Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat"

Átírás

1 Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat Vezetıi összefglaló (Az adatgyőjtés lezárva: szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás Eszter, Dbs Kárly, Kézy Béla, Róka László SZAKÉRTİK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRİL: Hargitai Katalin, Dr. Vincze Ferenc SZEPTEMBER 21.

2 Vezetıi összefglaló A helyi fenntartható fejlıdési terv kidlgzásának módszertana Az Helyi Fenntartható Fejlıdési Terv (Lcal Agenda 21- a tvábbiakban LA21) egy újszerő stratégiai és tervezési dkumentum a települések számára. Készítését ajánlás szintjén az 1992-ben az ENSZ II. Környezetvédelmi Világknferenciája javaslta. Azóta világszerte száms település dlgzta ki saját prgramját és kezdte el megvalósítását. Az ENSZ és az EU minden települést a helyi társadalm által létrehztt egyedi térbeli képzıdménynek tekint, melynek tvábbi fejlıdését saját társadalma határzza meg igényeivel és környezeti, társadalmi, gazdasági lehetıségeivel összhangban. Ebbıl a szemléletbıl adódóan a helyi fenntartható fejlıdési terv elkészítésének nem alakultak ki határztt, egységes frmai és tartalmi követelményei. Hajdúszbszló Helyi Fenntartható Fejlődési Tervének kidlgzásával a várs önkrmányzata a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Irdát bízta meg, akik a statisztikai adatk és krábbi tervdkumentumk részletes elemzésével, széleskörű társadalmasítással, valamint helyi szakértők bevnásával készítették el ezt az egyedinek számító tervdkumentumt. Az LA21 közpnti gndlata a szemléletváltás elısegítése a település fejlesztésében. Ezért célunk a dkumentum kidlgzásával nem egy új stratégia megalktása vlt, hanem hgy elısegítsük a várs szakmailag jól kifrrtt célrendszerének a fenntarthatósági szempntk szerinti végrehajtását. Helyzetelemzés Hajdúszbszló az Észak-alföldi régióban, Hajdú-Bihar megyében, hárm jellegzetes alföldi táj a Hrtbágy, a Hajdúhát, valamint a Sárrét-Berettyó vidéke találkzásánál fekszik. A várs kedvezı térszerkezeti pzíciója a megyeszékhely és a fı közlekedési útvnalak közelségének köszönhetı: Debrecentıl 21 km-re helyezkedik el, a 100. számú vasúti fıvnal és a 4. számú rszágs fıút áthalad a település területén. Közlekedés-földrajzi helyzetét tvább javíttta a 2006 végén átadtt M35 autópálya, mely bár nem érinti a várs területét, Ebes határánál éri el a 4. számú fıutat, mely lehetıvé teszi a sztráda gyrs elérését. A hektár kiterjedéső Hajdúszbszló az azns nevő kistérség közpntja, amely Hajdú-Bihar megye egyik közepes kiterjedéső és közepes lakónépességő statisztikai körzete (területe 506,74 km², népessége fı). Mikrreginális szerepköre jelentıs. Környezeti állapt A várs közigazgatási területén elıfrduló a termıföldek átlags aranykrna értéke magas (32 AK). A humusztartalm az elmúlt 40 évben 0-30 cm között átlagsan 0,6%-kal csökkent A tápanyag-utánpótlásban jelenleg a különbözı mőtrágyák alkalmazása dminál, az istállótrágya, zöldtrágyák és algakivnatk alkalmazása még nem terjedt el. A mőtrágyák bemsódása a talaj rétegeibe gyrs, talaj- és talajvízszennyezı hatásuk jelentıs, csökkentik település minıségi vízbázisának területét. Hajdúszbszló klimatikus adttságai kedvezıek. A levegı páratartalma alacsny, az évi átlags csapadékmennyiség mindössze 517 mm, a napfényes órák száma eléri, lykr meg is haladja a kétezer órát. A terület levegıszennyezettségét alapvetıen a kibcsátásk mennyisége és minısége határzza meg. A kibcsáttt primer levegıszennyezı anyagk mennyiségi és minıségi elszlása váltzó, amit egyrészt a gazdasági tevékenységek, 2

3 másrészt a közlekedés, harmadrészt a lakssági energiafelhasználás beflyásl, különösen a téli idıszakban. A várs legjelentısebb vízflyása a Keleti-fıcsatrna, célját tekintve több funkciós csatrna. A mesterséges vízflyás a kiemelt fntsságú ivóvízbázisk közé tartzik, vízminısége ennek megfelelıen I. sztályú. A Keleti-fıcsatrna és várs határában flyó Kösely-ér keresztezésénél halastavak üzemelnek. A felszín alatti vizek vnatkzásában a legnagybb prblémát a talajvíz szennyezése, szennyezettsége jelenti. Ennek ka elsısrban a nyílt közmőlló" vlt krábban, jelenleg a legfntsabb tényezı a mezıgazdaságban használt mőtrágyák talajba msódása. Kiemelkedı jelentıségő a várs területe alatt húzódó rétegvíz: 1925-ben egy sikertelen lajfúrás eredményeként kezdıdött el a termálvízkutatás. Elıször 1091 m mélyrıl 73 C hımérséklető vizet találtak, majd 1926-ban, újabb sikeres fúrást kezdeményezve, 78 C hımérséklető, 2032 m talpmélységő kutat fúrtak. A jóds-bróms, Na-alkáli víz nagy mennyiségő metánt és földgázt is tartalmaz. A település közüzemi szlgáltatáskkal való ellátttsága kedvezınek ítélhetı. A kiépített ivóvízvezeték-hálózat hssza 2008-ban 108,2 km vlt. Az ívóvíz-hálózat kiépítésével együtt a bekapcslt lakásk száma flyamatsan növekedett (10 év alatt 17,05%-kal), mely ban lakást jelentett ban a teljes lakásállmány 75%-ából szállíttták el legalább hetente egyszer a kmmunális hulladékt. Az összes elszállíttt települési szilárd hulladék mennyisége gyakri ingadzáskat mutat, jelentısen függ a településre látgató turisták számától. A várs jelenlegi arculatát a XX. század másdik felében nyerte el. Településszerkezetében meghatárzó a kétpólusú felépítés. Az épületek krösszetétele kedvezı, jóllehet az rszágs átlagnál valamivel idısebb fıként a nagykiterjedéső lakótelepek hiánya miatt. A várs belterületén a zöldterületek kiterjedése m² vlt 2008-ban, mely a település teljes területének (kül- és belterületek) 0,09%-a, és a belterületnek is mindössze 1,97%-a. A rendszeresen tisztíttt zöldterületek mérete m². A kedvezı lakókörnyezetnek megfelelıen teleprehabilitációs prgramk indítására nem vlt és a kedvezı társadalmi és infrastrukturális flyamatk miatt nem is lesz szükség. A gazdasági környezet jellemzése 2008-ban 4503 vállalkzás mőködött a vársban. Az egyéni vállalkzásk aránya évi 68,7%-ról 2008-ra 73,3%-ra emelkedett, köszönhetıen a turizmus 2000 utáni fellendülésének illetve az ıstermelık 2007 utáni egyéni vállalkzóként történı kötelezı regisztrációjának. A mőködı vállalkzásk száma (1 638 vállalkzás 2007-ben) a megyében Debrecen után a legmagasabb, ennek valamivel több mint 60%-a egyéni vállalkzás A várs gazdaságára jelentıs hatással van a megélénkült a belföldi turizmus. A településen szinte az összes szlgáltatás a gyógyturizmushz kötıdik. A kereskedelem a lakssági igények kielégítésén túl fıleg a településre érkezı vendégek ellátására specializálódtt, magas az igényes élelmiszeripari és ruházati termékeket árusító helyek száma. A turisztikai fejlesztések elsıdlegessége miatt az ipartelepítés a legutóbbi évekig nem számíttt elsıdleges fejlesztési célnak. A várs aznban az ingadzó idegenfrgalmi bevételek miatt törekszik az iparőzési adóból származó bevételek növelésére. A vársvezetés a kibntakzó válság ellenére 2001 óta flyamatsan képes vlt egyensúlyban tartani a várs költségvetését. A mezıgazdaság több szempntból meghatárzó szektra a várs gazdaságának, egyrészt fnts szerepe van a helyi lakónépesség élelmiszeripari ellátásában, másrészt a településre érkezı turisták friss áruval ellátásában. Az erdıterületek aránya alacsny, a szántók aránya aznban 80% feletti. 3

4 A társadalmi flyamatk jellemzése Hajdúszbszlón mind az állandó, mind a lakónépesség száma csökkent 2000 óta, a vársra jellemzı vándrlási különbözet aznban évek óta pzitív, melynek kai a térségi átlaghz képest magas életszínvnalban illetve a szeználisan kedvezı munkalehetıségekben keresendıek. Az állandó népesség krcsprtk szerinti megszlását vizsgálva aznban megállapítható, hgy a várs társadalmának elöregedése megkezdıdött. A évi népszámlálás adatai szerint a fglalkztatttak száma fı vlt, ez azóta kissé növekedı tendenciát mutat, ami együtt járt mind az inaktív keresık (2001-ben fı), mind a munkanélküliek (2001-ben fı) számának csökkenésével. A fglalkztatttsági adatk mai napig lényegesen kedvezıtlenebbek, mint a rendszerváltás elıtti tízéves idıszakban. Dminánsan nıi munkanélküliségrıl Hajdúszbszlón nem beszélhetünk, aznban a és évek kivételével pályakezdı munkanélküli nık száma lényegesen meghaladta a férfiak számát. A hajdúszbszlói önkrmányzat által fenntarttt 8 ktatási intézményben alapvetı cél az integrált nevelés-ktatás megvalósításáhz, valamint a (halmzttan) hátránys helyzető és sajáts nevelési igényő gyermekek felzárkóztatásáhz szükséges feltételek megteremtése. A településen a beiskláztt gyerekek számának csökkenése miatt 2001 óta 6-ról 4-re csökkent az általáns isklai feladatellátási helyek száma. Az rszágs átlaghz képest magasabb életszínvnal, valamint az idényszerően jelentkezı magas turisztikai kereslet miatt Hajdúszbszlón a kulturális szlgáltatásk számára kedvezı gazdasági, társadalmi és intézményi feltételek alakultak ki. A különbözı civil szervezetek száma a várs méretéhez képest igen magasnak tekinthetı. A várs szciális ellátásának szervezése alapvetıen az integrált intézményként mőködı, és óta kistérségi társulási fenntartású Kistérségi Szciális Szlgáltató Közpnt feladata. A településen mindössze egyetlen bölcsıdei ellátást nyújtó intézmény mőködik. Az önkrmányzat a szciális feladatk hatékny ellátásának érdekében támaszkdik a civil szervezetek, egyházi intézmények és vállalkzásk kapacitásaira is. Hajdúszbszló egészségügyi ellátó rendszere fejlettnek tekinthetı: a 9 házirvs, a 4 gyermekrvs tevékenysége mellett 7 gyógyszertár mőködik a vársban. Az egészségügyi szlgáltatáskat területileg kncentráltan a nyertes pályázatból felújítás alatt álló Járóbeteg-Ellátó Centrum Szilfákalja utcai épületében biztsítják, kivételt ez alól a kissé távlabb lévı mentıállmás jelent. A népesség szciális helyzetét alapvetıen a hátránys helyzető laksság arányának lassú emelkedése jellemzi. A Helyi Cigány Kisebbségi Önkrmányzat becslése szerint a várs cigány lakssága fıre tehetı, (a kisebbségi választási névjegyzék szerint 257 fı) akik többnyire a várs teljes területén elszórtan helyezkednek el önkrmányzati lakásban, albérletben vagy saját tulajdnú ingatlanban. Az rszágs tendenciáknak megfelelıen a fıként szeznális munkanélküliség körükben nagybb arányban frdul elı. Idényjelleggel elsısrban a mezıgazdaságban, az építıiparban és a turizmusban dlgznak. Fglalkztatásukat az önkrmányzat is segíti közhasznú fglalkztatással. Energetikai helyzet Hajdúszbszlón a villamsenergia-szlgáltatást a az EON Hungária Zrt. végzi, aki a szükséges energiamennyiséget szén és gáztüzeléső erımővekbıl biztsítja. A háztartási villamsenergia fgyasztók száma 2000 óta 21%-al növekedett. Skkal dinamikusabban, 4

5 44%-al nıtt a háztartásk részére szlgáltattt villamsenergia mennyisége. Az utóbbi elsısrban a mdern háztartási berendezések, számítógépek háztartáskban való elterjedésének köszönhetı, amelyek a mőszaki fejlıdés ellenére flyamatsan növelik a lakssági villamsenergia-felhasználást. A várs kiemelkedıen magas alternatív energetikai ptenciállal rendelkezik, melyek hasznsítása jelenleg elmarad a gazdaságsan is kihasználható ptenciáltól. Különösen igaz ez a getermikus és a napenergia esetében. Aznban nagyn jó ellenpéldát szlgáltat a Hungarspa Zrt. tevékenysége, akik a termálvíz megszktt (gyógyászat, ásványvíz palackzás) hasznsításán túl is kihasználják elınyeit. A termálvizes víz-gáz elegybıl kivnt metángázt lehőtött frmában a gázmtrs erımőben elégetik, villams- és hıenergiát állítanak elı, mellyel saját energiaszükségletüket részben fedezik, illetve értékesítésre is lehetıség mutatkzik. A metán megsemmisítése srán az üvegházhatású gáz kibcsátáscsökkentése érhetı el. A gázmtrs hırendszer energiájával mőködı hıcserélı és hıszivattyú segítségével pedig tvábbi hıenergiát állítanak elı. Stratégia Jelen dkumentum - Hajdúszbszló Várs Fenntartható Fejlıdési Terve kidlgzása srán messzemenıen figyelembe vettük a várs érvényben lévı fejlesztési kncepcióit, prgramzási dkumentumait. Ezek alapján megállapítható, a település jelenleg egy szakmailag megalapztt, társadalmasíttt rövid- és középtávú fejlesztési célrendszerrel rendelkezik. A helyi fenntartható fejlıdési tervnek - hasnlóan a 2008-ban elkészült Integrált Vársfejlesztési Stratégiáhz - nem célja egy teljesen új fejlesztési stratégia kialakítása, inkább egy tervezési szemléletváltást kíván elısegíteni a fejlesztési célk megállapítása, csprtsítása és végrehajtása srán a fenntarthatóság elveinek figyelembevételével. A nemzetközileg elismert gyógyüdülı-helyként valamint kistérségi centrumként funkcináló Hajdúszbszló a fenntarthatóságt is figyelembe vevı jövıképének kialakításakr az alábbi külsı illetve történelmileg determinált tényezıket vettük figyelembe: az 1606-s hajdútelepítéssel kllektív nemesi jgt szerzett mezıvársi rangú település múltjából, tradícióiból levezethetı értékek (vársszerkezet, helyi identitás, hajdúhagymányk) a termálvíz használatára alapztt egészségturizmus meghatárzó szerepe a gazdaságban, az ehhez kapcslódó fejlesztési igények és lehetıségek, a laksság általáns és váltzó speciális szükségletei a közszlgáltatáskkal és a települési környezettel szemben a fejlesztések megvalósításáhz rendelkezésre álló támgatási frrásk és a szükséges önerı elıteremtésének lehetıségei, amelyek határt szabnak a tervezett fejlesztések megvalósíthatóságának Mindezen tényezıket figyelembe véve Hajdúszbszló 2030-ra a magyarrszági várshálózat dinamikusan fejlıdı tagjává válik, nemzetközi elismertsége a fenntartható turizmus megteremtésének köszönhetıen tvább nı. A környezeti erıfrrásk kíméletes használatára alapztt gazdasági növekedésbıl származó bevételekbıl egészséges és biztnságs lakókörnyezetet hz létre, laksai számára hsszútávú szciális biztnságt teremt. 5

6 Az ennek érdekében került kialakításra az átfgó cél, a stratégiai és részcélk, melyek számszerősítésére és ezáltal a megvalósulás nymn követésére az egyes célkhz rendelt indikátrk adnak lehetıséget. Hajdúszbszló fenntartható fejlıdési tervének átfgó célja átfgó célja a következıképpen fgalmazható meg: Hajdúszbszló hsszútávn fenntartható környezeti, társadalmi, gazdasági fejlıdésének megteremtése A települési fenntarthatóság megteremtéséhez alapvetı fntsságú a laksság természetes fgyásának csökkentése, az életminıség javítása és a társadalmi khézió megteremtése. Tekintettel arra, hgy a várs tvábbi fenntartható fejlıdésének gazdasági alapját a jövıben is a felszínalatti vízkincs képezi, kíméletes, de ennek ellenére skldalú használata a fenntartható gazdasági fejlıdés alapja a várs esetében. Hsszú távn ugyanakkr javítani szükséges a tıke beáramlásáhz, illetve helyben maradásáhz, valamint a helyi kis- és középvállalkzói szféra megerısödéséhez szükséges feltételeket. A laksság életminıségének emeléséhez és a turizmus multiplikátr hatásainak érvényesüléséhez nagymértékben hzzájárul Hajdúszbszló természeti és épített értékeinek megırzése, az egészséges települési környezet kialakítása és az alternatív energiahrdzók arányának növelése az energiaellátásn belül. A közmőllót teljesen be kell zárni, a várs vízgazdálkdását a fenntarthatóság irányába kell elmzdítani. A társadalmi részvétel elısegítése érdekében valamint az átláthatóság megteremtésének céljából lakssági környezettudatsságt intenzív felvilágsító kampánykkal, tudatfrmálással erısíteni kell. A környezeti szempntk beépülése a fejlesztési tevékenységekbe a különbözı önkrmányzati szakplitikák összehanglásával, valamint a plitikai ciklusk átnyúló tervezési idıszakk alkalmazásával biztsítható. Az átfgó cél megvalósulásáhz a fenti feladatk alapján alábbi középtávú célk járulnak hzzá, melyek fenntarthatósági szempntból kerültek meghatárzásra és csprtsításra. 1. stratégiai cél: A társadalmi fenntarthatóság megteremtése 1/1 részcél: Népesedési prblémák kezelése DEM-1: A bölcsıdei férıhelyek számának növelése DEM-2: Családbarát munkahelyek megteremtése DEM-3: A fiatalk elvándrlásának csökkentése 1/2 részcél: A laksság egészségi állaptának javítása: MED-1: Az egészségtudatsság és az egészséges életmód növelése szemléletfrmálással MED-2: A megelızés szerepének erısítése lakssági szőrıprgramk szervezésével, tájékztatással, felvilágsítással MED-3: Az egészségügyi intézmények ellátási színvnalának növelése 1/3 részcél: A fglalkztatási helyzet javítása F-1: A GYES-rıl visszatérık munkába állásának támgatása F-2: A megváltztt munkaképességőek fglalkztatási lehetıségeinek bıvítése F-3: Egyéb hátránys helyzető társadalmi csprtk (rmák) fglalkztatási lehetıségeinek bıvítése F-4: A munkaerı-piaci igényeknek megfelelı képzések szervezése 6

7 1/4 részcél: A társadalmi khézió erısítése T-1. A szciális szlgáltatásk (idıskri gndzás, pszichiátriai és mentálhigiénés ellátás, mzgássérültek ellátása) hzzáférhetıségének javítása T-2 Egyenlı hzzáférés biztsítása mindenki számára az ktatási és közmővelıdési lehetıségekhez T-3 Közösségfejlesztés a társadalm tagjai közti tlerancia megteremtéséért T-4 A társadalmi devianciák (hajléktalanság, szenvedélybetegségek) kezelése, a deviáns csprtk társadalmba történı reintegrációjának elısegítése 2. stratégiai cél: A környezeti fenntarthatóság megteremtése 2/1 részcél: A települési természeti és épített környezeti értékek védelmének fejlesztése K-1: A természeti értékek és az épített környezet helyi intézményes védelmének tvábbfejlesztése K-2: A természeti és épített környezeti értékek védelme elvének integrálása a szabályzási és engedélyezési eljáráskba K-3: A civil szervezetek és a laksság fkztt bevnása a természet és épített környezeti elemek védelmébe K-4 A település környezetfejlesztési tevékenységeit megalapzó stratégiai dkumentumk elkészítése 2/2 részcél: Fenntartható vízgazdálkdás megteremtése FV-1:A csapadékvíz talajba szivárgásának elısegítése a várs belterületén FV-2: A csapadékvíz elevezetı hálózat állaptának feltárása, szükséges reknstrukciója FV-3: A szennyvízcsatrna hálózat tvábbi fejlesztése FV-4: A szennyvíztisztító kapacitásk fejlesztése FV-5: A takaréks vízhasználat lehetıségének, alternatíváinak megteremtése és ösztönzése a laksság és a közületi fgyasztók számára FV-6- A hsszútávú termálvízhasznsítás elısegítése 2/3 részcél: Felkészülés a klímaváltzás hatásaira CC-1: Tanulmány készítése a klímaváltzás hatásairól Hajdúszbszlóra CC-2: A plgári védelmi tervek aktualizálása CC-3: A laksság felkészítése a klímaváltzás hatásaira, a környezeti válsághelyzetek kezelésére 2/4. részcél: Az alternatív energiafrrásk felhasználása, az energiagazdálkdás szerkezetváltásának elısegítése AE-1: A laksság, a közintézmények és gazdaság energiafelhasználásának csökkentése AE-2: Az alternatív energiahrdzók használatának növelése 2/5. részcél: A fenntartható mbilitás és térszerkezet kialakulásának elısegítése 7

8 FT-1: A helyi kapcslatrendszerek erısítése, a közlekedés iránti igény csökkentése a térszerkezet átalakításával FT-2: A meglévı közlekedési létesítmények felújítása, szerepének erısítése FM-1: E-közigazgatási rendszerek fejlesztése 2/6. részcél: A fenntartható fgyasztóvá válás elısegítése szemléletfrmálással FF-1: A lakssági csprtk, mint fgyasztók tájékztatása a fenntartható fgyasztásról, annak lehetıségeirıl FF-2 A vállalkzásk, mint termékek és szlgáltatásk elıállítóinak és fgyasztóinak tájékztatása fenntartható fgyasztásról FF-3: Az önkrmányzat, mint helyi ökinnvátr szerepének erısítése a helyi fenntartható fejlıdési legjbb gyakrlatk elterjesztésében 3. A helyi fenntartható gazdaság megteremtése 3/1. részcél: Környezettudats, fenntartható helyi gazdaságösztönzési rendszer kialakítása HG-1: Környezetirányítási rendszert alkalmazó vállalkzásk támgatása HG-2: A tiszta technlógiát alkalmazó vállalkzásk letelepedésének ösztönzése HG-3: A helyi mikr-, kis- és középvállalkzásk tevékenységeinek segítése 3/2 részcél: Az önkrmányzat költségvetési egyensúlyának megırzése 3/3. részcél: A fenntartható turizmus megteremtése FT-1 A turisták számára vnzó környezet kialakítása a település teljes területén FT-2 A helyi társadalm bevnása a turizmus fejlesztésébe (helyi vállalkzók, humánerıfrrásk) FT-3. Hajdúszbszló Fenntartható Turizmusfejlesztési Kncepciójának kidlgzása és a települési turizmusplitika kialakítása FT-4. A turisztikai attrakciók diverzifikálása FT-5 Turisztikai infrmációs rendszer létrehzása FT-7 Turisztikai desztináció menedzsment-team tevékenységeinek fejlesztése 3/4 részcél. A fenntartható mezıgazdaság megteremtése FA-1: A mővelési szerkezet megváltztatása a helyi élelmiszerellátás biztnságának megteremtése érdekében FA-2: A szciális bigazdálkdás elısegítése Hrizntális stratégiai célkitőzés: A fenntarthatóság elveinek és kritériumainak érvényesítése a településirányításban és végrehajtásban H/1 A lakssági részvétel támgatása a döntéshzatalban LR-1: A társadalm fenntarthatósággal kapcslats tudásbázisának növelése LR-2: Együttmőködési fórumk kialakítása a civil szervezetek és az önkrmányzat között H/2 Az önkrmányzat közplitikáinak fejlesztése, átalakítása 8

9 KP-1: A hsszútávú, plitikai cikluskn átívelı stratégiai tervezés gyakrlati megvalósítása KP-2: A stratégiák célrendszereinek fenntarthatósági szempntú összehanglása KP-3: A legfntsabb környezetvédelmi alaplevek (elıvigyázatsság, megırzés, megelızés) integrálása a plitikaalktási flyamatkba és a végrehajtásba KP-4: A környezeti infrmációk teljes átláthatóságnak és hzzáférhetıségének biztsítása 9

10 Hsszútávú jövıkép: Hajdúszbszló 2030-ra a magyarrszági várshálózat dinamikusan fejlıdı tagjává válik, nemzetközi elismertsége a fenntartható turizmus megteremtésének köszönhetıen tvább nı. A környezeti erıfrrásk kíméletes használatára alapztt gazdasági növekedésbıl származó bevételekbıl egészséges és biztnságs lakókörnyezetet hz létre, laksai számára hsszútávú szciális biztnságt teremt. Misszió A fenntartható fejlıdés alapelveinek széleskörő alkalmazásával, környezetvédelmi beruházáskkal, a zöld gazdaság megteremtésével Hajdúszbszló megteremti a hsszútávú, környezetileg fenntartható társadalmi és gazdasági fejlıdés alapjait Átfgó stratégiai cél Hajdúszbszló hsszútávn fenntartható környezeti, társadalmi, gazdasági fejlıdésének megteremtése A társadalmi fenntarthatóság megteremtése A környezeti fenntarthatóság megteremtése A gazdasági fenntarthatóság megteremtése Népesedési prblémák kezelése A laksság egészségi állaptának javítása A fglalkztatási helyzet javítása A társadalmi khézió erısítése A települési természeti és épített környezeti értékek védelme Fenntartható vízgazdálkdás megteremtése Felkészülés a klímaváltzás hatásaira Alternatív energiafrrásk felhasználása, az energiagazdálkdás szerkezetváltásának elısegítése Fenntartható fgyasztói szemléletfrmálás elısegítése A fenntartható mbilitás és térszerkezet kialakítása Környezettudats helyi gazdaságösztönzési rendszer kialakítása Az önkrmányzat költségvetési egyensúlyának megırzése A fenntartható turizmus megteremtése A fenntartható mezıgazdaság megteremtése Hrizntális stratégiai célkitőzés: a fenntarthatóság elveinek és kritériumainak érvényesítése a településirányításban és végrehajtásban 10 A stratégia célrendszere

11 A stratégia végrehajtása és mnitringja A stratégia végrehajtása srán alapvetı fntsságú az alábbi elvek figyelembe vétele: Integráció elve. A szakplitikák, tervek, prgramk, stratégiák kidlgzása, értékelése és végrehajtása srán a gazdasági, a szciális és a környezeti szempntkat, azk összefüggéseit is egyaránt figyelembe kell venni annak érdekében, hgy azk kölcsönösen erısítsék egymást. Társadalmi részvétel elve. A társadalm minden tagja számára biztsítani kell a bekapcslódási lehetıséget a társadalmi-gazdasági közéletbe, a döntéshzatali flyamatkba. A környezetre vnatkzó minden infrmációt nyilvánsságra kell hzni. Javítani kell a fenntartható fejlıdéssel, annak társadalmi-gazdasági és környezeti vnatkzásaival, a fenntarthatóbb megldáskkal kapcslats tájékzttságt. A település-menedzsment jelenleg is hatéknyan mőködı szervezeti rendszere a jövıben nagybb átalakítás nélkül alkalmas a fenntartható fejlıdéssel kapcslats tevékenységek átgndlt, ütemezett és eredményes megvalósítására. A stratégia végrehajtásának szervezeti keretei Hajdúszbszló helyi fenntartható fejlıdési tervének végrehajtásában részt vevı önkrmányzati szervezeti egységek Képviselıtestület Fenntartható Fejlıdési Bizttság Fenntartható Fejlıdési Munkacsprt Állandó Civil Fórum a Helyi Fenntartható Fejlıdésért Feladatkörök, kmpetenciák A fenntartható fejlıdés általáns irányvnalainak meghatárzása és elfgadása, fenntarthatóság kritériumainak ellenırzése a döntések végrehajtása srán A fenntarthatósággal kapcslats véleményezési, kezdeményezési, javaslattételi, közremőködési valamint - a képviselıtestület döntésétıl függıen - felügyeleti jgkör a döntés-elıkészítés srán A fenntarthatósággal kapcslats stratégiai tervezés és krdináció, döntés-elıkészítés, a fenntarthatósággal kapcslats prgramk peratív megvalósítása: pályázati frrásk feltárása prjekt-generálás prjektmenedzsment a fejlesztések pénzügyi egyensúlyának biztsítása tájékztatás, nyilvánsság stratégiák fenntarthatósági szempntú felülvizsgálata önkrmányzati rendelettervezetek fenntarthatósági szempntú felülvizsgálata Biztsítja a flyamats civil kntrllt és a fenntarthatóság szempntjainak érvényesítését az önkrmányzati döntések meghzatala srán. döntés-elıkészítés önkrmányzati döntések elızetes írásbeli véleményezése prjektgenerálás a fenntartható fejlıdési csprttal együttmőködve az önkrmányzati döntések társadalmasításának szervezése fejlesztési stratégiák elızetes véleményezése a fenntarthatóság szempntjából a társadalm fejlesztési igényeinek felmérése és PARTNERSÉG 11

12 közvetítése a döntéshzók felé fenntarthatósággal kapcslats ismeretterjesztés szervezése az Oktatási, Kulturális és Sprtbizttsággal közösen A stratégiáhz kötıdı peratív feladatk végrehajtására a hivataln belül létre kell hzni Fenntartható Fejlıdési Munkacsprtt. A szervezet élén a kinevezett fenntartható fejlıdési referens áll. Tvábbi tagjai: a civil referens, a környezetvédelmi referens, az esélyegyenlıségért felelıs önkrmányzati munkatárs, a vársi fıépítész a pénzügyi fıelıadó prjektmenedzserek, pályázati munkatársak A képviselıtestületen belül az LA21 végrehajtásának ellenırzésére és szervezésére fel kell állítani a Fenntartható Fejlıdési Bizttságt. A szervezet krdinálja és ellenırzi a Fenntartható Fejlıdési Munkacsprt tevékenységét, tvábbá flyamatsan végzi a helyi fenntartható fejlıdési stratégia mnitringját valamint felel az önkrmányzati rendelettervezetek fenntarthatósági szempntú felülvizsgálatáért. A társadalm minél szélesebb körének bevnására életre kell hívni egy állandó fórumt Állandó Civil Fórum Hajdúszbszló Fenntartható Fejlıdéséért néven. A szervezet célja a civil szervezetek, mint a társadalmi csprtkat hatéknyan képviselı önkéntes szervezıdések teljes körő bevnása a helyi krmányzásba. Az állandó fórum elızetes írásbeli véleményét minden vársfejlesztési döntés esetében kérni kell. Az ügymenet meggyrsítása érdekében a szervezetnek kevés tagból (maximum 5 fı) kell állnia és reprezentálnia kell a várs társadalmát. Ebbıl kiflyólag tagjainak a helyi közösség által ismert és elismert személyiségeknek kell lenniük. A fórum hatálys írásbeli véleményének elfgadásáhz a tagk többségének jelenléte és egyetértése szükséges 12

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Helyzetelemzés Készítette: Vital Pr Kft A gazdasági fejezet elkészítésében közreműködött a Pannn Gazdasági Hálózat 2012. nvember Tartalmjegyzék

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

Asset building és pénzügyi fejlesztı programok

Asset building és pénzügyi fejlesztı programok Asset building és pénzügyi fejlesztı prgramk Háttér Az Autnómia Alapítvány 2012. február 24-ikén mőhelymunkát szervezett az A38 hajón. A rendezvény célja az eddig az alapítvány és más NGO-k által megvalósíttt

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Plgármesteri Hivatal jgállása, belsı irányítása 1./ A hivatal megnevezése: Hajdúnánás Vársi Önkrmányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Kódszám: ÉMOP-2007-4.1.1.

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 2009. december GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és Terra Studio Kft Felelıs

Részletesebben