Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban"

Átírás

1 Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az isklánkban A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarrszágn is kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztsítására irányul. Meg kell alapznunk tanítványaink személyiségében és közösségeiben a jövő nemzedék környezeti erkölcsét, frmálnunk kell a mai gyerekek alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, meg kell szilárdítanunk személyes és közös felelősségtudatukat. Cselekedni megtanulni csak közös cselekvések által, a helyes döntések meghzatalát megtanulni csak igazi döntési helyzetekben lehet. A környezeti értékek felismeréséhez, megbecsüléséhez vezető utat az azkkal való személyes élményű találkzás, illetve a létrehzásukban való tevékeny közreműködés mutatja meg. Kifejezett célunk pzitív és meghatárzó érzelmi kapcslatt kialakítani a környezetünk szépségeivel, értékeivel, skféleségével, harmóniájával. A minket körülvevő világ megismerésének módszereit elsajátítani, eszközeit, eljárásait használni, alkalmazni azk kipróbálásának, gyakrlásának mellőzésével aligha lehet. Ezért fntsnak tartjuk, hgy a tanári közlést, ismeretnyújtást egészítse ki a tanulók önálló vagy csprts megismerő tevékenysége: adatgyűjtés és feldlgzás, infrmációfrrásk értékelése, megfigyelések, vizsgálatk, méréses gyakrlatk, tanulói kísérletek. Meg kell értetnünk tanulóinkkal, hgy az ember a természet része, csak akkr van esélye a bldgulásra, ha együttműködik a környezetével és nem uralkdni akar felette. Ez pedig a természet törvényeinek megértését, az élet minden frmájának elismerését feltételezi. Fel kell fedeztetnünk, hgy bilógiai skféleség nélkül nincs emberi létezés sem. Alapvető annak beláttatása, hgy az ember történelme srán nemcsak szembefrdult környezetével, hanem száms esetben tudtt azzal harmóniában is élni. Pedagógiai prgramunk sarkalats pntja, hgy tanulóink tevékenységük srán a következőket sajátítsák el: Tudják az egyszeri és rendszeres észlelés, megfigyelés vizsgálatát, egyszerű mérések és kísérletek önálló elvégzését és eredményeik értelmezését. Tudják köznapi ismereteiket tudmánys szemléletűvé bővíteni és rendszerezni Tudják a szöveges és képi infrmációkat értelmezni, rendszerezni, egyszerű következtetéseket megfgalmazni. Tudják knkrét egyedi és általáns képzetek, fgalmak kialakítását knkrét jelenségek, flyamatk megértését, az egyszerű jelenségek kszerű magyarázatát. Célunk a környezettudats magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, a természet, az épített és társadalmi környezet. az embert tisztelő szkásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapzása. Gndt frdítunk arra, hgy diákjaink a mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bnylultabb természeti, társadalmi, gazdasági és plitikai knfliktuskat kezelni, megldani. Megpróbáljuk megalapzni tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, frmáljuk alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait. Ezért a pedagógiában arra törekszünk, hgy a környezetért

2 felelős, aktív kiscsprtkat és tágabb közösségeket alakítsunk ki, előtérbe emelve azkat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel. Ennek megvalósítása érdekében, új tanítási és tanulási stratégiát dlgzunk ki, amely figyelembe veszi az egyéni különbségeket, esélyt teremt minden gyermek számára a környezeti kultúra és az ezzel összefüggő kmpetenciák elsajátításában. A környezeti nevelési prgramunk kiterjed az emberi együttélés, az embertermészet kapcslat bemutatására és frmálására, egyben elősegíti a környezeti- és egészségtudatsság erősödését. Fntsnak tartjuk a tantárgyak közötti integrációt, a különböző tantárgyak ismeretanyagát összekapcsló, harmnizáló pedagógiai törekvést. Isklánkban a helyi pedagógiai prgramunk egyik meghatárzó elemévé vált a környezeti nevelés. Kiemelt feladatként kezeljük a tanórán kívüli környezeti nevelés fntsságát. Száms lehetőség van, mindenek előtt az isklai szabadidős helyzetekben, a tanulók művészeti, sprt, játék és közéleti tevékenységeinek srán. A napközis fglalkzásk alkalmával a tanulók életviteli kultúrájának, szkásaik alakításának közvetlen nevelési lehetőségei tárulnak fel. Ezeken a fglakzáskn törekszünk a környezetfeltáró, megőrző prgramkat és ezzel kapcslats játékkat, manuális tevékenységeket szervezni. A játszóudvarn tanulóink összegyűjtik a száraz falevelet és a virágágyásk gndzásában, öntözésében is részt vesznek. Az isklai tehetséggndzás terén is teret kap a környezeti nevelés: legfgéknyabb tanulóink számára versenyeket, vetélkedőket rendezünk, amelyekre egyénileg vagy csprtsan készülnek. Ebben segítségünkre van az isklánkban fnts szerepet játszó Diák Önkrmányzat (későbbiekben: DÖK). A versenyeket ők hirdetik meg, és a levezetésében is számíthatunk rájuk. Helyi közösségi akcióink a környezetvédelem jeles napjainak családias megünneplése. Kerületi rendezvény a Fuss egy fáért mzgalm. Hatalmas megmzdulás: futás, kerékpárzás, közös trna. Itt van a kerület apraja-nagyja, visk, általáns és középisklásk. Nagymama, nagypapa, unka, nagytestvér. Isklán kívüli prgramk szervezésekr is fnts szempntnak tartjuk a környezeti nevelést: tanulmányi kirándulásk szervezését, tervezését. Alsóskkal közelebbi közművelődési intézményeket, múzeumkat, növény- és állatkertet, vadasparkkat, környezetvédelmi ktatóközpntkat tervezünk meglátgatni. Felsősökkel már a távlabbi magyarrszági nevezetességeket, Nemzeti Parkkat szeretnénk bejárni. Szakkörök: külön környezetvédelmi szakkör isklánkban nincsen, de az egyes környezeti kérdésköröket integráljuk különböző tantárgyi szakkörökhöz. Terepgyakrlat 5-6. sztályban egy tanórányi időtartamú, 7-8. sztályban már tömbösítjük: bilógia-földrajz-technika-rajz. Isklánkban a környezeti nevelés helye a helyi tantervünkben: Az sztályfőnöki órák témái között az ember és környezete kapcslata. Egészségtan tantervi mdul környezeti szemléletű megvalósítása. Hn- és népismeret tantervi mdul környezeti szemléletű megvalósítása.

3 A hagymánys tanórai fglalkzásktól eltérő, környezethez illeszkedő tanulásszervezési módk kialakítása: múzeumi, állatkerti órák. Olyan módszerek, amelyek segítik a tanulók együttműködő tanulását, amelyek tevékeny és örömteli megismerést kínálnak: madárbarát kert, bi-, gyógynövényés zöldségeskert kialakítása, fásítás. Nevelői tevékenységünk srán szakítani szeretnénk a passzív befgadás, a knvergens gndlkdás egyeduralma, a beszűkítés, az unifrmizálás rssz gyakrlatával. Az értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékátadására vállalkzunk, a tanulók teljes személyiségét akarjuk fejleszteni. Arra törekszünk, hgy a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő példáit és a szükségszerűségeit ismerjék föl. Olyan lehetőségeket biztsítunk, hgy a tananyag legyen természetes valóságban tanulmányzható és élményt nyújtsn. Biztsítjuk a differenciálás lehetőségeit a képességek fejlesztésének flyamatában. Rendszerszemléletű gndlkdás kialakítását célzzuk meg. A tevékenység szervezése és krdinálása srán biztsítjuk: A tanulói kíváncsiság megőrzését. Az aktivitás fenntartását és megerősítését. Az általáns és különleges adttságk felismerését, fejlesztését. A tanuló jgát véleményének megfgalmazására, a tévedésre, elgndlásainak módsítására, új utak keresésére. Az igények kialakulását a gndlatmenetek elemzésére, a prblémamegldás flyamatának tudats tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények számbavételére is. Isklánkban a tantárgyi munkaközösségek összehanglják a tantárgyak adta környezeti nevelés tartalmát. Ez a munka az egyes évflyamkn az összetartzó tantárgyi tartalmak kijelölését, a módszerek elrendezését, az értékelési eljárásk meghatárzását jelenti. Ezáltal hatéknyabbá és intenzívebbé válik a tanítás tanulási flyamat, a tanulók környezetképe egységesebb lesz. A természettudmánys tárgyakat és a humán tárgyak tartalmait is összekapcsljuk. PROGRAMTERVEZET Növénytermesztés az isklaudvarn: Veteményeskert létesítése, áplása, földművelés. Bikertészet (környezetvédelem: vegyszereket nem használunk. Megpróbáljuk a kártévők természetes ellenségeit elszaprítani. Rvarcsapdákat alkalmazni.) Gyógynövény termesztés. Madárbarát kert kialakítása.

4 Itt máris alkalmazzuk a tantárgyi kncentrációt: technika órán madárdúk készítése, kerítés készítése, kihelyezése. Szélrózsa, szélkakas készítése. Fásítás az iskla udvarán: az első sztálysk az ősz flyamán egy fát ültetnek. Ezt nylc éven keresztül gndzzák, áplják. Többször le is fényképezik, ezeket a ftókat tablóba rendezik, így nymn követhetik fejlődését. Párhuzamt vnhatunk tanulóink fejlődésével. Szelektív hulladékgyűjtés: tanórákn többször is szóba kerül. Szmszéds isklában tőlünk nem messze az udvarn, a különböző hulladékknak megfelelően knténerek találhatók csak a laksság számára. Ide sétákat is szervezünk, felhívja erre tanulóink figyelmét. Otthnról is vihetik ide a szemetet. Isklánkban elemgyűjtő található. Földünkért Világnap, Föld Napja alkalmából papír és veszélyes hulladékgyűjtést szervezünk. Szakkörök: Kémia szakkör: Földrajz szakkör: Ftó szakkör: Film klub: Zöld stúdió: Iskla rádió: Vízkémiai mérések. Csapvíz és élővíz kémhatásának mérése. Csmaglási eljárásk vizsgálata, csmaglóanyagk számbavétele: környezetbarát-e? Mit eszünk? A címkén megnézzük mi a termék összetétele, megpróbáljuk megfejteni mit tartalmaz. Van benne tartósítószer? Időjárási megfigyelések: terepgyakrlat. Csapadékmérés, talaj vizsgálat, talaj ph mérése. Szélirány megfigyelés, szélirány mérése. Ftózás a lakóhelyünkön. Legtisztább, virágsabb utca, legelhanyagltabb, piszks, gazs utca. A ftókból időszaks kiállítást rendezünk isklánkban. Ftó pályázatt hirdetünk: Nem bántja a szemét? A videó kamerával rögzített felvételeket megismertetjük a többi tanulóval. A látttakról vitadélutánt rendezünk. Önkéntesek, akik a környezetvédelmi prblémákkal fglalkznak. Tudósítanak, felhívásaikkal expedícióra hívják a jeles napkn a tanulókat. A kerületben működő üzemeket, gyárakat feltérképezik, és előkészítik a riprterek munkáját. Riprt készítése: a kerület plgármesterével, környezetvédelmi feladatkról, mit tehetnek az isklák, mit vár az önkrmányzat a tanulóktól? Riprt készítése a kerületben működő üzemek, gyárak vezetőivel környezetvédelmi feladataikról. A riprtk rövidített közlése.

5 Iskla újság: Ami az iskla rádióból kimaradt, hsszabb terjedelmű riprtk közlése, természetvédelmi rejtvények, pályázatk, felhívásk közzététele. Az elkészült ftók megjelenítése, az expedíciók eredményének hírül adása. Tömbösített órák keretében az isklánkhz közeli Farkaserdőbe látgatunk. (Természetvédelmi terület.) Tanösvényein feladatkat ldunk meg, megfigyeléseket végzünk. Hüllők, kétéltűek, madarak megfigyelése. Itt található egyedül a hmktövis nevű védett növény, melyre jggal vagyunk büszkék. Ftózás, videófelvétel készítése. Madárhangk rögzítése magnóra. Állatkerti látgatás, Természettudmányi Múzeumi óra, Mezőgazdasági Múzeumi látgatás, ftókiállítás, mzi látgatás: Vándrmadarak tervezése,. A Víz Világnapja alkalmából meghívjuk a vizibusz -t,,látgatást szervezünk a Gellérthegyi Víztárzóba, tanulókat tbrzunk a Szilas-patak környékének megtisztítására. Hnismeret órán az időjáráshz kapcslódva népi hiedelmek, hagymányk, szólásk gyűjtése. Képeslapk, képek gyűjtése magyar várskról, tájakról. Napköziben játéksan tanulunk: memória kártya segítségével rszág ismereti játék Magyarrszágról. Társasjáték, puzzle Magyarrszág tájairól, fntsabb vársairól, nevezetességeiről. Élősark készítése: akvárium, terrárium: ékszerteknőssel, növény sark: szbanövények, kaktuszk, pzsgásk. Tvábbiakban feladatuk ezeknek a gndzása. Témahét: környezetvédelmi keretjáték Baranglás Magyarrszág tájain. A gyerekek felkészülnek egy-egy tájegység élővilágából, gazdasági és kulturális életéből, természeti értékeiből. A Megyeri Nap -n kielőadást, videó filmet, diákat, könyveket mutatnak be társaiknak a választtt területről, játéks feladatkat adnak a többieknek az elhangzttakkal kapcslatban. Miközben a gyerekek végigjárják a különböző helyszíneket, bebaranglják Magyarrszágt. Pályázatt hirdetünk a Dráva-Iply Nemzeti Park megismerésére a Megyeri Verseny keretében. Szintén a DÖK-kel karöltve. Közelsége miatt családi, csprts kiránduláskat tehetnek tanulóink a természetvédelmi területre. Előre meghatárztt feladatuk, hgy ftózzanak, és tablót, gyűjtőmunkát készítsenek. Osztálykirándulásk tervezése, szervezése: alsó tagzatn Budapest és környéke megismerése. Felső tagzatsk: távlabbi Nemzeti Parkk megismerése. Évflyamnként felsztják maguk között az sztályk Magyarrszág területét. Erről számlnak be a témahéten a tanulók.

6 Saját környezetvédelmi prjekt Az ember ősi szerződését a Természettel megszegőn, bűnétől isznydva néz szét megrnttt erdőn és mezőn. /Jékely Zltán/ A tiszta és egészséges környezet alapszükséglet, alapvető emberi jg. Ennek eléréséhez és fenntartásáhz szükséges a környezetvédelem alapelveinek betartása. Oktató, nevelő munkánkban ezeket az alapelveket próbáljuk meg elfgadtatni, elsajátíttatni tanulóinkkal, elméleti és gyakrlati síkn is. Pedagógiai alapgndlatunk, hgyha tanulóink aktívan részt vesznek, és hatással vannak az ktatási helyzetre, akkr lelkesedést és cselekvőkészséget mutatnak a mindennapi életben az isklán kívül is. Elméleti síkn a következőket szeretnénk elfgadtatni tanulóinkkal: A környezeti gndk jelentős része abból ered, hgy az ember történelme srán hitt a termelés flyamats növekedésében, sha nem számlt a természeti kincsek kimerülésével. Ma már tudjuk, hgy a földi készletek végesek. A szennyezett környezet krlátzza a gazdasági fejlődést, és veszélyezteti az emberiséget. A környezeti kársdás megelőzése hatéknyabb, mint maguknak a kárknak a kiküszöbölése. A környezet szennyezőinek kell viselniük a kárk kzta költségeket. A környezet szennyezés nem áll meg az rszágk határainál. Tvább terjed a szennyezés a széljárásnak megfelelően, vagy a vízszennyezés hatása a flyók révén. Ezért a környezetszennyezés kzta kárk elhárításában, vagy inkább azk megelőzésére az rszágknak együtt kell működniük. Magyarrszág a Kárpát-medence közepén fekszik. Szinte minden, a szmszéds rszágban történő környezetszennyezés érint minket. Ezért ennek a megelőzésére fkzttan együtt kell működnünk a szmszéds rszágkkal. A környezet védelme nemcsak az állam feladata, hanem az önkrmányzatk, sőt minden ember részvételét megkívánja. Minden embernek meg kell tennie mindent környezete védelmében. Az emberiség történelme flyamán teremtett magának egy új, mesterséges környezetet, amelyből a természetet megpróbálta száműzni. E civilizációs flyamat napjainkra da juttt, hgy ma a legnagybb gndunk a környezeti válság. Szembe kell néznünk azzal a felismeréssel, hgy létünket önmagunk veszélyeztetjük. Előttünk áll a feladat: újra végig kell gndlnunk a természet és az ember visznyát. Ugyan mit ér a természet- és környezetvédelmi törvény, vagy egy-egy rendelet, ha az államplgárk nem támgatják? Tudmásul kell vennünk, hgy a természeti világról alkttt régi képünk, amelyben az ember visznylag csekély szerepet játsztt, elavult és tarthatatlanná vált. Teljesen hamis az az elképzelés, miszerint az ember élőhelyén és beflyásán túl

7 elterülő végtelenül gazdag természet mindig mindennel el fg látni bennünket. Elvehetünk tőle mindent, amire csak szükségünk van, akármilyen msthán bánjunk is vele. Ám az ember mst lyan gyrs váltztatáskat eszközöl, amelyekhez az élő szervezeteknek ritkán van idejük alkalmazkdni. Újabb és újabb technikáinkkal, újabb és újabb vegyszereinkkel néhány hónap lefrgása alatt már nemcsak egy-egy flyószakaszt vagy az erdő egyes területeit tudjuk teljesen átalakítani, hanem akár egy égész flyamrendszert vagy egy teljes erdőséget. A tvábbiakban a nemzetközi szervezetek összefgására, együttműködésére hívjuk fel tanulóink figyelmét. Hárm iránymutatóul szlgáló alapelv alapján: Nem szabad lyan intenzíven kizsákmánylnunk a természetes állat- és növényállmánykat, hgy képtelenné váljanak a megújulásra, és végső srn eltűnjenek. Nem szabad lyan durván megváltztatnunk a Föld arculatát, hgy megzavarjuk azkat az alapvető flyamatkat a levegő xigéntartalmának alakulását, a tengerek termékenységét-, amelyek az életet fenntartják. Márpedig ez megtörténhet, ha tvábbra is mérgeink szemétlerakó helyéül használjuk az óceánkat. Meg kell őrizzük a Föld állatainak és növényeinek skféleségét. Nincs rá erkölcsi jgunk, hgy mindörökre kiirtsunk élőlényeket, amelyekkel sztznunk kell ezen a Földön. A fentiekben felsrlt szempntkat figyelembe véve, isklánkban a környezetvédelmi ktatást úgy értelmezzük, mint ktatás-nevelés, amely skldalúan fglalkzik az emberiségnek a természethez fűződő összetett és prblematikus visznyával, azaz a környezetkársítás, a környezet kihasználása és a természeti erőfrrásk elsztása, a népesedés növekedése, a növényi és állati fajk kipusztulása kapcsán felmerülő gndkkal, hgy jól tájékztt és cselekvőképes embereket neveljen. Ez azt jelenti, hgy helyi pedagógiai prgramunkban a környezetvédelmi prblémakör a környezetvédelmi ktatás közpnti téma. Szükséges részének tekintjük még: kinek mi a jó a környezetvédelmi prblémák különféle megldásánál. Mi a helyes megldás? Mi egyénileg mit tartunk helyes megldásnak? Ez teljes mértékben attól függ, szerintünk mi a fnts és mi a helyes, azaz milyen az értékítéletünk. Éppen ezért arra is frdítunk időt, hgy az sztálykban vitatkzni lehessen, miként vélekednek egyes tanulóink a különféle megldáskról. Kidlgztuk megpróbáltuk beilleszteni az egyes tantárgyak témájáhz ezeket a kérdéseket: természetismeret, technika, bilógia, kémia, földrajz, történelem tantárgyakhz, illetve sztályfőnöki órákn és külön szakköri fglalkzáskn, melynek tematikáját külön ismertetem. Fntsnak tartjuk az isklai diákönkrmányzat munkaprgramjába is beépíteni a környezetvédelem alapelemeit. A DÖK keretén belül működik isklánkban az Újságíró szakkör. Rendszeresen jelennek meg isklaújságunkban a lakókörnyezetünkkel kapcslats hírek. Fntsnak tartjuk tanulóinkkal megértetni, elfgadtatni, hgy ahl élünk, függőségben vagyunk a kerületi, területi intézményektől és annak közigazgatási rendszerétől. Ahhz, hgy a rendszer önkrmányzati szinten jól működjön, nem elég a fentről jövő törvénykezési és igazgatási irányítás, ugyanlyan fnts, az, hgy az államplgárk a demkrácia eszközeivel hzzájáruljanak ahhz, hgy a rendszer az aktuális és a jövőbeli

8 igényeinek megfelelően fejlődjön. Ezért a szakkör tagjai felfedezőútra indulnak a kerületben, a lakóterületükön, hgy a felvetett prblémákat a saját tapasztalataik alapján vizsgálják meg. Környezetktatásunk fnts részének tartjuk, hgy a tanulóink ismerjék közvetlen környezetüket, alapvetően tudatában legyenek annak, hgy ki és hgyan működteti a lakóterületük szlgáltatásait. A felvetett kérdések - amelyekre a tanulóinktól várunk vizsgálódásaik után választ, természetesen tanári segédlettel -: Felkutatni környezeti intézményeket, amelyek önkrmányzati szinten működnek. Milyen közös ügyet, közös érdekeket képviselnek, s a hatéknyságuk hgyan növelhető; Hl van hulladékgyűjtő sziget; Hl lehet veszélyes hulladékt leadni; Szennyvíztisztítás hl történik; Milyen fűtési rendszerek frdulnak elő a lakóhelyünkön; Hnnan származik a földgáz, a fűtőlaj, az elektrms áram, a melegvíz. Felvenni a kapcslatt a Műszaki Osztállyal, és riprtt készíteni az tt dlgzó szakemberekkel, megismerkedni a munkájukkal. Lakóterületünkről beszerzett régi térképek összehasnlítása a jelenlegi állapttal. Milyen váltzásk következtek be? Mi ezeknek a következménye? A megszerzett infrmációkról az isklaújságban tájékztatják tanulótársaikat. Az isklarádióban szintén beszámlnak az isklai akciókról, hírekről, amelyek a környezeti neveléshez tartznak, természetesen rövidebb terjedelemben. Az isklánkban működő környezetvédelmi szakkör prgramja a következő: Környezetbarát, energia- és anyagtakaréks életmód elsajátítását elősegítő módszerek. A hulladék és újrahasznsítás következetes összekapcslása-a szemléletváltás kulcsa-a mindennapi feladatk megldásában, amely a napi élet kérdéseivel fglalkzik, a család, az önkrmányzatk, az isklák együttműködésével. A jelen döntéshzatalainak jövőbeli következményei Ahgyan már krábban is említettem, diákjainkat cselekvésre szeretnénk ösztönözni, a környezeti prblémák megldására, megelőzésére. Mindez sajáts módszertani feladatk megldását jelenti. Kiindulási pntunk: környezetünk anyagainak vizsgálata: talaj, víz levegő. Következő feladataink: tanulóink közvetlen környezetében- tthn, isklában- termelt hulladék sztályzása. Knkrét fglalkzáskn keresztül megvizsgáljuk a különféle hulladékkategóriákat. Azzal a céllal, hgy megértsük, milyen lehetőség kínálkzik a hulladékmennyiség és az ebből következő gndk csökkentésére. Hulladéktól az újrahasznsításig: Újra papír készítése saját kezűleg. Elbmlik-e a műanyag? Földdel teli ládába különböző anyagú tárgyakat teszünk. Mi történik velük 2 hónap múlva?

9 Üvegek és palackk. Visszaváltható, vagy eldbható? Melyik jbb, miért? Mérgező, veszélyes hulladék. Szárazelemgyűjtők már vannak, de mi lesz a háztartási vegyszeres, tisztítószeres tárlóedények srsa? Gilisztás láda az sztályban. A kmpsztgiliszták munkájának tanulmányzása. Hulladéktól a talajig. Az isklában knyhakertet, veteményeskertet létesítettünk, melyet a tanulóink művelnek, így lehetőségünk van a szerves anyagk lebntásának és a kmpsztálási flyamatnak a megismerésére. Így a diákjaink saját tapasztalatkat szereznek arról, hgy a szerves hulladék haszns nyersanyag, és nem gndt kzó hulladék. Körfrgás a természetben. Eddigi tapasztalataink összegzése. Újrahasznsítás a lakóterületünkön. Hulladékkezelés és a kerületi Önkrmányzatunk. Vizsgálódásra és látgatásra buzdítjuk diákjainkat. Látgatást szervezünk a kerületünkben működő szelektív hulladékgyűjtő udvarra, a szmszéds /XV./ kerületi szemétégető műbe. Az emberek viselkedése a hulladékkal kapcslatban. /A vásárlási szkásk miatt a gazdag rszágkban több hulladék termelődik./ Isklánk tantestülete elkötelezett híve a környezeti nevelés fntsságának. Egyhangúlag valljuk, hgy cselekvőképes ifjúságt kell nevelnünk. Szakítanunk kell a hagymánys szemlélettel, nem elegendő a viselkedés megváltztatása, cselekvőképességre kell nevelnünk az új generációt. Amennyire tudjuk, a mi blygónk az egyetlen hely az egész mérhetetlen, nagy, fekete Világegyetemben, ahl élet van. Egyedül vagyunk az űrben. És az élet tvábbi flyamats létezése a mi kezünkben van. /David Attenbrugh: Az élő blygó/

10 A KÖRNYEZET-TUDATOSSÁGRA NEVELŐ OKTATÁS A MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Érezd! Élvezd! Szeresd! Légy bldg általa! Lehczky Jáns Intézményünk Budapest IV. kerületében található, kertvársi környezetben 400 tanuló jár isklánkba, melynek fő prfilja az infrmatika tagzat. Tanulóink a kerületi és a budapesti versenyeken is előkelő helyezést értek el az elmúlt években. Mindehhez szükség van 3 szaktanteremre. melyekben krszerű gépeken tanulhatnak diákjaink. Ezekben a termekben egyéb tanórákat is tartunk: angl nyelvi órákat, természettudmánys órákat. Évek óta flyamatsan, kiemelkedően fglalkzunk tanulóink környezettudats gndlkdás módjának fejlesztésével. Az átdlgztt és a fenntartó által elfgadtt Helyi Pedagógiai Prgramunkban is közpnti helyet fglal el ez a feladat. Tanórai keretek között és azn kívül is évek óta környezet- és természetvédelmi szemléletfrmálást elősegítő prgramkat szervezünk tanulóinknak ez már hagymánynak tekinthető. Az elkészült tanulmánykat archiváljuk, hgy az iskla életében több szintéren felhasználhatóvá tegyük. A tantárgyi kncentráció és krunk követelményei szerint szeretnénk krszerű eszközökkel segíteni az ktatást. Infrmatika tagzats isklánk nem rendelkezik prjektrral. A pályáztt prjektr lehetővé teszi, hgy a már meglévő, rendszerezett demnstrációs anyagt a tanulók széles csprtja megismerhesse. Rendszeresen ismertetjük a szülőkkel az intézményben flyó munkát, ehhez szeretnénk krszerű eszközöket biztsítani. A 2004/2005. tanévben is szeretnénk ezt flytatni, részben összekapcslva aktuális feladatunkkal: isklánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának 90. évfrdulóját. Ebből az alkalmból az egész tanévet átfgó prgramsrzatt tervezünk a diákkkal, és családjuk bevnásával. Mindenképpen fntsnak tartjuk azt a kutatómunkát, amelyben isklánk múltját tárjuk fel, és ismertetjük meg tanulóinkkal, családjukkal, a környezetükben élő lakskkal kiállítás keretében, valamint évkönyv megjelentetésével. Erősítjük ezzel tanulóinkban a hagymánytiszteletet, a múlt ismeretének fntsságát, az elődök tiszteletét. Aznban a múlt feltárása mellett nagyn fnts a jelenünk és a jövőnk. Ezért ebben a tanévben a hagymányunknak megfelelően a jeles napk kapcsán próbáljuk meg alakítani tanulónk értékrendjét és viselkedésfrmáját. A tanulókat képessé kell tenni arra, hgy a tanórán szerzett ismereteket össze tudják kapcslni az élet valós ügyeivel, hgy önmaguk lássák meg a prblémákat, azk összefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható válaszkat. Ennek srán el kell jutni dáig, hgy a tanulók képesek legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét. Tantestületünk az alábbi módszereket kívánja használni a környezeti nevelés srán: (Kiemelt jelentőségű kell, hgy legyen az élményalapú, tevékenységközpntú, érzékenyítő, interaktív módszerek alkalmazása.)

11 a tanulói aktivitást igénylő módszerek előtérbe helyezése érzelmi minták közvetítése élménygazdag helyzetek megteremtésével viselkedési minták közvetítése, példamutatás önismeret fejlesztése döntési helyzetek biztsítása ismeretek, tapasztalatk közvetítése az egyéni, kiscsprts és nagycsprts, tömeges hatás megfelelő alkalmazása a nevelői tevékenység mellett adekvát módn alkalmazandó a tanulói és együttes tevékenységek kmbinálása akciók irdalmi, képzőművészeti pályázatk, kiállításk terepi frmák A nevelés, ktatás másdik szakaszában, 5 8. évflyamban, a megismerési módszerek tvábbi fejlesztése, a szemléletes képi gndlkdás nymán kialakuló képzetek, ismeretek, elsajátíttt tanulási szkásk fejlesztése a cél. Előtérbe kerül a verbális szint, de differenciált módn jelen van a manipulációs, és a képi szint is. Új elemként jelentkezik a belépő tevékenységfrmák megfgalmazása Ezek jelzések arra vnatkzólag, hgy milyen tanulási szituációkat kell létrehzni a kívánt fejlődés eléréséhez, a különböző képességcsprtk kialakításáhz, krrigálásáhz. Célunk a környezeti nevelés szempntjából kiemelkedő jelentőségű élmény- és, tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív módszerek minél skldalúbb alkalmazása. Játékk érzékelést fejlesztő ráhanglást segítő bizalmerősítő kapcslatteremtést segítő Riprt módszer direkt riprtk ftóriprt Terepgyakrlati módszerek terepgyakrlatk egyszerű megfigyelések célztt megfigyelések, mérések Aktív, kreatív munka természetvédelmi és fenntartási munkák madárvédelmi feladatk szelektív hulladékgyűjtés rend- és tisztasági verseny Közösségépítés csprtszervezés a környezeti nevelés érdekében

12 Művészi kifejezés vizuális művészet a környezeti nevelésben ftóművészet esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén A jeles napkhz kapcslódó prgramsrzat: Február 2. A vizes élőhelyek világnapja Mint minden zöld jeles nap, úgy e világnap megünneplésére is a terepgyakrlat a legjbb módszer, de február eleje sajns nem a legjbb időpnt arra, hgy kimenjünk a szabad természetbe, s tt vizsgáljuk az élővizeket. Nem a hideg miatt, hanem elsősrban azért, mert ilyenkr az élővilág még rejtőzködik, nyugalmban (vagy legalábbis látszólags nyugalmban) van. Életközösség térkép Az életközösség térképet kezdjétek akár ma, a vizes élőhelyek világnapján megrajzlni, de egészen a tanév végéig lehetőleg minden hónapban legalább egyszer menjetek ki ugyanda, s flytassátk a megkezdett rajzt. Válasszátk ki a patak vagy tó partjának akkra szakaszát, vagy a vizenyős rét akkra területét, amelyet egy helyen állva be lehet látni. Készítsetek térképet erről a területről, s arra jelöljétek be kicsi jelekkel hgy milyen növények élnek tt. Minden fajt másképpen jelöljetek, s a jelek sűrűségével érzékeltessétek, hgy milyen gyakri az az élőlény. próbáljátk meg a megfigyelt állatkat is jelölni a készülő térképen. Milyen állatk élnek tt? Mindent jegyezzetek fel, ami csak a vizes élőhellyel, vagy környezetével kapcslats. Figyelmetek terjedjen ki az élettelen természetre és az emberi beavatkzáskra is. A vízi élővilág parányai Ez a vizsgálat elkezdhető akár a vizes élőhelyek világnapján is. A vizsgált vizes élőhely (tó, patak, pcslya vagy vizenyős rét) vizét kicsit keverjétek fel, majd merítsetek belőle egy befőttes üvegbe. A vízmintát rakjátk meleg helyre (pl. napra). Néhány óra múlva szabad szemmel, majd nagyító segítségével figyeljétek, hgy mzg-e benne valami. Még jbb, ha mikrszkóp alá tesztek a vízből egy cseppentővel kevés mintát, s azt vizsgáljátk meg alapsan. Hagyjátk a vizet akár egy hétig is melegen, s utána is figyeljétek meg a benne kifejlődött élővilágt. A vizes élőhelyünk bemutatása az sztályterem falán Ezt a feladatt bármikr el lehet kezdeni. Készítsétek el a vizes élőhelyetek vázlats térképét.

13 Erre ragasszátk fel a megfigyelt növények és állatk képeit. Március 22. A víz világnapja Ennek a napnak méltó megrendezését a diákönkrmányzattal közösen tervezzük. A felső tagzatsk a közeli csónakházba mennek, és itt töltenek el egy délutánt. A csónakház vezetője vállalta, hgy a vízi sprtkkal ismertet meg közelebbről minket, végül evezni viszi el a felsősöket. Az alsó tagzat a közeli Kápsztásmegyeri Vízmű telepre megy, ahl egy kiállítás keretében ismerkednek meg a vízmű történetével, kerületünk vízellátásával. Április 22. A Föld napja Téma hét rendezvénysrzat A tiszta levegő napja Biznys növények, pl. a zuzmó megjelenése is a levegő tisztaságára utal. Minél szennyezettebb a levegő, annál kevesebb a zuzmó. Nézzétek meg az iskla/óvda udvarán, ill. az iskla /óvda előtti fák törzsén a zuzmókat! Legalább 5 öregebb, de egészséges fát vizsgáljatk! Figyeljétek meg, egyfrmák-e ezek a zuzmók! Mennyire brítják be a fákat? Rajzljátk le a talált zuzmófajtákat! (A zuzmók csprtba srlását megadtuk.) A Föld napja Búvárkdás a szabadban. Öltözzetek zöldbe! Menjetek el sétálni, figyeljétek meg az ébredő természetet! Rajzljátk le, amit láttatk! Tudjátk-e, hl vannak településünkön gólyafészkek? Érdeklődjetek, nézzetek utána! Mikr érkeztek idén a gólyáink? Tudjatk meg minél többet ezekről a kedves madarakról! A víz napja Ezen a napn takarékskdjatk a vízzel, zárjátk el a csöpögő csapt, ne igyatk kólát vagy egyéb hasnló üdítőt! Ha tehetitek, látgassátk meg a közeli tavat (flyót)! Nézzetek szét! Mi kz örömöt, bánatt? Látgassatk el ma délután a könyvtárba, órakr kezdődik egy szép, filmvetítéssel egybekötött előadás! A barátk napja Legyetek kedvesek ma mindenkihez! Keressétek fel barátaitkat, sétáljatk, játsszatk, beszélgessetek velük vagy írjatk levelet nekik! Délután Zöldköznapi praktikák címmel gyakrlati fglalkzáskat tartunk. Ha ráértek, látgassatk meg bennünket! Kínálat: saláta- és gyümölcstál készítése, sógyurmázás, kavicsfestés, papírhajtgatás, füzetbrítók újrapapírból, tésztalánc, bőrből kulcstartók, csuhébabák.

14 A rend napja Ezen a napn tegyetek rendet magatk körül (isklában, óvdában, szbában, udvarn)! Gyűjtsétek össze a papír- és fémhulladékt, a használt szárazelemeket és adjátk le azkat a gyűjtőhelyeken! Készítsetek psztereket a hét eseményeiről, s tegyétek ki azkat isklátk flysójának falára, hgy a hzzátk érkező vendégek mind lássák, mi mindent csináltatk a környezetetekért! Május 10. Madarak és fák napja Célunk lyan Madarak és fák napja rendezvény szervezése, ahl a résztvevők természethez való pzitív hzzáállása és felelősségérzete tvább fejlődik, és mindenkinek természetessé váljn, hgy a fenntartható élethez minden élőlényre egyaránt szükség van. A Madarak és fák napja prjekt eredményeképpen a tanulók: képesek lesznek a növényeket és állatkat természetes életközösségeikben észrevenni és megfigyelni, anélkül hgy kárt tennének bennük részletesen megismerik a településünk szmszédságában lévő erdő hárm fásszárú növényének és hárm madarának jellemzőit képesek lesznek közvetlen környezetük szépségeit és prblémáit feltárni, feltérképezni, jbbító terveket megfgalmazni megtanulják a természetben kirándulók viselkedési nrmáit képesek lesznek kisebb természetvédelmi munkák elvégzésére. Erdei randi: Május 10-én egész naps prgram az erdőben Tevékenységek: frgószínpads terepgyakrlat, természeti akadályverseny, ökhábrú (számhábrú növénynevekkel), paprikás krumpli főzés Élmény-nymzó: Az sztálysk prjektmunkában dlgzzák fel a szüleiktől, nagyszüleiktől és más idősebb emberektől gyűjtött élményeket, kiállítást készítenek május 10-én az aulában. (Az élmények tárgya: a) hgyan ünnepelték meg az idősebbek iskláiban a Madarak és fák napját, b) milyen madarakkal kapcslats élményeik vannak). Kiállításk szervezése Mi mindig ötleteket gyűjtünk a kiállítás témáját illetően, érleljük egy kicsit, majd meghirdetjük (helyi újságban, plakátkn, szórólapkn, sztályfőnököknek névre szólóan). A téma választásánál fő szempntunk, hgy a helyi szépségekre, gndkra irányítsuk a figyelmet, sk ember fantáziáját megmzgassuk. Sikere vlt annak, amikr felnőtt- és gyerekmunkákat együtt állítttunk ki azns témában, vagy amikr természetftókat, helyi amatőr festők képeit, s gyerekeink rajzait láthatták együtt az érdeklődők településünk értékeiről. A zsűrizés lélekemelő tevékenység, skan jövünk

15 össze, hgy a msly-jeleket rátegyük minden érdekes, szép munkára. Nem adunk ki első, másdik helyezést, hanem együtt gyönyörködünk. Minden képet kiállítunk, skakat díjazunk valami aprósággal, emléklappal. Egyéb prgamk: Ami még kapcslódik tanulóink és szüleink környezettudats gndlkdásának alakításáhz, és már a tanév kezdete óta flyik. Családi napt tartttunk szeptember 24-én, melyen diákjaink és szüleik együtt versenyeztek szellemiekben, sprtban, saláta készítésben. Nagyn jó vlt látni, a szülők milyen jól bevnhatók az iskla életébe. Szeptember 25-én Családi Futó- és kerékpárs nap vlt a kerületben, melyen együtt futttak, kerékpárztak diákk, tanárk, szülők, testvérek, nagyszülők. Tavasszal a jbb idő beálltával, részben önkrmányzati segítséggel, részben szpnzrk támgatásával, és sk szülői segítséggel az iskla 90. évfrdulójára a játszó udvart újítjuk fel. Gumitéglákat rakunk le, régi játékkat újítunk fel, újakat helyezünk el az udvarn. Növényeket, fákat ültetünk. Tanulóinkkal terveket készítettünk, milyennek szeretnék látni isklánkat? Ezeket is kiállítjuk. Feladatunk tehát van bőven, terveink megvalósításáhz aznban külső segítségre is szükségünk van. Reméljük véghez tudjuk vinni elképzeléseinket. Nem a Föld tartzik az emberhez, hanem az ember a Földhöz. Minden mindennel összefügg, mint a vér, amely egyesíti a családt. Minden mindennel összefügg. Ami a Föld srsa, az a fiainak is a srsa.. Seattle indián tőrzsfőnök Tervezett környezet-tudatsságra nevelő ktatási terv Tervezzük az elkövetkező tanévben, hgy részt veszünk a zöld iskla és az ökiskla prgramkban. Keressük azkat a környezetkímélő ötleteket, eszközöket, megldáskat, amelyek alkalmazhatók isklánk életében a környezetvédelem érdekében, vagyis megpróbáljuk csökkenteni az intézmény környezetre gyakrlt kárs hatásait. Első körben felmérést végzünk mennyi papírt használunk, mennyi ebből az elengedhetetlenül szükséges, mennyi a felesleges papírhasználat. Megldást keresünk a csökkentésre. Újra hasznsíttt papír használatát javasljuk, majd bevezetjük irdai használatra. Felmérjük, hgy az intézmény világítási rendszerét hgyan lehetne energia takaréksabbá tenni. Majd elkészítjük a tervezetet, az energia takaréks világítás kialakítására. Ugyanez az elképzelésünk a víztakaréks WC-tartálykkal. Az isklai kerti kmpsztálás flyamatsan működik, krábbi pályázatn nyert pénzből vásárltunk kmpsztálót, melyet használunk. Az isklakert, bikert, madárkert kialakítása megtörtént, flyamats gndzás, felügyelet mellett működik. Az iskla büfét vezető munkatársunkkal már flynak a tárgyalásk, az egészséges táplálkzásra hangsúlyt fektető büfé kialakításáról. Közösen keressük a megldást, javaslatt készítettünk a tanulókkal közösen, milyen egészséges ételeket szeretnének a büfében vásárlni.

16 Több éve részt veszünk a NUTRIKID, Egészséges táplálkzási prgramban, melybe már a szülőket, családkat is bevntuk. Felmérés végzését tervezzük: mennyi csmagló anyagt használunk, mi lesz a srsuk! Próbáljuk bevezetni a csmaglás mentesebb termékeket árusító iskla büfét. Tudjuk, hgy a tervek megvalósítása nemcsak tőlünk függ, de törekszünk a megvalósításra. Mindenképpen hasznsnak, fntsnak tartjuk, hgy fglalkzzunk környezet-tudatsságra neveléssel. Tanulóinkkal megismertetjük a prblémákat, és használható javaslatkat, terveket várunk tőlük, az együttműködésen túl.

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét!

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét! Csökkentsük együtt a csmaglási hulladék mennyiségét! Gyakrta úgy gndljuk, hgy mindennapi adminisztratív feladataink srán nem beszélhetünk erős környezeti hatáskról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Környezeti nevelés programja a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve

Környezeti nevelés programja a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve Környezeti nevelés prgramja a fenntartható fejlődés szempntjait figyelembe véve Az Óvdai Nevelés Országs Alapprgramja megadja az óvdai nevelés általáns alapelveit. Ha ezeket környezeti nevelés szempntjából

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript Mi az etwinning Prgram? - Presentatin Transcript 1. e Twinning -Testvérisklák Európában 2. Mi az etwinning? Az Európai Bizttság kezdeményezésére indult 2004-ben. A Lifelng Learning prgram legfőbb alprgramja,

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához Taneszközök a földrajz, a bilógia és a kémia tanításáhz BIOLÓGIA Taneszközök Minden évflyamra elkészült Kipróbálás zajlik Már mst megfgadtuk Tankönyv Munkafüzet Tanmenet Témazáró Digitális anyagk Évflyamnként

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Fővárs XVI. Kerület Önkrmányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre A munkaközösség tagjai Molnár Rózsa Ábriné Nagy Judit Salzer Gabriella Lovasné Virányi Zsuzsa Tóbiás Rita Enyedyné Horváth Réka Kiss Brigitta Fazekas

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technlógiai tanulmányk intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) Referenciadkumentum a plimerek gyártása

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Tá jé kztát 2015/2016. tanév SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Nyílt nápk: 2014. któbér 15. 2014. nvember 11., 12 2015. jánuár 8. 9 órától Mindén érdéklődőt szérététtél várunk! Tártálmjégyzé

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben