Asset building és pénzügyi fejlesztı programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Asset building és pénzügyi fejlesztı programok"

Átírás

1 Asset building és pénzügyi fejlesztı prgramk Háttér Az Autnómia Alapítvány február 24-ikén mőhelymunkát szervezett az A38 hajón. A rendezvény célja az eddig az alapítvány és más NGO-k által megvalósíttt pénzügyi fejlesztı prgramk alkalmazási lehetıségének elemzése, tapasztalatainak összegyőjtése és jövıbeni adaptációs lehetıségeire vnatkzó javaslatk megfgalmazása vlt. A mőhelymunkán elhangztt elıadásk: Jövedelmi visznyk alakulása az alacsny jövedelmő háztartáskban ( ) Scharle Ágta, Budapest Intézet Az Autnómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı prgramjai (Esélykassza, IDA-Lakhatás, CAF, Mikrmegtakarítás, Indig Netwrk) Béres Tibr, Gsztnyi Mártn Pénzügyi fejlesztési prgram a Magyar Máltai Szeretetszlgálat tapasztalatai alapján, Majr Gábr Az adósságkezelési prgram mőködése és tapasztalatai a Tamási-kistérségben, Messinger Tímea, Jóléti Alapítvány CsKGySz Dmbóvár Financial Inclusin Study (A Világbank reginális kutatásának eredményei, Jst De Laat, Világbank Az ETP Slvakia szervezet fejlesztı prgramjainak tapasztalatai, Slavka Macakva, ETPS, Kassa Asset Building A fgalm meghatárzása nem egyszerő feladat. Az asset ebben a kntextusban jóval tágabban értelmezendı, mint a fizikai javak összessége. Mint az Indig Netwrk (a Levi Strauss Fundatin által alapíttt netwrk az asset building kncepció népszerősítéséért) szervezetei megfgalmazták, a szegény háztartásk esetében nem csupán az alacsny jövedelem jelent prblémát, hanem a mzgósítható tartalékk hiánya is. Amikr egy mélyszegénységben élı háztartás pénzügyi knfliktushelyzettel szembesül, annak megldása (az elérhetı és méltánys finanszírzási lehetıségek hiányában) jóval nagybb tehertételt jelent számukra, mint a felsıbb rétegekhez tartzó háztartásk esetében. A pénzben kifejezhetı javakn túl a szimblikus javak hiánya is akadályzza a mélyszegénységben élık egzisztenciális helyzetének javulását. Így a szakképzettség, a vállalkzói készség, a munkatapasztalat, az egészségügyi prevenciós lehetıségek mind tekinthetık lyan egyéni (de végsısrn társadalmi) javaknak, amelyekbe befektetni és az abba történı egyéni befektetést érdemes támgatni. Erre a lgikára épül az USA-ban népszerővé vált IDA (Individual Develpment Accunt) módszer. Az IDA-módszer A módszer skszr feltételhez kötött támgatásként (cnditinal cash transfer) is szerepel, jóllehet a két módszer nem azns: Az IDA a megvalósításban alkalmaztt eljárást jelenti, azaz azt az elıtakarékssági mdellt, amelyben a résztvevık a saját bankszámlájukra heti vagy havi rendszerességgel megtakarítást helyeznek el, majd ez a felhalmzódtt megtakarítás egy elıre meghatárztt periódus után egyszeres (vagy annál magasabb) szrzójú támgatással egészül ki. A támgatást és a megtakaríttt összeget csak a prgram elején közösen meghatárztt asset building célra lehet felhasználni. Az ilyen prgramk fnts kötelezı eleme a pénzügyi képzés, és kiegészülhet egyéni mentrálással cach-inggal. Eredmények: Két ciklusban ( és ) összesen mintegy 200 fı teljesítette sikeresen a prgramt. Míg az elsı ciklusban eltérı vagyni célkra (számítógép, jgsítvány, kisvállalkzás alapítása vagy fejlesztése, házfelújítás) lehetett megtakarítani, addig a másdik körben kizárólag lakhatási célra 1 vlt a támgatás felhasználható. Amíg az elsı körben a lemrzslódási arányt sikerült 30% alatt tartani, addig a másdik körben a lemrzslódási arány 75% körüli vlt. Ezt fıként a gazdasági válság miatti háztartási jövedelem 1 A prgram eredetileg új házak építését is lehetıvé tette vlna, de a szcpls támgatás idıközbeni megszőnése ezt lehetetlenné tette, így jelentıs váltztatással a támgatást csak felújításra vagy kmfrtsításra vlt felhasználható. Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 1

2 csökkenéssel tudjuk összefüggésbe hzni. Ezen belül is egyrészt a feketegazdaság kifehéredése, azaz a feketegazdaságn belüli jövedelemszerzési lehetıségek csökkenése, másrészt a közhasznú munka lehetıségének megszőnése vagy az innen szerezhetı jövedelmek abszlút összegének csökkenése érdemel említést. A prgram legfntsabb tapasztalatai: Nem annyira a háztartási jövedelem nagysága (jóllehet ennél a prgramtípusnál meg lehet húzni egyfajta jövedelmi minimumt, ami alatt már nem tud valaki részt venni), mint inkább a rendszeressége, kiszámíthatósága határzza meg a megtakarítási kapacitást. A megtakarításk erısen függenek a szeznalitástól. A legszegényebb, de mtivált háztartásk nem képesek a főtési szeznban (któber-február) megtakarítani, vagy csak jóval alacsnyabb összeget. A pénzügyi képzés népszerővé, ha azt közösségi találkzási alkalmként és nem kötelezı, frntális ktatás alapú képzésként szervezzük. Szinte minden bevnt településen tapasztalat vlt, hgy a résztvevık bizalmatlank vltak, ezt sk helyütt csak az elsı kifizetések után sikerült elszlatni. A helyi önkrmányzatk szinte mindenütt, a takarékszövetkezetek majd minden esetben, míg a szciális ellátószervezetek csak a legritkább esetben vltak együttmőködıek. A prgramt sikerült sk magánadmánnyal és felajánlással (kályhagyártó, szigetelıanyaggyártó, önkéntesek) is kiegészíteni, ami ugyan eseti jellegő vlt, mértékét tekintve aznban mégis érdemes ezt a lehetıséget rendszer szinten is beépíteni a prgramba. A prgram egyik elıre nem tervezett, de a késıbbiekben hangsúlyssá vált eleme az energiahatéknysági képzés és fejlesztés lett: A résztvevık szívesen spórltak energiahatékny kályhákra, hıszigetelésre. Ennek fenntarthatósági hatása nagyn fnts, és esetleges állami szerepvállalás esetében itt látjuk a legfntsabb belépési lehetıséget. A CAF-mdell A CAF (Cmunidades Autfinanciadas - önfinanszírzó csprtk) mdell lyan zárt csprtkat jelent, amelyek maguk alakítanak bankt úgy, hgy a tagk egyszerre tulajdnsk, betétesek és hitelfelvevık. A csprt segítséget a mőködési szabályk megalktásáhz kap (a mdellt nyílt frráskódúnak nevezzük) és az induló idıszak (néhány hónap) srán külsı mentr kíséri és segíti ıket. A felhalmztt tıkét a csprt rendszerint kamattal (havi 1%) helyezi ki a tagknak. A kamat és a késésért, hiányzásért fizetett büntetések is a csprt közös vagynát növelik. A CAF módszer a pénzügyi hatása mellett a közösséget, közösségi együttmőködési készségeket is fejleszti. Ez épp a mélyszegénységben élık esetében különösen fnts, hiszen a szlidaritás, közösségi khézió lyan fnts asset lehet, amelyre mint a mikrfinanszírzás nemzetközi gyakrlata mutatja pénzügyi fejlesztı (akár mikrhitel) prgramkat is lehet építeni. Eredmények: 2011 eleje óta az Autnómia Alapítvány hat CAF-csprtt szervezett eltérı társadalmi státuszú célcsprtkkal (vidéki cigány háziassznyk, nem rma háziassznyk, budapesti egyetemi hallgatók, hajléktalank stb.). A csprtk a mai napig léteznek immár mentri külsı támgatás nélkül is. A csprtk kapitalizációja eltérı, ezer frint. Bár a hitelezési tevékenység flyamats, sha nem helyezik ki a teljes kihelyezhetı tıkét (az egyetemista csprt az egyetlen kivétel.) A tagk arról számltak be, hgy amellett, hgy a felhalmztt tıke pénzügyi biztnságt nyújt számukra, a rendszeres csprttalálkzók srán a csprtmőködéssel kapcslats dlgkn túl más, a közösség számára fnts dlgkat is meg tudnak beszélni. Esélykasssza ( Bank f Chance ) mdell A mdellt a Grameen ( village bank ) típusú csprts hitelezéssel kapcslats kudarck tanulságain alapulva dlgzta ki az Autnómia Alapítvány. A prgram lényege, hgy a csprtkba szervezıdı (egymást szavazással beválasztó tagk) egy közös, csprtszámlára minimum hat hónapig elıtakarékskdnak, majd az összegyőlt frrást az Autnómia (prgramlebnylító) egy azns összegő kerettel kiegészíti. A megtakarítás és kiegészítés együtt adja azt a felhasználható hitelkeretet, amit a csprt tagjai maguk közt (ismét közös döntés alapján) kihelyezhetnek nem Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 2

3 fgyasztói célra. A hitel maximális futamidejét és összegét még a csprtalakuláskr úgy kell meghatárzni, hgy a havi törlesztırészlet semmiképp ne lehessen magasabb, mint a krábban már sikeresen teljesített havi megtakarítási összeg. A csprtk mőködését a nba.hu internetes felület támgatja. Minden résztvevı itt tudja hitelkérelmét benyújtani, itt kaphat naprakész infrmációkat a többi csprttag befizetéseirıl, hiteleirıl. (Azknak a résztvevıknek, akiknek nincs internetes hzzáférésük vagy segítséget igényelnek, a prgram mentrai személyesen tudtak segítséget nyújtani.) Eredmények: Nylc csprt alakult meg 2010-ben. Ebbıl mentri segítség nélkül kettı mőködött tvább a prgram lejárta után ben az Autnómia Alapítvány újabb négy csprtt hztt létre. Az 2010-es prgramban a hitelek 96%-át fizették vissza. A prgram meglepı eredménye, hgy a résztvevık szinte egyetlen csprtban sem használták ki teljes mértékben rendelkezésre álló hitelkeretet. Más szervezetek által szerzett tapasztalatk Állam által támgattt adósságkezelı prgram A Szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló többször módsíttt 1993.évi III. törvény a negyvenezer fınél nagybb településeken teszi kötelezıvé adósságkezelı prgram mőködtetését. A prgram lényege, hgy meghatárztt összeghatárk közt és jövedelemi visznykat figyelembe véve a prgramba bekerülık felhalmzódtt közüzemi tartzásait (áram, gáz, víz és egyes esetekben kmmunális szlgáltatás) adósságkezelı eljárás keretében van lehetıség kezelni úgy, hgy a résztvevı a teljes tartzás 25%-át fizeti ki részletekben, míg a fennmaradó rész 90%-át az állam, 10%-át a helyi önkrmányzat vállalja át. A prgram résztvevıinek ehhez kötelezı az adósságkezelési tervben meghatárztt havi részfizetés teljesítése, valamint az együttmőködés az adósságkezelı szakemberrel. Adósságkezelési szlgáltatást nemcsak önkrmányzati fenntartású intézmény (jellemzıen családsegítı közpnt), hanem akár civil szervezet is nyújthat, de az önkrmányzati részvétel a tartzásátvállalás miatt kötelezı feltétel. A kisebb önkrmányzatk frráshiányra hivatkzva nem vállalják a prgram indítását, így épp azk a települések illetve lakóik esnek ettıl a segítségfrmától, akik a leginkább rászrulnának. (Ez a teher egy fıs, hátránys helyzető településen mintegy kétszázezer frint, nem egyszerre kifizetendı kiadást jelentene az önkrmányzat számára.) A prgram természetesen nem jelenthet minden eladósdtt ügyfél számára megldást, hiszen sk múlik a mtiváción és azn is, hgy van-e egyáltalán bármiféle pénzügyi teherbíró képessége a résztvevınek, hiszen a legtöbb esetben a már felgyőlt közüzemi tartzás sem saját hibából, szándéks nemfizetés miatt győlt össze, hanem az alacsny háztartási jövedelem miatt. Szlvák pénzügyi fejlesztı prgram Az ETP Slvakia (Kassa) az Autnómia Alapítvány IDA-Lakhatás mdelljét némiképp átalakítva 2 vette át. A ben futó prgramban a lakáscélú ingatlank kmfrtfkzatának javítása mellett új lakásk építésére is mód nyílt úgy, hgy a résztvevık megtakarításait hitel egészítette ki, amihez tvábbi támgatást adtt a szlvák állam és a helyi önkrmányzat is. A prgram részét képezte itt is pénzügyi képzés és mentri segítségnyújtás. A szlvák prgramban nemcsak az egyéni ingatlankat újíttták fel, hanem a telepszerő szegregátumkban közösségi helyiségeket hztak létre, amikben flyó közösségi szlgáltatáskat szintén a prgramból lehetett finanszírzni. A prgramban vltak lyan települések, ahl a rssz minıségő lakóingatlankból jóval jbb, többnyire új építéső lakáskba lehetett költözni, de lyan településekkel is mőködtek együtt, ahl erre nem nyílt lehetıség az önkrmányzati támgatás hiányában. Itt csak a meglévı ingatlank nyílászáró-cseréjére és közösségi prgramk biztsítására nyílt lehetıség. A Máltai Szeretetszlgálat Hitel-S adósságkezelı prgramja A prgramba az elmúlt években mintegy 1100 ügyfél jelentkezett. Nem mindenkinek lehetett lyan megldást kínálni a felhalmzódó tartzásk kiváltásában, ami megldtta vlna a helyzetüket, de ennek két ka is lehetett. Nagyn sk múlik az ügyfél mtivációján, de az is tény, hgy vannak 2 Pntsabban az Autnómia Alapítvány eredeti mdelljéhez közelebb álló prgramt bnylíttt a szlvák partner szervezet, mivel itt a lakásk építését kiegészítette az állami támgatás, így kerülhetett sr jelentısebb beruházáskra. Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 3

4 lyan helyzetek, amikr már ez a prgram sem tud érdemi javulást hzni a felhalmzódtt tartzás nagysága miatt. A prgramban hárm munkatárssal próbálják lefedni az egész rszágt. A prgramban nyújttt szlgáltatás fıként az adósságk knszlidálására, újraütemezésére, a követelések hitelezıvel történı áttárgyalására van lehetıség. A prgram adósságkezelést, támgatást vagy hitelt nem nyújt, a segítség a közvetítıi-tanácsadói szlgáltatást jelenti. A veszprémi pkli trnyban egy helyen jól látható, hgy mennyire egyénre szabtt szlgáltatáskra van szükség. Itt van, akinek úgy lehet közösségi szlgáltatáskat nyújtani, hgy elıre ki kell fizetnie annak az árát, s vannak, akiknél már egy mikrhitel lehetısége is felmerülhetett. A prgram példát ad arra is, hgy a lépésrıl-lépésre és egyénre szabttan történı pénzügyi fejlesztésnek van értelme az adósságkezelés, pénzügyi fejlesztés esetében. Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 4

5 Összegzés, javaslatk 1. Több lyan kezdeményezés is van akár Magyarrszágn, akár más rszágkban, amelyek mélyszegénységben élık pénzügyi fejlesztését tőzik ki célul. Ezek a prgramk nemcsak többnyire eltérı módszert, beavatkzási lgikát alkalmaznak, vagy elérhetı célkat tőznek ki, de a támgatói filzófia is eltérı. Lévén, hgy ezek a módszerek még alig-alig lettek tesztelve Magyarrszágn, krai lenne állást fglalni a szigrúbb, kevésbé az individuális döntést preferáló, talán paternalistábbnak is nevezhetı mdellek vagy a részvételi mtiváltságt eleve adttnak tekintı, egyéni döntésekre alapztt megldásk mellett. 2. Minden megismert módszer sajátja a személyre szabtt tanácsadás, flyamats mentring. Ugyanakkr azt is meg kell jegyezni, hgy egy-két kivételtıl eltekintve ezt a feladatt sehl nem tudják megfelelı minıségben nyújtani a mindennapi feladataikkal túlterhelt önkrmányzati-állami ellátórendszerbeli szciális munkásk. Feladatukat nehezíti az is, hgy ezekben a prgramkban egyedi esetekhez rendelt egyedi megldáskra van szükség, tvábbá, hgy több szakterületen (pénzügy, banki ügyek, jg, szciális munka stb.) is jártasnak kell lenni. 3. Csak azk a prgramk kecsegtetnek sikerrel, ahl több elem együttes alkalmazására is mód nyílik, így a pénzügyi kríziskezelés mellett adósságkezelési terv végigvitele, a pénzügyi képzés és pénzügyi tudatsság erısítése, a megtakarításra ösztönzés, a személyre pntsabban prblémára szabtt mikrhitelek, közösségfejlesztés mind részét kell képezze a pénzügyi prgramknak. 4. Az adósságkezelés fntssága megkérdıjelezhetetlen. Az adósságkezelés aznban csak már kialakult pénzügyi krízisekkel tud fglalkzni. Bár a mélyszegénységben élık, így a magyarrszági cigányság tarthatatlan anyagi-szciális helyzetét fıként a magas munkanélküliségi arányból adódó jövedelemhiány vagy alacsny jövedelem jelenti, a pénzügyi krízishelyzetek kialakulásában legalább ennyire közrejátszik a megtakarításk hiánya. Minden lyan kezdeményezés, amely vagy az egyéni vagy a csprts megtakarításra ösztönöz, csökkenti a pénzügyi kiszlgáltatttságt. 5. A vagyni javak ( asset ) hiánya az alacsny életszínvnal és életminıség mellett tvábbi prblémákhz vezet. A nagyn rssz minıségő vagy adósságkkal terhelt ingatlankban élık nem juthatnak hitelhez, ingatlanjaikat még akkr sem tudnák eladni, ha vlna rá fizetıképes kereslet. Ezzel a mélyszegénységben élık mbilitási esélyei is elvesznek. A prgramk biznyítják, hgy még a legalacsnyabb jövedelmő háztartásk körében is van lehetıség megtakarítási, s fıként mikrhitellel és pénzügyi fejlesztéssel kmbinált pénzügyi fejlesztı prgramk indítására. Ezeknek a prgramknak közvetett, közösségfejlesztı hatása sem lebecsülhetı. 6. A bemutattt prgramkban megvalósíttt fejlesztések egy része a kiadásk csökkentésével is hzzá tud járulni a bevnt háztartásk helyzetének javulásáhz. A rssz energiahatéknyságú ingatlankn megvalósíttt fejlesztések (nyílászárók, energiahatékny főtıberendezés, hıszigetelés) a beszerzendı tüzelı mennyiségének csökkentésével könnyíti a mélyszegénységben élık terheit. Ezek a (feltételhez kötött) támgatásk mindenki számára gyıztes-gyıztes helyzetekhez vezet. 7. A pénzügyi fejlesztı prgramk egy része azzal, hgy a bevntak pénzükkel maguk is hzzájárulnak a kitőzött célk eléréséhez, s azáltal, hgy a csprtk egy tanulási periódus után külsı segítség nélkül is tvább tudnak mőködni, pénzügyileg is hatéknynak tekinthetıek. Ugyanakkr a csprts hitelezés (fıként a CAF-mdell esetében) sem a fr-prfit, sem az államiönkrmányzati szektr keretében nem mőködtethetı ideálisan. Az elıbbiben azért nem, mert nem képzıdik (legalábbis a csprtn kívül) szétsztható nyereség, a mdell lgikája is kizárja ezt. Az állami-önkrmányzati szektrtól pedig azért idegen ez a módszer, mert hiányzik a megfelelı szaktudás, a mőködtetéshez szükséges kapacitás és sk esetben a szándék is. Az ismertetett pénzügyi fejlesztı módszerek adaptálása mint akár a szlvák példa is mutatja lyan rendszerben képzelhetı ideálisan el, ahl a következı feltételek adttak: Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 5

6 - Támgató jgszabályi környezet (az önfinanszírzó csprtkra és a nem üzleti célú mikrhitelezésre megengedıbb, ugyanakkr a speciális kckázatkat kezelni képes, de nem a HpTv. részét képezı szabályzás lenne szükséges); - Állami támgatás amely: valóban eljut a célcsprthz, figyelembe veszi a mélyszegénységben élık hzzáférési lehetıségeinek krlátait (ld. adósságkezelési prgram településnagysághz kötése); célhz kötötten mőködik és ez érvényesül a résztvevıi és lebnylítói ldaln is. Azaz a résztvevık csak lyan célra és feltételek mellett kaphatnak támgatást, amit a prgram elıír (itt javasljuk minden, a lakhatás minıségének vagy biztnságának javítását támgató cél elfgadását, különösen az energiahatéknyság javítását, a házak állagmegóvásának támgatását); rugalmas annyiban, hgy figyelembe veszi az egyéni és települési szintő eltéréseket (eltérı megtakarítási kapacitás, eltérı támgatói környezet vannak lyan települések, ahl nincs a közelben támgató prgramt lebnylítani képes szervezet, így itt csak költségesebben megvalósítható, ugyanakkr annál inkább megvalósítandó a prgram); ún. phasing-ut lgikára épül, azaz a támgatásintenzitás több év alatt csökken a nullára, ösztönözve így a prgram (eredményeinek) fennmaradását; rszágs szakmai támgató és mnitring rendszerrel kapcslódik össze. Azaz a helyi prgramk felépítésében részt vesz a szakmai támgató hálózat, majd a lebnylítás srán is flyamats, személyes és helyi kapcslattartás van a támgató és lebnylító szervezet közt (ami nem beszámltatás, vizsgálat). lyan független, külsı (azaz nem települési) és szakmai kntrll-mechanizmus a támgatás-kifizetésekkel kapcslatban, amely kizárja a támgatásk harmadik személy általi megszerzését (ld. szcpls házépítésekkel kapcslats visszaélések, melyekben sk esetben részes vlt a helyi szakhatóság is), és garantálja a megvalósíttt fejlesztések minıségi színvnalát (azaz megvédi a résztvevıket a nem megfelelıen elvégzett szakmunkák elfgadására való nymástól). - Prgramtámgató eszközök: Országs (reginális közpntkkal mőködı) támgató hálózat, amely segít összeállítani és felépíteni a helyben leginkább hatéknynak tőnı fejlesztı prgramt (alkalmazván a legmegfelelıbb fejlesztı módszereket); Mnitri hálózat (lévén, hgy ez nem ellenırzı funkciójú, az elıbbi prgramtámgató hálózat is végezheti; Internetes felület a csprtk mőködtetéséhez (ez részben rendelkezésre áll); Mentrk (tanácsadók) alkalmazását lehetıvé tevı támgatás (megfntlandó, hgy a mentrk egy, rszágs lefedettséget biztsító szervezetben vagy helyi szervezetekben (NGO-k) legyenek alkalmazva; Pénzügyi képzésekhez tananyag (rendelkezésre áll) és képzı szervezet (itt mindenképpen célszerő közpntilag biztsítani a képzıket, mivel a képzık kiválasztása és felkészítése (de fıleg alkalmassága) az egész prgram egyik legfntsabb eleme és helyben nem valószínő, hgy megfelelı képzıt lehet találni; A megtakarításk kezeléséhez kedvezményes bankszámla-nyitási lehetıség. Itt az rszágs lefedettség miatt leginkább a takarékszövetkezeti hálózat jöhet szóba, de megfntlandó a mbil-psták bevnása, vagy a nemzetközi trendnek megfelelıen a mbil(telefns) banklás lehetıvé tétele. A prgramban kifizethetı támgatásnak is a számlára kell érkeznie, ezért megfntlandó, hgy a kiegészítı támgatást extra kamatprémiumban lehetne kiadni a kedvezményezetteknek. Intenzív és hivatalsan támgattt médiamegjelenés a résztvevıi bizalm kialakításáért. Az anyagt összeállíttta: Béres Tibr, prgramfelelıs Autnómia Alapítvány, 6

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS 1.) MIKROHITELEZÉS Maga a kifejezés mikrohitel elég jól ismert Magyarországon, azonban némileg más jelentéső, mint általában a nemzetközi pénzügyi szektorban. Itthon

Részletesebben

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon Összetett prblémák, összetett megldásk: A hajléktalan emberek integrációja a fglalkztatás által Magyarrszágn 2007. június 25. Készült a hajléktalanellátó szervezetek FEANTSA kérdőívére adtt válaszai alapján

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

Adó (tax 12. Aranystandard rendszer (gold standard): Adósság, tartozás, kölcsönt ke /debt/: 13. Automatikus stabilizátorok

Adó (tax 12. Aranystandard rendszer (gold standard): Adósság, tartozás, kölcsönt ke /debt/: 13. Automatikus stabilizátorok 1. Adó (tax): lyan közvetlen ellenszlgáltatás nélküli jövedelemátengedés, amelyet az állam kényszer útján hajt be. Fajtái: 1. Közvetlen adó (SZJA, TAO), vagy közvetett adó: ÁFA, Jövedelemfüggı és autnóm

Részletesebben

Béres Tibor - Az Autonómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı programjai Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében

Béres Tibor - Az Autonómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı programjai Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében Béres Tibor - Az Autonómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı programjai Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében A következı két prezentáció arról fog szólni, hogy az Autonómia Alapítvány

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése Helsinki, 2009. április 24. Dk.ref.: MB/17/2009 végleges Az Európai Vegyianyag-ügynökség általáns jelentése 2008 2009. április 24. (Az 1907/2006/EK rendelet 78. cikkének (a) pntja és 83. cikkének (3) bekezdése)

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez A javaslatok az Autonómia Alapítvány OSI Planning (Szakpolitikai javaslatok a 2014-20-as Európai uniós támogatási periódus tervezéséhez),

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

2011. szeptemberi hírek

2011. szeptemberi hírek 2011. szeptemberi hírek Pályázati hírek Mikrvállalkzásk támgatása A krmány hitelhez segíti a pályázatt nyert vállalkzókat Két és félszeresére gyrsult a kifizetés a krmányváltás óta az NFÜ-nél A sprtszervezetek

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben