egymás iránti tisztelet, a kulturált viselkedés, a civilizált kommunikáció Az egészséges önbizalom, reális önértékelés, önkritika, mások elfogulatlan bírálata Az önállóság, felel sségvállalás fejlesztése Ép testben ép lélek elvének megvalósítása A környezettudatosság érvényesülése az iskolában (szelektív hulladékgy jtés, vízcsap elzárása, villany lekapcsolása, takarékosság a papírral )

204 204 ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER A DÖKtagok megválasztása az osztályokban Alakuló ülés, a DÖKtanács tagjainak megválasztása Beszélgetés az egymás iránti toleranciáról, egymás elfogadásáról Alakuló SZISZgy lés Papírgy jtés, elektronikai hulladékgy jtés OKTÓBER Diáktanácsülés: a diákönkormányzat szervezeti felépítése, jogok, kötelességek Az új tanulók beilleszkedésének tapasztalatai Beszélgetés az iskola állagának védelmér l, lehetséges baleseti forrásokról Diákgy lés, a Diáktanács bemutatkozása, a tanulói jogok és f leg kötelességek kihangsúlyozása, a házirend legfontosabb szabályainak kiemelése NOVEMBER SZISZ ülés, ahol a téli vásárt készítjük el DÖKtanács ülés, ahol szintén a téli vásárt készítjük el készítése, lelkesítés) DECEMBER A téli vásár lebonyolítása DÖKtanács ülés, ahol a Mikulás diszkót készítjük el Feny fa beszerzése, majd felállítása, feldíszítése A diszkó lebonyolítása (propagálás, tárgyak

205 205 JANUÁR DÖKtanács, ahol a félévet értékeljük. Mivel közeleg a félév, a tanulás fontosságáról, a lemaradás leggyakoribb okairól beszélgetünk FEBRUÁR SZISZgy lés, ahol a farsangot készítjük el DÖKtanács ülés, ahol szintén a farsang szervezésér l lesz szó A farsang lebonyolítása Színházlátogatás szervezése Miskolcra MÁRCIUS Színházlátogatás Nemzeti ünnepünk ÁPRILIS DÖKtanács ülés, ahol a Föld napjáról beszélgetünk és el készítjük a diáknapot MÁJUSJÚNIUS Papírgy jtés megszervezése A diáknap lebonyolítása A jutalomkönyvek támogatása Az éves munkánk áttekintése

206 206 Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája Gyermek és ifjúságvédelmi munkaterv 2015/2016. tanév Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán Csapongva illanó arany lepkék után! Legyen, mint a tavasz, vidám tekintet, Kis ajka zendüljön, mint égi csöngety! Harmatos bokrétát hadd tépjen a mez n! Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre h n! Űecéz szeretet övezze fürtjeit Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!" Pósa Lajos Összeállította: Ponyi Zoltánné Tóth Tiborné

207 207 A 2015/2016os tanév gyermekvédelmi munkáját meghatározzák az általános és speciális alapelvek, illetve az el z évek tapasztalatai. Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok. Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzet, a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szoruló tanulók segítségadására, valamint az esélyegyenl ség megteremtésére. Az iskolánkban gyermek és ifjúságvédelmi felel sök: Tóth Tiborné Ponyi Zoltánné A gyermek és ifjúságvédelmi munka célja: 1. A gyermekek gondozásának, oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi fejl désének el mozdítása, támogatása. 2. Ellátásuk, gondozásuk el segítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme. 3. Jogaik érvényesülésének biztosítása. 4. Hátrányos helyzet észrevétele. 5. A veszélyeztetettség felderítése. 6. A veszélyeztet okok feltárása. 7. A veszélyeztet körülmények felszámolása vagy legalább csökkentése. 8. A szül tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszerér l, segítése a helyi támogatások rendszerében. A gyermek és ifjúságvédelem feladatai: A gyermekvédelmi feladatok minden gyermekre vonatkoznak, de különösen a nyilvántartott tanulókra. Nyilvántartásba azokat a tanulókat vesszük, akiknek sz kebb társadalmi környezetre az átlaghoz képest negatív eltérést mutat, akiknek testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejl dését a szül k nem tudják biztosítani. Fokozottabb figyelmet igényel a jelenlegi válságos helyzet, amely sok család életvitelét megváltoztatja.

208 208 Állandó feladataink: 1. Dokumentációs feladatok. 2. A gyermekek veszélyeztetettségének megel zését, az általános prevenciót szolgáló szervezési és tájékoztatási feladatok. 3. Együttm ködési és jelzési kötelezettség a gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerrel. 4. Javaslattétel az alapellátás által biztosítható ellátásra, átmeneti gondozásra. ő. A halmozottan hátrányos helyzet gyermekekkel, családjaikkal való állandó és folyamatos tör dés. 6. Rendszeres családlátogatás a segítségre szoruló családoknál. 7. Esettanulmány és környezettanulmány készítése, ha szükséges. 8. A veszélyeztetett tanulók mentális és fizikai fejl désének nyomon követése, rendszeres családlátogatás. 9. Kapcsolattartás a b nmegel zést végz munkatárssal. 10. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelz és pedagógiai támogató rendszer munkájának segítése. A fentiek alapján a nevelési év aktuális feladatai: A diákok és a szül k ismerjék lehet ségeiket, jogaikat, tudják, hogy a probléma felmerülése esetén vagy annak megel zéséhez hova fordulhatnak segítségért. Szervezési feladatok ellátása. Veszélyeztetettek, hátrányos helyzet ek, halmozottan hátrányos helyzet ek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, védelembe vettek felmérése, folyamatos aktualizálása. Szül k felvilágosítása, ismereteik b vítése, segítségnyújtás mindennapi problémák kezelésében, kapcsolattartás, családlátogatás. Együttm ködés és kapcsolattartás az osztályf nökökkel, az iskolapszichológussal, véd n vel, a diákönkormányzattal, a bántalmazásoknak kitett, családi körülményeik miatt hátrányos helyzetbe került, illetve a beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzd gyermekek problémáinak megoldásában. Kapcsolattartás a Gyermekvédelmi és a Gyermekjóléti Szolgálattal a gondozásban lév gyerekek családgondozóival.

209 209 A hiányzások nyomon követése. Az igazolatlan hiányzások jelentése az eljárási rend szerint. Együttm ködés a rend rség gyermek és ifjúságvédelmi felel sével. Részvétel a Gyermekjóléti Szolgálat által rendezett konferenciákon, megbeszéléseken. Eseménynaptár Szeptember Helyzetfelmér lapok elkészítése Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök Az új tanulók megismerése, a gyakran hiányzó, problémás gyerekek figyelemmel kísérése, a változások jelzése a gyermekvédelmi felel söknek. A tankötelezettség érvényesítése. Felel s: osztályf nökök Csatlakozás az ÚtravalóMACIKA Programhoz. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök, mentorok Október Az el z évben nyilvántartásba vett tanuló körülményeinek megfigyelése a változások feljegyzése. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök A nyilvántartás kiegészítése, f leg az els s és az új tanulók figyelembevételével. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök Az osztályozó vizsgára kötelezett magántanulók tanulmányainak, vizsgára történ felkészülésének folyamatos figyelemmel kísérése segítségnyújtás. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök November Egyéni elbeszélgetések, Fogadóórák, családlátogatások alkalmával személyes találkozások Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök

210 210 December Segítségnyújtás az ünnepek el tt. Felel s: gyermekvédelmi felel sök Január A problémás tanulók folyamatos figyelemmel kísérése kapcsolattartás a családokkal. Elégtelen osztályzatra álló tanulók számbavétele (okok részletes feltárása.) A félévi munka értékelése. Féléves beszámoló elkészítése. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök. Február A nyilvántartásba vett tanulók tanulmányi munkájának áttekintése a félévi eredmény alapján. A 8. osztályosok továbbtanulásának segítése. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök. Március A bántalmazás kisz rése, illetve lehet ség szerint megel zése. Különösen figyelni kell a gyermek bántalmazására utaló jeleket. A gyermekbántalmazás kifejezés tartalmazza egyaránt a lelki, testi és szexuális bántalmazást. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, és minden nevel Április Az igazolatlan hiányzások folyamatos ellen rzése, visszaszorítása a szül k és a tanulók felvilágosítása ezek következményeir l. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nök Május A nyilvántartásba vett tanulók tanulmányi munkájának áttekintése, az évvége közeledtével. Elégtelen osztályzatra állók számbavétele, az ket tanító pedagógusokkal konzultáció. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök. Az egészség értékének felismerése, tudatosítása.

211 211 Felel s: gyermekvédelmi felel sök, iskolai véd n, pszichológus Június Az éves munka értékelése, beszámoló készítése, a nyilvántartások lezárása. Felel s: gyermekvédelmi felel sök. Az osztályozóvizsgára kötelezettek vizsgáinak figyelemmel kísérése. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök

212 Gárdonyi Géza Tagiskola munkaterve 2015/2016. tanév Összeállította: Dr. Herczegné Ruszkai Edit tagintézményvezet Szuhakálló, szeptember 10.

213 1. Bevezetés A 2015/2016. tanévben legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy intézményünk továbbra is, mások által is elismert magas szakmai színvonalon biztosítsa a közoktatás általános iskolai nevelési szakaszát. Hitvallásunknak megfelel en valamennyi évfolyamon tanuló diákunknak szeretnénk megtanítani, hogy hogyan kell tanulni; minden gyermekben szeretnénk felkelteni a tudás iránti vágyat, el kívánjuk érni, hogy tanulóink érezzék a jól végzett munka örömét és az alkotás izgalmát, hogy megtanulják szeretni, amit csinálnak, és hogy megtalálják azt, amit szeretnek csinálni. Oktatási rendszerünk követelményei és ismételten átalakuló jellegéb l adódóan állandó versenyhelyzetben dolgozunk. Objektív lehet ségei határai között, a tagintézmény az oktatásnevelés valamennyi területén képes felvenni a versenyt, megmérettetni magát intézményi feltételein, elkötelezett, magasan képzett pedagógusain, és a tanulásra, a tudás megszerzésére nyitott gyermekein keresztül. Azokon az objektív körülményeken túl, melyekre ráhatással nem bírunk az oktatáspolitikai elképzelések, a törvényi változások a tények magukért beszélnek: a születések számának csökkenése ellenére, a stabil gyermeklétszám, a térség településeinek széles köréb l jelentkez tanulók, a tanulmányi versenyek, a kompetenciamérés eredményei azt jelzik, hogy a Gárdonyinak van jöv je, vannak lehet ségei a térség oktatási palettáján. Iskolánk január 1jét l állami fenntartásba és m ködtetésbe került. Az átszervezésb l adódó tanügyigazgatási, adminisztratív teend k ellátása, néhány esetben a munkaköri feladatok, a konkrét napi végzés megváltozott feltételekhez történ igazítása gond nélkül, a nevel testület fogadókészsége és partnersége mellett valósul meg. A nevel testület szakmailag jól felkészülten az el z tanév törekvéseinek megfelel en, a kompetenciák egyértelm sítésének köszönhet en közösséggé kovácsolódva várja a következ tanévet. Teljes a nyitottsága a tanulók, a szül k és a társadalmi, a helyi elvárások felé. Eredményeink megtartására, a továbbfejl désre azonban széles kör összefogás és valóban elhivatott tenni akarás szükséges az intézmény dolgozói, a tanulók, a szül k, a fenntartó együttm ködésével.

214 214 Büszkék vagyunk szép eredményeinkre, de azt is tudjuk, hogy a siker kötelez jelen esetben arra, hogy idén is bizonyítsunk. A Gárdonyi Géza Tagiskolába járó gyerekeknek biztosítani kívánjuk a tanuláshoz, az ismeret és tudásszerzéshez való egyenl hozzáférés lehet ségét. Feladatunknak tekintjük az alapkészségek fejlesztése mellett, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást és a differenciált képességkibontakoztatást. A Pollack Mihály Általános Iskolával és tagintézményeivel együttm ködve, a közös m ködési keretek között, de sajátosságaink, hagyományaink meg rzésével, továbbfejlesztésével kívánjuk a tanulói kompetenciákat kialakítani, fejleszteni melyek mellett a lexikális tudás megszerzésére is kiemelt hangsúlyt fektetünk. Továbbra is lehet séget adunk az angol nyelv tanulására az 1. osztálytól kezd d en heti 1 órában, a 4. osztályban pedig heti 3 órában. Az angol nyelvet az új iskolai évben a 6.7. és a 8. osztályosok emelt szinten, heti ő órában fogják tanulni, felmen rendszerbem. Informatikát a Ő. osztálytól kezd d en tanulhatnak a gyerekek heti 1 órában, ahol szükséges csoportbontással. Reméljük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a Kazincbarcikai Városi Uszodában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Kazincbarcikai Tankerületének közrem ködésével iskolánk tanulóinak legalább egy része úszásoktatásban részesülhet a testnevelés órák keretein belül. Iskolánkban a 201ő/2016. tanévt l folytatódik a judó oktatás, valamint fociedzések is megvalósulnak a Bozsik program keretében. A rajz tantárgy is emelt óraszámban kerül oktatása. Ezekkel az intézkedésekkel is segíteni kívánjuk tanulóink el menetelét, tehetségének kibontakoztatását. A mindennapos testnevelés felmen rendszerben, heti ő órában az els, a második és a harmadik, a negyedik valamint az ötödik, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik osztályban is bevezetésre került, a törvényi el írásoknak megfelel en.

215 215 Az új tanévben nem sikerült iskolaotthonos osztályt indítani az els évfolyamon. Ez az oktatási forma a harmadik és a negyedik osztályban m ködik jelenleg. A 201ő/2016os tanévre Szuhakállóból, és a környez településekr l 16 gyermek szülei választották a Gárdonyit a tankötelezettség teljesítésének helyszínéül. Szerettük volna itt is az iskolaotthonos formát megvalósítani, mert megítélésünk szerint ez a megoldás jobban illeszkedik egy pici gyermek életkori sajátosságaihoz. Aki sokkal fáradékonyabb, más a teherbírása, az óvodából érkezve igénye van arra, hogy játsszon. Jól szervezett szabadid vel a gyermekeknek lehet sége nyílik a kikapcsolódásra, amit majd tudnak hasznosítani a következ tanítási órán. Az iskolaotthonos megoldással a gyermek tehermentesítve van, mivel délután négy, öt óra után nem kell leülnie otthon tanulni. Figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy egy 67 éves korú gyermeknek eleve nem is ebb l áll az élete, hiszen még pici, éppen elég az, amit az iskolában kap, id t kell szakítani ebben a korban a játékra is. A törvényi el írásoknak megfelel en az els, a második,a harmadik, az ötödik, a hatodik és a hetedik osztályban bevezetésre került az erkölcstan, ill. a hités erkölcstan tantárgy. Ezen felül a délutáni hittan lehet ségét is biztosítjuk tanulóink számára. Iskolánk szorosan együttm ködik az egyházakkal és azok képvisel ivel A tagiskolák közötti áttanítások segítségével (kisebb hiányosságokkal) megvalósítottuk a teljes szakos ellátottságot. Differenciált foglalkozások segítik az eltér képesség tanulók fejlesztését, felzárkózását. A tanulók részére számtalan lehet séget biztosít az intézmény a tanórán kívüli foglalkozások körében. Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a gyermekek egyéni haladási képességeihez igazodó oktatásra, tehetséggondozásra, szükség esetén a felzárkóztatásra. Ennek elérésére számos szakköri, tanórán kívüli és szabadid s foglalkoztatást szervezünk, bonyolítunk. Intézményünk valamennyi tanórán kívüli foglalkozás lehet ségét ingyenesen, térítésmentesen biztosítja a tanulók számára. Diákjaink felkészültségét, tehetségét rendszeresen megmérettetjük tanulmányi sport és készségtárgy versenyeken: matematika, magyar nyelv, angol nyelv, földrajz, biológia, természet és környezetismeret, informatika, ének, rajz tantárgyakból; atlétikai számokból és labdarúgásból; szavaló és szépkiejtési versenyeken.

216 216 A 8. osztályosok esetében kiemelt hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, a továbbtanulásra. A felvételiz diákokat különórákon készítjük fel matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Intézményünk a szakköri órák széles skáláját biztosítja: matematika, magyar; rajz tantárgyakból; színjátszás, tánc, iskolarádió, énekkar, tömegsport és kézm ves foglalkozásokon. Tömegsport A testnevelés órák mellett tanulóink számára megszervezzük a mindennapos mozgás lehet ségét. Tömegsport foglalkozásokon gyalog és kerékpártúrák, labdarúgás (n i is!), floorball, egyéb labdajátékok, atlétikai foglalkozások várják diákjainkat. Úszás Az elmúlt tanévben megvalósult kezdeményezés reményeink szerint, a Kazincbarcikai Városi Uszodában az idén is folytatódhat. az 5. osztály vehet részt az úszásoktatásban. Az úszásoktatáshoz megfelel képesítéssel bíró szakemberrel rendelkezik tagiskolánk. A téli id szakban a Városi m jégpálya várhatja diákjainkat. Pedagógiai szakmai szolgáltatások A tanulóink számára az egyéni fejl déséhez szükséges mértékben és módon, az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálattal és a székhely intézménnyel együttm ködve, heti rendszerességgel biztosítjuk a gyógytestnevelést, a logopédiai, iskolapszichológiai, fejleszt pedagógiai foglalkozást; a nyolcadikosok részére a pályaválasztási tanácsadást. Napközi otthonos foglalkozás Az alsó tagozatos tanulók számára, iskolánk biztosítjuk a napközi otthonos foglalkozás lehet ségét. A gyerekek képességeihez, igényeihez igazodóan készülhetnek fel a következ tanítási napra és nyílik lehet ségük a kikapcsolódásra, játékra.

217 217 Színjátszás A Mesevarázs színjátszó csoport 9. éve m ködik az intézményben, Dr. Herczegné Ruszkai Edit irányításával. Az alsós és a fels s színjátszók évek óta állandó résztvev i a Weöres Sándor Országos Amat r Színjátszó Fesztiválnak, 2012ben, 2014ben és 2015.ben is ezüst min sítést szereztek. Iskolarádió Az el z tanévben megújult formában és tartalommal, Orbán Mária tanítón irányításával tovább m ködik az iskolarádió. Iskolaújság Pedagógustársaimmal úgy gondoltuk, annyi minden történik a Gárdonyiban, annyi érdekes esemény, nagyszer eredmény születik ennek az intézmények a falai között, hogy meg kell próbálnunk azokat tolmácsolni, elérhet vé tenni mindenki számára és nem utolsósorban dokumentálni, meg rizni az utókornak. Az iskolai, önkormányzati honlap mellett, melyek lehet vé teszik, hogy szinte az eseményekkel, hírekkel egyid ben, azok rögtön pódiumra kerüljenek oly módon, hogy ne csak egy sz k közösség, hanem a nagyvilág számára is hozzáférhet vé váljanak be kívánjuk mutatni az iskolai életet, hírt szeretnénk adni a legfontosabb tudnivalókról, a gyermekek, a szül k, de Szuhakálló lakossága számára is. T lünk, hiteles forrásból tudják meg, ismerjék meg, mi történik a Gárdonyiban. Az iskolaújság csak az anyagi lehet ségek mértékének függvényében kerül kiadásra M vészeti képzés Tagintézményünkben a B.A.Z. Megyei Önk. Kodály Zoltán M vészetoktatási Intézmény keretein belül színvonalas m vészeti képzés folyik. A gyerekek szakképzett pedagógusok irányításával furulya, zongora szolfézs és festészet foglalkozásokon vehetnek részt. Tanulóink az elmúlt évek alatt számos iskolai, községi rendezvényen, kiállításon mutatták meg tehetségüket.

218 218 Kapcsolataink A Szuhakálló Község Önkormányzatával kapcsoltunk megfelel. Hasonlóan jó és konstruktív a kapcsolatunk véd n i szolgálattal. A véd n hagyományos feladatai mellett szívesen vesz részt az egészséggel kapcsolatos programjainkban is. Iskolánk rendezvényeit a sajókazai rend r rs munkatársai látogatják, biztosítják. Iskolánknak van iskolarend re, akinek az el adásai rendkívül népszer nek és hasznosnak bizonyultak. A gyermekjóléti szolgálat munkatársaival a felmerül problémák esetén azonnal felvesszük a kapcsolatot és k tevékenyen részt vesznek ezek megoldásában. Hagyományosan jó és közeli kapcsolatot ápolunk az Aggteleki Nemzeti Parkkal. A diákok képvisel ivel a kapcsolattartás a diákközgy lésen valamint a diákönkormányzat osztályonkénti képvisel inek gy lésén keresztül valósul meg. Az utóbbi években pozitív változást tapasztaltunk az ifjúság aktivitása terén. A szül kkel a jó kapcsolat kiépítése munkánk hatékonyságának feltétele. A jó kapcsolat kialakítását már beiratkozás el tt el kell kezdeni, az iskola nevelési célkit zéseinek megismertetésével, elfogadtatásával. A kapcsolattartás formái: családlátogatás fogadóóra szül i értekezlet: évente kétszer 2. Tárgyi feltételek A 2005ben b vített és felújított épület állaga, a mai napig kiváló. A nyár folyamán az iskola épületében és környezetében, Szuhakálló önkormányzata és a KLIK segítségével a következ munkafolyamatok kerültek elvégzésre: a tornaterem és a vizesblokkok festése. A szül i segítségnek köszönhet en sikerült az alsó és fels szinten lév folyosókat is kifestetni.

219 219 Valamennyi osztály, osztályf nöke szorgos munkával készült arra, hogy az új tanév dekoratív, barátságos környezetben várja a tanulókat Az új tanév zökken mentes kezdéséhez valamennyi tárgyi feltétel adott. Akadozik azonban az írószer és a tisztítószer ellátottság. Jelenleg ezek biztosítása nélkül kezdtük el az idei tanévet. Reméljük, hogy ez a probléma csak átmeneti jelleg és hamarosan megoldódik. 3. Személyi feltételek 3.1. Pedagógusok Pedagógus álláshelyek száma: 14 Pedagógusok: Név 1. Dr. Herczegné Ruszkai Edit Végzettség tagintézményvezet tanító, magyar m veltségi terület, magyar nyelv és irodalom tanár, tanügyigazgatási szakért, pedagógiai mérés értékelés okleveles tanár, közoktatási vezet 2. Orbán Mária 1. osztály tanító, természetismeret m veltségi ter. 3. Szarka Mariann 1. osztály tanító 3. Petrohainé Jáborcsik Ágnes 2. osztály tanító Horányiné Jakubiszkó 3. osztály Annamária tanító Havasi Ilona 3. osztály tanító

220 Kocsisné Ablonczy Irén 4. osztály tanító, technika szakkollégium 8. Örschléger Kitti 4.osztály tanító, informatika szakkollégium 9. Kalász Gábor 5. osztály testnevel 10. Kriston Tamás 6. osztály tanár, magyar nyelv és irodalom, könyvtár 11. Kocsisné Putnoki Gabriella 7. osztály, tanulószoba énekzene, matematika tanár 12. Tomolya Beáta 8. osztály tanár, matematika, fizika 13. Makrainé Földi Orsolya angol osztály tanító Szakos ellátottság biztosítására, más tagintézményb l, településr l kijáró tanárok: Dr. Király Bálint, Bodnárné Andók Katalin, Varga Katalin, Makrainé Földi Orsolya, Fóris Sándor, Motkó Zoltánné, Stubner Attila, Dudás László, Heged sné Demjén Katalin. Sajnos az idei tanévünk úgy indult, hogy elment az angol szakos kollégan nk Skóciába, a negyedik osztály osztályf nöke pedig anyai örömök elé néz, a matematika, informatika, kémia szakos kollégan nk pedig más fenntartású intézményben folytatja munkáját. Helyette sikerült találnunk egy szakos kollégan t, alsós kollégan is elhelyezkedett a negyedik osztályban, azonban az angol nyelv oktatását csak több pedagógus bevonásával tudtuk biztosítani. Folyamatosan keresünk olyan pedagógust, aki heti 25 órában tudná vállalni az oktatást. Rajz, technika, biológia, történelem, informatika tantárgyak és a tanulószoba (a növekv gyermeklétszám 38f miatt) ellátását biztosító pedagógusra is szükségünk van. A 201Ő/201ő. tanévt l alkalmazásra került 1 f Zsuzsanna személyében. iskolatitkár, Matiszné Konopeusz

221 Megbízatások, tisztségek Megbízatás, tisztség Név Tagintézményvezet Dr. Herczegné Ruszkai Edit Munkaközösségvezet Diákönkormányzatot segít pedagógus Horányiné Jakubiszkó Annamária Közalkalmazotti megbízott Nyilvántartás felel s Dr. Herczegné Ruszkai Edit Matiszné Konopeusz Zsuzsanna Tankönyvfelel s Kriston Tamás Gyermek és ifjúságvédelmi felel s Petrohainé Jáborcsik Ágnes T zrendészeti megbízott Tomolya Beáta Pályaválasztási felel s Kalász Gábor Könyvtárvezet Kriston Tamás Értekezletek jegyz könyvvezet je Orbán Mária Médiafelel s Orbán Mária Kapcsolattartó a szül i szervezettel Petrohainé Jáborcscik Ágnes Diáksportkör elnöke Kalász Gábor Iskolarend r kapcsolattartó Kriston Tamás Faliújság és dekorációfelel s Horányiné Jakubiszkó Annamária, Motkó Zoltánné 3.3. Ügyviteli és technikai dolgozók Dudás Józsefné kisegít, takarító Páró Csabáné kisegít, takarító Matiszné Konopeusz Zsuzsanna iskolatitkár Szuhakálló önkormányzata által szervezett közfoglalkoztatás keretein belül 1 f takarítói munkát végez az intézményben.

222 222 ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TEVÉKENYSÉG ID PONT FELEL S 2015 Tanévnyitó szeptember 1. Dr. Herczegné Ruszkai Edit, Kocsisné Ablonczy Irén szeptember 9. Dr. Herczegné Ruszkai Edit, január utolsó hete osztályf nökök szeptember 15. Dr. Herczegné Ruszkai Edit Madárgy r zés szeptember 23. Petrohainé Jáborcsik Ágnes Els osztályosok teadélutánja szeptember Orbán Mária Zenei Világnap október 1. Putnokiné Kocsis Gabriella október 3. Dr. Herczegné Ruszkai Edit Szül i értekezlet Értekezlet a szül i szervezet tagjai részére Ünnepi m sor készítése az Id sek Napja önkormányzati rendezvényre Alsós színházlátogatás Miskolci Nemzeti Petrohainé Jáborcsik Ágnes Színház Állatok világnapja október 4. Orbán Mária, Szarka Mariann Papírgy jtés október 6. Horányiné Jakubiszkó Annamária Aradi vértanúk emléknapja október 6. Gárdonyi Focikupa október Egészségnevelési témahét október utolsó hete Tanulmányi versenyek folyamatos Szaktanárok, tanítók október vége Kalász Gábor szi gyalogtúra Orb Orbán Mária Kalász Gábor Horányiné Jakubiszkó Annamária, Havasi Ilona

223 223 Nemzeti ünnep október 22. Diákközgy lés november Nyílt tanítási nap november 10. Tátika november Vaskó Katalin rajzverseny november Adventi kirándulás Budapestre december 12. Kalász Gábor Gárdonyi levelez s verseny indítása december Dr. Herczegné Ruszkai Edit Mikulás december 36. Adventi játszóház december Horányiné Jakubiszkó Annamária Karácsonyi ünnepség december Dr. Herczegné Ruszkai Edit, Falukarácsony december Dr. Herczegné Ruszkai Edit Félévzáró értekezlet január Dr. Herczegné Ruszkai Edit Iskolarend r el adása január Kriston Tamás Szánkózástéli kirándulás január Kriston Tamás február Petrohainé Jáborcsik Ágnes február Dr. Herczegné Ruszkai Edit február 25. Orbán Mária február Szül i közösség és osztályf nökök Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny iskolai fordulója Munkaközösségi foglalkozásintézményi önértékelés Megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák Farsangi karnevál Egészségnevelési témahét Téli egészséghét február utolsó hete Putnokiné Kocsis Gabriella Dr. Herczegné Ruszkai Edit Horányiné Jakubiszkó Annamária Dr. Herczegné Ruszkai Edit Horányiné Jakubiszkó Annamária és osztályf nökök Dr. Herczegné Ruszkai Edit, Motkó Zoltánné Dr. Herczegné Ruszkai Edit osztályf nökök Havasi Ilona, Kocsisné Ablonczy Irén Szül knevel k Űálja március Dr. Herczegné Ruszkai Edit Nemzeti ünnep március 14. Dr. Herczegné Ruszkai Edit,

224 224 Kocsisné Ablonczy Irén Víz napja március Tomolya Beáta Nyílt nap leend els söknek március utolsó hete Dr. Herczegné Ruszkai Edit Holocaust emléknap április 16. Orbán Mária Kerékpártúra április Kalász Gábor A Föld napja április 22. Petrohainé Jáborcsik Ágnes Anyák napja. május 1. hete Osztályf nökök Gárdonyi vetélked május Orbán Mária, Szarka Mariann Gárdonyinapok Színek harca május Kriston Tamás Jótékonysági Gálam sor május Dr. Herczegné Ruszkai Edit Gárdonyinapok május Dr. Herczegné Ruszkai Edit Tavaszi Gárdonyi Focikupa május Kalász Gábor Kompetenciamérés május 27. Tomolya Beáta Pedagógusnap június 1. vasárnapja Dr. Herczegné Ruszkai Edit Tanulmányi kirándulások június osztályf nökök Ballagás június Évzáró június Nyári tábor június Tomolya Beáta, Putnokiné Kocsis Gabriella

225 3.4.Tanulók Iskolalétszám: 1Ő1 f. Tanulócsoportok száma: 10 ebb l napközi otthon: 1 iskolaotthonos csoport: 2 tanulószobai csoport: 1 Tanulói létszámok évfolyamonkénti bontásban: Osztály Létszám Ebb l Bejáró tanuló magántanuló Összesen: Napközis tanulók létszáma: 2Ő f Tanulószobás létszám: 37 f Menzás (csak ebédel ) tanulók létszáma: alsó tagozat: 1Ő f fels tagozat: 23 f Összes étkez tanuló száma:12ő f

226 A tanév kiemelt feladatai az nevel oktató munka terén Feladat Intézkedés, program, Felel s Határid tevékenység Tanulók A nevelési program Minden végrehajtása. pedagógus Alapkészségek Differenciált foglalkozások, Minden fejlesztése gyakorlás. pedagógus személyiségének fejlesztése Munkatervek, tanmenetek elkészítése Az új diákok beilleszkedésének segítése Osztályok közösségi nevelése Szabadid hasznos eltöltése Munkatervek, tanmenetek leadása Minden pedagógus Ismerked programok Minden szervezése. pedagógus Osztályprogramok szervezése. Osztályf nökök Horányiné Programszervezés. Jakubiszkó Annamária A könyvtár oktatónevel munkát Könyvtári órák, könyvtári segít szerepének programok szervezése. oktatásának fejlesztése Folyamatos szeptember 15. Folyamatos Folyamatos Eseménynaptár szerint október Kriston Tamás 1. és folyamatos javítása Az angol nyelv Folyamatos Angol oktatás az alsó tagozaton, korrepetálás, tehetséggondozás a fels tagozaton. Heged s Andrea folyamatos

227 227 A napközi otthonos és a tanulószobás foglalkozás nevel oktató Szokásrend kialakítása, foglalkozások szervezése. Putnokiné Kocsis Gabriella, napközis nevel k október 1. és folyamatos szerepének javítása Petrohainé Az óvodai jelzések és a tanév Els sök mérése Jáborcsik Ágnes október kezdését tapasztaltak alapján a tanulók mérése. Feladat Intézkedés, program, tevékenység Felel s Határid Petrohainé Jáborcsik Ágnes Els sök mérése Továbbítani az eredményt október Petrohainé Els sök mérése Vizsgálatok elvégzése a kiválasztott tanulókkal Differenciált foglalkozások, Tehetséggondozás szakköri munka, versenyeztetés Szövegértés és matematika Mérés Jáborcsik Ágnes kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon Minden pedagógus december Folyamatos Lukácsné Bogár Mónika, osztályf nökök és szaktanárok május 27.

228 228 A tanulók fizikai A Hungarofit vizsgálati állapotának mérése módszerrel Testnevelést 201Ő szét l tanító áprilisig pedagógusok A végz s tanulók továbbtanulásával kapcsolatos feladatok A nyolcadikosok továbbtanulásának el készítése, a jelentkezés, a felvételi eljárás lebonyolítása, a központilag megadott határid knek megfelel en történik. pályaválasztási tanácsadás m ködtetése kiemelt feladat. A leend els osztályosok tájékoztatása, felvételije, beiratkozása Feladat Intézkedés, program Felel s Határid A leend els osztályos tanító és az Az iskola igazgatóhelyettes bemutatása a leend bemutató óvodai els osztályosoknak foglalkozáson vesz részt, és szüleiknek amely után bemutatják a Igazgatóhelyettes és a leend els s március pedagógus Gárdonyi Géza Tagiskolát Az óvodások ellátogatnak az iskolába Meghívó a Március 15i ünnepségre Igazgatóhelyettes március Tájékoztató elkészítése Els osztályosok és kihelyezése a beírásának hirdet táblákra. Nyílt nap el készítése az els osztályosoknak és szüleiknek Igazgatóhelyettes március vége A

229 229 Els osztályosok beírása A leend els sök beírása Igazgatóhelyettes április 5. A 2013/2014. tanév rendje A szorgalmi id els tanítási napja: 201Ő. szeptember 1. (hétf ), utolsó tanítási napja: június 15. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi id els féléve 201ő. január 16ig tart. Az iskolák január 23ig értesítik a tanulókat, illet leg a kiskorú tanulók szüleit az els félévben elért tanulmányi eredményekr l. Tanítási szünetek szi szünet: október 27. október 31. A szünet el tti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni els tanítási nap november 3. (hétf ). téli szünet: december 22t l 201ő. január 2ig. A szünet el tti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni els tanítási nap 201ő. január ő. (hétf ). tavaszi szünet: április 2t l április 7ig. A szünet el tti utolsó tanítási nap április 1.(szerda), a szünet utáni els tanítási nap április 8.(szerda). 6. A tanítás nélküli munkanapok id pontjai: Azonos a Pollack Mihály Általános Iskolával. 7. Szül i értekezletek id pontjai:

230 szeptember óra január utolsó hete 8. Nyílt tanítási nap: november Az irányítás és ellen rzés célja, feladata: az iskola dokumentumainak felülvizsgálata, módosítása, a tanulók és a nevel k munkafegyelmének ellen rzése, az iskolai házirend betartásának ellen rzése, a szemléltet eszközök kihasználtságának ellen rzése, a nevel k adminisztrációs munkájának / osztálynaplók, anyakönyvek, szakköri naplók, bizonyítványok stb. / ellen rzése, a megbízatások, felel sök tevékenységének ellen rzése, szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás kérése az egyes osztályok tanulmányi és magatartási helyzetér l. Hogyan történik a tanulók szabadid s programjainak szervezése? Milyen a nevel k munkatervi feladatainak teljesítési szintje? Tájékozódás az iskolai ünnepélyekre, rendezvényekre való felkészülésr l. 10. A nevel testületi értekezleteket a Pollack Mihály Általános Iskola tagiskoláival közösen tervezzük.

231 Nemzeti ünnepek, megemlékezések október 6. Aradi vértanúk emléknapja október 22. az 1956os forradalom és szabadságharc évfordulója március 14. az 1848as forradalom és szabadságharc évfordulója február 25 A kommunizmus és egyéb diktatúrák emléknapja április 16. Holocaust Emléknap június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja. A további iskolai ünnepek az eseménynaptár szerint valósulnak meg. 12. A diákközgy lés id pontja: október Az osztálykirándulások id pontjai: május, június

232 232 ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TEVÉKENYSÉG ID PONT FELEL S 2014 Tanévnyitó Dr. Herczegné Ruszkai Edit, Orbán szeptember 1. Mária szeptember 16. Dr. Herczegné Ruszkai Edit, január utolsó hete osztályf nökök Zenei Világnap október 1. Putnokiné Kocsis Gabriella Állatok világnapja október 3. Kovácsné Strobán Boglárka, Papírgy jtés október 1. hete Horányiné Jakubiszkó Annamária Aradi vértanúk emléknapja október 6. Gárdonyi Focikupa október Egészségnevelési témahét október utolsó hete Szül i értekezlet Madárgy r zés Alsós színházlátogatás Miskolci Nemzeti Orb Orbán Mária Kalász Gábor Horányiné Jakubiszkó Annamária, Heged s Andrea október utolsó hetei Petrohainé Jáborcsik Ágnes októbernovember Petrohainé Jáborcsik Ágnes Színház Múzeum látogatás szi gyalogtúra október közepe Heged s Andrea október vége Kalász Gábor

233 233 Lukácsné Bogár Mónika Nemzeti ünnep október 22. Diákközgy lés október 16. Nyílt tanítási nap november 10. Tátika november Vaskó Katalin rajzverseny November Tanulmányi versenyek folyamatos Szaktanárok, tanítók Gárdonyi levelez s verseny indítása december Dr. Herczegné Ruszkai Edit Mikulás december 36. Adventi játszóház december Horányiné Jakubiszkó Annamária Karácsonyi ünnepség december Dr. Herczegné Ruszkai Edit, Falukarácsony december Dr. Herczegné Ruszkai Edit Félévzáró értekezlet január Dr.Herczegné Ruszkai Edit Iskolarend r el adása január Kriston Tamás Szánkózástéli kirándulás január Kalász Gábor február Kriston Tamás február Heged s Andrea február 25. Orbán Mária február Szül i közösség és osztályf nökök Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny iskolai fordulója Munkaközösségi foglalkozás Megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák Farsangi karnevál Egészségnevelési témahét Téli egészséghét Szül knevel k Űálja február utolsó hete március Dr. Herczegné Ruszkai Edit Horányiné Jakubiszkó Annamária Dr. Herczegné Ruszkai Edit Horányiné Jakubiszkó Annamária és osztályf nökök Dr. Herczegné Ruszkai Edit, Motkó Zoltánné Dr. Herczegné Ruszkai Edit osztályf nökök Havasi Ilona, Kocsisné Ablonczy Irén Dr. Herczegné Ruszkai Edit

234 234 Dr. Herczegné Ruszkai Edit, Orbán Nemzeti ünnep március 14. Víz napja március Mária Motkó Zoltánné Nyílt nap leend els söknek március utolsó hete Dr. Herczegné Ruszkai Edit Holocaust emléknap április 16. Orbán Mária Kerékpártúra április Kalász Gábor A Föld napja április 22. Lukácsné Bogár Mónika Anyák napja. május 1. hete Osztályf nökök Gárdonyi vetélked május Gárdonyinapok Színek harca május Jótékonysági Gálam sor május Gárdonyinapok május Dr. Herczegné Ruszkai Edit Tavaszi Gárdonyi Focikupa május Kalász Gábor Kompetencia mérés május 27. Lukácsné Bogár Mónika Pedagógusnap június 1. vasárnapja Dr. Herczegné Ruszkai Edit Tanulmányi kirándulások június osztályf nökök Ballagás június Évzáró június Nyári tábor június Horányiné Jakubiszkó Annamária, Heged s Andrea Lukácsné Bogár Mónika Dr. Herczegné Ruszkai Edit és minden pedagógus Kalász Gábor, Lukácsné Bogár Mónika Petrohainé Jáborcsik Ágnes, Kocsisné Ablonczy Irén Lukácsné Bogár Mónika

235 235 Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Munkaközösségének munkaterve 2014/ Készítette: Heged s Andrea munkaközösség vezet Szuhakálló, szeptember 22.

236 236 I. Tanév eleji helyzetelemzés Jelenlegi tanulólétszámunk: 1Ő0 f. Az osztályok tantermeinek elosztása és berendezése az augusztusi el készít munka során megoldódott. A tanév során az elhasználódásból adódóan bekövetkezett meghibásodásokat is orvosolták. Négy tantermünkben 2012 augusztusában került felszerelésre négy darab interaktív tábla és a használatukhoz szükséges projektor. A beszerzés pályázati keretb l történt. Az elmúlt tanév során ennek használatára rendszeresen sor került. Egyetlen fels s osztályban nincs tábla, ott teremcserével oldjuk meg, hogy a tanulók szintén részesülhessenek a tábla nyújtotta el nyökb l. Tanulóink nagy számban igényelnek menzai, illetve napi háromszori étkeztetést az egész napos iskolai program keretében. Ennek megfelel en nevel ink a törvény által el írt ideig dolgoznak és tartózkodnak az iskola épületében. A nevel k beosztása a gyermekek felügyeletének ellátására nem könny feladat, hiszen tantestületünk kis létszámú. Az ebédeltetés három csoportban zajlik. Az els csoport a második és harmadik osztályt jelenti; a második csoport az els és negyedik osztályt, valamint azokat a fels s tanulókat, akiknek nincs hatodik órájuk. A harmadik csoport a fels s tanulóké. Az iskolabusz járata SzuhakállóSajókaza viszonylatban közlekedik naponta odavissza útirányban. A busz reggel 7:30kor indul Sajókazáról és délután 15:30kor indul vissza. Iskolánkban a tanév kezdetét l 7:00tól 17:00ig tanári felügyelet van és vehet igénybe. Az ügyeleti rend elkészült, igyekeztünk egyenl terhelést kialakítani. Ennek személyi feltételei adottak, az óraterv a céloknak megfelel. II. Személyi feltételek: Munkaközösségünk tagjai: Dr. Herczegné Ruszkai Edit, igazgatóhelyettes, tagiskola vezet, magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanár, tanítóf iskola; mérésértékelés egyetem

237 237 Tanít: Magyar nyelv és irodalom: 7. osztály Havasi Ilona tanító, f iskola Tanít: Testnevelés, énekzene, matematika:2. Osztály Heged s Andrea történelemorosz szakos tanár, angol nyelvtanár f iskola Tanít: Történelem: osztályok Emelet szint angol nyelv: ő67. osztály Horányiné Jakubiszkó Annamária tanító, f iskola Tanít: Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, rajz, technika, erkölcstan: 2. osztály Kalász Gábor testnevel f iskola Tanít: Testnevelés: osztályok Kocsisné Ablonczy Irén tanító, f iskola Tanít: Matematika, testnevelés, énekzene, technika: 3. osztály Énekzene, rajz: 4. osztály Technika: 56. osztály Kovácsné Strobán Boglárka tanító, magyar nyelv és irodalom m veltségi terület, f iskola Tanít: Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, rajz: 2. osztály Kriston Tamás tanár, könyvtáros, f iskola Tanít: Magyar nyelv és irodalom: 568 osztály Etika: 56. osztály

238 238 Emberismeret: 7. osztály Honés népismeret: 5. osztály Lukácsné Bogár Mónika földrajzmatematika, informatika és kémia szakos tanár, f iskola Tanít: Matematika: 567. osztályok Kémia: 78 osztály Számítástechnika: 48 osztályok Motkó Zoltánné földrajzrajz szakos tanárf iskola; Tanít: Földrajz: 78 osztályok Természetismeret: 56 osztály Rajz: osztály Média: 8. osztály Orbán Mária tanító, természetismeret m veltségi terület, f iskola Tanít: Magyar, matematika, környezetismeret, énekzene, technika, : 4. osztály Matematika: 1. osztály Petrohainé Jáborcsik Ágnes tanító, orosz nyelv szakkolégium, f iskola Tanít: Magyar, erkölcstan, környezetismeret, énekzene, rajz, technika, testnevelés: 1. osztály Putnokiné Kocsis Gabriella matematikaénekzene szakos tanár, f iskola Tanít: Énekzene: osztály Matematika: 8. osztály Óraadó pedagógusok: Pató István Tanít: Fizika: 78. osztály

239 239 Farkas László Tanít: Tehnika: 78. osztály Fóris Sándor: Tanít: Biológia: 78. osztály Dombi Tímea Nóra dr. Tanít: Angol: 14. és 8. osztály A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat Petrohainé Jáborcsik Ágnes látja el. A diákönkormányzat vezet je: Horányiné Jakubiszkó Annamária. A tankönyvellátási feladatokat Kriston Tamás végzi. Tanulók: 34 és 78. évfolyamokon a 2008as kerettanterv szerint folyik az oktatás. Az ötödik és hatodik és hetedik osztályban emelt óraszámú angol nyelvoktatás folyik. Az els második és ötödikhatodik osztályban az új kerettanterv szerint tanítunk. Tanulóink a Mozaik, az Apáczai, a Nemzeti, az Oxford és a M szaki Tankönyvkiadó könyveit használják. Választható órák, tanórán kívüli tevékenységek: színjátszószakkör matematika szakkör tömegsport énekkar alsós énekkar fels s táncszakkör alsós kézm ves szakkör iskolarádió gyöngyf zés Iskolánkban m köd m vészeti iskolai csoportok: festészet, szolfézs, zongora, népifurulya.

240 240 III. Tárgyi feltételek Tanulóink az osztálylétszámhoz alkalmazkodó termekben foglalnak helyet. Tiszta, szép környezetben. A szemléltet eszközök megfelel színvonalon állnak rendelkezésre, az interaktív táblákat rendszeresen használjuk. IV. Az el z évre szóló munkaterv megvalósulása Az elmúlt tanévben elmúlt tanévben hagyományosan sok programunk volt, és diákjaink is remekeltek a tanulmányi versenyeken. Bár ezek mellett többen kényszerültek pótvizsgára és évismétlésre. V. A munkaközösség kiemelt feladatai a tanévben a nevel oktató munkaterületén E tanévben fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy tanulóink nevel ik segítségével tovább fejleszthessék személyiségüket, az alábbi értékek tudatos fejlesztése kerüljön el térbe a tolerancia, a felel sség, a tisztelet, a megbízhatóság, és az önmegvalósítás. Az elmúlt években is kiemelten kezeltük az egészséges, a helyes életmódra, a szabadid hasznos eltöltésére való nevelést. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink követhet mintát kapjanak az iskolától e területeken annak érdekében, hogy kés bb e területeken is megfelel ismeretek birtokában fejleszthessék személyiségüket és fizikai állapotukat. Szeretnénk folytatni az elmúlt tanévekben megkezdett egészségnevelési programsorozatot. Ugyan csak hagyományai vannak iskolánkban a zöld jeles napok nak, amelyek a környezeti nevelés kiváló színterei. A környezeti nevelés érdekében megvalósult a szelektív hulladékgy jtés. Tovább folytatjuk a közösségi nevelés szerteágazó tevékenységét. E területen az osztályok közösségi tevékenysége rendkívül fontos. Minden osztály határozza meg, hogy az év folyamán milyen jelleg rendezvényeket szervez, hogyan kapcsolódik rendezvényeihez. Továbbra is számítunk a Diákönkormányzat tevékenységére. az iskola hagyományos

241 241 A felzárkóztatás mellett nagyon fontos a tehetséggondozás. Iskolánkba sok jó képesség tanuló jár, akik megfelel támogatással jó eredményeket érhetnek el mind a tanulmányi versenyeken, mind a felvételik alkalmával. Az iskolánkban m köd szakkörök és házi versenyek is e célt szolgálják. A továbbtanulás a megváltozott viszonyok mellett változatlanul fontos. Az elmúlt évek tapasztalat bizonyítja, hogy nagy szerepe van az osztályf nöknek a továbbtanulás szervezésében és irányításában. űélunk hasonló, mint eddig: lehet leg, minden tanulót az els körben vegyenek fel, reálisan ítéljék meg lehet ségeiket, saját képességüket, az els második helyen jussanak be minél többen! Iskolánkban több színtéren is megjelent médiaoktatás. Meglév eszközeinket szeretnénk minél inkább kihasználni, hogy minél több gyerek szerezzen jártasságot a médiában. A média egy eszköz is a kezünkben, mellyel segítjük az iskolán belüli információáramlást, és az iskola küls kommunikációját. A tanév folyamán két munkaközösségi foglalkozást tervezünk. Az els t november hónap folyamán tartjuk meg. Témája: az egész napos iskola bevezetésével kapcsolatban felmerül tapasztalatok megvitatása, az átmeneti id szak értékelése, összegzése. A fogalakozás vezet je: Heged s Andrea munkaközösség vezet. A második foglalkozást 2015 márciusára tervezzük. Ennek témája az adott körülmények közötti felmerül aktuális esemény, probléma, tapasztalat feldolgozása, megbeszélése lesz. A téma meghatározásra kerül 2015 januárjában a félévi értekezlet alkalmával. Osztályf nöki munkák: Szül i értekezletek szeptemberben. Mikulás bulik Családlátogatások Tátika produkciók segítése Farsangi el készületek, jelmezkészítés Pályaválasztási, továbbtanulás el készítése

242 242 Szaktanári munkák: Felvételi el készít k Korrepetálások Verseny el készít k, háziversenyek szervezése VI. Kapcsolataink A Szuhakálló Község Önkormányzatával kapcsoltunk megfelel. Hasonlóan jó és konstruktív a kapcsolatunk véd n i szolgálattal. A véd n hagyományos feladatai mellett szívesen vesz részt az egészséggel kapcsolatos programjainkban is. Iskolánk rendezvényeit a sajókazai rend r rs munkatársai látogatják, biztosítják. Iskolánknak van iskolarend re, akinek az el adásai rendkívül népszer nek és hasznosnak bizonyultak. A gyermekjóléti szolgálat munkatársaival a felmerül problémák esetén azonnal felvesszük a kapcsolatot és k tevékenyen részt vesznek ezek megoldásában. Hagyományosan jó és közeli kapcsolatot ápolunk az Aggteleki Nemzeti Parkkal. Iskolánkban a Kodály Zoltán M vészeti Iskola nemcsak kihelyezett tagozatain keresztül segíti munkánkat, hanem szívesen nyújtanak segítséget bármilyen téren. A diákok képvisel ivel a kapcsolattartás a diákközgy lésen valamint a diákönkormányzat osztályonkénti képvisel inek gy lésén keresztül valósul meg. Az utóbbi években pozitív változást tapasztaltunk az ifjúság aktivitása terén. A szül kkel a jó kapcsolat kiépítése munkánk hatékonyságának feltétele. A jó kapcsolat kialakítását már beiratkozás el tt el kell kezdeni, az iskola nevelési célkit zéseinek megismertetésével, elfogadtatásával. A kapcsolattartás formái: családlátogatás fogadóóra szül i értekezlet: évente kétszer

243 243 MUNKATERV Gyermek és ifjúságvédelem es tanév Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon hamar elkezd dik. Ancsel Éva/ Űevezet A gyermekvédelemben használatos fogalmak értelmezése Gyermekjólét: a gyermek testi, értelmi,érzelmi és erkölcsi,személyi,vagyoni és egyéb jogainak biztosítása. Veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot,amely a gyermek testi,lelki,értelmi,érzelmi vagy erkölcsi fejl dését gátolja vagy akadályozza. Hátrányos helyzet gyermek,tanuló az, akit családi körülményei,szociális helyzete miatt a jegyz védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. Halmozottan hátrányos helyzet az a gyermek,tanuló aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül és akinek törvényes felügyeletét ellátó szül je,illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben

244 244 a gyermek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket,tanulót megillet szolgáltatatás megállapításához a szül nyilatkozata szerintlegfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be,fejezték be sikeresen,továbbá az a gyermek, az a tanuló,akit tartós nevelésbe vettek. Önálló feladatok a tanévre kapcsolattartás különálló intézményekkel (Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhatóság, önkormányzatok) szakirodalom tanulmányozása továbbképzéseken való részvétel esetmegbeszéléseken váló részvétel a hátrányos, halmozottan hátrányos, SNIs tanulók felmérése,a problémák felkutatása és kezelése,tanulásuk figyelemmel kisérése a szociális ellátások megállapításának kezdeményezése a szociális hátrányok enyhítése érdekében szerinti jelzés a területileg illetékes szervek felé együttm ködés az osztályf nökökkel,tantestülettel és a szül kkel egyéni és segít az igazolatlan mulasztások figyelemmel kisérése, a Házirend és a törvényben foglaltak jelleg beszélgetések a tanulókkal és a szül kkel osztályf nökökkel való kapcsolattartás, munkájuk segítése a családlátogatásokról naplót vezetünk. A tantestület körében végzett feladatok. a gyermek és ifjúságvédelmi munka koordinálása együttm ködések osztályf nökökkel, szaktanárokkal tanácsadás, információk áramlása szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével fokozott figyelem az osztályf nökökkel és a szaktanárokkal a hátrányos,halmozottan hátrányos és veszélyeztetett tanulók tanulmányaira a hátrányos megkülönböztetés elkerülése

245 245 szoros együttm ködés az integrációs feladatok ellátásában az esélyegyenl ség megteremtése érdekében A szül k körében végzett feladatok együttm ködés, szemléletformálás tanácsadás,tájékoztatás a jogokról és kötelezettségekr l szül i értekezleteken és fórumokon aktív közrem ködés esetenként családlátogatás fogadó óra biztosítása RÉSZLETES FELADATOK A TANÉVRE 1. A diákok és a szül k ismerjék lehet ségeiket, jogaikat: tudják, hogy a probléma felmerülése estén vagy annak megel zéséhez hova forduljanak segítségért. Feladat: Tájékoztatás. Módszer: Plakátok, felhívások, tájékoztatást szolgáló kiadványok jól látható helyen való elhelyezése. A tanulók és a szüleik a tanév folyamán, a folyosón látható faliújságon tájékozódhatnak a GYIF személyér l és fogadó órájáról. Fogadó óra a es tanévben : minden kedden 1314 óra Továbbá a faliújságon tesszük közzé a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények elérhet ségét. 2. Cél: Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül k,védelembe vettek felmérése, folyamatos aktualizálása. Feladat: tanév elején az osztályf nökökkel felmérni, az önkormányzattal egyeztetni, nyilvántartásba venni, kik azok, akik a célcsoportba tartoznak. Módszer: Tájékozódás, adatgy jtés. 3.

246 246 Cél: Iskolavéd n vel egyeztetni a szociálisan veszélyeztetett és a egészségügyileg veszélyeztetett tanulók névsorát. Amennyiben szükséges, intézkedések megtétele. Ha nem továbbra is a passzív, de segít jelenlét. Határid : szeptember Felel s: gyif., véd n 4. Cél: Szociálisan rászoruló gyermekek természetbeni segítsége. Feladat: Adományruha gy jt akció szervezése, ruhaosztás Határid : december Felel s: gyif 5. Feladat: Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet tanulókról frissítés, adatszolgáltatás. Határid : március Felel s: gyif. 6. Cél: Osztályf nökökkel, szaktanárokkal való együttm ködés, kölcsönös segítségnyújtás. Feladat: Tájékozódás az információcsere módjáról,szükségességér l. A tanév folyamán folyamatos kapcsolattartás. Határid : folyamatos Felel s: gyif. 7. Cél:Prevenció Feladat:Az egészség értékének felismertetése, tudatosítása. Az életkorral járó biológiai és lelki változások megismertetése,az egyensúly megteremtetése. Módszer: Az iskolavéd n segítségével,együttm ködésével felvilágosító foglalkozások szervezése,lebonyolítása. Az egészségre káros szokások pszichés összetev inek megismertetése. Határid : folyamatos Felel s: gyif. véd n 8.

247 247 Cél: a gyermek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettségének felismerése, lehet ségek szerint azok kialakulásának megel zése,enyhítése. Faladat:A gyermekvédelem látóterébe került gyermekek megkeresése. Határid : folyamatos Felel s: gyif. 9. Cél: A bántalmazás kisz rése illetve lehet ség szerinti megel zése. Feladat: Különösen figyelni kell a gyermek bántalmazására utaló jelekre. Módszer: Osztályf nökök, szaktanárok, testnevel k figyelmét felhívni ne csak a látható vagy érzékelhet tünetek jelentkezése esetén,de már a legkisebb gyanú esetén is jelezzenek. Határid : folyamatos Felel s: minden nevel 10. Cél: Szemléletformálás mind a gyermek, mind a szül k körében. Feladat: Szül k felvilágosítása, ismeretek b vítése, segítségnyújtás a mindennapi problémák kezelésében. Ismerje fel a problémát,tudatosan tegyen lépéseket annak megoldásában. Módszer: Egyéni beszélgetések. Fogadóórák,családlátogatások alkalmával személyes találkozások. Határid : folyamatos Felel s: osztályf nökök 11. Cél: Viselkedési, magatartási,beilleszkedési zavarokkal küzd gyermekek kirekeszt désének megel zése. Feladat:Ezen gyermekek mentális segítése,beilleszkedésük segítése, szükség szerint tanórán kívüli id pontokban. Foglalkozások szervezése,rajzolás,beszélgetés. Óralátogatások. Határid : folyamatos Felel s: gyif. osztályf nökök 12.

248 248 Cél: Bizalmon alapuló kapcsolattartás, az információcsere szabad áramlása a segítségnyújtás érdekében az adatvédelmi és titoktartási törvény megsértése nélkül. Feladat: Összeköt szerep az iskolagyerekcsaládsegít intézmények között Határid : folyamatos Felel s: gyif 13. Cél: Hatékony problémakezelés. Feladat: A felmerül problémák hatékony, több oldalról való megközelítése, a megoldás több oldalról való támogatása. Határid : szükség szerint Felel s: gyif, osztályf nökök 14. Cél: Az igazolatlan hiányzások visszaszorítása. Feladat: A szül k és a tanulók felvilágosítása az igazolatlan hiányzások következményeir l.személyes felvilágosítás,szül i értekezleten való tájékoztatás. Módszer:Tanórákon való 10 igazolatlan órák után a törvényben meghatározottak alapján járunk el. Határid : folyamatos Felel s: osztályf nökök

249 A Gárdonyi Géza Tagiskola Diákönkormányzatának Szervezeti és M ködési Szabályzata A Diákönkormányzat a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 63. (4) bekezdése alapján a következ k szerint határozza meg a Szervezeti és M ködési Szabályzatát: 1. A szabályzat célja, hatálya a.) A szabályzat célja, hogy meghatározza a diákönkormányzat: részletes m ködési rendjét, ezzel egységes rend alkalmazását követelje meg a szervezet m ködése során, m ködéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználási rendjét, m ködésével kapcsolatos tájékoztatási rendszert, hatáskörei gyakorlási rendjét. b.) A diákönkormányzat további célja, hogy megszervezze az intézmény szabadid s és kulturális programjait, támogassa a diákkörök munkáját, kapcsolatot tartson más diákszervezetekkel. c.) A szabályzat személyi hatálya kiterjed: a diákönkormányzat megválasztott tagjaira, a diákönkormányzatot támogató, segít pedagógusra, az tagintézmény vezet re. 2. Általános rendelkezések A szervezeti és m ködési szabályzatot a diákönkormányzat készíti el, vizsgálja felül. Az SZMSZt a diákönkormányzat tagjai fogadják el. A diákönkormányzat akkor járhat el a tagintézmény valamennyi tanulójának érdekképviseletében, ha az tagintézmény tanulóinak legalább 50 %a által megválasztott diákönkormányzati szerv választotta. 249

250 3. A diákönkormányzat szerepe, tevékenysége A diákönkormányzat szerepe az, hogy a tanulók érdekeinek hatékony képviseletét ellássa. A tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért. A diákönkormányzat tevékenysége kiterjed a tanulókat érint valamennyi kérdésre, így különösen a következ kre: a házirendben, szervezeti és m ködési szabályzatban meghatározott jogokra, kötelezettségekre, a diákönkormányzat diákképviselettel kapcsolatos jogaira. Ő. A diákönkormányzat m ködési feltételei A diákönkormányzat m ködésének feltételeit a fenntartó biztosítja. Az tagintézmény a fenntartó által rendelkezésre bocsátott keretek között biztosítja azt, hogy a diákönkormányzat, feladatainak ellátásához, térítésmentesen használhassa az tagintézmény helyiségeit, berendezéseit úgy, hogy azzal ne zavarja, korlátozza az tagintézmény m ködését. A diákönkormányzat köteles el re bejelenteni a hely, illetve eszközhasználati igényét, hogy az tagintézmény m ködése és a diákönkormányzat igényei összehangolhatók legyenek. A diákönkormányzat a m ködéséhez szükséges forrásokat pályázati vagy más úton elnyert eszközökkel is biztosíthatja. A diákönkormányzat együttm ködik az tagintézmény vezet vel, akinek munkaköri feladata a diákönkormányzat segítése. 5. A diákönkormányzat feladata, hatásköre A diákönkormányzat feladat és hatáskörét alapvet en a közoktatási törvény határozza meg. A jogszabályi el írások alapján a diákönkormányzat feladat és hatásköre a következ : a.) A diákönkormányzat általános feladata, hogy figyelemmel kísérje a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, megállapításairól, tevékenységér l tájékoztassa a diákokat, éljen a jogszabályban meghatározott jogaival. b.) A diákönkormányzat jogosítványai: döntési jog, véleményezési jog, 250

251 javaslattételi jog, egyetértési jog, kezdeményezési jog, joggyakorlás átruházott hatáskörben, egyéb jogok A diákönkormányzat döntési jogköre a.) A diákönkormányzat döntési jogkörét csak a nevel testület véleményének kikérésével gyakorolhatja. A nevel testület véleményét a döntést igényl ügyben a diákönkormányzati ülés el tt legalább 15 nappal ki kell kérni. A nevel testület véleményezési jogával a diákönkormányzati ülés megkezdéséig, illetve magán az ülésen élhet. (A nevel testület véleménye a diákönkormányzat döntésére nézve nem kötelez.) b.)a diákönkormányzat joga, hogy döntsön: saját m ködésér l, a m ködéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, a diákönkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és m ködtetésér l, valamint a tájékoztatási rendszer szerkeszt sége tanuló vezet jének, munkatársainak megbízásáról. c.) A diákönkormányzat a fentieken túl dönthet: munkatervének elfogadásáról, tisztségvisel inek megválasztásáról, küls segít k felkérésér l, szövetségekhez való csatlakozásról. d.) A diákönkormányzat amennyiben nem m ködik az tagintézményben iskolaszék a szül i szervezettel együtt korlátozásokat állapíthat meg a ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan, a szül re háruló kiadások tekintetében A diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogköre 251

252 A diákönkormányzat véleményezési joga azt jelenti, hogy azokban a kérdésekben, melyekben ilyen jogköre van, nem hozható döntés a véleményének kikérése el tt. A véleményezési jogkörben adott vélemény a döntéshozóra nézve nem kötelez, de jogsértést követ el akkor, ha a véleményeztetést elmulasztja. A diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogköre kiterjed az tagintézmény m ködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésre, így különösen a következ kre: a közoktatási tagintézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatváltozásával, nevének megállapításával, a tanulók fegyelmi eljárása során hozott fegyelmi büntetésre, az tagintézmény munkatervéhez kapcsolódóan a tanulókat érint programokra. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: a tanulók többségét érint kérdések meghozatalánál, a tanulók helyzetét elemz, értékel beszámoló elkészítéséhez, elfogadásához,, egyes intézményi ellátásokra való felvétel, illetve elhelyezés (lásd 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 31. e) bekezdés) iránti kérelem elbírálás elveinek meghatározásához, a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 5.3. A diákönkormányzat javaslattételi jogköre A diákönkormányzat javaslattételi jogköre kiterjed azokra a területekre, melyekre vonatkozóan véleménynyilvánítási jogkörrel rendelkezik A diákönkormányzat egyetértési jogköre A diákönkormányzat egyetértési jogköre azt jelenti, hogy a diákönkormányzat egyetértése nélkül nem hozható döntés. Amennyiben a diákönkormányzat adott döntési javaslattal nem ért egyet, a döntés nem hozható meg. A diákönkormányzatnak tehát vétó joga van. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorolhat az alábbi esetekben akkor, ha az érinti a tanulókat is: a házirend elfogadásakor és módosításakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 252

253 a közoktatási törvényben meghatározott maximális tanulói létszám túllépésének kezdeményezésekor, az osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások létszámhatárok a törvény által szabályozott túllépésekor, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt Egyéb jogok A diákönkormányzat további joga, hogy: igénybe vegye pedagógusok, más feln tt személyek segítségét, a diákönkormányzat nevére érkezett küldeményeket bontatlanul megkapja, az iskolaszék létrehozását kezdeményezze, az iskolaszékbe a diákönkormányzat tagjai közül, választás alapján képvisel t küldjön, az országos diákparlamentbe küldötteket válasszon és küldjön, egyetértési jogot gyakorol az els tanítási óra nyolc óránál legfeljebb negyvenöt perccel korábban való megkezdésére vonatkozó döntési javaslat kérdésében, 6. A diákönkormányzat létrehozása, szervezete A diákönkormányzat létszáma: 9 f. A melléklet aktualizálásáért a diákönkormányzat vezet je, valamint a diákönkormányzatot segít pedagógus tartozik felel sséggel. A diákönkormányzat megújításáról minden évben, szeptember 15ig, a diákönkormányzat vezet jének kell gondoskodnia. A diákönkormányzat tagjait az osztályok bízzák meg. Minden fels tagozatos osztály 2 f tagot küldhet. A diákönkormányzati választáson csak olyan jelölt állítható, aki a jelölést vállalja. A diákönkormányzati tag megbízatása visszavonható, ha azt az osztály egyik tagja indítványozza, s az osztály a javaslatot egyszer szótöbbséggel elfogadja. A diákönkormányzati képvisel joga, hogy lemondjon a diákönkormányzati tagságáról. Ebben az esetben az osztálynak új diákönkormányzati tagot kell választania. A diákönkormányzat tagjai maguk közül választják meg a tisztségvisel iket. A diákönkormányzat tisztségvisel i választják meg a diákönkormányzat elnökét. A szavazás titkos szavazással történik, a szavazásra vonatkozó általános szabályok szerint. 253

254 7. Nyilvánosság és kapcsolatok 7.1. A diákközgy lés A diákönkormányzat m ködésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése érdekében évente legalább egy alkalommal diákközgy lést kell szervezni. A diákközgy lésen joga van minden diáknak megjelenni, kérdéseket feltenni, elmondani javaslatait els sorban a diákönkormányzat m ködésével, valamint a tanulói jogok érvényesülésével kapcsolatban. A diákközgy lés id pontját, az ülést megel z legalább 1ő nappal ki kell hirdetni. A diákönkormányzat köteles tevékenységér l, gazdálkodásáról beszámolni a diákközgy lés számára. A diákközgy lésen a tanulók a velük és az intézménnyel kapcsolatos ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az tagintézmény vezetéséhez. 8. A diákönkormányzat m ködési rendje 8.1. Az ülések A diákönkormányzat szükség szerint, de a tanév minden hónapjában legalább 1 alkalommal ülést tart. A diákönkormányzat ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívása szóban történik A különböz jogkörök gyakorlása A diákönkormányzat döntéshozó szerve a diákönkormányzati ülés. Az ülés akkor döntésképes, ha az ülésen a diákönkormányzat tagjainak több mint fele jelen van. (Ha a szükséges számú tag nincs jelen, akkor az ülés döntésképtelen. A döntésképtelen ülést 5 napon belül, ugyanazon napirendek tárgyalására, újra össze kell hívni.) A diákönkormányzat ülésén a tagok szavazati joggal vesznek részt. A meghívottak közül az állandó meghívott(ak)at tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan. Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a meghívottak közül az(oka)t, aki(ke)t egyegy napirendi pontra korlátozva hívtak meg (pl.: panaszos). 254

255 8.3. Az ülés vezetése A diákönkormányzat ülésének vezetése során ellátandó feladatok: a) az ülés döntésképességének megállapítása, b) napirend elfogadása, c) napirendenként: vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása, a vita összefoglalása, az indítványok szavazásra való feltevése, döntési javaslatok szavaztatása, a szavazás eredményének megállapítása számszer en, a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése, d) a rend fenntartása, e) ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése, f) id szer kérdésekr l tájékoztatás, g) tájékoztatás a korábban hozott döntések végrehajtásáról, eredményér l, h) az ülés bezárása. A diákönkormányzat ülése lehet nyilvános és zárt. A diákönkormányzat elnöke zárt ülést tart, ha: az érintett (illet leg hozzátartója) a nyilvános ülésbe nem egyezik bele, vagy egyéb ok miatt az érintett személyiségi jogainak védelme azt indokolja, továbbá fegyelmi ügyekben A vita és a döntéshozatal módja A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés el zheti meg. Ennek megtételére az el terjeszt jogosult. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli el terjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia. A napirendi ponttal kapcsolatban az el terjeszt höz a diákönkormányzat tagjai és a meghívottak kérdést intézhetnek. A napirendi pont vitáját az el terjeszt foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre. 255

256 Az ülésvezet a vita lezárása után els ként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. A diákönkormányzat a döntéseit hozhatja: egyszer szótöbbséggel, valamint min sített többséggel. Az egyszer szótöbbség esetében: diákönkormányzat az ülésén egyszer szótöbbséggel dönt, azaz adott javaslat elfogadásához a jelenlév tagok több mint a felének igen szavazata szükséges. A min sített többség esetében: a diákönkormányzat az ülésén min sített többséggel dönt, ekkor a döntéshez a tagok legalább 2/3ának egyetért szavazata szükséges. A diákönkormányzat a döntéseit általában egyszer szótöbbséggel hozza. Min sített többséggel dönt azonban a következ kr l: saját Szervezeti és M ködési Szabályzatáról, a tagintézményi Szervezeti és M ködési Szabályzattal, valamint a házirenddel kapcsolatos jogkörében eljárva. A diákönkormányzat döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. Az érdekképviseleti fórum a jelenlév tagok egynegyedének indítványára név szerinti szavazást rendelhet el. A név szerinti szavazás alkalmával az elnök a névsor alapján minden tagot személy szerint szólít és a kapott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a tag a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti Döntési javaslat A döntési javaslatot az elnök a vita összefoglalása után fogalmazza meg. A javaslat részei: a) a döntés szövege, b) végrehajtást igényl döntéseknél: a végrehajtásért felel s személyek neve, a végrehajtás határideje. A diákönkormányzat döntéseit a naptári év elejét l folyamatos, növekv, egyedi sorszámmal kell ellátni. A döntések sorszáma mellett fel kell tüntetni a döntéshozatal id pontját A jegyz könyv A diákönkormányzat ülésér l jegyz könyvet kell készíteni. 256

257 A jegyz könyvnek tartalmaznia kell: a megjelent tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszer eredményét és a hozott döntéseket. Zárt ülés esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen min ségben (érintett vagy szakért ) vannak jelen. A jegyz könyv elkészíttetésér l az elnök gondoskodik. Az ülésen jegyz könyvvezet t választanak. A jegyz könyvben a tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni: a napirend tárgyát, A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyz könyvbe kell foglalni. A diákönkormányzat döntéseit az elnök által megfogalmazott javaslat alapján szavazással hozza. A jegyz könyvben rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, illetve hányan tartózkodtak. A jegyz könyvnek tartalmaznia kell a hozott döntést. A jegyz könyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet. A jegyz könyvet az elnök, a jegyz könyvvezet és írják alá A diákönkormányzat tagjainak jogai, kötelessége A diákönkormányzat tagjának joga, hogy: részt vegyen a diákönkormányzat munkájában, elmondja véleményét, hozzászólását a diákönkormányzat ülésein, javaslatot tegyen a diákönkormányzat feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben, témákban. A diákönkormányzat tagja köteles: részt venni a diákönkormányzat munkájában, a döntéshozatalban és az intézkedések megtétele során; lehet ség szerint el re bejelenteni, ha az ülésen nem tud megjelenni; a tudomására jutott titkot meg rizni és védeni a személyiségi jogokat. 9. A tisztségvisel k feladata A diákönkormányzat elnökének feladata, hogy irányítsa a diákönkormányzat munkáját, 257

258 el készítse a diákönkormányzat jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalását, vezesse az üléseket, képviselje a diákönkormányzatot, vegye igénybe a diákönkormányzatot segít pedagógus segítségét. Az elnökség elnökön kívüli tagjainak feladata, hogy segítse az elnök feladatainak ellátását, az elnök akadályoztatása esetén ellássa az elnöki feladatokat. 10. A diákönkormányzat munkaterve A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik, mely tanévre vonatkozik. A diákönkormányzat a munkatervét a diákönkormányzatot segít pedagógussal, valamint az tagintézmény vezet vel történ egyeztetést követ en határozza meg. A munkatervet a diákönkormányzat határozattal hagyja jóvá. A munkatervet minden tanévben legkés bb szeptember 1őig el kell fogadni. A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba, s rendelkezéseit a szabályzat hatályon kívül helyezéséig kell alkalmazni. Szuhakálló, szeptember

259 18. Kazinczy Ferenc Tagiskola munkaterve a 2015/2016os tanévre Összeállította: Jóváhagyta: Fazekasné Szabó Ágnes FürjesGáborné Csépányi Ágnes tagintézményvezet intézményvezet 259

260 Nyúlj felém jó kezekkel, s vetíts rám magadból olyasmiket, amik az életemet megkönnyítik: láss jobbnak, mint amilyen vagyok. És cserébe én is ezt teszem. /Müller Péter/ 1. Helyzetelemzés Az ÉMOP4.3.1/A12 pályázat sikerességének köszönhet en az iskola épületének korszer sítésére és új tornaterem építésére kerül sor, ezért a nyáron a Kazinczy épületének teljes berendezését át kellett költöztetnünk a régi Jókai épületébe. A költözés jól szervezetten, zavartalanul és sikeresen megtörtént. Köszönet a kollégák és a támogató szül k fáradtságos munkájáért! A Jókai épülete tisztán, a tanévkezdéshez szükséges mértékben felújítva várta a pedagógusokat és a gyermekeket. Minden osztályf nök, pedagógus lelkiismeretesen dolgozott azon, hogy minél otthonosabbá varázsolja az osztálytermeket. Reméljük, kellemesen telnek majd a tanév napjai ebben az épületben! Tárgyi feltételek Tárgyi feltételek Osztályok száma 16 Tantermek száma 17 Számítástechnika terem 0 Könyvtár 1 Tornaterem 1 Salakos pálya Személyi feltételek Az el z tanévhez képest: Személyi feltételek Pedagógus 34 Könyvtáros 0,5 Iskolapszichológus 0,5 Iskolatitkár 1 Pedagógiai asszisztens 1 260

261 Szabadid szervez 1 Érkez munkavállalók: A tanévet új állandó alkalmazott nélkül kezdtük el, de a közfoglalkoztatás keretében 1 f portás, 3 f pedagógiai asszisztens és 1 f karbantartó segíti munkánkat. Távollév munkavállalók: Katona Katalin Lekner Szilvia Nagyné Tátrai Viktória Áttanítások: A Kazinczyba: a Dózsából Ponyi Zoltánné 3 órában, a Pollackból Kapu Zsuzsa 7 órában. A Kazinczyból: az Ádámba Csutak Gyöngyi 14 órában, Mogyoródi Gáborné 7 órában, az Árpádba Szatmáry Péterné könyvtárosi feladatokat lát el és 3 órában tanszobán van, a Dózsába Dobos Norbert 2 órában, a Gárdonyiba Varga Katalin 5 órában, a Pollackba Dobos Norbert 6 órában, Juhász Ferencné 1 órában és Oláhné Szklenár Éva 13 órában. Az iskolaorvosi feladatok ellátását Dr. Gulyás Friderika f orvos asszony látja el, a véd n i feladatokat pedig Pappné Farkas Erzsébet véd n. Iskolánk fogorvosa Dr. Belánszky Demkó István. Iskolánkban Ő egyház képvisel i tartanak hittanoktatást: Római katolikus: Szabó Zsolt hitoktató Görög katolikus: Ács Zoltán hitoktató Református: Bundzik Attiláné Vadnai Judit tiszteletes asszony A hit gyülekezete: Ardó Zoltán hitoktató Iskolarend rünk: Veréb Edina hadnagy Munkavédelmi felel s: Sz cs László Az alsó tagozatos munkaközösség tagjai: 261

262 Tagok neve Képzettségük Fodorné L rincz Ilona tanítóképz f iskola, pedagógiatechnika szakkollégium Gregóczkiné Czövek Ibolya tanítóképz f iskola, ének m veltségi terület, gyógypedagógiai asszisztens Kozáné Nagy Éva tanítóképz f iskola, testnevelés szakkollégium Rónaföldi Judit tanítóképz f iskola Csernely Csabáné tanítóképz f iskola, ének szakkollégium Gyenes Mónika tanítóképz f iskola, matematika m veltségi terület Fazekasné Szabó Ágnes tanítóképz f iskola, pedagógus szakvizsga egyéni bánásmód, fejlesztés területén, közoktatásvezet szakvizsga Béresné Vécsei Edit tanítóképz f iskola, rajz szakkollégium Máténé Dienes Judit tanítóképz f iskola, ének szakkollégium Kasza Ildikó tanítóképz f iskola, könyvtár szakkollégium Vargáné Horváth Katalin óvón képz f iskola, tanítóképz f iskola Takácsné Kerezsi Ágnes tanítóképz f iskola, rajz szakkollégium Tóth Csilla tanítóképz f iskola, testnevelés szakkollégium Bata Andrea tanítóképz f iskola, tánc szakkollégium Tiszáné Kersák Beáta tanítóképz f iskola, könyvtár szakkollégium Pappné Bogár Katalin tanítóképz f iskola, éneknépm velés szakkollégium, Csehné Takács Ildikó tanítóképz f iskola, német orosz szakkollégium A fels tagozatos munkaközösség tagjai 262

263 Név Végzettség Barna Imre testnevelés biológia Béres Csaba testnevelés földrajz Csutak Gyöngyi ének emberismeret Dobos Norbert rajz médiaismeret Juhász Ferencné kémia matematika Máthéné Szobota Ágnes történelemföldrajz Király Istvánné matematika technika informatika Kocsis Istvánné magyar orosz angol Mogyoródi Gáborné biológia földrajz Nagyné Varga Krisztina magyar angol német Oláhné Szklenár Éva biológia földrajz Pálné Szendi Nóra óvodapedagógus angol Szatmáry Péterné magyar történelem Tóth Andrea Ilona alsós tanító magyarmatematika Tóthné Szepesi Éva testnevelés biológia Varga Katalin angol Viszoczky Sándor technika informatika Feladatkörök a nevel testületben 263

264 Feladatkörök Név Tagintézményvezet Fazekasné Szabó Ágnes Tagintézményvezet helyettes Gregóckiné Czövek Ibolya Iskolaközi reál munkaközösségvezet Király Istvánné Iskolaközi testnevelés munkaközösségvezet Béres Csaba DÖKöt segít pedagógusok Csehné Takács Ildikó Kasza Ildikó A közalkalmazotti tanács tagja Mogyoródi Gáborné Alsós munkaközösséggel kapcsolatot tartó Takácsné Kerezsi Ágnes Fels s munkaközösséggel kapcsolatot tartó Tóth Andrea Ilona Könyvtáros Szatmáry Péterné Továbbképzések Jelenleg a tantestületb l senki nem vesz részt továbbképzésen. 264

265 1.3. Tanulóinkról Tanév eleji létszám Létszám Osztály magán magán tanuló tanuló 1.a b a b a b a b 23 0 Alsó a b a b a b a b 19 0 Fels 206 Összesen 424 Évfolyam létszám összesen Az osztályok jellemz i 265

266 Osztály Osztályf nök 1.a Tanterme Tiszáné Kersák Beáta 7. Bata Andrea 1.b Pappné Bogár Katalin 2. Csehné Takács Ildikó 2. a Kozáné Nagy Éva 1. Rónaföldi Judit 2. b Fodorné L rincz Ilona Gregóckiné Czövek Ibolya 3. a Csernely Csabáné Gyenes Mónika 3. b Béresné Vécsei Edit Máténé Dienes Judit 4. a Vargáné Horváth Katalin Kasza Ildikó 4. b Takácsné Kerezsi Ágnes Tóth Csilla Megjegyzés Egésznapos sportiskolás kerettatanterv Hagyományos Egésznapos sportiskolás kerettatanterv 6. Hagyományos 9. Egésznapos 3. Hagyományos 4. Hagyományos 8. Hagyományos 5. a Viszoczky Sándor b Kocsis Istvánné a Máthéné Szobota Ágnes 18. Differenciált képességfejlesztés 6. b Pálné Szendi Nóra 17. matematikából és magyarból 7. a Béres Csaba 16. Sávos idegen nyelv, informatika 7. b Király Istvánné 15. és testnevelés oktatás 8. a Barna Imre b Tóth Andrea 13. Bejáró tanulók Sajógalgóc Sajóivánka Tardona (f ) Egyéb Összesen 266

267 (f ) Vadna (f ) (f ) (f ) 1.a b a b a b a b Alsó a b a b a b a b Fels Összesen Magántanulók: 1 f 6.b (folyamatban) Tanulói jogviszony szüneteltet tanulók 16 f Sajátos nevelési igény tanulók 8 f Űeilleszkedési, tanulási, magatartási problémás tanulók 1Ő f 267

268 A tanév f feladatai A tanév els félévének egyik f célja otthonossá tenni a tanulók és a pedagógusok számára a Jókai épületét és problémamentesen megoldani az ebédelést az Árpád Tagiskolában. Az órarend elkészítésénél fontos szempont, hogy kerüljük a tanulók lyukas óráit, próbáljuk zökken mentesen megoldani az áttanítást. Az étkezés körültekint megszervezése (f étkezésre fordítható hosszabb szünet az átjárás miatt), kapcsolattartás az Árpád fejedelem Tagiskolával, Barcika Príma Kft.vel. Az iskolabusszal járók iskolába érkezésének és hazautazásának problémamentessé tétele, különös tekintettel a sajógalgóci és tardonai gyerekekre, akik a Volán járatos busszal közlekednek és a Kazinczy buszmegállójában szállnak le és fel. A 2015/2016os tanévben az 13. és 57. évfolyamokon a NAT 2012 alapján 2013ban megalkotott, és 2015ben módosított helyi tanterv szerint tanmeneteink aktualizálása. A tanórán kívüli foglalkozásokhoz (szakkör, napközis, tanulószobai foglalkozás, sportfoglalkozás) foglalkozási tervek készítése. A differenciáltcsoportok képességeihez igazodó tanmenetek létrehozása. Ezekben a csoportokban igyekeznek a témazáró dolgozatokat, félévi és év végi méréseket összehangolni, amelyek jó támpontjai lehetnek a csoportváltásnak. 18. évfolyamokon a mindennapos testnevelés megszervezése. 1. osztályosok DIFER mérése január 6. és június 1. között a fels s tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. Az egész napos iskolai oktatás zökken mentes megszervezése. A tanulószoba presztízsének helyreállítása az elmúlt tanév tapasztalatainak figyelembevételével, színes szakköri foglalkozások kínálata. A tanulószobai foglalkozások szervezetté, hatékonnyá tétele. A tavalyi évben bevezetésre került homogén csoportként 5.osztályos tanszoba, amely sikeresen m ködött. Ebben a tanévben ezt a vonalat folytatva, az ő. osztályos tanszoba mellet, már a 6. osztályos tanszoba is hasonló módon m ködik, reméljük, ugyanolyan eredményesen. Lehet séget teremtünk egyéni tanulási technikák elsajátítására, egymástól tanulásra. 268

269 Kompetenciamérés eredményeinek megismerése, ebb l adódó tanulságok levonása, és alkalmazása. A színvonalas szakmai, oktató és nevel munka, ezek pontos dokumentálása (portfólió és min sítés, ellen rzések el készítése). A felzárkóztatásban és tehetséggondozásban résztvev tanulókkal való kiemelt foglalkozás, egyéni bánásmód az egyéb foglalkozásoknak köszönhet en. Az 1. osztályosok olvasásszövegértés, íráshelyesírás, matematika alapkészségének mérése május közepén. Űízunk benne, hogy a második félévet a korszer en felújított régiúj iskolánkban kezdhetjük el és a sportcsarnokot is birtokba vehetik tanulóink. Méltóképpen szeretnénk megünnepelni iskolánk 35. évfordulóját, amelyet egy gálával fogunk zárni. ő. Űels ellen rzés, értékelés Az iskola egészére kiterjed. Az ellen rzés nyílt, el re tervezett, de lehet szúrópróbaszer is. Ellen rzés színterei: tanítási órák kiemelten a szaktanárok oktatónevel tevékenysége, tanítási órán kívüli tevékenységek és azok foglalkozási terveinek ellen rzése, BTMes tanulók egyéni fejlesztési tervei, haladási napló, SNI tanulók fejlesztési tervei, a napközis csoportok foglalkozási tervének, foglalkozásainak ellen rzése, tanulói produktumok (felmérések, füzetek, témazárók) adminisztrációs munka, technikai feltételek, intézményi közétkeztetés min sége, szervezettsége. Az intézményi önértékelés a tantestület kb. felét fogja érinteni ebben a tanévben, illetve három kolléga min sítési eljáráson vesz részt. Továbbá három kolléga tanügyi ellen rzésére kerül sor. 269

270 Iskolabusz Település Reggeli indulás Délutáni indulás Utaztatott tanulók Tardona 7.20 óra óra őf Sajóivánka 7.00 óra óra 19 f Sajógalgóc 7.15 óra óra 2Ő f A buszon a fent nevezett települések által alkalmazott kísér felügyel a tanulók biztonságára. A kísér az autóbuszon utazókról napi és fordulónkénti utas listát vezet. Az autóbuszra adott településen lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkez és iskolánkkal tanulói jogviszonyban álló diákok szállhatnak fel. Ett l eltérni csak az intézményvezet írásbeli engedélye alapján lehet. Az tagintézményvezet megszervezi a tanulók autóbuszmegállóból/ba biztonságos be és kikísérését. A sajógalgóci és vadnai gyerekeket a Volán által indított járatos busz szállítja, kísér felügyelete mellett. 6. Tájékoztatási rendszer A tanáriban a hirdet táblán írásban. Kis csoportos megbeszélés. Munkaközösségi foglalkozás. Tantestületi értekezlet. Az iskola honlapja. Egyéni . Személyes beszélgetés. 270

271 7. Távlati terveink Az eddig kialakított értékek meg rzése, továbbfejlesztése. A pályázat adta lehet ségek kihasználása; innovatív iskola. Támogatói kör b vítése. Min sített referenciaintézménnyé válás. A sportcsarnok megépülésével a sportiskolai profil er sítése. 8. Eseménynaptár tervezet A kötött programokon kívül havonta elkészítjük az aktualizált eseménynaptárt. Id pont Felel s Esemény Augusztus Tantestületi megbeszélés, aktuális feladatok, tagintézményvezet átköltözés megszervezése Dokumentációk megismerése, felelevenítése tantestület Költözés, termek rendezése tantestület Javítóvizsga Mogyoródi Gáborné Juhász Ferencné 2425 Fazekasné Szabó Ágnes Eseménynaptár elkészítése vezet ségi tagok Tankönyvosztás Tóth Csilla Tanévnyitó értekezlet Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes 271

272 Szeptember Id pont Esemény Felel s 1. Tanévnyitó ünnepség Fazekasné Szabó Ágnes Takácsné Kerezsi Ágnes Vargáné Horváth Katalin Osztálynévsor, bejáró tanulók névsorának osztályf nökök, tagintézmény elkészítése vezet Naplók (osztály, napközi, szakköri) osztályf nökök, napközis megnyitása csoportvezet k, foglalkozásvezet k Els s szül i értekezletek osztálytanítók tagintézményvezet Napközi, menza egyeztetése, napközis csoportvezet k, gazdasági nyilatkozatok, igazolások begy jtése ügyintéz Nevel k ügyeleti beosztásának, a tanulók munkaközösségvezet, ebédelési rendjének elkészítése. igazgatóhelyettes A kötelez órában lév szakkörök egyéni foglalkozásvezet k és tanórán kívüli foglalkozások szervezése, beindítása 4éig Űizonyítványok begy jtése, leadása osztályf nökök tagintézményvezet 9éig Tankönyvek pótrendelése Tóth Csilla 10. Szül i értekezlet osztályf nökök Els sök ismerkedési délutánja Fazekasné Szabó Ágnes Bata Andrea Tiszáné Kersák Beáta Csehné Takács Ildikó Pappné Bogár Katalin 272

273 11. Nevel k heti fogadóórájának megjelölése tagintézményvezet 14. SZM Téma: aktualitások, elnökválasztás Kasza Ildikó Csehné Takács Ildikó 14. Munkaközösségi, diákönkormányzati, munkaközösségvezet k ifjúságvédelmi munkatervek leadása ifjúságvédelmi felel sök DÖK segít i 18. Órarend írásbeli rögzítése, leadása tagintézményvezet 18. Tanmenetek, foglalkozási tervek Tanítók, szaktanárok, elkészítése, leadása foglalkozásvezet k Papírgy jtés DÖK vezet k 21ei hét Városi atlétika versenyek testnevel k 25. Magyar Diáksport Napja Csutak Gyöngyi Határtalanul pályázati program beindítása tagintézményvezet Pályaválasztási tanácsadás Pogonyi Ildikó T z és bombariadó próba tagintézményvezet 28. Októberi statisztika el készítése igazgatóhelyettes 30. A népmese napja osztályf nökök óra Október Id pont Esemény Felel s 1. Munkaterv, órarend leadása a fenntartó igazgató 273

274 felé Városi labdarúgó versenyek testnevel k 1. Zenei világnap Csutak Gyöngyi 1. Városi mezeifutó verseny testnevel k 1ig Törzskönyvek megnyitása 1.,5. évfolyam, osztályf nökök október hónapban illetve érkezett távozott tanulók esetében változások rögzítése Pályaválasztási tanácsadás Pogonyi Tóth Andrea Ildikó Tanszobai foglalkozás alóli mentesség Fazekasné Szabó Ágnes felülvizsgálata 5. Az állatok világnapja Dobos Norbert 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályf nökök Kocsis Istvánné 13. Októberi statisztika leadása tagintézményvezet 1. évfolyamon az alapkészségek 1. osztályos tanítók hiányosságának feltérképezése (DIFER) Értelmi fogyatékosság gyanújának jelzése osztálytanítók 12. évfolyam esetében a Pedagógiai Szakszolgáltató felé Nyílt nap a Szaléziban (8. évfolyam) 8. osztályf nökök 274

275 16. Bolyai matematika verseny Király Istvánné Szavalóverseny az Irinyiben magyar szakosok Tematikus szül i értekezlet a Fazekasné Szabó Ágnes pályaválasztással kapcsolatban 58. szül knek a Pollack tornatermében 19. Megemlékezés Kazinczy Ferenc Kocsis Istvánné születésér l 19éig 20. szi szünetre napközi felmérése tagintézményvezet A középiskolák közzéteszik s Barna Imre honlapjukon és a KIRben pályaválasztási Tóth Andrea tájékoztatójukat, melyr l tájékoztatjuk a tanulókat. 22. Intézményi önértékelés elkészítése Zilinyiné Gál Rita 22. Október 23. ünnepi m sor tagintézményvezet Tankerületi fels s népdaléneklési és Csutak Gyöngyi népmese illusztráló verseny az Ádámban Az 1. évfolyamon kisz rt tanulók általános ig.h. jelentése az OH regionális Igazgatóságának Megyei szövegértés angol verseny Varga Katalin Pálné Szendi Nóra Nagyné Varga Krisztina 275

276 8. évfolyamra járó tanulók tájékoztatása a tagintézményvezet középfokú iskolai felvételi eljárás Barna Imre rendjér l. Tóth Andrea Angol fels s körzeti szavalóverseny az szaktanárok Árpádban "Tök jó nap" DÖK vezet k szi szünet November Id pont Esemény Felel s Városi kézilabda versenyek testnevel k Fogadóóra tagintézményvezet osztályf nökök Bolyai magyar verseny Tóth Andrea Kocsis Istvánné Óvodás terematlétika verseny testnevel k Tankerületi angol szavalóverseny Pálné Szendi Nóra Továbbtanulási tájékoztató szül knek tagintézményvezet (Pogonyi Ildikó) osztályf nökök Fizikai állapotfelmérés az óvodákban testnevel k 1., 2. évfolyamon a negyedéves szöveges osztálytanítók értékelés kiadása 276

277 Tankerületi népdaléneklési verseny Csutak Gyöngyi Illusztrációs verseny Dobos Norbert Angol verseny Irinyi angol szakosok Az országos mérés értékeléshez szükséges iskolatitkárok adatok megküldése az OH részére Vaskó Katalin rajzverseny Szuhakálló Dobos Norbert December Id pont Esemény Felel s Az adventi ünnepkör 2 4. Mikulás kupa testnevel k Az óvodások fizikai állapotfelmérésének testnevel k kiértékelése Difer mérés elvégzése 1. évfolyamon a osztálytanítók kisz rt tanulóknál Kenguru matematika verseny nevezési Király Istvánné határid 38. Mikulás osztályf nökök körzeti asztalitenisz verseny testnevel k Terem labdarúgó torna testnevel k Szakért i javaslat iránti kérelem leadása osztályf nökök Autizmus, értelmi fogyatékosság tagintézményvezet gyanúja esetén 277

278 Óvodások második sz rése testnevel k Karácsonyi vásár DÖK 14. Téli szünetre napközi felmérése tagintézményvezet 18. Napközis tanulók jelenléti kimutatásának napközis nevel k lezárása 18. Karácsonyi ünnepség Téli szünet DÖK Január Id pont Esemény Felel s Teremlabdarúgás megyei el dönt testnevel k 2. féléves tantárgyfelosztás elkészítése tagintézményvezet Szül k tájékoztatása az iskolai tagintézményvezet tankönyvellátás rendjér l, nyilatkozat tankönyvfelel s hogy meg kívánja e vásárolni vagy osztályf nökök elfogadja a tartós tankönyveket gyermeke számára féléves tantárgyfelosztás elkészítése igazgatóhelyettes Király Istvánné Tankerületi úszás Diákolimpia testnevel k 278

279 Magántanulók osztályozó vizsgája tagintézményvezet Mogyoródi Gáborné I. félév vége Teremlabdarúgás megyei dönt testnevel k félév órarendjének elkészítése tagintézményvezet 01.29éig Félévi tájékoztatók kiadása osztályf nökök Úszás megyei dönt testnevel k Rövidpályás gyorskorcsolya verseny testnevel k 2. félév órarendjének írásbeli rögzítése tagintézményvezet Félévi statisztika elkészítése tagintézményvezet Az iskolai tankönyvellátás rendjének intézményvezet meghatározása általános igazgatóhelyettes Megemlékezés a holokauszt nemzetközi Máthéné Szobota Ágnes emléknapjáról osztályf nökök Sakk Diákolimpia testnevel k Félévi értekezlet: a tanév eddigi tagintézményvezet munkájának értékelése A pszichés fejl dés zavarai tagintézményvezet rendellenességének diagnosztizálása 279

280 iránti kérelem beadása A Könyvtárellátóval az új intézményvezet tankönyvellátási szerz dés megkötése Ovis olimpia testnevel k Kazinczy verseny magyar szakosok Cooltúra verseny Mogyoródi Gáborné Területi ének verseny alsó tagozat Körzeti biológia verseny szaktanárok Körzeti kémia verseny szaktanárok Február Id pont Esemény Felel s Szakmai nap ált. ig.h. Teremlabdarúgó dönt testnevel k Megyei asztalitenisz testnevel k Farsang DÖK Megemlékezés a kommunizmus Máthéné Szobota Ágnes áldozatairól osztályf nökök Tankerületi népdaléneklési verseny Csutak Gyöngyi 280

281 Tankönyvrendelés elkészítése ált. ig.h., tankönyvfelel sök Zrínyi matematika verseny megyei Király Istvánné forduló Bendegúz magyar verseny szaktanárok Március Id pont Esemény Felel s 3. Alsós idegen nyelvi verseny az Árpádban szaktanárok 4. Jedlik Ányos regionális matematika szaktanárok verseny az Ádámban 11. Úszás országos dönt testnevel k Kenguru nemzetközi matematikaverseny Király Istvánné N napi teremfoci testnevel k Sportdélután az ovisoknak testnevel k Ünnepi megemlékezés tagintézményvezet munkaközösségvezet Pet fi szavalóverseny szaktanárok A választható tantárgyakról szóló szül i osztályf nökök nyilatkozatok begy jtése Kézilabda megyei el dönt testnevel k Beiskolázási nyílt nap igazgatóhelyettes A tanulók fizikai állapotának és testnevel k edzettségének mérése SNI tanulók kontrollvizsgálati kérelmének utazó gyógypedagógusok 281

282 beadása tagintézményvezet 2015/16os tanévre egyéb foglalkozásokon tagintézményvezet való részvételi/ felmentési igények osztályf nökök felmérése Színes paletták alsós rajzverseny a szaktanárok Pollackban 18. Körzeti angol verseny szaktanárok A tavaszi szünetre napközis igények igazgatóhelyettes felmérésre Tavaszi szünet Április Id pont Esemény Felel s 6. Fels s angol tankerületi verseny szaktanárok Határtalanul tagintézményvezet 13. Alsós körzeti matematika verseny szaktanárok Mezei futóverseny megyei dönt testnevel k Labdarúgás megyei el dönt testnevel k Körzeti földrajz verseny Mogyoródi Gáborné Jedlik Ányos fizika verseny az Ádámban szaktanárok Mészáros György magasugró verseny testnevel k Dalos találkozó az Ádámban szaktanárok

283 Tantestületi fogadóóra tagintézményvezet Kézilabda megyei dönt testnevel k Észtör verseny matematika szakosok Szül k tájékoztatása a választható igazgató tantárgyakról Els évfolyamon III. negyedéves szöveges osztálytanítók értékelés kiadása Mezei futóverseny országos dönt testnevel k Labdarúgás megyei dönt k testnevel k Tanulmányi kirándulások ütemtervének munkaközösségvezet elkészítése Hulladékgy jtés DÖK vezetés Esemény Felel s Atlétika megyei dönt k testnevel k Gárdonyi m veltségi vetélked szaktanárok A választható tantárgyakról szóló szül i osztályf nökök Május Id pont nyilatkozatok begy jtése Labdarúgás országos dönt k testnevel k A tanulók fizikai állapotának és testnevel k edzettségének mérése 18. Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon tagintézményvezet telephelyi koordinátor 283

284 25. Országos kompetenciamérés 6. és 8. tagintézményvezet évfolyamon telephelyi koordinátor Gyermeknap DÖK vezetés 2015/16os tanévre egyéb foglalkozásokon tagintézményvezet való részvételi/ felmentési igények osztályf nökök felmentése Hangos olvasás, matematika, szövegértés intézményvezet, ált. ig.h., mérése az 1. évfolyamon tagintézményvezet 2016/17es tanév el készítése intézményvezet Gála tagintézményvezet Esemény Felel s M vészeti kavalkád, kiállítás a gyerekek DÖK vezetés Június Id pont alkotásaiból Megemlékezés a nemzeti összetartozás osztályf nökök napjáról Máthéné Szobota Ágnes Egész napos/ iskolaotthonos oktatás osztálytanítók igénylésér l szül i nyilatkozatok begy jtése 15. Utolsó tanítási nap intézményvezet BTMes tanulók fejleszt naplóinak, fejlesztést végz pedagógusok egyéni fejlesztési terveinek leadása Év végi statisztika elkészítése tagintézményvezet Osztályozó vizsgák megszervezése tagintézményvezet 284

285 Naplók, törzslapok, bizonyítványok osztályf nökök, napközis nevel k kitöltése, lezárása Évzáró ünnepség tagintézményvezet Csutak Gyöngyi Év végi beszámolók leadása munkaközösségvezet k tagintézményvezet Selejtezés valamennyi pedagógus Tanévzáró értekezlet: a tanév értékelése tagintézményvezet 285

286 Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Gyermekés ifjúságvédelmi munkaterv 2015/2016os tanév Fodorné L rincz Ilona Pálné Szendi Nóra 286

287 A gyerekek olyanok, mint a madarak, szükségük van fészekre, hogy repülni tanuljanak. Maggie Gobran Gyermek és ifjúságvédelmi felel sök: Fodorné L rincz Ilona Iskolai végzettsége: tanítóképz f iskola Munkaköre: tanító a 2. b osztályban Pálné Szendi Nóra Iskolai végzettsége: tanárképz f iskola Munkaköre: nyelvtanár 17ig minden évfolyamon Emelt szint csoportjai: ő. évfolyam (26 f ) 6. évfolyam (21 f ) 7. évfolyam ( 1Ő f ) A gyermek és ifjúságvédelmi munka célja A gyermek és ifjúságvédelmi munka célja, hogy biztosítsa a gyermekeket megillet jogok érvényesülését, intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében, valamint figyelemmel kísérje a veszélyeztetett és hátrányos helyzet gyermekek sorsát. A gyermek és ifjúságvédelem feladatai A helyes gyermekvédelmi szemlélet kialakítása és gyakorlása. A szül i felel sségérzet megfelel irányú befolyásolása. A gyermekvédelmet szolgáló intézményrendszer kiépítése. A gyermekek egészséges testi, szellemi és erkölcsi fejl dését biztosító tényez k megteremtése, a károsító tényez k kiküszöbölése. 287

288 A tanulók problémáinak felismerése, azok okainak feltárása. Segítségnyújtás lehet ségeinek keresése. Preventív gyermekvédelem Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség A 2015/2016os tanévben a Kazinczy Ferenc Tagiskolában családi körülményei, szociális helyzete miatt jelenlegi ismereteink szerint megközelít leg 33 tanuló tekinthet hátrányos helyzet nek. A törvényes felügyeletet ellátó szül k iskolai végzettsége, gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság, tartós nevelésbe vétel és a jegyz általi védelembe vétel alapján iskolánkban jelenlegi ismereteink szerint körülbelül ő2 tanuló halmozottan hátrányos helyzet. A gyermekek testi, érzelmi vagy erkölcsi fejl dését gátló vagy akadályozó családi körülmények miatt jelenleg 11 tanuló tekinthet veszélyeztetettnek. Iskolánkban 8 SNIs és 14 BTMs tanuló kezdi az új tanévet, fejlesztésükr l szakemberek gondoskodnak. A fentiek alapján a nevelési év aktuális feladatai a prevenciót szolgáló tájékoztatási és szervezési feladatok ellátása a gyermekek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettségének felismerése, információcsere megszervezése kapcsolattartás a segítségre szoruló családokkal, családlátogatások szervezése, segítségnyújtás, tájékoztatás, tanácsadás anyagi veszélyeztetettség esetén a szül k tájékoztatása a szociális ellátás igénybevételének lehet ségeir l kapcsolattartás és együttm ködés az osztályf nökökkel, az iskola pszichológusával, fejleszt pedagógusaival és véd n jével, valamint a diákönkormányzattal a bántalmazásoknak kitett, az anyagi helyzetüknél fogva hátrányos helyzetbe került, illetve a beilleszkedési és magatartási zavarokkal, továbbá tanulási nehézségekkel küzd gyermekek problémáinak megoldására törekvés folyamatában együttm ködés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti rendszerrel, a gondozásban lév gyerekek családgondozóival 288

289 kiemelt feladat a már meglév kapcsolatrendszer további eredményes m ködtetésén túlkapcsolatfelvétel és együttm ködés kiépítése a környez települések illetékes szakembereivel tanítványaink tanulmányi munkájának javulása érdekében dokumentációs feladatok ellátása, hiányzások nyomon követése igazolatlan hiányzások jelentése az alábbi eljárási rend szerint: 10 igazolatlan óra esetén jelzés küldése a BAZ. Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya, a Gyermekjóléti Szolgálat valamint a BAZ Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Hatósági Osztály Szabálysértés illetékes szakemberei felé a tagintézményvezet, a gyermekvédelmi felel sök és az osztályf nökök együttm ködésével együttm ködés a rend rség gyermek. és ifjúságvédelmi felel sével tájékozódás pályázati lehet ségekr l részvétel a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett megbeszéléseken, konferenciákon Eseménynaptár Szeptember Nyilvántartások elkészítése Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök Az el z évben nyilvántartásba vett tanuló helyzetének áttekintése, a változások feljegyzése Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök Az új tanulók megismerése, szükség esetén kapcsolatfelvétel az elbocsátó iskolák gyermekvédelmi felel seivel, a problémás és gyakran hiányzó tanulók folyamatos megfigyelése, megismerése, a változások jelzése a gyermekvédelmi felel söknek. Felel s: osztályf nökök Kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhivatal munkatársaival, közös feladatok egyeztetése. 289

290 Felel s: gyermekvédelmi felel sök Családlátogatási tervezet elkészítése Felel s: gyermekvédelmi felel sök Csatlakozás az Útravaló pályázathoz a kiírás megjelenésének függvényében Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök, mentorok Az osztályozóvizsgára kötelezett magántanulók tanulmányainak, a tavaszi vizsgára történ felkészülésének folyamatos figyelemmel kísérése, segítségnyújtás Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök Október A nyilvántartás kiegészítése, különös tekintettel az els s és az új tanulókra. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök Közös egyeztetés a Diákönkormányzattal a hátrányos helyzet tanulók hasznos id töltése céljából. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök, DÖK vezet k Az igazolatlan hiányzások folyamatos nyomon követése. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök November A nyilvántartásba vett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a szül kkel segítségnyújtás. A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatásának megszervezése. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök December 290

291 Karácsony kapcsán a segítségnyújtás lehet ségeinek keresése, jótékonysági akciók felderítése Felel s: gyermekvédelmi felel sök Január A nyilvántartásba vett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a családokkal, a nyilvántartás szükség szerinti kiegészítése. A 8. osztályosok megfelel iskolaválasztásának el segítése. A félévi munka értékelése Felel s: gyermekvédelmi felel sök Február A nyilvántartásba vett tanulók tanulmányi munkájának elemzésetekintettel a félévi értékelésre. A 8. osztályosok megfelel iskolaválasztásának el segítése. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök Március Pályázati lehet ségek folyamatos figyelemmel kísérése. A tanulási problémákkal küzd tanulók felzárkóztatásának megszervezése a bukások megel zése érdekében. Felel s: gyermekvédelmi felel sök Április A tanulói mulasztások folyamatos ellen rzése, kapcsolattartás a családokkal Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök Május A nyilvántartásba vett tanulók tanulmányi munkájának értékelése, tekintettel az év vége közeledtére a bukások számának csökkentése érdekében. 291

292 A hátrányos helyzet tanulók nyári táboroztatási lehet ségeinek felmérése. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök Június Az éves munka értékelése, beszámoló készítése, a nyilvántartások lezárása, az ingyenes nyári étkezés lehet ség szerinti megszervezése. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök Az osztályozóvizsgára kötelezettek vizsgáinak figyelemmel kísérése, segítségnyújtás a javítóvizsgákra való felkészülésben. Felel s: gyermekvédelmi felel sök, osztályf nökök, szaktanárok 292

293 Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 5. Telefon, fax: 48/ DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2015/2016. Készítette: Jóváhagyta: Csehné Takács Ildikó Kasza Ildikó FürjesGáborné Csépányi Ágnes DÖK vezet tanárok igazgató 293

294 HELYZETKÉP: Diákönkormányzatunk a Kazinczy Ferenc Tagiskola keretében m ködik, 8 évfolyamon 16 osztály, Ő23 f. Ebben az évben iskolánk teljes kör felújításon esik át, így egy számunkra kijelölt épületben kezdjük az els félévet. Két pedagógus végzi a segít munkát: Kasza Ildikó: tanító, könyvtár szakkollégium Csehné Takács Ildikó: tanító, német szakkollégium A két diákönkormányzat vezet : Imre Eszter 6. a Nyári Alexandra 6. b M ködési feladatok: Tanulóink szabadidejének hasznos eltöltése Anyagi er forrás megszerzése rendezvények, versenyek, táborok, egyéb programok támogatására A PEDAGÓGIAI MUNKA FELADATAI Hagyományainkat meg rizve készítettük el munkatervünket. Nevelési céljaink: Közösségformálás (gyerekek szül k tanárok), közösségépítés Munkaszeretet er sítése, a munka értékének megbecsülése, tisztelete Illemszabályok, társas érintkezés szabályainak fejlesztése Környezetvédelem Megváltozott körülményekhez igazodva: kulturált környezet kialakítása, szépítése Vagyontárgyak megbecsülése Hagyományok ápolása, hagyományok építése Vitakészség fejlesztése Ezen céloknak megfelel en alakítottuk programjainkat, munkatervünket. 294

295 ESEMÉNYNAPTÁR Szeptember Alakuló DÖK ülés Diákvezet és helyettes megválasztása Az éves program összeállítása SZM gy lés Hulladékgy jtés Október A Zene Világnapja Kazinczy megemlékezés és koszorúzás Október 23. ünnepség Tök jó nap töklámpás készítése, kiállítás Termésképek kiállítása SZM gy lés karácsonyi vásár el készítése Mikulás Játszóház November December Advent gyertyagyújtás Karácsonyi vásár Karácsonyváró nap cip sdoboz akció Kazinczy verseny SZM gy lés farsang el készítése Január Február 295

296 Tantárgyi versenyek Valentin nap Karnevál Mozilátogatás Március 15. ünnepség Tavaszi vásár Hulladékgy jtés Nyitott száj DÖK fórum Március Április Május június Gyermeknap Osztálykirándulások M vészeti kavalkád Kiállítás a gyerekek alkotásaiból Éves közösségi munka jutalmazása 30 éves Gála Tájékoztatási rendszerünk A programok megszervezésében, lebonyolításában mindenkor felel sek a diákönkormányzat munkáját segít tanárok, de mellettük állandóan jelen vannak iskolánk vezet i és a kollégák segít szellemisége, egyénisége. A tájékoztatás módjai: az iskola honlapja DÖK gy lések plakátok osztályf nökök SZM gy lés 296

297 MUNKATERV Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája 2015/2016. tanév Pappné Farkas Erzsébet iskolavéd n 297

298 AUGUSZTUS felkészülés a szeptemberi szül i értekezletekre középiskolákból kért iskolaegészségügyi törzslapok továbbítása tájékoztatók, nyomtatványok készítése a szül k és a tanulók számára, osztályokra lebontva a tanévben végzend iskolavéd n i tevékenységr l, véd oltásokról, vizsgálatokról iskolaegészségügyi törzslapok rendezése munkaterv aktualizálása egyeztetése iskolaigazgatóval, iskolaorvossal 1.osztályosok iskolaegészségügyi kartonjainak felvétele, megírása SZEPTEMBER tisztasági sz rése: vizsgálatfejtetvesség iskola teljes létszáma, kisz rtek felvilágosítása (tanulószül ), állapotrendez désig ellen rzés, teend k megbeszélése 1. osztályosok anamnézisének felvétele gondozási terv átadása a szül knek iskolaegészségügyi törzslapok rendezése osztályok, névsor szerint, hiányzó lapok kikérése, pótlása MMR véd oltás 6. osztályosoknak, Engerix Ű véd oltás 7. osztályosoknak, A véd oltások el tt el adás tartása a véd oltások fontosságáról, a megel zend betegségekr l: véd oltások megszervezése, szül i tájékoztatók kiosztása, oltás el tti vizsgálat, oltás lebonyolítása, oltási jelentés készítése, dokumentálás, pótoltások szervezése, véd oltások rögzítése az iskolaegészségügyi törzslapokon, oltási kiskönyvekben, hiányosságok pótlása 298

299 1. osztályosok véd n i sz r vizsgálata, illetve orvosi vizsgálata, eredmények dokumentálása, szül k tájékoztatása, teend k eltérés esetén, leletek begy jtése, regisztrálása részvétel testnevelési besorolás aktualizálásában OKTÓBER DTaP véd oltás 6. osztályosoknak. HPV elleni véd oltás a 7. osztályos lányok körében igény alapján. A véd oltások el tt el adás tartása a véd oltások fontosságáról, a megel zend betegségekr l. véd oltások megszervezése, szül i tájékoztatók kiosztása, oltás el tti vizsgálat, oltás lebonyolítása, oltási jelentés készítése, dokumentálás, pótoltások szervezése, véd oltások rögzítése az iskolaegészségügyi törzslapokon, oltási kiskönyvekben, hiányosságok pótlása 2. és Ő. osztályosok véd n i sz r vizsgálata illetve orvosi vizsgálatában részvétel, eredmények dokumentálása, szül k tájékoztatása (véd n i lelet kiállítása), teend k egyeztetése eltérés esetén, leletek begy jtése, regisztrálása NOVEMBER 6. és 8. osztályosok véd n i sz r vizsgálata illetve orvosi vizsgálata, eredmények dokumentálása, szül k tájékoztatása, teend k eltérés esetén, leletek begy jtése, regisztrálása (véd n i lelet kiadása) 16 évesek véd n i státuszvizsgálata, eredmény kiadása 299

300 DECEMBER a sz r vizsgálatok alkalmával hiányzó tanulók vizsgálatának pótlása törzslapok áttekintése, hiányosságok pótlása hiányzó leletek kérése JANUÁR tisztasági vizsgálatfejtetvesség sz rés: iskola teljes létszáma, kisz rtek felvilágosítása (tanulószül ), állapotrendez désig ellen rzés, teend k megbeszélése távozóérkez tanulók egyeztetése, törzslapok kérése, küldése, szükség esetén pótsz rés végzése FEBRUÁR 2., Ő., 6., 8. osztályosok hallásvizsgálata, kisz rt tanulók szakorvoshoz történ irányítása, leletek begy jtése, dokumentálása, további teend k megbeszélése (az érzékszervi sz rés ideje függ a hallásvizsgáló készülék elérhet ségét l) MÁRCIUS 2., Ő., 6., 8. osztályosok hallásvizsgálata, kisz rt tanulók szakorvoshoz történ irányítása, leletek begy jtése, dokumentálása, további teend k megbeszélése (az érzékszervi sz rés ideje függ a hallásvizsgáló készülék elérhet ségét l) Engerix Ű (hepatitis Ű elleni) 2. véd oltás 7. osztályosoknak véd oltások megszervezése szül i tájékoztató kiosztása oltóanyag beszerzése oltás el tti vizsgálat 300

301 oltás lebonyolítása oltási jelentés készítése, pótoltások véd oltások rögzítése az iskolaegészségügyi törzslapokon, oltási könyvben, hiányok pótlása ÁPRILIS részvétel a 3., 5. és 7. osztályosok orvosi vizsgálatában mozgásszervi, eltérés esetén szakrendelésre irányítás, leletek összegy jtése, dokumentálás, további teend k megbeszélése 8. osztályos tanulók kartonjainak rendezése, tájékozódás továbbtanulásról tisztasági vizsgálatfejtetvesség sz rés: iskola teljes létszáma, kisz rtek felvilágosítása (tanulószül ), állapotrendez désig ellen rzés, teend k megbeszélése HPV elleni véd oltás a 7. osztályos lányok körében második dózis A véd oltás el tt el adás tartása a véd oltás fontosságáról, a megel zend betegségekr l: véd oltások megszervezése, szül i tájékoztatók kiosztása, oltás el tti vizsgálat, oltás lebonyolítása, oltási jelentés készítése, dokumentálás, pótoltások szervezése, véd oltások rögzítése az iskolaegészségügyi törzslapokon, oltási kiskönyvekben, hiányosságok pótlása MÁJUS a következ tanévi testnevelési besorolás elkészítésében adminisztratív részvéte 301

302 jelentés készítése a tisztasági vizsgálatokról törzslapok áttekintése, hiányzó vizsgálatok pótlása JÚNIUS iskolaegészségügyi jelentés elkészítése tanév lezárása, törzslapok rendezése távozók törzslapjainak elpostázása, esetlegesen hiányzók pótlása iratrendezés A TANÉVBEN FOLYAMATOSAN VÉGZEND ISKOLAVÉD N I FELADATOK: Az iskola igénye szerint: űsecsem gondozási tanfolyamiskolai igény szerint Els segély tanfolyam iskolai igény szerint Testnevelés, gyógytestnevelés, iskolai helyiségek és környezet, étkeztetés ellen rzése Egészségnevelő előadások (18. osztály) Témák: egészséges táplálkozás (étrend, élelmiszer higiéne, stb.) mindennapos testmozgás, sport káros szenvedélyek (kábítószer, dohányzás, alkohol, játékfügg ség, számítógépfügg ség, mobiltelefonfügg ség) személyes és társas kapcsolatok (önismeret, társismeret, személyiség fejlesztés, problémamegoldás, konfliktuskezelés, döntéshozatal) személyi higiéné (fogápolás, intim higiéne, stb.) egészséges környezet (véd oltások, környezetvédelem, stb.) biztonságos környezet (családon belüli er szak, balesetmegel zés, els segély) barátság, szerelem, párkapcsolat, családtervezés (fogamzásgátlás, STD, abortusz, csecsem gondozás, stb.) 302

303 Tervezett egészségnevelés I. félév II. félév Higiéne Egészséges táplálkozás Fogápolásszájhigiéne, fogászat Szabadid eltöltése Higiénefogmosás Egészséges táplálkozás, életmód Család Balesetvédelem, betegségek megel zése Jogok és kötelességek (iskola, Balesetvédelem család) Szabadid eltöltése Én és a családom (játék, vacsora) Férfin i szerepek Játékos személyiségfejlesztés Serdül kor: fiúk, lányok Konfliktuskezelés Prepubertás változásai Fiúkról fiúknak, lányokról lányoknak Káros szenvedélyek 6. Dohányzás, alkoholdrogprevenció Táplálkozás, testkép, egészséges életmód Serdül kori változások Barátság, szerelem Személyiségfejlesztés Els segély Szabadid eltöltése net, barátok stb. Fiúkról lányoknak, lányokról fiúknak Fogamzásgátlás Önértékelés zavarai, testkép (piercing, tetoválás, anorexia, stb.) Fazekasné Szabó Ágnes Pappné Farkas Erzsébet tagintézményvezet iskolavéd n 303

304 19. Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános munkaterve a 2015/2016os tanévre Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal. Victor Hugo Kazincbarcika, szeptember 15. Készítette: Ipacs Szilvia int.vez.h. PálIspán Roberta m.k.vez. 304

305 Bevezet Az iskola munkaterve a hatályos jogszabályok, a Pedagógiai Program és a bels szabályzatok figyelembevételével készült. A munkatervet a tantestület elfogadta. Az iskolai munkaterv mellékletei: A szegregáltan tanulók munkaterve A diákönkormányzat munkaterve Gyermek és ifjúságvédelmi munkaterv A munkatervben szerepl programok az év során a tantestület döntése alapján módosulhatnak. Nyári események, munkálatok Nyári táboroztatás: Erzsébet tábor, Fonyódliget Rásiné Perge Emese, Dr. Jankáné Vajda Éva, PálIspán Roberta, Berenténé Lukács Viktória, Takács Krisztina A nyár során a szükséges festéseket, javításokat és a karbantartási munkálatokat zökken mentesen elvégeztük. Nagyobb munkálatoknak számított: alsó és fels folyosók javító festése, konyha részleges festése, irodák festése, tanári részleges festése, tanári el tti el tér festése, öt tanterem lábazatának kövezése, fugázása, lépcs k, korlátok festése, wck falfestése, udvari kapuk, korlátok, padok festése, lazúrozása, hinták, mozdony, hátsó udvari padok lazúrozása, padok anyaginak legyártása, csiszolása lazúrozása folyosói padok beépítése. 305

306 I. Helyzetelemzés A 2015/2016os tanévet (531 tavalyi) tanulóval kezdjük. A székhelyiskolában 524 tanuló kezdi meg a tanulmányait 8 alsós és 8 fels sosztályban. Iskolánkba 71 tanuló érkezett, őő távozott. Intézményen belüli áthelyezésre került 6 f. A tagozaton 62 tanulóval: 1 autista 1 középsúlyos 4 összevont csoportban foglalkozunk (10 f ), Ő. (8 f ) ; 56. (13 f ); 78. (13 f ) Középsúlyos csoport 8 f Autista csoport 7 f Súlyos fogyatékos csoport 3 f Székhely Tagozat osztályok száma 16 6 egész napos iskolai osztályok 3 0 napközis csoportok 5 1 tanulószoba 1 1 Az székhelyiskolában tanuló SNIs gyerekek segítése, felzárkóztatása ebben a tanévben is biztosított. Utazó gyógypedagógusok látják el ezt a feladatot. A BTMes tanulók egy részének (16. osztály) fejlesztését intézményen belül fejleszt pedagógus segítségével oldjuk meg. 306

307 II. Személyi feltételeink Tantestületünkben f pedagógus kezdi meg az oktatatónevel munkát. 34 f általános iskolai tanár 22 f gyógypedagógus Munkánkba bekapcsolódik: 2 f pedagógiai asszisztens, 2 f gyógypedagógiai asszisztens 1 f gyermekfelügyel 1 f gondozón 1 f pszichológus, 1 f véd n, 1 f iskolaorvos, 1 f fogorvos 1 f iskolatitkár Ő f gazdasági ügyintéz A tisztaságról, rendr l 6 takarító gondoskodik, a karbantartói feladatokat 1 f látja el, egyéb alkalmazott: Az intézményösszevonások következtében néhány nevel több tagiskolában is fog tanítani: Kapu Zsuzsanna a Kazinczy Ferencz Tagiskolába fizikát, Konyha Piroska az Árpád Fejedelem Tagiskolába németet és erkölcstant Hajde Vilmos az Árpád Fejedelem Tagiskolába történelmet, Simon László az Ádám Jen Tagiskolába testnevelést Gregus Ferenc az Árpád Fejedelem Tagiskolából magyart, Oláhné Szklenár Éva a Kazinczy Ferencz Tagiskolából földrajzot, természetismeretet, Dobos Norbert a Kazinczy Ferencz Tagiskolából mozgóképmédiát, rajzot, Ponyi Zoltánné a Dózsából György Tagiskolából erkölcstant, Juhász Ferencné a Kazinczy Ferenc Tagiskolából Kiss Géza az Árpád Fejedelem Tagiskolából Lehóczky Lászlóné az Árpád Fejedelem Tagiskolából 307

308 Fónagyné Pál Zsuzsanna a Dózsa György Tagiskolából Osztályf nöki teend ket ő kolléga (Kapu Zsuzsanna, Molnárné Dudás Katalin, Gyöngyi Istvánné, Simon László, Juhász Barbara) nem lát el. Iskolánkba érkez munkavállalók: Rácz Éva (könyvtár) Simon László (testnevelés) Juhász Barbara (angol) Iskolánkból távozó pedagógus: Varga Mónika Távollév munkatársak: SándorTakács Judit pedagógus Csobádi Gyöngyi pszichológus Bálint Boglárka ápológondozó III. Tárgyi feltételeink A tárgyi feltételeink az el z tanévekhez képest csak kis mértékben változtak. A felújítások során fels s tantermek lábazatát k burkolattal díszítették. Néhány tanterem festésére is sor került.. IV. A tanév feladatai: 1. Az el z tanévben életbe lépett min sítési rendszerhez igazodva folytatjuk munkánkat. Emellett igyekszünk az újonnan életbe lép tanfelügyeleti rendszernek és a bels ellen rzésnek is megfelelni. Ennek érdekében létrehoztuk a 37 f s bels ellen rzési csoportokat. 2. A tanulóknak 16 óráig foglalkozásokat szervezünk; 717 óráig ügyeletet biztosítunk. 3. Oktatási feladatainkat új tantervek, új tanmenetek felhasználásával végezzük (NAT évf.), régi tanmeneteinket e szerint aktualizáljuk. 4. Bevezetjük a mindennapos testnevelést mind a nyolc évfolyamon. 5. Bevezetésre kerül az Erkölcstan/Hités erkölcstan tantárgyak 308

309 az 13. és az 57. évfolyamon. 6. Tanulószobát tartunk egy csoportban az évfolyamon. 7. Kiemelt feladatként kezeljük az íráskép javítását, valamint az olvasás fejlesztését, (Alsóban az írás, olvasás órák gyakori látogatása; fels ben a füzetvezetés ellen rzése.) 8. Az els osztályosok DIFFER alapján történ mérését 201ő. december Őig elvégezzük. 9. Els osztályban olvasás szövegértés, írás helyesírás, matematikai alapkészségek mérésére2016. májusában kerül sor. 10. Az 5. és 7. évfolyamon matematika és magyar órákon tovább folytatjuk a differenciált képzést. Valamennyi órán törekszünk a differenciált óraszervezésre. 11. Az Országos Kompetenciamérésre május 25 én kerül sor. Ez iskolán 6. és 8. évfolyamos diákjait érinti. 12. Fels tagozatos diákjaink fizikai állapotát és fittségét az új NETFIT rendszer segítségével mérjük. Erre a 2016ös évben január 6tól június 1ig van lehet ség. 13. Angol nyelvi mérést végeznek az angolt tanítók 6. és 8. évfolyamon május 28ig évfolyamon a PSZ vizsgálatot tervez. 15. A nevelés területén a mindennapok kapcsolatteremtési szokásain igyekszünk javítani. (köszönés, megszólítás, kulturált beszélgetés stb. formáinak beiktatása az osztályf nöki órákba) 16. Kiemelt feladatunk a tanév elején, és félévkor, hogy a gyermekek és a kollégák a hat tagiskola által összehangolt órarend szerint dolgozzanak. 17. Továbbra is körültekint en szervezzük meg az ügyeleti rendszert és az ebédeltetést, vigyázva az épületre, a berendezésre és az iskola környékére. Fokozott figyelmet fordítunk az épület állagának meg rzésére. 18. Tagozatunkon legfontosabb feladat a tanulók képességeinek különböz sége miatti differenciált tanulásszervezés, a gyógypedagógiai megsegítés. Tevékenységük egészét a rehabilitációs jelleg határozza meg. A középsúlyos gyerekek továbbra is nagy odafigyelést igényelnek. 19. Arra törekszünk, hogy alkalmanként, feladatonként munkacsoportok segítsék a vezet k munkáját. 20. Fontos feladatnak tartjuk a versenyeken való eredményes szereplést, a szakkörök és egyéb foglalkozások színvonalas m ködtetését. 21. Iskolai kereten belül méltóképpen megemlékezünk az ünnepekr l. 309

310 22. Az ifjúságvédelmi munka legfontosabb feladatának a prevenciót tartjuk, a gyermekek problémáinak minél korábbi felismerését, kezelését. A táblázatot folyamatosan töltjük, így naprakész információk állnak rendelkezésre a különböz eseteket illet en. 23. Munkaid nyilvántartást vezetünk, a tanítási órák egy részét csoportnaplókban rögzítjük majd. 24. Feladatunk ebben az évben továbbra isa különböz dokumentumok, szabályzatok alapos tanulmányozása. 25. Figyelemmel kell kísérnünk a bejáró gyerekeket, segítenünk kell munkájukat. Délután a buszok 16 órakor indulnak. 26. Az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ szakembereihez elküldjük azokat a tanulókat, akik valamilyen problémával küzdenek. A gyógytestnevelést is a fenti intézmény látja el, kollégánk alkalmazásának segítségével. 27. A nálunk megrendezésre kerül versenyek megszervezésére és az iskolai versenyek lebonyolítására továbbra is nagy gondot fordítunk. 27. A diákönkormányzat feladata, hogy ellássa a tanulók érdekvédelmét, segítse az iskolai programok lebonyolítását, maga is programokat szervez. 28. Tervezzük iskolagy lések tartását kisebb és nagyobb csoportokban, évi két alkalommal, félévkor és év végén. 29. Arra törekszünk, hogy a tanulók, a kollégák és a munkatársak is jól érezzék magukat az intézményünkben. 310

311 V. Munkaköri feladatok FürjesGáborné Csépányi Ágnes intézményvezet Zilinyiné Gál Rita intézményvezet helyettes Gégény Marianna intézményvezet helyettes Ipacs Szilvia intézményvezet helyettes Osztály Létszám Név Megjegyzés 1. évfolyamon tanít Zippenfénig Zoltánné kölyökatlétika 30 f 1.a 1. évfolyamon tanít Fülöp Mária furulya szakkör Bibliák Éva 28 f 1.b 1. évfolyamon tanít 1. évfolyamon tanít és dr Jankáné Vajda Éva dúdoló Karászi Györgyi 2.a 26 f 2. évfolyamon tanít,origami szakkör 2. évfolyamon tanít, Zorgel Viktória tömegsportot és röplabda edzést tart Cséry Sára Ágnes 26 f 2.b évfolyamon tanít 2. évfolyamon Tóth Andrea Noémi tanít, közönségszervez 3.a Sajó Attiláné 31 f Gyenesné Berecz Ágnes Tóthné Zahari Ildikó 3.b 3. évfolyamon tanít, évfolyamon tanít, DÖK vezet évfolyamon tanít, tánc szakkör 31 f 3. évfolyamon tanít, Berenténé Lukács Viktória kézm ves szakkör, 311

312 tömegsport Takács Krisztina 4.a 4.évfolyamon tanít, kézm ves szakkör 31 f Gyenes Emese 4.évfolyamon tanít 4.évfolyamon tanít, Muszka Marianna 4. b 29 f tömegsport, furulya szakkör dr. Mártonné Gy rfi Mária 4. évfolyamon tanít, fejleszt órákat tart 5.7. évfolyamokon 5.a 31 f Bukovenszki Istvánné matematikát, 8. kémiát tanít, 18. évfolyamokon tanít, 5.b 31 f Ráczné Zana Ágnes DÖK vezet, angol szakkör 58. évfolyamon 6.a 2ő f Máté Zsolt testnevelést tanít, gyógytestnevelést tart 58. évfolyamon tanít, 6.b 28 f Konyha Piroska német szakkört tart, az Árpádban németet és erkölcstanat tanít évfolyamokon 7. a 27 f Hajde Vilmos történelmet és etikát, az Árpádban történelmet tanít munkaközösség vezet 5. évfolyamon 7. b 29 f PálIspán Roberta természetismeretet tanít, évfolyamokon biológiát és 7. osztályban 312

313 testnevelést kislány torna (tömegsport) 57. évfolyamokon tanít, 8. a 28 f Rásiné Perge Emese matematikát, informatikát, technikát évfolyamokon tanít,magyart, b 31 f Ölveczki László évfolyamon történelmet, magyar el készít, tankönyvfelel s, miskolci színházbérlet Nem osztályf nökök: Kapu Zsuzsanna 48. évfolyamokon fizikát, informatikát, technikát tanít; 13. évfolyamokon differenciált képességfejlesztést tart. Molnárné Dudás Katalin 18. évfolyamokon angolt tanít; angol szakkört vezet. Gyöngyi Istvánné 18. évfolyamokon rajzot tanít, rajzszakkört tart. Simon László 6. és 8. évfolyamon testnevelést tanít Tömegsportot vezet Juhász Barbara Angolt tanít, angol szakkört tart Rácz Éva Könyvtáros és tanári feladatokat lát el. 313

314 Gyógypedagógusok munkaterve Készítette: Spisák Andrásné Munkaközösségvezet Osztály Létszám Név 12. osztály 9f Bendicskó Emese 3 4.osztály 9f Jancsó Tiborné 56. osztály 11 f Székely Szilárdné 78. osztály 1ő f Benyó Anikó Autista 7f Bódvai Viktorné csoport Középsúlyos 8 f +3 f csoport súlyos Összesen: 62 f Lévai Józsefné Nem osztályf nökök: 10 f Utazó gyógypedagógusok: 1. Górné Kiss Gabriella 2. Molnárné Buzás Erzsébet 3. Palcsó Zsuzsanna 4. Erdélyiné Képes Enik 5. Haraszti Lászlóné 6. Fazekas Ildikó Integráltan oktatott tanulók a székhelyiskolában: 1. 3.b osztályból(dysgraphia) a osztályból (hiperaktív) a (kevert specifikus fejl dési zavar) b (dyscalculia) 5 6.a (dyslexia,dysgraphia) a (kevert fejl dési zavar) 1f 1f 1f 1f 1f 314

315 1f b (dysgraphia) a (többszörös sérülés) 9. 7.b (kevert fejl dési zavar)) 10 8.b 1f (dyscalculia) 1f Magántanulók: 4.b 1f 6.a 1f 7.a 3f 8.a 1f tagozat őf 6 diák tanulói jogviszonya szünetel külföldi tartózkodás miatt. FELEL SÖK Munkaközösségvezet : PálIspán Roberta Itézményközi mnkaközösség vez: Muszka Marianna DÖK vezet k: Ráczné Zana Ágnes Gyenesné Berecz Ágnes Ifjúságvédelmi felel sök: Zippenfénig Zoltánné Rásiné Perge Emese Huszti Szilvia Tankönyvfelel sök: Ölveczki László Szeleczki Erika Könyvtáros: Rácz Éva Közönségszervez : Tóth Andrea Noémi Ölveczki László Pályaválasztási felel sök: Bukovneszki Istvánné Ráczné Zana Ágnes Székely Szilárdné T z, baleset és munkavédelmi felel s: Sz cs László Balesetbiztosítás: Kapu Zsuzsanna 315

316 Szakleltár felel sök: szaktanárok Menzafelel s: Petrényi Pálné Gyógytestnevel k: A pedagógia szakszolgáltató megbízásából: Máté Zsolt, Cselei Béláné Fotós, honlap: Lipták István Technikus: Kapu Zsuzsanna Szakköreink: Kézm ves Manó Fonó Takács Krisztina Tánc szakkör Tótné Zahari Ildikó Angol szakkör: Juhász Barbara Német szakkör: Konyha Piroska Informatika Kapu Zsuzsanna Matematika el készít Bukovenszki Istvánné Magyar el készít Ölveczki László Tömegsport 1. évf. Zorgel Viktória röplabda 12. évf. Berenténé Lukács Viktória 1. évf. Zippenfénig Zoltánné 14. évf. Simon László Kislány torna PálIspán Roberta Furulya szakkör Fülöp Mária Muszka Marianna Origami szakkör Karászi Györgyi VI. Értekezletek, továbbképzések: Tanévnyitó értekezlet: Ideje: augusztus Helye: Egressy B. M. K. Osztályozó értekezlet: Félévi: január. Év végi: június. 316

317 Félévi értekezlet: Téma: Az els félév munkájának értékelése. Id pont: január Tanévzáró értekezlet: Téma: Az éves munka értékelése. Id pont: június Szülői értekezletek: Szül i értekezlet az els évfolyamon tanulók szüleinek: szeptember Év eleji szül i értekezletek: Az alsó tagozatban szeptember 2., a fels tagozatban szeptember 3. hete. A 8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek pályaválasztási szül i értekezlet: december 1. hete Félévi szül i értekezletek: február Fogadóórák: november április Intézményi vezetőségi értekezletek: Minden héten hétf n órától. Tantestületi értekezletek: Minden kedden 16.00tól 17.00ig. VII. A tanév rendje: A tanítási év első tanítási napja szeptember 01. A tanév záró napja:2014. június 15. A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 22ig tart. Az iskolák január 23ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szül ket az els félévben elért tanulmányi eredményekr l. A tájékoztatók kiosztása: január 29ig. Az őszi szünet október 23tól november 1ig tart. 317

318 A szünet el tti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök) A szünet utáni els tanítási nap november 02. (hétf ). A téli szünet december 19tól január 03ig tart. A szünet el tti utolsó tanítási nap 201ő. december 18. (péntek) A szünet utáni els tanítási nap január 0Ő. (hétf ). A tavaszi szünet március 2429 ig tart. A szünet el tti utolsó tanítási napmárcius 23. (szerda) A szünet utáni els tanítási nap március 30. (szerda). Országos kompetencia mérés: május 25. Fizikai állapot és edzettség vizsgálat: január és május között. Az els sök felmérése: Differ: október 10. További mérések: Év eleji felmérések: alsóban fels ben magyar, matematika magyar (ért olvasás, tollbamondás), matematika Félévi felmérések: alsóban: magyar, matematika fels ben: magyar (fogalmazás), matematika Év végi felmérések: alsóban: fels ben: Kimutatás készítése tanulónként. magyar, matematika magyar, matematika évfolyamon (Táblázat) Ezeket a felméréseket az osztálytanítók és a szaktanárok bonyolítják le. Az öt tanítás nélküli munkanap felhasználása: DÖK nap félévi értekezlet szakmai továbbképzés szakmai továbbképzés tanulmányi kirándulás Ünnepélyek, rendezvények: 318

319 ünnepélyes tanévnyitó: szeptember 01. Kéz a kézben Hálózatosodás projekt szeptember vége Zenei világnap okt. 01. (rádión) október 6. (rádión) október 23. (okt. 21én iskolai m sor a 7. évfolyamosok el adásában) Halloween (október 22.) ADVENT dec. (alsóban osztály szinten, fels ben az ötödikesek készülnek m sorral) karácsonyváró játszóház karácsonyi m sor (alsóban, osztály szinten) (iskolai m sor a Ő. évfolyamosok el adásában) farsang február 25. (a komm. áldozatai rádión) március 15. (iskolai m sor a 6. évfolyamosok el adásában) március 20. (víz világnapja rajzpályázat) húsvétváró játszóház (alsóban osztályszinten) költészet napja (rádión) április 16. (a holokauszt áldozatai rádión) anyák napja (alsóban, de akár fels ben is osztályszinten) Pünkösdöl (alsóban osztályszinten) június 4. (a nemzeti összetartozás napja rádión) ballagás június óra évzáró június óra Csengetési rend a 2013/2014es tanévben: 1. óra óra óra óra óra óra óra

320 VIII. EGYÜTTMÚKÖDÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK, TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER: A nevel munkát segít együttm ködések, szolgáltatások: Szül i Munkaközösség EKPSZK űsaládsegít Barcika Art (Egressy) Mezey Központ Hitoktatás Príma Kft A nevel munkát segít továbbképzések: iskolai intézményi kistérségi megyei országos A tájékoztatási rendszer formái: év eleji, félévi, év végi tantestületi értekezletek vezet i értekezletek kib vített vezet i értekezletek iskolavezet ségi megbeszélések tantestületi értekezletek hirdetések iskolarádión keresztül bejárati ajtó, faliújságok Diáktanács ülések iskolagy lések SzM gy lések munkaközösségi foglalkozások bels információs rendszer ( ) 320

321 A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Eseménynaptára 2015/2016ös tanévre Augusztus A program, feladatideje A program, feladat A program, feladat megnevezése kiemelt szempontjai Felel s Alakuló értekezlet. Ipacs Szilvia A tanév rendje. igazgatóhelyettes A tantárgyfelosztás ismertetése. Feladatok szeptember 02ig. Új kollégák bemutatása. (Készülni a javító és az osztályozó vizsgákra.) Naplók (osztálynaplók, Tantárgyfelosztásnak való napközis t l naplók, [tanulószobai] megfelelés szakköri, naplók elhelyezése Ipacs Szilvia igazgatóhelyettes stb.) átvétele, a tanári szobában a tanév tantárgyfelosztása szerint. Ebédeltetési rend A tanulócsoportok kialakítása. programjához igazodva. napi Petrényi Pálné menzafelel s, napközis nevel k Tantermi jelzések Esztétikai követelmények elhelyezése. (osztályf nökök, terembeosztás) Munkavédelmi és Jogszabályi feltételek 321

322 t zvédelmi szemle, a szerint. Ipacs Szilvia dolgozók munkavédelmi igazgatóhelyettes és t zvédelmi oktatása Javító és osztályozó Tantervi követelményeknek 26. vizsgák való megfelelés. Szaktanárok t l Tantermek, Szakszer Osztályf nökök, szaktantermek, szertárak, szemléltet anyagok, eszközök szaktanárok ízléses dekoráció. elrendezése Tankönyvek értékesítése. Az iskolai tankönyvellátás Ölveczki László rendjér l szóló 23/200Ő. (VIII. 27.) OM rendelet 22. (9) bekezdése t l Tanévnyitó értekezlet az FürjesGáborné Egressyben Csépányi Ágnes Órarend, munkarend Pedagógiai szempontok Ipacs Szilvia összeállítása, a délutáni érvényesülése. Óratervnek, elfoglaltságok tantárgyfelosztásnak megszervezése, való megfelelés. ügyeleti, rend, ebédeltetési A igazgatóhelyettes PálIspán Roberta szül i igények tornaterem figyelembevétele. beosztásának elkészítése Csoportbontások (nyelvi, Pedagógiai szempontok rajz, matematika, magyar, érvényesülése fejlesztésben tanulók résztvev tantárgyfelosztásnak Szaktanárok névsorának megfelel en. A összeállítása, véglegesítése, a szül i igények névsorok figyelembevétele. leadása az igazgatónak Tanévnyitó A tanév feladatainak iskolavezetés meghatározása, elfogadása (munkaprogram, a tanév szervezési feladatai). 322

323 Az els osztályosok iskolavezetés Gólyafióka avatója Szeptember A program, feladatideje A program, feladat A megnevezése A tanév program, feladat kiemelt szempontjai ünnepélyes megnyitója. Du. Felel s PálIspán Roberta szül értekezlet az a 7. évfolyam 1.o.oszt.f nökök 1.o. gyerekek szüleinek Osztálynévsor készítése. T zés Osztályf nökök balesetvédelmi oktatás. Házirend ismertetése Tanulószobák, korrepetálások, szakkörök, tehetséggondozó szaktanárok foglalkozások, tömegsport, egyéb délutáni foglalkozások indítása. Tanulószobai és egyéb csoportok létszámának, étkez k létszámának egyeztetése a nyilvántartás és jelenlév k alapján. Tanulói létszámok A tanulói adatok, részvétel, hiányzás a mindenki pontos vezetése. és csoportok véglegesítése. 323

324 A tanulók délutáni elfoglaltságát tartalmazó táblázat kitöltése. Bejáró tanulók, osztálylétszámok, tanulói adatok egyeztetése, felmérése, bizonyítványok begy jtése (névsor osztályf nökök a tetejére az osztályf nök aláírásával), házirend, órarend, tornatermi beosztás. A tartós tankönyvek Ölveczki László kiosztása. szaktanárok Osztálynaplók, egyéb Tanulói adatok pontos naplók megnyitása kitöltése. nevel k Hitoktatás Ipacs Szilvia igh. Törzslapok Osztályf nökök Hátrányos helyzet tanulók. ifj.v.f. DÖKvezet k Osztálytitkárok gy lése, Osztályf nökök, Ráczné az elnök és helyettesének Zana Ágnes megválasztása Gyenesné Berecz Ágnes Gyógytestnevelési sorolt 11/1994. (VI. 8.) MKM kategóriába Máté Zsolt osztályf nökök, tanulók rendelet 1. sz. melléklete testnevelést foglalkoztatásának szerint tanítók megszervezése. Levelez s versenyek Szaktanárok 324

325 elindítása hete Szül i értekezletek osztályf nökök Beosztás szerinti alsós nevel A híradók aktualizálása és Gyöngyi Istvánné családlátogatási tervezet (1. 5. évf.) Osztályf nökök Az elmaradt családlátogatások tervezése. Gyenesné Berecz Ágnes, Rásiné Perge A Határtalanul pályázat Emese, programjainak elindítása PálIspán Roberta Gyöngyi Istvánné Ölveczki László Az Tantestületi értekezlet eddigi feladatok vizsgálata és a további teend k realizálása Ipacs Szilvia igh. DÖK Ráczné Papírgy jtés vezet k, Zana Ágnes Gyenesné Berecz Ágnes Munkaközösségi Eseménynaptár foglalkozások Aktualitások Fejleszt PálIspán Roberta foglalkozások, rehabilitációs tevékenységekhez a Érintett kollégák. szükséges dokumentumok elkészítése. 325

326 Szakkörök, tömegsport, képességfejleszt Iskolai munkatervvel való foglalkozások összhang. Oktatási tervének elkészítése, a nevelési napközis (tanulószobai) foglalkozási és célok meghatározás. foglalkozást vezet pedagógusok, tervek bemutatása. SZM választmányi Az értekezlet éves program ismertetése, A házirend a tisztségvisel k módosításának DÖK vezet k, igh., meger sítése. megbeszélése. Tanmenetek leadása osztályf nökök, Tanterveknek megfelelés. szaktanárok. és munkaközösség Didaktikai vezet k szaktudományos szempontok érvényesülése. Helyes id beosztás (heti és éves óraszámok). Az írásbeli beszámoltatás alkalmainak meghatározása Az iskolai munkaterv Tantestület elfogadása. Mozi és színházbérletek Tóth Andrea N. Egyeztetés után Ölveczki László. T zriadó Októberi statisztika készítése tanulókról, pedagógusokról, iskola m ködésér l. az Jogszabályi feltételek osztályf nökök, szerint. iskolatitkár, Tanulói érkezés és menzafelel s, távozás, a tanulói adatok igh. pontos vezetése 326

327 . Gyöngyi Istvánné Ráczné utolsó hét Zana Ágnes Projekt nap Gyenesné Berecz Ágnes Év eleji felmérések Szaktanárok, összegzése táblázatban. Tanítók Október A program, feladatideje A program, feladat A megnevezése program, feladat kiemelt szempontjai Ipacs Szilvia Októberi statisztika igh Megemlékezés A Zene Az Világnapjáról. UNESCO Nemzetközi Tanácsa: Yehudi Menuhin A törzskönyvek Felel s Dr Jankáné Vajda Éva Ipacs Szilvia megnyitásának igh határideje. Osztályf nökök Magyar Diáksport Napja Máté Zsolt Megemlékezés az aradi Konyha Piroska vértanúkról. A 8. osztályosok pályaválasztási programjai (középiskolák látogatása, pályaválasztási szül i értekezletek a középiskolákban), a 22/2010. (V. 13.) OKM rend. valamint a 11/1994. Ölveczki László (VI. 8.) MKM rendelet 8. Rásiné Perge Emese sz. melléklete. szül k tájékoztatása a pályaválasztási és 327

328 beiskolázási ütemtervr l. Az ig els osztályosok ig., képességmérése. (Difer.) ig 1. o. tanítók népdaléneklési házi Dr. Jankáné Vajda verseny Éva a Diagnosztikus mérésben résztvev k névsorának Ipacs Szilvia jelentése igh. Jelentkezés a LEVELEZ S Szaktanárok versenyekre Október Nemzeti PálIspán Roberta és ünnep. Hajde Vilmos 7. évfolyam Máté Zsolt városi sportversenyeken való ig részvétel óralátogatások folyamatosan családlátogatások íráskép, füzetvezetés, differenciált óraszervezés Kiemelt: évfolyamon az olvasás. igh. Halloween, DISCO 1. és 5. of. DÖKvezet k A szünet el tti utolsó 2015 október 23 szi szünet tól nov. 2. tanítási nap október 22. a szünet utáni els tanítási nap november 01. (hétf ). November A program, A feladatideje program, megnevezése feladat A program, feladat kiemelt szempontjai Felel s 328

329 Szöveges értékelés az els, osztályf nökök második osztályokban Füstmentes világnap osztályf nökök Fogadó órák szaktanárok Továbbtanulás szül k el készítése tájékoztatása szül i értekezlet. Rásiné Pege Emese és Ölveczki László Dr. Jankáné Vajda Éva városi népdaléneklési verseny DÖK vezet k készülés a téli vásárra SZM ig igh. készülés a Simonyi Zsigmond Ölveczki László helyesíró versenyre Gyenesné Berecz Ágnes Gregus Ferenc Az Tantestületi értekezlet. téli ünnepek PálIspán Roberta el készítése. December A program, A feladatideje program, feladat A megnevezése program, feladat kiemelt szempontjai Felel s télapóvárás osztályf nökök a szül k értesítése a tk. igazgató támogatás rendszerér l eleje 1. osztályosok diagnosztizálása 1. of., igh termek, folyosók díszítése osztályf nökök 329

330 karácsonyi játszóház Gyöngyi Istvánné karácsonyi fels s kézm ves délután alsósok karácsonyi vásár DÖK vezet k Mikulás kupa városi Máté Zsolt, alsós nevel k ügyességi verseny. Tanulók jelentkezése központilag, egységes 22/2010.(V. 13.) OKM követelmények szervezett közvetlenül a szerint rendelet szerint, valamint írásbelikre a 11/1994. (VI. 8.) MKM a vizsgát rendelet 8. sz. melléklete. Rásiné Perge Emese és Ölveczki László szervez intézménybe. Bukovenszki eleje. Advent Figyelni Istvánné az els és Ráczné vasárnapot! (nov.27.) Zana Ágnes Muszka Marianna Dr Mártonné Gy rfi Mária Karácsonyi ünnepség. Takács Krisztina Gyenes Emese A január 04. szünet el tti utolsó tanítási nap december 18. Téli szünet. a szünet utáni els tanítási nap január 04.. (hétf ). 330

331 Január A program, A feladatideje t l program, feladat A megnevezése Félévi feladat kiemelt szempontjai felmérések A tanítási év els féléve A tanulók magatartásának, Az els félév zárása szorgalmának, tanulmányi január 29ig munkájának értékelése ig a osztályf nökök pedagógiai program szerint. minden Osztályozó konferenciák, pedagógus értekezlet Felel s szaktanárok összeállítása, megíratása. értesítés ig program, igh. órarend (II. félév) továbbtanulási lapok 8. évf. of. (kitöltése február 10ig továbbítása 13ig) A pedagógiai program és ig Szül i értekezlet a tanév munkaprogramja osztályf nökök szerint. Írásbeli felvételi vizsgák a 4 évfolyamos közepe gimnáziumokba jelentkez knek, tehetséggondozó képzésre osztályf nökök jelentkez nyolcadik évfolyamosok számára a középfokú intézményekbe Tankönyvrendelés Ölveczki László Ölveczki Magyar kultúra napja. László, magyar szakosok, 331

332 alsósok közepe benevezés a Zrínyi matekosok matematika versenyre Bukovenszki kémia, biológia, német Istvánné kistérségi verseny PálIspán Roberta el készítése Konyha Piroska SZM választmányi ülés igh., DÖK vez. Félévi értekezlet Ipacs Szilvia Február A program, A feladatideje program, feladat A megnevezése program, feladat kiemelt szempontjai Bukovenszki kistérségi KÉMIA ÉS Felel s Istvánné, BIOLÓGIA VERSENY PálIspán Roberta iskolagy lés igh., mk vezet k igh DÖK vezet k A Farsang szül i közösség Ráczné részvétele (alsó, fels ) lebonyolításban. Zana a Ágnes Gyenesné Berecz Ágnes Tanulók beiskolázása az általános felvételi eljárás keretében A nyolcadikos tanulók 201ő jelentkezése továbbtanulásra az el zetes felvételieljárás keretében. (jelentkezési 22/2010.(V. 13.) OKM rendelet, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. sz. melléklete. Ölveczki László Rásiné Perge Emese lapok továbbítása 13ig) 332

333 Bukovenszki 201ő ZRÍNYI Istvánné matematika Rásiné verseny Perge Emese 4. évf. oszt. f A kommunizmus Gyenes Ágnes áldozatainak emléknapja (rádió) Ipacs Szilvia vége Tantestületi értekezlet t l tankönyv rendelés tankönyv véglegesítése fele sök házi tanulmányi versenyek szakos nevel k felkészülés a Szabó Zoltán alsós of. PálIspán Roberta szépkiejtési versenyre február a továbbtanulási lapok 8os leadása osztályf nökök február Alsós népdaléneklési vége verseny (körzeti) Március A program, A program, feladatideje megnevezése Nemzetközi N nap ig feladat A Tankerületi német vers és prózamondó verseny program, feladat kiemelt szempontjai Felel s Konyha Piroska Tavaszi szünet Szül i tájékoztató minden szervezése a tanköteles pedagógus 333

334 óvodások és szüleik részére NYITVA VAN A POLLACK KAPU Március 15. Pedagógusok PálIspán Roberta együttm ködése. A m sor Hajde Vilmos, és dekoráció el készítése. dr Jankáné Vajda A rendezvény Éva ünnepélyessége. 6. évfolyam Házi ÉSZTÖR matematika verseny. Bukovenszki Istvánné Rásiné P.E. PálIspán Roberta A VÍZ világnapja Gyöngyi Istvánné Dobos Norbert városi tanulmányi versenyek Ki mit tud? Szabó Zoltán alsósok, szakosok szépkiejtési verseny tól ig nyílt tanítási nap körzeti Pet fi szavalóverseny húsvéti játszóház termek, folyosók díszítése a ünnepekre alsós of. igh Ölveczki László alsósok Gyöngyi I.né DÖK vezet k hulladékgy jtés 334

335 Április A program, A feladatideje program, megnevezése egészségügyi világnap program, feladat kiemelt szempontjai Felel s PálIspán Roberta, véd n FOGADÓÓRA Költészet napja feladat A Színes paletták minden pedagógus Gyenesné Berecz Ágnes Gyöngyi Istvánné rajzverseny Tavaszi zsongás a napközisek napköziben az els osztályosok igh. beírása Máté Zsolt sportversenyek nev. testület fogadóóra alsósok alsós körzeti matematika verseny napközisek negyedéves szöveges értékelés els s of. megyei tanulmányi versenyek Emlékezés a holokauszt magyarországi áldozataira. szaktanárok Konyha Piroska Ölveczki László Rásiné Perge Határtalanul Emese Gyöngyi Istvánné PálIspán Roberta Gyenesné Berecz 335

336 Ágnes Föld napja PálIspán Roberta Bukovenszki ÉSZTÖR matematika Istvánné Rásiné verseny Perge Emese Május A program, A feladatideje program, feladat A megnevezése program, feladat kiemelt szempontjai Felel s A munka ünnepe, és Magyarország Európai of. Unióhoz való csatlakozása (2004) t l május anyák napi köszönt k Észtör a Dózsában. matek verseny matematikát tanítók madarak és fák napja TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK Év 06.06ig végi felmérések összeállítása, megíratása tanév végi felmérések a tól tanév eredményeinek összegy jtése t l of. Takács Krisztina SándorTakács Judit osztályf nökök szaktanárok szaktanárok, tanítók, igh. körzeti helyesíró tanítók verseny(alsós) 1.évf. Ezüst toll szépíró osztályf nökök verseny (1. évf.) informatika verseny Kapu Zsuzsa 336

337 kiállítás a napközisek napközisek munkáiból fotókiállítás a tanévben Gyenesné Berecz készült fotókból Ágnes napközit igényl tanulók napközisek felmérése a köv. tanévre. 201ő. 0ő. Országos Atlétika Diákolimpia Tanulók, t l tanulócsoportok tanulmányi, sport és kulturális versenyeken elért eredményeinek összegzése házirendben leírtak nevel testületi PálIspán Roberta dicséretek is. határideje Az PálIspán Roberta helyezettek + tanárok leadási alapján igénylésének (javaslat) Versenyeredmények: A Jutalomkönyvek Jutalmazás: anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejl désének vizsgálata a negyedik, a hatodik és nyolcadik évfolyamon Kompetenciaméréssel Az évi LXXIX. Tv. 99. ának (4) és (5) Ipacs Szilvia bekezdése alapján. kapcsolatos adminisztrációk elkészítése május 25. Kompetencia mérés Felmérésvezet k Pünkösdöl 201ő. 0ő... alsósok DÖK kirándulás a DÖK vezet k papírgy jtés nyerteseinek Gyermeknap Városi pedagógusnap szerepl k felkészítése DÖK. kirándulás a PálIspán Roberta DÖK. vezet i papírgy jtés nyerteseinek Gyermeknap, Városi DÖK vezet k Szerepl k felkészítése PálIspán Roberta 337

338 Pedagógusnap Június A program, A feladatideje program, feladat A megnevezése Az hét els évfolyam felmérése: matematika, Iskolagy lés 14. évfoly. 58 évfoly. 2.hete Felel s els s osztályf nökök, iskola vezet k Összetartozás Napja feladat kiemelt szempontjai olvasás, írás program, Hajde Vilmos Ipacs Szilvia Rásiné Táborok szervezése Perge Emese Szül i értekezletek Ipacs Szilvia osztályvizsgák érintett pedagógus Ráczné Zana Nyolcadikosok búcsúzása, Ágnes bankett Bukovenszki Istvánné osztályozó konferencia igh. Ráczné Űallagási el készületek Zana Ágnes, Ölveczki László Ráczné Ballagás Zana Ágnes, Ölveczki László A 2015/16. tanév el készítése Naplók, Ipacs Szilvia bizonyítványok, törzslapok, statisztikai osztályf nökök adatok leadása Tanévzáró értekezlet Ipacs Szilvia 338

339 szabadságolások karbantartás igh. nagytakarítás a napközis játékok elrendezése a tantermek kialakítása a köv. tanévre napközisek igh., of. 339

340 A Pollack Mihály Általános Iskola Diákönkormányzatának Munkaterve a 2015/2016os tanévre Kazincbarcika, szeptember 1. Készítették: Ráczné Zana Ágnes Gyenesné Berecz Ágnes patronáló tanárok 340

341 PROGRAMOK szeptember: Alakuló ülés Az alakuló ülésen az osztálytitkárok megválasztják a diákönkormányzat vezet it, megvitatják és elfogadják a 2015/2016os tanév munkatervét szeptember : Papírgy jtés Felel s osztály:8.a október : Projektnap október : Halloweenparty december 15. : Karácsonyi vásár A vásárra minden osztály készít, vagy vásárol eladásra szánt dolgokat. A szül k az aulában árusítják ezeket szünetekben. A gyerekek ízléses, szép ajándékokkal lephetik meg hozzátartozóikat január vége : Diáktanács ülés A második félév munkarendjének megbeszélése február 4. (csüt.) : Fels s Farsang A Farsangot iskolánk tornatermében tartjuk. A büfében az anyukák árusítanak, a kapuban apukák dolgoznak február 5. (péntek) : Alsós Farsang A Farsangot iskolánk tornatermében tartjuk. 341

342 A büfében az anyukák árusítanak, a kapuban apukák dolgoznak ápr. 19. (8:0019:00) Papírgy jtés Felel s osztály: 8.b május vége: DÖKkirándulás június (utolsó tan. nap): Pollackosnap A Pollack Mihály Általános Iskola Diákönkormányzata ezekkel a programokkal szeretné tartalmasabbá, színesebbé, emlékezetesebbé tenni a diákéveket. A patronáló tanárok el zetes egyeztetés után az éves programot az iskolai faliújságon, a tanári szobában és a tantermekben kifüggesztik, az iskola WEBoldalán reklámozzák. A Diákönkormányzat anyagi támogatást nyújt iskolai rendezvények, versenyek lebonyolításában, iskolarádiót m ködtet és segíti annak a munkáját. A tanév végén megköszöni a segít szül k munkáját. Reméljük, hogy az összeállított program elnyeri tanulóink tetszését és minél aktívabban fognak azokon részt venni. 342

343 A Diákönkormányzat m ködése A diákképviseletbe iskolánk tanulói választók és választhatók. A tanulók képviseletét a diákönkormányzat látja el. Képvisel iket az iskolában tanuló osztályok delegálják. A testület élén az elnök áll, akit a tagok évente választanak vagy újítanak meg tisztségében. A Diákönkormányzat munkáját patronáló tanárok segítik: Ráczné Zana Ágnes és Gyenesné Berecz Ágnes A Diákönkormányzat feladata, hogy ellássa a tanulók érdekvédelmét, segítse az iskolai programok lebonyolítását, igény esetén maga is programokat szervezzen. A Diákönkormányzat joga, hogy véleményt mondjon, javaslatot tegyen a nevel oktató munkával kapcsolatban, tájékoztatást kapjon az t érint kérdésekben. Véleményezheti az iskola házirendjét, javaslatot tehet annak megváltoztatására. A Diákönkormányzat vagyonát patronáló tanár kezeli (Gyenesné Berecz Ágnes), aki minden év végén köteles beszámolni az iskola igazgatójának. 343

344 Pollack Mihály Általános Iskola Gyermek és Ifjúságvédelmi munkaterv 2015/2016 Ifjúságvédelmi felel sök: Zippenfénig Zoltánné Bendicskó Emese Rásiné Perge Emese 344

345 Id rendi ütemterv Szeptember: Az el z évben nyilvántartásba vett tanulók helyzetének felmérése, körülményeik elemzése az osztályf nökkel közösen. Változások feljegyzései. Az osztályf nökök folyamatosan figyelemmel kísérik az osztályba járó problémás gyerekeket, az igazolatlanul hiányzókat. Igyekszik megismerni minden tanulóját, ezek képességeit, érdekl dési körét, jellemét, családi hátterét, pályaválasztási terveit. A gyermekekkel kapcsolatos minden változásról értesíti az ifjúságvédelmi felel st. Konzlutáció az iskola pszichológussal. Október: A nyilvántartás kiegészítése, különös tekintettel az els osztályos gyermekekre. A hátrányos helyzet, ill. halmozottan hátrányos helyzet tanulók névsorának elkészítése. November: Az osztályf nökök tájékoztatása a különböz fórumokon elhangzott tudnivalókról. A veszélyeztetett tanulók sorsának figyelemmel kísérése, elbeszélgetés a gyerekekkel, a problémák feltárása. Segítség nyújtása, intézkedés, családlátogatás. December: Figyelemmel kísérjük a városban m köd karitatív szervezetek segélyakcióit, és javaslatainkkal segítjük munkájukat. Január: A tanulói nyilvántartás ellen rzése, a nyilvántartás kiegészítése, illetve ellen rzése. Február: A nyilvántartásba vett tanulók tanulmányi munkájának, az életkörülményeikben bekövetkezett esetleges változásoknak az elemzése az érintett osztályf nökkel. 345

346 Körültekint en segítjük a 8. osztályos hátrányos helyzet tanulók továbbtanulását. Március: A nehezen nevelhet tanulók körülményeinek vizsgálata, szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgáltató Központ irányításával. Április: Pályázati lehet ségek figyelemmel kísérése, amelyek segítik a munkánkat, illetve megkönnyítik a hátrányos helyzet tanulók életét. Május: A tanulói mulasztások ellen rzése, a nyilvántartásba vett tanulók tanulmányi munkájának, életkörülményeinek elemzése az érintett osztályf nökökkel. Június: A nyilvántartás rendezése A felmerül problémák megoldása Beszámoló az éves munkáról 346

347 20. A humán munkaközösség munkaterve 2015/2016os tanév Készítette: Panyiczki Péterné Kazincbarcika, szeptember

348 Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. (SzentGyörgyi Albert) Nálam nem következett be a mai napig sem pedig már 32 éve vagyok a pályán a kiégés, elszürkülés Eszembe jut Winkler Márta könyvének címe: Kinek kaloda, kinek fészek. a gyerekek számára az iskola ne csak kaloda legyen, hanem meghitt, meleg, szeretettel teli hely, fészek, ahová sok évvel a kirepülésük után is szívesen visszamennek, visszaemlékeznek. / Töprengéseim/ A humán munkaközösség egy tanévre szóló munkaterve a hatályos jogszabályok, a Pedagógiai program, a bels szabályzatok, és az iskolai hagyományok, programok figyelembe vételével, a munkaközösségi tagok javaslatainak beépítésével készült. 348

349 1. A munkaközösség alapelvei: egységesség (a követelményekben) különböz ség (sokszín ség a tagintézmények egyedi arculatában) magas szakmai színvonal 2. Személyi feltételek: A munkaközösség tagjai: 1. magyar,állampolgári ismeretek,erkölcstan, Ádám Panyiczki Péter Attiláné történelem középiskolai tanár közokt. vezet tanfelügyel, min. szakért Teleki Györgyné magyarorosz Haraszti Istvánné magyar könyvtár Dudás László Szarka Lászlóné magyartörténelemnémet hon és népismeret magyaroroszangol Árpád Berentés Andrásné 7. kapcsolattartó Somosiné Csík Zsuzsanna történelemoroszangol történelemének kapcsolattartó 349

350 8. Gregus Ferenc 9. Feketéné Sándor Ildikó magyartörténelem énekzenetörténelem tanár néptánc m v.terület 10. Jávori István történelemmagyar népm vel 11. történelem szakos tanár Dózsa ének szakos tanár, tanító Szentesi Mária ének, könyvtár szakkollégium 12. magyar szakos tanár Tóth Tiborné 13. tanító, könyvtár szakkollégium kapcsolattartó magyarorosz szakos Róth Zoltánné tanár erkölcstan akkreditált továbbképzés 14. pedagógia szakos tanár Ponyi Zoltánné erkölcstan akkreditált továbbképzés 15. Stubnerné Szabó Tünde történelemoroszangol honés népism. ig. h. 16. tanító, magyar m veltségi Gárdonyi Dr. Herczegné Ruszkai Edit terület, magyar tanár, tanügyigazgatási kapcsolattartó szakért, pedagógiai mérés értékelés tanár, közoktatási vezet 350

351 Kriston Tamás Kazinczy Máthéné Szobota Ágnes magyar nyelv és irodalom, könyvtár történelemföldrajz Kocsis Istvánné magyar orosz angol Nagyné Varga Krisztina magyar angol német Szatmáry Péterné magyar történelem Tóth Andrea Ilona alsós tanító magyarmatematika kapcsolattartó Pollack Hajde Vilmos történelem és etika Gyenesné Berecz Ágnes tanító magyar Ölveczki László magyartörténelem kapcsolattartó 3. Tárgyi feltételek: Tagiskoláink rendelkeznek a korszer oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel. (számítógép, internet, interaktív tábla több tanteremben) A munkaközösség kiemelt céljai, feladatai: a nemzeti összetartozás érzésének megalapozása, beépítve a tananyagba, és az iskolai ünnepélyeken a módszertani kultúra továbbfejlesztése, a kooperatív tanulási technikák és a tanórai differenciálás alkalmazásának kiterjesztése 351

352 tehetségek felismerése, megmérettetési lehet ségek, sikerélményhez juttatása a leszakadó, hátrányos helyzet tanulók felzárkóztatása a tanórák maximális kihasználása, a tanulók érdekl désének felkeltésével, munkáltatásával A mérések eredményeinek beépítése a mindennapi gyakorlatba (tanmenetek készítésénél, oktatási módszerek alkalmazásánál, tanulásszervezési módok, egyéni fejlesztések, felzárkóztatások) a tanítási órákon kívül is igyekszünk olyan érdekes programokat szervezni diákjainknak, ahol tehetségüket kibontakoztathatják és átélhetik a kreatív alkotás örömét. felkészülés az önértékelésre, a pedagógiai szakmai ellen rzésre 4.2. Általános feladatok a tanévben: tanmenetek készítése, aktualizálása szaktantermek el készítése, szemléltet eszközök készítése, beszerzése, egyedi, hangulatos környezet kialakítása tanév elején a hiányosságok felmérése és pótlása ismétléssel, a tanév során folyamatos mérések, ellen rzések nevelési és oktatási szempontból problémás tanulók számára fejleszt foglalkozások tartása szakkörök tartása a tantárgyak iránt érdekl d tanulók számára házi tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása felkészítés a tanulmányi versenyekre felkészítés a továbbtanulásra, pályaválasztás segítése az iskola hagyományos rendezvényeinek el készítése és lebonyolítása évfordulók, jeles napok megünneplése, m sorok készítése továbbképzéseken való részvétel, önképzés, a tapasztalatok átadása, egymás munkájának megismerése 352

353 5. Eseménynaptár ideje esemény szervezeti keret/ felel s szept.eleje kapcsolatfelvétel a mk. tagokkal Panyiczki Péterné Intézményi kapcsolattartók : elérhetőségi bank online kapcsolattartás. Munkaterv igények felmérése szept. eleje Tanmeneteink aktualizálása. A tanmenetnek összhangban kell tagiskolánként lennie az szaktanárok intézmény helyi tantervével. szept. eleje okt. szakkörök, önképző körök, tehetséggondozó, felzárkóztató tagiskolánként foglalkozások beindítása szaktanárok mnk. foglalkozás Ádám J. tagisk. téma: Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés Panyiczki Péterné (Beszéljünk róla!) okt.3. aradi vértanúkra emlékezünk tagiskolánként oszt. keretben okt okt. 23. iskolai megemlékezés a tagiskolánként aula/tornaterem magyar tört. szakosok okt. iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja könyvtár szakosok dec. jan.ig Kp.i felvételi írásbelire jelentkezés felkészítés magyar szakosok dec. (karácsony Tollas Tibor szavalóverseny Dózsa tagisk. előtti szomb.) Tóth Tiborné dec.máj.ig Olvass velünk! országos műveltségi verseny 7.8. évf. Haraszti Istvánné dec Karácsonyi ünnepélyek/ koncert tagiskolánként aula/tornaterem szaktanárok jan. 21. Magyar kultúra napja megemlékezés tagiskolánként órán/isk.rádió febr.(folyamatos Házi versenyek szervezése, részvétel a tanulmányi versenyeken tagiskolánként 353

354 ) febr.25. szaktanárok A kommunista és egyéb diktatúra áldozataira emlékezünk tagiskolánként órán/isk.rádió febr. vége mnk. foglalkozás Ádám J. tagisk. téma: Hogyan csökkenthetjük a lemorzsolódást? (Ötletbörze, jó Panyiczki Péterné gyakorlat) márc. Petőfi Sándor vers és prózamondó verseny területi Dózsa Gy. tagiskola magyar szakosok márc. Egressy Béni vers és prózamondó versenynemzetközi Dózsa Gy. tagiskola magyar szakosok márc. Bod Péter Megyei KVT verseny Haraszti Istvánné márc. Kazinczy szép kiejtési verseny magyar szakosok márc.13. Iskolai megemlékezés márc. 15ről tagiskolánként aula/tornaterem márc. 23. Rákóczi emléknap( márc.27) tagiskolánként órán/isk.rádió ápr.10. Megemlékezés a költészet napjáról tagiskolánként magyar szakosok ápr.15. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól tagiskolánként órán/isk. rádió máj. Jonatán könyvmolyképző orsz. verseny könyvtárosok máj.25. Országos kompetenciamérés évf. tagiskolánként szaktanárok máj. Gárdonyi műveltségi vetélkedő Gárdonyi tagisk. dr. Herczegné Ruszkai Edit jún.4. Nemzeti összetartozás napja tagiskolánként órán/isk. rádió jún.15. Ballagás, tanévzáró tagiskolánként aula/ udvar szaktanárok 354

355 6. Tájékoztatási rendszer 355

A 2012/2013-as tanév. munkaterve

A 2012/2013-as tanév. munkaterve A 2012/2013-as tanév munkaterve Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 1 Jövőnket nagyrészt az álmaink és azok a küzdelmek határozzák meg, amik az álmokat valósággá alakítják. (Csíkszentmihályi

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév 1 HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév Készült:2012.szeptember 03. Készítette: Sándor Istvánné tagintézmény-vezető 2 BEVEZETŐ Mi vár a tanárokra

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. A VESZPRÉMI SZC

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. A VESZPRÉMI SZC A VESZPRÉMI SZC JENDRASSIK-VENESZ KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA 2015-2016. évi munkaterve Veszprém, 2015.09.16. Készítette: Lantos Andrea igazgató Jóváhagyta: Schindler Lászlóné főigazgató 1. A tanév kiinduló

Részletesebben

ISKOLA. Készítette: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

ISKOLA. Készítette: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester TÁJÉKOZTATÓ A KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDÉSÉRŐL 2014-2015-ös tanév Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes intézményvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Kazincbarcika,

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

ÉN MÁR ISKOLÁS LESZEK!

ÉN MÁR ISKOLÁS LESZEK! ÉN MÁR ISKOLÁS LESZEK! 1 "A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani." /Rudolf Steiner/ Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes intézményvezető Azonos

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Intézményvezető:.. aláírás Érvényessége. 2015. 09.01. 2016. 08. 31. 1 Ph. Tartalom A

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve 2040 Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA

ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA 2010/2011 TANÉV Készítette: Bacsó Ágnes Igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2009/2010. tanév VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON OM 101333 Intézmény székhelye: 9027 Gyır,

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben