Asset building és pénzügyi fejlesztı programok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Asset building és pénzügyi fejlesztı programok"

Átírás

1 Asset building és pénzügyi fejlesztı prgramk Háttér Az Autnómia Alapítvány február 24-ikén mőhelymunkát szervezett az A38 hajón. A rendezvény célja az eddig az alapítvány és más NGO-k által megvalósíttt pénzügyi fejlesztı prgramk alkalmazási lehetıségének elemzése, tapasztalatainak összegyőjtése és jövıbeni adaptációs lehetıségeire vnatkzó javaslatk megfgalmazása vlt. A mőhelymunkán elhangztt elıadásk: Jövedelmi visznyk alakulása az alacsny jövedelmő háztartáskban ( ) Scharle Ágta, Budapest Intézet Az Autnómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı prgramjai (Esélykassza, IDA-Lakhatás, CAF, Mikrmegtakarítás, Indig Netwrk) Béres Tibr, Gsztnyi Mártn Pénzügyi fejlesztési prgram a Magyar Máltai Szeretetszlgálat tapasztalatai alapján, Majr Gábr Az adósságkezelési prgram mőködése és tapasztalatai a Tamási-kistérségben, Messinger Tímea, Jóléti Alapítvány CsKGySz Dmbóvár Financial Inclusin Study (A Világbank reginális kutatásának eredményei, Jst De Laat, Világbank Az ETP Slvakia szervezet fejlesztı prgramjainak tapasztalatai, Slavka Macakva, ETPS, Kassa Asset Building A fgalm meghatárzása nem egyszerő feladat. Az asset ebben a kntextusban jóval tágabban értelmezendı, mint a fizikai javak összessége. Mint az Indig Netwrk (a Levi Strauss Fundatin által alapíttt netwrk az asset building kncepció népszerősítéséért) szervezetei megfgalmazták, a szegény háztartásk esetében nem csupán az alacsny jövedelem jelent prblémát, hanem a mzgósítható tartalékk hiánya is. Amikr egy mélyszegénységben élı háztartás pénzügyi knfliktushelyzettel szembesül, annak megldása (az elérhetı és méltánys finanszírzási lehetıségek hiányában) jóval nagybb tehertételt jelent számukra, mint a felsıbb rétegekhez tartzó háztartásk esetében. A pénzben kifejezhetı javakn túl a szimblikus javak hiánya is akadályzza a mélyszegénységben élık egzisztenciális helyzetének javulását. Így a szakképzettség, a vállalkzói készség, a munkatapasztalat, az egészségügyi prevenciós lehetıségek mind tekinthetık lyan egyéni (de végsısrn társadalmi) javaknak, amelyekbe befektetni és az abba történı egyéni befektetést érdemes támgatni. Erre a lgikára épül az USA-ban népszerővé vált IDA (Individual Develpment Accunt) módszer. Az IDA-módszer A módszer skszr feltételhez kötött támgatásként (cnditinal cash transfer) is szerepel, jóllehet a két módszer nem azns: Az IDA a megvalósításban alkalmaztt eljárást jelenti, azaz azt az elıtakarékssági mdellt, amelyben a résztvevık a saját bankszámlájukra heti vagy havi rendszerességgel megtakarítást helyeznek el, majd ez a felhalmzódtt megtakarítás egy elıre meghatárztt periódus után egyszeres (vagy annál magasabb) szrzójú támgatással egészül ki. A támgatást és a megtakaríttt összeget csak a prgram elején közösen meghatárztt asset building célra lehet felhasználni. Az ilyen prgramk fnts kötelezı eleme a pénzügyi képzés, és kiegészülhet egyéni mentrálással cach-inggal. Eredmények: Két ciklusban ( és ) összesen mintegy 200 fı teljesítette sikeresen a prgramt. Míg az elsı ciklusban eltérı vagyni célkra (számítógép, jgsítvány, kisvállalkzás alapítása vagy fejlesztése, házfelújítás) lehetett megtakarítani, addig a másdik körben kizárólag lakhatási célra 1 vlt a támgatás felhasználható. Amíg az elsı körben a lemrzslódási arányt sikerült 30% alatt tartani, addig a másdik körben a lemrzslódási arány 75% körüli vlt. Ezt fıként a gazdasági válság miatti háztartási jövedelem 1 A prgram eredetileg új házak építését is lehetıvé tette vlna, de a szcpls támgatás idıközbeni megszőnése ezt lehetetlenné tette, így jelentıs váltztatással a támgatást csak felújításra vagy kmfrtsításra vlt felhasználható. Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 1

2 csökkenéssel tudjuk összefüggésbe hzni. Ezen belül is egyrészt a feketegazdaság kifehéredése, azaz a feketegazdaságn belüli jövedelemszerzési lehetıségek csökkenése, másrészt a közhasznú munka lehetıségének megszőnése vagy az innen szerezhetı jövedelmek abszlút összegének csökkenése érdemel említést. A prgram legfntsabb tapasztalatai: Nem annyira a háztartási jövedelem nagysága (jóllehet ennél a prgramtípusnál meg lehet húzni egyfajta jövedelmi minimumt, ami alatt már nem tud valaki részt venni), mint inkább a rendszeressége, kiszámíthatósága határzza meg a megtakarítási kapacitást. A megtakarításk erısen függenek a szeznalitástól. A legszegényebb, de mtivált háztartásk nem képesek a főtési szeznban (któber-február) megtakarítani, vagy csak jóval alacsnyabb összeget. A pénzügyi képzés népszerővé, ha azt közösségi találkzási alkalmként és nem kötelezı, frntális ktatás alapú képzésként szervezzük. Szinte minden bevnt településen tapasztalat vlt, hgy a résztvevık bizalmatlank vltak, ezt sk helyütt csak az elsı kifizetések után sikerült elszlatni. A helyi önkrmányzatk szinte mindenütt, a takarékszövetkezetek majd minden esetben, míg a szciális ellátószervezetek csak a legritkább esetben vltak együttmőködıek. A prgramt sikerült sk magánadmánnyal és felajánlással (kályhagyártó, szigetelıanyaggyártó, önkéntesek) is kiegészíteni, ami ugyan eseti jellegő vlt, mértékét tekintve aznban mégis érdemes ezt a lehetıséget rendszer szinten is beépíteni a prgramba. A prgram egyik elıre nem tervezett, de a késıbbiekben hangsúlyssá vált eleme az energiahatéknysági képzés és fejlesztés lett: A résztvevık szívesen spórltak energiahatékny kályhákra, hıszigetelésre. Ennek fenntarthatósági hatása nagyn fnts, és esetleges állami szerepvállalás esetében itt látjuk a legfntsabb belépési lehetıséget. A CAF-mdell A CAF (Cmunidades Autfinanciadas - önfinanszírzó csprtk) mdell lyan zárt csprtkat jelent, amelyek maguk alakítanak bankt úgy, hgy a tagk egyszerre tulajdnsk, betétesek és hitelfelvevık. A csprt segítséget a mőködési szabályk megalktásáhz kap (a mdellt nyílt frráskódúnak nevezzük) és az induló idıszak (néhány hónap) srán külsı mentr kíséri és segíti ıket. A felhalmztt tıkét a csprt rendszerint kamattal (havi 1%) helyezi ki a tagknak. A kamat és a késésért, hiányzásért fizetett büntetések is a csprt közös vagynát növelik. A CAF módszer a pénzügyi hatása mellett a közösséget, közösségi együttmőködési készségeket is fejleszti. Ez épp a mélyszegénységben élık esetében különösen fnts, hiszen a szlidaritás, közösségi khézió lyan fnts asset lehet, amelyre mint a mikrfinanszírzás nemzetközi gyakrlata mutatja pénzügyi fejlesztı (akár mikrhitel) prgramkat is lehet építeni. Eredmények: 2011 eleje óta az Autnómia Alapítvány hat CAF-csprtt szervezett eltérı társadalmi státuszú célcsprtkkal (vidéki cigány háziassznyk, nem rma háziassznyk, budapesti egyetemi hallgatók, hajléktalank stb.). A csprtk a mai napig léteznek immár mentri külsı támgatás nélkül is. A csprtk kapitalizációja eltérı, ezer frint. Bár a hitelezési tevékenység flyamats, sha nem helyezik ki a teljes kihelyezhetı tıkét (az egyetemista csprt az egyetlen kivétel.) A tagk arról számltak be, hgy amellett, hgy a felhalmztt tıke pénzügyi biztnságt nyújt számukra, a rendszeres csprttalálkzók srán a csprtmőködéssel kapcslats dlgkn túl más, a közösség számára fnts dlgkat is meg tudnak beszélni. Esélykasssza ( Bank f Chance ) mdell A mdellt a Grameen ( village bank ) típusú csprts hitelezéssel kapcslats kudarck tanulságain alapulva dlgzta ki az Autnómia Alapítvány. A prgram lényege, hgy a csprtkba szervezıdı (egymást szavazással beválasztó tagk) egy közös, csprtszámlára minimum hat hónapig elıtakarékskdnak, majd az összegyőlt frrást az Autnómia (prgramlebnylító) egy azns összegő kerettel kiegészíti. A megtakarítás és kiegészítés együtt adja azt a felhasználható hitelkeretet, amit a csprt tagjai maguk közt (ismét közös döntés alapján) kihelyezhetnek nem Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 2

3 fgyasztói célra. A hitel maximális futamidejét és összegét még a csprtalakuláskr úgy kell meghatárzni, hgy a havi törlesztırészlet semmiképp ne lehessen magasabb, mint a krábban már sikeresen teljesített havi megtakarítási összeg. A csprtk mőködését a nba.hu internetes felület támgatja. Minden résztvevı itt tudja hitelkérelmét benyújtani, itt kaphat naprakész infrmációkat a többi csprttag befizetéseirıl, hiteleirıl. (Azknak a résztvevıknek, akiknek nincs internetes hzzáférésük vagy segítséget igényelnek, a prgram mentrai személyesen tudtak segítséget nyújtani.) Eredmények: Nylc csprt alakult meg 2010-ben. Ebbıl mentri segítség nélkül kettı mőködött tvább a prgram lejárta után ben az Autnómia Alapítvány újabb négy csprtt hztt létre. Az 2010-es prgramban a hitelek 96%-át fizették vissza. A prgram meglepı eredménye, hgy a résztvevık szinte egyetlen csprtban sem használták ki teljes mértékben rendelkezésre álló hitelkeretet. Más szervezetek által szerzett tapasztalatk Állam által támgattt adósságkezelı prgram A Szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló többször módsíttt 1993.évi III. törvény a negyvenezer fınél nagybb településeken teszi kötelezıvé adósságkezelı prgram mőködtetését. A prgram lényege, hgy meghatárztt összeghatárk közt és jövedelemi visznykat figyelembe véve a prgramba bekerülık felhalmzódtt közüzemi tartzásait (áram, gáz, víz és egyes esetekben kmmunális szlgáltatás) adósságkezelı eljárás keretében van lehetıség kezelni úgy, hgy a résztvevı a teljes tartzás 25%-át fizeti ki részletekben, míg a fennmaradó rész 90%-át az állam, 10%-át a helyi önkrmányzat vállalja át. A prgram résztvevıinek ehhez kötelezı az adósságkezelési tervben meghatárztt havi részfizetés teljesítése, valamint az együttmőködés az adósságkezelı szakemberrel. Adósságkezelési szlgáltatást nemcsak önkrmányzati fenntartású intézmény (jellemzıen családsegítı közpnt), hanem akár civil szervezet is nyújthat, de az önkrmányzati részvétel a tartzásátvállalás miatt kötelezı feltétel. A kisebb önkrmányzatk frráshiányra hivatkzva nem vállalják a prgram indítását, így épp azk a települések illetve lakóik esnek ettıl a segítségfrmától, akik a leginkább rászrulnának. (Ez a teher egy fıs, hátránys helyzető településen mintegy kétszázezer frint, nem egyszerre kifizetendı kiadást jelentene az önkrmányzat számára.) A prgram természetesen nem jelenthet minden eladósdtt ügyfél számára megldást, hiszen sk múlik a mtiváción és azn is, hgy van-e egyáltalán bármiféle pénzügyi teherbíró képessége a résztvevınek, hiszen a legtöbb esetben a már felgyőlt közüzemi tartzás sem saját hibából, szándéks nemfizetés miatt győlt össze, hanem az alacsny háztartási jövedelem miatt. Szlvák pénzügyi fejlesztı prgram Az ETP Slvakia (Kassa) az Autnómia Alapítvány IDA-Lakhatás mdelljét némiképp átalakítva 2 vette át. A ben futó prgramban a lakáscélú ingatlank kmfrtfkzatának javítása mellett új lakásk építésére is mód nyílt úgy, hgy a résztvevık megtakarításait hitel egészítette ki, amihez tvábbi támgatást adtt a szlvák állam és a helyi önkrmányzat is. A prgram részét képezte itt is pénzügyi képzés és mentri segítségnyújtás. A szlvák prgramban nemcsak az egyéni ingatlankat újíttták fel, hanem a telepszerő szegregátumkban közösségi helyiségeket hztak létre, amikben flyó közösségi szlgáltatáskat szintén a prgramból lehetett finanszírzni. A prgramban vltak lyan települések, ahl a rssz minıségő lakóingatlankból jóval jbb, többnyire új építéső lakáskba lehetett költözni, de lyan településekkel is mőködtek együtt, ahl erre nem nyílt lehetıség az önkrmányzati támgatás hiányában. Itt csak a meglévı ingatlank nyílászáró-cseréjére és közösségi prgramk biztsítására nyílt lehetıség. A Máltai Szeretetszlgálat Hitel-S adósságkezelı prgramja A prgramba az elmúlt években mintegy 1100 ügyfél jelentkezett. Nem mindenkinek lehetett lyan megldást kínálni a felhalmzódó tartzásk kiváltásában, ami megldtta vlna a helyzetüket, de ennek két ka is lehetett. Nagyn sk múlik az ügyfél mtivációján, de az is tény, hgy vannak 2 Pntsabban az Autnómia Alapítvány eredeti mdelljéhez közelebb álló prgramt bnylíttt a szlvák partner szervezet, mivel itt a lakásk építését kiegészítette az állami támgatás, így kerülhetett sr jelentısebb beruházáskra. Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 3

4 lyan helyzetek, amikr már ez a prgram sem tud érdemi javulást hzni a felhalmzódtt tartzás nagysága miatt. A prgramban hárm munkatárssal próbálják lefedni az egész rszágt. A prgramban nyújttt szlgáltatás fıként az adósságk knszlidálására, újraütemezésére, a követelések hitelezıvel történı áttárgyalására van lehetıség. A prgram adósságkezelést, támgatást vagy hitelt nem nyújt, a segítség a közvetítıi-tanácsadói szlgáltatást jelenti. A veszprémi pkli trnyban egy helyen jól látható, hgy mennyire egyénre szabtt szlgáltatáskra van szükség. Itt van, akinek úgy lehet közösségi szlgáltatáskat nyújtani, hgy elıre ki kell fizetnie annak az árát, s vannak, akiknél már egy mikrhitel lehetısége is felmerülhetett. A prgram példát ad arra is, hgy a lépésrıl-lépésre és egyénre szabttan történı pénzügyi fejlesztésnek van értelme az adósságkezelés, pénzügyi fejlesztés esetében. Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 4

5 Összegzés, javaslatk 1. Több lyan kezdeményezés is van akár Magyarrszágn, akár más rszágkban, amelyek mélyszegénységben élık pénzügyi fejlesztését tőzik ki célul. Ezek a prgramk nemcsak többnyire eltérı módszert, beavatkzási lgikát alkalmaznak, vagy elérhetı célkat tőznek ki, de a támgatói filzófia is eltérı. Lévén, hgy ezek a módszerek még alig-alig lettek tesztelve Magyarrszágn, krai lenne állást fglalni a szigrúbb, kevésbé az individuális döntést preferáló, talán paternalistábbnak is nevezhetı mdellek vagy a részvételi mtiváltságt eleve adttnak tekintı, egyéni döntésekre alapztt megldásk mellett. 2. Minden megismert módszer sajátja a személyre szabtt tanácsadás, flyamats mentring. Ugyanakkr azt is meg kell jegyezni, hgy egy-két kivételtıl eltekintve ezt a feladatt sehl nem tudják megfelelı minıségben nyújtani a mindennapi feladataikkal túlterhelt önkrmányzati-állami ellátórendszerbeli szciális munkásk. Feladatukat nehezíti az is, hgy ezekben a prgramkban egyedi esetekhez rendelt egyedi megldáskra van szükség, tvábbá, hgy több szakterületen (pénzügy, banki ügyek, jg, szciális munka stb.) is jártasnak kell lenni. 3. Csak azk a prgramk kecsegtetnek sikerrel, ahl több elem együttes alkalmazására is mód nyílik, így a pénzügyi kríziskezelés mellett adósságkezelési terv végigvitele, a pénzügyi képzés és pénzügyi tudatsság erısítése, a megtakarításra ösztönzés, a személyre pntsabban prblémára szabtt mikrhitelek, közösségfejlesztés mind részét kell képezze a pénzügyi prgramknak. 4. Az adósságkezelés fntssága megkérdıjelezhetetlen. Az adósságkezelés aznban csak már kialakult pénzügyi krízisekkel tud fglalkzni. Bár a mélyszegénységben élık, így a magyarrszági cigányság tarthatatlan anyagi-szciális helyzetét fıként a magas munkanélküliségi arányból adódó jövedelemhiány vagy alacsny jövedelem jelenti, a pénzügyi krízishelyzetek kialakulásában legalább ennyire közrejátszik a megtakarításk hiánya. Minden lyan kezdeményezés, amely vagy az egyéni vagy a csprts megtakarításra ösztönöz, csökkenti a pénzügyi kiszlgáltatttságt. 5. A vagyni javak ( asset ) hiánya az alacsny életszínvnal és életminıség mellett tvábbi prblémákhz vezet. A nagyn rssz minıségő vagy adósságkkal terhelt ingatlankban élık nem juthatnak hitelhez, ingatlanjaikat még akkr sem tudnák eladni, ha vlna rá fizetıképes kereslet. Ezzel a mélyszegénységben élık mbilitási esélyei is elvesznek. A prgramk biznyítják, hgy még a legalacsnyabb jövedelmő háztartásk körében is van lehetıség megtakarítási, s fıként mikrhitellel és pénzügyi fejlesztéssel kmbinált pénzügyi fejlesztı prgramk indítására. Ezeknek a prgramknak közvetett, közösségfejlesztı hatása sem lebecsülhetı. 6. A bemutattt prgramkban megvalósíttt fejlesztések egy része a kiadásk csökkentésével is hzzá tud járulni a bevnt háztartásk helyzetének javulásáhz. A rssz energiahatéknyságú ingatlankn megvalósíttt fejlesztések (nyílászárók, energiahatékny főtıberendezés, hıszigetelés) a beszerzendı tüzelı mennyiségének csökkentésével könnyíti a mélyszegénységben élık terheit. Ezek a (feltételhez kötött) támgatásk mindenki számára gyıztes-gyıztes helyzetekhez vezet. 7. A pénzügyi fejlesztı prgramk egy része azzal, hgy a bevntak pénzükkel maguk is hzzájárulnak a kitőzött célk eléréséhez, s azáltal, hgy a csprtk egy tanulási periódus után külsı segítség nélkül is tvább tudnak mőködni, pénzügyileg is hatéknynak tekinthetıek. Ugyanakkr a csprts hitelezés (fıként a CAF-mdell esetében) sem a fr-prfit, sem az államiönkrmányzati szektr keretében nem mőködtethetı ideálisan. Az elıbbiben azért nem, mert nem képzıdik (legalábbis a csprtn kívül) szétsztható nyereség, a mdell lgikája is kizárja ezt. Az állami-önkrmányzati szektrtól pedig azért idegen ez a módszer, mert hiányzik a megfelelı szaktudás, a mőködtetéshez szükséges kapacitás és sk esetben a szándék is. Az ismertetett pénzügyi fejlesztı módszerek adaptálása mint akár a szlvák példa is mutatja lyan rendszerben képzelhetı ideálisan el, ahl a következı feltételek adttak: Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 5

6 - Támgató jgszabályi környezet (az önfinanszírzó csprtkra és a nem üzleti célú mikrhitelezésre megengedıbb, ugyanakkr a speciális kckázatkat kezelni képes, de nem a HpTv. részét képezı szabályzás lenne szükséges); - Állami támgatás amely: valóban eljut a célcsprthz, figyelembe veszi a mélyszegénységben élık hzzáférési lehetıségeinek krlátait (ld. adósságkezelési prgram településnagysághz kötése); célhz kötötten mőködik és ez érvényesül a résztvevıi és lebnylítói ldaln is. Azaz a résztvevık csak lyan célra és feltételek mellett kaphatnak támgatást, amit a prgram elıír (itt javasljuk minden, a lakhatás minıségének vagy biztnságának javítását támgató cél elfgadását, különösen az energiahatéknyság javítását, a házak állagmegóvásának támgatását); rugalmas annyiban, hgy figyelembe veszi az egyéni és települési szintő eltéréseket (eltérı megtakarítási kapacitás, eltérı támgatói környezet vannak lyan települések, ahl nincs a közelben támgató prgramt lebnylítani képes szervezet, így itt csak költségesebben megvalósítható, ugyanakkr annál inkább megvalósítandó a prgram); ún. phasing-ut lgikára épül, azaz a támgatásintenzitás több év alatt csökken a nullára, ösztönözve így a prgram (eredményeinek) fennmaradását; rszágs szakmai támgató és mnitring rendszerrel kapcslódik össze. Azaz a helyi prgramk felépítésében részt vesz a szakmai támgató hálózat, majd a lebnylítás srán is flyamats, személyes és helyi kapcslattartás van a támgató és lebnylító szervezet közt (ami nem beszámltatás, vizsgálat). lyan független, külsı (azaz nem települési) és szakmai kntrll-mechanizmus a támgatás-kifizetésekkel kapcslatban, amely kizárja a támgatásk harmadik személy általi megszerzését (ld. szcpls házépítésekkel kapcslats visszaélések, melyekben sk esetben részes vlt a helyi szakhatóság is), és garantálja a megvalósíttt fejlesztések minıségi színvnalát (azaz megvédi a résztvevıket a nem megfelelıen elvégzett szakmunkák elfgadására való nymástól). - Prgramtámgató eszközök: Országs (reginális közpntkkal mőködı) támgató hálózat, amely segít összeállítani és felépíteni a helyben leginkább hatéknynak tőnı fejlesztı prgramt (alkalmazván a legmegfelelıbb fejlesztı módszereket); Mnitri hálózat (lévén, hgy ez nem ellenırzı funkciójú, az elıbbi prgramtámgató hálózat is végezheti; Internetes felület a csprtk mőködtetéséhez (ez részben rendelkezésre áll); Mentrk (tanácsadók) alkalmazását lehetıvé tevı támgatás (megfntlandó, hgy a mentrk egy, rszágs lefedettséget biztsító szervezetben vagy helyi szervezetekben (NGO-k) legyenek alkalmazva; Pénzügyi képzésekhez tananyag (rendelkezésre áll) és képzı szervezet (itt mindenképpen célszerő közpntilag biztsítani a képzıket, mivel a képzık kiválasztása és felkészítése (de fıleg alkalmassága) az egész prgram egyik legfntsabb eleme és helyben nem valószínő, hgy megfelelı képzıt lehet találni; A megtakarításk kezeléséhez kedvezményes bankszámla-nyitási lehetıség. Itt az rszágs lefedettség miatt leginkább a takarékszövetkezeti hálózat jöhet szóba, de megfntlandó a mbil-psták bevnása, vagy a nemzetközi trendnek megfelelıen a mbil(telefns) banklás lehetıvé tétele. A prgramban kifizethetı támgatásnak is a számlára kell érkeznie, ezért megfntlandó, hgy a kiegészítı támgatást extra kamatprémiumban lehetne kiadni a kedvezményezetteknek. Intenzív és hivatalsan támgattt médiamegjelenés a résztvevıi bizalm kialakításáért. Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 6

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012.

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012. NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012. 2 A Nyugdíjasklubk és Idısek Életet az éveknek Országs Szövetsége 1989. március 29-én alakult 139 klub részvételével.

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. melléklet a 92/2011. (II. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni.

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni. Miért kell csökkenteni a minisztériumk kiadásait? A takaréksságt az állam magán kezdi. Nincs még egy krmány, amely ilyen kmly megszrítást hajttt vlna végre a plitikán és az államn, mint a másdik Gyurcsány-krmány.

Részletesebben

ista Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft.

ista Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft. ista Magyarrszág Méréstechnika Szerviz Kft. A fűtési költségmegsztás gyakrlata és törvényi szabályzása 2013. Nvember 14., Visegrád Üdvözlöm Önöket: Hrváth Attila kereskedelmi és marketing igazgató Nemzetközi

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

2010.08.30. Forrás: APEH

2010.08.30. Forrás: APEH 2010.08.30. Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

1. A portálrendszer keretében elérhetı alkalmazások továbbfejlesztése keretében:

1. A portálrendszer keretében elérhetı alkalmazások továbbfejlesztése keretében: 2.2. - ÁFSZ 1 prtál funkciók bıvítése, elektrnikus krmányzati szlgáltatásk tvábbfejlesztése Az alprjekt bemutatása Az alprjekt célja, indklása, kapcslódás a kiemelt prjekt általáns céljáhz Az alprjekt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Tisztelt Elnökség! Kérem engedjék meg, hgy röviden vázljam elképzelésemet a Magyar Nemzeti Olimpiai rögbi válgatttak nemzetközi felkészítésével és a versenyeztetéssel

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21)

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) Megbízó: Egyeztetési munkaváltzat Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) (Az adatgyőjtés lezárva: 2010.

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon Összetett prblémák, összetett megldásk: A hajléktalan emberek integrációja a fglalkztatás által Magyarrszágn 2007. június 25. Készült a hajléktalanellátó szervezetek FEANTSA kérdőívére adtt válaszai alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Zalaszentgrót térségének 30 települését fedi

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

B szekció - szekcióleírás

B szekció - szekcióleírás B szekció - szekcióleírás Az alapvető képzéssel kapcslats tapasztalatk megsztása az új A2-esek személyével Felhívjuk lvasóink figyelmét, hgy az alábbi szekcióleírás a teljesség igénye nélkül kiragad néhány

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei A pályáztt kategória Kmmunikációs kampány Az ügyfél, illetve vállalat iparága Pénzügy, bank és biztsítás A pályázati anyag címe Aegn Országs Kármegelőzés Prgram A pályáztt kmmunikációs prgram személyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2002. (II.1.) számú r e n d e l e t e az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatásáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat Vezetıi összefglaló (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás Eszter,

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről Hatálys 2015.02.01-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Haladó tréning módszertani útmutató 1 A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Az MKB bruttó működési jövedelme meghaladta a 91,9 milliárd forintot

Az MKB bruttó működési jövedelme meghaladta a 91,9 milliárd forintot SAJTÓINFORMÁCIÓ Az MKB bruttó működési jövedelme meghaladta a 91,9 milliárd frintt az MKB minden üzleti szegmensben erősített; a Bank MSZSZ szerint 28,03 milliárd adózás előtti eredményt ért el 2007-ben

Részletesebben