Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 á Ú É

2 @ Z0f3B Dr G Tth Károy: A XXI százd eső évtizedében sok-sok vátozás között kíemekedő heyet fog e z érzemi tényezők kmzásánk átánosnk mondht térhdítás, z érzemi intei genci feértékedése Az érzemi inteigenci eméeti kérdéseinektudományos rendszerezése után, z ezredfordu éveiben riási ütemben megkezdődött z érzemi tényezők gykorti kmzásánk megpozás A mgán- és z üzeti éet eseményei egyre több oyn heyzetbe torkotk, ho rcionáis fefogásunk szerint már ésszerrj megodás nem ehetséges A egküönbözőbb éet_ heyzetek viszont zt muttják, hogy ezekben kiátástnnk átsz esetekben is eőfordunk j megodások A rcionáis gondokodásunkt megcáfo esetek érthetetenek, és ezért misztikusk votk mindddig, míg z érzemi inteigencí terüetén éen járk nem kezdték e misztikus esetek tudományos fedo gozását A vizsgátok egyérteműen bizonyították, hogy z iyen, mísztikusnk tűnő esetek hátterében minden esetben z érzemi tényezők játszották döntő szerepet A megvizsgát esetek zt muttják, hogy z érzemi ténye- zők át,,befoyásot" emberek gykrn,,jzn észt" meghd eredmények eéréséreképesek Az érzemi tényezőknek e kedvező htását egeőször sportversenyeken kezdték e hsznosítni, de igen hmr megkezdődött z érzemi tényezők Üzeti kmzás is A sport és z üzeti éet egyre fokozd követeményei rr kényszerítettékz embereket hogy Q-dominnciájú meggyőződésük eenére kezdjenek e érdemben fogkozni z érzemi ínteigenci kérdéseive,és kezdjék e z érzemi tényezők gykorti kmzását Sok vátvezető kortársmm együtt én is végigjártm zt szeemieg komoy befektetést igényő utt, mi IQdominnciáj ú beá ítottságomt e vezetett k ie gyensú yozott IQ-EQ pú gondokodásig és vezetésig Ebben rövid tnumánybn összefogom zo<t egfontosbb épéseketés tnuságokt, meyek ezt z utt jeemzika foymt könnyebb áttekinthetősége érdekében z egyes fontosbb részeket úgynevezett,,keretes írásokbn" fog tm össze HERBERT simontól csíkszentmi HÁLYI MI HÁLYIG Vimosrrrernök, közgzdász és műszki doktor étemre, mint váü vezető, z utbbi időben többet fogkozom z érzemi inteigenci kérdéseive, mint műszki-gzdsági kérdésekke ÉEtem jeentős Észébenminden terüeten rcionitásr töreh,és vot egpvetőbb vezérő evem M indent mi csk ehetséges vot, megkíséretem pontosn kiszámítni, z érzemeket, mint szubjektív, nem számszerűsíthető tényezőket, minden terüeten,,tudtosn" prbátm kerüni Azo<bn z időkben z egyik egkedvetebb ovsmányom vot Nobe-díjs meri<i tuds, Herbert Simon,,A korátozott rcionitás" című könyve, mey rcionitásr törekvés bibiáj vot számomr IQ-dominnciájú beáítottságombi vátozást éppen egy mgyr szármzás,j, Amerikábn dogoz tuds, Csíkszentmiháyi Miháy,,Fow" című <önyve indított e bennem Pontosbbn Csí<szentmiháyi Miháy egy kori szkcikkében ovstm eőszor bodogság küöneges htsár z emberi tejesítményre A,,fefedezés" ngyon jkor jött számomr, mert éppen egy ngyberuházás befejezési htridejének tejesítéséveküszködtem A ci<<ben ovsottkt zonn prbátm gykortbn is hsznosítni, és sikerüt A sok, rcionáisn szinte meg_ odhttn kdáy eenére sikerüt ngyberuházást htáridőre befejezni Errő z eső sikerrő sokt ehet ovsni,,businessfow" címú, Novum könyvkid át éppen kidás tt évő könyvemben

3 m 2009/: A BUSII'IESS FLOW,,DIOHUBAN' A fow kedvező htásánk Üzeti céokr történő fehsznáásáv A 1990-es évek eején Csíkszentmiháyi Miháy, mgyr szármzású, bbn z időben chicgi egyetem professzorként dogoz tuds, fogkoz eméet, kezdeményezésünkre,,business Íow'' néwe, kezd efter- bodogság kuttás során megfiryete és minden korábbiná pontosbbn eírt zt jeenséget, mit z emberek kkor ének át, mikor beefeedkeznek vátvezetési mdszereket dogoznk ki és kmznk z üzeti, váti munkájukb A professzor ezt jeenséget, z ármás sz ngo jedni A,,business fow'' ényege, A Íow-eméet üzeti kmzás nryon sokirányú és sokszintű ehet, de e$eegzetesebb Íehsznáás menetét egy business fow Íoymtábráv e ehet írni A business fow foymtábr részetes ismertetésére később vissztérünk' fu eddigi tpszttok szerint business fow Íoymtábr Csíkszentmiháyi Miháy professzor és kérdésköne fogkoz tudsok és szkértők ú áíták, hogy z emberek fow-ápotbn oyn kieme- ngy segítségetnyújt fow-eméet Üzeti kmzásához' kedő szeemi és fizikitejeiítményekre képesek, meyek Íow-htás nékü eképzehetetenek A Íow-eméet kikításánk eején, eőször csk Íow étrejöttének fetéteeit eőse$tő, htékonyság növeésének támogtásár' meg- íeeőjéve' fow-nk nevezte e A fow ngyon rövid idő tt tudományos Íogommá vát viág szkirodmábn' művészetek terüetén gondotk n, hory hog A,,business fow'' keretében kidogozott és kmzott váfuezetési mdszerek egíontosbb jeemzője, hogy túnyom többségük z úgrnevezett sport és,,ágr'' váfuezetési mdszerek közé trtozik, meyekben számszerűsít-,,tudtosn'' eőidézett fow- hető üzeti tényezők meett Íontos szerepet kpnk z ézemi tényezők is' A htást hsznáják fe sportcsúcsok s kiemekedő míívészikotások np, mint np erőstidő piciversenyben eryre inkább zok vátok járnk eérésére z éen, meyek vátvezetési mdszerei között kemény mdszerek me- ett jeentős szerepet kpnk z énemi tényezők érvényesüsét biztosít, A Íow edvező htásánk sportbn és művészetekben történő k- ág mzás után hmrosn me$eentek zok kíséretek' meyek fowhtásnk z üzeti éetben történő fehsznáási mdszerek is Ahogy zt már korábbn is tpszttuk, zúzeti siker reménye hiheteten A pici kényszer és társdomnk z éhetőbb viág megteremtésére irányu törekvése várhtn jeentősen Íeryorsítj,,business fow'' md- mértékbenfegyorsított fow-eméet üzeti kmzását is szereinek kmzását ehetőségeit vizsgáták' BusINEss FLoW FoLYAMArÁgnn FLOW- FLOW- \ FELTÉTELEK EGYENsÚLYutÁruv LEHETOSEG EGYENSÚLW segír7, FOLYAMATOK ',* LEHETosÉG_ FEJLESZTO VEZETESI MODSZEREK réruyrzor, FLOW TENYEZOKET FORMALO MODSZEREK rcéptssée rcépesséc'_ FEJLESZTO V,EZETESI MODSZEREK FLOW- :,, Ú ' FLOW rénvezo KEPESSEG AZ ÉRZELMt réruvezo( GYA(oRLATI AL(ALMAZÁsA Az érzemi tényezők gykorti <mzás terüetén szerzett kedvező tpszttok e enére, meggyőződéses műszki emberként sok erőfeszítést igényet, hogy megértsem' és főeg, hogy e is fogdjm z érzemi tényezők jeentős szerepét éetünkben, és mindenekeőtt z üzeti éetben, vátvezetésben A,,rejtéy" megodás céjáb érzemi tényezőkke fogkoz könyve<et <ezdtem vásároni, és egyre többet fogkoztm z érzemi tényező< <mzásávérzemi inteigenciám növe<edéséne< hsznosságát z AH Rt műszki vezérigzgtj<ént, vátná beveze- tésre <erüt új mdszerek kikításáná rná',,cro{esszio- náis" szinten kezdtem hsznosítni Errő z:dsz<rá] Hr- vrd Business Mnger 2007 decemberij2008 jn;ár' számábn megjeent,,a kötöttpáyást 'business fjo,'i' e eket <mz vezetésig" című szkcikkembe és már<orábbn emített,,business fow" című kön1";er'rber: jei:: i5cbet ovsni Innen már egyenes út vezetett,,fov kt'''és'ci-u tréning és coching,,,házi" kidásbn megjeent ki''" ek megírásához, hoi már ngyon pontosn megfogirzá'' kerüt z érzemi tényező< gykorti kmzás

4 reo 2009/3 ' ményes, nná inkább képes körüményekke eredményesen megbirkzni megodásábn történő részvéte mértékétjeenti' Egy emberrő kkor Az érzemi tudástőke zonbn önmgábn még nem eég sikeres mondhtjuk, hogy ktív, h fedtink megodásáb ktívn kiveszi érvényesüéshez,mint horyn pénztőkének is megfeeő Íetéteek keenek részétzáit, hogy rá,fiiosztott" fedtokt igekszik erednénye- hhoz, hogy j kmtozzon Az érzemi iőke hsznosításához megfeeő sen megodni érzemifetéteeket ke biztosítni Az emberben feryüemett éettpszt_ Proktivitásr kkor beszéijnk, h z ember nem egyszerűen rá kiosz- tott fedtok ekiismeretes evégzésévejáru hozzá egy ember érzemi tudástőkéje, nná ngyobb vszínűsége esz ered- FL0W-AKTvTÁs Az ktivitás ényegébenz egyének és közösségek fedtink közösség tok hsznosításához,,mozgsít'' tényezők keenek, meyek úgymond,,kihozzák" z emberbő zt, mire képes munkájához, hnem tudtosn, sját,speciáis" tudás- és tpszt- hog tbázisát hsznosífu, rá kiosztott fedtokon túmutt, testtjeti nunk erednényességétényegesen növeő ktivitásokt is végez hoz ki mgábl Fow-ktÍvitásr kkor beszéü nk, h prokivitás tudtosn kikított fow htásár jön étre, neyben tudtos htások meett z érze- ni tényezők is kifejtik eredményességetnt)veő htásukt megteremti nnk / fow-ktívitás ényege éppen z, fetéteeít,hog z enber ehető e$öbbet A eírtk pján tehát fow-ktivitáss eért htékonyságnövekedés fonás részben z emberben évek során feryíjemetténemitudástőke és z zt,,mozgásb hoz'', túnyomrészt érzemi htások étrehozásár Íordított szeemi és nygi tényezők Fow_ktivitásunk nná jeentősebb htású Ahhoz' hory vki Íow-ktívntudjon munkábn részt venni' szkmi és tiárryi tudáson kívü fow-ktivitási ismeretekre is szüksége vn esz, miné ngyobb mozgsítht ézemi tudástőkénk, és miné több szeemi és nygi erőt kmzunk nnk ktivizáás érdekében A proktivitást ngyon sokn csk úgy ismerik, mint egy,,szmot'', és e$ejebb csk sejtéseik vnnk rr, hogy pontosn mii jeent Egy RUGALMAs G0ND0LK0DÁs ÉsvrznÉs speciáis feméréssorán megkérdezettek 62%- nyitkozott úgy, hogy proktivitás kezdeményezést,igyekezetet jeent, 13% bizonytn vászt Dmin Hughes,,Liquid Thinking" és 'Liquid Ledership'' című ktinyvei inspirátk rr, hogy megírjm RugIms gondo kodás és vezetés'' című dü2d% eryátán nem tudt, hogy mi sz jeentése A megkrdezettek cikkemet mindössze 5%- hott proktivitás mdszereirő A fow_ktivitás oyn íriss e!méet és mdszer, meyrő iyen tpszttok még nem ánk rendekezésre A fow-ktivitás mdszereit e ehet sjátítni, és be ehet gykoroni egy- szerűen iryekezet, kezdeményező készség, hnem egy tudományosn meg pozít, uto n n ö n i rá ny ítá s' könyveimben és szkcikkeimben is kmztm részesei sokfée ézemi megnyivánuásnk, öriinek bánkdnk' kedvenek, hrgsznk, tt függően, hogy ku munkájuk A hryományos ve- zetsi mdszerek jeentős része Íigyemen kívü prbáj hgyni z A fotv-ktivitást prncsr, erőszkk nem ehet biztosítni Foiv-ktivitás kkor ku ki, mikor Íow, zz bodogságármás fetéteei tejesünek' A fow-ktjvttás ápotábn z emberek ninden küső késztetés néktj egtt)bbet képesek,ftihozni" mgukbl Áz emberek,,prncsszr'', utsításr' eőí,ásr nem igzán esznek ktív k és pr ncsszr képteenek pro ktív k, Íow-ktívk en ni A íotv-ktivitáshoz vmi kütineges,,befoyásoás'' ke' A Íow-ktivitásnk éppen zért vn ngy jeentősége z eredményesség növeésében, mert zokk tényezőkke korábbi énemi inte igenciáv Az emberekrő történő gondoskodás és z emberek vezetése ekerühetetenü ézemekke jár A vezetők és munktársk npi kpcsotikbn A FLoW-AKTt,tÁs móoszrnr A forv-küvitás sok feüetes megfogmzáss szemben nem Ebben cikkben sikerüt mindzokt kpcsotos ismereteimet hsznosítni meyeket részekben már korábbi is képes megbirkzni, meyekre nem készütünk fe Amennyiben eőre ismernénk minden ehetőséget ktímyezetünkvátozásábn, zzokrtörténőfekészüéstkár,,eőisírht- érzemeket' A pici verseny Íokozdás viszont eryre erőtejesebben igényi z érzeni tényezők ésszerű km zását z üzeti éetbe n is A, Ru g ms gondokodás és vezetés'' z érzemek tudtos Ikmzásánk gondo kodásbn és vezetésben kérdéseive Íogkozik A ng kretív guru, Edwrd de Bono szerint z éetben ekövetett tévedéseink és hibáink 90%-,snerev gondokodásunkb" ieenti, hog dogokt nem vgunk képesek ktjönböző szeméni fkd, mizt perspektívákb A viághírű vezetéseméeti guru megápítás ery korábbn igtpsztt kuttási huámot indított e merev gondokodás és vezetés okink nánk'' fetárásár és egy újfjt, merev gondokodás hátrányit mentes gondokodási és vezetési form kidogozásár' A Íow-Kivitáshoz z embereknek sjátos indítttásr, motivácir vn szűksége és tém iránti jeentős,,érdekődésre'' z ábbi A FLo{-AnvtÁs HnrÉxoHYSÁGNövELÉs F0RRÁsA A fow-kuttk, nnk érdekében,hogy miné jobb eredményeket ehessen eérni fov-ktrvitás kmzásáv, részetesen kuttták, mi ehet megnövekedeti htékonyság forrás' A szerteágz kuttások és rykorti tpszttok eemzése pján megápitht' hogr fow-ktívitás htékonyságniiveő htás pvetően z emberekben fegiiemett érzeni tőke ktivizáásáb, hsznosításáb szármzik PénzÜryiÍogmkk kiíejezve zt mondhtjuk, hogy fow kti- vitásb dd htékonyság-növekedés ényegében fehsznát érzemi tudástoke hozm kmt'' fu emberiség fejiődése során z ember egküönbözőbb körümények A merev gondokozás és vezetés néhány jeegzetes megeenési Íormáj döntéseinkné,,minden áron" csk,,minden áron'' egngyobb htékonyságr törekszünk,,kizárg'' csk bizonyítványok pján vizsgájuk z krnsságot A merev gondokodásnk és vezetésnek z itt fesoroit Íoimáihoz hson_ n számtn más formáj is vn, me yeket mere', gcccikodás és vezetés, mint egtermészetesebben kmznd fci'nákt ií számon Q-dominnciájú képzettségínkegyenesen ezeknek Ítrné :kz kmzásár,,köteez'' beidegződnek- tejes ényébe,és zokt kár tudtos tudtuk eméjének guru, Edwrd de Bono irányíiás nékü is képes eredményesen kmzni' A fudtos eménk kontrojái neőző kciinkt érzeteink, érzemeink köne enü szuk z vezérik fuszerű nyeven zt mondjuk, hogy öszttjnösen cseek- enberben tpszttok pján fegüemett, érzemek át ','ezérsít kciprogrmokt érzeni tudástőkének nevezz[jk Miné ngyobb számszerrjsíthető tényezőkre,,minden áron'' csk egocsbb vátoztot preferájuk,,minden áron'' győzeemre törekszünk, érvényesüés,vgr eryátán,,túéés''érdekében végrehjtott e$ényegesebb kciit oyn mértékben,,begykoroj'', hogy zok szinte közöiti támszkodunk, bennünket,,a rend eke mindennek'' evnek megfeeően ánéni'es ]i L1136t'y thinking'' eméiete' és ke,,eser r'e:nir "'á''soid fuezetésrő más mdon gondokozni A grkorü é ei ;;-bn 'áp::rnyomon Íiryemeztet bennünket: döntéseinkné igen jeentősek ennének nem számszenisr*et,5 tényezők is, nem biztos, hogy mindig egocsbb vátoztt járunk ie$obbn,

5 co 2009i3,,csk'' győzeemre koncentráás eseteg kdáyozz,hogy e$ob- A rugms gondokozás itt emített két fontos eeme biztosítj zt, hogy mguk egyre növekvő jeentőségének megfeeően bt hozuk ki mgunkb, gondokodásunkbn gtkrn z okmányokk igzotn fe készüt munktárskná sokk szerepejenek z éneni tény ezők, és tudtos tudtunk hsznosbb és értékesebb munktárskt is táhtunk' egészítsük ki tudtttinkbőszármző, szinte kimeríthetetenü sok infor- A pici verseny foymtos erősödése, z EQ-v, z érzemi inte igenciá- v kpcsotos ismeretek terjedése rr szorítj vezetőket, hogy merev gondokodásukb engedjenek, és kezdjék e z érzemi tényezők figyeembevéteétz üzetr éet minden terüetén Dr Dobák Miks, BKAE tnszékvezető egyetemi tnár, Lövey mre és Mnohr S Ndkrni,,fu örömtei szervezet'' című könyvéhez írt eőszvábn z ábbikt kj: mre és Mnohr S Ndkrni könyve nem egyszerűen szkkönyv "Lövey Enné sokk több H úg tetszik, kiáfuány z tizteti viág számár, ne fehíuj figemet rr, hogy pusztán rcionátis cétfíiggvényekben,struk- túrákbn, rendszerekben és pénziigi htékonysági kritériunokbn vt gondokodás rövid távon ugn ehet sikeres, de hosszú távon csk z egésnéges és örijmtei szervezet biztosítj cégfennmrdását és ánd kmzkod képességétajánom munkát mindzoknk, kik szervezetek- ben ének, vezetőképzés és szervezetfejesztés szkembereinek, képzések résztvevőinek, s természetesen eginkább jánom szervezetek e ménk informáciit máciv Az érzemekke történő tudtos fogkozás me$eremti nnk ehetőségét, hogy z érzemi tényezőket z éet és z üzet szempontjáb kedvezően kmzzuk Az érzemi tényezők tudtos knzás túzott rcionitásr tijrekeü új,orszkot" nyit gondokodásunkbn és vezetésben' vés után Az eső, mit z új korszkr e ehet mondni, hogy z érzemi tényezők figyeembevéteéve történő gondokodás nyegesen több ehetőséget kíná, mint rideg rcionitás vezéret gondokodás Az ézemi tényezőkke történő gondokodás oyn eőnyöket képes biztosítni, meyek számos heyzetben megodást eredményeznek oyn szituácikbn is, meyekben z ',ézeem néküi'' gondokodás már értemetennek átszik Az érzeni tényezők figyeembevéteéve történő vezetés gkrn sokk eredményesebb, mint szigorún csk rcionáis tényekre Ipu vezetés Az érzemi tnyezők figyeembevéteéve jár kedvező htások gondokodásbn és vezetésben bb szármznk, hogr z ézemek megfeeő éetétme$tároz vezetőknek'' kmzás esetén, bennünk,,rejő'' képességek jobbn hsznosunk A fu új gondokodási, vezeiési irányztok egyik kiemekedő képviseője Csíkszentnriháyi Miháy, z Amerikábn éő s dogoz, mgyr szármzású túzott rcionitásr törekvés ugynis gátoj zoknk képességeknek hsznosítását, meyek Íeett tudtos eménk kontroj nem átszik biztosítottnk A,,tutir menés'' jeszv zt je entette, hog meőzni ke mindent, tuds, fow-eméet kidogozj, ki bodogság ápotábn jeentkező küöneges htás kuttásáv és nnk vezetésben törtnő fehsznáht- ságáv fo$kozik A egutbbi időben témánk újbb endüetet dott Dmin Hughes ftinking" és,,liquid edership'' című könyveinek megeenése, me''liquid yekben számos konkrét péd bemuttásáv hívj fe figyemet,,iquid gondokodás és vezetés" kmzásáv eért kiemekedő eredményekre' A rugms gondokozás egyik ényeges eeme két grfétekéveegy időben ttirténő gondokodás A gkrn egmáss összetjtköző rcionáis és mit nem tudunk eőre kiszámítni Ez merev gondokodás és vezetés minden törekvése eenére nem tudott hibátn enni, viszont kizárt j néhány oyn ehetőséget, meyekben zénemitényezők,,ésszerű'' hsznosításáv ényegesen jobb eredményeket eheteti von eérni Az,,Rugms gondokodás és vezetés'', nékü, hory csökkentené rcionitásr törekvésse eérhető eredményeket' eséyt nyit korábbi eredmények túszárnyásához Amíg rcionitásr törekvés egyik meghtároznk hitttényezője z Q' ddig z ézeem pú gondokodás és vezetés meghtároz tényezője z Q- énemi fudfunkt őssze ke,békítenünk", és egüttes nunkár, egi)tt EQ egyensúy Az emút éuszázd Q-dominnciájú neveése és oktás gondokodásr ke,rászoktn unk" is,,hátráttj" zénemi tényezk tudtos gykorti kmzását Aigzán korszerű okttás és képzésigek- A rugms gondokozás másik ényeges eeme tudtos eménk és tudtttink egr időben történő, egyiittes kmzás sjnos még hosszú időn át iovábbr szik kiegyensúyozott IQ-EQ bázisú eveket kmzni

6 @ 2009/3 IQ-Do M I NANcIÁTÓL AZ EQ ÜzErt ALI(ALMAZÁsÁIo Hosszú út vezetett od, hogy rr vá<ozzm, hogy z érzemi inteigenci, vezetésben történő kmzási ehető- ségérő egy önái tnuimányt írj< - Ebben tnuimánybn zt szeretném bemuttni, hogy egy pvetően IQ-dominnciájú képzésen nevekedett ember hogyn jutht e z EQ-inteigenciár épüő üzieti mdszere< kidogozásáig és gykorti kmzásái9 E9y ehetséges utt prbáok bemuttni zoknk, kikhozzám hsonn mi npig is csk korátozott rcionitáson beü tudják e képzeni tevékenységikörüket Az már evitthttn tény, hogy z érzemi tényezők gykorti <mzás jeentős eőnyöket rejt mgábn, de gykorti <mzás mdszereinek kidogozás és zok,;megtníthtság" és <mzás még sok kuttást igé- nye Az érzemi tényező< gy<orti kmzását pvetően znehezíti, hogy z érzemi tényezők gykorti k- mzási mdszerei szinte egyedenként vátoznk, és ezért hgyományos tnítási mdszereinkke nem tníthtk Csí<szentmiháyi Miháy rend<ívü kitrtn, ngyon sok empiri<us vizsgátt <uttt fow kikuásánk feté_ teeit, és ezze megteremtette fow gykorti kmzásánk eméeti pjit Vissztekintve z átm megtett fejődési, átkuási tstr, zt mondhtom, hogy z én esetemben z IQ-inteigen_ ci,,trnfosztásár" kkor kerüt sor, mi<or,,business fov" című könyvemben bemutttm, hogy rcionáis <orátinkon tú étezik egy érzemi rcionitás is Ngy megepetésse ápítottm meg, hogy z érzemi inteigenci md_ szereive bizonyítht, hogy számos oyn esetben, mi<or rcionáis gondokodásunkk korátokb üt<özün<, z érzemi rcionitás még megoidásokt nyújtht Ez feismerés számos új gy<orti <mzásánk Iehetőségét nyitott meg Az,,érzemi rcionitás" fogmáv számomr egy,,új viág" nyít meg, mi m, (gy átszi<, ényegesen,,tágsbb", mint <orátozott rcionitás viág Az érzemi rcionitás evi ehetősé9éne< feismeréséig hosszú utt keett megtenni, de még enné is hosszbbnk átszik z z űt, mey z érzemi rcionitás gy<orti k mzásánk eterjedéséh ez vezet' Bár z empiri<us vizsgáto<on pu fow-eméetet ngyon j tudtm z úzeti terüeten is <mzni, ngyon érdeket, hogy f ow-htásn< mi}en fizio-biogii pji vnnk Arr gondotm, mennyiben meg tudom mgyrázni, hogy miért tud z ember fow ápotábn kiemekedő eredményeket eérni, gyorsbbn és eredményesebben tudok újbb és újbb gy<orti mdszereket kido9 ozni Ezért kezdtem e z érzemi inteigenciáv részetesebben fogkozni, zt gondován, hogy bodogság egy érzemi ápot, tehát ezen terüeten ke keresnem kérdésemre vászt Kuttásim során tátm rá Dnie Goemn z,,érzemi inteigenci" című, 1995-ben kidott könyvére, meyben éppen z érzemi ingerek útjánk kérdéseivefogikozik Ezze feismerésse megtátm zt hiányző áncszemet, mi keett hhoz, hogy z érzemi rcionitás gondotáig ejussk Az ÉRZELM RAcoNALTÁs Annk kiizismert és gykrn hngozttott véeménynek, hogy,,jobb ett fu érzemi rcionitás ényegébenzt jeenti, hogy megíeeő mdszerek kmzásáv énemeinket egy rcionáis mederbe terejük nnk érdekében hogy érzemeink ne hátrányokt okozznk, hnem eősegítsék von, h z eső megénésemre hgttm von'', z z pi, hogy z érzemi ingerek, megeőzve rcionáis gondokodásunkt továbbít ingereket, eőbb jutnk e cseekvést szbáyz gyrészekhez, és, h szbd utt dunk érvényesüésüknek, rendszerint jobb eredményt érünk e' mint cé jink eérését Az ézemi tényezőknek, rcionáis krtunkk szembeni,bőnyének", erejének méiy, z emberi fejődés kezdeti szkszár visszvezethető, biogii pjivnnk, mit ngon eegtszer(isífue úgy írhtunk e, hog z ézeíniinfornácik útj cseentést vezérő grészekhez rijvidebb, nint rcionáis cseetést vezérő ingerutk' fu ézemi ingerekre történő gyors cseekedet z ember termszetes tujdonság, mit Íejődés során tudtos rcionitásunk foymtosn korátoz godmskod rcionáis gondokodásunkk Dnie Goemn z,,érzemi inteigenci'' című, 1995-ben kidott kö nyvében z ábbikt írj,,,tive rcionáis eménk eg-két násodpercnyi hátránybn vn fefogás eg érzetmi uituácibn és vász tekintetében z érzemi eiméhez képest, szív dj z eső ökést, nem fej" Megrzéseink nem,,méregeik'', hogy rcionáis cseekedetet vátnk-e ki' de h ezt z eső megérzéstávetjük rcionáis gondokodásunknk, A TUDAT0s Ésnz VISZO NYA ÉRzewt INGERÚT TUDATOS,,rm: T'o^ -?c-?^?i*?^\ "s - = iá k- kor rykrn feübírájuk érzemeink sugtit trzéseink rcionáis, tudtos gondokodásunkk történő Íeübí,áás sok esetben meghiúsítj z eső megérzések szerinti heyes cseekedeteinket' Kuttk keresik mdját, hogy sokszor ngyon hsznos énemeinket egyre rcionáisbbn hsznájuk fe bodoguásunkhoz' Az énemi rcionitás,,újr Íefedezése" tudtosn is ehetőséget d z embernek, hogy tudtos rcionításs eért eredményeiketjeentősen tú- szárnyják Az kdémii Q pján hozht döntéseinkhez trtoz cseekedeteinknek htáft szb korátozoft rcionitásunk, minek feisneréséért Herbert Simon Nobe-díjt kpott, de z EQ segítségéveiyen esetekben még gkrn táunk érzemieg rcionáis megodásokt, c see kedete i n k h tá rát j ee ntőse n ki b ővíth eti ni rcionáis Az érzemi rcionitás zőnájáb esnek zok céjink, ietve zok eéréséreirányu cseekedeteink, meyek eérésére,ietve végrehjtásr tudtos, rcionáis érveink pján már nincs ehetőségünk, de énemi eménk még képes eredményesen kiizbeépni Ezze! e!érkezeft z idő, hog étezik eg érzeni rcionitás kijetentsiik: tudtos rciontitáson tút

7 co 2009/3 kt kíná, meyekre tudtos eménknek is Vn vász, de z nem oyn RAcIoNÁLIS ÉsÉnzeru CSELEKEDETEIN K HALMAZAI kompex, mint mit z érzemi gyféteke támogtásáv kikíthtunk yen esetekben jeentős htékonyság-növekedést ehet eérni tudtos és énemi eménk együttes vászink kmzásáv' Rcionáis cseekedeteink htáránk kibővítéséhezz átgosná mgsbb szintű érzemi inteigenciár vn szükség, hogy ni tudjunk z érzemi kommunikáci nyújtott eőnyök ehetőségeive Az átgosná mg- sbb szintű énemi inteigenciáv rendekezők z érzemi kommunikáci ehetőségét ugynoyn ösztönösségge kmzzák, mint z udis kommu- nikácit Az érzemi tényezők vátvezetési jeentőségérő Andrew Grove,,Csk prnoidok mrdnk fenn'' című könyvében így ír',,az ÉRzELMtÉHyrzőx Hogy egy vát hogyn Verekedi át mgát egy strtégii infexis pon- ton, jrészt egy ns/on is emberi, mondhtnám,,érzékenységi"tényezőtő függ Ez pedig z,hog vezetés hogyn regá érzemieg váságrnincs ebben semmi küönös Az üzet irányíti nem csupán Vozetők' hnem em- berek is Vnnk érzemeik, és ezek jeentős rsze üzetük sikeréhez és idena tudtos rcionitás htárán túi, érzemi rcionitásr, mint zt már korábbn is emítettem, zért vn ehetőség, mert z érzemi ingerek, ekerüve tudtos gyt, egy rövidebb ingerúton jutnk e cseekvést irányít H vezető vgy, zért emekedté fe, mert éeted jeentős részét szk- mádnk, z iprágdnk, vátodnk szenteted Szeméyes identitásod gykrn evászthttn éeted művétő Ezért ztán, h t}zeted súyos,,g1trészbe'' Az érzemi rcionitás mezőbe zok z érze mi informácikr trirténő regáások trtoznk, meyek tudtos rcionitás mezőbő már,,kiesnek'' Ez titásához kötődik mgyrázt nnk, hogy mikor tudtos eménk szerint bizonyos heyzetbe kerlj, hiáb z egyetemi kurzusok és vezetési tréningek ninden igekezete, hogy tények rcionáis eemzőjévé tegyenek, tárgigos eenzést szinte mindig háttérbe szorítják szenéyes és ézeni rekcik céjink eéréséremár nincs rcionáis cseekvési ehetőségünk, érzemi e- H középvezető vgy, ngyjáb ugynez heyzet' Gykrn zonbn z ménk még képes rcionáis megodási vászokt dni' Fontos feíedezés z áásod is kockán forog A kniered {üghet tt, hogyn sikerü átvágni is, hogy énemi eménk gykrn zokr kérdésekre is hsznos megodáso- mgát vátodnk strtégii infexis ponton'' A korátozott rcionitás htárán t(i,,rcionitás" <ez- detben tejesen irreáisn< és ehetetenne< tűnt A,,ehetet- ent",,ehetségesnek" efogdni segített Dnie Goemn z,,erzemi nte genci" címú,1 995-ben <idott <önyve, mey_ ben z ábbikt írj:,,ngyon is vságos érteemben étezik cspt-iq, mey résztvevő< <észségeine<, tehetségének összegződése S enne< z IQ-n< függvénye, hogy mii i yen színvonon oidjá< meg fedtot A csoportínteigencí egfontosbb tényezője, mint kíderüt, nem Z kdémii érteemben vett IQ-k átg: z érzemi inteíqenci sokk fontosbb" Dnie Goemn itt emített <önyvében számos pédáv igzot, hogy rcionáis érve <<e eheteten heyzete<ben z érzemi tényezők még eredményese< vot< A feismerés szá- momr vmi oysmi vot, minth zt <eett von <imondnom, hogy,,vn éet háon tú is" Bizony ngyon nehéz vot kimondni, és még nehezebb hinni benne Nem csod, hisz korátozott rcionitás eméetéértnobe-díjt kpott Herbert Simonn,,szemben" kijeenteni, hogy <orátozott rcionitás htárán tú is étezi< még rcionitás, vkmerőségnek tűnt, de kuttásim egyérteműen ezt muttták Tehát Vennem keett bátorságot, és <i <eett mondnom: ho z észérvek már nem segítene<, ott z érzeme<nek még vn ehetőségük Az érzemi rcionitás gondotán< riási jeentősége tán éppen bbn vn, hogy tejesen reményt vesztett embereknek is képes eséyt dni rr, hogy tovább reménykedjenek, hiszen, h rcionitás htárán tú is vn még eséy, kkor z ő rcionáisn eséyteen heyzetü<ben is vn még remény Az érzemi rcionitásn < ezt z odát jv később ismeéem fe, mint hogyn zt e<ezdtem <mzni z úz' eti gykortbn Az érzemi rcionítás zonbn nemcsk reményt vesztett embereknek nyújtht eséyt, hnem tejesítményük csú- csát éppen túszárnyni krk esetében is Az igzán kie- ásár át ábn rci onáisn kevés eséy Vn/ Vgy egyátán nincs Az érzemi rcionitás viszont ebben z esetben is d eséyt igz, ennek vszínűsége viszonyg kicsi, és nem is tudjuk, hogy me <edő csú cse redménye< tú szá me<kor rn y Az érzemi rcionitás zonbn jeentősen növehetjü<, eséyének vszínűségét h megfeeően mgs érze- mi inteigenciáv rende<ezün< Az érzemi rcionitás üz_ eti <mzás éppen zon pszik, hogy,,mesterségesen" oyn érzemi htáso<t <etün<, meyek megnöveik z érzemi rcionitás eséyét AZ ÉRZELMI TÉNYEZoK ÜZLETI ALKALMAZÁSA Az érzemi tény ező< üz eti je entőségéne k efogdásához <épest jv ngyobb fedtn< átszik z érzemi tényezők tudtos, gy<orti <mzás A véetenü eőfordu ér_ zemi htáso< át eért eredmények tnumányozás ugyn segítségetnyújtott foymt jeemzőinek megismeréséhez, de z érzemi tényező tudtos eőáításához még hosszú utt <eett megtenni Az érzemi tényező< tudtos gykorti kmzásánk fontos áomás vot z,,eq-coching" ényegénekfeisme_ rése,, EQ-COAC H I N G" című írásombn fogmztm meg zt, hogy z érzemi tényezők gykorti kmzásához nem eég nnk eméeti megismerése, szükség vn szeméyes megtpsztásr is Az,,EQ-COACHING" z mdszer, meye szeméyes megtpsztáshoz Iehet támogtást nyújthi Az,, EQ-COAC H I N G" megírásáv, ugynúgy, mint egtöbb <orábbi művemné, meg keett küzdenem zz, hogy so< te<intetben <orrigánom, <iegészítenem keett témábn korábbn <ikut nézeteket, mibő rendszerittt nézetetérése< támdtk >:

8 c0 200-c,'3 AZ ÉRZELMI TÉNYEZo(öN ALAPULÓ coaching (EQ CoACHTNG) A cochingot, mint,,tevékenységet",egátánosbbn úgy fogmzzák meg, hogy,,segíteni másnk, hogy segíthessen tinmgán""' Ebbe meghtározásb ngyon sok fée együttmű ködés be efé r A coching igzi szerepe zonbn k<or jeentkezik, h vkinek oyn terüeten ke és <runk segíteni, meyhez nem eé9 tudás átdás, hnem szeméyes megtpszt- ásr is szü kség vn A szeméyes megtpsztás zért fontos, mert ngyon sok oyn terüet vn, ho bizonyos dogok esjátítás csk sze_ méiyes megtpszt ás pján ehetséges Szeméyes megt- psztás nékü nemhogy eérni, de még megkíséreni sem merünk oyn dogokt, meyekre egyéb<ént szeméyes meg- tpsztás után rendszeresen képesek vgyunk A bennúnk rejő képességek kibontkozttásához,szert ke tenn[)nk,, szeméyes megtpsztás,,é ményére,, A heyzet megviágításár egyszerű pédkéntemíthetjük pédáu kerékpározástvgy zúszást, mirő tudjuk, hogy tnteremben, könyvekbő technikát ugyn megtnuhtju<, de ez tudás önmgábn mé9 nem eég kerékpározáshoz és z úszáshoz A kerékpározáshoz és úszáshoz eengedhetet!en szeméyes megtpsztás, mit egtöbb esetben csk mások közreműködéséve tudun< megszerezni A szeméyes megtpsztás ényege, hogy tudtos eménken kívü érzékszerveinkbonyout együttműködése segítségéve,,megismerjük" z egyensúytrtás és víz feszínén ebegés,,érzés-kompexumot", h ebben megfeeő küső közreműködést kpunk Ez két, ngyon egyszerű és igen szées körben ismert péd j érzéketeti,hogy mi <üönbség,,tnítő,, és,,coch" fedt között A tnít megtnítj megtnuht dotgokt, coch,segít" szeméyes megtpszt ásbn Azt hiszem, érthető, hogy j coch, sőt egyátán coch csk z ehet ki már rendekezik szeméyes megtpsz- tás éményéve Az éetben, természetesen z úzeti éetben is, számtn oyn fedt kihívás vn, meyekhez kognitív úton esjátítht ismereteken tú eengedhetetenek bizonyos, szeméyes megtps zt ás útján e sj átítht,, é rzés- ko m p exumo k,, Az éetben gykrn kerüünk oyn heyzetekbe, meyekné éppen z,,kis eőny", mive z érzemi idegpáyák rende- keznek, döntő jeentőségű ehet A sport- és üzieti versenyekné gykrn z érzemi idegpáy,,kis,, eőnye hozz meg győzemet Az éet számos kritikus heyzetében, mikor tudtos eménk már,,teheteten,,, csk z érzemi htások seg íthetne< A coaching, A szeméyes MEGTAPASZTALÁS FoLYAMATÁsn rönrérvo grvezrrés vt ÚvÉszrrE A művészet enevezés átámsztásártán eég zt mon_ dni, bizton áíthtjuk, hogy cochíng jv közeebb á művészelhez, mint mesterséghez A coch-művészt szobrászhoz hsoníthtjuk A szobrász kődrbb,,kihozz" szob1ot A szobor tehát benne vn kődrbbn, szobrász,,csk,,eőcsogtj A meg<otott szobornk, bár továbbr is kőbő vn, jövőben már szobor jeege esz meghtároző A szobrász szoborkotás során,,segít kőnek,, szoborrá kuni A kő természet htási pján mg is kuht, néh szobor_ formákt ismerün< fe, de igzán szoborrá csk szobrász kot tevékenysége pján váht' A szobrász szobor- kőbő minőségieg új értéketteremt, miben ugyn benne vn <ő értéke,de z ehványu szobor érté<e meett' <otás során A coch z emberek szobrász, ki z emberbő egy új értékethoz ki, egy <r<tert,,frg,, A képessége<, <rktere< benne vnnk z emberben,,,csk" ki ke,,csogtni', beőe Az emberek jeentős része, eentétben kőve, mg is képes rr, hogy benne rejő ehetőségeket, jeegzetes <rktert kiknázz, kikíts Ahhoz zonbn, hogy ehető egtöbbet hozzuk <i bb, mive természet z embert megádott,,,szobrászr,,, coch-r vn szükség Az ember nem <épes tejesen objektíven átni önmgát, ezért,,küső" szeméőre vn szü<ség, ki ehetőséget megátj bennünk, és mi enné is fontosbb, segít nnk szeméyes megtpsztásábn, mert zt hgyományos okttás, képzéssorán nem ehet esjátítni' Éettpszt ti n k pján számos do got megv síthttnnk trtunk, és ezért csk ritkán prbákozunk zokt, mint,,ámo<t" megvsítni Az z ember, ki még nem tpsztt meg, hogy kerékpár, nnk eenére, hogy csk két kereke vn, képes edőés nékü hdni, hogy z ember A szeméyes megtpsztás útján esjátítht,,érzés- bizonyos fetéteek meett képes víz feszínénmrdni' kompexumok" z érzékszervein< át ketett érzetekbő és küső,,inspiráci" né<ü me9 Sem prbáj ezeket' hozzájuk kpcsod érzemi tényezőkbő ánk Az érzé<szerveink át ketett érzeteinkhez z emberiség fejődése Az eképzeheteten csúcsok, kíemekedő sport- és üzeti útján oyn érzemi htások kpcsodtk, meyek htás- mechnizmusi még m sem tejesen ismertek De zt már biztosn tudjuk, hogy vn egy közös jeemzőjük, mi nem más, mint hogy z úgynevezett,,érző-végrehjt,, idegpáy ekerüi,,tudtos" gyunkt, tehát z érzet htásár dott rekcinkt nem tudjuk krtgosn befoyásoni Az érzemeknek ez tujdonság eső,,hásr,, kár hátrányosnk is tűnhet de h megértjük, hogy z érzemi htáso k,,é rző-vég rehjtő" degpá yáj,, ényegesen,, rövidebb, m nt tudtos gyu n k k ko ntro á t,,é rzet-tudtos tu dt-vég re hj _ tszerv" idegpáyáj, kkor már közeebb kerüünk z érzemi tényezők fontosságánk megértéséhez i 8 i sikerek egtöbb ember számár eérhetetennek tűnnek, ezért nem is prbá<oznk vee A coch z, ki képes megdni zt,,bátorságot", hogy,,ehetetent,, ehetségesnek trtsuk, és ezát <ikítsuk mgunkbn zt,,beidegződést", mi képessé tesz bennünket,, eheteten,, dogok véghezviteére is A eheteten csk ddig eheteten, mí9 fe nem ismerjük megodás,jt1át, zt követen korábbn ehetetennek vét doog is,,gyerekjátéknk,, tűnik Azigzánj cochnk pontosn ismerni ke megtpsztás fizio-biogii foymtát hhoz, ho9y segítséget tudjon nyújtni oyn embereknek, kikben vn ehtározás rr, ho9y tú szárnyják csúcsi kt

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t. { / " A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 848 898 BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd 2010.12.21. 9:06 Page 1 Hit, remény, szeretet A Hévízgyörki Református Egyházközség Hírevee 2010/december A je pedig ez esz számotokra: taátok egy kisgyermeket, aki bepóyáva

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

országos KöRNyEzETvÉDELMI Ésrpn,tÉszrrvÉpEM pőppt,(;cypt.óséc ] mb. Főigzgtő Ikttószám: Ügyintéző: 1410341-13113. Sánth Emese Tárgy. Hu1 dékgzdákodási en gedéy HTROZT z C)rszágos Környezetvédemi és Természetvéderni

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

CSENOÖRSÉGI LAPOK. szerkeszl6 bilott a. Bodapest, IV., Egyetem-otcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Budapest, junius 15.

CSENOÖRSÉGI LAPOK. szerkeszl6 bilott a. Bodapest, IV., Egyetem-otcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Budapest, junius 15. V ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP 1913 24 szám Budpest junus 15 CSENOÖRSÉGI LAPOK SswtI M kdj 8 M kr CseDd sebkgfr szerkesz6 bott ELŐFIZTÉSI ÁRA: Egész éur 12 kmo«fééur 6 koron Negyedéur J koron \

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben