Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.). () bekezdésében és a Magyarország. évi központi költségvetéséről szóló. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /.(II..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. A R.. -ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat.. e Ft-ra. a. évi maradvány.. e Ft-ra. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat.. e Ft-ra. a finanszírozási kiadások előirányzata. e Ft-ra változik. Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú maradványt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:... a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az egyéb működési kiadásokat.. e Ft-ban.. a működési célú céltartalékot.. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú maradványt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből: állapítja meg... a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét.. e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot. e Ft-ban...:: Gar amvölgyiné /

2 A költségvetési mérleg a R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. A R... () bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R... () bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet, /a és /b melléklet szerinti előirányzatok lépnek. A R.. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet,,, /a,. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek..... A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet. és /a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.. () A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata.. e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra.. () A R.. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: () a közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot. e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot. e Ft összegben állapítja meg. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.....:: Gar amvölgyiné /

3 A R.. -ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. Záró rendelkezés. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kaposvár,. április. Szita Károly polgármester dr. Csillag Gábor jegyző...:: Gar amvölgyiné /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (V..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (. melléklet), Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val,, *egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, *egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről, Közhatalmi bevételek. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül) Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja,,, működési célú bevételek Áfa-ja / d.melléklet ),,, nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.melléklet ),, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: *építményadó,,, *telekadó,,, *kommunális adó,,, *iparűzési adó,,, *idegenforgalmi adó,,, * adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,, Ebből:*gépjárműadó,,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből *bírság - és pótlék,,, *egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül),,, *talajterhelési díj, * magánfőzőtt párlat jövedéki adója,, *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül),, Működési támogatások összesen, Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet) -,, Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (+)../: Molnár György gazdasági igazgató.xls Garamvölgyiné

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (V..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (. melléklet), Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, *OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.melléklet Áfa nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.melléklet Áfa nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.melléklet Áfa nélkül),, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.melléklet ) II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Előző évi maradvány, Költségvetési szervek működési maradványa, Működési önkormányzati maradvány, Költségvetési szervek felhalmozási maradványa, Felhalmozási önkormányzati maradvány Előző évi maradvány összesen VI. Finanszírozási bevételek, Felhalmozási célú hitel, Államháztartáson belüli megelőlegezések (. évi állami támogatás előleg) Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)../: Molnár György gazdasági igazgató.xls Garamvölgyiné

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (V..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása (. melléklet), Ebből:*személyi juttatás, *munkaadót terhelő járulékok, *dologi és egyéb folyó kiadás, *egyéb működési kiadások összesen,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,, *működési c. átadás államháztart-on kívülre,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, *egyéb működési kiadás, *ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: *személyi juttatás(.melléklet ),, *munkaadót terhelő járulékok(.melléklet ),,, *dologi és egyéb folyó kiadás(.melléklet ),, *egyéb működési kiadások összesen(.melléklet ),,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,,,, *működési célú átadás államháztart-on kívülre (. melléklet),,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b melléklet ), Likvidhitel kamata, Működési célú céltartalékok (. melléklet), Előző évi központi.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+)../: Molnár György gazdasági igazgató.xls Garamvölgyiné

7 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (V..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (.sz.melléklet), Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val, *felújítási kiadások Áfá-val, *egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.melléklet ),, Beruházási kiadások (.melléklet ), Felújítási kiadások Áfá-val összesen,, Felújítási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.melléklet),, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.melléklet), Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.melléklet ). Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(++) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (. évben utalt állami támogatás előleg) Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/. melléklet ) közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/. melléklet ) önkormányzatnál foglalkoztatottak../: Molnár György gazdasági igazgató.xls Garamvölgyiné

8 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet a /. (V..) önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Q Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu bevételek Mód. Mód.új (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód.új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód.új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu kiadások Mód. Mód.új (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód.új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód.új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód.új (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód.új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód.új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege Felh. célu költségvetés egyenlege Költségvetés egyenlege mindösszesen Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls Garamvölgyiné

9 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.mód. ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) eredeti ei. kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- szám eredeti ei. vállalt eredeti ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele, Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Közhatalmi bevétel. Önkormányzat működési célú bevételei összesen -, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,,, működési célú ÁFA (/ d.sz.melléklet ),,, működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj),,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen -,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok -,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó -,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, talajterhelési díj,,, *magánfőzőtt párlat jövedéki adója,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül), Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet) - -, Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) -../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

10 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.mód. ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) eredeti ei. kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- szám eredeti ei. vállalt eredeti ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) - V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

11 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.mód. ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) eredeti ei. kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- szám eredeti ei. vállalt eredeti ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből: személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, egyéb működési kiadások ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ),, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ),, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ),,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ),,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ),,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++)../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

12 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.mód. ei.) szám állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) eredeti ei. kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- eredeti ei. vállalt eredeti ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások áfá-val felújítási kiadások áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen -,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ) -,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (. évben utalt állami támogatás előleg Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: intézményi: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete Önkormányzatnál foglalkoztatottak../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

13 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása /a. melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F Megnevezés. évi Eltérés módosított sorszám. évi módosított új előirányzat I.. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása.. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. III. IV. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Óvodaműködtetési támogatás. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások - támogatása. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás Köznevelési feladatok összesen: - Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély -- adósságcsökkentési lakásfenntartási támogatás támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - óvodáztatási támogatás -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Jövedelempótló támogatások összesen:. Szociális feladatok egyéb támogatása. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása. Gyermek étkeztetés támogatása. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. A szociális ágazati kiegészítő pótlék Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás -Közművelődés támogatása. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Összesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

14 Központi támogatások /b.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés II.. I. Működési célú támogatások. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek - részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása / Átvezetés /a táblába. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek - közösségi ellátásának finanszírozása / Átvezetés /a táblába. Közszférában dolgozók bérkompenzációja I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások Fejlesztési célú központosított előirányzat -.. /.(I..) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II.. Fejlesztési célú támogatások II.. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen: -..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

15 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. IPA: Torony Projekt: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program. ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése. ÁROP-.A.--: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra. TÁMOP: Tudás-park. DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása. DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása.. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás. Pénzmaradvány átvétel intézményektől I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. IPA: Torony Projekt. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez. Kaposvári Rotary Klub hozzájárulása tapintható szobor készítéséhez. Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

16 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám I. I. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - új piac-vásárcsarnok - reklámcélú - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés - intézményi konyhák - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja -Húsipari tanműhely bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja - Töröcskei hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj -Kaposvári Környezetvédelmi Kft bérleti díj.. Környezetvédelmi bírság.. Lakbér.. Virágfürdő terület bérleti díj.. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj.. Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió.. ÖMV terület bérleti díj.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: - ebből alap -ebből Áfa I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap -ebből Áfa I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek Működési bevételek.. Szolgalmi jog értékesítés.. KOMÉTA befektetés. évi %-os fix hozama II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke.. Lakosságtól közművesítésre II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: I-II. Mindösszesen: Eltérés..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

17 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E Sorszám Megnevezés. évi költségveté s. évi módosított előirányzat Eltérés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X X. Dózsa Gy. u. volt földszinti iroda helyiség (mentes) X X. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X X. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X X. Dózsa Gy. u.. alagsori lakás (Áfa mentes) X X. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X X. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X X. Bajcsy Zs. u.. tetőtér üres lakás (mentes) X X. Bajcsy Zs. u.. fsz.. üres lakás (mentes) X X. Géza u.. fszt. üres lakás (mentes) X X. Toponár Veres P. u.. db lakótelek áfás X X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X X. Izzó u. / hrsz, hektár Áfás X X. Nyár u. telek ( Áfás) X X. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X X. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) X X. Kanizsai u. / és / hrsz. Áfás X X. Jókai liget hrsz ha áfás X X. Radnóti u-i hrsz. m áfa mentes X X. Raktárak: Zrínyi u., Fő u., Fő u., Rákóczi tér. X X. Tompa M. utcai volt könyvtár hrsz /-ad tul.hányad X X. Zrínyi u. volt könyvtár /A/ hrsz X X. Kontrássy u. volt Stiltex X X. Bajcsy-Zs. u. - alagsori helyiség X X Összesen: Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - ebből alap: - ebből Áfa:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

18 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C D E F G H I. Cím Al- Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK../: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

19 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK I J K L M I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val)..melléklet Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

20 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK N O P Q R I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..melléklet) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

21 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK S T U V W I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

22 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK X Y Z AA AB I... MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (..+..) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

23 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AC AD AE AF AG I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

24 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AH AI AJ AK AL I.... EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

25 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AM AN AO AP AQ I... MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

26 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AR AS AT AU AV I... KÖTHATALMI BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

27 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AW AX AY AZ BA I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) + Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

28 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BB BC BD BE BF II.. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

29 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BG BH BI BJ BK II.. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (.+.+.) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

30 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BL BM BN BO BP II... FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (..+..) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

31 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BQ BR BS BT BU II....OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

32 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BV BW BX BY BZ II....EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

33 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK CA CB CC CD CE II.. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

34 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK CF CG CH CI CJ II... ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

35 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./.(v..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK CK CL CM CN CO II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) + Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások Működési és fehalmozási célú bevételek és ok alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) 1.sz.melléklet Sorszám 2009. évre 2010. évre 2011. évre I. Működési bevételek és ok Intézményi működési bevételek 01 628

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 17/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 17/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (I..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Közlekedés Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz) 13 392 0 13 392 0 Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig 4 107 0 4 107 0 Járdaépítés a Csalogány

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 10/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. január 23-i ünnepi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: ELŐTERJESZTÉS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló

Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló 1 Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei . táblázat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának i bevételei 2 3 4 5 2 I. Önkormányzati működési bevételek: 3. Intézményi működési bevételek: 4.. Önkormányzat működési bevételei * 2 335 043 2 449

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOG Ú VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám : GAZD/ 86-1/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

1/12 Egyéb szervezetek támogatása A B C D E F

1/12 Egyéb szervezetek támogatása A B C D E F / a. melléklet 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 60 6 6 6 6 6 66 67 68 69 70 7 7 7 7 7 76 77 78 79 80 8 8 8 8 8 D E F Cím Al- Támogatás összesen Mód. Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-)

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 6. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben