Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék"

Átírás

1 Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz bejut a földfelzín alá i, ahol a kızetek póruaiban é repedéeiben tárolódik, illetve a gravitáció é egyéb erık hatáára mozog. A felzín alatt különbözı rendő áramlái rendzerek jönnek létre a telített zónában, amelyeknek a fıbb tulajdonágait a hidrogeológiai környezet alakítja ki. A hidrogeológiai környezet három fı eleme a következı: (1) a vizgált terület földtani vizonyai, () a helyi topgráfiai jellemzık, (3) é az adott helyen uralkodó meteorológiai vizonyok. 1. ábra. A földi vízkörforgalom fıbb elemei. A felzín alatti vizek áramláával é az ahhoz kötıdı jelenégekkel több zempont miatt i fonto foglalkozni. Egyrézt zükége megimerni a termézete felzín alatti áramlái rendzerek törvényzerőégeit, márézt a különbözı, felzín alatti vizeket i érintı mőzaki beavatkozáok (pl. víztermelé kutak egítégével felzín alól, munkaterek illetve külfejtéek víztelenítée, belvíz-menteíté, tb.) cak akkor valóíthatóak meg megfelelı hatáfokkal, ha az áramlátani, illetve hidraulikai kérdéeket zakzerően tudjuk kezelni. A felzín alatti vizek áramlátani kérdéeinek leíráát nehezíti, hogy nem egyzerő cıben történı áramláról van zó, hanem egy olyan komplex rendzerrıl, ahol

2 a víz egézen kiciny, a milliméter tört rézét kitevı mérető pórucatornákban, eetleg változó mérető repedérendzerben halad. Az ilyen típuú hidraulikai rendzerek eetében mindig figyelembe kell venni azt a kölcönhatát i, amely a felzín alatt áramló víz é az azt tároló kızet között alakul ki (lád. ábra). Ez a komplex kölcönhatá egyrézt a víz tulajdonágai (pl. poláro vielkedéő kiváló oldózer) miatt, márézt a kızet tulajdonágai (pl. negatív tölté többlet, nagy fajlago felület) miatt alakul ki. Özeégében a felzín alatti víz mozgáa egy nagyon bonyolult folyamat, amelynél azonban az eetek egy jelentı rézében olyan jogoan indokolható elhanyagoláokat tehetünk, amelyek eredményeképpen vizonylag egyzerően alkalmazható zivárgátani, illetve hidraulikai egyenletekhez jutunk.. ábra. A zabadon áramló é a kötött víz jelenléte a pórutérben. A Darcy-egyenlet A franciaorzági Dijon váro vízellátáának megtervezéével megbízott Henry Darcy nagy zabáú kíérlet orozatot hajtott végre, amelynek eredményeit 1856-ban publikálta. E mőben zereplı egyenlet, amelyet a zerzı tizteletére Darcy-egyenletnek nevezünk, a mai napig a hidrogeológiai egyik legfontoabb é legzéleebb körben alkalmazott egyenlete. A Darcy-kíérlet legfontoabb paraméterei a 3. ábráról leolvahatóak. Darcy a különbözı homoktölteteken átfolyó víz hozamára (Q) az alábbi általánoan alkalmazható özefüggét kapta: H H Q= A k 1 [m 3 /], ahol L A a homoktöltet felületi kereztmetzete [m ], k a homokra jellemzı zivárgái tényezı [m/], H vízozlop magaág különbözı helyeken mérve [m],

3 3 L a mért vízozlopok közötti távolág [m]. Ebbıl az egyenletbıl kifejezhetjük a fajlago hozamot (q) i, amely azt mutatja meg, hogy 1 m felületen idıegyég alatt mekkora térfogatú folyadék áramlik át a vizgált kızetben. A fajlago hozam tehát ebeég dimenziójú, é ezért okzor v-vel i jelölik, é emellett ezt a zármaztatott mennyiéget hívják Darcy-ebeégnek i. Vagyi az alábbi képletnek megfelelıen a Darcy ebeég kifejezhetı a vizgált kızet zivárgái tényezıjével (k), é a közegben az áramlát létrehozó hidraulikai gradienel (I). Mai korzerő vizgálatok i bebizonyították a Darcy-egyenlet érvényeégét é alkalmazhatóágát a porózu kızetekben leggyakrabban elıforduló laminári zivárgá jellemzéére. 3. ábra. A Darcy-kíérlet vázlata. Q dh h q= = v= k I = k = k [m/] A dl L A Darcy-egyenlet egítégével már könnyedén tudunk egyzerőbb hidrogeológiai zámítáokat i végezni. Például a 4. ábra zerint, ha van két felzín alatti vízzintméréünk (H 1 é H ), é imerjük a kutak közötti távolágot (L), valamint a felzín alatti közeg effektív porozitáát (n e ) é zivárgái tényezıjét (k), akkor például azt i ki tudjuk zámolni, hogy az egyik kúttól mennyi idı alatt érnek el a vízrézeckék a máikhoz. A

4 4 következı egyzerő özefüggéeket haználhatjuk a 4. ábra adatai alapján. Elızör i adjuk meg a Darcy-ebeéget. (48 5) v = k I = 1 =. [m/nap]. 1 A ténylege áramlái ebeéghez (v t ) úgy juthatunk, ha a Darcy-ebeéget eloztjuk a kızet effektív porozitáával. v. v t = = =.1 [m/nap]. n. e Ezek után már kizámíthatjuk azt, hogy a megadott áramlái vizonyok mellett mennyi idı (t) alatt jutnak el a vízrézeckék az I. kúttól a II-ig kútig. t = L v t 1 = = 1nap 7.4év.1 I. k=1 m/nap II. n e =. H 1 =5m H = 48 m L = 1 m 4. ábra. A Darcy egyenlet egyzerő alkalmazáa. A zivárgái tényezı meghatározáának módjai A felzín alatti közeg egyik legfontoabb vízföldtani jellemzıje a Darcy-egyenletben i zereplı zivárgái tényezı (k). A zivárgái tényezı meghatározáa elengedhetetlenül zükége a különbözı hidrogeológiai zámítáokhoz. A zivárgái tényezı értékét meghatározó eljáráokat három nagy coportban oztályozhatjuk, amelyek a következık: - a zivárgái tényezı meghatározáa zámítáal, - a zivárgái tényezı meghatározáa laboratóriumban, - a zivárgái tényezı terepi meghatározáa.

5 5 A zivárgái tényezı zámítáal történı meghatározáa orán a következı özefüggébıl indulunk ki: K = [m ], ahol A S d m K- a vizgált kızet átereztıképeége [m ], A S az ún. Slichter-zám [-], d m a vizgált kızet mértékadó zemátmérıje [m]. A porózu kızetben jelentkezı zivárgában a kızet jellemzıje a mértékadó zemátmérı mellett a Slichter-zám. Eddig zámo zerzı nagyon ok zámítái módzert dolgozott ki a zivárgái tényezı meghatározáára. Az egye módzerek közötti a különbég a Slichter-zám é a mértékadó zemátmérı megadáában van. Ma a gyakorlatban elıorban két olyan módzert haználunk a zivárgái tényezı zámítáára, amelyek a telje zemelozlái görbét figyelembe vezik a mértékadó zemátmérı meghatározáánál. Ezek a Kozeny é a Zamarin eljáráok. A Zamarin eljárá orán például az integrál zemelozlái görbét ki zakazokra kell oztani é a zemcenagyág intervallumai közepének megfelelı, Zamarin által felállított exponenciáli függvényértékekkel az egye intervallumok tömegeit ( Gi ) megzorozva kapunk egy jellemzı értéket. Ezeket az egéz zemelozlái görbe mentén özegezve adódik a mértékadó zemátmérı reciproka: 1 d m = A... 1 G1 + A G + + An Gn. A zemelozlái görbe intervallumokra történı feloztáa, illetve a függvényértékek meghatározáa az alábbi két ábra egítégével lehetége. 5. ábra. A zemelozlái görbe feloztáa a Zamarin módzernél.

6 6 6. ábra. Az A i függvényértékek meghatározáa a Zamarin módzernél. A Slicher-zámot a Zamarin eljárá alkalmazáakor például a következı módon i definiálhatjuk: A S n = 39 ( n)µ, ahol 1 n n a vizgált kızet hézagtérfogata vagy porozitáa [-] µ - a víz dinamikai vizkozitáa [.1 Pa]. A Slichter-zám é a mértékadó zemátmérı imeretében kizámíthatjuk a vizgált kızet átereztıképeégét (permeabilitáát). Az átereztıképeég (K) cak a vizgált kızet tulajdonágaitól függ. Az átereztıképeég mértékegyége [m ]. A gyakorlatban ma i gyakran elıfordul, hogy a permeabilitát Darcy egyégekben fejezik ki. 1 darcy = 1-1 m. A zivárgái tényezı értékét befolyáolják mind a kızet, mind pedig a benne lévı fluidum tulajdonágai i. A kizámított átereztıképeég birtokában a kızet vízre vonatkozó zivárgái tényezıjét (k) a következı kifejezéel adhatjuk meg: K k = ρ g µ [m/], ahol µ - a víz dinamikai vizkozitáa [.1 Pa], ρ - a víz őrőége [kg/m 3 ], g a gravitáció gyorulá értéke [m/ ].

7 7 Mint látható, a zámítáo eljáráok egítégével a zivárgái tényezı értéke vizonylag könnyen meghatározható. Jelentı hátrány vizont, hogy a zámítáo úton kapott zivárgái tényezı értékében jelentı bizonytalanág lehet. Gyakran nagyágrendi különbég i lehet a ténylege é a zámított zivárgái tényezı értékei között. A zivárgái tényezı zámítáal történı meghatározáa mellett gyakran alkalmazunk laboratóriumi méréeket i. Az állandó nyomákülönbégő permeabimétert jó átereztıképeégő kızetek vizgálata eetében alkalmazzuk. A méré elvi vázlata a következı 7. ábrán látható. A permeabiméterbe beépített kızetmintán kereztül vizet áramoltatunk állandó nyomákülönbég mellett. Mérjük a mintán átfolyó állandóult vízhozamot (Q). A permeabiméterben a minta kereztmetzete A [m ]. Ezek, illetve a 7. ábrán látható paraméterek egítégével a Darcy-egyenlet alapján a következı kifejezét írhatjuk fel. 7. ábra. Az állandó nyomákülönbégő permeabiméter elvi vázlata. h Q= A v= A k [m 3 /] L A zivárgái tényezı (k) értéke ezek után megadható az alábbi egyzerő egyenlettel. Q L k = [m/] A h A ki átereztıképeégő kızetek laboratóriumi vizgálatánál célzerő a változó nyomákülönbégő permeabimétere méré alkalmazáa. Ebben az eetben a mintán átzivárgó víz nyomákülönbége az idı függvényében változik. A h vízozlop a maximáli h értékrıl (t = ) folyamatoan cökken az idı (t) függvényében. A hengere

8 8 mintatartóban elhelyezkedı kızet átmérıje D, míg az alábbi ábrán látható vízáramlát biztoító pipetta átmérıje d. A megadott paraméterek egítégével a zivárgái tényezı értékét a következıképpen zámíthatjuk. 8. ábra. A változó nyomákülönbégő permeabiméter elvi vázlata. d 1 h k = L ln [m/] D t h Sajno a laboratóriumi méréek em adnak teljeen megbízható adatokat a zivárgái tényezı ténylege értékérıl. A laboratóriumba érkezı minták gyakran bolygatottak, é cak egy igen kici rézét reprezentálják a vizgált vízadónak. A zivárgái tényezı meghatározáa orán a terepi méréi eljáráokat tartjuk a leginkább megbízhatónak, hizen ebben az eetben a vízadó nagyobb, inhomogenitáokat i tartalmazó rézét vizgáljuk a kızet megbolygatáa nélkül, in-itu állapotban. Így a terepi méréek kétégtelen elınye az, hogy a vízadó települéi vizonyait, a kızet truktúráját, é a pórutartalmat i figyelembe vezi. A terepi módzerek hátránya a maga költégigény. A különbözı infiltráció vizgálatok mellett a leggyakrabban próbazivattyúzái eljáráokat alkalmazunk a zivárgái tényezı meghatározáa céljából. A próbazivattyúzái vizgálatok fontoabb özefüggéeit é módzereit a kéıbbiekben rézleteen imertetjük. A hidrauliku emelkedéi magaág A gyakorlatban a ténylege vízzintméréek mellett okzor a víznyomá értékét i mérjük a legkülönbözıbb mélyégekben. Ahhoz, hogy a különbözı helyeken mért mennyiégeket öze tudjuk haonlítani zükége találnunk egy olyan mennyiéget, amely a felzín alatti víz energia vizonyait fejezi ki az adott mért helyen. Az energia vizonyok imeretében a felzín alatti áramlái rendzereket kvantitatív módon tudjuk tanulmányozni. A hidrauliku emelkedéi magaág (h) fejezi ki a hidrogeológiában az egyégnyi tömegő folyadék energiáját vízozlop magaágokban kifejezve. Hubbert

9 9 194-ben definiálta a hidrauliku emelkedéi magaágot a Bernoulli-tétel felhaználáával. Levezetée orán az alábbi egyzerő egyenleteket alkalmazta. Egy rugalma deformációra i képe m tömegő tet eetében az öze energia (J) tartalom megadható a potenciáli vagy helyzeti (W 1 ), a kinetiku vagy mozgái (W ) é a rugalmaági (W 3 ) energia özegeként. Az egye energia tartalmak definíciója az alábbi. W = m g z 1, W 1 = m v, W 3 = m p ρ Bernoulli nevezete egyenletében megadta az egyégnyi tömegő folyadék energiáját (Φ ). v Φ= g z+ + Hubbert felimerte, hogy a felzín alatti laminári áramláok eetében a kinetiku energia tag elhanyagolható, hizen az áramlái ebeég nagyon kici. Így Hubbert a Bernoulli egyenletet az alábbiak zerint módoította: p ρ p Φ = g h= g z+ [J/kg], ahol ρ h a hidrauliku emelkedéi magaág [m], z egy referencia zint feletti magaág [m], p a mért folyadéknyomá a z magaágban [Pa], ρ - a folyadék őrőége [kg/m 3 ], A fenti egyenletbıl kifejezhetı a felzín alatti vizekre ( ρ v ) vonatkozó hidrauliku emelkedéi magaág (h), amely az energia vizonyokat vízozlop magaágokban fejezi ki. p h= z+ [m] g ρ v A nyomáemelkedéel, illetve nyomái energiával arányo tagot zokták ψ -vel i jelölni. Ebben az eetben a hidrauliku emelkedéi magaág így írható: h = z+ψ [m]. Ha különbözı helyeken imerjük a hidrauliku emelkedéi magaág értékét, akkor izovonala térképeket kézíthetünk, amelyeken jól követhetı válnak a vizgált felzín alatti térréz áramlái jellegzeteégei. A felzín alatti vizek áramláa mindig a magaabb hidrauliku emelkedéi magaággal rendelkezı helyek felıl történik az alaconyabb energia zintő helyek irányában. A hidrauliku emelkedéi magaág definíciójának

10 1 megértéét egítheti az alábbi 9. ábra, amelyen jó értelmezhetı a méréi pont vizonyító íktól mért magaága (z) é a piezométerrel mért nyomáemelkedé mértéke (ψ ). 9. ábra. A hidrauliku emelkedéi magaág (h) komponenei. Általáno zivárgái egyenlet A Darcy-egyenlet alkalmazáa orán ok elhanyagolát tezünk. Ha a felzín alatti áramláoknál figyelembe kívánjuk venni az áramlá térbeli irányultágát, idıbeliégét é a kızet inhomogenitáait, akkor a pontoabb hidrodinamikai zámítáok érdekében az általánoított Darcy-egyenletet, vagyi az általáno zivárgái egyenletet kell haználnunk. Potenciálo áramlá eetében az általáno zivárgái egyenlet alakja nyomá alatti rendzer eetében a következı, ha eltekintünk a forráoktól é nyelıktıl: S S h t = ( k x x h ) + ( k x y y h ) + ( k y y z h ), ahol z k x, k y, k z az x, y é z irányú zivárgái tényezı [m/], S a fajlago tárolái tényezı [1/m], t az idı [], h a hidrauliku emelkedéi magaág [m]. Abban az eetben, ha a kızetet homogénnek é izotrópnak tekintjük (vagyi k=k x =k y =k z ), é a vizgált réteg vatagága b [m], akkor a fenti egyenlet az alábbiak zerint egyzerőödhet:

11 11 t h T S z h y h x h = + +, ahol T a vízzállító-képeég, b k [m /], S a tárolái tényezı, b S S [-], t az idı [], h a hidrauliku emelkedéi magaág [m]. Ha a felzín alatti áramlá állandóult a nyomá alatti rétegben, vagyi az idıbeli változától eltekinthetünk, akkor az áramlái egyenlet a jól imert Laplace-egyenletté egyzerőödik. = + + z h y h x h Nyíltükrő vízadó vizgálata eetében az általáno zivárgái egyenletnek má típuú alakja lez, hizen az eetlege vízzint (h) változáok orán változik a telített zóna vatagága. Ebben az eetben az általáno zivárgái egyenlet alakja a következı: ) ( ) ( ) ( z h h k y y h h k y x h h k x t h S z y x y + + =, ahol k x, k y, k z az x, y é z irányú zivárgái tényezı [m/], S y a fajlago vízhozam [-], t az idı [], h a hidrauliku emelkedéi magaág [m]. Abban az eetben, ha a nyílttükrő rendzert homogénnek é izotrópnak tekintjük (vagyi k=k x =k y =k z ), akkor a fenti kifejezé a Bouineq-egyenlet alakját vezi fel. ) ( ) ( ) ( z h h y y h h y x h h x t h k S y + + = A gyakorlatban elterjedt, zámítógépe hidrodinamikai modellezé eetében i az általánoított zivárgái egyenlet megoldáa történik akár egy vége differenciá, akár egy vége eleme modellezéi környezetben a kiindulái é peremfeltételek figyelembe vételével. Felzín alatti áramlái rendzerek A földi vízkörforgalomban a felzín alatt komplex áramlái rendzerek jönnek létre a vízre ható erık é a korábban említett hidrogeológiai környezet hatáára. A felzín alatti áramlái rendzerek törvényzerőégeinek felimerée é megfogalmazáa egy magyar hidrogeológu nevéhez köthetı. Dr. Tóth Józef 1963-ban publikálta azokat az eredményeit, amelyek a hidrogeológia fejlıdéének egy új fejezetét nyitották meg. A

12 1 felzín alatti áramlái rendzerek imerete nem cak hidrodinamikai zempontból fonto, hanem például vízminıégi zempontból i. Má kémiai jellegő felzín alatti vizekkel é hidrogeokémiai folyamatokkal találkozhatunk a leáramlái é feláramlái területeken. A felzín alatti víz, mint földtani tényezı elvének felimerée i Tóth Józef nevéhez kötıdik. Tóth Józef egyik özefoglaló vázlata jelenik a következı 1. ábrán, amely bemutatja a felzín alatti gravitáció áramlái rendzerek fontoabb mennyiégi é minıégi apektuait. 1. ábra. A felzín alatti áramlái rendzerek fontoabb jelenégei (Tóth Józef 198). A mai korzerő regionáli léptékő hidrogeológiai kutatáok nem képzelhetıek el a felzín alatti áramrendzerek vizonyainak feltáráa nélkül. A felzín alatti áramláok ponto imerete zükége zámo, felzín alatti téréget érintı mőzaki feladat eetében i. Például felzín alatti radioaktív hulladéktárolók tervezée vagy építée elképzelhetetlen a felzín alatti áramlái rendzerek ponto imerete nélkül.. Kúthidraulikai alapözefüggéek A felzín alatti termézete áramlái rendzereket az emberei beavatkozá i módoíthatja. Vízkivételi mővek egítégével felzín alatti vizet termelünk például lakoági vízellátá céljára. Magyarorzágon a zolgáltatott ivóvíz több mint 95 zázaléka felzín alatti vízbıl zármazik. A víztermelé mellett jelentı beavatkozát jelenthetnek a felzín alatti vizek eetében a felzín alatti térégek (munkaterek, bányák, tb.)

13 13 víztelenítéi feladatai i. Az eetek zömében ekkor i vízkivételi mőtárgyakat alkalmaznak a kívánt mértékő vízzint üllyeztéek elérée céljából. A vízkivételi mővek eetében elıorban kutakra, máodorban galériákra (egyene, vonalzerő léteítményekre, amelyek vízzinte irányban igen hozúak, a rá merılege irányban alig van kiterjedéük, függılege irányban i korlátozott méretőek) kell gondolnunk. Mivel a gyakorlatban a galériák alkalmazáa okkal ritkább, mint a kutaké, ezért e fejezetben kutak hidraulikai kérdéeivel fogunk foglalkozni. A galériák hidraulikai vizonyaira a Munkaterek víztelenítée c. réznél fogunk rávilágítani. E fejezetben áttekintjük azokat a leggyakrabban alkalmazott özefüggéeket, amelyek a kutak hidraulikai mőködéével é a kutakban végzett próbazivattyúzái vizgálatok értékeléével kapcolatoak. Nyomá alatti rendzer, telje kút, oldaló utánpótlódá A következı példákban idıben állandóult, permanen hidraulikai állapotú rendzereket fogunk bemutatni, hizen a gyakorlatban a tervezé vagy méretezé zámára leginkább ezzel a feltételezéel élünk. A különbözı kúttípuoknál minden eetben az egyzerő hozamegyenletbıl é a Darcy-özefüggébıl indulunk ki alábbiak zerint. Q= F v [m 3 /] é v= k I [m/] Ez egye feladattípuoknál cak az a dolgunk, hogy jól definiáljuk az áramlái felületet (F), illetve az elıálló differenciálegyenlet eetében jól adjuk meg a peremfeltételeket. Az egye kúthidraulikai feladatok eetében általában három különbözı dolgot feltétlenül kizámítunk. Az elı a kút hozamegyenlete. Ezután megadjuk, hogy a termelı kút környezetében, hogyan alakulnak a vízzintek vagy a deprezió vizonyok. Végül megadjuk a Darcy vagy ténylege ebeég vizonyok alakuláát i a kút környezetében. A 11. ábrán egy nyomá alatti vízadóban mőködı, oldaló utánpótláú telje kút fontoabb paramétereit látjuk. A vízadó vatágága legyen m, míg zivárgái tényezıje k. A nyomá alatti vízadó kezdeti nyugalmi hidrauliku emelkedéi magaága, vagy piezometriku zintje legyen H. A telje rétegvatagágban zőrızött r ugarú kút hozama legyen Q. A kútban lévı vízzint pedig legyen h. Ebben az eetben az áramlái felület (lád 1. ábra), a Darcy-egyenlet é a hozam a kút körül r távolágban az alábbi egyenletekkel adható meg: F = π r m [m ], dh v= k [m/] dr dh Q= π r m ( k ) [m 3 /]. dr Nyomá alatti rendzerben a vízrézeckék a tápterület határától a kút zőrıje irányába vízzinteen áramlanak, vagyi az áramvonalak párhuzamoak a fedıvel é a feküvel.

14 ábra. Nyomá alatti rendzerben mőködı, oldaló utánpótláú telje kút. 1. ábra. Az áramlái felület r távolágban a nyomá alatti rendzerben mőködı, oldaló utánpótláú telje kút körül. A hozamra vonatkozó differenciál egyenletet meg kell oldani a peremfeltételek egítégével. Ehhez be kell vezetnünk a kút távolhatáának (R) fogalmát. A mőködı kút maga körül R távolágig hoz létre egyre kiebb mértékő depreziót. Az R távolhatát a kútban létrejövı vízzintüllyedé ( ) é a zivárgái tényezı (k) imeretében a Sichardegyenlet egítégével becülhetjük nyomá alatti rendzerben az alábbi egyzerő empiriku kifejezéel: R = ( 3 ~ 5) 1 ( H h ) k = (3 ~ 5) 1 k [m].

15 15 Ezek után felírhatjuk a kút hozamegyenletét. Q H h R ln r = π m k [m 3 /] A kút tengelyétıl r távolágban a deprezió görbe magaága (h): H h r h ( r ) = ln + h [m]. R r ln r A kút tengelyétıl r távolágban a Darcy-ebeég értéke: Q H h 1 v( r ) = = k [m/]. F( r ) R r ln r A Darcy-ebeég kifejezéébıl jól látható, hogy annak értéke a tápterület határa felöl a kút irányába haladva a távolággal fordított arányban nı. A maximáli Darcy-ebeég értékek a kút falánál állnak elı. Ha a maximáli Darcy-ebeégre az alábbi Sichardfeltétel teljeül, akkor a kút hidraulikai zempontból megfelelıen mőködik, é nem várható az, hogy a kút közvetlen környezetében az áramló víz elmoa a kızet zemcéit. Q H h 1 k vmax( r ) = = k [m/] F( r ) R r 15 ln r Az effektív porozitá imeretében egyébként a fentebb említett módon a póruokban elıálló ténylege áramlái ebeégeket i ki tudjuk zámítani Nyílt tükrő rendzer, telje kút, oldaló utánpótlódá Nyílt tükrő vízadóban mőködı telje kút eetében i azokból az alapegyenletekbıl indulhatunk ki, amelyeket bemutattunk rézleteen az elızı rézben a nyomá alatti rendzereknél. A 13. ábra mutatja be a nyílt tükrő áramlái rendzer fıbb paramétereit. Látható, hogy ebben az eetben a kút mőködée ténylege vízzint cökkenét hoz létre a rétegben, amely azt eredményezi, hogy az áramlái felület magaága (h) függ a kúttól mért távolágtól. Ezeket figyelembe véve a kiindulái differenciálegyenlet a következı módon adható meg: dh Q= π r h ( k) [m 3 /]. dr Az R távolhatá értékét nyílt tükrő rendzer eetében i egy empiriku Sichard-egyenlet egítégével adhatjuk meg:

16 16 R = 3 ( H h ) k = 3 k [m]. 13. ábra. Nyílt tükrő rendzerben mőködı, oldaló utánpótláú telje kút. Ezek után a kút hozamegyenletét nyílttükrő vízadóban. ( H h ) Q=π k [m 3 /] R ln r A kút tengelyétıl r távolágban a deprezió görbe magaága vagy a ténylege vízzint (h): ( H h ) r h ( r) = ln + h [m]. R r ln r A kút tengelyétıl r távolágban a Darcy-ebeég értéke kifejezhetı a ugártól független hozam (Q) é a vízzint (h(r)) egítégével az alábbi kifejezé zerint: v( r) = Q F( r) = Q π r h( r) [m/]. A maximáli Darcy-ebeég értékek mot i a kút falánál állnak elı. Ha a maximáli Darcy-ebeégre az alábbi Sichard-feltétel teljeül, akkor a kút hidraulikai zempontból

17 17 megfelelıen mőködik, é nem várható az, hogy a kút közvetlen környezetében az áramló víz elmoa a kızet zemcéit. v max H h R ln Q k r k ( r ) = = [m/] F( r ) r h 15 A nyílt tükrő vízadóba mélyített kút hidraulikai vizonyait oldaló utánpótlódá eetében a fentebb imertetett ún. Dupuit-Theim egyenletek adják meg. A megadott egyenletek azonban cak rézben közelítik a ténylege áramlái vizonyokat (lád. 14. ábra). 14. ábra. A Dupuit-Theim közelíté é a ténylege áramlái vizonyok egy nyílt tükrő rendzerben mőködı, oldaló utánpótláú telje kútnál. A Dupuit-Theim közelíté függılege potenciál vizonyokat é horizontáli áramvonalakat tételez fel a ténylege hidraulikai vizonyok helyett. A Dupuit-Theim közelíté eredményeként zámított hozam (Q) elfogadható pontoágú. A zámított deprezió görbe é a ténylege vízzint között már nem elhanyagolható eltéré lép fel. A zámított é a ténylege vízzint közötti különbég a kút falánál lez a legnagyobb ( h1 ). Amíg a kútban h magaágú vízozlop helyezkedik el, addig a kút külı falánál a vízzint h1 értékkel magaabban áll. Ezt a hidraulikai okból jelentkezı vízzálelzakadá magaágkülönbégét zabad zivárgái magaágnak vagy hidraulikai ellenállának nevezzük. A hidraulikai ellenállát zámo kutató próbálta meghatározni. Közülük két özefüggét adunk meg. 198-ban Ehrenburger az alábbi özefüggét adta meg: ( H h ) h1 =.5 [m]. H

18 18 Öllı Géza kíérletei alapján a következı egyenletet adta meg: H ( H h ) h1 =.8 3 [m]. r H Nyílt tükrő rendzer, telje kút, felı tápterület Nyílt tükrő vízadóknál bizonyo eetekben elıfordulhat, hogy az oldaló utánpótlódá limitált, ugyanakkor a függılege utánpótlódá vagy infiltráció figyelembe vehetı. Az utánpótlódá mértéke legyen i [m/], amelyet infiltráció vizgálatokkal becülhetünk. Egy felı tápterülettel rendelkezı kút hidraulikai vizonyait mutatja be a 15. ábra. 15. ábra. Nyílt tükrő rendzerben mőködı, felülrıl táplált telje kút. Ebben az eetben a kiindulái alap differenciálegyenletünk a következı lez. π ( R r ) i= π r h k A differenciálegyenlet megoldáaként elı lépében a felı tápterület ugarát (R) kapjuk meg. dh dr R = k ( H i ln h R r ) r 1 [m] A következı lépéként a kút hozama határozható meg.

19 19 Q= π ( R r ) i [m 3 /] Ezután megadható a deprezió görbe az alábbi kifejezéel. i r r r h = + [m] ( r) ( R ln + ) h k r A kút tengelyétıl r távolágban a Darcy-ebeég értéke kifejezhetı a ugártól jelen eetben függı vízhozam (Q(R) é a vízzint (h(r)) egítégével az alábbi kifejezé zerint: Q( r) v( r) = F( r) π ( R r ) i = π r h( r) [m/]. A maximáli Darcy-ebeég értékek mot i a kút falánál állnak elı. Ha a maximáli Darcy-ebeégre az alábbi Sichard-feltétel teljeül, akkor a kút hidraulikai zempontból megfelelıen mőködik, é nem várható az, hogy a kút közvetlen környezetében az áramló víz elmoa a kızet zemcéit. v max Q( r ) ( r ) = F( r ) π ( R r ) i = π r h k 15 [m/] Kútcoportok (zuperpozíció, nagy kuta közelíté, Altovzkij módzer) Bizonyo eetekben több kút együtte mőködéére i zükég lehet. Ilyen eetekben, ha az egye kutak tápterületei (R) egymába metzenek, akkor a fentebb említett egyzerő kúthidraulikai özefüggéeket már nem haználhatjuk. A kútcoportok eetében a hidraulikai vizonyok megadáára több különbözı megoldái lehetıég közül válazthatunk. A zuperpozíció elvét grafikuan é analitikuan egyaránt alkalmazhatjuk. A grafiku zuperpozíció lényege az, hogy az egye víztermelı kutaknak valamely felvett egyedi vízhozam értéknél meghatározzuk a deprezió felületét.. Ezután az egye deprezió értékek grafiku zuperpozíciójával elıállítjuk azt az új deprezió felületet, amely kutak együtte üzeme orán alakul ki. A grafiku zuperpozíció tehát vízhozam-állandóág eetére ad meghatározái módot. A zuperpozíció elvének egyik analitiku alkalmazáa a Forcheimer módzer. Elızör köük meg a vízhozamot. Vagyi az egye kutakból külön-külön üzem eetén kitermelt hozammal mőködteük azokat egyzerre történı üzemelénél i. A 16. ábra jelöléei zerint ekkor az 1. kút vízhozama 11 lezívánál egy nyomá alatti vízadóban:

20 Q 1 11 = π k m. R1 ln r 11 A. kút hozama lezívánál: 16. ábra. Kútrendzer depreziójának zuperpozíciója. Q = π k m. R ln r Az 1. kút által létrehozott deprezió a. kút tengelyében: 1 π k m 1 = Q1 ln R r 1 1. A. kút által létrehozott deprezió az 1. kút tengelyében: 1 R 1 = Q ln. π k m r1 Az egymára hatá után kialakuló telje deprezió az 1. kút tengelyében: 1 R1 11+ = 1 = ( Q1 ln + Q π k m r 11 R ln r 1 ).

21 1 Ha kettı helyett több kút (n darab) egymára hatááról lenne zó, akkor: n 1 Ri = 1 Qi ln π k m r i= 1 i1. Nyomá alatti rendzerben tetzılege helyen a kialakuló deprezió több kút egymára hatáa etében: j n = 1 Ri Qi ln π k m r i= 1 ij. Haonló megfontoláokból kiindulva nyílt tükrő rendzerben tetzılege helyen a kialakuló deprezió több kút egymára hatáa etében: ( H 1 h j ) = π k n i= 1 Ri Qi ln r ij. Nehezebben megoldható a zuperpozíció a fenti módon, ha a kutakban a depreziót kötjük meg é kereük az egymára hatá után várható vízhozamokat. Ebben az eetben egy egyenletrendzert megoldáaként kaphatjuk a vízhozamokat. Két kuta eetben egy két imeretlene, míg n kút eetében egy n imeretlene egyenletrendzert kell megoldanunk a vízhozamok meghatározáára. A fenti zuperpozíció elvét alkalmazó özefüggéeknek a egítégével eljuthatunk az ún. nagy kuta megoldához. Ha a kutak valamilyen zárt alakzatban helyezkednek el elméletileg leginkább egy kör mentén (lád 17. ábra) akkor, ha kutakban azono üzemi vízzintet (h ) tartunk, a kútcoport helyetteíthetı egyetlen ún. nagy kúttal, amely a kutak által emelt öze vízhozamot termeli. Nyílt tükrő vízadó eetében az alábbi egyzerő özefüggére redukálódik a nagy kuta közelíté. H h Q= k π [m 3 /] R ln ρ Míg nyomá alatti réteg eetében az alábbi kifejezéel dolgozhatunk. H h Q= k π m [m 3 /] R ln ρ Ha nem kör alakú a kutak elhelyezée, hanem valamilyen egyéb zárt egyégben (lád 18. ábra) találhatók, akkor a nagy kuta közelítében alkalmazott fiktív ugarat (ρ ) területarányoítából tudjuk meghatározni. A kutak által létrehozott okzögvonal területe legyen F.

22 17. ábra. Kör alakú kútrendzer elrendezé. Nagy kuta közelíté. 18. ábra. Az egyenérték ugár meghatározáa nagy kuta megoldá eetében. A fiktív ugarát a nagy kútnak az alábbi kifejezéel adhatjuk meg. ρ = F π A nagy kuta módzerrel elıorban a kútcoport vízhozamára kapunk jó közelítét, míg a deprezió zámítáa cak a kútcoporttól távolabbi pontokban ajánlott. Kútcoportok hidraulikai vizonyainak leíráa orán egy további megoldái lehetıéget biztoít az

23 3 Altovzkij módzer. A módzer lényegét é fontoabb özefüggéeit egy nyomá vízadó példáján kereztül mutatjuk be (lád 19. ábra). 19. ábra. Nyomá alatti kútrendzer Altovzkij zámítáához. Az Altovzkij módzer alkalmazáához imerni kell a zokáo vízföldtani paramétereken kívül az egye kutak vízhozam-görbéjét (Q()). Ezen kívül legalább egy kútpár próbazivattyúzái adataiból a ténylege egymára hatá értékét, azaz az i-edik kút termeléekor a aját ii é a máik kútra gyakorolt ij értékeket é vizont. Altovzkij az eljáráát egymára hatái tényezık é vízhozam cökkentı tényezık felállítáával dolgozta ki. Az egymára hatái tényezı: Q i β i = Q i, ahol Q i az i-edik kút hozama egyedüli zivattyúzánál, Q i az i-edik kút hozama a kutak együtte mőködée eetében. A vízhozam cökkentı tényezı definíciója. Qi Q α i = Q i i A két tényezı özegének értéke zámtanilag 1. α i + i β = 1 Egy n darab kútból álló coportnál a fenti kifejezéeket felhaználva például az 1. kút lecökkent vízhozama a következıképpen adható meg:

24 4 Q 1 1 ( 1 3 n = Q β β β β ), vagy Q1 = Q1 Q1 α. Az Altovzkij eljárának elvi lényege tehát az, hogy a próbazivattyúzá folyamán megállapítjuk a kútcoport két imert távolágú é meghatározott üzemi vizonyok ( 1, ) között dolgozó kútjának β tényezıjét, é ebbıl kiindulva az egye kutak Q i =f( i ) függvényének felhaználáával meghatározzuk a többi, má távolágra levı é eetleg má üzemi vizonyok között dolgozó kútra vonatkozó β egymára hatái tényezıt i. A 19. ára jelöléeit figyelembe véve vegyünk egy egyzerő példát kút eetére nyomá alatti rendzerben. A két kút hozama önálló mőködé eetében: n i= 1 Q 1 =q 1 11 é Q =q, ahol q i az 1 m deprezióra eı ún. fajlago hozam. A Q 1 hozamú kút üzeme orán a. kút tengelyében 1 depreziót hoz létre. Amikor a. kútban zivattyúzunk az 1. kútban 1 értékkel cökken a vízzint, é emiatt a vízhozam lecökken Q -re. A lecökkent vízhozam miatt a. kútban az 1. kút hatáa lecökken. kút hozama: Q i i 1 = q ( ), ahol 1 1. Együtte mőködé eetében a 1 a ténylege deprezió, mindig kiebb az egyedi mőködékor létrejövı 1 értéknél. Az 1. kútnak a. kútra gyakorolt hatáát kifejezı β egymára hatái tényezı: Q q ( ) 1 β. 1 = = = 1 Q q 1 Feltételezve, hogy az 1. kútban a. kút által elıidézett deprezió i lineárian változik a. kút vízhozamával: 1 1 Q =, vagyi Q = 1. 1 A megoldához zükég van egy máik egyenletre i, amelyet úgy kapunk meg, ha az elıbbi levezetét a kutak zerepének felceréléével megimételjük. Ekkor kapjuk a következı egyenletet.

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés)

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés) . gyakorlat. Méréi adatok feldolgozáa méréi eredméy megadáa... Matematikai tatiztikai alapimeretek (kiegézíté) A matematikai tatiztika tárgya az hogy a tapaztalati adatokból következtee a telje okaág vagy

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs 13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA Dr. Mikó Balázs A számítógéppel segített tervezés (CAD), gyártás-elıkészítés (CAM) és mérnöki tervezés (CAE) számítógépes rendszerei nem önmagukban, elszigetelten dolgoznak,

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak Sopron, 2008. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK Rövidítések: KTJ KÜJ KAJ KAR OKIR EOV EOTR KvVM FAVI FAVI ENG FAVI KÁRINFO FAVI MIR FAVI MIR-K VITUKI Kht. TEÁOR VIFIR OKKP Kr. Kvt. Környezeti Területi Jel Környezetvédelmi Ügyfél

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben

Fogaskerékhajtásról röviden

Fogaskerékhajtásról röviden Fogaskerékhajtásról röviden II. FMK. BSc. hallgatói részére (tananyag kiegészítı segédlet) Németh Gábor egyetemi adjunktus Sopron, 2007 Tartalomjegyzék FOGASKEREKEK TÍPUSAI, FAJTÁI... 3 FOGASKEREKEK JELLEMZİ

Részletesebben

Elmélet és alkalmazás. 2. rész. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2008. június

Elmélet és alkalmazás. 2. rész. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2008. június Elmélet és alkalmazás 2. rész Írta: Dr. Kuba Gellért 2008. június Tartalomjegyzék 2 NAPENERGIA HOZAM SZABÁLYOZÁSA... 3 Napenergiaeloszlási diagram szerkesztése... 8 ÉPÜLETEK TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM...

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó Kochmeister díj Készítette: Oszkó Ildikó Budapest 2010 A célárfolyam elırejelzések szóródási hatása a feltörekvı európai részvénypiacokon Az elemzıi tevékenység információhordozó képességének empirikus

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése Tartalom Néhány program adat...2 Gazdasági aktivitás, családszerkezet...3 Családi bevétel és kockázati tényezık...7

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

Elmélet és alkalmazás. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2006. november

Elmélet és alkalmazás. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2006. november Elmélet és alkalmazás Írta: Dr. Kuba Gellért 2006. november Tartalomjegyzék 2 Bevezetés... 3 Szoba benapozottsága egy ablakkal (1. példa)... 5 A földrajzi helyzet meghatározása... 6 Idıkorrekció... 6 A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben