Egy kis ismétlés geometriai optikából. A Fermat - elvről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy kis ismétlés geometriai optikából. A Fermat - elvről"

Átírás

1 1 Egy kis ismétlés geometriai optikából Idevágó tanulmányaimat évtizedekkel ezelőtt folytattam, így ideje egy kicsit felfrissíteni az alapvető tudnivalókat. Meglehet, másoknak is hasznára válik ez. A Fermat - elvről Pierre de Fermat francia tudósról itt olvashatunk egy rövid ismertetést ( egy pici hibával): A róla elnevezett elvről ezt olvashatjuk [ 1 ] - ben: A fény terjedésének sugároptikai törvényeit magában foglalja Fermat elve ( 1665 ), amely így fogalmazható meg: az az idő, amely alatt a fény egy A pontból egy B pontba megadott feltételek pl. visszaverődések és törések mellett eljut, szélső érték ( többnyire minimum; ezért az elvet a legrövidebb idő elvének is hívják ). A Fermat - elvből azonnal következik a fénynek homogén közegben egyenes vonalú terjedése: mellékfeltételek hiányában a fény az A pontból a B - be a legrövidebb idő alatt nyilván az AB egyenes mentén jut el. Most egy kicsit eltérünk [ 1 ] - től, és [ 2 ] szerint folytatjuk. Két kinematikai optimum - feladat 1. Feladat: Adott pontok közötti mozgás idejének minimalizálása Ehhez tekintsük az 1. ábrát is! 1. ábra forrása: [ 2 ]

2 2 Sík terepen állandó c sebességgel halad egy gyalogos. Kezdetben az A pontban tartózko - dik. Az egyenes folyót érintve szeretne a B pontba eljutni. Kérdés: Hogyan kell a P pontot megválasztani a parton, hogy az AP + PB út megtétele minimális időt vegyen igénybe? Válasz: A megoldás az 1. ábrán látható. Mivel a mozgás sebessége állandó nagyságú, ezért a haladási idő akkor lesz minimális, ha a pálya - vonal hossza is minimális. A B pont B tükörképét véve a megtett út AP + PB = AP + PB, ami akkor lesz minimális, ha A, B és P = P* egy egyenesen vannak. Ebből következik, hogy a rajzon látható α és β egyenlő, a minimális hosszúságú AP*B pálya esetében. Ez volt a geometriai megoldás. A matematikai megoldás az alábbi 2. ábra. 2. ábra Adott: a 1, a 2, b, /c/ = c. Keresett: x P*, s min, t min. A megteendő útszakaszok, Pitagorász tételével:, ( 1 ). ( 2 ) Az egyes útszakaszok megtételéhez szükséges részidők:. ( 3 ) A teljes s út megtételéhez szükséges t idő, ( 3 ) - mal is:

3 3 ( 4 ) most ( 1 ), ( 2 ) és ( 4 ) - gyel: ( 5 ) A t( x ) függvény szélsőértékét keressük. Ennek ott lehet minimuma, ahol ax szerinti első deriváltja zérus. Képlettel: ( 6 ) Elvégezve ( 5 ) deriválását, majd ( 6 ) - tal is: ( 7 ) más alakban, ( 1 ), ( 2 ) és ( 7 ) szerint: ( 8 ) most a 2. ábra szerint: ( 9 ) így ( 8 ) és ( 9 ) - cel: ( 10 ) Azt kaptuk, hogy a minimális idejű út esetén a P* pontban a beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel optikai szóhasználattal. Folytassuk, vagyis vigyük végig a feladat megoldását! ~ A minimális befutási idejű út hossza: ( 11 ) most ( 1 ), ( 2 ) és ( 11 ) szerint:. ( 12 )

4 4 Az x* megoldás előállításához térjünk vissza a ( 7 ) egyenlethez! Innen négyzetre emeléssel: rendezéssel: kibontva: majd négyzetgyökvonással:. ( 13 ) Most ( 12 ) és ( 13 ) szerint:, tehát: ( 14 ) ~ A minimális futási idő ( 4 ) és ( 14 ) - gyel:. ( 15 ) A ( 13 ) és ( 14 ) eredmények grafikusan könnyen megjeleníthetők. A ( 13 ) eredményt átírva: ( 16 )

5 5 A ( 16 ) egyenlethez tekintsük a 3. ábrát is! 3. ábra Innen könnyen leolvasható x*, β = α és s* meghatározása. Az itteniek és az 1. ábra szerinti eredmények megegyeznek. 2. Feladat: Fuldokló megmentése Ehhez tekintsük a 4. ábrát is! 4. ábra forrása: [ 2 ] A parton az A pontban álló úszómester szeretne a folyó B pontjában levő fuldoklónak segíteni. Szárazföldön az úszómester sebességének nagysága c 1, a vízben c 2. A partvonal mely P pontját válassza, hogy B elérése a lehető legkevesebb időt vegye igénybe?

6 6 A megoldás nagyon hasonló az előzőhez. A keresett idő kifejezése az x távolsággal: ( 17 ) Az időfüggvénynek ott lehet minimuma, ahol az x szerinti első derivált zérus: vagy ( 18 ) A minimális idő alatt megtehető töröttvonalra tehát az optikából ismert, Snellius ~ Descartes - formulához hasonló összefüggés áll fenn. Ezt alább részletezzük. A Snellius ~ Descartes - formuláról Itt megint [ 1 ] alapján haladunk. Kísérleti tény, hogy a fény a vákuumban és a különböző közegekben eltérő sebességekkel halad. Jelölje a fény sebességének nagyságát ~ vákuumban c; ~ az 1 jelű közegben c 1 ; ~ a 2 jelű közegben c 2. A törésmutató egyezményes jele: n. A fény sebességének nagysága az 1 közegben ( kisebb mint a vákuumban ): ( 19 ) itt n 1 az 1 közeg vákuumra vonatkozó törésmutatója, vagy abszolút törésmutatója. A fény sebességének nagysága a 2 közegben ( kisebb mint a vákuumban ): ( 20 ) itt n 2 a 2 közeg vákuumra vonatkozó törésmutatója, vagy abszolút törésmutatója. Most képezzük ( 20 ) és ( 19 ) hányadosát! Ekkor:

7 7 ( 21 ) bevezetve az ( 22 ) rövidítő jelölést, ( 21 ) és ( 22 ) szerint kapjuk, hogy. ( 23 ) Az n 21 mennyiség neve: a 2 közeg 1 - re vonatkozó törésmutatója. Most ( 18 ) és ( 23 ) - mal: ( 24 ) ami éppen a fénytörés törvénye ( Snellius ~ Descartes - törvény, 1621, illetve 1629 ). Ez azt mondja ki, hogy a megtört fénysugár a beesési síkban van, és az α beesési és a β törési szög szinuszának hányadosa a beesési szögtől független, a két közeg ( 1 és 2 ) minőségére jellemző állandó: ( 24 / 1 ) Most térjünk vissza a Fermat - elvhez! Azt láttuk, hogy belőle a geometriai optika két fontos törvénye, vagyis a fény sík felületen való visszaverődésének, valamint törésének törvénye is kiadódik. Láttuk, hogy az előző két feladatban egyaránt fennáll, hogy ( 25 ) Egy homogén közeg n törésmutatójának és az s geometriai úthosszúságnak a szorzata ( ns ), több közeg esetén pedig a mennyiség az ún. optikai út vagy fényút; ez ( 25 ) - ből láthatóan annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény ugyanakkora idő alatt vákuumban tenne meg. E fogalommal Fermat elve így is kifejezhető: két adott pont között a fény úgy terjed, hogy a fényút szélső érték ( többnyire minimum; ezért az elvet a legrö - videbb fényút elvének is hívják ). Inhomogén közegben pl. a hellyel folytonosan változó sűrűségű levegőben a törésmu - tató a hely függvénye: A közeget olyan kis 1, 2, tartományokra osztva, amelyeken belül az n 1, n 2, törésmutatók állandónak vehetők, az 5. ábra alapján az A és B pontok közötti fényút:

8 8 ( 26 ) 5. ábra Így a Fermat - elv általános matematikai alakja: ( 27 ) ( 27 ) a variációszámítás módszereivel lehetőséget nyújt a fénysugár menetének meghatá - rozására. Fénytörés planparalel lemezben [ 1 ] A két párhuzamos síkkal határolt átlátszó, ún. planparalel lemezre ferdén beeső fénysugár a belépésnél is és a kilépésnél is megtörik, éspedig ha a lemez két oldalán ugyanaz a közeg van a 6. ábráról beláthatóan úgy, hogy a lemezből kilépő fénysugár a belépőhöz képest párhuzamosan eltolódik. 6. ábra forrása: [ 1 ] A Δ eltolódás az α beesési szögtől, a lemez d vastagságától és a környező közegre vonat - kozó n törésmutatójától függ. A környezeténél optikailag sűrűbb lemez ( n > 1, α > β )

9 9 esetében a 6. ábra szerint: ismét az ábra szerint: ( 28 ) ( 29 ) most ( 28 ) és ( 29 ) - cel: ( 30 ) Azonos átalakítással: ( 31 ) majd a fénytörés ( 24 ) törvénye szerint: ( 32 ) így ( 31 ) és ( 32 ) - vel: tehát az eltolódás: ( 33 ) Most tekintsük a 7. ábrát! A P* pontot a szemünkbe jutó sugár egyenesének visszafelé való meghosz - szabbításán látjuk. 7. ábra

10 10 Itt azt láthatjuk, hogy a P pont, amiből a fénysugár eredetileg elindult, látszólag közelebb került a planparalel lemezhez, a P* pontba. A közeledés nagysága az ábra szerint: ( * ) most ( * ) és ( 33 ) - mal: ( ** ) Fénytörés prizmában Optikai értelemben prizma fénytani hasáb minden olyan átlátszó test, amelynek legalább két, egymással szöget bezáró, igen jól csiszolt sík felülete van 8. ábra. Ezeknek ( esetleg csak képzelt ) metszésvonala a prizma törőéle ( E ), hajlásszögük a törőszög ( φ ), egy a prizmán a törőélre merőlegesen átmenő sík főmetszet vagy fősík. Csak azt az esetet vizsgáljuk, amelyben a fénysugarak beesési síkja egyúttal főmetszet ez itt a 8. ábra síkja. A beeső fénysugár kétszeri törés után a prizmából kilépve, eredeti irá - nyához képest δ szögű eltérítést ( deviációt ) szenved. Ha a prizma, mint a gyakorlatban legtöbbször, optikailag sűrűbb a környezeténél, a sugár az ábra szerint a prizma vastagabb része felé törik meg. A δ eltérítés az α 1 beesési szögtől, a prizma φ törőszögétől és a prizma anyagának a környezetre vonatkozó n törésmutatójától függ. 8. ábra forrása: [ 1 ] Mivel δ az ABC háromszögnek, és φ az ABD háromszögnek a külső szöge, fennáll, hogy ( 34 ) valamint

11 11 ( 35 ) így ( 34 ) és ( 35 ) - tel: (36 ) A δ törőszög számításának menete a következő, ha adott α 1, φ és n: ~ ( 37 ) ~ ( 38 ) ~ ( 39 ) ~ ( 40 ) Kísérleti tény, hogy az eltérítésnek van egy legkisebb értéke:. Ennek számítása a ( 41 ) összefüggés alapján történik. Kiindulunk a ( 40 ) szerinti kifejezésből. Deriválva: ( 42 ) most ( 41 ) és ( 42 ) szerint: ( 43 ) Előkészítjük az alábbi összefüggéseket: ( a )

12 12 ( b ) ( c ) most (c ) - ből:. ( d ) Majd ( e ) ezután ( a ) - val is: ( f ) most ( b ) - vel is: ( g ) majd ( d ), ( f ) és ( g ) - vel: ( h ) Ezután ( e ) és ( h ) egyenlőségéből: ( 44 ) Most ( 43 ) és ( 44 ) - gyel: ( 45 ) A ( 45 ) feltétel fennállhat az alábbi két esetben: 1.) ámde

13 13 és miatt ez a lehetőség valójában nem állhat fenn. 2.) ez már lehetséges; ekkor ( 30 ) szerint: ( 46 ) ezután ( 35 ) - tel: ( 47 ) egyezésben az [ 1 ] - ben levezetés nélkül közöltekkel. A ( 46 ) és ( 47 ) szerint leírt helyzetet ábrázolja a 8. ábra jobb oldali része, amikor is a prizmában a sugarak a törőszög felezőjére merőlegesek. A törésmutató értéke ekkor: ( 48 ) A ( 48 ) képleten alapszik egy módszer a törésmutató meghatározására; ehhez csak pontosan meg kell mérni a δ min és a φ mennyiségeket, majd alkalmazni ( 48 ) - at. Kis törőszögű prizma és kis beesési szög esetén a δ eltérítésre igen egyszerű kifejezés adódik, mert a törés törvényében a kis szögek szinuszai helyett a szögeket írhatjuk: ( 49 ) ( 50 ) majd ( 35 ) és ( 36 ) szerint, ( 49 ) és ( 50 ) - nel: tehát: ( 51 )

14 14 Megjegyzések: M1. Az 5. oldali 2. Feladat még nincs befejezve. Javasoljuk, hogy az Olvasó végezze el a hátralévő munkát, az előtte látottaknak megfelelően! M2. A szélsőérték számítások során nem vizsgáltuk meg részletesen, hogy a szélsőérték valóban minimum - e. Ez sokszor matematika nélkül, fizikai / geometriai megfontolások - kal is kiadódik. M3. Szomorú ezt kimondani, de vannak anyagrészek, amiket most értettünk meg igazán. Meglehet, a középiskolai fizikatanár sem állt a helyzet magaslatán. Erre ( is ) jó a HD. M4. Az sem túl jó hír, hogy a 7. ábra megfelelőjével [ 1 ] is adós maradt. Persze, meg - eshet, hogy éppen így akarták rávenni a tanulókat az önálló felfedező munkára. Ugyanez lehet a helyzet a ( 46 ) és ( 47 ) képletek levezetésének elhagyásával is. M5. Az utólagos internetes keresés azt eredményezte, hogy megtaláltuk egy levezetését a ( 45 ), ( 46 ), ( 47 ) képleteknek, kicsit más jelöléssel 9. ábra. ( Nagyítás! ) 9. ábra forrása: [ 3 ]

15 15 Egy másik forrásból ugyanez 10. ábra: 10. ábra forrása: [ 4 ] Ez a számítás már sokkal inkább nevezhető levezetésnek, mert nem csak részeredmények közléséből áll. Külön kiemeljük a [ 4 ] mű elképesztő gondosságú megjelenítését. Nagyon szép. Ráadásul még az ára is elfogadható. M6. A 4. ábra feladatához nem adtunk nem - számításos megoldást. Egy majdnem csak geometriai megoldást találunk [ 5 ] - ben. M7. Kedvező tapasztalat, hogy az interneten sokféle, különböző mélységű segédanyag található, magyar nyelven is, gyakran szép és részletes ábrákkal. Mi is merítettünk belőlük. M8. Mint látható, nem akartuk a teljes geometriai optikát újra - tanulni; csak néhány, számunkra fontos anyagrészt vettünk elő itt, ismét. Ismétlés

16 16 Felhasznált és ajánlott irodalom: [ 1 ] Budó Ágoston ~ Mátrai Tibor: Kísérleti fizika III. kötet ( Optika és atomfizika ) Tankönyvkiadó, Budapest, [ 2 ] Tasnádi Péter ~ Skrapits Lajos ~ Bérces György: Általános fizika, I. 1. kötet Mechanika I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, [ 3 ] Bergmann Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 3, Optik 10. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin - New York, [ 4 ] Wolfgang Demtröder: Experimentalphysik 2. Elektrizitaet und Optik 3. Auflage, Springer - Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, [ 5 ] R. P. Feynman ~ R. B. Leighton ~ M. Sands: Mai fizika, 3. kötet Optika. Anyaghullámok 3. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Sződliget, Összeállította: Galgóczi Gyula mérnöktanár

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok optikából

Kidolgozott minta feladatok optikából Kidolgozott minta feladatok optikából 1. Egy asztalon elhelyezünk két síktükröt egymásra és az asztalra is merőleges helyzetben. Az egyik tükörre az asztal lapjával párhuzamosan lézerfényt bocsátunk úgy,

Részletesebben

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra 1 A kvadratrixról A kvadratrix más néven triszektrix nevű síkgörbéről az [ 1 ] és [ 2 ] munkákban is olvashatunk. A keletkezéséről készített animáció itt tekinthető meg: http://hu.wikipedia.org/wiki/kvadratrix#mediaviewer/file:quadratrix_animation.gif

Részletesebben

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Juhász András, Szegeczky Tibor Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Módszertani segédanyag a 9. évfolyam fizika kerettantervi anyagához Öveges József Tanáregylet Katolikus Pedagógiai

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

Integrál a relativisztikus kvantummechanikában

Integrál a relativisztikus kvantummechanikában EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Integrál a relativisztikus kvantummechanikában Szakdolgozat Témavezető: Mezei István adjunktus ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Anyagmennyiség-számítás (térfogat-, űrtartalom-, tömeg-, súly-, és százalékszámítás)

MUNKAANYAG. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Anyagmennyiség-számítás (térfogat-, űrtartalom-, tömeg-, súly-, és százalékszámítás) Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Anyagmennyiség-számítás (térfogat-, űrtartalom-, tömeg-, súly-, és százalékszámítás) A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

Hullámoptika. A fény, mint hullám

Hullámoptika. A fény, mint hullám Hullámoptika A fizikai vagy hullámoptika körében azokat a fényjelenségeket tárgyaljuk, amelyek csak a fényhullám természetével értelmezhetők. Ilyen például a fény interferenciája, elhajlása, polarizációja,

Részletesebben

Geometria. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László. 2015. augusztus 4.

Geometria. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László. 2015. augusztus 4. Geometria 9 10. évfolyam Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László 2015. augusztus 4. Technikai munkák (MatKönyv project, TEX programozás, PHP programozás, tördelés...) Dénes Balázs, Grósz Dániel, Hraskó

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon

1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon 1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon Halmazok megadása A halmazt alapfogalomnak tekintjük, így nincs definíciója. A halmazokat általában nagybetűkkel

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK. FÜGGELÉK: Számítástechnikai rövidítés-szótár

LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK. FÜGGELÉK: Számítástechnikai rövidítés-szótár LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK FÜGGELÉK: Számítástechnikai rövidítés-szótár Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI

Részletesebben

FIZIKA I. Mechanika, Hõtan.

FIZIKA I. Mechanika, Hõtan. Table of Contents FIZIKA I. Mechanika, Hõtan...1 Pontmechanikai alapok...3 Kinematika...5 Dinamika...18 Newton törvényei....19 A dinamika tételei...28 Impulzustétel...29 A munka, munkatétel...29 Perdületi

Részletesebben

V. rész: Alkalmazási példák 143

V. rész: Alkalmazási példák 143 V. RÉSZ V. rész: Alkalmazási példák 143 ALKALMAZÁSI PÉLDÁK Ebben a fejezetben megpróbáljuk az elméletet összekapcsolni a legtöbbször csak töredékesen fennmaradt gyakorlati megoldásokkal. Elsősorban azt

Részletesebben

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul: Hasonlóság és alkalmazásai Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 214/1 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Bonifert Domonkosné dr. fõiskolai docens A szerkesztõbizottság: Dr. Kövesdi Katalin fõiskolai docens Dr. Molnár

Részletesebben

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A BEVEZETÉS A NEM-EGYENSÚLYI TERMODINAMIKÁBA ÍRTA: VÁN PÉTER Kivonat. Figyelem! A jegyzet az előadástól és az előző változattól tisztább formában használja az egyensúly fogalmát! 1. Bevezetés A nemegyensúlyi

Részletesebben

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel)

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) A FÉNY A fény az emberi szem számára érzékelhető elektromágneses sugárzás. amely a szemben fényérzetet kelt, és ez által látható Alapmeghatározásai - elektromágneses hullám

Részletesebben

LÉZERGIROSZKÓPOK MŰKÖDÉSI ELVE, EGYENLETEI ÉS ÁTVITELI KARAKTERISZTIKÁI BEVEZETÉS

LÉZERGIROSZKÓPOK MŰKÖDÉSI ELVE, EGYENLETEI ÉS ÁTVITELI KARAKTERISZTIKÁI BEVEZETÉS LÉZERGIROSZKÓPOK MŰKÖDÉSI ELVE, EGYENLETEI ÉS ÁTVITELI KARAKTERISZTIKÁI Békési Bertold mérnök százados egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Fedélzeti

Részletesebben

A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek

A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek Besenyei Ádám Matematikai tanulmányai során mindenki találkozik a számtani és a mértani közép fogalmával. A két közép között fennálló egyenlőtlenség hasznos

Részletesebben

Tartalomjegyzék Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Tartalomjegyzék Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Előszó... 4 1. A műszaki kommunikáció alapjai... 5 1.1. A szabványosítás szerepe... 5 1.2. Nemzetközi és európai szabványosítás... 5 1.3. Nemzeti szabványosítás...

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

Dobó Andor. Az elliptikus geometriának a Riemann-féle (gömbi) modellje lényegesen különbözik a Dobóféle

Dobó Andor. Az elliptikus geometriának a Riemann-féle (gömbi) modellje lényegesen különbözik a Dobóféle Dobó Andor Az elliptikus liptikus geometria két modelljér elljéről A Dobó-Topa-féle elliptikus (görbült) téridő-elmélet az elliptikus geometria alkalmazásán alapszik. Éppen ezért fontos e geometriának

Részletesebben

A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS

A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS ALBERT EINSTEIN A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS IV. KIADÁS GONDOLAT BUDAPEST 1973 A mű eredeti címe: ÜBER DIE SPEZIELLE UND DIE ALLGEMEINE RELATIVITATSTHEORIE (Druck und Verlag von Friedrich Vieweg

Részletesebben