Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 á Ú É

2 @ Z0f3B Dr G Tth Károy: A XXI százd eső évtizedében sok-sok vátozás között kíemekedő heyet fog e z érzemi tényezők kmzásánk átánosnk mondht térhdítás, z érzemi intei genci feértékedése Az érzemi inteigenci eméeti kérdéseinektudományos rendszerezése után, z ezredfordu éveiben riási ütemben megkezdődött z érzemi tényezők gykorti kmzásánk megpozás A mgán- és z üzeti éet eseményei egyre több oyn heyzetbe torkotk, ho rcionáis fefogásunk szerint már ésszerrj megodás nem ehetséges A egküönbözőbb éet_ heyzetek viszont zt muttják, hogy ezekben kiátástnnk átsz esetekben is eőfordunk j megodások A rcionáis gondokodásunkt megcáfo esetek érthetetenek, és ezért misztikusk votk mindddig, míg z érzemi inteigencí terüetén éen járk nem kezdték e misztikus esetek tudományos fedo gozását A vizsgátok egyérteműen bizonyították, hogy z iyen, mísztikusnk tűnő esetek hátterében minden esetben z érzemi tényezők játszották döntő szerepet A megvizsgát esetek zt muttják, hogy z érzemi ténye- zők át,,befoyásot" emberek gykrn,,jzn észt" meghd eredmények eéréséreképesek Az érzemi tényezőknek e kedvező htását egeőször sportversenyeken kezdték e hsznosítni, de igen hmr megkezdődött z érzemi tényezők Üzeti kmzás is A sport és z üzeti éet egyre fokozd követeményei rr kényszerítettékz embereket hogy Q-dominnciájú meggyőződésük eenére kezdjenek e érdemben fogkozni z érzemi ínteigenci kérdéseive,és kezdjék e z érzemi tényezők gykorti kmzását Sok vátvezető kortársmm együtt én is végigjártm zt szeemieg komoy befektetést igényő utt, mi IQdominnciáj ú beá ítottságomt e vezetett k ie gyensú yozott IQ-EQ pú gondokodásig és vezetésig Ebben rövid tnumánybn összefogom zo<t egfontosbb épéseketés tnuságokt, meyek ezt z utt jeemzika foymt könnyebb áttekinthetősége érdekében z egyes fontosbb részeket úgynevezett,,keretes írásokbn" fog tm össze HERBERT simontól csíkszentmi HÁLYI MI HÁLYIG Vimosrrrernök, közgzdász és műszki doktor étemre, mint váü vezető, z utbbi időben többet fogkozom z érzemi inteigenci kérdéseive, mint műszki-gzdsági kérdésekke ÉEtem jeentős Észébenminden terüeten rcionitásr töreh,és vot egpvetőbb vezérő evem M indent mi csk ehetséges vot, megkíséretem pontosn kiszámítni, z érzemeket, mint szubjektív, nem számszerűsíthető tényezőket, minden terüeten,,tudtosn" prbátm kerüni Azo<bn z időkben z egyik egkedvetebb ovsmányom vot Nobe-díjs meri<i tuds, Herbert Simon,,A korátozott rcionitás" című könyve, mey rcionitásr törekvés bibiáj vot számomr IQ-dominnciájú beáítottságombi vátozást éppen egy mgyr szármzás,j, Amerikábn dogoz tuds, Csíkszentmiháyi Miháy,,Fow" című <önyve indított e bennem Pontosbbn Csí<szentmiháyi Miháy egy kori szkcikkében ovstm eőszor bodogság küöneges htsár z emberi tejesítményre A,,fefedezés" ngyon jkor jött számomr, mert éppen egy ngyberuházás befejezési htridejének tejesítéséveküszködtem A ci<<ben ovsottkt zonn prbátm gykortbn is hsznosítni, és sikerüt A sok, rcionáisn szinte meg_ odhttn kdáy eenére sikerüt ngyberuházást htáridőre befejezni Errő z eső sikerrő sokt ehet ovsni,,businessfow" címú, Novum könyvkid át éppen kidás tt évő könyvemben

3 m 2009/: A BUSII'IESS FLOW,,DIOHUBAN' A fow kedvező htásánk Üzeti céokr történő fehsznáásáv A 1990-es évek eején Csíkszentmiháyi Miháy, mgyr szármzású, bbn z időben chicgi egyetem professzorként dogoz tuds, fogkoz eméet, kezdeményezésünkre,,business Íow'' néwe, kezd efter- bodogság kuttás során megfiryete és minden korábbiná pontosbbn eírt zt jeenséget, mit z emberek kkor ének át, mikor beefeedkeznek vátvezetési mdszereket dogoznk ki és kmznk z üzeti, váti munkájukb A professzor ezt jeenséget, z ármás sz ngo jedni A,,business fow'' ényege, A Íow-eméet üzeti kmzás nryon sokirányú és sokszintű ehet, de e$eegzetesebb Íehsznáás menetét egy business fow Íoymtábráv e ehet írni A business fow foymtábr részetes ismertetésére később vissztérünk' fu eddigi tpszttok szerint business fow Íoymtábr Csíkszentmiháyi Miháy professzor és kérdésköne fogkoz tudsok és szkértők ú áíták, hogy z emberek fow-ápotbn oyn kieme- ngy segítségetnyújt fow-eméet Üzeti kmzásához' kedő szeemi és fizikitejeiítményekre képesek, meyek Íow-htás nékü eképzehetetenek A Íow-eméet kikításánk eején, eőször csk Íow étrejöttének fetéteeit eőse$tő, htékonyság növeésének támogtásár' meg- íeeőjéve' fow-nk nevezte e A fow ngyon rövid idő tt tudományos Íogommá vát viág szkirodmábn' művészetek terüetén gondotk n, hory hog A,,business fow'' keretében kidogozott és kmzott váfuezetési mdszerek egíontosbb jeemzője, hogy túnyom többségük z úgrnevezett sport és,,ágr'' váfuezetési mdszerek közé trtozik, meyekben számszerűsít-,,tudtosn'' eőidézett fow- hető üzeti tényezők meett Íontos szerepet kpnk z ézemi tényezők is' A htást hsznáják fe sportcsúcsok s kiemekedő míívészikotások np, mint np erőstidő piciversenyben eryre inkább zok vátok járnk eérésére z éen, meyek vátvezetési mdszerei között kemény mdszerek me- ett jeentős szerepet kpnk z énemi tényezők érvényesüsét biztosít, A Íow edvező htásánk sportbn és művészetekben történő k- ág mzás után hmrosn me$eentek zok kíséretek' meyek fowhtásnk z üzeti éetben történő fehsznáási mdszerek is Ahogy zt már korábbn is tpszttuk, zúzeti siker reménye hiheteten A pici kényszer és társdomnk z éhetőbb viág megteremtésére irányu törekvése várhtn jeentősen Íeryorsítj,,business fow'' md- mértékbenfegyorsított fow-eméet üzeti kmzását is szereinek kmzását ehetőségeit vizsgáták' BusINEss FLoW FoLYAMArÁgnn FLOW- FLOW- \ FELTÉTELEK EGYENsÚLYutÁruv LEHETOSEG EGYENSÚLW segír7, FOLYAMATOK ',* LEHETosÉG_ FEJLESZTO VEZETESI MODSZEREK réruyrzor, FLOW TENYEZOKET FORMALO MODSZEREK rcéptssée rcépesséc'_ FEJLESZTO V,EZETESI MODSZEREK FLOW- :,, Ú ' FLOW rénvezo KEPESSEG AZ ÉRZELMt réruvezo( GYA(oRLATI AL(ALMAZÁsA Az érzemi tényezők gykorti <mzás terüetén szerzett kedvező tpszttok e enére, meggyőződéses műszki emberként sok erőfeszítést igényet, hogy megértsem' és főeg, hogy e is fogdjm z érzemi tényezők jeentős szerepét éetünkben, és mindenekeőtt z üzeti éetben, vátvezetésben A,,rejtéy" megodás céjáb érzemi tényezőkke fogkoz könyve<et <ezdtem vásároni, és egyre többet fogkoztm z érzemi tényező< <mzásávérzemi inteigenciám növe<edéséne< hsznosságát z AH Rt műszki vezérigzgtj<ént, vátná beveze- tésre <erüt új mdszerek kikításáná rná',,cro{esszio- náis" szinten kezdtem hsznosítni Errő z:dsz<rá] Hr- vrd Business Mnger 2007 decemberij2008 jn;ár' számábn megjeent,,a kötöttpáyást 'business fjo,'i' e eket <mz vezetésig" című szkcikkembe és már<orábbn emített,,business fow" című kön1";er'rber: jei:: i5cbet ovsni Innen már egyenes út vezetett,,fov kt'''és'ci-u tréning és coching,,,házi" kidásbn megjeent ki''" ek megírásához, hoi már ngyon pontosn megfogirzá'' kerüt z érzemi tényező< gykorti kmzás

4 reo 2009/3 ' ményes, nná inkább képes körüményekke eredményesen megbirkzni megodásábn történő részvéte mértékétjeenti' Egy emberrő kkor Az érzemi tudástőke zonbn önmgábn még nem eég sikeres mondhtjuk, hogy ktív, h fedtink megodásáb ktívn kiveszi érvényesüéshez,mint horyn pénztőkének is megfeeő Íetéteek keenek részétzáit, hogy rá,fiiosztott" fedtokt igekszik erednénye- hhoz, hogy j kmtozzon Az érzemi iőke hsznosításához megfeeő sen megodni érzemifetéteeket ke biztosítni Az emberben feryüemett éettpszt_ Proktivitásr kkor beszéijnk, h z ember nem egyszerűen rá kiosz- tott fedtok ekiismeretes evégzésévejáru hozzá egy ember érzemi tudástőkéje, nná ngyobb vszínűsége esz ered- FL0W-AKTvTÁs Az ktivitás ényegébenz egyének és közösségek fedtink közösség tok hsznosításához,,mozgsít'' tényezők keenek, meyek úgymond,,kihozzák" z emberbő zt, mire képes munkájához, hnem tudtosn, sját,speciáis" tudás- és tpszt- hog tbázisát hsznosífu, rá kiosztott fedtokon túmutt, testtjeti nunk erednényességétényegesen növeő ktivitásokt is végez hoz ki mgábl Fow-ktÍvitásr kkor beszéü nk, h prokivitás tudtosn kikított fow htásár jön étre, neyben tudtos htások meett z érze- ni tényezők is kifejtik eredményességetnt)veő htásukt megteremti nnk / fow-ktívitás ényege éppen z, fetéteeít,hog z enber ehető e$öbbet A eírtk pján tehát fow-ktivitáss eért htékonyságnövekedés fonás részben z emberben évek során feryíjemetténemitudástőke és z zt,,mozgásb hoz'', túnyomrészt érzemi htások étrehozásár Íordított szeemi és nygi tényezők Fow_ktivitásunk nná jeentősebb htású Ahhoz' hory vki Íow-ktívntudjon munkábn részt venni' szkmi és tiárryi tudáson kívü fow-ktivitási ismeretekre is szüksége vn esz, miné ngyobb mozgsítht ézemi tudástőkénk, és miné több szeemi és nygi erőt kmzunk nnk ktivizáás érdekében A proktivitást ngyon sokn csk úgy ismerik, mint egy,,szmot'', és e$ejebb csk sejtéseik vnnk rr, hogy pontosn mii jeent Egy RUGALMAs G0ND0LK0DÁs ÉsvrznÉs speciáis feméréssorán megkérdezettek 62%- nyitkozott úgy, hogy proktivitás kezdeményezést,igyekezetet jeent, 13% bizonytn vászt Dmin Hughes,,Liquid Thinking" és 'Liquid Ledership'' című ktinyvei inspirátk rr, hogy megírjm RugIms gondo kodás és vezetés'' című dü2d% eryátán nem tudt, hogy mi sz jeentése A megkrdezettek cikkemet mindössze 5%- hott proktivitás mdszereirő A fow_ktivitás oyn íriss e!méet és mdszer, meyrő iyen tpszttok még nem ánk rendekezésre A fow-ktivitás mdszereit e ehet sjátítni, és be ehet gykoroni egy- szerűen iryekezet, kezdeményező készség, hnem egy tudományosn meg pozít, uto n n ö n i rá ny ítá s' könyveimben és szkcikkeimben is kmztm részesei sokfée ézemi megnyivánuásnk, öriinek bánkdnk' kedvenek, hrgsznk, tt függően, hogy ku munkájuk A hryományos ve- zetsi mdszerek jeentős része Íigyemen kívü prbáj hgyni z A fotv-ktivitást prncsr, erőszkk nem ehet biztosítni Foiv-ktivitás kkor ku ki, mikor Íow, zz bodogságármás fetéteei tejesünek' A fow-ktjvttás ápotábn z emberek ninden küső késztetés néktj egtt)bbet képesek,ftihozni" mgukbl Áz emberek,,prncsszr'', utsításr' eőí,ásr nem igzán esznek ktív k és pr ncsszr képteenek pro ktív k, Íow-ktívk en ni A íotv-ktivitáshoz vmi kütineges,,befoyásoás'' ke' A Íow-ktivitásnk éppen zért vn ngy jeentősége z eredményesség növeésében, mert zokk tényezőkke korábbi énemi inte igenciáv Az emberekrő történő gondoskodás és z emberek vezetése ekerühetetenü ézemekke jár A vezetők és munktársk npi kpcsotikbn A FLoW-AKTt,tÁs móoszrnr A forv-küvitás sok feüetes megfogmzáss szemben nem Ebben cikkben sikerüt mindzokt kpcsotos ismereteimet hsznosítni meyeket részekben már korábbi is képes megbirkzni, meyekre nem készütünk fe Amennyiben eőre ismernénk minden ehetőséget ktímyezetünkvátozásábn, zzokrtörténőfekészüéstkár,,eőisírht- érzemeket' A pici verseny Íokozdás viszont eryre erőtejesebben igényi z érzeni tényezők ésszerű km zását z üzeti éetbe n is A, Ru g ms gondokodás és vezetés'' z érzemek tudtos Ikmzásánk gondo kodásbn és vezetésben kérdéseive Íogkozik A ng kretív guru, Edwrd de Bono szerint z éetben ekövetett tévedéseink és hibáink 90%-,snerev gondokodásunkb" ieenti, hog dogokt nem vgunk képesek ktjönböző szeméni fkd, mizt perspektívákb A viághírű vezetéseméeti guru megápítás ery korábbn igtpsztt kuttási huámot indított e merev gondokodás és vezetés okink nánk'' fetárásár és egy újfjt, merev gondokodás hátrányit mentes gondokodási és vezetési form kidogozásár' A Íow-Kivitáshoz z embereknek sjátos indítttásr, motivácir vn szűksége és tém iránti jeentős,,érdekődésre'' z ábbi A FLo{-AnvtÁs HnrÉxoHYSÁGNövELÉs F0RRÁsA A fow-kuttk, nnk érdekében,hogy miné jobb eredményeket ehessen eérni fov-ktrvitás kmzásáv, részetesen kuttták, mi ehet megnövekedeti htékonyság forrás' A szerteágz kuttások és rykorti tpszttok eemzése pján megápitht' hogr fow-ktívitás htékonyságniiveő htás pvetően z emberekben fegiiemett érzeni tőke ktivizáásáb, hsznosításáb szármzik PénzÜryiÍogmkk kiíejezve zt mondhtjuk, hogy fow kti- vitásb dd htékonyság-növekedés ényegében fehsznát érzemi tudástoke hozm kmt'' fu emberiség fejiődése során z ember egküönbözőbb körümények A merev gondokozás és vezetés néhány jeegzetes megeenési Íormáj döntéseinkné,,minden áron" csk,,minden áron'' egngyobb htékonyságr törekszünk,,kizárg'' csk bizonyítványok pján vizsgájuk z krnsságot A merev gondokodásnk és vezetésnek z itt fesoroit Íoimáihoz hson_ n számtn más formáj is vn, me yeket mere', gcccikodás és vezetés, mint egtermészetesebben kmznd fci'nákt ií számon Q-dominnciájú képzettségínkegyenesen ezeknek Ítrné :kz kmzásár,,köteez'' beidegződnek- tejes ényébe,és zokt kár tudtos tudtuk eméjének guru, Edwrd de Bono irányíiás nékü is képes eredményesen kmzni' A fudtos eménk kontrojái neőző kciinkt érzeteink, érzemeink köne enü szuk z vezérik fuszerű nyeven zt mondjuk, hogy öszttjnösen cseek- enberben tpszttok pján fegüemett, érzemek át ','ezérsít kciprogrmokt érzeni tudástőkének nevezz[jk Miné ngyobb számszerrjsíthető tényezőkre,,minden áron'' csk egocsbb vátoztot preferájuk,,minden áron'' győzeemre törekszünk, érvényesüés,vgr eryátán,,túéés''érdekében végrehjtott e$ényegesebb kciit oyn mértékben,,begykoroj'', hogy zok szinte közöiti támszkodunk, bennünket,,a rend eke mindennek'' evnek megfeeően ánéni'es ]i L1136t'y thinking'' eméiete' és ke,,eser r'e:nir "'á''soid fuezetésrő más mdon gondokozni A grkorü é ei ;;-bn 'áp::rnyomon Íiryemeztet bennünket: döntéseinkné igen jeentősek ennének nem számszenisr*et,5 tényezők is, nem biztos, hogy mindig egocsbb vátoztt járunk ie$obbn,

5 co 2009i3,,csk'' győzeemre koncentráás eseteg kdáyozz,hogy e$ob- A rugms gondokozás itt emített két fontos eeme biztosítj zt, hogy mguk egyre növekvő jeentőségének megfeeően bt hozuk ki mgunkb, gondokodásunkbn gtkrn z okmányokk igzotn fe készüt munktárskná sokk szerepejenek z éneni tény ezők, és tudtos tudtunk hsznosbb és értékesebb munktárskt is táhtunk' egészítsük ki tudtttinkbőszármző, szinte kimeríthetetenü sok infor- A pici verseny foymtos erősödése, z EQ-v, z érzemi inte igenciá- v kpcsotos ismeretek terjedése rr szorítj vezetőket, hogy merev gondokodásukb engedjenek, és kezdjék e z érzemi tényezők figyeembevéteétz üzetr éet minden terüetén Dr Dobák Miks, BKAE tnszékvezető egyetemi tnár, Lövey mre és Mnohr S Ndkrni,,fu örömtei szervezet'' című könyvéhez írt eőszvábn z ábbikt kj: mre és Mnohr S Ndkrni könyve nem egyszerűen szkkönyv "Lövey Enné sokk több H úg tetszik, kiáfuány z tizteti viág számár, ne fehíuj figemet rr, hogy pusztán rcionátis cétfíiggvényekben,struk- túrákbn, rendszerekben és pénziigi htékonysági kritériunokbn vt gondokodás rövid távon ugn ehet sikeres, de hosszú távon csk z egésnéges és örijmtei szervezet biztosítj cégfennmrdását és ánd kmzkod képességétajánom munkát mindzoknk, kik szervezetek- ben ének, vezetőképzés és szervezetfejesztés szkembereinek, képzések résztvevőinek, s természetesen eginkább jánom szervezetek e ménk informáciit máciv Az érzemekke történő tudtos fogkozás me$eremti nnk ehetőségét, hogy z érzemi tényezőket z éet és z üzet szempontjáb kedvezően kmzzuk Az érzemi tényezők tudtos knzás túzott rcionitásr tijrekeü új,orszkot" nyit gondokodásunkbn és vezetésben' vés után Az eső, mit z új korszkr e ehet mondni, hogy z érzemi tényezők figyeembevéteéve történő gondokodás nyegesen több ehetőséget kíná, mint rideg rcionitás vezéret gondokodás Az ézemi tényezőkke történő gondokodás oyn eőnyöket képes biztosítni, meyek számos heyzetben megodást eredményeznek oyn szituácikbn is, meyekben z ',ézeem néküi'' gondokodás már értemetennek átszik Az érzeni tényezők figyeembevéteéve történő vezetés gkrn sokk eredményesebb, mint szigorún csk rcionáis tényekre Ipu vezetés Az érzemi tnyezők figyeembevéteéve jár kedvező htások gondokodásbn és vezetésben bb szármznk, hogr z ézemek megfeeő éetétme$tároz vezetőknek'' kmzás esetén, bennünk,,rejő'' képességek jobbn hsznosunk A fu új gondokodási, vezeiési irányztok egyik kiemekedő képviseője Csíkszentnriháyi Miháy, z Amerikábn éő s dogoz, mgyr szármzású túzott rcionitásr törekvés ugynis gátoj zoknk képességeknek hsznosítását, meyek Íeett tudtos eménk kontroj nem átszik biztosítottnk A,,tutir menés'' jeszv zt je entette, hog meőzni ke mindent, tuds, fow-eméet kidogozj, ki bodogság ápotábn jeentkező küöneges htás kuttásáv és nnk vezetésben törtnő fehsznáht- ságáv fo$kozik A egutbbi időben témánk újbb endüetet dott Dmin Hughes ftinking" és,,liquid edership'' című könyveinek megeenése, me''liquid yekben számos konkrét péd bemuttásáv hívj fe figyemet,,iquid gondokodás és vezetés" kmzásáv eért kiemekedő eredményekre' A rugms gondokozás egyik ényeges eeme két grfétekéveegy időben ttirténő gondokodás A gkrn egmáss összetjtköző rcionáis és mit nem tudunk eőre kiszámítni Ez merev gondokodás és vezetés minden törekvése eenére nem tudott hibátn enni, viszont kizárt j néhány oyn ehetőséget, meyekben zénemitényezők,,ésszerű'' hsznosításáv ényegesen jobb eredményeket eheteti von eérni Az,,Rugms gondokodás és vezetés'', nékü, hory csökkentené rcionitásr törekvésse eérhető eredményeket' eséyt nyit korábbi eredmények túszárnyásához Amíg rcionitásr törekvés egyik meghtároznk hitttényezője z Q' ddig z ézeem pú gondokodás és vezetés meghtároz tényezője z Q- énemi fudfunkt őssze ke,békítenünk", és egüttes nunkár, egi)tt EQ egyensúy Az emút éuszázd Q-dominnciájú neveése és oktás gondokodásr ke,rászoktn unk" is,,hátráttj" zénemi tényezk tudtos gykorti kmzását Aigzán korszerű okttás és képzésigek- A rugms gondokozás másik ényeges eeme tudtos eménk és tudtttink egr időben történő, egyiittes kmzás sjnos még hosszú időn át iovábbr szik kiegyensúyozott IQ-EQ bázisú eveket kmzni

6 @ 2009/3 IQ-Do M I NANcIÁTÓL AZ EQ ÜzErt ALI(ALMAZÁsÁIo Hosszú út vezetett od, hogy rr vá<ozzm, hogy z érzemi inteigenci, vezetésben történő kmzási ehető- ségérő egy önái tnuimányt írj< - Ebben tnuimánybn zt szeretném bemuttni, hogy egy pvetően IQ-dominnciájú képzésen nevekedett ember hogyn jutht e z EQ-inteigenciár épüő üzieti mdszere< kidogozásáig és gykorti kmzásái9 E9y ehetséges utt prbáok bemuttni zoknk, kikhozzám hsonn mi npig is csk korátozott rcionitáson beü tudják e képzeni tevékenységikörüket Az már evitthttn tény, hogy z érzemi tényezők gykorti <mzás jeentős eőnyöket rejt mgábn, de gykorti <mzás mdszereinek kidogozás és zok,;megtníthtság" és <mzás még sok kuttást igé- nye Az érzemi tényező< gy<orti kmzását pvetően znehezíti, hogy z érzemi tényezők gykorti k- mzási mdszerei szinte egyedenként vátoznk, és ezért hgyományos tnítási mdszereinkke nem tníthtk Csí<szentmiháyi Miháy rend<ívü kitrtn, ngyon sok empiri<us vizsgátt <uttt fow kikuásánk feté_ teeit, és ezze megteremtette fow gykorti kmzásánk eméeti pjit Vissztekintve z átm megtett fejődési, átkuási tstr, zt mondhtom, hogy z én esetemben z IQ-inteigen_ ci,,trnfosztásár" kkor kerüt sor, mi<or,,business fov" című könyvemben bemutttm, hogy rcionáis <orátinkon tú étezik egy érzemi rcionitás is Ngy megepetésse ápítottm meg, hogy z érzemi inteigenci md_ szereive bizonyítht, hogy számos oyn esetben, mi<or rcionáis gondokodásunkk korátokb üt<özün<, z érzemi rcionitás még megoidásokt nyújtht Ez feismerés számos új gy<orti <mzásánk Iehetőségét nyitott meg Az,,érzemi rcionitás" fogmáv számomr egy,,új viág" nyít meg, mi m, (gy átszi<, ényegesen,,tágsbb", mint <orátozott rcionitás viág Az érzemi rcionitás evi ehetősé9éne< feismeréséig hosszú utt keett megtenni, de még enné is hosszbbnk átszik z z űt, mey z érzemi rcionitás gy<orti k mzásánk eterjedéséh ez vezet' Bár z empiri<us vizsgáto<on pu fow-eméetet ngyon j tudtm z úzeti terüeten is <mzni, ngyon érdeket, hogy f ow-htásn< mi}en fizio-biogii pji vnnk Arr gondotm, mennyiben meg tudom mgyrázni, hogy miért tud z ember fow ápotábn kiemekedő eredményeket eérni, gyorsbbn és eredményesebben tudok újbb és újbb gy<orti mdszereket kido9 ozni Ezért kezdtem e z érzemi inteigenciáv részetesebben fogkozni, zt gondován, hogy bodogság egy érzemi ápot, tehát ezen terüeten ke keresnem kérdésemre vászt Kuttásim során tátm rá Dnie Goemn z,,érzemi inteigenci" című, 1995-ben kidott könyvére, meyben éppen z érzemi ingerek útjánk kérdéseivefogikozik Ezze feismerésse megtátm zt hiányző áncszemet, mi keett hhoz, hogy z érzemi rcionitás gondotáig ejussk Az ÉRZELM RAcoNALTÁs Annk kiizismert és gykrn hngozttott véeménynek, hogy,,jobb ett fu érzemi rcionitás ényegébenzt jeenti, hogy megíeeő mdszerek kmzásáv énemeinket egy rcionáis mederbe terejük nnk érdekében hogy érzemeink ne hátrányokt okozznk, hnem eősegítsék von, h z eső megénésemre hgttm von'', z z pi, hogy z érzemi ingerek, megeőzve rcionáis gondokodásunkt továbbít ingereket, eőbb jutnk e cseekvést szbáyz gyrészekhez, és, h szbd utt dunk érvényesüésüknek, rendszerint jobb eredményt érünk e' mint cé jink eérését Az ézemi tényezőknek, rcionáis krtunkk szembeni,bőnyének", erejének méiy, z emberi fejődés kezdeti szkszár visszvezethető, biogii pjivnnk, mit ngon eegtszer(isífue úgy írhtunk e, hog z ézeíniinfornácik útj cseentést vezérő grészekhez rijvidebb, nint rcionáis cseetést vezérő ingerutk' fu ézemi ingerekre történő gyors cseekedet z ember termszetes tujdonság, mit Íejődés során tudtos rcionitásunk foymtosn korátoz godmskod rcionáis gondokodásunkk Dnie Goemn z,,érzemi inteigenci'' című, 1995-ben kidott kö nyvében z ábbikt írj,,,tive rcionáis eménk eg-két násodpercnyi hátránybn vn fefogás eg érzetmi uituácibn és vász tekintetében z érzemi eiméhez képest, szív dj z eső ökést, nem fej" Megrzéseink nem,,méregeik'', hogy rcionáis cseekedetet vátnk-e ki' de h ezt z eső megérzéstávetjük rcionáis gondokodásunknk, A TUDAT0s Ésnz VISZO NYA ÉRzewt INGERÚT TUDATOS,,rm: T'o^ -?c-?^?i*?^\ "s - = iá k- kor rykrn feübírájuk érzemeink sugtit trzéseink rcionáis, tudtos gondokodásunkk történő Íeübí,áás sok esetben meghiúsítj z eső megérzések szerinti heyes cseekedeteinket' Kuttk keresik mdját, hogy sokszor ngyon hsznos énemeinket egyre rcionáisbbn hsznájuk fe bodoguásunkhoz' Az énemi rcionitás,,újr Íefedezése" tudtosn is ehetőséget d z embernek, hogy tudtos rcionításs eért eredményeiketjeentősen tú- szárnyják Az kdémii Q pján hozht döntéseinkhez trtoz cseekedeteinknek htáft szb korátozoft rcionitásunk, minek feisneréséért Herbert Simon Nobe-díjt kpott, de z EQ segítségéveiyen esetekben még gkrn táunk érzemieg rcionáis megodásokt, c see kedete i n k h tá rát j ee ntőse n ki b ővíth eti ni rcionáis Az érzemi rcionitás zőnájáb esnek zok céjink, ietve zok eéréséreirányu cseekedeteink, meyek eérésére,ietve végrehjtásr tudtos, rcionáis érveink pján már nincs ehetőségünk, de énemi eménk még képes eredményesen kiizbeépni Ezze! e!érkezeft z idő, hog étezik eg érzeni rcionitás kijetentsiik: tudtos rciontitáson tút

7 co 2009/3 kt kíná, meyekre tudtos eménknek is Vn vász, de z nem oyn RAcIoNÁLIS ÉsÉnzeru CSELEKEDETEIN K HALMAZAI kompex, mint mit z érzemi gyféteke támogtásáv kikíthtunk yen esetekben jeentős htékonyság-növekedést ehet eérni tudtos és énemi eménk együttes vászink kmzásáv' Rcionáis cseekedeteink htáránk kibővítéséhezz átgosná mgsbb szintű érzemi inteigenciár vn szükség, hogy ni tudjunk z érzemi kommunikáci nyújtott eőnyök ehetőségeive Az átgosná mg- sbb szintű énemi inteigenciáv rendekezők z érzemi kommunikáci ehetőségét ugynoyn ösztönösségge kmzzák, mint z udis kommu- nikácit Az érzemi tényezők vátvezetési jeentőségérő Andrew Grove,,Csk prnoidok mrdnk fenn'' című könyvében így ír',,az ÉRzELMtÉHyrzőx Hogy egy vát hogyn Verekedi át mgát egy strtégii infexis pon- ton, jrészt egy ns/on is emberi, mondhtnám,,érzékenységi"tényezőtő függ Ez pedig z,hog vezetés hogyn regá érzemieg váságrnincs ebben semmi küönös Az üzet irányíti nem csupán Vozetők' hnem em- berek is Vnnk érzemeik, és ezek jeentős rsze üzetük sikeréhez és idena tudtos rcionitás htárán túi, érzemi rcionitásr, mint zt már korábbn is emítettem, zért vn ehetőség, mert z érzemi ingerek, ekerüve tudtos gyt, egy rövidebb ingerúton jutnk e cseekvést irányít H vezető vgy, zért emekedté fe, mert éeted jeentős részét szk- mádnk, z iprágdnk, vátodnk szenteted Szeméyes identitásod gykrn evászthttn éeted művétő Ezért ztán, h t}zeted súyos,,g1trészbe'' Az érzemi rcionitás mezőbe zok z érze mi informácikr trirténő regáások trtoznk, meyek tudtos rcionitás mezőbő már,,kiesnek'' Ez titásához kötődik mgyrázt nnk, hogy mikor tudtos eménk szerint bizonyos heyzetbe kerlj, hiáb z egyetemi kurzusok és vezetési tréningek ninden igekezete, hogy tények rcionáis eemzőjévé tegyenek, tárgigos eenzést szinte mindig háttérbe szorítják szenéyes és ézeni rekcik céjink eéréséremár nincs rcionáis cseekvési ehetőségünk, érzemi e- H középvezető vgy, ngyjáb ugynez heyzet' Gykrn zonbn z ménk még képes rcionáis megodási vászokt dni' Fontos feíedezés z áásod is kockán forog A kniered {üghet tt, hogyn sikerü átvágni is, hogy énemi eménk gykrn zokr kérdésekre is hsznos megodáso- mgát vátodnk strtégii infexis ponton'' A korátozott rcionitás htárán t(i,,rcionitás" <ez- detben tejesen irreáisn< és ehetetenne< tűnt A,,ehetet- ent",,ehetségesnek" efogdni segített Dnie Goemn z,,erzemi nte genci" címú,1 995-ben <idott <önyve, mey_ ben z ábbikt írj:,,ngyon is vságos érteemben étezik cspt-iq, mey résztvevő< <észségeine<, tehetségének összegződése S enne< z IQ-n< függvénye, hogy mii i yen színvonon oidjá< meg fedtot A csoportínteigencí egfontosbb tényezője, mint kíderüt, nem Z kdémii érteemben vett IQ-k átg: z érzemi inteíqenci sokk fontosbb" Dnie Goemn itt emített <önyvében számos pédáv igzot, hogy rcionáis érve <<e eheteten heyzete<ben z érzemi tényezők még eredményese< vot< A feismerés szá- momr vmi oysmi vot, minth zt <eett von <imondnom, hogy,,vn éet háon tú is" Bizony ngyon nehéz vot kimondni, és még nehezebb hinni benne Nem csod, hisz korátozott rcionitás eméetéértnobe-díjt kpott Herbert Simonn,,szemben" kijeenteni, hogy <orátozott rcionitás htárán tú is étezi< még rcionitás, vkmerőségnek tűnt, de kuttásim egyérteműen ezt muttták Tehát Vennem keett bátorságot, és <i <eett mondnom: ho z észérvek már nem segítene<, ott z érzeme<nek még vn ehetőségük Az érzemi rcionitás gondotán< riási jeentősége tán éppen bbn vn, hogy tejesen reményt vesztett embereknek is képes eséyt dni rr, hogy tovább reménykedjenek, hiszen, h rcionitás htárán tú is vn még eséy, kkor z ő rcionáisn eséyteen heyzetü<ben is vn még remény Az érzemi rcionitásn < ezt z odát jv később ismeéem fe, mint hogyn zt e<ezdtem <mzni z úz' eti gykortbn Az érzemi rcionítás zonbn nemcsk reményt vesztett embereknek nyújtht eséyt, hnem tejesítményük csú- csát éppen túszárnyni krk esetében is Az igzán kie- ásár át ábn rci onáisn kevés eséy Vn/ Vgy egyátán nincs Az érzemi rcionitás viszont ebben z esetben is d eséyt igz, ennek vszínűsége viszonyg kicsi, és nem is tudjuk, hogy me <edő csú cse redménye< tú szá me<kor rn y Az érzemi rcionitás zonbn jeentősen növehetjü<, eséyének vszínűségét h megfeeően mgs érze- mi inteigenciáv rende<ezün< Az érzemi rcionitás üz_ eti <mzás éppen zon pszik, hogy,,mesterségesen" oyn érzemi htáso<t <etün<, meyek megnöveik z érzemi rcionitás eséyét AZ ÉRZELMI TÉNYEZoK ÜZLETI ALKALMAZÁSA Az érzemi tény ező< üz eti je entőségéne k efogdásához <épest jv ngyobb fedtn< átszik z érzemi tényezők tudtos, gy<orti <mzás A véetenü eőfordu ér_ zemi htáso< át eért eredmények tnumányozás ugyn segítségetnyújtott foymt jeemzőinek megismeréséhez, de z érzemi tényező tudtos eőáításához még hosszú utt <eett megtenni Az érzemi tényező< tudtos gykorti kmzásánk fontos áomás vot z,,eq-coching" ényegénekfeisme_ rése,, EQ-COAC H I N G" című írásombn fogmztm meg zt, hogy z érzemi tényezők gykorti kmzásához nem eég nnk eméeti megismerése, szükség vn szeméyes megtpsztásr is Az,,EQ-COACHING" z mdszer, meye szeméyes megtpsztáshoz Iehet támogtást nyújthi Az,, EQ-COAC H I N G" megírásáv, ugynúgy, mint egtöbb <orábbi művemné, meg keett küzdenem zz, hogy so< te<intetben <orrigánom, <iegészítenem keett témábn korábbn <ikut nézeteket, mibő rendszerittt nézetetérése< támdtk >:

8 c0 200-c,'3 AZ ÉRZELMI TÉNYEZo(öN ALAPULÓ coaching (EQ CoACHTNG) A cochingot, mint,,tevékenységet",egátánosbbn úgy fogmzzák meg, hogy,,segíteni másnk, hogy segíthessen tinmgán""' Ebbe meghtározásb ngyon sok fée együttmű ködés be efé r A coching igzi szerepe zonbn k<or jeentkezik, h vkinek oyn terüeten ke és <runk segíteni, meyhez nem eé9 tudás átdás, hnem szeméyes megtpszt- ásr is szü kség vn A szeméyes megtpsztás zért fontos, mert ngyon sok oyn terüet vn, ho bizonyos dogok esjátítás csk sze_ méiyes megtpszt ás pján ehetséges Szeméyes megt- psztás nékü nemhogy eérni, de még megkíséreni sem merünk oyn dogokt, meyekre egyéb<ént szeméyes meg- tpsztás után rendszeresen képesek vgyunk A bennúnk rejő képességek kibontkozttásához,szert ke tenn[)nk,, szeméyes megtpsztás,,é ményére,, A heyzet megviágításár egyszerű pédkéntemíthetjük pédáu kerékpározástvgy zúszást, mirő tudjuk, hogy tnteremben, könyvekbő technikát ugyn megtnuhtju<, de ez tudás önmgábn mé9 nem eég kerékpározáshoz és z úszáshoz A kerékpározáshoz és úszáshoz eengedhetet!en szeméyes megtpsztás, mit egtöbb esetben csk mások közreműködéséve tudun< megszerezni A szeméyes megtpsztás ényege, hogy tudtos eménken kívü érzékszerveinkbonyout együttműködése segítségéve,,megismerjük" z egyensúytrtás és víz feszínén ebegés,,érzés-kompexumot", h ebben megfeeő küső közreműködést kpunk Ez két, ngyon egyszerű és igen szées körben ismert péd j érzéketeti,hogy mi <üönbség,,tnítő,, és,,coch" fedt között A tnít megtnítj megtnuht dotgokt, coch,segít" szeméyes megtpszt ásbn Azt hiszem, érthető, hogy j coch, sőt egyátán coch csk z ehet ki már rendekezik szeméyes megtpsz- tás éményéve Az éetben, természetesen z úzeti éetben is, számtn oyn fedt kihívás vn, meyekhez kognitív úton esjátítht ismereteken tú eengedhetetenek bizonyos, szeméyes megtps zt ás útján e sj átítht,, é rzés- ko m p exumo k,, Az éetben gykrn kerüünk oyn heyzetekbe, meyekné éppen z,,kis eőny", mive z érzemi idegpáyák rende- keznek, döntő jeentőségű ehet A sport- és üzieti versenyekné gykrn z érzemi idegpáy,,kis,, eőnye hozz meg győzemet Az éet számos kritikus heyzetében, mikor tudtos eménk már,,teheteten,,, csk z érzemi htások seg íthetne< A coaching, A szeméyes MEGTAPASZTALÁS FoLYAMATÁsn rönrérvo grvezrrés vt ÚvÉszrrE A művészet enevezés átámsztásártán eég zt mon_ dni, bizton áíthtjuk, hogy cochíng jv közeebb á művészelhez, mint mesterséghez A coch-művészt szobrászhoz hsoníthtjuk A szobrász kődrbb,,kihozz" szob1ot A szobor tehát benne vn kődrbbn, szobrász,,csk,,eőcsogtj A meg<otott szobornk, bár továbbr is kőbő vn, jövőben már szobor jeege esz meghtároző A szobrász szoborkotás során,,segít kőnek,, szoborrá kuni A kő természet htási pján mg is kuht, néh szobor_ formákt ismerün< fe, de igzán szoborrá csk szobrász kot tevékenysége pján váht' A szobrász szobor- kőbő minőségieg új értéketteremt, miben ugyn benne vn <ő értéke,de z ehványu szobor érté<e meett' <otás során A coch z emberek szobrász, ki z emberbő egy új értékethoz ki, egy <r<tert,,frg,, A képessége<, <rktere< benne vnnk z emberben,,,csk" ki ke,,csogtni', beőe Az emberek jeentős része, eentétben kőve, mg is képes rr, hogy benne rejő ehetőségeket, jeegzetes <rktert kiknázz, kikíts Ahhoz zonbn, hogy ehető egtöbbet hozzuk <i bb, mive természet z embert megádott,,,szobrászr,,, coch-r vn szükség Az ember nem <épes tejesen objektíven átni önmgát, ezért,,küső" szeméőre vn szü<ség, ki ehetőséget megátj bennünk, és mi enné is fontosbb, segít nnk szeméyes megtpsztásábn, mert zt hgyományos okttás, képzéssorán nem ehet esjátítni' Éettpszt ti n k pján számos do got megv síthttnnk trtunk, és ezért csk ritkán prbákozunk zokt, mint,,ámo<t" megvsítni Az z ember, ki még nem tpsztt meg, hogy kerékpár, nnk eenére, hogy csk két kereke vn, képes edőés nékü hdni, hogy z ember A szeméyes megtpsztás útján esjátítht,,érzés- bizonyos fetéteek meett képes víz feszínénmrdni' kompexumok" z érzékszervein< át ketett érzetekbő és küső,,inspiráci" né<ü me9 Sem prbáj ezeket' hozzájuk kpcsod érzemi tényezőkbő ánk Az érzé<szerveink át ketett érzeteinkhez z emberiség fejődése Az eképzeheteten csúcsok, kíemekedő sport- és üzeti útján oyn érzemi htások kpcsodtk, meyek htás- mechnizmusi még m sem tejesen ismertek De zt már biztosn tudjuk, hogy vn egy közös jeemzőjük, mi nem más, mint hogy z úgynevezett,,érző-végrehjt,, idegpáy ekerüi,,tudtos" gyunkt, tehát z érzet htásár dott rekcinkt nem tudjuk krtgosn befoyásoni Az érzemeknek ez tujdonság eső,,hásr,, kár hátrányosnk is tűnhet de h megértjük, hogy z érzemi htáso k,,é rző-vég rehjtő" degpá yáj,, ényegesen,, rövidebb, m nt tudtos gyu n k k ko ntro á t,,é rzet-tudtos tu dt-vég re hj _ tszerv" idegpáyáj, kkor már közeebb kerüünk z érzemi tényezők fontosságánk megértéséhez i 8 i sikerek egtöbb ember számár eérhetetennek tűnnek, ezért nem is prbá<oznk vee A coch z, ki képes megdni zt,,bátorságot", hogy,,ehetetent,, ehetségesnek trtsuk, és ezát <ikítsuk mgunkbn zt,,beidegződést", mi képessé tesz bennünket,, eheteten,, dogok véghezviteére is A eheteten csk ddig eheteten, mí9 fe nem ismerjük megodás,jt1át, zt követen korábbn ehetetennek vét doog is,,gyerekjátéknk,, tűnik Azigzánj cochnk pontosn ismerni ke megtpsztás fizio-biogii foymtát hhoz, ho9y segítséget tudjon nyújtni oyn embereknek, kikben vn ehtározás rr, ho9y tú szárnyják csúcsi kt

9 co 2009/3 Az érzemi tényezők gykorti kmzásánk kérdéseirő számos, e témábn szüetett könyv írjáv kpcsotb éptem, és véeménytcserétünk' Ezek többnyire e-miben foyttott eszmecserék sok esetben hozzáiárutk hhoz, hogy feismeréseimet pontosítsm, kiegészítsem AZ NLP (NEURo_LINGVISZTI<US PRoGRAMoZÁS) Az érzemi tényezők gykorti kmzás eőtt kkor nyít meg igzán z út, mikor John Grinder és Richrd B nd er fe ismerté mdszereit < z i deg rends zer progrmozhtságánk AZ EMOCIONALIS TUDASTOKE Azokhoz kimgs eredményekhez, meyeket fowés busi-nessfow-eméet pján kidogozott vátvezetési mdszerek kmzási során tpszthtunk, fontos <iegészítő informácit szogáttnk zok egújbb kuttások, meyekrő Hrvrd Business Review 2007 júiusugusztusi számábn, K Anders Ericsson, Miche J' Prietu és Edvrd T Cokey,,The Mking of n Expert" című tnumányábn ovshtunk:,,a egújbb kuttáso< szerint kiemekedő tejesítménynem veünk szüetett tehetség vgy képesség,hnem éveken át trt' tudtos gy<orás és coching eredménye" Ez megápítás és ennek pján tnumánybn táht további megápítások rcionáis ogikánkk is megerősítik fow-eméet ényegét: tudtos gykoráss megszerzett képességünk biztosítj,,izmínk gondokodását", ezééfow-ápotbn tudtos gyunk <özveten irányítás nékü is - sőt tán éppen z ő korátoző kontroj nékü képesek vgyunk e9kivább tejesítményt nyújtni Fow-áIpotbn, z kciinkbn részt vevő szerveink, központi idegrendszerünk né kü is,,peprogrmozott utonm" - mdon, tudtos begykorásnk megfeeően egjobbt nyújt- juk, mire csk képesek vgyunk Az,,izmink gondokodásáí" biztosít progrmo< tud- tunkb történő beviteéve fogkozi< neuro-ingvisztikus progrmozás (NLP), meyetjohn Grinder és Richrd Bnder közösen indított útár hetvenes évek eején, és zt ezze mdszerre sokn mások is jeentős eredményeket értek e Az N LP segít bbn, hogy testrészeinkben, izminkbn eheyezkedő idegkötegeinket tudtos gykoráss kívántos műveetek eivégzésérebeprog rmozzu k Az NLP megteremtette gykorti ehetőséget rr _ és egngyobb jeentősége ebben vn _, hogy sok és ngyn fontos tudtos cseekedetünket oyn mértékbenprogrmozhssunk be érző-mozgt idegrendszerünkbe, hogy zokt szinte z érzemi rekciink gyorsságáv eszünk képesek kmzni A fedt ényegében bb át, hogy hosszú emberi fejődés tt bennünk ki<ut érzemi kpcsotokhoz hson kpcsotokt kítsunk ki mesterségesen Az N LP (neuro-ingviszti<us progrmozás) megnyitott z utt z érzemi tényezők tudtos kmzás eőtt Az N LP mdszereive kikíthtju< zokt z érző-végrehjt idegpáyákt, meye<ke ényegesen jvíthtjuk tejesítményeinket, htékonyságunkt Ezze eérkeztünk kiegyensúyozott IQ-EQ gondokodáshoz és vezetéshez A neuro-ingvisztikus progrmozás során egy sjátos neuro-tudástőke, mit nevezhetünk tnuit érzemi tőkének, emocionáis tudástőkének is, hmozdik fe bennünk, és fedti nk megod ásához rende kezésünkre á Neuro-ingvisztikus tudástőkénk fehmozás sok fárd- ságos, tudtos gykorást jeent' mirő fent emített tnumánybn ez ovsht:,,az igzi szktudás kifejesztésének foymt erőfeszítést és ádoztot igénye, s őszinte, gyk' rn fájd ms önértékeést" Neuro-ingvisztikus tudástőkén< fehmozás Csk,, tudtos gykorás i ránti e köteezettség kikításáv! ehetséges, mi zt jeentí, hogy oyn fedtokr ke összpntosítni, meyek túmuttnk z egyén ktuáís kompetenci- és kényemi szintjén" M Índezek pján megáipítht, hogy vezetői csússteijesítmények eérésénénem ngyon számíthtunk sz1eiett' vezetői zseniitásr sz egendákr, hnem tudtos gykoráss mgunknk ke gondoskodnunk síkeres vezetéshez szükséges neuro-íngvisztí kus vezetői tudástőkénk íeihmozásár, vezetői kepeségeink növeésérő Az emocionáis tudástőkét, Nonk Ikujiro, ki Tkeuch' Hirot<áv együtt z Oxford University PreSS át 1995ben kidott,,the (nowege-creting Compny: Hov Jpi'ese Compnies Crete the Dynmics of Innovtion'' című könyv szerzője, hgtgos tudásnk, impicit tudásnk nevezi, és zt áít, hogy z impicit tudásb egy,,tnuási spirá'' útján juthtunk e szokásos mdon, másokk is megosztht tudáshoz, z expicít tudáshoz Emocionáis tudástőkénk febecsühetetenü ngy, rendszeresen kmtoz kincsünk, de másokk megosztni csk emocionáis úton tudjuk Ez mgyrázt nnk is, hogy érzemi inteigenciánkt és érzemi kommunikácis <épességünket intézményes okttás formájábn nem/ csk tpsztti úton sjátíthtjuk e

10 m 2009,3 AZ IQ-EQ EGYENSULY Az érzemi inteigenci fontosságánk feismerése többekben oyn mgtrtást vátott <i, hogy átesve mási< odár, kezdték ebecsüni z IQ jeentőségét A fiziki vság zonbn csupán érzemi tényezőkke eredményesen nem kezehető Az IQ és EQ egyensúy z mi si<eres árvényesü és fetétee összrpoe uús Osszefogv z eddig eírtkt emondht, hogy z iq- dominnciát kiegyensúyozott IQ-EQ gondokodásig és vezetésig z űt z ábbi főbb áomásokon keresztü vezetett:,,megrögzött'' IQ-tiszteő és rcionitásr törekvő 9on- dokodás és éetvite, korátozott rcionitás evéne< efogdás és km_!_, Ldsdr mindenáron rcionitásr töre<vés probémáin< érzékeése, megodáskeresés, z érzemi tényezők tnumányozás, d,,fow"-eméet megismerése és gy<orti kim- zásánk kezdete, business-fow Z EQ jeentőségéne< feismerése, megismerése, Z EQ gykorti kmzásán< <ezdeti épései 1ow_ktivitás z érző-működtető idegpáy és szerepének feismerése, z uto-motoros idegrendszer szerepe z éetben és z üz etben, z N LP megismerése és gykorti kmzásán< kez- dete, vezérő peve< tudtosn <i<ított utmotoros idegpáyá< <i<ítás és gykorti kmzásán< kérdései EQ pú gondo<odás és vezetés EQ pú coching Az út megehetősen hosszú és pos fe<észüést,pvető mentá is átku áso<t és prdi gmvátást i9énye Az utbbi időben már számos tréningprogrm és coching progrm segít bbn, hogy versenyben heyt áni krk,,két-három" np tt megértsék,mjd egy-két hét tt eméetben végigjárják ezt z utt, hogy enne< tpsztti pján mguk indujnk e z érzemi tényezők bizonyár hosszú időt igényő, gykorti kmzásánk egyéni útján

11 É á ö é Á á é á á é ő á ö é é Á á É á é á á É é í á é Á ö ő í á á á á ú é ő á ő í á á É É Í ő é Ó Á ö ö á á í á á Í é í ű á á á í

12 á é á é ő é é ű ő ő í é é á á é í Í á á ö é é ö á á ű ű ő ő í é á é ö á á á í é á í é ő á é é é é é é ő á á ű í é é é é á ö é Í í é é á á ö é é á ö é á ö ö á ö é É ő É é é é ü ű ö é é é é ő í ű ő á ő É í ű ö á á á á ő ő É é ő á á á í á ö é á ő é í ű ű á í á á ö é ö é ö ö á é ő é ő é é é é ü á é á á é é é é á á é á é í á

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

KÁROLYHÁZY-FELADATOK AZ EÖTVÖS-VERSENYEN IV. RÉSZ ELEKTROMOS ÁRAM

KÁROLYHÁZY-FELADATOK AZ EÖTVÖS-VERSENYEN IV. RÉSZ ELEKTROMOS ÁRAM pen fefedezett égitesten vn-e, ehet-e éet, és z értemes éet-e Ez zonbn küön tudományág, z sztrobioógi fogkozik ezekke kérdésekke Vnnk más módszerek is, meyekke exoboygókt táhtunk, de z emítettek egjeentôsebbek

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

16. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-utcza 5. BARABÁS MIKLÓS. 1810 1898.

16. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-utcza 5. BARABÁS MIKLÓS. 1810 1898. 3Í8 15. SZÁM. 1 0 1 0. 5 7. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI D J SÁG. SOKAN KÍNLÓDNAK mee< és nedves időben vis/.ketési hőrb.-ijin, söinörben és fgyási fájdmkbó eredő niindenneinu kisebesedesckben szenvedők. Iyenkor

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

LKüNK NTERCS LKÁSSZÖV E\-KEZET LPJ 20. évfoym 4.szám 2012 november bejárás eddigí tpsztti. Evek ót foytt z ntercis Lkásszövetkezet úgynevezett dignosztiki bejárást z összes épüetén. Ezze bejáráss, műszki

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer:

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer: ázi főezárók Kivite 2600 gömbgrfitos / emezgrfitos öntvény, mindkét odon ISO tok PE sőhöz 20 poietá, mindkét odon ISO tokk, PE sőhöz hideg rendeésre ½" Méret / ázi főezárók Ieszkedő kézikerék: Ieszkedő

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

WP n5 l$i#g**$!*ggffi :r' ;i.::_:._'i'r-'{:*'*:$t-rit:s_*-*:rr'':'::rii é'**]r+**.,.i.:*:{:* f" AKTUATIS MINDENT AZ 2012.NoVEMBER 1.TőLxorrlrzŐ Az ABRoNcscírurr nnszruámrna KEREsKEDELEMBEN. A PRoF LMAGAZINosszrevÍÍ.lrorru

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2008. jnuár 25. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2008. jnuár 25. 15:00 ór M 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

a A a a a a a a A A A A A A A a a A A a a A a a a a a a a a Hány kis a és hány nagy A betű bújt el a képen? Melyik kép nevének hangjait emeltük ki?

a A a a a a a a A A A A A A A a a A A a a A a a a a a a a a Hány kis a és hány nagy A betű bújt el a képen? Melyik kép nevének hangjait emeltük ki? A A A A A A A Hány kis és hány ngy A betű bújt e képen? A A A A Meyik kép nevének hngjit eetük ki? Mey képek nevében hod többször is z hngot? Mey átok néznek jobbr? Sorod fe őket! A ngyobb képekné ondd

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

REZGÉSTAN GYAKORLAT Kidolgozta: Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus

REZGÉSTAN GYAKORLAT Kidolgozta: Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK REZGÉSTAN GYAKORLAT Kdogozt: r. Ngy Zotán egyetem djunktus 4. fedt: Mndkét végén efzott rúd ongtudnás rezgése (kontnuum mode) A, ρ, E Adott: mndkét

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok Órvázltok: Mtemtik 2. rtományintegrálok Brth Ferenc zegedi udományegyetem, Elméleti Fiziki nszék készültség: April 23, 23 http://www.jte.u-szeged.hu/ brthf/oktts.htm) ontents 1. A kettős integrál 1 1.1.

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

HOGYAN TANÍTSUK KÖNNYEN, ÉRDEKESEN A FIZIKÁT?

HOGYAN TANÍTSUK KÖNNYEN, ÉRDEKESEN A FIZIKÁT? pédáu egy tnszék inden dogozój közösen pubikát unk 100%-át eszáoj öngánk jd tnszéki közös tejesítény kiszáításához dogozók egyéni tejesítényét összegezve z dott pubikáció ár egsokszorozott értékke jeenik

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2009. január 22-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009.

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2016. jnuár 16. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben