1. Bevezetés a folyási vonal elméletébe és a membrán-hatásba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Bevezetés a folyási vonal elméletébe és a membrán-hatásba"

Átírás

1 Jármai Káry, Vassart Oivier, Zha Bin embrán hatás mpzit szerezetené tűz esetén.. rész Eyszerű tervezési módszer Az eső részben a Cardintn tesztet mutattu be és paróház tüzeet. Ebben a részben ey eyszerű tervezési módszert mutatun be a mpzit szerezete membrán hatása számítására tűz esetén. Jhansen a fyási (vay yaran törési; yied ) vna anaízisén vaó úttörő munáját [] övetően a utató mefiyeté a membrán-erő betn-födéme teherviseő épesséére yart eőnyös hatását a csa hajítási viseedés aapján tett becsésehez épest []. Ey sr íséreti és eméeti vizsáatt véezte e a szbahőmérséeten ébredő síbei feszütsée eőnyös hatásaina vizsáatára, amey a viseedés eméeti hátteréne aaps meértéséhez vezetett. A Cardintnban vézett íséreti munát övetően az eméetet iterjesztetté tűz esetére is, az aábbia szerint. A Cardintnban vézett íséreti muna és más épüeteben beövetezett vaós tűzesete aapján szervezett biznyíté ráviáíttta arra, hy a vasbetn szerezete sziárdsáában jeentős tartaé vanna, azaz a szerezete tűz aatti viseedése jeentősen jbb, mint a üönáó szerezeti eemeen vézett szabványs tűzteszte áta becsüt értée. A Cardintn-teszte bebiznyítttá, hy a vasbetn födémet metámasztó vasbetn erendá védetenü hayhatóa; íy meezdődött muna, hy meassana ey mefeeő tervezési mdet, amey ehetővé tenné a mérnöö számára a védeten acéerendáa aátámaszttt födém tűzvédemi tervezéséne meindását. A Buidin Research Estabishment (BRE) utatói a Stee Cnstructin Institute anyai támatásáva özösen ifejesztette ey, a vasbetn födémere vnatzó eyszerű tervezési ejárást a Cardintnban evézett íséreti muna aapján [,]. A BRE mdet a Cardintnban vézett nayméretű tűzteszte és rábbi, szbahőmérséeten vézett teszte seítsééve vaidátá. Ezt az ejárást részetesen az fejezetben ismertetjü. Az eyszerű tervezési módszer üönbözi a tervezési eőírásban [5,6] taáható eyszerű tervezési ejárástó, mive ez az eyes üönáó szerezeti eeme heyett összeszeret eemebő áó szerezet eyüttes viseedését veszi fiyeembe. Bár techniaia medható enne a nem-ineáris véeseemes módszer hasznáata a tűz srán tapasztaható teherviseő épessé mehatárzására, de ez ey sa dráább medás enne, amey eyben naybb yaratt és tudást is iényene. Az aábbi dumentumban bemutattt ejárás aznban önnyebben hzzáférhető a tűzvédemi tervezés terén aapszintű ismeretee rendeező szerezeti mérnöö számára is.. Bevezetés a fyási vna eméetébe és a membrán-hatásba A Jhansen úttörő munája aapján idztt fyási-vna eméet ey határterheés eméet, amey az aumerevített betnfödém fetéteezett összemási mechanizmusán és épéenyséi tuajdnsáain aapu. Az összemási mechanizmust a fyási vna mintázata határzza me, ameyne mentén az acémerevítésben fyás övetezi be, és a födém épéeny aavátzásn mey át. A fyási vnaa áta határt terüeterő fetéteezzü, hy mereve maradna, maximum a fyási vna mentén övetezi be efrduás. Anna érdeében, hy a fyási vna eméete érvényes eyen, a nyírás és nymás öveteztében beövetező, vaamint tapadás meszűnése révén beövetező tönremeneteeet me e eőzni. A födém nymaté-örbüet váaszána mefeeőne e ennie ahhz, hy ehetővé teye a épéeny mechanizmus iaauását. A yaratban ez nem prbéma, a tába mindi au-erősített, szívós fyást eredményez a vasaásná inább,

2 mint ride tönremenetei módat, mint pédáu összenymódási hiba eőfrduása a betnná. A szabad éei mentén eyszerűen metámaszttt néyzet és téaap aaú födéme esetén az. ábra szerinti törési vna mintázat iaauását várhatju. A törési vna aábbi mintázatát téteezzü fe az eövetező eméeti részeben is. A vaósában aznban az acévázas épüete esetében a födémet acéerendáa támasztju aá, ameye vées merevsée rendeezne ét szp özött. Ezt az.6. fejezetben fju táryani.. ábra A néy é mentén eyszerűen metámaszttt téaap aaú födém tipius fyási vna mintázata A fetéteezett fyási vna minta aapján ey feső özeítést adó medást nyerhetün. A medás az eneria eméeten aapu, ameyne srán eyenővé tesszü az aamaztt üső terheés áta, a merev réió eysényi emzduása révén vézett munát a fyási vnaa efrduása srán vézett beső munáva. Bármey tönremenetei mechanizmushz tartzó terheés naybb vay eyenő esz a szerezet tényees tönremenetei terheéséné, íy ey feső özeítést apun. Aznban a födémben ébredő membrán-hatás és a fyás után az acémerevítésben iaauó feeményedés révén ez az eméeti, fyási vna anaízise aapján nyert feső özeítést adó medás hajams aacsnyabb tönremenetei terheést meadni, mint ami a ísérete srán a födémen tényeesen mefiyehető. A födémben ébredő membrán-hatás a födém síbei peremfetéteei áta mehatárztt síbei erőet erjeszt. Két szésősées eset vizsáata, a tejes befás és befás néüi áapt az aábbiaban taáható.. Födém tejes síbei befássa A födém peremeine tejes befásáva a ezdetben, a hajítás öveteztében iaauó isméretű ehajás ey nymóerő öveteztében iaauó membrán-hatáshz vezetne [7,8]. Ezt a mechanizmust szeméteti a. ábra az ey irányban itámaszttt eemre. A támaszöz feéné a födém feső, és a metámasztásná a födém asó síja özötti útvna mentén nymóerő épüne i, amey ey nymóerőt fevevő ívet hz étre a födémben, amey a menöveedett eenáó-épesséet eredményezi, amint a. ábra mutatja. Ez az ív aznban instabiá vái, amint a füőees emzduás naysáa mehaadja a födém vastasáána feét, az eenáó-épessé yrs csöenését eredményezve. A födémben ezután a naybb emzduásná már csa húzóerő öveteztében aauhat i a membránhatás.

3 . ábra Nymóerő hatására beövetező membrán-hatás Par [7] a. ábra hasnó diaramn iusztráta a beftt tartón ébredő nymóerő hatására beövetező membrán-hatás eredményét. A ezdeti, födémvastasá feéné isebb emzduásná tapasztaható csúcs a diaramn a nymóerő hatására beövetező membrán-hatás eredménye. Amir a betn nymóerő öveteztében étrejövő tönremenetee beövetezi, ey hirteen esést tapasztahatun a teherviseő épessében, az emzduás hirteen növeedéséve párhuzamsan. Ezután a teherviseő épessé fzatsan növeszi az emzduás növeedéséve, eészen az acémerevítés töréséi.. ábra embrán-hatás ey síbei peremené beftt födémben []. Födém síbei befás néü A födém viseedése tejesen etérő, amennyiben a födém peremeit nem fju be. A membrán-hatás nem aauhat i a nymóerő öveteztében, és a mefyás utáni viseedést a húzóerő hatására beövetező membrán-hatás határzza me. Az ey irányban átíveő eeme esetében a nay füőees emzduás az eem merövidüését fjá zni. Amennyiben ezt a rövidüést meaadáyzzu, ar húzóerő ébredne a födémben. Az ey irányban átíveő eeme esetében, ezen ényszererő a metámasztásná üsőe épne fe. Aznban a ét irányban átíveő födém esetén, azaz mind a néy é mentén eyszerűen metámaszttt födém esetén nem szüséese a vízszintes rözítése, mive a födém ey hasnó hatást eredményező síbei beső erőrendszert épít i.

4 . ábra Ey irányban metámaszttt szerezeti eem Teintsü a ét irányban metámaszttt födém esetét az 5. ábra szerint. Ez a födém füőees irányban me van támasztva mind a néy ée mentén, aznban nincsen rátzva az emzduása a vízszintes síban. Az X-X-e jeöt sáv a födém özepén hasnó merövidüést mutat, mint az ey irányban metámaszttt eem a. ábra. Aznban az Y-Y-a jeöt sáv a födém metámaszttt ée mentén nem uyanara füőees emzduása rendeezi, íy nem mutat majd jeentős rövidüést. A síbei erő enne mefeeően a födém ezen sávjaina határfeüetein ébredne majd az eyensúy fenntartása érdeében, íy húzóerőt eneráva az yan sávban mint X-X, és nymóerőet az yan sávban, mint Y- Y. ive ez a viseedés mindét irányban mefiyehető, íy az eredmény ey húztt tartmány a födém özepén, ameyet az 5. ábra szüréve jeötün, és ey nymásra iénybe vett yűrű a erüet mentén. 5. ábra Síbei membrán-erő iaauása. Fyási vnaa menti membrán-feszütsée hatása A síbei nymó- és húzóerő iaauása befyásni fja a födémben iaauó fyási vnaa örüi nymatéat, a fyási vna hajítónymaté bíró épessééne csöenéséve a húztt réióban, és növeedéséve a nymtt zónában. A nymatébíró épessére yart ezen hatás meett a húzóerő öveteztében iaauó membrán-hatás révén ey tvábbi teherviseő apacitás is iaau. Jhanssn a fyási vna anaízisén vézett munáját övetően a tejes épüet összemási vézett tesztjeit Ocestn [] véezte e. Eze a teszte rámutatta, hy a födéme áta metartható terheés jóva naybb, mint amera értéet a fyási vna eméete

5 mejósna. Ez jeentős érdeődést eredményezett a membrán-hatás utatási terüetén, és a ráövetező éveben száms utató vizsáta me ezeet a hatásat mind anaitius, mind íséreti útn. A síbei befás néüi födémeen vézett teszte srán tett mefiyeése szerint a fyási vnaa mintázata nay emzduás esetén sem vátzi. Azt is imutattá, hy az aapvető tönremenetei frma a födém rövidebb támaszöze mentén iaauó nayméretű repedése, vaamint az acémerevítés etörése, ahy azt Wd [8] is áíttta. Oyan módszereet, ameye a membrán-hatást is fiyeembe veszi, Wd [8], Kemp [9], Tayr [], Sawczu [], Hayes [] és Baiey és re [,] fejesztette i. Wd az eyszerűen metámaszttt peremme rendeező ör aaú, meszó terheésne aávetett födémere fejesztett i ey medást. Hasnó medást fejesztett i a néyzet aaú födémere Kemp. Kemp módszere ey precíz merev-épéeny medást tartamaztt maában, ameyne srán a teherviseő épesséet a födém merev réióina eyensúyi áaptára tett mefntás aapján határzta me. Ez ehetővé teszi a membrán-erő vaamint a fyási vna örüi nymaté naysáána mehatárzását a födém ehajásána a füvényében. A szerző emeett mejeyzi, hy a yaratban az összemáshz tartzó terheés ar övetezi be, amir az acémerevítés etöri vay a betn a üső réióban összezúzódi, bár mdeje nem próbája pntsan mehatárzni ezt a véső pntt a terheés-ehajás örbén. A Sawczu áta aamaztt meözeítés a rövidebb támaszöz irányában iaauó repedést is tartamazta. Sawczu feismerte, hy a födém merev hármszö aaú eemei síbei nymaténa vanna itéve a membrán-erő fyási vna menti vátzásána hatására. A merev tartmány hajítássa szembeni eenáó-épessééne mebecséséve Sawczu mejósta a födém özépvnaa mentén a hajítási csuó iaauását, vaamint a rövidebb támaszöz mentén iaauó törést. Ezt a törést Tayr és Kemp módszere nem enedte me. Sawczu eneria aapú meözeítése ét üönböző törésépződést vett fiyeembe, ahy a 6. ábra átható. A öveteztetés az vt, hy a ritius tönremenei módt a rövidebb fesztávsá mentén a fyási vnaa metszéspntjaina heyén iaauó törése ztá, amint a 6. ábra (a) mutatja. (a) A fyási vnaa metszéspntjáná iaauó törése (b) A födém özepén iaauó törés 6. ábra Sawczu áta aznsíttt tönremenetei mód Hayes észrevette, hy Sawczu a vizsáata srán fetéteezte a peremen ébredő erő jeenétét, htt a vaósában ezen erő nem ehetne jeen ey befás néüi eyszerűen metámaszttt födémné. Emeett azt is mefiyete, hy a teherviseő épessé növeedése nem nyivánvaó, amennyiben a merev réió nymatéi eyensúyát is fiyeembe vesszü. Hayes tvábbment, és ifejesztett ey medást az rttrópiusan erősített téaap aaú födémere, amey a Sawczu medása iránt érzett ritiáját fejezte i, és jó eyetértésben vt Kemp néyzet aaú födémere ifejesztett mdejéve. Az ejárásban Hayes azt is fetéteezte, hy a rövidebb támaszöz mentén iaauó törése a fyási vnaa metszéspntjában eetezne. Sawczu medásáva összehasnítva a sajátját visznt arra

6 juttt, hy a üönbsée nem vta jeentőse. Hayes azt a fnts öveteztetést is feismerte, hy a membrán-hatás öveteztében iaauó javuás csöen a födém méretarányána vay az acémerevítés rttróp jeeéne növeedéséve. Sawczu azn fetéteezése ameyet Hayes itt átvett hy a tönremenete srán ét törés eetezi a födém rövidebb támaszöze mentén a fyási vnaa metszéspntjáná, eentmnd renete íséret srán tapasztat teszteredményne, többe özött Buidin Research Estabishment áta -ben [] evézett tesztne is. Enné fva Baiey és re [,] módsíttta a Hayes meözeítését, és az eyensúyn aapuó módszerüet a födém özepéné eyeten törésvna iaauására aapztá, amey tönremenetei frma yaran mefiyehető vt a szba és maas hőmérséeten evézett teszte örében is d. 7. ábra (b). A Baiey és re áta hasznát evezetés az. fejezetben erü ismertetésre. A módszert eredetie az iztrópius acémerevítésere dztá i, de ésőbb módsításra erüt anna érdeében, hy tartamazza az rttrópius acémerevítés és az acéerendá ánc-hatásána hatásait is [].. Öszvérfödéme eenáó-épessééne számítása az eyszerű tervezési módszer aapján Ez a fejezet ismerteti részetesen az téaap aaú öszvérfödéme eenáó-épessééne iszámítására aamas eyszerű tervezési módszer ifejesztését. A módszer idzása több évbe tet. Az ejárás a ezdeti frmájában [,] az iztrópius merevítésere csa ey tönremenetei módt vett fiyeembe, mépedi a rövidebb támaszöz mentén az acémerevítés etörését, amint az a 7 ábrán is átható. A ésőbbi tvábbfejesztése [,5] már ey átaánsabb mefamazást adta, amey ehetővé tette az rttrópius merevítése és a födém saraiban a betn nymás hatására beövetező tönremeneteéne fiyeembe véteét is (d. 7. ábra).. Eenáó-épessé számítása A ét irányban metámaszttt szabadn fefevő az éein síbei vízszintes rátzás néüi - födém teherviseő épessée naybb, mint a nrmá fyási vna eméet aapján iszámíttt érté. Az eenáó-épessében beövetező javuás a nay emzduásná húzóerő hatására iaauó membrán-hatás, vaamint a födém üső réióiban a fyási vna mentén feépő nymóerő hatására a fyási vna örüi nymaté menöveedéséne eredménye (d. 8. ábra). A mehatárztt eenáás növeedése mint asó rát szerepe a fyási vna tönremenetee apcsán és azn a fetéteezésen aapu, hy a véső áaptban a fyási vna mintázata a 7. ábra szerint aau, és a tönremenete a födém özepén a rövidebb támaszöz mentén az acémerevítés etöréséne öveteztében jön étre. Eyes eseteben ey másdas tönremenetei mód is iaauhat a betn összezúzódása révén födém saraiban, ah nay síbei nymóerő ébredne, amint az a 7. ábrán átható. Ez a tönremenetei mód részetesen az. fejezetben esz táryava. Az eső tönremenetei mód ar övetezi be, ha a betn nymósziárdsáa maasabb az acémerevítés szaítósziárdsááná, íy ez utóbbi f etörni. A másdi tönremenetei mód ar övetezi be, amir az acéháó szaítósziárdsáa maasabb a betn nymósziárdsááná, íy a födém saraiban anna összezúzódása övetezi be.

7 A 8. ábra ey, a néy ée mentén eyszerűen metámaszttt téaap aaú födémet, vaamint az eyenetesen meszó terheés hatására iaauó, várható asó határt jeentő fyási vna mintázatt mutatja be. A fyási vnaa metszéspntját átaáns fyási vna eméet aapján számítható i, mépedi úy, hy: n értée határzza me, amey az (a) Acémerevítés húzóerő hatására beövetező tönremenetee (b) betn nymás hatására beövetező tönremenetee 7. ábra Vasbetn födém fetéteezett tönremenetei módjai

8 n a², a² ah a födém méretaránya (/) μ a födém rtnáis irányaiban a fyási nymatéi apacitás aránya (mindi isebb, vay eyenő, mint.) A rövidebb fesztávt mindi isebb nymatéi apacitás jeemez az rtnaitási tényezőné (μ) évén mindi isebb, vay eyenő, mint ey. Ezért az n értée a.5-ös maximumt veheti fe ey étező fyási mechanizmus esetén. A fyási vnaa eetezése révén iaauó mechanizmus eenáó-épessée az aábbi eyenet seítsééve adható me: P = a' a' ah a = a Hayes [] mefiyete, hy merev-épéeny viseedést fetéteezve csa merevtestszerű emzduás és efrduásat jöhetne étre. Tvábbi fetéteezése vta, hy a fyási vna menti semees teneye eyenese és a feszütsé-b tartmány ( stress-bc ) téaap aaú, azaz a membrán-erő fyási vnaa menti vátzása ineáris, ahy azt a 9. ábra mutatja. Ezeet a fetéteezéseet és az ebbő származó membrán-erő eszást hasznáta fe Baiey [,5] is.. paraméterre vnatzó ifejezés származtatása Fiyeembe véve az. eemre ható síbei T, T és C erő eyensúyát, a övetező összefüés származtatható: S sin ( C T ) cs és S cs ( C T 8. ábra A húzóerő hatására beövetező membrán-hatás síbei erőeszása a fyási vna mentén a néy széén eyszerűen metámaszttt téaap aaú födémné T )sin

9 Enne öveteztében, T sin ( C T ah ) () a fyási vna mintázatát mehatárzó szö. 9. ábra Síbei feszütsé-eszás az. és. eemre bkt C D (/[+]) ([] + /) /(+) ([] + /) / C T bkt. ábra CD fyási vna menti síbei feszütsé-eszás A. ábra mutatja a CD fyási vna menti feszütsé-eszást. Fiyeembe véve a 9. ábra és a. ábráat, T bkt ( )

10 T bkt bkt C sin ( ) ( ) ( ) ah b, membrán-erő naysáát mehatárzó paramétere, az acémerevítés eysényi széesséére eső eenáó-épessée, n a fyási vna mintázatát mehatárzó paraméter. KT Beheyettesítve a fentieet az () eyenetbe azt apju, hy bkt ( ) ( ) bkt ( ) bkt átrendezve azt apju a paraméterre, hy: na n n a ( ) A ifejezést. () / E C.T / F S (/)sin T (/ - ) / cs T / (/)cs (/)cs - (/ - )/cs. ábra EF törési vna menti síbei feszütsé-eszás. b paraméterre vnatzó ifejezés származtatása Az acémerevítés rövidebb támaszöz mentén beövetező törését fiyeembe véve származtatható ey ifejezés a b paraméterre vnatzóan. A merevítés törése a. ábrán átható EF vna mentén övetezi be, amey a födém tejes vastasáát átérő törést f

11 eredményezni. Az EF vna menti síbei nymatéviseő épessére vnatzó feső özeítést aphatun, ha fetéteezzü, hy a eresztmetszet mentén az összes acémerevítésben a feszütsé a szaítósziárdsá szintjén (fu) van, és a nymó feszütséb tartmány özéppntja pedi E-né taáható a. ábrán Fetéteezzü, hy, f. u f y ah f y a fyáshatár. Az E örüi nymatét fiyeembe véve a. ábra szerint, T cs cs tan C sin T.T S cs 8 ah T T C bkt bkt bkt bkt S cs sin tan ()

12 Beheyettesítve ezeet a () eyenetbe, azt apju, hy: bkt 8. T bkt bkt bkt amey átrendezve, K b n b b n b () A () eyenet átírható úy, hy: K Db Cb Bb Ab 8. Ahnnan: D C B A K b 8. (5) ah 8 n A, ) ( B, 6 n C, n D. A síbei erőet mehatárzó és b paramétere () és (5) eyenete fehasznáásáva számíthatóa i.

13 . embrán erő A födém. és. eeméne teherviseő épessée mehatárzható, amennyiben fiyeembe vesszü a membrán erő hzzájáruását a fyási vna menti eenáó-épesséhez és hajítónymaté bíró épessé növeedéséhez, üön-üön, amint a övetezőeben átni fju. Eze a hatás ey javuási tényező seítsééve fejezhetőe i, ameyet a fyási vna eenáásána asó határára szüsées aamaznun. Kezdetben a síbei S nyíróerő (d. 9. ábra vay bármey más fyási vna menti füőees nyíróerő hatása e vt hanyava, amey az. és. eemre ét, nem eyenő terheés iszámításáhz vezetett. Ezután ey átaérté erüt iszámításra, fiyeembe véve a nyíróerő hatását is.... embrán-erő hzzájáruása a teherviseő épesséhez.... a). Eem A membrán erőbő származó, metámasztás örüi nymaté a. ábrána mefeeően úy adható me, hy:. ábra embrán-erő áta eredményezett nymaté számítása m m bkt ( ) w bkt w ( ) bkt w ( ) ah a membrán-erőbő származó, a metámasztás örüi nymaté az. eemre vnatzóan. A ifejezés eyszerűsíthető: n( ) n bw ( n) ( ) m KT. A fenti épet határzza me a membrán-erő hzzájáruását a teherviseő épesséhez, ameyet hzzá e adni a javíttt hajítási apacitáshz azn terüeteen, ah a födém nymó iénybevétene van itéve. Az eyszerűsé edvéért a membrán-erő és a javíttt hajítási viseedés hzzájáruása a nrmá fyási vna terheés aapján erü iszámításra. Ez ehetővé teszi, hy ey javuási tényezőt számítsun i üön-üön mind a membrán-erőre, mind a javíttt hajítási nymatéra vnatzóan. Eze a javuási tényező véü összeadhatóa a membrán hatás eredményeént beövetező tejes javuás mehatárzásáhz. Amennyiben nem ébredne axiáis erő, ar -t esztva nymatébíró épessééve) ehetővé vái húzóerő öveteztében iaauó membráneffetus hatását a fyási vna eenáásána javuásaént ifejezni (d.. ábra) m -e (a födém

14 . ábra Javuási tényező a membrán-erő öveteztében értée meapható a. ábra fiyeembevéteéve. ( h) z C d h h KT ( h) z C d h h T. ábra Nymatébíró épessé számítása A μ és hajítónymatéat a födém eysényi széesséére vnatztatva mindeyi rtnáis irányra meadhatju: d KT d T

15 ah, a ét rtnáis irányban taáható hajító feszütsé-b tartmányt mehatárzó ét paraméter (d.. ábra d, d az acémerevítés eyüttdzó széessée mindét irányban. A javuási tényező ( e m ) meadható úy, mint: ) ( n n n d w b e m m (6)... b). Eem A metámasztás örüi, membrán-erőbő származó nymaté meadható, mint: m 6 bw KT ah m a membrán-erőbő származó, a metámasztás örüi nymaté a. eemre vnatzóan. A húzóerő öveteztében iaauó membrán-effetus hatása úy fejezhető i, mint a fyási vna eenáásána javuása, azaz a membrán-hatás öveteztében a támasz örü ébredő m nymaténa a nitudináis irányban értemezett nymatéi eenáássa vett hányadsa fetéve hy axiáis erő nincsene jeen, - ameyne eredményeéppen, m m 6 d w bk e (7) A membrán-erő fyási vna mentén hajítási eenáásra yart hatása axiáis erő jeenéte néü - a fyási fetéte fiyeembe véteéve értéehető i, amint az meadta Wd [8]. A rövidebb támaszöz esetén az axiáis erő jeenétében a hajítónymaté meadható úy, mint: KT N KT N N (8a) ah és Hasnóan a naybb támaszözre, T N T N N (8b) ah és

16 ... embrán-erő hatása a hajítási eenáásra... a). Eem A membrán-erő hajítási eenáásra yart hatását az eyes fyási vnaara üönüön e fiyeembe vennün. A BC fyási vna esetén a membrán-erő naysáa áandó, és meeyezi bk ifejezésse, azaz íy: N BC b b Az AB fyási vnara AB (5. ábra) T bkt (+) C bkt A B x bkt T 5. ábra Az. eemre ható erő, CD fyási vna A fyási vna mentén B-tő x távsára mérve a membrán erő: N N x x x bkt K bkt x bkt Beheyettesítve ezt a (8a) eyenetbe az AB és CD fyási vnaara azt apju, hy: x x dx dx b b Ameyne eredményeéppen: b b dx A hajítási eenáás javuása a membrán-erő hatására úy adható me az. eemen, mint: b b e b n n b b (9)... b). Eem A. eem esetében a 6. ábra aapján B-tő y távsában a membrán-erő úy fejezhető i, mint:

17 N y bkt y bkt bkt (+) C bkt A y B bkt 6. ábra A. Eemre ható erő Átrendezve y N y bkt Beheyettesítve a (8b) eyenetbe azt apju, hy: y y dy bk b K dy Ameyne eredményeéppen, b b dx ( ) ( ) amey az aábbi épet szerint adja me a membrán-erő hajítási eenáásra yart hatásána eredményeéppen a javuási tényezőt, abk b K e b ( ) ( ) A (6), (7), (9) és () eyenete adjá me a membrán-erőne a födém hajítási eenáására yart hatását, meyne eredményeéppen a teherviseő épessé javu. Követezéséppen a mbinát javuási tényező mindét eemre e e m e b e e m e b int ahy rábban is emítésre erüt, az értée az. és. eem eyensúya aapján számíttt értéei nem fna meeyezni; Hayes szerint az etérés ai a füőees vay síbei nyíróerő jeenétéve mayarázható, és a tejes javuási tényező pedi e és e ()

18 e e e e a.5. Betn nymóerő öveteztében beövetező tönremenetee Az... fejezetben meadtt javuási tényező az acémerevítés húzó iénybevéte hatására beövetező tönremeneteéne fetéteezése aapján ett származtatva. Aznban a betn a födém sarainá jeentező, nymó iénybevéte hatására beövetező tönremeneteét szintén fiyeembe e venni ehetsées tönremenetei módént, amey eyes eseteben me is eőzi az acémerevítés tönremeneteét. Ezt a b paraméter értééne rátzásáva érté e, mey a síbei feszütsée naysáát mutatja me. A 9. ábra aapján a maximáis síbei nymóerő a födém sarainá bkt -ént adhatóa me. A hajítás öveteztében ébredő nymóerőet szintén fiyeembe e venni. Azza a fetéteezésse éve, hy a maximáis feszütsé-b tartmány vastasáa.5d-re rátzódi, és bevezetve ey átas eyüttdzó széesséet a merevítésre mindét rtnáis irányban, azt apju, hy: KT T bkt.85f c d.5 d ah a betn henersziárdsáa. edva az eyenetet a b nstansra, azt apju, hy: f c b KT.85f c d d.5 K T A b nstans ezután az (5) és () eyenete minimumaént á eő. ÖSSZEFOGAÁS, Ey eyszerű tervezési módszert mutattun be a mpzit szerezete membrán hatása számítására tűz esetén. evizsátu, hy a fyási vnaa menti membrán-feszütsée miyen hatássa bírna. A számítás azt mutatjá, hy a membrán-erő hzzájáruna a teherviseő épesséhez. KÖSZÖNETNYIVÁNÍTÁS Ez a prjet az Európai Bizttsá Szén-és Acéipari Kutatási Aapja támatásáva vaósut me. A iadvány csa a szerző nézeteit türözi, és az Európai Bizttsá nem tehető feeőssé semmiyen bennü taáható infrmáció fehasznáásáért. Az anya összeáításában sat seített Daróczy ászó eyetemi Sc. haató, amiért ezútn is öszönetet mndun nei. A utatás az Európai Unió és ayarrszá támatásáva, az Európai Szciáis Aap társfinanszírzásáva a TÁOP...A/--- - aznsító számú Nemzeti Kiváósá Prram Hazai haatói, ietve utatói szeméyi támatást biztsító rendszer idzása és műödtetése nverencia prram című iemet prjet eretei özött vaósut me. A utató muna részben a isci Eyetem stratéiai utatási terüetén műödő Innvációs Gépészeti Tervezés és Technóiá Kiváósái Közpnt eretében vaósut me, vaamint az OTKA T 986 prjet támatásáva. IRODAOJEGYZÉK ()

19 [] Jhansen, K.W., The Utimate strenth f Reinfrced Cncrete Sabs., Internatina Assciatin fr Bride and Structura Enineerin, Fina Reprt, Third Cnress, iee, September 98. [] Ocestn A.J. ad tests n a -strey reinfrced cncrete buidin in Jhannesbur. Struct En 955; (): -. [] Baiey C.G. and re D.B., The structura behaviur f stee frames with cmpsite fr sabs subjected t fire: Part : Thery [] Baiey C.G. and re D.B., The structura behaviur f stee frames with cmpsite fr sabs subjected t fire: Part : Desin [5] EN 99--, Eurcde, Desin f cncrete structures. Part.: Genera rues. Structura fire desin, CEN [6] EN 99--, Eurcde, Desin f cmpsite stee and cncrete structures. Part.: Genera rues. Structura fire desin, CEN [7] Par, R, Utimate strenth f rectanuar cncrete sabs under shrt term unifrm adin with edes restrained aainst atera mvement. Prceedins, Institutin f Civi Enineers, 8, pp [8] Wd R. H. Pastic and eastic desin f sabs and pates, with particuar reference t reinfrced cncrete fr sabs, Thames and Husdn, ndn. 96. [9] Kemp. K.O. Yied f a square reinfrced cncrete sab n simpe supprts awin fr membrane frces. The structura Enineer V. 5, N.7 Juy 967 pp. 5-. [] Tayr R. A nte n a pssibe basis fr a new methd f utimate ad desin f reinfrced cncrete sabs. aazine f cncrete research, V. 7 N. 5 Dec 965. pp [] Sawczu A. and Winnii. Pastic behaviur f simpy supprted reinfrced cncrete pated are mderatey are defectins. Int J. Sids Structures V 965. pp [] Hayes B. Awin fr membrane actin in the pastic anaysis f rectanuar reinfrced cncrete sabs aazine f cncrete research V. N. 8 Dec 968. pp. 5-. [] Baiey C. G., White D.S. and re D.B. The tensie membrane actin f unrestrained cmpsite sab under fire cnditins, Enineerin Structures, V., N, pp [] Baiey C. G. & Th, W.S. Behaviur f cncrete fr sabs at ambient and eevated temperature, Fire Safety Jurna,, 5-6, 7. [5] Baiey, C.G., Efficient arranement f Reinfrcement fr membrane behaviur f cmpsite sabs in fire cnditins, Jurna f Cnstructina Stee Research, 59,, pp Jármai Káry, Vassart Oivier, Zha Bin isci Eyetem, 55 isc Eyetemvárs, Arceritta uxembur, CTIC Fire and Testin Divisin, Franciarszá

Függvények közelítése hatványsorral (Taylor-sor) Ha az y(x) függvény Taylor-sorának csupán az elsı két tagját tartjuk meg, akkor az

Függvények közelítése hatványsorral (Taylor-sor) Ha az y(x) függvény Taylor-sorának csupán az elsı két tagját tartjuk meg, akkor az Füvénye özeítése htványsorr (Tyor-sor z heyen többször deriváhtó y( füvényt z pont örnyezetében jó özeíthetjü z dy( d y( d y( y( y( ( ( (! d! d! d véteen htványsorr. derivát értéét z heyen e számítni.

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

=... =...e exponenciális alakú a felírása. komplex számok nagyságai és x tengellyel bezárt szögei. Feladat: z1z 2

=... =...e exponenciális alakú a felírása. komplex számok nagyságai és x tengellyel bezárt szögei. Feladat: z1z 2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MECHANIKA - REZGÉSTAN ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Eméet édése és váaso eyetem aapépésben (BS épésben) éstvevı ménöhaató sámáa (0) Matemata aapo A eméet édése öött seepehetne

Részletesebben

(4) Adja meg a kontinuum definícióját! Olyan szilárd test, amelynek tömegeloszlása és mechanikai viselkedése folytonos függvényekkel leírható.

(4) Adja meg a kontinuum definícióját! Olyan szilárd test, amelynek tömegeloszlása és mechanikai viselkedése folytonos függvényekkel leírható. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MECHANIKA - REZGÉSTAN ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Eméet édése és váaszo eyetem aapépzésben (BS épzésben) észtvevő ménöhaató számáa () Adja me az anya pont defníóját! defníó:

Részletesebben

Mágnesesség, elektrodinamika

Mágnesesség, elektrodinamika Mánesessé, eektrodinamika Máneses aapjeenséek: Eyes vasércek, pédáu manetit (Fe 3 O 4 ) képesek apró vasdarabokat maukhoz vonzani. máneses test és a vasdarab között mindi vonzó a köcsönhatás. z iyen máneseket

Részletesebben

5 tengelyű robot kinematikai és dinamikai vizsgálata

5 tengelyű robot kinematikai és dinamikai vizsgálata Kovács E., Füvesi V.: tengeyű robot inematiai és dinamiai vizsgáata, Dotoranduszo Fóruma 7, Gépészmérnöi és Informatiai Kar szecióiadványa, Misoc, Misoci Egyetem, 7, pp.. tengeyű robot inematiai és dinamiai

Részletesebben

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért Az ALBAFAL Az ALBAFAL oyan beső tereben hasznáatos négy odaán csaphornyos iesztée eátott gipsz faazó eem, mey ideáis váasztás önhordó

Részletesebben

43. sz. laboratóriumi gyakorlat. A villamos fogyasztás mérése

43. sz. laboratóriumi gyakorlat. A villamos fogyasztás mérése 43. sz. aboratóriumi gyaorat A viamos fogyasztás mérése. Eméeti aapo A viamos energiagazdáodás eengedheteten fetétee az energia fogyasztásána, fehasznáásána mérése és ehhez a mérési eszözö, módszere heyes

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás tűz alatti eljárás A módszer célja 2 3 Az előadás tartalma Öszvérfödém szerkezetek tűz esetén egyszerű módszere 20 C Födém modell Tönkremeneteli módok Öszvérfödémek egyszerű eljárása magas Kiterjesztés

Részletesebben

A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ

A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ 4 Nyuami indukció Faraday-fée indukció törvény, interáis és differenciáis aak Szoenoid tekercs önindukciós eyütthatója Máneses mező eneriája és eneriasűrűsée Huroktörvény átaánosítása eyeten hurok esetében

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Csőhidraulika. Szivattyúk k I.

Csőhidraulika. Szivattyúk k I. sőere ereéek ső iattyú sőirauika iattyú tíusok: : centrifuá, csia, aut íócs cső oásioai sioai, kaitáci ció üzei jeezők: anoetrikus eeőaass aassá,, tejesítéié és -feéte jeeörb rbék, cső és s iattyú örbe,

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

Felszíni vízminőségi modell felállítása az Ipoly folyóra JELENTÉS. (Minőségi teljesítés) Megrendelő: Nemzeti Környezetügyi Intézet

Felszíni vízminőségi modell felállítása az Ipoly folyóra JELENTÉS. (Minőségi teljesítés) Megrendelő: Nemzeti Környezetügyi Intézet Az EU Víz Keretiránevének végrehajtása érdekében szükséges intézkedések összehangása az vízgűjtőjén című, HUSK/0/2../053 számú rjekt aábbi rjekteemének evégzéséhez Feszíni vízminőségi mde feáítása az fóra

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

Hálózati támadások és férgek elleni védekezési mechanizmusok

Hálózati támadások és férgek elleni védekezési mechanizmusok Háózati támadáso és férge eeni védeezési mehanizmuso Korn András oevees mérnö-informatius PhD-érteezéséne összefogaója Témavezető: Dr. Fehér Gábor PhD Nagysebességű Háózato Laboratóriuma Távözési és Médiainformatiai

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

1. Az ezekhez tartozó. egyenlet megoldásai: k 360. forgásszögek a. Két különböz egységvektor van, amelyek els koordinátája

1. Az ezekhez tartozó. egyenlet megoldásai: k 360. forgásszögek a. Két különböz egységvektor van, amelyek els koordinátája 8. modu: EGYSERBB TRIGONOMETRIKUS EGYENLETEK, EGYENLTLENSÉGEK 5 III. Trigonometrius egyenete Azoat az egyeneteet és egyentenségeet, ameyeben az ismereten vaamiyen szögfüggvénye szerepe, trigonometrius

Részletesebben

5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK

5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK Dr. Vad János: Ipari égehnika BMEGEÁTMOD3 1 5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK 5.1. Konsrkió 5.1. ábra. Az Áramásan Tanszék áa kiejesze nagy veőávoságú axiáveniáor prooípsa emezapáos járókerékke és ompa

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből 1. Feadatok rugamas és rugamatan ütközések tárgykörébő Impuzustéte, impuzusmegmaradás törvénye 1.1. Feadat: Egy m = 4 kg tömegű kaapács v 0 = 6 m/s sebességge érkezik a szög fejéhez és t = 0,002 s aatt

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

A csomagolóipar feladata az 1169/2011/EU rendelet tükrében"

A csomagolóipar feladata az 1169/2011/EU rendelet tükrében A csomaolóipar feladata az 1169/2011/EU rendelet tükrében" Szeedyné Fricz Ánes főosztályvezető-helyettes Élelmiszer-feldolozási Főosztály 2014. október 29. 1 Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

&t. számú előterjesztés

&t. számú előterjesztés &t. számú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkrmányzat fenntartásában működő óvdák vezetőinek négyéves beszámójáró

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Atommagok mágneses momentumának mérése

Atommagok mágneses momentumának mérése Atommaok máneses momentumának mérése Tóth Bence fizikus, 3. évfolyam 2006.02.23. csütörtök beadva: 2005.03.16. 1 1. A mérés célja a proton -faktorának mehatározása, majd a fluor és a proton -faktorai arányának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt Fizika X, pótzh (00/ őszi félév) Teszt A sebessé abszolút értékének időszerinti interálja meadja az elmozdulást. H Az átlayorsulás a sebesséváltozás és az eltelt idő hányadosa. I 3 A harmonikus rező mozást

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Mechanikai tulajdonságok 1. Tesztelés. Tankönyv fejezetei: HF: 4. fej.: 1, 2, 4-6, 9, 11,

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Mechanikai tulajdonságok 1. Tesztelés. Tankönyv fejezetei: HF: 4. fej.: 1, 2, 4-6, 9, 11, rugamas B mn 1. A rá ható erő következtében megvátozott aakját a hatás megszűntéve visszanyerő. Vmihez hozzáütődve róa visszapattanó. merev B mn 1. Nem rugamas, nem hajékony . Rugamasságát,

Részletesebben

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa.. Suárszivattyú suárszivattyúk működési elve ey nay eneriájú rimer folyadéksuár és ey kis eneriájú szekunder folyadéksuár imulzusseréje az ún. keverőtérben. rimer és szekunderköze lehet azonos vay eltérő

Részletesebben

SZERKEZETÉPÍTÉS. lgb_se008_3. Széchenyi István Egyetem

SZERKEZETÉPÍTÉS. lgb_se008_3. Széchenyi István Egyetem SZERKEZETÉPÍTÉS gb_se008_3 Szécheni István Egetem Tantárgi öveteméne, ütemterv éév során eészítenő eaato: a) tanumán (váasztott témábó, csoportmuna) b) megépüt aszerezete bemutatása (egéni eaat) c) eészé

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '(J[JÍ". szárnú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Trna Cub 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő és a 2012.

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

BAYES-ANALÍZIS A KOCKÁZATELEMZÉSBEN, DISZKRÉT VALÓSZÍNŰSÉG ELOSZLÁSOK ALKALMAZÁSA 3

BAYES-ANALÍZIS A KOCKÁZATELEMZÉSBEN, DISZKRÉT VALÓSZÍNŰSÉG ELOSZLÁSOK ALKALMAZÁSA 3 Balogh Zsuzsanna Hana László BAYES-ANALÍZIS A KOCKÁZATELEMZÉSBEN, DISZKRÉT VALÓSZÍNŰSÉG ELOSZLÁSOK ALKALMAZÁSA 3 Ebben a dolgozatban a Bayes-féle módszer alalmazási lehetőségét mutatju be a ocázatelemzés

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projet eretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszéén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Page 1 of 21 Átaános beáítások Nyissa meg az Opciók menü Átaános beáítások... menüpontját. Itt megvátoztathatja a Sprint-Layout összes beáítását. Aap beáítások Mértékegység Itt beáíthatja a Sprint-Layout

Részletesebben

Kinematika 2016. február 12.

Kinematika 2016. február 12. Kinematika 2016. február 12. Kinematika feladatokat oldunk me, szamárháromszö helyett füvényvizsálattal. A szamárháromszöel az a baj, hoy a feladat meértése helyett valami szabály formális használatára

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

Költséghatékonyság, ahogy ennek lennie kell.

Költséghatékonyság, ahogy ennek lennie kell. A PROFI srzat még többet kíná: EcTech az aacsnyabb fgyasztásért és nagybb tejesítményért tvábbi 8 LE a Pwer Pus-sza a vátómű knfigurációs ehetősége A STEYR SK3 kabin eérhető aacsny kiviteben is a jbb kiátás,

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv SMART Ntebk 10.8 Mac OS X perációs rendszer Felhasználói kézikönyv Hihetetlenül eyszerű Védjeyel kapcslats fiyelmeztetés A SMART Ntebk szftver, SMART Respnse, SMART Bard, SMART dkumentumkamera, SMART Exchane,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszogátatás teesítésére nem akamas, csak táékoztatóu szogá! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszogátatás a statisztikáró szóó 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE DESZTILLÁCIÓ 63 7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE A desztiáció foyadékeegyek akotórészeinek eváasztása az eegy részeges egőzöögtetéséve és az eküönített (átaában

Részletesebben

A gyors Fourier-transzformáció (FFT)

A gyors Fourier-transzformáció (FFT) A gyors Fourier-transzformáció (FFT) Egy analóg jel spetrumát az esete döntő többségében számítástechniai eszözöel határozzu meg. A jelet mintavételezzü és elvégezzü a mintasorozat diszrét Fouriertranszformációját.

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

Digitál-analóg átalakítók (D/A konverterek)

Digitál-analóg átalakítók (D/A konverterek) 1.Laboratóriumi gyaorlat Digitál-analóg átalaító (D/A onvertere) 1. A gyaorlat célja Digitál-analóg onvertere szerezeti felépítése, műödése, egy négy bites DAC araterisztiájána felrajzolása, valamint az

Részletesebben

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok Az eoaás során megismerjük: B ANYAGTUDOÁNY É TCHNOLÓGIA TANZÉK Anyagszerkezettan és anyagvizsgáat 3/4 echanikai tuajonságok és vizsgáatuk Dr. Kráics György kraics@eik.bme.hu az aaveto anyagi tuajonságok

Részletesebben

A feladatok megoldása

A feladatok megoldása A feladato megoldása A hivatozáso C jelölései a i egyenleteire utalna.. feladat A beérezési léps felszíne fölött M magasságban indul a mozgás, esési ideje t = M/g. Ezalatt a labda vízszintesen ut utat,

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI Dr. Pásztor Endre SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI A probléma felvetése, bevezetése. Az ideális termius hatáso (η tid ) folytonosan növeszi a ompresszor

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

Matematika a fizikában

Matematika a fizikában DIMENZIÓK 53 Matematikai Közlemények III kötet, 015 doi:10031/dim01508 Matematika a fizikában Nay Zsolt Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kolléium nayzs@emknymehu ÖSSZEFOGLALÓ A cikkben

Részletesebben