A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE:"

Átírás

1 b é k é sm gy r ül f j l s z é s i p r ogr a mj a r ül i ha á s v i z s gá l a á r s a da l mi, ga z da s á gi l mz é s El f o g a d aabé k é sm g y i Ön k o r má n y z a Kö z g y ű l é s s z p mb r9 é n a8 1 / ( I X. 9. )KGY. s z á múh a á r o z a á v a l

2 A Békés mgyi Önkormányza mgbízásából készí: Ps Mgyi Trül-, Tlpülés-, Környz Trvző és Tanácsadó Kf. Műrm: 1085 Budaps, Kőfaragó u. 9. IV. ml Tlfon: (+36-1) , Tlfax: (+36-1) mail: A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE: Károlyi János rülrndző vző rvző Schuchmann Pér rülrndző vző rvző szakképsíés: okl. gográfus, okl. szociológus, okl. érinformaikai szakmérnök épíészkamarai névjgyzéki szám: rvzői jogosulság: TR szakképsíés: okl. áj- és krépíész mérnök, okl. városépíési- városgazdasági szakmérnök épíészkamarai névjgyzéki szám: rvzői jogosulság: TR, TK Ügyvző igazgaó: Schuchmann Pér Budaps-Békéscsaba, 2

3 Taralomjgyzék 1. A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgála kidolgozásának ismrés A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgála kidolgozásának folyamaa A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgálahoz flhasznál információk lírása A rülfjlszési program ismrés és céljainak összvés más mggyző szinű rvk, koncpciók, programok céljaival A rülfjlszési program főbb céljai, aralmának összfoglaló ismrés A program összvés más rlváns rvkkl, koncpciókkal A rülfjlszési program prioriásainak ársadalmi és gazdasági szmponú konziszncia vizsgálaa, az slgs llnmondások flárása A jlnlgi ársadalmi és gazdasági állaponak a rülfjlszési programmal összfüggésbn lévő lmink ismrés A rvbn javasol érségi rülflhasználási kagóriák kijlölésévl és övzk lhaárolásával kapcsolaos azon környzi, ársadalmi és gazdasági jllmzők azonosíása, amlykr a program valószínűlg jlnős bfolyással lsz A ársadalmi és gazdasági állapo várhaó alakulása abban az sbn, ha a javaslaok nm valósulnának mg A program céljainak mgvalósulása sén a ársadalmi és gazdasági szmponból közv vagy közvln ngaív haás kiváló ényzők flárása A célok, prioriások, rvz inézkdésk haásainak éls lmzés azok mgvalósulása illv mg nm valósulása sén Javasla ársadalmi, gazdasági szmponú inézkdésr A rülfjlszési program érvénysülés során fllépő, a ársadalomra és a gazdaságra káros haások lkrülésér, csökknésér vagy llnélzésér vonakozó javaslaok és gyéb inézkdésk Javasla olyan ársadalmi és gazdasági szmponú lőírásokra, flélkr, amlyk a rülfjlszési program álal bfolyásol más rvknél figylmb kll vnni Javaslaok Békés mgy rülfjlszési programja ovábbfjlszésér Összfoglalás

4 1. A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgála kidolgozásának ismrés 1.1. A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgála kidolgozásának folyamaa A Békés Mgyi Önkormányza a Magyarország hlyi önkormányzaairól szóló örvénybn és a rülfjlszésről és a rülrndzésről szóló örvénybn mghaározo rülfjlszési fladaainak lláása krébn, az országos fjlszési és rülfjlszési koncpcióval összhangban, lkészí Békés mgy új, hosszúávra szóló rülfjlszési koncpciójá, amly a Közgyűlés, a mgalapozó munkarészivl gyü, a fbruár 14-i ülésén fogado l. Az bbn a dokumnumban foglalaka is figylmb vév 2013 őszén mgkzdődö a Békés Mgyi Trülfjlszési Program kidolgozása is, mlynk gyzésr alkalmas válozaa fbruárjában készül l, a mgyi közgyűlés 2014 áprilisi ülésén dönö az gyzésr bocsáásról. A rülfjlszési program gyzésé mglőzőn mgkzdődö a javaslavő fázis 218/2009. (X.6.) Korm. rnd szrini rüli (környzi, ársadalmi, gazdasági,) haásvizsgálaa, valamin a 2/2005. (I. 11.) Korm. rndlbn lőír környzi éréklés. A haásvizsgála környzi részé a 2/2005. (I. 11.) Korm. rnd. szrini környzi éréklés kiválja, így a jln haásvizsgála csak ársadalmi, gazdasági szmponú. Mind a haásvizsgála, mind a környzi éréklés rdményi bépülnk az lfogadásra krülő mgyi rülfjlszési programba. Mivl a rülfjlszési programhoz külön hlyzflárás nm készül, a koncpció mgalapozó hlyzflárás kinhő kiinduló alapnak a jlnlgi állapo kinébn. Ezér a haásvizsgála készíés során flhasználuk a rülfjlszési koncpcióhoz készül részls hlyzfláró vizsgálaok dokumnációjá, amly 2012 novmbrér készül l A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgálahoz flhasznál információk lírása A haásvizsgála a Békés Mgyi Önkormányza álal rndlkzésr bocsáo dokumnáció, háéranulmányok, vizsgálaok, munkaközi anyagok, és a nyilvános anulmányok, jlnésk, fjlszési sraégiák alapján készül. A haásvizsgálaban flhasználuk ovábbá a részls hlyzfláró vizsgálaok dokumnációjá. Flhasznál anulmányok, programok, sraégiák: Békés mgy rülrndzési rv, 2012 Nmzi Fnnarhaó Fjlődési Sraégia (NFFS), 2007 Új Széchnyi Trv Növkdési Trv Nmzi Környzvédlmi Program (NKP-III, ), 2008 Nmzi Vidéksraégia (NVT), 2012 Nmzi Fjlszés 2030, 2014 Békés Mgy Trülfjlszési Koncpciója, 2014 Békés Mgy Trülfjlszési Koncpciójának ársadalmi, gazdasági haásvizsgálaa, 2013 A haásvizsgála rmészénél, korláainál fogva nm végz újabb adagyűjés. A rndlkzésr álló idő és rőforrások arra rjdnk ki, hogy a mglévő anyagoka lmzzük. A ársadalmi, gazdasági haásvizsgála krébn há a mglévő adaok vizsgálaa, a különböző lfogado fjlszési koncpciók, sraégiák szmponrndszrénk és a rülfjlszési koncpció céljai mgfllőségénk vizsgálaa örénik, örén mg. 4

5 2. A rülfjlszési program ismrés és céljainak összvés más mggyző szinű rvk, koncpciók, programok céljaival 2.1. A rülfjlszési program főbb céljai, aralmának összfoglaló ismrés Békés mgy jövőkép Békés mgyénk 2030-ra l kll érni, hogy érékink mgarásával, alkoó-, innovaív mgújíásával Magyarország éllmiszrgazdaságának moorja, fnnarhaó minaérség, a hazai mgújuló agrárium szrvző rj lhssn. Békés mgy fjlszésénk áfogó célja 2020-ig A mgyébn élők élkörülményink javíása, a mgy fnnarhaó gazdasági és ársadalmi viszonyainak mgrmés, a foglalkozaás javíása. Az áfogó cél indoklása: Min az a hlyzvizsgála flára, Békés mgy gazdasági kibocsáásnak üm 1989 uán arósan lmarad az országos álagól, ill. a mgy ponciális lhőségiől. A ndncia mgállíásának, a növkdési üm fnnarhaóságának alapvőn négy flél van: - foglalkozaás javíása, - őkállomány növlés, - chnikai-, chnológiai ranszfr flélink javíása, - vonalas infrasrukúra fjlszés. Békés mgy fjlszésénk sraégiai céljai (2020-ig): - érségspcifikus brandk fjlszés a mgy prifériális hlyzű lpülésin, - vrsnyképsség javíó-, érékalapú-, horizonális gazdaságfjlszés, - ársadalmi- és gazdasági kohézió rősíés a mgy mag- és prifériális lpülési közö, - rmészi- és épí érékk mgóvása, innovaív hasznosíása. A mgy fjlszésénk áfogó- és sraégiai céljai gymásra épülő kohrns-, muliplikaív rndszr alkonak. 5

6 Békés mgy jövőkép, fjlszésénk áfogó és sraégiai céljai, ill. prioriásai Jövőkép Békés mgy a hazai éllmiszr gazdaság moorja, fnnarhaó minaérség, szrvző rj. Áfogó cél Békés mgyébn élők élkörülményink javíása, a mgy fnnarhaó gazdasági és ársadalmi viszonyainak mgrmés. A foglalkozaás javíása. Érékalapú gazdaságfjlszés. Sraégiai célok Térségspcifikus brandk fjlszés Társadalmi- gazdasági kohézió rősíés a mgy mag- és prifériális hlyzű érségi közö. Trmészi és épí érékk, a szllmi és kulurális örökség mgóvása, alkoó innovaív fnnarhaó ovább-fjlszés Prioriások Gazdasági srukúra mgújíása Mgy érszrkzé nk ovábbfjlszés Fnnarha ó fjlődés flélink mgrmés Embri rőforrás fjlszés Fni célrndszr szolgálaában, ahhoz illszkdv krül kidolgozásra a mgyi rülfjlszési program. A sraégiai program prioriásai A sraégiai programban négy prioriás haározak mg, mlyk a kövkzők: - gazdasági srukúra mgújíása, - fnnarhaó fjlődés flélink mgrmés, - mgy érszrkzénk ovábbfjlszés, - mbri rőforrás fjlszés. A gazdasági srukúra mgújíásának hosszú ávú célja a fjlődés és az élminőség növlés. A fnnarhaó fjlődés flélink mgrmés krébn a cél nm csupán a környz szmponú fnnarhaóság bizosíása, hanm a ársadalmi szmponok figylmb vél is. A mgy érszrkzénk ovábbfjlszés az lérhőség javíása mll a kigynsúlyozo város-vidék, illv haáron áívlő kapcsolaok kialakíására irányul. A mgy ngydik prioriása, az mbri 6

7 rőforrás fjlszés pdig hozzájárulha mind a gazdasági növkdés bizosíásához, mind pdig a fnnarhaó ársadalom mgrméséhz. A program aralmazza a prioriásoka, és a hozzájuk arozó inézkdésk valamin az opraív program kifji a bavakozások éls flsorolásá. A program az alábbi srukúrában épül fl a 4 prioriás kifjés kinébn: - a prioriás lnvzés, - a prioriás indoklása, - a prioriás kapcsolódása a koncpció sraégiai céljaihoz, - a prioriások kapcsolódása, az Európai Unió rlváns maikus célkiűzésihz és bruházási prioriásaihoz, - az oupu és az rdmény indikáorok, - a prioriás indikaív forrásallokációja, - az gys prioriások krébn rvz inézkdésk, - az inézkdésk mgvalósíásában közrműködő szrvzk. A haásvizsgálaban a prioriások illv a prioriás krébn rvz inézkdésk haásainak lmzés örénik mg A program összvés más rlváns rvkkl, koncpciókkal Békés mgy rülfjlszési koncpciójában mgfogalmazo célok az alábbi dokumnumok célrndszréhz illszkdnk: - Nmzi Fjlszés 2030 (Országos Fjlszési és Trülfjlszési Koncpció), - Országos Trülrndzési Trv, - Magyar Növkdési Trv, - Új Széchnyi Trv, - Nmzi Fnnarhaó Fjlődés Krsraégia, - Nmzi Vidéksraégia, - EU 2020 prioriások. A Békés mgyi célok kohrns módon illszkdnk az Országos Fjlszési és Trülfjlszési Koncpcióban mgfogalmazoakkal, különös kinl annak az alábbi célkiűzésivl: - az infrasrukúra fjlszés: a mgközlíhőség és a logiszikai flélk javíásával, érségi kohézió rősíés, minőségi környz kialakíása, - gazdaság- és vidékfjlszés: munkahlyrmés öszönzés, a hozzáado érék növlés, hungarikumok ámogaása, környzkímélő nrgiarmlés, valamin az öko-, horgász-, vadász-, krékpár- és gészségurizmus fjlszés, - ársadalmi mgújulás: a gazdasági igénykkl összhangol szakképzés, a civil gyüműködésk rősíés és a hlyi kulurális érékk mgőrzés, - környzi fnnarhaóság sgíés: az épí és rmészi környz védlm, a környzbará hulladékgazdálkodás, az újrahasznosíás fjlszés, a mgújuló nrgiákra épülő rmlés és fogyaszás ámogaása, - haáron ányúló gyüműködésk sgíés: a gazdaságfjlszés ámogaása, gyüműködési programok szrvzés és a hlyi rmékkr épülő piac bindíása, - az éllmiszr alapanyag lőállíás és fldolgozás, valamin a gaszro-urizmus fjlszés. Békés mgy rülfjlszési programja 4 prioriás haároz mg. A prioriások mindgyik a mgyi közgyűlés álal lfogado rülfjlszési koncpció célrndszrévl összhangban, a koncpcionális célok lérés érdkébn krül mghaározásra. A rülfjlszési program 4. Célok és prioriások közöi kapcsolaok c. fjz részlsn bmuaja a prioriások kapcsolódásá a sraégiai célrndszrhz illv a részcélokhoz. Mindzk alapján Békés mgy rülfjlszési koncpciójának a fn flsorol rlváns rvkhz, koncpciókhoz örénő illszkdés okán Békés mgy rülfjlszési programjának illszkdés is bizosío. 7

8 Békés mgy fjlszési céljainak külső kohrnciája: Nmzi Fjlszés Békés mgy fjlszésénk célrndszr Magyar Növkdési Trv Csomóponi HUB szrp érvénysíés érékalapú gazdaságfjlszés hozzáado érék növlés Haáron úli magyarlaka érségkkl való kapcsolaok rősíés a Kárpá-mdncébn ársadalmi, gazdasági kohézió rősíés a mgy priférikus lpülésin foglalkozaás bővíés Nmziségk álal lako érségk fjlszés rmészi- épí örökség védlm érségspcifikus brandk fjlszés impor kiválás haáron ányúló gazdasági kapcsolaok épíés fnnarhaóság 8

9 2.3. A rülfjlszési program prioriásainak ársadalmi és gazdasági szmponú konziszncia vizsgálaa, az slgs llnmondások flárása. A mgyi rülfjlszési koncpció fő sraégiai érékválaszása a mgy gazdaságának mgújíása, az érékalapú gazdaságfjlszés, a érségspcifikus brandk lérhozása, és a ársadalmi-gazdasági kohézió rősíés. Ezk az érékválaszások is jlzik, hogy a Koncpció célrndszr összhangol, a gazdaságfjlszési és a ársadalmi vonakozásoka rndszrbn kzlő szmléll krül kialakíásra már az áfogó és a sraégiai célok szinjén is. A mgyi rülfjlszési program a koncpcióban mghaározo célok és érékválaszás figylmb vév, azok lérés érdkébn krül kidolgozásra. A sraégiai programban a 4 prioriás krébn rvz inézkdésk gymással összhangban vannak, ső, gymás rősíik is. Lénygi llnmondások nm ükröződnk az gys lmk közö. A 4 prioriáshoz rvz 3-4 inézkdés kölcsönösn lősgíik gymás mgvalósulásá is, gymással odavissza haásban állnak. A humánrőforrások fjlszésénk kdvző gazdasági haásaival lh számolni, a mgy gazdasági vrsnyképsségénk javulása pdig a ársadalmi flzárkózás nagyban lősgíi. A prioriások közö sm, d a hozzájuk kapcsolódó inézkdésk közö sm ükröződnk lénygi llnmondások. Az 1. Gazdasági srukúra mgújíása prioriás krébn rvz inézkdésk gys lmi (gazdaság és infrasrukúra fjlszés, uriszikai fjlszésk), ovábbá a 3. Mgy érszrkzénk ovábbfjlszés prioriáshoz kapcsolódóan rvz közúi és vasúi lérhőség javíása környzi konflikusoka víhnk lőr, d zk éréklés a Környzi éréklés krébn örénik mg A jlnlgi ársadalmi és gazdasági állaponak a rülfjlszési programmal összfüggésbn lévő lmink ismrés Békés mgy lakónépsség, összhangban az ország gészér jllmző folyamaokkal, az lmúl bő évizdbn folyamaos csökknés mua. A csökknés üm 2007-ől nyhén gyorsul, ami a kdvzőln dmográfiai folyamaok gymás rősíő haásának kövkzmény. A csökknő lakónépsség az évizd gészér jllmző és a jln flé gyérlműn rősödő rmészs fogyásra, lörgdésr és vándorlási vszségr vzhő vissza. A növkvő rmészs fogyás részbn annak a kövkzmény, hogy szmbn az ország nagy részér jllmzővl, Békés mgy a ljs évizdbn vándorlási vszség mua, és az lvándorlás érdmbn magasabb arányban érini a rprodukcióra képs koroszályoka. E kdvzőln folyamaoknak és a mgyér szinén rőljsn jllmző lörgdésnk udhaó b, hogy napjainkban immár Békés mgy muaja a lgrosszabb rprodukciós adaoka. Ezk az országosnál érdmbn rosszabb dmográfiai hlyzr ualó jllmzők ovábbi lénygs blső, Békés mgyén blüli különbségk akarnak, gyakorlailag mindn dmográfiai muaó, d különösn a vándorlási gynlg és az örgségi indx sébn. Békés mgy lakónépsség 2020 végér várhaóan 320 zr fő körülir sik majd vissza, ami ovábbi zr fős csökknés jln. Egy kdvzőlnbb forgaókönyv sén 13% fli, kdvzőbb sbn 10% alai népsségcsökknés valószínűsíhő. Békés mgy kdvzőln dmográfiai muaói különösn hangsúlyossá szik a mgy népsségmgaró rjénk kérdésé, mlynk mgőrzésébn, rősíésébn a köődésnk, idniásnak, kulurális, közösségi véknységknk kiml szrp van. Békés mgyébn a népsség gészségi állapoa országos összhasonlíásban inkább kdvzőln. Ez ámaszják alá a halálozási (moraliási) és mgbgdési (morbidiási) adaok. A halálozások dönő rész hosszabb időávo kinv öbb min 90%-a négy haláloki főcsoporra korláozódik: a kringési rndszr bgségir, a daganaos mgbgdéskr, valamilyn külső ok (bals, öngyilkosság, mérgzés) mia bkövkz halálozásokra és az mészőrndszr bgségir. Békés mgy népsségénk halandósága nagyobb az országosnál, amiér lsősorban a kringési rndszr bgségi okolhaók. E bgségcsopor okoza halálozások lőfordulása ugyanis a mgyébn lénygsn gyakoribb. A háziorvosoknál mgjln flnő lakosság mgfigyl bgségi közül, a 9

10 lgmagasabb sszámban a magas-vérnyomás bgségi fordulnak lő. Az összs mgbgdés 29%-á a nők sébn 31, a férfiak sébn 27%-o adja z a bgségcsopor. Békés mgyébn jlnlg 198 flnő háziorvosi és 57 házi gyrmkorvosi körz alálhaó, mlyk közül ízbn, illv öbn arós hlysíéssl oldják mg az lláás. Az gy háziorvosra juó lakosságszám 1508 fő, ami nyhén alacsonyabb (1548) az országos álagnál. A háziorvosi ügyl az önkormányzaok álalában a nagyobb lpülésk orvosi rndlőibn önállóan, vagy ársulás krin blül bizosíják. Fogorvosi alaplláás állami, önkormányzai és vállalkozási formában is működik a mgyébn. A fogorvosi szolgálaok száma a mgy lakosainak számával összhangban van. A mgy harminc lpülésén nm működik gyógyszrár, zk lakosságszáma mindn sbn kvsbb, min kézr fő. A mgy ha lpülésén mindösszsn 2479 kórházi ágy működö 2010-bn. Azokban a városokban, ahol kórház is van, a járóbg szaklláás nyújó rndlőinézk álalában gy inézménybn működnk a kórházakkal gyü. A nmzközi és az országos folyamaokkal összhangban gyérlműn kijlnhő, hogy Békés mgy - hasonlóan a kisbb mgyszékhlyű, nagy gymi közponal, kimlkdő kuaó inézménykkl, rgionális közponi szrpkörökkl nm rndlkző mgyékhz - áldozaa az agylszívásnak. A hlybn és hlyből lérhő munkapiac a lgmagasabb kvaliású szakmbrk számára sm a flsőokaásban, sm a kuaás-fjlszés rülén, sm a magas szinű közigazgaásban, vagy a nmzközi kapcsolaokban, és a kiml üzli szolgálaásokban sm kínál légségs foglalkozaási lhőség a hségs, ambícióval rndlkző munkavállalók számára. A munkanélküliségi ráa Békés mgyi adaai 1-2%-os léréssl kövik a dél-alföldi, és 2-2,5%-os lmaradással az országos rnd. A mgy négy nagyobb városának kisérség (Békéscsaba, Gyula, Szarvas, Orosháza) az lmúl évizdbn mindvégig az országos és az aól alig lmaradó dél-alföldi álag körül mozgo. A mgy ké országhaár mni halmozoan hárányos hlyzű kisérség (sarkadi, mzőkovácsházi) az országos álagnak a készrsé jlnő munkanélküliségi ráával jllmzhő. A békési érség kzdbn kdvzőbb és a szghalmi kzdbn kdvzőlnbb muaói ké csopor közö az országos álag másfélszrsénél sabilizálódak. A hlyi ipar nagyban visszavi Békés mgy rossz mgközlíhőség, a fő- és alsóbb rndű uak nm mgfllő minőség, a őkhiány, min a ovábbfjlődés lgfonosabb gájai, valamin alacsony mérékű a fldolgozóipar jlnlé. Az xporéréksíés a húzóágazaok (lkronika, járműipar) kinébn az országos álag ala marad. Hárány jln a vállalkozásoknál az lhasználódo chnika- és chnológia alkalmazása is. A őkhiány nm csupán a pályázai forrásokhoz szükségs önrő lőrmésénk nhézségkén jlnkzik, hanm csökkn az önkormányzai vagyon is. Mindzk kövkzébn a külső bfkési érdklődés mérsékl és lassú az innovációs folyama. Békés mgy gazdasági flzárkózása az EU álal is ámogao, minőségi rmékk lőállíásával, az éllmiszripari, fldolgozóipari rmékk piacra juásának ámogaásával, a logiszikai rndszrk fjlszésévl, a szállíások flélink mgrmésévl, javíásával (a közúi-, vasúi- és a vízi szállíás is blérv), az informaika fjlszésévl, a minőségbizosíás rndszrénk mgfllőn lőállío rmékk piacának növlésévl, valamin a hiányzó fldolgozóipar lpíésévl és az új piaci lhőségk flkuaásával lhségs. Az ipar rülén az érékalapú gazdaságfjlszés, a szrágazó nmzközi kapcsolaok gazdasági hasznosíása jlnh kiugrás az épíőanyag-ipari és a fldolgozóipari éréklánc fjlszésévl. A mgy a mzőgazdasági rmlés lhőségihz képs nm rndlkzik kllő ároló és fldolgozó kapaciással. A családi gazdaságok ároló-száríó lhőség hiányában kénylnk az álaluk mgrml rmék a bakaríáskor élő nyomo piaci flélk közö éréksíni. Nhzíi a gazdálkodás a mzőgazdasági infrasrukúra lmaradosága, a kisérség jlnős részén az önöző-, blvízlvző rndszr és a gazdasági épülk is jlnős rkonsrukció igénylnk. A rményk éréksíés és ovább fldolgozása a mgyén kívül örénik, így a magasabb hozzáado érék is érségn kívül krül mgrmlésr. 10

11 Csak három mgy rndlkzik kvsbb szállásférőhllyl Békés mgyénél. Békés mgy idgnforgalmának ljsímény a kdvző adoságok (folyók és holágaik, vadállomány, lovas hagyományok, gazdag kulurális pala) és a mgvalósul bruházások (krékpáruak, folyóvízi fjlszésk, szálláshly-fjlszésk, szolgálaások fjlszés és kínálai bővülés) llnér még mindig lmarad a lhőségkől, bár az lmúl évk ávlaában folyamaos, fokozaos növkdés apaszalhaó, az országos álagnövkdéshz képs pdig jlnős a fjlődés (45 százalékos). Ennk oka a vidék nm mgfllő lérhőség. A vállalkozói akiviás alacsony, és különösn a rgiszrál szrvzk sébn rősn agrárúlsúlyos. Szrény a ársas vállalkozások súlya, zn blül különösn kicsi a részvényársasági formában működőké. A mgyén blüli rüli gynlőlnségk a működő vállalkozások mgoszlása rén visszaükrözik a gazdasági érsrukúrá, Dél-Békés, valamin a mgy észak-északkli prmzónája prifériakén, míg a mgyszékhly és szűkbb érség (a mgy öbbi részéhz viszonyíva) cnrumkén vislkdik. Régiós, illv országos összvésbn a mgy kdvzőbb muaókkal bíró érségi is lgfljbb álagos, sok sbn álag alai akiviás muanak, ami összsségébn jól jlzi a mgy gészénk lmaradoságá A rvbn javasol érségi rülflhasználási kagóriák kijlölésévl és övzk lhaárolásával kapcsolaos azon környzi, ársadalmi és gazdasági jllmzők azonosíása, amlykr a program valószínűlg jlnős bfolyással lsz Békés mgy rülfjlszési programja nm aralmaz, nm is aralmazha sm érségi rülflhasználási kagóriáka, sm övzk. A rülfjlszési program nm ér ki a programlmk rülflhasználási vonakozásainak ismrésér, nm vizsgálja sm a prioriások és rvz inézkdésk rülflhasználási, sm mgyi övzi összfüggési. Mgjgyzzük azonban, hogy vélményünk szrin a aralmi kövlménykbn lőír lvárás ljsíhőség rülfjlszési program sébn rősn kérdéss A ársadalmi és gazdasági állapo várhaó alakulása abban az sbn, ha a javaslaok nm valósulnának mg A 3. fjz részlsn aralmazza A program céljainak mgvalósulása sén a ársadalmi és gazdasági szmponból közv vagy közvln ngaív haás kiváló ényzők flárása A 3. fjz részlsn aralmazza. 11

12 3. A célok, prioriások, rvz inézkdésk haásainak éls lmzés azok mgvalósulása illv mg nm valósulása sén Az alábbi fjz a ársadalmi és gazdasági haások vizsgálaának rdményé muaja b. A mgyi rülfjlszési programban szrplő javaslaok környzi szmponú lmzésér hlyü nm krül sor, mivl a mgyi rülfjlszési programhoz Környzi éréklés készül, amly aralmazza a környzi haások lmzésé. A Program rvz inézkdési A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén 1. prioriás: gazdasági srukúra mgújíása 1.1 Térségi ingrál, foglalkozaás-orinál gazdaság és üzli környz fjlszés (mzőgazdaság, ipar, szolgálaások különös kinl a urizmusra) A népsség rüli lhlyzkdés (élmód, ársadalmi mobiliás) Foglalkozaás A népsség élminőség, gészségi állapoa Térszrkz Az ipar, krskdlm érbli szrkz Mzőgazdaság A foglalkozaás haására bvándorlás örénik a minél nagyobb lészámo foglalkozaó cégk lphlyink közléb. A foglalkozaosági ráa növkszik. A nagyobb foglalkozaoság a családoknál nagyobb bvél rdményz, ami az élminőség növkdéséhz vz. Több udnak kölni az gészség-mgőrzési ill. prvnciós célokra. A nagyobb bvél a család szociális hlyzén is javíani fog. Csökkn a szgény családok száma és a lszakadás. A ámogaások loszásával az gys ágazaok fjlszés bfolyásolhaó. Amnnyibn pl. a rüligénys (mzőgazdaság) ágazaok nagyobb ámogaás kapnak, öbb munkarő udnak foglalkozani, úgy a mzőgazdasági rülk növkdés várhaó. Foglalkozaoság csökkn, a munkanélküliségi ráa növkszik. Nm lpülnk b újabb cégk a érségb, a mglévők működés ovábbra is nhézségkb üközik, vagy llhlnül. Kdvzőbb flélk nyújó érségkb hlyzik á lphlyik gys vállalkozások. Munkahlyk szűnhnk mg. Parlagon maradnak gys mzőgazdasági rülk. A mglévő mzőgazdasági rndk nm váloznak, a rmlők sajá érdkik arják szm lő. Adózási morál romlik. Fizési nhézségk lépnk fl a vállalkozásoknál, ami a érség gazdasági ljsíményénk visszaséséhz vzh és a érségbn élők élkörülményir is kiha. Idgnforgalom A mgy gazdasági közponjai rősödnk, nő a rmléknység, javul a jövdlmzőség. A mgy vonzóvá válik az új bfkésk számára. A érség vrsnyképsség Új üzmk lésülnk vagy a mglévők korszrűsíik, bővíik, bből új munkahlyk jöhnk lér. 12

13 A Program rvz inézkdési A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén 1.2. Hlyi, érségi és hálózai gazdaság fjlszés, hlyi rmékk szrpénk növlés A népsség rüli lhlyzkdés Foglalkozaás Népsség élminőség, gészségi állapoa Szélsbb rég ju jövdlmhz, a családok öbb bvélhz junak, ami nagyobb vásárlőrő jln hlybn. Új gazdasági ágazaok jlnhnk mg, vagy új munkahlyk. Magasabb színvonalú vagy új rmék lőállíása mgindulha. A piacképs hlyi rmékk lőállíása és a bszállíói hálózaok a népsség hlybn maradásra öszönzi. A foglalkozaás és zálal a fizőképs krsl növkszik. A lakosság ingázása növkdh (forgalom nő), a foglalkozaó közponok sébn mgnőh a bvándorlás (ingalanárak növkdnk). A munkahlyk közlébn nagyobb népsségömörülés alakul ki. Csökkn a foglalkozaás. Lgfljbb önfoglalkozaás lsz vagy ősrmlői sáuszban állíják lő a rmékk. A bfkhő ők csökkn, nm várhaó rmékfjlszés vagy csak nagyon cskély számú rmék állíanak lő, mly drágább, így kvésbé vrsnyképs lsz. Tlpülésrndszr Mzőgazdaság A hlybn mgrml éllmiszrk szrp növkszik az gészségs élmód érnyrésévl gyü. A családok bvél növkszik az álaluk mgrml lado rmékkből, amiől az élminőségük javul. Családok bvél nm nő, a hlyi rmékk lőállíása, az önfoglalkozaás nm érvénysül, zzl a munkanélküliség mérséklés, flszámolása mgrkd. További lszgénydés is várhaó. Idgnforgalom A érség vrsnyképsség A családi gazdaságok száma növkszik. A anyás érség, nagyobb lkn álló családi házas környék vonzóbbá válik. A falu, anya fléréklődik. Elsősorban a mzőgazdasági rményk, rmékk lőállíásában és piacra juaásában várhaó növkdés. A kézművs msrség űzők száma is növkszik. A falusi urizmus növkdés várhaó. Több családnál lh hagyományos rmék lőállíás, hagyományos növényrmszés vagy állanyészés mgkinni, kipróbálni. Turizmusból származó ponciális bvél lmarad. Tudás ovábbadása lmarad. Néhány gnráció múlva a hagyományaink csorbulnak, mgszűnnk. Idgn hagyományoka vszünk á, honosíunk mg. Egészségln éllmiszr krül gyr öbb házarásba annak llnér, hogy a mgy a lgkiválóbb agráradoságokkal rndlkzik. Tömgrmlés növkszik, a globális gazdaság bgyűrűzés a mindnnapi fogyaszásba örln marad, zzl párhuzamosan családi gazdaságok lűnnk. Családok élszínvonala romlik. 13

14 A Program rvz inézkdési 1.3. Közösségi szinn irányío hlyi gazdaságfjlszés, alrnaív foglalkozaás bővíés célzó programok 2.1. Tlpülési környz ingrál és környzudaos mgújíása A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Foglalkozaás A érség vrsnyképsség Népsség rüli lhlyzkdés (élmód, ársadalmi mobiliás) Szabadidő lölés Népsség élminőség és gészségi állapoa Népsségmgaró képsség Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén A magas minőségű, gészségs, mgbízhaó rmékk a élénkíik a piaco és fjlszik a gazdaságo, illv növlik a jövdlm. Az alrnaív foglalkozaás azoknak is munkalhőség rm, akik a hagyományos foglalkozaási rndszrbn nm udnak lhlyzkdni. Javul a mgy foglalkozaási hlyz, javulnak a családok mgélhési kiláásai. 2. Prioriás: Fnnarhaó fjlődés flélink mgrmés Vonzó közösségi rk valósulnak mg. A szabadidős lhőségk kibővülnk, közösségi rndzvényk száma növkszik. Ez a hlyi ársadalmak idniásérzésé rősíi, közösségformáló rőkén is ha. Az lvándorlás sújoa lpülésk népsségmgaró képsség rősödik. A környzudaos szmlél és chnológiák rjdésénk köszönhőn javul az nrgiaakarékosság a közrülkn, mgújuló nrgia flhasználású brndzésk lpíésévl a szén-dioxid kibocsáás csökkn. Növkszik a rmészs anyagok használaa. Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén Nincs új kínála, lcsökkn az érdklődés, kvsbb hlyi bvél. A hárányos hlyzűk, és a mgválozo munkaképsségű, munkarőpiacba nhzn bingrálhaó népsség kirksződik a ársadalomból. Elarásuk gyr nhzbb lsz. A ársadalmi fszülségk fokozódnak. A sgélyzk magas aránya mia a kislpülésk flmlkdési kiláásai rosszabbodnak. A jllgln, vagy lhanyagol lpülési közösségi rk mgújulása késik, lmarad. Elhasználódnak az ucabúorok, közlkdő flülk. Új közösségi rk nm jönnk lér. A rossz agolású, bépí rülk úlsúlya jllmz lpülés-szrkz javíása lmarad, konzrválódik. Közösségi rk, zöldflülk hiányában vagy lromlo állapouk mia a lakók kvsbb szabadidős lhőség élvzhnk, közösségkovácsoló programlhőségk szűkösk. 2.2 Környzvédlmi infrasrukúra fjlszés, szén-dioxid kibocsáás mérséklő programok Vízgazdálkodás Műszaki infrasrukúra-hálóza Közösségi közlkdési szközök környzkímélőr csrélés, krékpáros közlkdés növkszik. Szlkív hulladékgyűjés gyr lrjdbbé válik a házarások és a lpülésk szinjén gyarán. Az újrahasznosíás gyr nagyobb mérékbn hlybn örénik. Hulladékgyűjéssl, szállíással, lhlyzéssl, áralmalaníással kapcsolaos kölségk csökknnk. Az illgális hulladéklrakás nm mérséklődik, a hulladékok újrahasznosíása hly a kölségsbb és környzkárosíó gyűjési és kzlési mgoldások működnk ovább. A pazarló flhasználás, vagy a rndlkzésr álló lgkorszrűbb chnológiák nélkülözés az 14

15 A Program rvz inézkdési A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén 2.3. Önkormányzai inézményk/ingalanok nrgiahaékonyságának javíása, a mgújuló nrgia flhasználás öszönzés, komplx fjlszésk mgvalósíása Enrgialláás Enrgialláás Trmészi rőforrások A mgújuló nrgiá hasznosíó brndzésk lpíésévl és a közlkdési járműpark korszrűsíés illv az inlligns közlkdési rndszrk rjdés rdményképp a széndioxid kibocsáás érségi szinn csökkn. A víz- és alajvédlm lőérb krül, vszélyző ényzők mérséklődnk. Az nrgiaárak mlkdés az nrgiahaékonyságo kövli mg a gazdasági szrplőkől és a lakosságól gyarán. Az nrgiakölségk lfaragása a gazdasági haékonyságo növli, és a környzminőség szmponjából is kdvző. Az önkormányzai ulajdonú inézményk nrgiaflhasználása csökkn. Kisbb nrgia lőállíási kölség várhaó. Mindnnk köszönhőn kvsbb kölségráfordíással arhaóak fnn az épülk. Az így flszabaduló összgk másra fordíhaók, ami kölségvési mgakaríás rdményz az önkormányzaok gazdálkodásában. nrgiahasznosíásban növli a rmlés járulékos kölségi, ronva zzl a vrsnyképsség. Emll a környzkárosíás vszély is fnnáll. A mgy vőlgsn nm járul hozzá az országos missziócsökknési célok léréséhz. A pazarló flhasználás, vagy a rndlkzésr álló lgkorszrűbb chnológiák nélkülözés az nrgiahasznosíásban növli a rmlés járulékos kölségi, ronva zzl a vrsnyképsség. Emll a környzkárosíás vszély is fnnáll. Az alrnaív nrgiák hasznosíásának lmaradása, mgrkdés a mglévő rndszrk használaa, ovábbfjlszés, kölségs korszrűsíés irányába ha Közszolgálaásainak 1 (vízi közmű, vízvédlm, ivóvíz lláás, sznnyvízlláás 2, hulladékgazdálkodás, lvgő- és zajvédlmml kapcsolaos) fjlszés Népsség élminőség és gészségi állapoa Műszaki infrasrukúra-hálóza Békés mgy rmálvízkincs komplx hasznosíása mgvalósul, a fürdők mll a hőnrgia kinyrés is lőérb krül. A lpülési élminőség az lláás minőség, válaszéka, a hlybn lérhő szolgálaások skálája mghaározza. A rvz inézkdés nyomán a hlybn lérhő élminőség, a lpülési komforérz javul, összsségébn a városok élhőség javul. A közműhálózaok mgújulnak, korszrű anyagok és A mgy vonzrj, népsség és őkvonzó képsség kinébn az igényb vhő szolgálaások hlyü a műszaki infrasrukúra illv közmű mghaározóak. A közművk korszrűsíésénk, fjlszésénk lmaradása mind lláoság, mind szolgálaási színvonal illv chnológia rén a hlyi élminőség romlásához vz. 1 Vélményünk szrin nm ponos mgfogalmazás, mivl a közszolgálaások gy ágabb fogalomkör fdnk l, pl. Közműszolgálaás használaa javasol 2 Vélményünk szrin hlysbb lnn a sznnyvízlvzés vagy sznnyvízkzlés fogalom használaa 15

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Nem technikai összefoglaló

Nem technikai összefoglaló A V r s p a t a k P r o j k t Lgislaţi Română Riscuri Proictul Roşia Montană chnologis BAT bl Practics BAP Bst Availabl Tchnologis BAT sponsibl Mining Bst Availabl Practics BAP Rsponsibl Mining Economi

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész ismrd mg! A kicsi... a nagyoz,... a nagy az gészz Hol bujkál az aranymtszés az iskolában? I. rész Az iskolában tanult matmatika lgtöbbször száraz, a zsúfolt iskolai tantrv, a rndlkzésr álló idő rövidség

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

Vezetéki termikus védelmi funkció

Vezetéki termikus védelmi funkció Budaps, 011. április Bvzés A vzéki rmikus védlmi fukció alapvő a hárm miavélz fázisáram méri. Kiszámlja az ffkív érékk, és a hőmérsékl számíásá a fázisáramk ffkív érékér alapzza. A hőmérséklszámíás a rmikus

Részletesebben

ᔗ劗 Mirᔗ劗l b s élünk? Amikor árosf jl s ési konc pcióról b s élünk, mérlegre kell tegyük, miként tekinthetünk erre a városfejlesztési eszközre. Elsősorban is azt kell eldöntsük, hogy a fogalommeghatározásban

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2014. (VI. 27.) Ökt határozatával 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben