Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban"

Átírás

1 Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az isklánkban A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarrszágn is kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztsítására irányul. Meg kell alapznunk tanítványaink személyiségében és közösségeiben a jövő nemzedék környezeti erkölcsét, frmálnunk kell a mai gyerekek alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, meg kell szilárdítanunk személyes és közös felelősségtudatukat. Cselekedni megtanulni csak közös cselekvések által, a helyes döntések meghzatalát megtanulni csak igazi döntési helyzetekben lehet. A környezeti értékek felismeréséhez, megbecsüléséhez vezető utat az azkkal való személyes élményű találkzás, illetve a létrehzásukban való tevékeny közreműködés mutatja meg. Kifejezett célunk pzitív és meghatárzó érzelmi kapcslatt kialakítani a környezetünk szépségeivel, értékeivel, skféleségével, harmóniájával. A minket körülvevő világ megismerésének módszereit elsajátítani, eszközeit, eljárásait használni, alkalmazni azk kipróbálásának, gyakrlásának mellőzésével aligha lehet. Ezért fntsnak tartjuk, hgy a tanári közlést, ismeretnyújtást egészítse ki a tanulók önálló vagy csprts megismerő tevékenysége: adatgyűjtés és feldlgzás, infrmációfrrásk értékelése, megfigyelések, vizsgálatk, méréses gyakrlatk, tanulói kísérletek. Meg kell értetnünk tanulóinkkal, hgy az ember a természet része, csak akkr van esélye a bldgulásra, ha együttműködik a környezetével és nem uralkdni akar felette. Ez pedig a természet törvényeinek megértését, az élet minden frmájának elismerését feltételezi. Fel kell fedeztetnünk, hgy bilógiai skféleség nélkül nincs emberi létezés sem. Alapvető annak beláttatása, hgy az ember történelme srán nemcsak szembefrdult környezetével, hanem száms esetben tudtt azzal harmóniában is élni. Pedagógiai prgramunk sarkalats pntja, hgy tanulóink tevékenységük srán a következőket sajátítsák el: Tudják az egyszeri és rendszeres észlelés, megfigyelés vizsgálatát, egyszerű mérések és kísérletek önálló elvégzését és eredményeik értelmezését. Tudják köznapi ismereteiket tudmánys szemléletűvé bővíteni és rendszerezni Tudják a szöveges és képi infrmációkat értelmezni, rendszerezni, egyszerű következtetéseket megfgalmazni. Tudják knkrét egyedi és általáns képzetek, fgalmak kialakítását knkrét jelenségek, flyamatk megértését, az egyszerű jelenségek kszerű magyarázatát. Célunk a környezettudats magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, a természet, az épített és társadalmi környezet. az embert tisztelő szkásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapzása. Gndt frdítunk arra, hgy diákjaink a mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bnylultabb természeti, társadalmi, gazdasági és plitikai knfliktuskat kezelni, megldani. Megpróbáljuk megalapzni tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, frmáljuk alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait. Ezért a pedagógiában arra törekszünk, hgy a környezetért

2 felelős, aktív kiscsprtkat és tágabb közösségeket alakítsunk ki, előtérbe emelve azkat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel. Ennek megvalósítása érdekében, új tanítási és tanulási stratégiát dlgzunk ki, amely figyelembe veszi az egyéni különbségeket, esélyt teremt minden gyermek számára a környezeti kultúra és az ezzel összefüggő kmpetenciák elsajátításában. A környezeti nevelési prgramunk kiterjed az emberi együttélés, az embertermészet kapcslat bemutatására és frmálására, egyben elősegíti a környezeti- és egészségtudatsság erősödését. Fntsnak tartjuk a tantárgyak közötti integrációt, a különböző tantárgyak ismeretanyagát összekapcsló, harmnizáló pedagógiai törekvést. Isklánkban a helyi pedagógiai prgramunk egyik meghatárzó elemévé vált a környezeti nevelés. Kiemelt feladatként kezeljük a tanórán kívüli környezeti nevelés fntsságát. Száms lehetőség van, mindenek előtt az isklai szabadidős helyzetekben, a tanulók művészeti, sprt, játék és közéleti tevékenységeinek srán. A napközis fglalkzásk alkalmával a tanulók életviteli kultúrájának, szkásaik alakításának közvetlen nevelési lehetőségei tárulnak fel. Ezeken a fglakzáskn törekszünk a környezetfeltáró, megőrző prgramkat és ezzel kapcslats játékkat, manuális tevékenységeket szervezni. A játszóudvarn tanulóink összegyűjtik a száraz falevelet és a virágágyásk gndzásában, öntözésében is részt vesznek. Az isklai tehetséggndzás terén is teret kap a környezeti nevelés: legfgéknyabb tanulóink számára versenyeket, vetélkedőket rendezünk, amelyekre egyénileg vagy csprtsan készülnek. Ebben segítségünkre van az isklánkban fnts szerepet játszó Diák Önkrmányzat (későbbiekben: DÖK). A versenyeket ők hirdetik meg, és a levezetésében is számíthatunk rájuk. Helyi közösségi akcióink a környezetvédelem jeles napjainak családias megünneplése. Kerületi rendezvény a Fuss egy fáért mzgalm. Hatalmas megmzdulás: futás, kerékpárzás, közös trna. Itt van a kerület apraja-nagyja, visk, általáns és középisklásk. Nagymama, nagypapa, unka, nagytestvér. Isklán kívüli prgramk szervezésekr is fnts szempntnak tartjuk a környezeti nevelést: tanulmányi kirándulásk szervezését, tervezését. Alsóskkal közelebbi közművelődési intézményeket, múzeumkat, növény- és állatkertet, vadasparkkat, környezetvédelmi ktatóközpntkat tervezünk meglátgatni. Felsősökkel már a távlabbi magyarrszági nevezetességeket, Nemzeti Parkkat szeretnénk bejárni. Szakkörök: külön környezetvédelmi szakkör isklánkban nincsen, de az egyes környezeti kérdésköröket integráljuk különböző tantárgyi szakkörökhöz. Terepgyakrlat 5-6. sztályban egy tanórányi időtartamú, 7-8. sztályban már tömbösítjük: bilógia-földrajz-technika-rajz. Isklánkban a környezeti nevelés helye a helyi tantervünkben: Az sztályfőnöki órák témái között az ember és környezete kapcslata. Egészségtan tantervi mdul környezeti szemléletű megvalósítása. Hn- és népismeret tantervi mdul környezeti szemléletű megvalósítása.

3 A hagymánys tanórai fglalkzásktól eltérő, környezethez illeszkedő tanulásszervezési módk kialakítása: múzeumi, állatkerti órák. Olyan módszerek, amelyek segítik a tanulók együttműködő tanulását, amelyek tevékeny és örömteli megismerést kínálnak: madárbarát kert, bi-, gyógynövényés zöldségeskert kialakítása, fásítás. Nevelői tevékenységünk srán szakítani szeretnénk a passzív befgadás, a knvergens gndlkdás egyeduralma, a beszűkítés, az unifrmizálás rssz gyakrlatával. Az értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékátadására vállalkzunk, a tanulók teljes személyiségét akarjuk fejleszteni. Arra törekszünk, hgy a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő példáit és a szükségszerűségeit ismerjék föl. Olyan lehetőségeket biztsítunk, hgy a tananyag legyen természetes valóságban tanulmányzható és élményt nyújtsn. Biztsítjuk a differenciálás lehetőségeit a képességek fejlesztésének flyamatában. Rendszerszemléletű gndlkdás kialakítását célzzuk meg. A tevékenység szervezése és krdinálása srán biztsítjuk: A tanulói kíváncsiság megőrzését. Az aktivitás fenntartását és megerősítését. Az általáns és különleges adttságk felismerését, fejlesztését. A tanuló jgát véleményének megfgalmazására, a tévedésre, elgndlásainak módsítására, új utak keresésére. Az igények kialakulását a gndlatmenetek elemzésére, a prblémamegldás flyamatának tudats tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények számbavételére is. Isklánkban a tantárgyi munkaközösségek összehanglják a tantárgyak adta környezeti nevelés tartalmát. Ez a munka az egyes évflyamkn az összetartzó tantárgyi tartalmak kijelölését, a módszerek elrendezését, az értékelési eljárásk meghatárzását jelenti. Ezáltal hatéknyabbá és intenzívebbé válik a tanítás tanulási flyamat, a tanulók környezetképe egységesebb lesz. A természettudmánys tárgyakat és a humán tárgyak tartalmait is összekapcsljuk. PROGRAMTERVEZET Növénytermesztés az isklaudvarn: Veteményeskert létesítése, áplása, földművelés. Bikertészet (környezetvédelem: vegyszereket nem használunk. Megpróbáljuk a kártévők természetes ellenségeit elszaprítani. Rvarcsapdákat alkalmazni.) Gyógynövény termesztés. Madárbarát kert kialakítása.

4 Itt máris alkalmazzuk a tantárgyi kncentrációt: technika órán madárdúk készítése, kerítés készítése, kihelyezése. Szélrózsa, szélkakas készítése. Fásítás az iskla udvarán: az első sztálysk az ősz flyamán egy fát ültetnek. Ezt nylc éven keresztül gndzzák, áplják. Többször le is fényképezik, ezeket a ftókat tablóba rendezik, így nymn követhetik fejlődését. Párhuzamt vnhatunk tanulóink fejlődésével. Szelektív hulladékgyűjtés: tanórákn többször is szóba kerül. Szmszéds isklában tőlünk nem messze az udvarn, a különböző hulladékknak megfelelően knténerek találhatók csak a laksság számára. Ide sétákat is szervezünk, felhívja erre tanulóink figyelmét. Otthnról is vihetik ide a szemetet. Isklánkban elemgyűjtő található. Földünkért Világnap, Föld Napja alkalmából papír és veszélyes hulladékgyűjtést szervezünk. Szakkörök: Kémia szakkör: Földrajz szakkör: Ftó szakkör: Film klub: Zöld stúdió: Iskla rádió: Vízkémiai mérések. Csapvíz és élővíz kémhatásának mérése. Csmaglási eljárásk vizsgálata, csmaglóanyagk számbavétele: környezetbarát-e? Mit eszünk? A címkén megnézzük mi a termék összetétele, megpróbáljuk megfejteni mit tartalmaz. Van benne tartósítószer? Időjárási megfigyelések: terepgyakrlat. Csapadékmérés, talaj vizsgálat, talaj ph mérése. Szélirány megfigyelés, szélirány mérése. Ftózás a lakóhelyünkön. Legtisztább, virágsabb utca, legelhanyagltabb, piszks, gazs utca. A ftókból időszaks kiállítást rendezünk isklánkban. Ftó pályázatt hirdetünk: Nem bántja a szemét? A videó kamerával rögzített felvételeket megismertetjük a többi tanulóval. A látttakról vitadélutánt rendezünk. Önkéntesek, akik a környezetvédelmi prblémákkal fglalkznak. Tudósítanak, felhívásaikkal expedícióra hívják a jeles napkn a tanulókat. A kerületben működő üzemeket, gyárakat feltérképezik, és előkészítik a riprterek munkáját. Riprt készítése: a kerület plgármesterével, környezetvédelmi feladatkról, mit tehetnek az isklák, mit vár az önkrmányzat a tanulóktól? Riprt készítése a kerületben működő üzemek, gyárak vezetőivel környezetvédelmi feladataikról. A riprtk rövidített közlése.

5 Iskla újság: Ami az iskla rádióból kimaradt, hsszabb terjedelmű riprtk közlése, természetvédelmi rejtvények, pályázatk, felhívásk közzététele. Az elkészült ftók megjelenítése, az expedíciók eredményének hírül adása. Tömbösített órák keretében az isklánkhz közeli Farkaserdőbe látgatunk. (Természetvédelmi terület.) Tanösvényein feladatkat ldunk meg, megfigyeléseket végzünk. Hüllők, kétéltűek, madarak megfigyelése. Itt található egyedül a hmktövis nevű védett növény, melyre jggal vagyunk büszkék. Ftózás, videófelvétel készítése. Madárhangk rögzítése magnóra. Állatkerti látgatás, Természettudmányi Múzeumi óra, Mezőgazdasági Múzeumi látgatás, ftókiállítás, mzi látgatás: Vándrmadarak tervezése,. A Víz Világnapja alkalmából meghívjuk a vizibusz -t,,látgatást szervezünk a Gellérthegyi Víztárzóba, tanulókat tbrzunk a Szilas-patak környékének megtisztítására. Hnismeret órán az időjáráshz kapcslódva népi hiedelmek, hagymányk, szólásk gyűjtése. Képeslapk, képek gyűjtése magyar várskról, tájakról. Napköziben játéksan tanulunk: memória kártya segítségével rszág ismereti játék Magyarrszágról. Társasjáték, puzzle Magyarrszág tájairól, fntsabb vársairól, nevezetességeiről. Élősark készítése: akvárium, terrárium: ékszerteknőssel, növény sark: szbanövények, kaktuszk, pzsgásk. Tvábbiakban feladatuk ezeknek a gndzása. Témahét: környezetvédelmi keretjáték Baranglás Magyarrszág tájain. A gyerekek felkészülnek egy-egy tájegység élővilágából, gazdasági és kulturális életéből, természeti értékeiből. A Megyeri Nap -n kielőadást, videó filmet, diákat, könyveket mutatnak be társaiknak a választtt területről, játéks feladatkat adnak a többieknek az elhangzttakkal kapcslatban. Miközben a gyerekek végigjárják a különböző helyszíneket, bebaranglják Magyarrszágt. Pályázatt hirdetünk a Dráva-Iply Nemzeti Park megismerésére a Megyeri Verseny keretében. Szintén a DÖK-kel karöltve. Közelsége miatt családi, csprts kiránduláskat tehetnek tanulóink a természetvédelmi területre. Előre meghatárztt feladatuk, hgy ftózzanak, és tablót, gyűjtőmunkát készítsenek. Osztálykirándulásk tervezése, szervezése: alsó tagzatn Budapest és környéke megismerése. Felső tagzatsk: távlabbi Nemzeti Parkk megismerése. Évflyamnként felsztják maguk között az sztályk Magyarrszág területét. Erről számlnak be a témahéten a tanulók.

6 Saját környezetvédelmi prjekt Az ember ősi szerződését a Természettel megszegőn, bűnétől isznydva néz szét megrnttt erdőn és mezőn. /Jékely Zltán/ A tiszta és egészséges környezet alapszükséglet, alapvető emberi jg. Ennek eléréséhez és fenntartásáhz szükséges a környezetvédelem alapelveinek betartása. Oktató, nevelő munkánkban ezeket az alapelveket próbáljuk meg elfgadtatni, elsajátíttatni tanulóinkkal, elméleti és gyakrlati síkn is. Pedagógiai alapgndlatunk, hgyha tanulóink aktívan részt vesznek, és hatással vannak az ktatási helyzetre, akkr lelkesedést és cselekvőkészséget mutatnak a mindennapi életben az isklán kívül is. Elméleti síkn a következőket szeretnénk elfgadtatni tanulóinkkal: A környezeti gndk jelentős része abból ered, hgy az ember történelme srán hitt a termelés flyamats növekedésében, sha nem számlt a természeti kincsek kimerülésével. Ma már tudjuk, hgy a földi készletek végesek. A szennyezett környezet krlátzza a gazdasági fejlődést, és veszélyezteti az emberiséget. A környezeti kársdás megelőzése hatéknyabb, mint maguknak a kárknak a kiküszöbölése. A környezet szennyezőinek kell viselniük a kárk kzta költségeket. A környezet szennyezés nem áll meg az rszágk határainál. Tvább terjed a szennyezés a széljárásnak megfelelően, vagy a vízszennyezés hatása a flyók révén. Ezért a környezetszennyezés kzta kárk elhárításában, vagy inkább azk megelőzésére az rszágknak együtt kell működniük. Magyarrszág a Kárpát-medence közepén fekszik. Szinte minden, a szmszéds rszágban történő környezetszennyezés érint minket. Ezért ennek a megelőzésére fkzttan együtt kell működnünk a szmszéds rszágkkal. A környezet védelme nemcsak az állam feladata, hanem az önkrmányzatk, sőt minden ember részvételét megkívánja. Minden embernek meg kell tennie mindent környezete védelmében. Az emberiség történelme flyamán teremtett magának egy új, mesterséges környezetet, amelyből a természetet megpróbálta száműzni. E civilizációs flyamat napjainkra da juttt, hgy ma a legnagybb gndunk a környezeti válság. Szembe kell néznünk azzal a felismeréssel, hgy létünket önmagunk veszélyeztetjük. Előttünk áll a feladat: újra végig kell gndlnunk a természet és az ember visznyát. Ugyan mit ér a természet- és környezetvédelmi törvény, vagy egy-egy rendelet, ha az államplgárk nem támgatják? Tudmásul kell vennünk, hgy a természeti világról alkttt régi képünk, amelyben az ember visznylag csekély szerepet játsztt, elavult és tarthatatlanná vált. Teljesen hamis az az elképzelés, miszerint az ember élőhelyén és beflyásán túl

7 elterülő végtelenül gazdag természet mindig mindennel el fg látni bennünket. Elvehetünk tőle mindent, amire csak szükségünk van, akármilyen msthán bánjunk is vele. Ám az ember mst lyan gyrs váltztatáskat eszközöl, amelyekhez az élő szervezeteknek ritkán van idejük alkalmazkdni. Újabb és újabb technikáinkkal, újabb és újabb vegyszereinkkel néhány hónap lefrgása alatt már nemcsak egy-egy flyószakaszt vagy az erdő egyes területeit tudjuk teljesen átalakítani, hanem akár egy égész flyamrendszert vagy egy teljes erdőséget. A tvábbiakban a nemzetközi szervezetek összefgására, együttműködésére hívjuk fel tanulóink figyelmét. Hárm iránymutatóul szlgáló alapelv alapján: Nem szabad lyan intenzíven kizsákmánylnunk a természetes állat- és növényállmánykat, hgy képtelenné váljanak a megújulásra, és végső srn eltűnjenek. Nem szabad lyan durván megváltztatnunk a Föld arculatát, hgy megzavarjuk azkat az alapvető flyamatkat a levegő xigéntartalmának alakulását, a tengerek termékenységét-, amelyek az életet fenntartják. Márpedig ez megtörténhet, ha tvábbra is mérgeink szemétlerakó helyéül használjuk az óceánkat. Meg kell őrizzük a Föld állatainak és növényeinek skféleségét. Nincs rá erkölcsi jgunk, hgy mindörökre kiirtsunk élőlényeket, amelyekkel sztznunk kell ezen a Földön. A fentiekben felsrlt szempntkat figyelembe véve, isklánkban a környezetvédelmi ktatást úgy értelmezzük, mint ktatás-nevelés, amely skldalúan fglalkzik az emberiségnek a természethez fűződő összetett és prblematikus visznyával, azaz a környezetkársítás, a környezet kihasználása és a természeti erőfrrásk elsztása, a népesedés növekedése, a növényi és állati fajk kipusztulása kapcsán felmerülő gndkkal, hgy jól tájékztt és cselekvőképes embereket neveljen. Ez azt jelenti, hgy helyi pedagógiai prgramunkban a környezetvédelmi prblémakör a környezetvédelmi ktatás közpnti téma. Szükséges részének tekintjük még: kinek mi a jó a környezetvédelmi prblémák különféle megldásánál. Mi a helyes megldás? Mi egyénileg mit tartunk helyes megldásnak? Ez teljes mértékben attól függ, szerintünk mi a fnts és mi a helyes, azaz milyen az értékítéletünk. Éppen ezért arra is frdítunk időt, hgy az sztálykban vitatkzni lehessen, miként vélekednek egyes tanulóink a különféle megldáskról. Kidlgztuk megpróbáltuk beilleszteni az egyes tantárgyak témájáhz ezeket a kérdéseket: természetismeret, technika, bilógia, kémia, földrajz, történelem tantárgyakhz, illetve sztályfőnöki órákn és külön szakköri fglalkzáskn, melynek tematikáját külön ismertetem. Fntsnak tartjuk az isklai diákönkrmányzat munkaprgramjába is beépíteni a környezetvédelem alapelemeit. A DÖK keretén belül működik isklánkban az Újságíró szakkör. Rendszeresen jelennek meg isklaújságunkban a lakókörnyezetünkkel kapcslats hírek. Fntsnak tartjuk tanulóinkkal megértetni, elfgadtatni, hgy ahl élünk, függőségben vagyunk a kerületi, területi intézményektől és annak közigazgatási rendszerétől. Ahhz, hgy a rendszer önkrmányzati szinten jól működjön, nem elég a fentről jövő törvénykezési és igazgatási irányítás, ugyanlyan fnts, az, hgy az államplgárk a demkrácia eszközeivel hzzájáruljanak ahhz, hgy a rendszer az aktuális és a jövőbeli

8 igényeinek megfelelően fejlődjön. Ezért a szakkör tagjai felfedezőútra indulnak a kerületben, a lakóterületükön, hgy a felvetett prblémákat a saját tapasztalataik alapján vizsgálják meg. Környezetktatásunk fnts részének tartjuk, hgy a tanulóink ismerjék közvetlen környezetüket, alapvetően tudatában legyenek annak, hgy ki és hgyan működteti a lakóterületük szlgáltatásait. A felvetett kérdések - amelyekre a tanulóinktól várunk vizsgálódásaik után választ, természetesen tanári segédlettel -: Felkutatni környezeti intézményeket, amelyek önkrmányzati szinten működnek. Milyen közös ügyet, közös érdekeket képviselnek, s a hatéknyságuk hgyan növelhető; Hl van hulladékgyűjtő sziget; Hl lehet veszélyes hulladékt leadni; Szennyvíztisztítás hl történik; Milyen fűtési rendszerek frdulnak elő a lakóhelyünkön; Hnnan származik a földgáz, a fűtőlaj, az elektrms áram, a melegvíz. Felvenni a kapcslatt a Műszaki Osztállyal, és riprtt készíteni az tt dlgzó szakemberekkel, megismerkedni a munkájukkal. Lakóterületünkről beszerzett régi térképek összehasnlítása a jelenlegi állapttal. Milyen váltzásk következtek be? Mi ezeknek a következménye? A megszerzett infrmációkról az isklaújságban tájékztatják tanulótársaikat. Az isklarádióban szintén beszámlnak az isklai akciókról, hírekről, amelyek a környezeti neveléshez tartznak, természetesen rövidebb terjedelemben. Az isklánkban működő környezetvédelmi szakkör prgramja a következő: Környezetbarát, energia- és anyagtakaréks életmód elsajátítását elősegítő módszerek. A hulladék és újrahasznsítás következetes összekapcslása-a szemléletváltás kulcsa-a mindennapi feladatk megldásában, amely a napi élet kérdéseivel fglalkzik, a család, az önkrmányzatk, az isklák együttműködésével. A jelen döntéshzatalainak jövőbeli következményei Ahgyan már krábban is említettem, diákjainkat cselekvésre szeretnénk ösztönözni, a környezeti prblémák megldására, megelőzésére. Mindez sajáts módszertani feladatk megldását jelenti. Kiindulási pntunk: környezetünk anyagainak vizsgálata: talaj, víz levegő. Következő feladataink: tanulóink közvetlen környezetében- tthn, isklában- termelt hulladék sztályzása. Knkrét fglalkzáskn keresztül megvizsgáljuk a különféle hulladékkategóriákat. Azzal a céllal, hgy megértsük, milyen lehetőség kínálkzik a hulladékmennyiség és az ebből következő gndk csökkentésére. Hulladéktól az újrahasznsításig: Újra papír készítése saját kezűleg. Elbmlik-e a műanyag? Földdel teli ládába különböző anyagú tárgyakat teszünk. Mi történik velük 2 hónap múlva?

9 Üvegek és palackk. Visszaváltható, vagy eldbható? Melyik jbb, miért? Mérgező, veszélyes hulladék. Szárazelemgyűjtők már vannak, de mi lesz a háztartási vegyszeres, tisztítószeres tárlóedények srsa? Gilisztás láda az sztályban. A kmpsztgiliszták munkájának tanulmányzása. Hulladéktól a talajig. Az isklában knyhakertet, veteményeskertet létesítettünk, melyet a tanulóink művelnek, így lehetőségünk van a szerves anyagk lebntásának és a kmpsztálási flyamatnak a megismerésére. Így a diákjaink saját tapasztalatkat szereznek arról, hgy a szerves hulladék haszns nyersanyag, és nem gndt kzó hulladék. Körfrgás a természetben. Eddigi tapasztalataink összegzése. Újrahasznsítás a lakóterületünkön. Hulladékkezelés és a kerületi Önkrmányzatunk. Vizsgálódásra és látgatásra buzdítjuk diákjainkat. Látgatást szervezünk a kerületünkben működő szelektív hulladékgyűjtő udvarra, a szmszéds /XV./ kerületi szemétégető műbe. Az emberek viselkedése a hulladékkal kapcslatban. /A vásárlási szkásk miatt a gazdag rszágkban több hulladék termelődik./ Isklánk tantestülete elkötelezett híve a környezeti nevelés fntsságának. Egyhangúlag valljuk, hgy cselekvőképes ifjúságt kell nevelnünk. Szakítanunk kell a hagymánys szemlélettel, nem elegendő a viselkedés megváltztatása, cselekvőképességre kell nevelnünk az új generációt. Amennyire tudjuk, a mi blygónk az egyetlen hely az egész mérhetetlen, nagy, fekete Világegyetemben, ahl élet van. Egyedül vagyunk az űrben. És az élet tvábbi flyamats létezése a mi kezünkben van. /David Attenbrugh: Az élő blygó/

10 A KÖRNYEZET-TUDATOSSÁGRA NEVELŐ OKTATÁS A MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Érezd! Élvezd! Szeresd! Légy bldg általa! Lehczky Jáns Intézményünk Budapest IV. kerületében található, kertvársi környezetben 400 tanuló jár isklánkba, melynek fő prfilja az infrmatika tagzat. Tanulóink a kerületi és a budapesti versenyeken is előkelő helyezést értek el az elmúlt években. Mindehhez szükség van 3 szaktanteremre. melyekben krszerű gépeken tanulhatnak diákjaink. Ezekben a termekben egyéb tanórákat is tartunk: angl nyelvi órákat, természettudmánys órákat. Évek óta flyamatsan, kiemelkedően fglalkzunk tanulóink környezettudats gndlkdás módjának fejlesztésével. Az átdlgztt és a fenntartó által elfgadtt Helyi Pedagógiai Prgramunkban is közpnti helyet fglal el ez a feladat. Tanórai keretek között és azn kívül is évek óta környezet- és természetvédelmi szemléletfrmálást elősegítő prgramkat szervezünk tanulóinknak ez már hagymánynak tekinthető. Az elkészült tanulmánykat archiváljuk, hgy az iskla életében több szintéren felhasználhatóvá tegyük. A tantárgyi kncentráció és krunk követelményei szerint szeretnénk krszerű eszközökkel segíteni az ktatást. Infrmatika tagzats isklánk nem rendelkezik prjektrral. A pályáztt prjektr lehetővé teszi, hgy a már meglévő, rendszerezett demnstrációs anyagt a tanulók széles csprtja megismerhesse. Rendszeresen ismertetjük a szülőkkel az intézményben flyó munkát, ehhez szeretnénk krszerű eszközöket biztsítani. A 2004/2005. tanévben is szeretnénk ezt flytatni, részben összekapcslva aktuális feladatunkkal: isklánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának 90. évfrdulóját. Ebből az alkalmból az egész tanévet átfgó prgramsrzatt tervezünk a diákkkal, és családjuk bevnásával. Mindenképpen fntsnak tartjuk azt a kutatómunkát, amelyben isklánk múltját tárjuk fel, és ismertetjük meg tanulóinkkal, családjukkal, a környezetükben élő lakskkal kiállítás keretében, valamint évkönyv megjelentetésével. Erősítjük ezzel tanulóinkban a hagymánytiszteletet, a múlt ismeretének fntsságát, az elődök tiszteletét. Aznban a múlt feltárása mellett nagyn fnts a jelenünk és a jövőnk. Ezért ebben a tanévben a hagymányunknak megfelelően a jeles napk kapcsán próbáljuk meg alakítani tanulónk értékrendjét és viselkedésfrmáját. A tanulókat képessé kell tenni arra, hgy a tanórán szerzett ismereteket össze tudják kapcslni az élet valós ügyeivel, hgy önmaguk lássák meg a prblémákat, azk összefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható válaszkat. Ennek srán el kell jutni dáig, hgy a tanulók képesek legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét. Tantestületünk az alábbi módszereket kívánja használni a környezeti nevelés srán: (Kiemelt jelentőségű kell, hgy legyen az élményalapú, tevékenységközpntú, érzékenyítő, interaktív módszerek alkalmazása.)

11 a tanulói aktivitást igénylő módszerek előtérbe helyezése érzelmi minták közvetítése élménygazdag helyzetek megteremtésével viselkedési minták közvetítése, példamutatás önismeret fejlesztése döntési helyzetek biztsítása ismeretek, tapasztalatk közvetítése az egyéni, kiscsprts és nagycsprts, tömeges hatás megfelelő alkalmazása a nevelői tevékenység mellett adekvát módn alkalmazandó a tanulói és együttes tevékenységek kmbinálása akciók irdalmi, képzőművészeti pályázatk, kiállításk terepi frmák A nevelés, ktatás másdik szakaszában, 5 8. évflyamban, a megismerési módszerek tvábbi fejlesztése, a szemléletes képi gndlkdás nymán kialakuló képzetek, ismeretek, elsajátíttt tanulási szkásk fejlesztése a cél. Előtérbe kerül a verbális szint, de differenciált módn jelen van a manipulációs, és a képi szint is. Új elemként jelentkezik a belépő tevékenységfrmák megfgalmazása Ezek jelzések arra vnatkzólag, hgy milyen tanulási szituációkat kell létrehzni a kívánt fejlődés eléréséhez, a különböző képességcsprtk kialakításáhz, krrigálásáhz. Célunk a környezeti nevelés szempntjából kiemelkedő jelentőségű élmény- és, tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív módszerek minél skldalúbb alkalmazása. Játékk érzékelést fejlesztő ráhanglást segítő bizalmerősítő kapcslatteremtést segítő Riprt módszer direkt riprtk ftóriprt Terepgyakrlati módszerek terepgyakrlatk egyszerű megfigyelések célztt megfigyelések, mérések Aktív, kreatív munka természetvédelmi és fenntartási munkák madárvédelmi feladatk szelektív hulladékgyűjtés rend- és tisztasági verseny Közösségépítés csprtszervezés a környezeti nevelés érdekében

12 Művészi kifejezés vizuális művészet a környezeti nevelésben ftóművészet esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén A jeles napkhz kapcslódó prgramsrzat: Február 2. A vizes élőhelyek világnapja Mint minden zöld jeles nap, úgy e világnap megünneplésére is a terepgyakrlat a legjbb módszer, de február eleje sajns nem a legjbb időpnt arra, hgy kimenjünk a szabad természetbe, s tt vizsgáljuk az élővizeket. Nem a hideg miatt, hanem elsősrban azért, mert ilyenkr az élővilág még rejtőzködik, nyugalmban (vagy legalábbis látszólags nyugalmban) van. Életközösség térkép Az életközösség térképet kezdjétek akár ma, a vizes élőhelyek világnapján megrajzlni, de egészen a tanév végéig lehetőleg minden hónapban legalább egyszer menjetek ki ugyanda, s flytassátk a megkezdett rajzt. Válasszátk ki a patak vagy tó partjának akkra szakaszát, vagy a vizenyős rét akkra területét, amelyet egy helyen állva be lehet látni. Készítsetek térképet erről a területről, s arra jelöljétek be kicsi jelekkel hgy milyen növények élnek tt. Minden fajt másképpen jelöljetek, s a jelek sűrűségével érzékeltessétek, hgy milyen gyakri az az élőlény. próbáljátk meg a megfigyelt állatkat is jelölni a készülő térképen. Milyen állatk élnek tt? Mindent jegyezzetek fel, ami csak a vizes élőhellyel, vagy környezetével kapcslats. Figyelmetek terjedjen ki az élettelen természetre és az emberi beavatkzáskra is. A vízi élővilág parányai Ez a vizsgálat elkezdhető akár a vizes élőhelyek világnapján is. A vizsgált vizes élőhely (tó, patak, pcslya vagy vizenyős rét) vizét kicsit keverjétek fel, majd merítsetek belőle egy befőttes üvegbe. A vízmintát rakjátk meleg helyre (pl. napra). Néhány óra múlva szabad szemmel, majd nagyító segítségével figyeljétek, hgy mzg-e benne valami. Még jbb, ha mikrszkóp alá tesztek a vízből egy cseppentővel kevés mintát, s azt vizsgáljátk meg alapsan. Hagyjátk a vizet akár egy hétig is melegen, s utána is figyeljétek meg a benne kifejlődött élővilágt. A vizes élőhelyünk bemutatása az sztályterem falán Ezt a feladatt bármikr el lehet kezdeni. Készítsétek el a vizes élőhelyetek vázlats térképét.

13 Erre ragasszátk fel a megfigyelt növények és állatk képeit. Március 22. A víz világnapja Ennek a napnak méltó megrendezését a diákönkrmányzattal közösen tervezzük. A felső tagzatsk a közeli csónakházba mennek, és itt töltenek el egy délutánt. A csónakház vezetője vállalta, hgy a vízi sprtkkal ismertet meg közelebbről minket, végül evezni viszi el a felsősöket. Az alsó tagzat a közeli Kápsztásmegyeri Vízmű telepre megy, ahl egy kiállítás keretében ismerkednek meg a vízmű történetével, kerületünk vízellátásával. Április 22. A Föld napja Téma hét rendezvénysrzat A tiszta levegő napja Biznys növények, pl. a zuzmó megjelenése is a levegő tisztaságára utal. Minél szennyezettebb a levegő, annál kevesebb a zuzmó. Nézzétek meg az iskla/óvda udvarán, ill. az iskla /óvda előtti fák törzsén a zuzmókat! Legalább 5 öregebb, de egészséges fát vizsgáljatk! Figyeljétek meg, egyfrmák-e ezek a zuzmók! Mennyire brítják be a fákat? Rajzljátk le a talált zuzmófajtákat! (A zuzmók csprtba srlását megadtuk.) A Föld napja Búvárkdás a szabadban. Öltözzetek zöldbe! Menjetek el sétálni, figyeljétek meg az ébredő természetet! Rajzljátk le, amit láttatk! Tudjátk-e, hl vannak településünkön gólyafészkek? Érdeklődjetek, nézzetek utána! Mikr érkeztek idén a gólyáink? Tudjatk meg minél többet ezekről a kedves madarakról! A víz napja Ezen a napn takarékskdjatk a vízzel, zárjátk el a csöpögő csapt, ne igyatk kólát vagy egyéb hasnló üdítőt! Ha tehetitek, látgassátk meg a közeli tavat (flyót)! Nézzetek szét! Mi kz örömöt, bánatt? Látgassatk el ma délután a könyvtárba, órakr kezdődik egy szép, filmvetítéssel egybekötött előadás! A barátk napja Legyetek kedvesek ma mindenkihez! Keressétek fel barátaitkat, sétáljatk, játsszatk, beszélgessetek velük vagy írjatk levelet nekik! Délután Zöldköznapi praktikák címmel gyakrlati fglalkzáskat tartunk. Ha ráértek, látgassatk meg bennünket! Kínálat: saláta- és gyümölcstál készítése, sógyurmázás, kavicsfestés, papírhajtgatás, füzetbrítók újrapapírból, tésztalánc, bőrből kulcstartók, csuhébabák.

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat

INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. sztály Jó gyakrlat megismerése természetismereti, környezeti nevelés témában Készítette: Bsnyákné Váradi Judit Csmáné Büte Edit 1 Tartalm BEVEZETŐ... 4 TANMENET... 13 KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak. Babeş-Blyai Tudmányegyetem Távktatási Közpnt Pszichlógia és Neveléstudmányk Kar Tanító és Óvdapedagógus Szak Tanulásmódszertan (Hatékny tanulási technikák) Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK TÜKRÉBEN

AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK TÜKRÉBEN Szent István Egyetem Állatrvs-tudmányi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI 1.1 Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 1.1.1 Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 8.

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Stratégiai tervezés a közigazgatásban

Stratégiai tervezés a közigazgatásban Stratégiai tervezés a közigazgatásban (Kádár Krisztián) Tartalm I. Bevezetés... 3 II. A stratégiák helye a krmányzás flyamatában... 3 1. A stratégia és stratégiai tervezés fgalma... 3 2. A krmányzás fgalma...

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben