PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1

2 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLAT- TARTÁSÁNAK FORMÁI A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI II. HELYI TANTERV AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS EZEK ÓRASZÁMAI A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI TANULÓCSOPORTOK SZERVEZÉSE A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2

3 8. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3

4 Mttó:"Az iskla dlga, hgy megtaníttassa velünk, hgyan kell tanulni, hgy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hgy megtanítsn bennünket a jól végzett munka örömére és az alktás izgalmára, hgy megtanítsn szeretni, amit csinálunk, és hgy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert) BEVEZETÉS Isklánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása, hgy tanítványaink skldalú, krszerű tudást nyújtó, gyermekközpntú nevelésben részesüljenek. Legyenek képesek a megújulásra, az önnevelésre, a pzitív jövőkép megfgalmazására. Fntsnak tartjuk a kmplex személyiségfejlesztést. Valljuk, hgy az egyes ember meg nem ismételhető, senki mással nem helyettesíthető autnóm személyiség. Megilleti a gyermeket, hgy az iskla, a nevelő mindent megtegyen azért, hgy a diák adttságai, képességei megfelelően fejlődjenek. Az iskla a különbözőségek világa, feladatunk kell, hgy legyen ennek az érzelmi, tudati, világnézeti skszínűségnek az alakítása, tvábbfejlesztése. A különbözőségekhez való alkalmazkdás a gyermek személyes tiszteletén kell, hgy alapuljn. Az iskla személyiségfejlesztő munkája közösségi keretek és frmák között valósul meg. Bár a gyermek szuverén személyiség, egyéni bldgulása egy közösség keretei között teljesedhet csak ki igazán. Oktató-nevelő munkánk alapelve, hgy tanulóink lyan képzést és nevelést kapjanak a nálunk töltött évek alatt, amely megfelel a kr és a környezet elvárásainak. A társadalmi igények gyrs váltzása egyre több új feladatt szab az isklára. Az iskla feladata ma már régen túlmutat a tananyag megtanításán, az órák megtartásán. Bemutatjuk tanulóinknak, hgy a tantárgyakban tanult tartalmak, témák túlnyúlnak a tantárgyi kereteken. Mindez hsszú tanulási és gyakrlási flyamat, mely a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben valósítható meg. A Centenáriumi Általáns Iskla és Szakiskla az 1979-ben átadtt 26 tantermes épületben kezdte meg működését, jgelődje a Barss Gábr u. 30. szám alatt működő általáns iskla vlt. A Centenáriumi lakótelep és a környező családi házas környezet helyzete, fejlődése nagymértékben meghatárzta az iskla gyermeklétszámának alakulását. Az iskla indulásakr a tanulólétszám 740 fő vlt, a lakótelep bővülésével párhuzamsan az 1980-as évek közepén elérte a maximumt (1356 tanuló), majd a laksság összetételének váltzását követve az 1990-es évek közepére főre csökkent ben új prfillal bővült az iskla pedagógiai tevékenysége: elkezdődött a két évflyams szakisklai képzés két sztállyal. Az első évben két háziassznyképző sztály indult, egy évvel később már idegenfrgalmi ismereteket is tanultak az ide jelentkező diákk. Az általáns háziassznyképzés helyett néhány év múlva megindult az ABC eladó, virágkötő, varrómunkás szakképzés. A szakisklában a piac igényeinek váltzása miatt később számítógép-kezelő, valamint gépíró-szövegszerkesztő képzés flyt. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4

5 Jelenleg a szakisklában képesítő vizsgával és OKJ szerinti szakképesítés megszerzésével záruló irdai asszisztens szakképzés flyik, de a szakképzési törvény megváltzásával a szakisklai képzés kifutó jelleggel működik. Az iskla jelenleg egy épületben működik, a tanulók létszáma 360 fő. Az iskla múltja arra kötelez bennünket, hgy nevelő és ktató munkánkban kiemelt figyelmet frdítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagymányainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakrltatására. A beisklázási körzetünkben élő családk szciális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és ktató munkánk ehhez a helyzethez igazdik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkr kiemelt fntsságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A társadalm, a pedagógusk és a szülők célja azns: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben bldgulni tudó embereket szeretnénk nevelni. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 5

6 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 6

7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI 1.1. Isklánkban lyan légkört kívánunk fenntartani, ahl tanáraink és diákjaink tthn érezhetik magukat. Ennek érdekében: tiszteletben tartjuk a tanuló személyiségét a gyerekeket bevnjuk saját isklai életük megszervezésébe figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit az ktatás srán diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támaszttt követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük minden gyermek számíthat a pedagógusk jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb prblémáiban az iskla életében szeretetteljes emberi kapcslatk kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között 1.2. Isklánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók krszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfntsabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni arájuk bíztt gyermekekből. A felelősségtudat minden pedagógus munkáját áthatja. A felelősségtudattal végzett pedagógusmunka leglényegesebb eleme, hgy agyermekben is kialakítsa a felelősségtudatt. Minden diák érezze, hgy felelős önmagáért a tetteiért, viselkedéséért, tanulmányainak végzéséért, társaiért, tehát az sztályközösségért is. Szeretnénk elérni, hgy tanulóink körében a szrgalmnak, a tudásnak és a kitartó munkának becsülete legyen. A gyermeki személyiség figyelembevétele, tiszteletben tartása elengedhetetlen feltétele az eredményességnek. Ez az ismeretátadás, ismeretközvetítés srán is meghatárzza mindennapi munkánkat. Idetartzik az életkri sajátsságk figyelembevétele, amely a nevelés tanítás tanulás egész flyamatát áthatja. Nemcsak a tananyag-, tankönyvválasztás szempntjából fnts, hanem pl. az ellenőrzés, értékelés módszereit, eszközeit is megszabja. Ezen alapelvek szem előtt tartásával kell segítenünk a lemaradó tanítványainkat, a tanulási nehézségekkel küzdőket és a nem kellően szcializáltakat. Képességfejlesztő, értékközvetítő prgramunk teszi lehetővé, hgy tanulóink megfelelő ismeretekre, tudásra, műveltségre tegyenek szert, kialakuljn tudásvágyuk, s alktó személyiséggé váljanak. Mindannyiunk feladata, hgy a tanulási kedv felkeltésével, az önálló ismeretszerzésre való szktatással elérjük, hgy a passzív befgadóból a tanítás tanulás aktív résztvevője legyen a diákk többsége, azaz intenzíven bekapcslódjn a tanulási flyamatba. Az értékközvetítés, az értékátadás, de a szcializáció is csak akkr lesz eredményes isklánkban, ha a nevelő hatásk egységesek. Az egységes követelmények állításán kívül szükség van az ellenőrzés és értékelés területén is az egységességre, mert ennek hiánya srra knfliktuskat teremt. A pedagógusk önállósága a krszerű pedagógiai módszerekválasztásában és alkalmazásában, a módszertani szabadságban, a differenciálás módjaiban és az eszközök CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 7

8 felhasználásában is megnyilvánul, tehát a módszer és az eszköz választható, de ezt a választást az előzőekben felsrlt pedagógiai elvek beflyáslják. Ennek érdekében: a tervszerű nevelő és ktató munka a tanulók képességeit fejleszti, és számukra krszerű, a mindennapi életben hasznsítható, tvábbépíthető alapműveltséget nyújt isklánk lyan az emberre, a társadalmra, a művészetekre, a természetre, a tudmánykra, a technikára vnatkzó ismereteket közöl, melyek megalapzzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük frmálódását és eligazdásukat szűkebb és tágabb környezetükben az iskla ktató-nevelő tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk fntsnak tartjuk, hgy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit szeretnénk elérni, hgy tanulóink körében a szrgalmnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rsszat törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kmmunikáció elfgadtt nrmáinak és helyes frmáinak kialakítására megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagymányaival, hgy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet 1.3.Isklánk flyamatsan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: rendszeres kapcslatt tartunk a tanulók szüleivel, a családkkal lehetőséget teremtünk arra, hgy isklánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, az intézményünk iránt érdeklődők ápljuk és bővítjük eddigi kapcslatainkat a fenntartóval, a működtetővel, a kerületben található óvdákkal, isklákkal, civil szervezetekkel és közművelődési intézményekkel nevelőink fnts feladatuknak tartják, hgy isklánk eddigi hagymányaihz híven tvábbra is képviseltesse magát a kerületi és fővársi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett kerületi szintű megmzdulásk szervezésében és lebnylításában maguk is részt vegyenek 1.4.Isklánk minden tanuló számára biztsítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében: biztsítjuk a halmzttan hátránys helyzetű tanulók számára a képesség-kibntakztató fglalkzáskat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hgy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek. lehetőséget teremtünk a kiemelkedő képességű tanulóinknak arra, hgy tehetségüket kibntakztathassák egyéni képességeikhez igazdó tanórai tanulás megszervezésével, emelt szintű idegen nyelviktatás és szakköri fglalkzásk biztsításával CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 8

9 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI,FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 2.1. Célk Az isklánkban flyó nevelő-ktató munka céljait az általáns emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfgadtatása és átadása határzza meg. Az iskla célja: felkészítse diákjait arra, hgy képesek legyenek helytállni Magyarrszágn, Európában és a glbalizálódó világban. Ne csupán az életben legyenek képesek érvényesülni, hanem a társadalmba is be tudjanak illeszkedni. Váljanak művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős plgárrá, tisztességes és bldgságra képes egyéniséggé. Az Európai Unió rszágaiban a kulcskmpetenciák fgalmi hálójába rendezték be azkat a tudáskat és képességeket, amelyek birtklása alkalmassá teheti az unió valamennyi plgárát egyrészt a gyrs és hatékny alkalmazkdásra a váltzáskkal átszőtt, mdern világhz, másrészt aktív szerepvállalásra e váltzásk irányának és tartalmának beflyáslásáhz. A kulcskmpetenciák fejlesztését a NAT erre vnatkzó előírásai és tartalmai szerint végezzük. Felértékelődik az egyén tanulási kmpetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás flyamatában frmálódik A kulcskmpetenciák fejlesztése Anyanyelvi kmmunikáció Az anyanyelvi kmmunikáció magában fglalja a fgalmak, gndlatk, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (halltt és lvastt szöveg értése, szövegalktás, műalktásk értelmezése, stb. ), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatt a társadalmi és kulturális tevékenységek srán, az ktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. Valamennyi tantárgy és a szabadidős tevékenység idősávjának bevnásával váltzats tevékenységfrmákat biztsítunk az lvasási, szövegértési és szövegalktási képességek, a kmmunikáció, a gndlatk kifejezésének fejlesztéséhez. Idegen nyelvi kmmunikáció Az idegen nyelvi kmmunikáció az anyanyelvi kmmunikáció elemeivel jellemezhető: fgalmak, gndlatk, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (halltt és lvastt szöveg értése, szövegalktás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül ktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kmmunikáció lyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje váltzhat a négy dimenzió (halltt szöveg értése, beszédkészség, lvastt szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. Az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként - a nyelv nem frmális keretekben történő elsajátítására is. Matematikai kmpetencia A matematikai kmpetencia a matematikai gndlkdás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapk prblémáinak megldására is. A CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 9

10 kmpetenciában és annak alakulásában a flyamatk és a tevékenységek éppúgy fntsak, mint az ismeretek. A matematikai kmpetencia eltérő mértékben felöleli a matematikai gndlkdásmódhz kapcslódó képességek alakulását, használatát, a matematikai mdellek alkalmazását (képletek, mdellek, struktúrák, grafiknk/táblázatk), valamint a törekvést ezek alkalmazására. A matematikai ismeretek felhasználását, a gndlkdási képességek fejlesztését megfelelő alktó jellegű feladatk alkalmazásával a tantárgyak széles körébe bevnjuk. A matematikai kmpetencia fejlesztése felkészíti tanulóinkat a mindennapk prblémáinak megldására is. Természettudmánys kmpetencia A természettudmánys kmpetencia készséget és képességet jelent arra, hgy ismeretek és módszerek skaságának felhasználásával magyarázatkat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó flyamatkkal kapcslatban magyarázatkat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kmpetenciának. E kmpetencia magában fglalja az emberi tevékenység kzta váltzásk megértését és az ezzel kapcslats, a fenntartható fejlődés frmálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A tanult természettudmánys ismeretek és módszerek felhasználásával lehetőséget biztsítunk tanulóinknak, hgy magyarázatkat tegyenek és előrejelzéseket készítsenek a természetben. Digitális kmpetencia A digitális kmpetencia felöleli az infrmációs társadalm technlógiáinak magabizts és kritikus használatát a munka, a kmmunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: infrmáció felismerése, visszakeresése, értékelése, tárlása, előállítása, bemutatása és cseréje; tvábbá kmmunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. A digitális kmpetencia kialakulása azt jelenti, hgy tanulóink magabiztsan és kritikus módn használják az IKT eszközeit a tanulás, a szabadidő és a kmmunikáció területén. A hatékny, önálló tanulás A hatékny, önálló tanulás azt jelenti, hgy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csprtban egyaránt, ideértve az idővel és az infrmációval való hatékny gazdálkdást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás flyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldlgzását és beépülését, másrészt útmutatásk keresését és alkalmazását jelenti. A hatékny és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hgy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek skaságában használja, tthn, a munkában, a tanulási és képzési flyamataiban egyaránt. A mtiváció és a magabiztsság e kmpetencia elengedhetetlen eleme. Megfelelő mennyiségű és alktó jellegű feladatk biztsításával, helyzetek teremtésével érhetjük el, hgy diákjaink tudásukat felhasználják a tanulásban és a mindennapi életben. Szciális és államplgári kmpetencia A személyes, értékrientációs, interpersznális, interkulturális, szciális és államplgári kmpetenciák a harmnikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden lyan frmáját, amely révén az egyén hatékny és építő módn vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre skszínűbb társadalmban, tvábbá ha szükséges, knfliktuskat is meg tud ldani. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 10

11 Az államplgári kmpetencia képessé teszi az egyént arra, hgy a társadalmi flyamatkról, struktúrákról és a demkráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. A tanórai és a szabadidős tevékenységekben, a diák önkrmányzati életben lyan feltételeket teremtünk, hgy tanulóink gyakrlhassák a részvételt a szűkebb és tágabb közösség életében, az isklai közügyekben, szükség esetén a knfliktuskezelésben is. Kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia A kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia segíti az egyént a mindennapi életben a munkahelyén is abban, hgy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkzó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kckázatvállalást jelenti, valamint azt, hgy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek srán van szükség. Kperatív pedagógiai eljárásk alkalmazásával,csprtmunkákban, az sztályközösség és az iskla prgramjaiban biztsítjuk e kmpetencia fejlesztését. Esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség magában fglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fntsságának elismerését mind a tradicinális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irdalmat, a zenét, a tánct, a drámát, a bábjátékt, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a mdern művészeti kifejezőeszközöket, a ftót s a mzgóképet. A diákknak lehetőségük van a tanulás és ismeretszerzés flyamatában, a közösségi téralakítása srán, az isklai rendezvényeken a gyakrlatban is kipróbálni elképzeléseiket, frmába önteni élményeiket, érzéseiket. Megismerkednek a művészet különböző kifejező eszközeivel, és hangt adhatnak véleményüknek. A NAT szerinti kmpetencia alapú ktatáshz kapcslódó helyi célk A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkdáshz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapzását szlgáló képességek fejlesztése A hátránys és a halmzttan hátránys helyzetű tanulók segítése a kmpetencia alapú ktatás megvalósításával A digitális írástudás elterjesztése A tanulók képességeinek, kulcskmpetenciáinak lehetőség szerinti egyénre szabtt fejlesztése Újszerű tanulásszervezési eljárásk bevezetésével a tanulók mtiváltságának növelése A nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése Önálló intézményi innváció megvalósítása, nymn követése, flyamatssá tétele Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hgy a gyermeki nyitttságra, fgéknyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempntjából kiemelten fnts alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljn bennük meggyőződéssé és határzza meg viselkedésüket, magatartásukat. 1. Az élet tisztelete, védelme A természeti környezet megóvása. Az állatk és növények védelme, szeretete. Fgéknyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 11

12 2. Az ember testi és lelki egészsége Az egészség megőrzésének fntssága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmzgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása: tisztálkdás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása. Az egészségvédelem: az egészségre kárs szkásk ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése. 3. Az önismeret, a saját személyiség kibntakztatásának igénye Önbecsülés, egészséges önbizalm kialakítása. Felelősségvállalás saját srsának alakításáért: önállóság, kitartás, szrgalm, kreativitás. Nyitttság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befgadására és létrehzására. 4. Fgéknyság az emberi kapcslatkra, a barátságra Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfgadása, udvariasság, figyelmesség. 5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete 6. Kulturált magatartás és kmmunikáció a közösségben Udvariasság, figyelmesség, másk szkásainak és tulajdnának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldzatvállalás. Törekvés az előítéletmentességre, a knfliktusk kezelésére, készség a megegyezésre. 7. A világ megismerésének igénye. Igény a flyamats önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 8. A szülőföld és Magyarrszág megismerése, szeretete, megóvása A nemzeti kultúra áplása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagymányainak, jelképeinek tisztelete, áplása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jgainak tisztelete, kultúrájuk, hagymányaik tiszteletben tartása. 10. Az alktmánysság, a törvényesség, az államplgári jgk tisztelete Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jgk tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és prblémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demkrácia érvényesítésére Feladatk Az isklánkban flyó nevelő és ktató munka feladata, hgy a felsrlt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szlgálják a nevelési prgram különböző fejezeteiben később meghatárzásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcslódó flyamats értékelés Ismeretközvetítés, ismeretátadás Nyújtsn isklánk a tanulók életkri sajátsságainak megfelelő szilárd, bizts ismereteket. Készítse fel a diákkat a tvábbtanulásra, a társadalmba való majdani beilleszkedésre, CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 12

13 ismertesse meg velük a tvábbhaladáshz szükséges műveltségi anyagt. Alakítsa ki a tanulókban a műveltség elsajátításának képességét Értékközvetítés, értékátadás A nevelés-ktatás flyamatában erősíteni kell tanulóinkban a nemzeti aznsságtudatukat nemzeti kultúránk értékeinek átadásával. Ennek segítségével kell lyan embereket nevelni, akik értik, tudják, érzik saját népük és más népek kultúráját, s azt, hgy ezek kölcsönhatásban állnak egymással. Alapvető értéknek tekintjük a jóságt, igazságsságt, becsületességet, őszinteséget A prblémamegldó gndlkdás fejlesztése Olyan embereket szeretnénk nevelni, akiket a körülöttük lévő világ prblémái fglalkztatnak, akik képesek az újszerű prblémák meglátására, annak eredeti megldására Pzitív életszemlélet kialakítása Fnts, hgy a tanuló sajátítsa el és tartsa be az alapvető erkölcsi nrmákat (becsületesség, kötelesség, őszinteség, megbízhatóság, szavahihetőség), legyen kulturált a viselkedése, humánus a magatartása, tisztelje és becsülje a másik embert, fgadja el a másságt, legyen képes a knfliktuskat elviselni, vagyis alakítsn ki önmagával és társadalmi környezetével jó visznyt, pzitív életszemléletet Kmmunikációs készségek kialakítása, fejlesztése A kmmunikációs alapképességek: a beszéd, az lvasás és az írás. Fnts, hgy tanulóink értsék az lvastt és írtt szöveget. Tudjanak kritikát, véleményt mndani. Vegyék észre a hibát, javításukra is frdítsanak gndt. Egyfajta esztétikai igényességgel is pársuljn önálló tevékenységük. Az idegen nyelv és az infrmatika is egyre nagybb szerepet kap a kmmunikációs és az infrmációs kulcskmpetenciák kialakításában. Elősegítve a kmplex infrmációkkezelésével kapcslats képességek kialakítását, fejlesztését Kiemelt fejlesztési feladatk A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskmpetenciákra épülnek. Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. Énkép, önismeret Az egyén önmagáhz való visznyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkntrll, a felelősség önmagunkért, az önállóság, az önkifejezés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. Hn- és népismeret Elengedhetetlen, hgy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátsságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Fnts feladat a harmnikus kapcslat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapzása, nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módn a hazánkban és szmszédságunkban élő más népek, népcsprtk értékeinek, történelmének, hagymányainak megbecsülése. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 13

14 Európai aznsságtudat egyetemes kultúra Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai plgárkká. Ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagybb hatású eredményeit. Váljanak nyitttá és megértővé a különböző szkásk, életmódk, kultúrák, vallásk, a másság iránt. Aktív államplgárságra, demkráciára nevelés A demkratikus jgállamban a társadalm fejlődésének és az egyén sikerességének, bldgulásának s nem ritkán bldgságának is egyik fnts feltétele az egyén részvétele, a civil társadalm, a lakóhelyi, szakmai, kulturális közösség életében és/vagy, plitikai életben. Az aktív államplgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítttság és mtiváltság szükséges. Az aktív államplgári magatartáshz szükséges részképességek elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárásk minősége, illetve az isklai élet demkratikus gyakrlata biztsíthatja. Gazdasági nevelés A gazdálkdás és a pénz világára vnatkzó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő világ számunkra fnts flyamatainak jelentős hányadát. Az isklai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hgy a tanulók tudats fgyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kckázatkat, a hasznt vagy a költségeket. Környezettudatsságra nevelés A nevelés átfgó célja, hgy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hgy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvásra, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A tanulás tanítása A tanulás valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését magában fglalja. A pedagógus fnts feladata, hgy megismertesse a tanulókkal a sajáts tanulási módszereket, stratégiákat és eljáráskat. Testi és lelki egészség Az iskla nagy feladata és felelőssége, hgy a felnövekvő nemzedékeket egészséges életmódra nevelje, valamint minden tevékenységével szlgálni kell a tanulók egészséges testi, lelki és szciális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azknak a pzitív beállítódásknak, magatartásknak és szkásknak a kialakulást, amelyek a gyerekek, fiatalk egészséges életvitellel kapcslats szemléletét és magatartását fejlesztik. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Fnts eleme a pályarientáció, amelynek célja, hgy segítse a tanulók tvábbi iskla- és pályaválasztását. Az isklának átfgó képet kell nyújtania a munka világáról. Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a biznytalanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A tanulók hatékny társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szciális és államplgári kmpetencia tudats, pedagógiailag tervezett fejlesztése. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 14

15 A NAT szerinti kmpetencia alapú ktatáshz kapcslódó helyi feladatk: A kmpetencia alapú ktatás kiterjesztése Élet közeli tanulási környezet kialakítása A tanulási stratégiák alkalmazásában a skszínűségre törekvés A játéksság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztsítása 2.4. Eszközök, eljárásk, módszerek Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskla pedagógusai által alkalmaztt személyiségfejlesztésre irányuló eljárásk, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csprtra szthatóak 1. Közvetlen (direkt) módszerek azk, amelyeknek alkalmazása srán a nevelő közvetlenül, személyes kapcslat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azk, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkr tekintjük nevelő és ktató munkánkat sikeresnek, ha isklánk végzős diákjainak többségea nylcadik évflyam végén: minden tantárgyból megfelel az alapfkú nevelés-ktatás kerettanterveiben meghatárztt tvábbhaladás feltételeinek. rendelkezik lyan bővíthető bizts ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságkkal, amelyek képessé teszik őt arra, hgy a középisklás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcslatkhz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásfrmákat. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 15

16 3. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Isklánk nevelő és ktató munkájának alapvető feladata, hgy a tanulók személyiségét a különféle isklai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcslats feladataink 1. A tanulók erkölcsi nevelése Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatsítása és meggyőződéssé alakítása. 2. A tanulók értelmi nevelése Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 3. A tanulók közösségi (társas kapcslatkra felkészítő) nevelése Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcslatk fntsságának tudatsítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kmmunikáció elsajátítása. 4. A tanulók érzelmi (emcinális) nevelése Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 5. A tanulók akarati nevelése Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibntakztatására vnatkzó igény felébresztése. A kitartás, a szrgalm, a céltudatsság, az elkötelezettség kialakítása. 6. A tanulók nemzeti nevelése A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagymányk, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, áplása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 7. A tanulók államplgári nevelése Az alapvető államplgári jgk és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és prblémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az isklai közéletben való részvételre. 8. A tanulók munkára nevelése Az emberek által végzett munka fntsságának tudatsítása. A tanulók önállóságáraés környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakrltatása. 9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmzgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fntsságának tudatsítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 16

17 3.2. Életkr szerinti feladatk 1-4. évflyam A mtiváltság fejlesztése: megismerési vágy, alktásvágy, teljesítményvágy, kíváncsiság, játékszeretet, érdeklődés, felfedezési vágy. Képességek fejlesztése: felismerés, összehasnlítás, kiemelés, megismerési képesség, megfigyelési képesség, írás és értő lvasás, beszéd és beszédértés, tanulási képesség, tapasztalás. Egészséges életvitel. Befgadó képesség, önkifejezési, önellátási képesség. Szciális érzékenység kialakítása: csprtba tartzás, egymás tulajdnának tiszteletben tartása, barátság. Segítés, együttműködés, verseny, siker- és kudarcfeldlgzás, alkalmazkdás évflyam Az első 4 évflyamn megkezdett személyiségfejlesztő tevékenység tvábbfejlesztése és kiterjesztése az életkri sajátsságknak megfelelően. A mtiváltság fejlesztése: kötelességtudat, felkészülés a tvábbtanulásra. A képességek fejlesztése: elemzés, elvnatkztatás, prblémamegldó gndlkdás, visznyítás, általánsítás, sztályzás, érvelés, asszciálás. A kreativitás, önkifejezés fejlesztése, befgadó magatartás kialakítása (műelemzés, műértelmezés). A reális énkép, önértékelés (emberismeret, önbizalm, önbecsülés, pályaválasztás), öntevékenységi vágy, önállósulási vágy felkeltése és helyes megélése. Előítéletek legyőzése, empátia, tlerancia kialakítása, knfliktus-kezelés, vitakészség (érvelésmeggyőzés) frmálása. Az egészséges életvitel fntsságának felismerése évflyam A beilleszkedés, másk elfgadása, a tanulás és a tudás tisztelete iránti igény kialakítása. A már kialakult elemi alapkészségek flyamats fejlesztése. Az egyéni adttságk, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése. Az egész életen át tartó tanulás fntsságának felismertetése. A harmnikus személyiség fejlesztése a belső és a külső környezet iránti igényesség felkeltésével. Tanulóinkat készítsük fel a vizsgakövetelményeknek való megfelelésre, valamint a tvábbi képzésekbe történő bekapcslódásra. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 17

18 4. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 4.1. Az iskla egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai a tanulók krszerű ismeretekkel és az azk gyakrlásáhz szükséges készségekkel és jártasságkkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; tanulóinknak bemutatjuk és gyakrltatjuk velük az egészséges életmód gyakrlását szlgáló tevékenységi frmákat, az egészségbarát viselkedésfrmákat; a tanulók az életkruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli fglalkzásk keretében fglalkznak az egészség megőrzésének szempntjából legfntsabb ismeretekkel a táplálkzás, az alkhl- és kábítószer fgyasztás, dhányzás kárs hatásai a szervezetre, a családi és krtárskapcslatk, a környezet védelme, az aktív életmód, a sprt, a személyes higiénia, az elsősegély-nyújtás alapismeretei, a szexuális fejlődésterületén Az egészségnevelés az iskla minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli fglalkzás feladata Az isklai egészségnevelést elsősrban a következő tevékenységfrmák szlgálják: a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztsítása: testnevelés órák; játéks, egészségfejlesztő testmzgás az első-negyedik évflyamn; az isklai sprtkör fglalkzásai; tömegsprt fglalkzásk; úszásktatás; b) a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagai; c) az ötödik-nylcadik évflyamn az sztályfőnöki órák tanóráin feldlgztt ismeretek; d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkzással, elsősegély-nyújtással fglalkzó prjektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagzats tanulók számára; e) az egészségnevelést szlgáló egyéb (tanórán kívüli) fglalkzásk: szakkörök minden tanévben sztálykirándulás szervezése minden évben egy alkalmmal játéks vetélkedő minden sztálynak az egészséges életmódra vnatkzó tudnivalókkal kapcslatsan f) az isklai egészségügyi szlgálat (isklarvs, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalmmal az ötödik-nylcadik évflyamn egy-egy sztályfőnöki óra megtartásában; a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. A tanulóknak évenként legalább egyszer fgászati, szemészeti és általáns szűrővizsgálatn kell részt venniük. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 18

19 5. AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 5.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hgy a tanulók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fgalmát; ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcslats legfntsabb alapfgalmakat. ismerjék fel a vészhelyzeteket; tudják a leggyakrabban előfrduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módkat; ismerkedjenek meg a mentőszlgálat felépítésével és működésével; sajátítsák el, mikr és hgyan kell mentőt hívni Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats kiemelt feladatk: a tanulók krszerű ismeretekkel és az azk gyakrlásáhz szükséges készségekkel és jártasságkkal rendelkezzenek első-segélynyújtási alapismeretek területén; a tanulóknak bemutatjuk és gyakrltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; a tanulók az életkruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli fglalkzásk keretében fglalkznak az elsősegély-nyújtással kapcslats legfntsabb alapismeretekkel Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats feladatk megvalósításának elősegítése érdekében az iskla kapcslatt épít ki az Országs Mentőszlgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesületével; tanulóink bekapcslódnak az elsősegély-nyújtással kapcslats isklán kívüli vetélkedőkbe; támgatjuk a pedagógusk részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel fglalkzó tvábbképzésen Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősrban a következő tevékenységfrmák szlgálják: a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihz kapcslódó alábbi ismeretek: az egyes évflyamkn a különböző tanítási órákn, az sztályfőnöki órákn feldlgztt elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszlgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az isklai egészségügyi szlgálat (isklarvs, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalmmal az ötödik-nylcadik évflyamn egy-egy sztályfőnöki óra megtartásában az elsősegélynyújtási alapismeretekkel kapcslatsan. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 19

20 5.5. Az egészségnevelést szlgáló egyéb tanórán kívüli fglalkzásk: szakkörök (pl. Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó stb. ); minden évben egy alkalmmal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az Országs Mentőszlgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesületének bevnásával; évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkzással, elsősegély-nyújtással fglalkzó prjektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagzats tanulók számára. 6.ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 6.1. Az iskla környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulókban a környezettudats magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szkásrendszer megalapzása; tanulóinknak bemutatjuk és gyakrltatjuk velük azkat a környezet megóvásáhz szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik; a tanulók az életkruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli fglalkzásk keretében fglalkznak a környezet megóvásának szempntjából legfntsabb ismeretekkel: 6.2. A környezeti nevelés az iskla minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli fglalkzás feladata Az isklai környezeti nevelést elsősrban a következő tevékenységfrmák szlgálják: a) a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagai b) az ötödik-nylcadik évflyamn az sztályfőnöki órák tanóráin feldlgztt ismeretek; c) a környezeti nevelést szlgáló egyéb (tanórán kívüli) fglalkzásk: minden fél évben sztálynként egy-egy kirándulás a környékre a környezeti értékek felfedezésére; évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel fglalkzó prjektnap (témanap) szervezése a Föld napja alkalmából játéks vetélkedővel, akadályversennyel az alsó és a felső tagzats tanulók számára; a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az isklában. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 20

21 7. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és ktató munka isklánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcslata révén valósul meg, másrészt közvetett módn, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása isklánk nevelő-ktató munkájának alapvető feladata. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcslats feladataink: 1. A különféle isklai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása Az isklai élet egyes területeihez (tanórákhz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcslódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudats, tervszerű nevelői fejlesztése. 2. A tanulók életkri fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkdniuk kell az életkrral váltzó közösségi magatartáshz: a kisgyermek heternóm a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró személyiségének lassú átalakulásától az autnóm önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásig. 3. Az önkrmányzás képességének kialakítása A tanulói közösségek fejlesztése srán ki kell alakítani a közösségekben, hgy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehanglt módn tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése A tanulói közösségeket irányító pedagógusk legfntsabb feladata, a közösségek tevékenységének tudats tervezése és flyamats megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkr érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcslódnak, azkban aktívan részt vesznek, és tt a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshz és viselkedési frmákhz tapasztalatkat gyűjthetnek. 5. A közösség egyéni arculatának, hagymányainak kialakítása A tanulói közösségre jellemző, az összetartzást erősítő erkölcsi, viselkedési nrmák, frmai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, áplása. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 21

22 8. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK 8.1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfntsabb színtere a tanítási óra. Az iskla nevelői a tanítási-tanulási flyamat megszervezése srán kiemelten fntsnak tartják a tanulók mtiválását, a tanulói aktivitás biztsítását és a differenciálást. a) A mtiválás célja, hgy tanulóinkban felébresszük azkat az indítékkat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azkat a módszereket és szervezeti frmákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivizálásátbiztsítják. c) Az isklai tanulási flyamat srán kiemelten fnts feladat a differenciálás, vagyis az, hgy a pedagógusk nevelő-ktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagybb mértékben igazdjn a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújttt teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazdó munkafrmákat, így - elsősrban a gyakrlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csprts munkájára támaszkdnak Egységes alapkra épülő differenciálás Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, skldalú isklai életnek, a tanulásnak, a játéknak, fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaraterejét; hzzájárul életmódjuk, mtívumaik, szkásaik kialakításáhz, megalapzásáhz. A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempntkra kell figyelemmel lenni: Olyan szervezési megldáskat kell előnyben részesíteni, amelyek előmzdítják a tanulás belső mtivációinak, önszabályzó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. A tanulásszervezés meghatárzó szempntja a tanulók aktivitásának kibntakztatása. Az ktatási flyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjn lehetőséget esetleges tévedéseinek krrigálására és tudásának átrendeződésére. Az ktatási flyamat alkalmazza az együttműködő (kperatív) tanulás technikáit, frmáit. Az isklai tanítás-tanulás különböző szervezeti frmáiban (az sztálymunkában, a csprtmunkában, a tanulók párs és egyéni ktatásában) a tanulók tevékenységét, önállóságát, kezdeményezőkészségét, prblémamegldását, alktóképességét kell előtérbe állítani. A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhz alkalmazkdó differenciálás a feladatk kijelölésében, azk megldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. A feladathz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 22

23 Ajáték a gyerekek életkri sajátssága. Mindenütt meg kell jelennie, hiszen megkönnyíti a megértést a bevésést, a felidézést. Ismerjen meg a gyerek minél több és minél több fajta játékt! Az ismeretek elsajátításának legfntsabb színtere a tanítási óra. A tanulók aktív részvétele elengedhetetlen feltétele az ismeretátadási és befgadási flyamatnak. A tanórán kívüli ismeretszerzésben az önállóság dminál. Fő célja a tanítási órán szerzett ismeretek gyakrlása, kiegészítése, új szempntból való megközelítése, megtanulása. A tanítási - tanulási tevékenységek köre krcsprtnként 1-2. évflyam a pedagógus - gyerek kötödés kialakítása az együttműködés gyakrlása az isklai szkásrendszer megismerése. megfigyelése, gyakrlása a közösség, a környezet iránti figyelem felkeltése a munkamegsztás kialakítása a közösségen belül az énkép fejlesztése, önbizalm, magabiztsság, önállóság az lvasási, írás, számlási készség alapzása a beszédkészség fejlesztése tanulás iránti természetes érdeklődés megtartása, növelése a taneszközök használata segítséggel, irányítással a helyes tanulási szkásk kialakítása, gyakrlása az élővilág felfedezése, szeretete, gndzása kötelességtudat, munkafegyelem megalapzása a lgikai gndlkdás fejlesztése 3-4. évflyam az énkép, önbizalm, bátrság a közösségben a felelősségérzet, kötelességtudat fejlesztése az ellenőrzés rendszeres gyakrlata egyszerű következtetések megfgalmazása részleges önállóság a munkavégzésben az lvasási, írás, számlási készség fejlesztése a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése a tanulási módszerek megismerése, gyakrlása (vázlat készítés) a könyvtárhasználat iránti érdeklődés felkeltése a lgikai gndlkdás fejlesztése a szűkebb környezet élővilágának alapsabb megismerése, gndzása 5-6. évflyam az énkép kikristálysdási flyamatának kezdetei, önállóság, szlidaritás, tlerancia, az értékhez való igazdás, a közösséggel való együttműködés, érdeklődés és részvétel, az k kzati összefüggések meglátása, megfgalmazása, lényegkiemelés segítséggel vitakészség kialakítása, érvek, ellenérvek felsrakztatása, önálló kutatómunka, könyvtárhasználat bevezetése hatékny tanulási módszerek kiválasztása az érdeklődésnek megfelelő tanulmányi irányultság megválasztása összefüggő, lgikusan felépített feleletre való előkészítés a helyesírási készség fejlesztése munka a számítógéppel - emelt óraszámban CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 23

24 7-8. évflyam az egyéniség tudats vállalása a kialakult személyiség jegyek krrekciója egyéni és közösségi felelősség átérzése, a lényegkiemelés gyakrlása, vázlatírás, jegyzetelés a közösséggel való együttműködés önállóság a munka tisztelete, megbecsülése, megbízható elvégzése, vitakészség fejlesztése, érvek, ellenérvek felsrakztatása évflyam Az elemi alapkészségek flyamats fejlesztésének segítségével a kulcskmpetenciák kialakítása és fejlesztése Az egyéni adttságk, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése Átfgó kép a munka világáról a tvábbi iskla és pályaválasztás érdekében Tudatsítsuk a tanulókban, hgy az emberi cselekvőképesség alapja az egész életen át tartó tanulás flyamatában frmálódik. Segítsük a tanulókat harmnikus személyiségének alakulását a saját belső környezet és külső környezet iránti érdeklődés és igényesség felkeltésével Tanulóinkat készítsük fel a vizsgakövetelményeknek való megfelelésnek, lyan szintű ismeretekkel rendelkezzenek, mely alapt ad számukra tvábbi képzésekbe történő bekapcslódásra Készítsük fel őket arra, hgy igényük legyen azérettségi vizsga letételére is Az isklában a nevelési és ktatási célk megvalósítását segítő tanítási órán kívüli tevékenységek Fnts, hgy a közösségfejlesztés reális gyermekkri és kamaszkri igényekre és prblémákra épüljön, mert így a fiatalk nyitttabbak és mtiváltabbak az aktív szerepvállalásra Hagymányőrző tevékenységek A jeles napk megünneplése a közösséghez való tartzás érzésének elmélyítésében és magyarság tudatunk kialakításában jelentős szerepet játszik: Az ünneplés módjai: isklai ünnepély megemlékezés (tanítási órán, sztályfőnöki órán, tanórán kívül) közösen megtekintett film, színdarab megbeszélése vetélkedők A tanév jeles napjai, rendezvényei: Szalagavató,Diónap, Halween, Advent, Mikulás, Karácsny, Farsang, Húsvét, Kulturális bemutató, Föld napja, Anyák napja, Gyermeknap, stb. Isklai ünnepséget szervezünk a következő alkalmakkr: Tanévnyitó, tanévzáró, ballagás Október 6. Október 23. Március 15. CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 24

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 TARTALOM BEVEZETÉS I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI 2. AZ

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 A pedagógiai program elkészítésének jogszabályi és társadalmi háttere 3 Az iskola bemutatása 4 Az iskola kapcsolatai

Tartalomjegyzék 1 A pedagógiai program elkészítésének jogszabályi és társadalmi háttere 3 Az iskola bemutatása 4 Az iskola kapcsolatai Tartalmjegyzék A pedagógiai prgram elkészítésének jgszabályi és társadalmi háttere 3 Jgszabályk köre 3 Az iskla bemutatása 4 Jgi státus, alapadatk 4 Az iskla névadója 5 Az iskla arculata 6 Az iskla hagymányai

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Cigánd, 2009. augusztus 24. Készítette: Bodnár Balázs iskolaigazgató PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben