A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE:"

Átírás

1 b é k é sm gy r ül f j l s z é s i p r ogr a mj a r ül i ha á s v i z s gá l a á r s a da l mi, ga z da s á gi l mz é s El f o g a d aabé k é sm g y i Ön k o r má n y z a Kö z g y ű l é s s z p mb r9 é n a8 1 / ( I X. 9. )KGY. s z á múh a á r o z a á v a l

2 A Békés mgyi Önkormányza mgbízásából készí: Ps Mgyi Trül-, Tlpülés-, Környz Trvző és Tanácsadó Kf. Műrm: 1085 Budaps, Kőfaragó u. 9. IV. ml Tlfon: (+36-1) , Tlfax: (+36-1) mail: A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE: Károlyi János rülrndző vző rvző Schuchmann Pér rülrndző vző rvző szakképsíés: okl. gográfus, okl. szociológus, okl. érinformaikai szakmérnök épíészkamarai névjgyzéki szám: rvzői jogosulság: TR szakképsíés: okl. áj- és krépíész mérnök, okl. városépíési- városgazdasági szakmérnök épíészkamarai névjgyzéki szám: rvzői jogosulság: TR, TK Ügyvző igazgaó: Schuchmann Pér Budaps-Békéscsaba, 2

3 Taralomjgyzék 1. A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgála kidolgozásának ismrés A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgála kidolgozásának folyamaa A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgálahoz flhasznál információk lírása A rülfjlszési program ismrés és céljainak összvés más mggyző szinű rvk, koncpciók, programok céljaival A rülfjlszési program főbb céljai, aralmának összfoglaló ismrés A program összvés más rlváns rvkkl, koncpciókkal A rülfjlszési program prioriásainak ársadalmi és gazdasági szmponú konziszncia vizsgálaa, az slgs llnmondások flárása A jlnlgi ársadalmi és gazdasági állaponak a rülfjlszési programmal összfüggésbn lévő lmink ismrés A rvbn javasol érségi rülflhasználási kagóriák kijlölésévl és övzk lhaárolásával kapcsolaos azon környzi, ársadalmi és gazdasági jllmzők azonosíása, amlykr a program valószínűlg jlnős bfolyással lsz A ársadalmi és gazdasági állapo várhaó alakulása abban az sbn, ha a javaslaok nm valósulnának mg A program céljainak mgvalósulása sén a ársadalmi és gazdasági szmponból közv vagy közvln ngaív haás kiváló ényzők flárása A célok, prioriások, rvz inézkdésk haásainak éls lmzés azok mgvalósulása illv mg nm valósulása sén Javasla ársadalmi, gazdasági szmponú inézkdésr A rülfjlszési program érvénysülés során fllépő, a ársadalomra és a gazdaságra káros haások lkrülésér, csökknésér vagy llnélzésér vonakozó javaslaok és gyéb inézkdésk Javasla olyan ársadalmi és gazdasági szmponú lőírásokra, flélkr, amlyk a rülfjlszési program álal bfolyásol más rvknél figylmb kll vnni Javaslaok Békés mgy rülfjlszési programja ovábbfjlszésér Összfoglalás

4 1. A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgála kidolgozásának ismrés 1.1. A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgála kidolgozásának folyamaa A Békés Mgyi Önkormányza a Magyarország hlyi önkormányzaairól szóló örvénybn és a rülfjlszésről és a rülrndzésről szóló örvénybn mghaározo rülfjlszési fladaainak lláása krébn, az országos fjlszési és rülfjlszési koncpcióval összhangban, lkészí Békés mgy új, hosszúávra szóló rülfjlszési koncpciójá, amly a Közgyűlés, a mgalapozó munkarészivl gyü, a fbruár 14-i ülésén fogado l. Az bbn a dokumnumban foglalaka is figylmb vév 2013 őszén mgkzdődö a Békés Mgyi Trülfjlszési Program kidolgozása is, mlynk gyzésr alkalmas válozaa fbruárjában készül l, a mgyi közgyűlés 2014 áprilisi ülésén dönö az gyzésr bocsáásról. A rülfjlszési program gyzésé mglőzőn mgkzdődö a javaslavő fázis 218/2009. (X.6.) Korm. rnd szrini rüli (környzi, ársadalmi, gazdasági,) haásvizsgálaa, valamin a 2/2005. (I. 11.) Korm. rndlbn lőír környzi éréklés. A haásvizsgála környzi részé a 2/2005. (I. 11.) Korm. rnd. szrini környzi éréklés kiválja, így a jln haásvizsgála csak ársadalmi, gazdasági szmponú. Mind a haásvizsgála, mind a környzi éréklés rdményi bépülnk az lfogadásra krülő mgyi rülfjlszési programba. Mivl a rülfjlszési programhoz külön hlyzflárás nm készül, a koncpció mgalapozó hlyzflárás kinhő kiinduló alapnak a jlnlgi állapo kinébn. Ezér a haásvizsgála készíés során flhasználuk a rülfjlszési koncpcióhoz készül részls hlyzfláró vizsgálaok dokumnációjá, amly 2012 novmbrér készül l A rüli (ársadalmi és gazdasági) haásvizsgálahoz flhasznál információk lírása A haásvizsgála a Békés Mgyi Önkormányza álal rndlkzésr bocsáo dokumnáció, háéranulmányok, vizsgálaok, munkaközi anyagok, és a nyilvános anulmányok, jlnésk, fjlszési sraégiák alapján készül. A haásvizsgálaban flhasználuk ovábbá a részls hlyzfláró vizsgálaok dokumnációjá. Flhasznál anulmányok, programok, sraégiák: Békés mgy rülrndzési rv, 2012 Nmzi Fnnarhaó Fjlődési Sraégia (NFFS), 2007 Új Széchnyi Trv Növkdési Trv Nmzi Környzvédlmi Program (NKP-III, ), 2008 Nmzi Vidéksraégia (NVT), 2012 Nmzi Fjlszés 2030, 2014 Békés Mgy Trülfjlszési Koncpciója, 2014 Békés Mgy Trülfjlszési Koncpciójának ársadalmi, gazdasági haásvizsgálaa, 2013 A haásvizsgála rmészénél, korláainál fogva nm végz újabb adagyűjés. A rndlkzésr álló idő és rőforrások arra rjdnk ki, hogy a mglévő anyagoka lmzzük. A ársadalmi, gazdasági haásvizsgála krébn há a mglévő adaok vizsgálaa, a különböző lfogado fjlszési koncpciók, sraégiák szmponrndszrénk és a rülfjlszési koncpció céljai mgfllőségénk vizsgálaa örénik, örén mg. 4

5 2. A rülfjlszési program ismrés és céljainak összvés más mggyző szinű rvk, koncpciók, programok céljaival 2.1. A rülfjlszési program főbb céljai, aralmának összfoglaló ismrés Békés mgy jövőkép Békés mgyénk 2030-ra l kll érni, hogy érékink mgarásával, alkoó-, innovaív mgújíásával Magyarország éllmiszrgazdaságának moorja, fnnarhaó minaérség, a hazai mgújuló agrárium szrvző rj lhssn. Békés mgy fjlszésénk áfogó célja 2020-ig A mgyébn élők élkörülményink javíása, a mgy fnnarhaó gazdasági és ársadalmi viszonyainak mgrmés, a foglalkozaás javíása. Az áfogó cél indoklása: Min az a hlyzvizsgála flára, Békés mgy gazdasági kibocsáásnak üm 1989 uán arósan lmarad az országos álagól, ill. a mgy ponciális lhőségiől. A ndncia mgállíásának, a növkdési üm fnnarhaóságának alapvőn négy flél van: - foglalkozaás javíása, - őkállomány növlés, - chnikai-, chnológiai ranszfr flélink javíása, - vonalas infrasrukúra fjlszés. Békés mgy fjlszésénk sraégiai céljai (2020-ig): - érségspcifikus brandk fjlszés a mgy prifériális hlyzű lpülésin, - vrsnyképsség javíó-, érékalapú-, horizonális gazdaságfjlszés, - ársadalmi- és gazdasági kohézió rősíés a mgy mag- és prifériális lpülési közö, - rmészi- és épí érékk mgóvása, innovaív hasznosíása. A mgy fjlszésénk áfogó- és sraégiai céljai gymásra épülő kohrns-, muliplikaív rndszr alkonak. 5

6 Békés mgy jövőkép, fjlszésénk áfogó és sraégiai céljai, ill. prioriásai Jövőkép Békés mgy a hazai éllmiszr gazdaság moorja, fnnarhaó minaérség, szrvző rj. Áfogó cél Békés mgyébn élők élkörülményink javíása, a mgy fnnarhaó gazdasági és ársadalmi viszonyainak mgrmés. A foglalkozaás javíása. Érékalapú gazdaságfjlszés. Sraégiai célok Térségspcifikus brandk fjlszés Társadalmi- gazdasági kohézió rősíés a mgy mag- és prifériális hlyzű érségi közö. Trmészi és épí érékk, a szllmi és kulurális örökség mgóvása, alkoó innovaív fnnarhaó ovább-fjlszés Prioriások Gazdasági srukúra mgújíása Mgy érszrkzé nk ovábbfjlszés Fnnarha ó fjlődés flélink mgrmés Embri rőforrás fjlszés Fni célrndszr szolgálaában, ahhoz illszkdv krül kidolgozásra a mgyi rülfjlszési program. A sraégiai program prioriásai A sraégiai programban négy prioriás haározak mg, mlyk a kövkzők: - gazdasági srukúra mgújíása, - fnnarhaó fjlődés flélink mgrmés, - mgy érszrkzénk ovábbfjlszés, - mbri rőforrás fjlszés. A gazdasági srukúra mgújíásának hosszú ávú célja a fjlődés és az élminőség növlés. A fnnarhaó fjlődés flélink mgrmés krébn a cél nm csupán a környz szmponú fnnarhaóság bizosíása, hanm a ársadalmi szmponok figylmb vél is. A mgy érszrkzénk ovábbfjlszés az lérhőség javíása mll a kigynsúlyozo város-vidék, illv haáron áívlő kapcsolaok kialakíására irányul. A mgy ngydik prioriása, az mbri 6

7 rőforrás fjlszés pdig hozzájárulha mind a gazdasági növkdés bizosíásához, mind pdig a fnnarhaó ársadalom mgrméséhz. A program aralmazza a prioriásoka, és a hozzájuk arozó inézkdésk valamin az opraív program kifji a bavakozások éls flsorolásá. A program az alábbi srukúrában épül fl a 4 prioriás kifjés kinébn: - a prioriás lnvzés, - a prioriás indoklása, - a prioriás kapcsolódása a koncpció sraégiai céljaihoz, - a prioriások kapcsolódása, az Európai Unió rlváns maikus célkiűzésihz és bruházási prioriásaihoz, - az oupu és az rdmény indikáorok, - a prioriás indikaív forrásallokációja, - az gys prioriások krébn rvz inézkdésk, - az inézkdésk mgvalósíásában közrműködő szrvzk. A haásvizsgálaban a prioriások illv a prioriás krébn rvz inézkdésk haásainak lmzés örénik mg A program összvés más rlváns rvkkl, koncpciókkal Békés mgy rülfjlszési koncpciójában mgfogalmazo célok az alábbi dokumnumok célrndszréhz illszkdnk: - Nmzi Fjlszés 2030 (Országos Fjlszési és Trülfjlszési Koncpció), - Országos Trülrndzési Trv, - Magyar Növkdési Trv, - Új Széchnyi Trv, - Nmzi Fnnarhaó Fjlődés Krsraégia, - Nmzi Vidéksraégia, - EU 2020 prioriások. A Békés mgyi célok kohrns módon illszkdnk az Országos Fjlszési és Trülfjlszési Koncpcióban mgfogalmazoakkal, különös kinl annak az alábbi célkiűzésivl: - az infrasrukúra fjlszés: a mgközlíhőség és a logiszikai flélk javíásával, érségi kohézió rősíés, minőségi környz kialakíása, - gazdaság- és vidékfjlszés: munkahlyrmés öszönzés, a hozzáado érék növlés, hungarikumok ámogaása, környzkímélő nrgiarmlés, valamin az öko-, horgász-, vadász-, krékpár- és gészségurizmus fjlszés, - ársadalmi mgújulás: a gazdasági igénykkl összhangol szakképzés, a civil gyüműködésk rősíés és a hlyi kulurális érékk mgőrzés, - környzi fnnarhaóság sgíés: az épí és rmészi környz védlm, a környzbará hulladékgazdálkodás, az újrahasznosíás fjlszés, a mgújuló nrgiákra épülő rmlés és fogyaszás ámogaása, - haáron ányúló gyüműködésk sgíés: a gazdaságfjlszés ámogaása, gyüműködési programok szrvzés és a hlyi rmékkr épülő piac bindíása, - az éllmiszr alapanyag lőállíás és fldolgozás, valamin a gaszro-urizmus fjlszés. Békés mgy rülfjlszési programja 4 prioriás haároz mg. A prioriások mindgyik a mgyi közgyűlés álal lfogado rülfjlszési koncpció célrndszrévl összhangban, a koncpcionális célok lérés érdkébn krül mghaározásra. A rülfjlszési program 4. Célok és prioriások közöi kapcsolaok c. fjz részlsn bmuaja a prioriások kapcsolódásá a sraégiai célrndszrhz illv a részcélokhoz. Mindzk alapján Békés mgy rülfjlszési koncpciójának a fn flsorol rlváns rvkhz, koncpciókhoz örénő illszkdés okán Békés mgy rülfjlszési programjának illszkdés is bizosío. 7

8 Békés mgy fjlszési céljainak külső kohrnciája: Nmzi Fjlszés Békés mgy fjlszésénk célrndszr Magyar Növkdési Trv Csomóponi HUB szrp érvénysíés érékalapú gazdaságfjlszés hozzáado érék növlés Haáron úli magyarlaka érségkkl való kapcsolaok rősíés a Kárpá-mdncébn ársadalmi, gazdasági kohézió rősíés a mgy priférikus lpülésin foglalkozaás bővíés Nmziségk álal lako érségk fjlszés rmészi- épí örökség védlm érségspcifikus brandk fjlszés impor kiválás haáron ányúló gazdasági kapcsolaok épíés fnnarhaóság 8

9 2.3. A rülfjlszési program prioriásainak ársadalmi és gazdasági szmponú konziszncia vizsgálaa, az slgs llnmondások flárása. A mgyi rülfjlszési koncpció fő sraégiai érékválaszása a mgy gazdaságának mgújíása, az érékalapú gazdaságfjlszés, a érségspcifikus brandk lérhozása, és a ársadalmi-gazdasági kohézió rősíés. Ezk az érékválaszások is jlzik, hogy a Koncpció célrndszr összhangol, a gazdaságfjlszési és a ársadalmi vonakozásoka rndszrbn kzlő szmléll krül kialakíásra már az áfogó és a sraégiai célok szinjén is. A mgyi rülfjlszési program a koncpcióban mghaározo célok és érékválaszás figylmb vév, azok lérés érdkébn krül kidolgozásra. A sraégiai programban a 4 prioriás krébn rvz inézkdésk gymással összhangban vannak, ső, gymás rősíik is. Lénygi llnmondások nm ükröződnk az gys lmk közö. A 4 prioriáshoz rvz 3-4 inézkdés kölcsönösn lősgíik gymás mgvalósulásá is, gymással odavissza haásban állnak. A humánrőforrások fjlszésénk kdvző gazdasági haásaival lh számolni, a mgy gazdasági vrsnyképsségénk javulása pdig a ársadalmi flzárkózás nagyban lősgíi. A prioriások közö sm, d a hozzájuk kapcsolódó inézkdésk közö sm ükröződnk lénygi llnmondások. Az 1. Gazdasági srukúra mgújíása prioriás krébn rvz inézkdésk gys lmi (gazdaság és infrasrukúra fjlszés, uriszikai fjlszésk), ovábbá a 3. Mgy érszrkzénk ovábbfjlszés prioriáshoz kapcsolódóan rvz közúi és vasúi lérhőség javíása környzi konflikusoka víhnk lőr, d zk éréklés a Környzi éréklés krébn örénik mg A jlnlgi ársadalmi és gazdasági állaponak a rülfjlszési programmal összfüggésbn lévő lmink ismrés Békés mgy lakónépsség, összhangban az ország gészér jllmző folyamaokkal, az lmúl bő évizdbn folyamaos csökknés mua. A csökknés üm 2007-ől nyhén gyorsul, ami a kdvzőln dmográfiai folyamaok gymás rősíő haásának kövkzmény. A csökknő lakónépsség az évizd gészér jllmző és a jln flé gyérlműn rősödő rmészs fogyásra, lörgdésr és vándorlási vszségr vzhő vissza. A növkvő rmészs fogyás részbn annak a kövkzmény, hogy szmbn az ország nagy részér jllmzővl, Békés mgy a ljs évizdbn vándorlási vszség mua, és az lvándorlás érdmbn magasabb arányban érini a rprodukcióra képs koroszályoka. E kdvzőln folyamaoknak és a mgyér szinén rőljsn jllmző lörgdésnk udhaó b, hogy napjainkban immár Békés mgy muaja a lgrosszabb rprodukciós adaoka. Ezk az országosnál érdmbn rosszabb dmográfiai hlyzr ualó jllmzők ovábbi lénygs blső, Békés mgyén blüli különbségk akarnak, gyakorlailag mindn dmográfiai muaó, d különösn a vándorlási gynlg és az örgségi indx sébn. Békés mgy lakónépsség 2020 végér várhaóan 320 zr fő körülir sik majd vissza, ami ovábbi zr fős csökknés jln. Egy kdvzőlnbb forgaókönyv sén 13% fli, kdvzőbb sbn 10% alai népsségcsökknés valószínűsíhő. Békés mgy kdvzőln dmográfiai muaói különösn hangsúlyossá szik a mgy népsségmgaró rjénk kérdésé, mlynk mgőrzésébn, rősíésébn a köődésnk, idniásnak, kulurális, közösségi véknységknk kiml szrp van. Békés mgyébn a népsség gészségi állapoa országos összhasonlíásban inkább kdvzőln. Ez ámaszják alá a halálozási (moraliási) és mgbgdési (morbidiási) adaok. A halálozások dönő rész hosszabb időávo kinv öbb min 90%-a négy haláloki főcsoporra korláozódik: a kringési rndszr bgségir, a daganaos mgbgdéskr, valamilyn külső ok (bals, öngyilkosság, mérgzés) mia bkövkz halálozásokra és az mészőrndszr bgségir. Békés mgy népsségénk halandósága nagyobb az országosnál, amiér lsősorban a kringési rndszr bgségi okolhaók. E bgségcsopor okoza halálozások lőfordulása ugyanis a mgyébn lénygsn gyakoribb. A háziorvosoknál mgjln flnő lakosság mgfigyl bgségi közül, a 9

10 lgmagasabb sszámban a magas-vérnyomás bgségi fordulnak lő. Az összs mgbgdés 29%-á a nők sébn 31, a férfiak sébn 27%-o adja z a bgségcsopor. Békés mgyébn jlnlg 198 flnő háziorvosi és 57 házi gyrmkorvosi körz alálhaó, mlyk közül ízbn, illv öbn arós hlysíéssl oldják mg az lláás. Az gy háziorvosra juó lakosságszám 1508 fő, ami nyhén alacsonyabb (1548) az országos álagnál. A háziorvosi ügyl az önkormányzaok álalában a nagyobb lpülésk orvosi rndlőibn önállóan, vagy ársulás krin blül bizosíják. Fogorvosi alaplláás állami, önkormányzai és vállalkozási formában is működik a mgyébn. A fogorvosi szolgálaok száma a mgy lakosainak számával összhangban van. A mgy harminc lpülésén nm működik gyógyszrár, zk lakosságszáma mindn sbn kvsbb, min kézr fő. A mgy ha lpülésén mindösszsn 2479 kórházi ágy működö 2010-bn. Azokban a városokban, ahol kórház is van, a járóbg szaklláás nyújó rndlőinézk álalában gy inézménybn működnk a kórházakkal gyü. A nmzközi és az országos folyamaokkal összhangban gyérlműn kijlnhő, hogy Békés mgy - hasonlóan a kisbb mgyszékhlyű, nagy gymi közponal, kimlkdő kuaó inézménykkl, rgionális közponi szrpkörökkl nm rndlkző mgyékhz - áldozaa az agylszívásnak. A hlybn és hlyből lérhő munkapiac a lgmagasabb kvaliású szakmbrk számára sm a flsőokaásban, sm a kuaás-fjlszés rülén, sm a magas szinű közigazgaásban, vagy a nmzközi kapcsolaokban, és a kiml üzli szolgálaásokban sm kínál légségs foglalkozaási lhőség a hségs, ambícióval rndlkző munkavállalók számára. A munkanélküliségi ráa Békés mgyi adaai 1-2%-os léréssl kövik a dél-alföldi, és 2-2,5%-os lmaradással az országos rnd. A mgy négy nagyobb városának kisérség (Békéscsaba, Gyula, Szarvas, Orosháza) az lmúl évizdbn mindvégig az országos és az aól alig lmaradó dél-alföldi álag körül mozgo. A mgy ké országhaár mni halmozoan hárányos hlyzű kisérség (sarkadi, mzőkovácsházi) az országos álagnak a készrsé jlnő munkanélküliségi ráával jllmzhő. A békési érség kzdbn kdvzőbb és a szghalmi kzdbn kdvzőlnbb muaói ké csopor közö az országos álag másfélszrsénél sabilizálódak. A hlyi ipar nagyban visszavi Békés mgy rossz mgközlíhőség, a fő- és alsóbb rndű uak nm mgfllő minőség, a őkhiány, min a ovábbfjlődés lgfonosabb gájai, valamin alacsony mérékű a fldolgozóipar jlnlé. Az xporéréksíés a húzóágazaok (lkronika, járműipar) kinébn az országos álag ala marad. Hárány jln a vállalkozásoknál az lhasználódo chnika- és chnológia alkalmazása is. A őkhiány nm csupán a pályázai forrásokhoz szükségs önrő lőrmésénk nhézségkén jlnkzik, hanm csökkn az önkormányzai vagyon is. Mindzk kövkzébn a külső bfkési érdklődés mérsékl és lassú az innovációs folyama. Békés mgy gazdasági flzárkózása az EU álal is ámogao, minőségi rmékk lőállíásával, az éllmiszripari, fldolgozóipari rmékk piacra juásának ámogaásával, a logiszikai rndszrk fjlszésévl, a szállíások flélink mgrmésévl, javíásával (a közúi-, vasúi- és a vízi szállíás is blérv), az informaika fjlszésévl, a minőségbizosíás rndszrénk mgfllőn lőállío rmékk piacának növlésévl, valamin a hiányzó fldolgozóipar lpíésévl és az új piaci lhőségk flkuaásával lhségs. Az ipar rülén az érékalapú gazdaságfjlszés, a szrágazó nmzközi kapcsolaok gazdasági hasznosíása jlnh kiugrás az épíőanyag-ipari és a fldolgozóipari éréklánc fjlszésévl. A mgy a mzőgazdasági rmlés lhőségihz képs nm rndlkzik kllő ároló és fldolgozó kapaciással. A családi gazdaságok ároló-száríó lhőség hiányában kénylnk az álaluk mgrml rmék a bakaríáskor élő nyomo piaci flélk közö éréksíni. Nhzíi a gazdálkodás a mzőgazdasági infrasrukúra lmaradosága, a kisérség jlnős részén az önöző-, blvízlvző rndszr és a gazdasági épülk is jlnős rkonsrukció igénylnk. A rményk éréksíés és ovább fldolgozása a mgyén kívül örénik, így a magasabb hozzáado érék is érségn kívül krül mgrmlésr. 10

11 Csak három mgy rndlkzik kvsbb szállásférőhllyl Békés mgyénél. Békés mgy idgnforgalmának ljsímény a kdvző adoságok (folyók és holágaik, vadállomány, lovas hagyományok, gazdag kulurális pala) és a mgvalósul bruházások (krékpáruak, folyóvízi fjlszésk, szálláshly-fjlszésk, szolgálaások fjlszés és kínálai bővülés) llnér még mindig lmarad a lhőségkől, bár az lmúl évk ávlaában folyamaos, fokozaos növkdés apaszalhaó, az országos álagnövkdéshz képs pdig jlnős a fjlődés (45 százalékos). Ennk oka a vidék nm mgfllő lérhőség. A vállalkozói akiviás alacsony, és különösn a rgiszrál szrvzk sébn rősn agrárúlsúlyos. Szrény a ársas vállalkozások súlya, zn blül különösn kicsi a részvényársasági formában működőké. A mgyén blüli rüli gynlőlnségk a működő vállalkozások mgoszlása rén visszaükrözik a gazdasági érsrukúrá, Dél-Békés, valamin a mgy észak-északkli prmzónája prifériakén, míg a mgyszékhly és szűkbb érség (a mgy öbbi részéhz viszonyíva) cnrumkén vislkdik. Régiós, illv országos összvésbn a mgy kdvzőbb muaókkal bíró érségi is lgfljbb álagos, sok sbn álag alai akiviás muanak, ami összsségébn jól jlzi a mgy gészénk lmaradoságá A rvbn javasol érségi rülflhasználási kagóriák kijlölésévl és övzk lhaárolásával kapcsolaos azon környzi, ársadalmi és gazdasági jllmzők azonosíása, amlykr a program valószínűlg jlnős bfolyással lsz Békés mgy rülfjlszési programja nm aralmaz, nm is aralmazha sm érségi rülflhasználási kagóriáka, sm övzk. A rülfjlszési program nm ér ki a programlmk rülflhasználási vonakozásainak ismrésér, nm vizsgálja sm a prioriások és rvz inézkdésk rülflhasználási, sm mgyi övzi összfüggési. Mgjgyzzük azonban, hogy vélményünk szrin a aralmi kövlménykbn lőír lvárás ljsíhőség rülfjlszési program sébn rősn kérdéss A ársadalmi és gazdasági állapo várhaó alakulása abban az sbn, ha a javaslaok nm valósulnának mg A 3. fjz részlsn aralmazza A program céljainak mgvalósulása sén a ársadalmi és gazdasági szmponból közv vagy közvln ngaív haás kiváló ényzők flárása A 3. fjz részlsn aralmazza. 11

12 3. A célok, prioriások, rvz inézkdésk haásainak éls lmzés azok mgvalósulása illv mg nm valósulása sén Az alábbi fjz a ársadalmi és gazdasági haások vizsgálaának rdményé muaja b. A mgyi rülfjlszési programban szrplő javaslaok környzi szmponú lmzésér hlyü nm krül sor, mivl a mgyi rülfjlszési programhoz Környzi éréklés készül, amly aralmazza a környzi haások lmzésé. A Program rvz inézkdési A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén 1. prioriás: gazdasági srukúra mgújíása 1.1 Térségi ingrál, foglalkozaás-orinál gazdaság és üzli környz fjlszés (mzőgazdaság, ipar, szolgálaások különös kinl a urizmusra) A népsség rüli lhlyzkdés (élmód, ársadalmi mobiliás) Foglalkozaás A népsség élminőség, gészségi állapoa Térszrkz Az ipar, krskdlm érbli szrkz Mzőgazdaság A foglalkozaás haására bvándorlás örénik a minél nagyobb lészámo foglalkozaó cégk lphlyink közléb. A foglalkozaosági ráa növkszik. A nagyobb foglalkozaoság a családoknál nagyobb bvél rdményz, ami az élminőség növkdéséhz vz. Több udnak kölni az gészség-mgőrzési ill. prvnciós célokra. A nagyobb bvél a család szociális hlyzén is javíani fog. Csökkn a szgény családok száma és a lszakadás. A ámogaások loszásával az gys ágazaok fjlszés bfolyásolhaó. Amnnyibn pl. a rüligénys (mzőgazdaság) ágazaok nagyobb ámogaás kapnak, öbb munkarő udnak foglalkozani, úgy a mzőgazdasági rülk növkdés várhaó. Foglalkozaoság csökkn, a munkanélküliségi ráa növkszik. Nm lpülnk b újabb cégk a érségb, a mglévők működés ovábbra is nhézségkb üközik, vagy llhlnül. Kdvzőbb flélk nyújó érségkb hlyzik á lphlyik gys vállalkozások. Munkahlyk szűnhnk mg. Parlagon maradnak gys mzőgazdasági rülk. A mglévő mzőgazdasági rndk nm váloznak, a rmlők sajá érdkik arják szm lő. Adózási morál romlik. Fizési nhézségk lépnk fl a vállalkozásoknál, ami a érség gazdasági ljsíményénk visszaséséhz vzh és a érségbn élők élkörülményir is kiha. Idgnforgalom A mgy gazdasági közponjai rősödnk, nő a rmléknység, javul a jövdlmzőség. A mgy vonzóvá válik az új bfkésk számára. A érség vrsnyképsség Új üzmk lésülnk vagy a mglévők korszrűsíik, bővíik, bből új munkahlyk jöhnk lér. 12

13 A Program rvz inézkdési A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén 1.2. Hlyi, érségi és hálózai gazdaság fjlszés, hlyi rmékk szrpénk növlés A népsség rüli lhlyzkdés Foglalkozaás Népsség élminőség, gészségi állapoa Szélsbb rég ju jövdlmhz, a családok öbb bvélhz junak, ami nagyobb vásárlőrő jln hlybn. Új gazdasági ágazaok jlnhnk mg, vagy új munkahlyk. Magasabb színvonalú vagy új rmék lőállíása mgindulha. A piacképs hlyi rmékk lőállíása és a bszállíói hálózaok a népsség hlybn maradásra öszönzi. A foglalkozaás és zálal a fizőképs krsl növkszik. A lakosság ingázása növkdh (forgalom nő), a foglalkozaó közponok sébn mgnőh a bvándorlás (ingalanárak növkdnk). A munkahlyk közlébn nagyobb népsségömörülés alakul ki. Csökkn a foglalkozaás. Lgfljbb önfoglalkozaás lsz vagy ősrmlői sáuszban állíják lő a rmékk. A bfkhő ők csökkn, nm várhaó rmékfjlszés vagy csak nagyon cskély számú rmék állíanak lő, mly drágább, így kvésbé vrsnyképs lsz. Tlpülésrndszr Mzőgazdaság A hlybn mgrml éllmiszrk szrp növkszik az gészségs élmód érnyrésévl gyü. A családok bvél növkszik az álaluk mgrml lado rmékkből, amiől az élminőségük javul. Családok bvél nm nő, a hlyi rmékk lőállíása, az önfoglalkozaás nm érvénysül, zzl a munkanélküliség mérséklés, flszámolása mgrkd. További lszgénydés is várhaó. Idgnforgalom A érség vrsnyképsség A családi gazdaságok száma növkszik. A anyás érség, nagyobb lkn álló családi házas környék vonzóbbá válik. A falu, anya fléréklődik. Elsősorban a mzőgazdasági rményk, rmékk lőállíásában és piacra juaásában várhaó növkdés. A kézművs msrség űzők száma is növkszik. A falusi urizmus növkdés várhaó. Több családnál lh hagyományos rmék lőállíás, hagyományos növényrmszés vagy állanyészés mgkinni, kipróbálni. Turizmusból származó ponciális bvél lmarad. Tudás ovábbadása lmarad. Néhány gnráció múlva a hagyományaink csorbulnak, mgszűnnk. Idgn hagyományoka vszünk á, honosíunk mg. Egészségln éllmiszr krül gyr öbb házarásba annak llnér, hogy a mgy a lgkiválóbb agráradoságokkal rndlkzik. Tömgrmlés növkszik, a globális gazdaság bgyűrűzés a mindnnapi fogyaszásba örln marad, zzl párhuzamosan családi gazdaságok lűnnk. Családok élszínvonala romlik. 13

14 A Program rvz inézkdési 1.3. Közösségi szinn irányío hlyi gazdaságfjlszés, alrnaív foglalkozaás bővíés célzó programok 2.1. Tlpülési környz ingrál és környzudaos mgújíása A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Foglalkozaás A érség vrsnyképsség Népsség rüli lhlyzkdés (élmód, ársadalmi mobiliás) Szabadidő lölés Népsség élminőség és gészségi állapoa Népsségmgaró képsség Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén A magas minőségű, gészségs, mgbízhaó rmékk a élénkíik a piaco és fjlszik a gazdaságo, illv növlik a jövdlm. Az alrnaív foglalkozaás azoknak is munkalhőség rm, akik a hagyományos foglalkozaási rndszrbn nm udnak lhlyzkdni. Javul a mgy foglalkozaási hlyz, javulnak a családok mgélhési kiláásai. 2. Prioriás: Fnnarhaó fjlődés flélink mgrmés Vonzó közösségi rk valósulnak mg. A szabadidős lhőségk kibővülnk, közösségi rndzvényk száma növkszik. Ez a hlyi ársadalmak idniásérzésé rősíi, közösségformáló rőkén is ha. Az lvándorlás sújoa lpülésk népsségmgaró képsség rősödik. A környzudaos szmlél és chnológiák rjdésénk köszönhőn javul az nrgiaakarékosság a közrülkn, mgújuló nrgia flhasználású brndzésk lpíésévl a szén-dioxid kibocsáás csökkn. Növkszik a rmészs anyagok használaa. Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén Nincs új kínála, lcsökkn az érdklődés, kvsbb hlyi bvél. A hárányos hlyzűk, és a mgválozo munkaképsségű, munkarőpiacba nhzn bingrálhaó népsség kirksződik a ársadalomból. Elarásuk gyr nhzbb lsz. A ársadalmi fszülségk fokozódnak. A sgélyzk magas aránya mia a kislpülésk flmlkdési kiláásai rosszabbodnak. A jllgln, vagy lhanyagol lpülési közösségi rk mgújulása késik, lmarad. Elhasználódnak az ucabúorok, közlkdő flülk. Új közösségi rk nm jönnk lér. A rossz agolású, bépí rülk úlsúlya jllmz lpülés-szrkz javíása lmarad, konzrválódik. Közösségi rk, zöldflülk hiányában vagy lromlo állapouk mia a lakók kvsbb szabadidős lhőség élvzhnk, közösségkovácsoló programlhőségk szűkösk. 2.2 Környzvédlmi infrasrukúra fjlszés, szén-dioxid kibocsáás mérséklő programok Vízgazdálkodás Műszaki infrasrukúra-hálóza Közösségi közlkdési szközök környzkímélőr csrélés, krékpáros közlkdés növkszik. Szlkív hulladékgyűjés gyr lrjdbbé válik a házarások és a lpülésk szinjén gyarán. Az újrahasznosíás gyr nagyobb mérékbn hlybn örénik. Hulladékgyűjéssl, szállíással, lhlyzéssl, áralmalaníással kapcsolaos kölségk csökknnk. Az illgális hulladéklrakás nm mérséklődik, a hulladékok újrahasznosíása hly a kölségsbb és környzkárosíó gyűjési és kzlési mgoldások működnk ovább. A pazarló flhasználás, vagy a rndlkzésr álló lgkorszrűbb chnológiák nélkülözés az 14

15 A Program rvz inézkdési A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén 2.3. Önkormányzai inézményk/ingalanok nrgiahaékonyságának javíása, a mgújuló nrgia flhasználás öszönzés, komplx fjlszésk mgvalósíása Enrgialláás Enrgialláás Trmészi rőforrások A mgújuló nrgiá hasznosíó brndzésk lpíésévl és a közlkdési járműpark korszrűsíés illv az inlligns közlkdési rndszrk rjdés rdményképp a széndioxid kibocsáás érségi szinn csökkn. A víz- és alajvédlm lőérb krül, vszélyző ényzők mérséklődnk. Az nrgiaárak mlkdés az nrgiahaékonyságo kövli mg a gazdasági szrplőkől és a lakosságól gyarán. Az nrgiakölségk lfaragása a gazdasági haékonyságo növli, és a környzminőség szmponjából is kdvző. Az önkormányzai ulajdonú inézményk nrgiaflhasználása csökkn. Kisbb nrgia lőállíási kölség várhaó. Mindnnk köszönhőn kvsbb kölségráfordíással arhaóak fnn az épülk. Az így flszabaduló összgk másra fordíhaók, ami kölségvési mgakaríás rdményz az önkormányzaok gazdálkodásában. nrgiahasznosíásban növli a rmlés járulékos kölségi, ronva zzl a vrsnyképsség. Emll a környzkárosíás vszély is fnnáll. A mgy vőlgsn nm járul hozzá az országos missziócsökknési célok léréséhz. A pazarló flhasználás, vagy a rndlkzésr álló lgkorszrűbb chnológiák nélkülözés az nrgiahasznosíásban növli a rmlés járulékos kölségi, ronva zzl a vrsnyképsség. Emll a környzkárosíás vszély is fnnáll. Az alrnaív nrgiák hasznosíásának lmaradása, mgrkdés a mglévő rndszrk használaa, ovábbfjlszés, kölségs korszrűsíés irányába ha Közszolgálaásainak 1 (vízi közmű, vízvédlm, ivóvíz lláás, sznnyvízlláás 2, hulladékgazdálkodás, lvgő- és zajvédlmml kapcsolaos) fjlszés Népsség élminőség és gészségi állapoa Műszaki infrasrukúra-hálóza Békés mgy rmálvízkincs komplx hasznosíása mgvalósul, a fürdők mll a hőnrgia kinyrés is lőérb krül. A lpülési élminőség az lláás minőség, válaszéka, a hlybn lérhő szolgálaások skálája mghaározza. A rvz inézkdés nyomán a hlybn lérhő élminőség, a lpülési komforérz javul, összsségébn a városok élhőség javul. A közműhálózaok mgújulnak, korszrű anyagok és A mgy vonzrj, népsség és őkvonzó képsség kinébn az igényb vhő szolgálaások hlyü a műszaki infrasrukúra illv közmű mghaározóak. A közművk korszrűsíésénk, fjlszésénk lmaradása mind lláoság, mind szolgálaási színvonal illv chnológia rén a hlyi élminőség romlásához vz. 1 Vélményünk szrin nm ponos mgfogalmazás, mivl a közszolgálaások gy ágabb fogalomkör fdnk l, pl. Közműszolgálaás használaa javasol 2 Vélményünk szrin hlysbb lnn a sznnyvízlvzés vagy sznnyvízkzlés fogalom használaa 15

16 A Program rvz inézkdési 3.1. Kislépékű közlkdési fjlszésk A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Vízgazdálkodás Műszaki infrasrukúra-hálóza Népsség élminőség és gészségi állapoa Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén rndszrk használaa rjd l. Ennk nyomán csökknő mghibásodási számra lh készülni. A csökknő közműdíjak is lőrjlzhők, ami a jlnlgi kormányzai örkvéskkl is gybvág. 3. Prioriás: Mgy érszrkzénk ovábbfjlszés A krékpáros hivaásforgalom részaránya növkszik. A krékpáros lakóhly-munkahlykapcsola javul. Növkszik a krékpárral közlkdők száma. Ez a kdvző környzi haások mll a lakosság gészségi állapoá is kdvzőn bfolyásolja. A rvz inézkdés lősgíi a munkába járás flélink javíásá. Miközbn javíja a mobiliás hlyi fléli, kölséghaékony, időakarékos mgoldásoka sz lhősvé, zzl hozzájárul a közérz javíásához, amly ársadalmi szmponból kdvző haás rdményz. A munkába járás flélink javíása gazdasági lőny jln úgy az érin munkálaók, min a munkavállalók számára. Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén Az lörgdő, korszrűln rndszrk üzmlésénk gazdaságossága gyr romlik. Az lavul rndszrk környzbará chnológiákkal örénő flválásának lmaradása gazdasági és ársadalmi szmponból gyarán kdvzőln. (Ehlyü a környzi kockázaoka nm mlíjük) A rvz inézkdésk lmaradása sén a mglévő állapook konzrválódásával kll számolni. Ez magában hordozza a közös közúi és krékpáros flülkből adódó balsvszély, a környzsznnyző és rugalmalan ömgközlkdés, a flslgs gépkocsi használao és a csomóponok, foglalkozaási közponok zsúfolságá Lromlo lpülésrészk rhabiliációja, fjlszés Népsség élminőség és gészségi állapoa Népsségmgaró képsség A ömgközlkdés minőségi javulása (mnrndk rugalmassága, racionalizálás, inlligns közlkdési rndszrk) nyomán nő a részsdés a szmélyforgalomban, ami a gépjárműforgalom csökknésé is rdményzhi. A rvz inézkdés nyomán a hlybn lérhő élminőség, a lpülési komforérz javul, összsségébn a érség és lpülési élhőség javul. A szociális városrhabiliáció mgvalósulása nyomán az érin lpüléskn a szociális, dmográfiai problémák javulása várhaó. Az inézkdés lmaradása vagy részlgs mgvalósulása a lszakadó ársadalmi régk hlyzé kiláásalanná szi. A ársadalmi fszülségk fokozódnak. A sgélyzk magas aránya mia a kislpülésk illv a szgrgálódo városrészk flmlkdési kiláásai rosszabbodnak. 16

17 A Program rvz inézkdési A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén Esélygynlőség, sélyrmés, ársadalmi flzárkózás Az inézkdés hozzájárul a rüli kigynlíéshz, a különbségk csökknéséhz. Az inézkdés rdményképp újra bnépsülhnk a lromlo, szgrgáció-sújoa lpülésrészk, mgállha az lvándorlás. Szbb lpüléskép, gészségsbb lakó- és vonzóbb gazdasági környz alakul ki. Ngaív haásokról nm bszélhünk az inézkdés kapcsán, viszon a flár ársadalmi problémák kzlés, a szociális városrhabiliáció mgvalósíása nm halogahaó inézkdés. A mgy álalános mgújuló képsség javul. A szgrgálódo priférikus városrészkbn is javulnak az gészségi és szociális muaók. Növkszik a sgélykből élők visszavzés a munka világába. A szociálpoliika haékonyságának javíása, illv a ársadalmi flzárkózaás révén lérhő kdvző ársadalmi haások hozzájárulnak a munkarő újrarmlés fléli javíásához, ami poziív gazdasági haású Blrüln fkvő barnamzős rülk rhabiliációja Az ipar, krskdlm érbli szrkz A érség vrsnyképsség Foglalkozaás Népsségmgaró képsség Lénygs mgjgyzni, hogy az inézkdés haása - különösn a szociális városrhabiliáció sébn - nm azonnal lsz érzhő, zér a bavakozások mgvalósíása sürgő. Az inézkdés nyomán fléréklődnk a lromlo állagú, alulhasznosíoá vál rülk. A barnamzős rülk fjlszés új vállalkozások mglpdésé sgíi lő. A rüln még működő mglévő vállalkozások bővülnk. A rülk rhabiliációja rdményképp új funkciók jlnhnk mg. A rülk újrahasznosíása gazdaságélénkíő haású, ami nm csak az érin lpülésk, érségk vrsnyképsségé javíja, d kdvző munkarőpiaci haásokra is számíani lh. Emll az lhanyagol gykori gazdasági rülk mgújíása városképi szmponból is kdvző A barnamzős rülk mgújuló képsségénk ámogaásának lmaradása ovábbi kdvzőln folyamaoka indí l. A lromlo rülk kihanak környzükr, akár gész lpülésr is, ronva annak prszízsé, ami a vrsnyképsség romlásához illv vonzrj, népsségmgaró képsség gyngüléséhz is vz. A munkanélküliség mérséklés is nhzbbn érhő l, mivl a őkvonzó képsség gyngül. Térszrkzi szmponból a zöldmzős bruházások 17

18 A Program rvz inézkdési A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén 3.4. Közúi és vasúi lérhőség javíása A népsség rüli lhlyzkdés Foglalkozaás Az ipar, krskdlm érbli szrkz A érség vrsnyképsség A mgy blső ájárhaósági és külső lérhőségi közlkdési viszonyai javulnak. Hiányzó lpülési összköő úszakaszok épülnk mg, lromlo állapoú szakaszok krülnk flújíásra. A közösségi közlkdésbn a rugalmas mgoldások krülnk lőérb. A könnybb lérhőség a lakosoka mglévő lakóhlyükön arja. Mindzk haására az lvándorlás mérséklődik, a őkbfkésk fléli javulnak. Az ingázás fléli jlnősn javulnak, csökknnk az ljuási idők, az uazás komforja javul. lőérb krülés a barnamzők mgújíásával szmbn smmiképpn nm lőnyös. A mgy nhzn mgközlíhő érségi flzárkózási sélyi nm javulnak. A ársadalmilag kdvzőln népsségfogyás folyaódik, a gazdaságfjlszés lhőségi a rossz lérhőségi viszonyok és szállíási flélk akadályozzák. Az ingázási kényszr ronja a munkavállalási kdv, illv a öbblkölség ró mind a munkaadókra mind a munkavállalókra. A lakosság a könnybb lérhőség flé olódik, arraflé ingázik vagy vándorol. Minél rövidbb uazási idő olrálnak. Műszaki infrasrukúra A mgy külső lérhőségénk javulása a mgy gazdasági vrsnyképsségé javíja, a blső közlkdési kapcsolaok minőségi javulása az élhőség fokozza, és a foglalkozaás flélink javulásához járul hozzá. A hlyi úhálóza minőség a lakó és üdülőhlyi élminőség gyik flél, mlynk javíása kdvző a hlyi ársadalmak lakóhllyl kapcsolaos légdség szmponjából. A hlyi uak minőségjavíása az érin ingalanok érékénk növkdésén, illv az uaka használó gépjárműpark minőségénk mgőrzésén krszül kdvző gazdasági haású. 4. Prioriás: Embri rőforrás fjlszés 4.1. Munkavállalók készségink piacorinál fjlszés, munkába állásuk sgíés Foglalkozaás A érség vrsnyképsség A valós piaci krsl alapján képz szakmbrk pályakzdőkén is jobb lhőséggl indulnak a munka világába. Cskély számú magasan képz szakmbr szükségs (irányíás, marking). Alacsonyan képz, spcifikusan az ado rmékr kiképz szakmbrk vagy A képzési, foglalkozaás fjlszési programok lmaradása a piaci körülménykhz alkalmazkodni képln, piacképs udással, szakképzséggl nm rndlkzős munkavállalók lhlyzkdési sélyi ronja. Vállalkozói oldalról nézv a munkahlyk flölés mgfllőn képz munkarővl 18

19 A Program rvz inézkdési A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén banío munkarő szükségs. Mgvalósul a hiányszakmák flölés. Mindzk gyüsn növkvő foglalkozaoságo rdményznk, a munkanélküliségi ráa csökkn. Társadalmilag közvv a javuló élminőség a lgfonosabb várhaó haás. akadályba üközik, ami vagy a lphly áhlyzésé más érségb vagy munkarő uazaás ávolabbi érségből kíván mg Szociális, gészségügyi, óvodai, okaási szolgálaások hozzáférésénk javíása, szükségl-orinál infrasrukurális fjlszés 4.3. Közszolgálaások és a közigazgaási infrasrukúra fjlszés Népsségmgaró képsség A népsség rüli lhlyzkdés Népsség élminőség és gészségi állapoa Népsségmgaró képsség Népsség élminőség és gészségi állapoa A képzőhlyk bvélink növkdés várhaó, a hlyi iskolák plusz forráshoz junak. Ugyanakkor a gazdasági szrplők kölség csökkn a baníás lmaradásával. Az alapllááshoz való hozzáférés fléli javulnak. Többfunkciós, szükséglnk és az igényl kapaciásnak mgfllőn rugalmas lláórndszr és inézményk klkznk. Az gészségi állapo mgőrzésé, javíásá szolgáló inézkdés kimlkdő jlnőségű és poziív haású a érségk és a lpülésk ársadalmai fnnarásához és bővíéséhz. Tkinl arra, hogy az gészség, illv az gészségs munkarő lsődlgs gazdasági ényző és rőforrás, az gészség mgőrzésé és hlyrállíásá sgíő inézkdés gazdasági szmponból is éréklhő poziív haású. A rvz fjlszésk lgfőbb haása, hogy a hozzáférés a közszolgálaásokhoz javul. Ezálal az sélygynlőség is növkszik. Haékonyabb és ügyfélbará közigazgaás jön lér, amink öbb kdvző haása is lőrjlzhő. A hlybn inézhő ügyk száma nő, a szolgálaási színvonal javul, z pdig közvv a hlyi élminőség javulásához, a hlyi köődés rősíéséhz, az ingázás és az lvándorlás mérséklődéséhz vz. Az lláás, a humán közszolgálaások romlásával, az infrasrukurális fjlszésk lmaradásával a szolgálaás magasabb színvonalúan lláó lpülésk irányába lvándorlás várhaó. A szgénys szolgálaási színvonal kiha az élminőségr, a lpülésk vonzrjér, zér az inézkdés krébn rvz bavakozások mg nm valósulása az lkölözésk arányá nm csökkni, vagy annak növkdéséhz vzh. A közügyk inézés nhézkssé válik, más lpülésn kll inézni, ami kdvzőln a hlyi köődés mglé, rősíés szmponjából. A más lpülésn, közponokban örénő kényszrű ügyinézés munkahlyről ávolmaradás okoz, ami krskisés okozha illv a munkavállalók és munkálaók hlyzé gyarán nhzíi Közösségfjlszés és a ársadalmi bfogadás lősgíés Esélygynlőség, sélyrmés, ársadalmi flzárkózás A közösségépíés növli a lpülési köődés, a hlyi idniásudao. A közösségépíő és idniás rősíő bavakozások közvln haásai a szabadidő lölésbn, a A falvakban is flrősödik az lidgndés, a hagyományos közösségi érékk gyr inkább kivsznk a hlyi ársadalmakból. A közösség széhúz, kiközösí. 19

20 A Program rvz inézkdési A rvz inézkdés ársadalmi és gazdasági szmponú lmzésénk émarüli Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mgvalósulása sén Várhaó haások a prioriás és a rvz inézkdés mg nm valósulása sén Népsségmgaró képsség Foglalkozaás Szabadidő lölés kulurális él fjlődésébn is mgnyilvánul azon úl, hogy mindzk a lpülésk népsségmgaró képsségé is rősíik. Az rősödő hlyi közösségk lérjö hlybn maradásra öszönöz. Az összfogás rősödik. A közösségfjlszés fonos lmi lhnk a növkvő számú rndzvényk, sporrndzvényk, a szabadidős véknységk. A hárányos hlyzű népsség bfogadása rősödik, b- ill. visszavzésük a munka világába mgörénik. A hlyi kulurális kzdményzésk, a közösségépíő véknységk nélkül a lpülési köődés a fiaal koroszályokban gyngül, ami végső soron lvándorláshoz vz. A kirkszés és az sélygynlőlnség növkszik. A hárányos hlyzűk kiláásai romlanak, az érin családok nm junak mgfllő jövdlmhz, ami szinén az lvándorlás rősíi. 20

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja 2009. Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

Vezetéki termikus védelmi funkció

Vezetéki termikus védelmi funkció Budaps, 011. április Bvzés A vzéki rmikus védlmi fukció alapvő a hárm miavélz fázisáram méri. Kiszámlja az ffkív érékk, és a hőmérsékl számíásá a fázisáramk ffkív érékér alapzza. A hőmérséklszámíás a rmikus

Részletesebben

Elorejelzés (predikció vagy extrapoláció) Adatpótlás (interpoláció)

Elorejelzés (predikció vagy extrapoláció) Adatpótlás (interpoláció) lorjlzés (prdikció vagy xrapoláció) Adapólás (inrpoláció) kompozíciós vagy drminiszikus modllk. A rndfüggvény A ciklikus haás A szzonális haás A zaj (hibaag) 3-3 4 5 6 7 8 9 Az idõsor 3 - - - 3 4 5 6 7

Részletesebben

Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése

Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése Szdi Tudományym Gazdasáudományi Ka Közazdasáani Dokoi Iskola Nay Bndk Az opimális szabadalmak lmélénk maaaásazdasáani és nmzközi közazdasái kijszés Dokoi ékzés Témavzők: Pof. D. Hámoi Balázs CSc Eymi aná

Részletesebben

Rack energiaellátás redundancia lehetőségeinek összehasonlítása rendelkezésre állás alapján

Rack energiaellátás redundancia lehetőségeinek összehasonlítása rendelkezésre állás alapján Rac nrgialláás rdundancia lhőségin összhasnlíása rndlzésr állás alapján 48. anulmány Ellnőrzés 1 Íra: Vicr Avlar > Összfglaló Áapcsló és a ésíns báplálása az infrmaiai brndzésn az IT rndszr rndlzésr állásána

Részletesebben

Együttdolgozó acél-beton öszvérhídszerkezetek

Együttdolgozó acél-beton öszvérhídszerkezetek Együdolgoó aél-bon ösvérhídsrkk Dr. Köllő Gábor a műsaki udomány dokora Kolosvári űsaki Egym Bvés uóbbi évidkbn a ösvérsrkk gyr nagyobb mérékbn alkalmaák. Sok fjl orságban a újonnan épül hidak nagyrés

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági rülfjlszés Szomhly 86-87.sz. főuk lkrülőj mll Némh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhly Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség ponj, lgjlnõs ngyváros. Egynlő ávolságr Bécsől és Grzól nyio hárokkl

Részletesebben

VILLAMOSSÁGTAN. Szerzők: Haluska János (11. fejezet) Kővári Attila (1-10 fejezetek)

VILLAMOSSÁGTAN. Szerzők: Haluska János (11. fejezet) Kővári Attila (1-10 fejezetek) VAMOSSÁGAN Szrzők: Halska János (. fjz) Kővári Aila (- fjzk) aralomjgyzék Elkroszaikai alapfogalmak, lkromos mző... 5. Elkroszaika, ölés... 5. Elkromos mző, érrősség... 5.3 olomb örvény... 6.4 Prmiiviás,

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

Innovatív eszközök Német precizitás

Innovatív eszközök Német precizitás Innovaív szközök Ném pciziás A ökéls csavahúzó Kaffom Plus o Azonosíó jlölésk a makolaon Kaffom Plus makola Lasip png Haszög guulásgáló y u u a i y i Ühő vég o Png végigfuása a makolaban is 10.000 V Bépí

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) 5.3.3. VÁLLALATI ÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE ( óa Összállíoa: Naá János okl. üzmgazdász, okl. közgazdász-aná Részvény: olyan ljáa nélküli éékaí, amly a ásasági agnak: az alaők mghaáozo hányadá

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

Wroclawban jártak Iskolai Együttműködés Program keretében utazhattak

Wroclawban jártak Iskolai Együttműködés Program keretében utazhattak Aapíva: 2006 ban VI. évfoyam 5. szám 51. 2011. novmbr dcmbr mgjnik kéhavona Tájékozaó Sok bado páyáza, mos is jó jönn a ámogaás 2 Könyári karácsony A kézművs fogakozáson ajó és aszadíszk is készük 3 Wrocawban

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

A LEGNAGYOBB MAGYAR VÁLLALATOK * ÉGHAJLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK ÉS VÁLLALÁSAINAK VIZSGÁLATA. Kutatási összfoglaló

A LEGNAGYOBB MAGYAR VÁLLALATOK * ÉGHAJLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK ÉS VÁLLALÁSAINAK VIZSGÁLATA. Kutatási összfoglaló Kuási összfoglló 2016 Globl wrming imgs / WWF-Cnon 322180 A LEGNAGYOBB MAGYAR VÁLLALATOK * ÉGHAJLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK ÉS VÁLLALÁSAINAK VIZSGÁLATA *TOP 50 AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁTBEVÉTELE

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

25 év. Visszaemlékezések a Gazdasági Versenyhivatal elmúlt 25 évéről INTERJÚKÖTET 2015

25 év. Visszaemlékezések a Gazdasági Versenyhivatal elmúlt 25 évéről INTERJÚKÖTET 2015 25 év 25 cikk Visszamlékzésk a Gazdasági Vsnyhivaal lmúl 25 évéől INTERJÚKÖTET 2015 25 év 25 cikk Visszamlékzésk a Gazdasági Vsnyhivaal lmúl 25 évéől z injúkö a Gazdasági Vsnyhivaal mgalapíása óa ll 25

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

Bazaltszövettel erősített polimer mátrixú kompozitok fejlesztése

Bazaltszövettel erősített polimer mátrixú kompozitok fejlesztése Budapsi Műszaki és Gazdaságudmányi Egym Gépészmérnöki Kar Plimrchnika Tanszék Bazalszövl rősí plimr márixú kmpzik fjlszés PhD érkzés Készí: Tamás Pér klvls gépészmérnök Témavző: Dr. Czigány Tibr gymi anár

Részletesebben

Utófeszített vasbeton lemezek

Utófeszített vasbeton lemezek Utófszíttt vasbton lmzk Pannon Fryssint Kft. 1117 udapst, udafoki út 111. Tl.: + 36 1 279 03 58 - Fax: + 36 1 209 15 10 www.fryssint.com 2008. dcmbr Utófszíttt vasbton lmzk z utófszíttt szrkztk alkalmazása,

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Mgyi Lvéltár gazdasági igazgatóhlyttsénk magasabb vztői mgbízásához szükségs fnntartói gytértésről 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 28/2005.

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004ályázai rojk krébn Taralomfjlszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 5. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 5. SZ. MÓDOSÍTÁS ÓR TLPLÉSRNDZÉSI TRV 5. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 8/2 A TLPLÉSSZRZTI TRV-ÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYVA A 9/22. (VII. 26.) SZÁÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TRV-ÓDOSÍTÁSO LFOGADVA A 22/22. (VII. 27.) SZÁÚ RNDLTTL

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Mgyi Jogú Város Közgyűlésénk Pénzügyi és Költségvtési Bizottságának nyilvános ülésén, 2006. június 6-án Hly: Polgármstri Hivatal I. számú tárgyalója Jln vannak:

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Érvénys: 2015. szptmbr 09től H I R D E T M É N Y A gazdálkodó szrvk részér folyósított hitlk után flszámított kamatról, kzlési költségről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI KÖLTSÉG Hitlfajta Vállalkozói hitl

Részletesebben

Vizsgára való felkészülési kérdések kidolgozása Hő- és áramlástechnikai gépek I

Vizsgára való felkészülési kérdések kidolgozása Hő- és áramlástechnikai gépek I Vizsgára való flkészülési kérdésk kidolgozása Hő- és áraláscnikai gépk I Kidolgoza: B99DFE I. Dfiníciók, alapfogalak. Hőrőgép és őközvíő gép Hőrőgép: azoka a gépk, lyk üzlőanyagból őnrgiá, vagy canikai

Részletesebben

Professzionális számítógépes játékok a motiváció empirikus vizsgálatának tükrében

Professzionális számítógépes játékok a motiváció empirikus vizsgálatának tükrében Profsszonáls számíógéps jáékok a movácó mprkus vzsgálaának ükrébn Profssonal compur gams as rflcd n an mprcal movaon sudy Kss Orhda Edh*, Izsó Lajos*, Eglsz Déns** és Fk Isván** *Budaps Műszak és Gazdaságudomány

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

Arculati Kézikönyv. website branding print

Arculati Kézikönyv. website branding print Arculati Kézikönyv wbsit branding print 22 2. A logó 23 A logó gy cég, szrvzt vagy szolgáltatás gydi, jól flismrhtő, azonosításra szolgáló vizuális jl. A logó lsődlgs célja a mgkülönbözttés, az gyértlmű

Részletesebben

Operatív döntéstámogatás módszerei

Operatív döntéstámogatás módszerei ..4. MSKOLC YM azaságtuomáyi Kar Üzlti formációgazálkoási és Mószrtai tézt Számvitl tézti aszék Opratív ötéstámogatás mószri Dr. Musiszki Zoltá Opratív ötéstámogatás mószri Statisztikai, matmatikai mószrk

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

WP2-090 WP2-120 WP3-040 WP3-060 WP3-090 WP3-120 WP3-150

WP2-090 WP2-120 WP3-040 WP3-060 WP3-090 WP3-120 WP3-150 WATERSTRIP MELEGVIZES SUGÁRZÓ ERNYŐ KLIMA CIKLON KFT. 1107 Budaps, Szállás u. 38. 1/263-0244 www.klimaciklon.hu WATERSTRIP MELEGVIZES SUGÁRZÓ ERNYŐ TARTALOM 1.0 WATERSTRIP MELEGVIZES SUGÁRZÓ ERNYŐ 1.1

Részletesebben

Bohr úgy oldotta meg a kérdést, hogy új posztulátumokat vezetett be:

Bohr úgy oldotta meg a kérdést, hogy új posztulátumokat vezetett be: . FEJEZET Korai vanummcania.1. A Bor moll Rurfor ísérli nyomán világossá vál, ogy az aom oziív ölés gy nagyon is érfogaban, az aommagban ll lgyn bsűrív. A bolygómoll szrin zn oziív aommag örül ringn az

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen 10. lck A munkpic jllmzõi és s munknélk lküliség g oki Rövid ávú gynsúly, ponciális kibocsáás, GDP-rés, munknélküliség. A munknélküliség rmészs rááj, rmészs munknélküliség oki. Konjunkurális munknélküliség,

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths.

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths. www.symhs.hu mk ilágos oldl symhs.hu.lépés: GENERÁLÓ ELEM VÁLASZTÁSA Csk -s oszlopól és -s soról álszhunk gnráló lm, nullá nm álszhunk és lhőlg - gy -- érdms AZ JÁTÉKSZABÁLYAI.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ

Részletesebben

A piaci egyensúly és stabilitása

A piaci egyensúly és stabilitása 1 A iaci gynsúly és sailiása Dr. Myr Dimar BME Közgazdaságan Tanszék dmyr@lucifr.kg.m.hu A Marshall-krsz Krsl, krsli függvény, krsli gör Kínála, kínálai függvény, kínálai gör Marshall-krsz 2 A Marshall-krsz

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELEKTROTECHNIKÁBA

BEVEZETÉS AZ ELEKTROTECHNIKÁBA Széchnyi sván Eym Műszaki Tdományi Kar Aomaizálási Tanszék Torda Béla BEVEZETÉS AZ EEKTOTEHNKÁBA VÁTAKOZÓÁAMÚ HÁÓZATOK KÉZAT 3 Szülimnk, családomnak, Simonyi Károly profsszor úr mlékénk EŐSZÓ Az lkrochnika

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

Forrás Nyelő. Fizikai. Kémiai BELSŐ. Biológiai. Mesterséges szennyvíz KÜLSŐ. Természetes. hordalék felkeveredés

Forrás Nyelő. Fizikai. Kémiai BELSŐ. Biológiai. Mesterséges szennyvíz KÜLSŐ. Természetes. hordalék felkeveredés BESŐ ÜSŐ Fizikai émiai Biológiai Forrá Nylő hordalék flkvrdé nirifikáció, NO - NO lpuzul, auolízi, akriáli loná, minralizáció Mrég znnyvíz vzé Trméz flzíni folyá, capadékvízzl, l. a-hoz köö znny a. kiülpdé

Részletesebben

A pontforrás hatástávolságának számítása:

A pontforrás hatástávolságának számítása: ponforrás haásávolságának sáíása: gáállapoú snnőanag-koncnráció a füsfákla ngl ala csapadékns idősakra, alajsinr =0) a kövkő képll sáolhaó: 1 H T T1/ 1/ 1) = ahol: snnőanag koncnráció g/ 3 -ban; folaaosan

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

HÍRLEVÉL A MINŐSÉG MINDIG SZÁMÍT!

HÍRLEVÉL A MINŐSÉG MINDIG SZÁMÍT! HÍRLEVÉL...a még jobb ájékozaásér! A Holsi Gika Kf. időszaki kiadváya 2016. május A MINŐSÉG MINDIG SZÁMÍT! A Holsi Gika Kf. 26 évs fállása óa az lmúl szdőb éréksí a lgöbb szaporíóayago. Ez a éy az gyr

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014.

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014. HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01 (3 évs, sti munkarnd szrint) szakiskolai képzés közismrti oktatással 2014. 1. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A képzés mgkzdésénk szükségs fltétli:

Részletesebben

Az épületenergetikai szabályozás jelenlegi helyzete

Az épületenergetikai szabályozás jelenlegi helyzete Az épülnrgiai szabályozás jlnlgi lyz Baumann Miály BAUSO K. BUDRUS AKADÉMIA - TRVZŐI SZMINÁRIUM Balaonürd 1 urópai Parlamn és Tanács 2002/91 C diríája Haályba lépés: 2003. január 4. Bzési aáridő: 3 é 2006.

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE GÁL ÖZÖZŰ ÉÉ l : )72 fx:()79. m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : b @ m n r v. h w b : w w w. mnrv.h N E V É N E N Z E z özközmű rkkről Jlnlg közműnylvánrá z önkormányzok zámár

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

A biológiai szűrés természete és hőmérsékletfüggése

A biológiai szűrés természete és hőmérsékletfüggése Nm a lgrősbb marad éltbn, nm is a lgokosabb, hanm az, aki a lgfogékonyabb a változásokra. Charls Darwin A biológiai szűrés trmészt és hőmérsékltfüggés Tolnai Béla gépészmérnök Kulcsszavak: frtőtlnítés,

Részletesebben

A törvényjavaslat évi költségvetés központi költségvetés előirányzatának - a túloldali részletezés szerinti

A törvényjavaslat évi költségvetés központi költségvetés előirányzatának - a túloldali részletezés szerinti Országgyűlési kévislő Kalódó ódosíó javasla! Dr. Szili Kaalin asszonynak, az Országgyűlés lnökénk Hlybn Tiszl Elnök Asszony! A Magyar Közársaság 2004. évi kölségvéséróz és az állaházarás háro évs kriróz

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

1. FELADATLAP TUDNIVALÓ

1. FELADATLAP TUDNIVALÓ 0851 modul: GEOMETRII ISMÉTLÉS z alakzatokról tanultak ismétlés 135 TUDNIVLÓ Egy alakzatot akkor nvzünk tnglysn szimmtrikusnak, ha létzik lgalá gy olyan gyns, amlyr az alakzatot tnglysn tükrözv önmagát

Részletesebben

Villamosságtan példatár 1.4 verzió A példatár hibáit a. email címeken szíveskedjen mindenki jelenteni!

Villamosságtan példatár 1.4 verzió A példatár hibáit a. email címeken szíveskedjen mindenki jelenteni! Vszrémi Egym Auomaizálás anszék Villamosságan éldaár. vrzió A éldaár hibái a nova@axl.hu ohrola@vn.hu mail címkn szívskdn mindnki lnni! Villanyan éldaár Bvzés: A Villamosságan éldaár a Vszrémi Egymn okao

Részletesebben

A cikloisív alakú felületi egyenetlenség adatai közötti összefüggésekről

A cikloisív alakú felületi egyenetlenség adatai közötti összefüggésekről Bvés A cikloisív alakú lüli gynlnség adaai kööi össüggéskről A aipari orgácsoláslméli képlk lvés során öbb okból is kölíéskkl élünk Flvődh a kérdés, hogy a kölíéskől mns, a gyakorlaban sin sosm lőálló

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Intuitív ADT és ADS szint:

Intuitív ADT és ADS szint: A zkvcál adazkz olya dz pá amlyél az R lácó azív lzája lj dzé lácó. zkvcál adazkzb az gy adalmk gymá uá hlyzkdk l, va gy logka odjük. Az adaok közö gy-gy jllgű a kapcola: md adalm cak gy hlyől éhő

Részletesebben

Eredeti VELUX beépítőtermékek A gyors és biztonságos beépítésért

Eredeti VELUX beépítőtermékek A gyors és biztonságos beépítésért Erdti VELUX bépítőtrmékk gyors és biztonságos bépítésért www.vlux.hu 2 EÉPÍTŐTERMÉKEK Mi sosm végzünk félmunkát. Ön miért tnné? különbség a tudás és a tapasztalat 70 év dolgozunk azon, hogy ttőtéri ablakaink

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. BEVEZETÉS A szilárd tstkbn a töltés, az nrgia vagy más mnnyiség áramlását vztési (transzport) folyamatnak

Részletesebben

Állandó alkalmaink: Eklézsia. 2009. húsv. Somorjai. Húsvéti locsolóversek

Állandó alkalmaink: Eklézsia. 2009. húsv. Somorjai. Húsvéti locsolóversek Húsvéi locsolóvrsk Jó rggl rózsaszál, kékszmű ibolya, Jó rggl gyöngyvirág, jó rggl viola! Harmaos krmbn gyöngyharmao szdm, nsz, friss rózsavíz, aranyos kis sznm!... Klj föl párnáidról, szép ibolyavirág,

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét A tőzsd gyakorlati szmml 13. hét 2009.11.30. 1 Tartalom 1) Tőzsdi és tőzsdén kívüli krskdés összhasonlítása 2) Tőzsdi krskdési rndszrk 3) Indxk 4) Krskdés a BÉT-n 5) Ép ügyltk lszámolása 6) Elérhtő piaci

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Feladatok megoldással

Feladatok megoldással Fladatok mgoldással. sztmbr 6.. Halmazrdszrk. Igazoljuk! A \ B A r (A r B) (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) Mgoldás. A r (A r B) A \ A \ B A \ A [ B A \ A [ (A \ B) A \ B (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) (A

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék 1. Szrvzti és Működési

Részletesebben