TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében"

Átírás

1 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási szám: Főv. Bír. 12.Pk /1996. Székhly: 1093 Budapst, Lónyay utca 31. Lvlzési cím: 38 Budapst 70., Pf Adószám: a továbbiakban Nmzti Iroda vagy NI, amlyt a támogatási szrződés aláírása szmpontjából képvisl: Dr. Csrnus Sándor lnök másrészről a(z) EduNt Tananyag-fjlsztési Alapítvány Hivatalos jogi forma: Alapítvány Cégjgyzékszám 2 : 12. Pk /2000/3 Székhly: 1066 Budapst, Ó utca 48. fszt. 2. Lvlzési cím: 1066 Budapst, Ó utca 48. fszt. 2. Adószám: A számlavztő bankfiók nv és cím: OTP Bank Zrt Budapst, Andrássy út SWIFT Nmztközi bankszámlaszám (IBAN 3 ): HU a továbbiakban: Kdvzményztt, akit a támogatási szrződés aláírása szmpontjából képvisl: Képvislő nv: Komárik Anna Bosztása: kuratóriumi lnök kötöttk, a mai napon, az alábbi fltétlkkl: 1 Az Európai Parlamnt és a Tanács 1720/2006/EK határozata (2006. novmbr 15) az gész éltn át tartó tanulás trén gy cslkvési program létrhozásáról, mgjlnt az Európai Unió Hivatalos Lapjában novmbr 24-én, L 327/45 2 Cégjgyzékszámmal nm rndlkző szrvztk stén bírósági nyilvántásbavétli szám / gyéb stbn a nyilvántartását kzlő szrvzt által adott lajstrom (nyilvántartásba vétli szám) 3 A nmztközi bankszámlaszám (IBAN: Intrnational Bank Acccount Numbr) 28 karaktrből álló számlaszám, mlynk lső két karaktr a bank országkódja (pl. Magyarország stébn: HU), zt kövti gy kétjgyű llnőrző szám, majd a 3*8 karaktrből álló pénzforgalmi jlzőszám. A nmztközi bankszámlaszám a bankkivonaton mgtalálható, illtv a számlavztő bank ad róla flvilágosítást. Pontos IBAN számlaszám hiányában től nm tljsíthtő dvizaátutalás. 1/48

2 A flk mgállapodtak a Különös Fltétlkbn, az Általános Fltétlkbn, valamint az alábbi Mllékltkbn: 1. Mlléklt A pályázati dokumntumok, a szrződés lőkészítés kapcsán lfogadott módosításokkal (rf. szám: HU1-LEO ) 2. Mlléklt A projkt lfogadott költségvtés 3. Mlléklt Adminisztratív és pénzügyi kézikönyv 4. Mlléklt A Kdvzményztt bankszámla-szrződésénk másolata vagy bankszámla-igazolás arra a bankszámlára vonatkozóan, amlyr a támogatás átutalását kéri, 5. Mlléklt Partnrk listája mlyk a jln szrződés szrvs részét képzik. A Különös Fltétlkbn mgállapított fltétlk flülírják a szrződés más részibn szrplő gyéb fltétlkt. Az Általános Fltétlkbn foglalt fltétlk flülírják a Mllékltkbn szrplő fltétlkt. 2/48

3 KÜLÖNÖS FELTÉTELEK I. CIKK A TÁMOGATÁS CÉLJA I.1. A Nmzti Iroda támogatást nyújt a Kdvzményztt részér Az gész éltn át tartó tanulás Lonardo da Vinci programjának krtébn a Common goals - Common ways című pályázat (továbbiakban projkt) mgvalósítására. I.2 A Kdvzményztt a jln szrződésbn és mllékltibn foglalt fltétlkkl lfogadja a támogatást és vállalja, hogy mindnt mgtsz annak érdkébn, hogy az 1. sz. Mllékltbn lírt projktt a lírtaknak mgfllőn mgvalósítsa, kivév a vis major stét. II. CIKK A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA II.1 II.2. Jln szrződés azon a napon lép hatályba, amikor a Flk közül az utolsó aláírta. A projkt futamidj 24 hónap, a mgvalósítás és a költségk lszámolhatóságának kzdt: novmbr 01., vég: 20. októbr 31. A projkt kzdési vagy bfjzési időpontjában, illtv a költségk lszámolhatóságának időtartamában bkövtkző stlgs változások, illtv szrződés-módosítás stén is a projkt lgkorábbi kzdő időpontja szptmbr 1. lht és mgvalósítását lgkésőbb március 31-ig b kll fjzni. III. CIKK A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA III.1 A Nmzti Iroda által támogatott projkt tljs költségvtés uró, a jln szrződés 2. számú mllékltét képző lfogadott költségvtésnk mgfllőn. A projkt tljs költségvtés részlts bontásban ismrtti a. cikk értlmébn az Európai Uniós finanszírozás krtébn támogatható költségtétlkt és a projkt más lhtségs költségit, valamint az összs bvétlét, úgy, hogy a projkt költségi és bvétli gynsúlyban lgynk. III.2 III.3 III.4 III.5. III.6. A közvttt költségk átalányösszgként, az összs lszámolható közvtln költség maximum 7%-ának mértékéig számolhatók l, a szrződés.3. pontjában foglaltakkal összhangban. A Nmzti Iroda a projkt költségihz maximum uró támogatást nyújt, amly a III.1. pontban mghatározott összs lszámolható költség 75%-a. A végső támogatási összg a szrződés 17. cikkébn foglalt rndlkzésknk mgfllőn krül mghatározásra, jogfnntartással a szrződés 19. cikkébn foglaltakra. Az Európai Unió által nyújtott támogatás nm fdzhti a projkt tljs költségét. Az Európai Uniós támogatáson flüli összgkt és azok forrását az III.1 pontban hivatkozott költségvtésbn is szrplttni kll. A szrződés. cikkétől ltérőn, a Kdvzményztt a projkt mgvalósítása során az lszámolható közvtln költségk között átcsoportosíthat költségkt, azonban a költségk ily módon történő átcsoportosítása nm lht kihatással a projkt mgvalósítására, és az átcsoportosítás mérték az átcsoportosítással érinttt téttk stén nm haladhatja mg a 10 %-ot, illtv nm rdményzhti az III.1. pontban szrplő lszámolható költségk összgénk túllépését. A Kdvzményztt kötls az átcsoportosításról írásban értsítni a Nmzti Irodát. A projkt képvislőink évnt maximum két alkalommal részt kll vnniük a Nmzti Iroda által szrvztt találkozókon. A találkozókon való részvétlből rdő költségk lszámolható közvtln költségk. A 17.3 és a 17.4 pontban foglaltakon túl, mindn olyan bvétlt, amly a projkt II.2. pontban foglalt mgvalósítási idj alatt a projktből származik, különösn a projkt által létrhozott trmék értéksítés során kltkzik, az időközi, illtv a záró bszámolóban fl kll tünttni 3/48

4 úgy, mint a projkt ténylgs bvétlét, és figylmb kll vnni a végső támogatási összg mghatározásakor. IV. CIKK FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK 18 hónapnál hosszabb projktk stén: IV.1 IV.2 Első lőfinanszírozási részlt: A szrződés hatályba lépésétől számított 45 napon blül a Nmzti Iroda a Szrződés III.3. pontjában mghatározott tljs támogatási összg 40 %-át, azaz urót átutal a Kdvzményztt részér. Második lőfinanszírozási részlt Az lőfinanszírozás több részltbn történik. A második lőfinanszírozási részlt tljs összgénk kifiztés akkor lhtségs, ha az lső lőfinanszírozási részlt lgalább 70%-a flhasználásra krült. Amnnyibn az lső lőfinanszírozási részlt flhasználási aránya kvsbb mint 70 %, a második lőfinanszírozási részltt az lső lőfinanszírozási részlt fl nm használt összgénk mértékévl csökkntni kll. Mindn lőfinanszírozásra vonatkozó fiztési kérlmnk tartalmaznia kll a szrződés pontjában mghatározott dokumntumokat, valamint az időközi bszámolót a projkt mgvalósításáról. A Nmzti Irodának 90 naptári nap áll a rndlkzésér, hogy lfogadja, vagy lutasítsa a bszámolót, és átutalja a második lőfinanszírozási részltt, amly az III.3 pontban szrplő tljs támogatási összg maximum 40 %-a lht, illtv további tájékoztatást és kigészítő dokumntumokat kérjn b. Ebbn az stbn a Kdvzményzttnk 30 nap áll rndlkzésér, hogy a szükségs információt illtv dokumntumokat a Nmzti Irodának bnyújtsa. Időtartamtól függtlnül érvénys fltétlk: IV.3 IV.4. Időközi kifiztés: Nm rlváns A támogatás gynlgénk rndzés A projkt II.2 pontban mghatározott ljárati határidjét kövtő 60 napon blül, d lgkésőbb május 31-ig a Kdvzményztt záró bszámolót kötls küldni a Nmzti Iroda részér, a 15.4 pontjában foglaltaknak mgfllőn. A záró bszámoló a támogatás gynlgénk rndzésér vonatkozó kérlm is gybn. A jln szrződés 17. cikkébn foglaltakkal összhangban a bszámolók bérkzését kövtőn 90 naptári nap áll a Nmzti Iroda rndlkzésér ahhoz, hogy jóváhagyja vagy lutasítsa a bszámolót, illtv a támogatás fnnmaradó összgét átutalja, vagy további kigészítő dokumntumokat és tájékoztatást kérjn a Kdvzményzttől a pontban foglaltaknak mgfllőn. Ebbn az stbn Kdvzményzttnk 30 nap áll rndlkzésér a kért kigészítő dokumntumok, illtv tájékoztatás mgküldésér. A Nmzti Iroda a szrződés pontjának mgfllőn jogosult a támogatási összg átutalását flfüggsztni. A Nmzti Iroda a záró bszámoló lfogadását kövtő 90 napon blül írásban értsíti a Kdvzményzttt a végső támogatási összg mgállapításáról, valamint a támogatás végső összgétől függőn, folyósítja a támogatási összg fnnmaradó részét, vagy visszafiztési flszólítást küld a Kdvzményztt által visszatérítndő összgr vonatkozóan. 4/48

5 Kdvzményztt jln szrződés aláírásával hozzájárul, hogy amnnyibn a szrződés alapján visszafiztési kötlzttség kltkzik, adatait a fiztési határidő ljárta után a Nmzti Iroda szükség stén kövtléskzlő vállalkozás részér átadja. V. CIKK BESZÁMOLÓK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA Az I.1 cikkbn szrplő a projkt mgvalósításról szóló szakmai bszámolót, a pénzügyi bszámolót, valamint az zkhz kapcsolódó gyéb dokumntumokat három példányban, az Európai Unió valamly hivatalos nylvén lkészítv, lgkésőbb a kövtkző határidőkig kll a Nmzti Iroda részér mgküldni: 18 hónapnál hosszabb projktk stén: - Időközi bszámolót a novmbr 01.-től 20. októbr 31.-ig trjdő időszakra vonatkozóan lgkésőbb 20. dcmbr 31.-ig. - A projkt tljs időtartamát átfogó záró bszámolót: a szrződés II.2 pontjában mghatározott, a projkt bfjzését kövtő lgkésőbb 60 napon blül, azaz 20. dcmbr 31.-ig. A záróbszámolóban az összgkt uróban kll fltünttni. Ezért a Kdvzményzttnk mindn költségét: - vagy azon az Európai Bizottság által mgadott intrnts oldalon 4 nyilvánosságra hozott havi árfolyamon kll átszámítania, mly azon a napon érvénys, amikor a Nmzti Iroda aláírta a támogatási szrződést, - vagy a projktidőszak alatt az Európai Bizottság által mgadott intrnts oldalon az lszámolással érinttt időszak alatt mgjlnt havi árfolyamok átlagával kll átszámítania. Utóbbi választás stén az adott árfolyamot mindazokra a költségkr kll alkalmazni, amlyk az lszámolással érinttt időszakban kifiztésr krültk. Ha a projkt során létrhozott bármly trmék értéksítésr krül, Kdvzményztt kötls a záró szakmai bszámolóhoz csatolni a krskdlmi tvéknység lírását és a pénzügyi bszámolóban fltünttni a kltkztt bvétl összgét. Kdvzményztt kötls továbbá a Nmzti Irodához bnyújtani a markting trvt, a trmék gy mintapéldányát és amnnyibn alkalmazható a szllmi tulajdonjogokról szóló mgállapodás másolatát. A Kdvzményztt kötls btartani a jln szrződés 3. mllékltébn szrplő pénzügyi és adminisztratív rndlkzéskt. VI. CIKK BANKSZÁMLA A támogatás kifiztés uróban a Kdvzményztt jln szrződés lső oldalán mgadott, a szrződés 4. Mllékltébn igazolt dviza bankszámlájára történik. Ez a bankszámla, vagy alszámla a Nmzti Iroda által kzdményztt utalásokhoz szükségs azonosításra szolgál. VII. CIKK ÁLTALÁNOS ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK A jln szrződéssl kapcsolatos valamnnyi kommunikáció írásban, a szrződésszám pontos mgadásával, jln szrződés lső oldalon mgadott címr történő ljuttatásával történik. 4 5/48

6 VIII. CIKK IRÁNYADÓ JOG ÉS BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG A támogatásra vonatkozóan a szrződésbn mghatározott fltétlk, az EU jogszabályai irányadóak valamint a magyar jogszabályok háttérszabályozásként vndők figylmb. Ha a jln szrződéssl kapcsolatos bármilyn vitás kérdésbn a két szrződő fél nm jut mggyzésr, a jln szrződésből származó összs vitás kérdésr nézv prtárgyértéktől függőn a Psti Központi Krülti Bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárólagos illtéksségét kötik ki. IX. CIKK - ADATVÉDELEM IX.1 A szrződéskbn szrplő mindn szmélys adattal a kövtkzőképpn kll ljárni: - nmzti törvénykzés (2011. évi CXII. törvény), valamint - az Európai Parlamnt és a Tanács5 45/2001-s szabályzata, a szmélyk védlméről, különös tkintttl az EU intézményink és tstültink szmélys adatkzlésér, valamint zn adatok szabad mozgására vonatkozó szabályok szrint. IX.2 Ezn adatokat kizárólag a Nmzti Iroda és az Európai Bizottság szrződésink mgvalósulásával és után-kövtésévl kapcsolatban lht flhasználni, jogfnntartással annak a lhtőségér, hogy az adatokat nmzti tstültkhz, az EB blső audit szrvihz, az Európai Számvvőszékhz, az Európai Csalás Ellni Hivatalhoz továbbítsák az EU pénzügyi érdkink biztonsága védlmébn. IX.3 A Kdvzményztt írásban kérlmzhti, hogy szmélys adataihoz hozzáférhssn, azokat javíthassa amnnyibn pontatlanok vagy hiányosak. A szmélys adatok kzlésévl kapcsolatban a Kdvzményztt mindn kérdésévl a Nmzti Irodához fordulhat. A Kdvzményztt panasszal élht szmélys adatainak kzlésévl kapcsolatban a nmzti tstültknél: Magyarországon az Alapvtő Jogok Biztosának Hivatala (www.obh.hu), illtv az Európai Adatvédlmi Biztosnál. X. CIKK EGYÉB KÜLÖNÖS FELTÉTELEK X.1. X.2. Az Általános Fltétlk pontja nm alkalmazandó a jln szrződésr vonatkozóan. A Kdvzményztt tudomásul vszi a 2012-s LLP Útmutatóban foglaltakat, miszrint az adott projkt más Európai Uniós forrásból nm támogatható. E rndlkzés b nm tartása stén a Nmzti Iroda fnntartja a jogot, hogy flmondja a szrződést az Általános Fltétlk 11.2 cikkly g) pontjának mgfllőn, hivatkozva a 12. Cikk rndlkzésir. X.3. A Kdvzményztt kötls az Európai Bizottság Arculati Kézikönyvénk mgfllőn fltünttni bármilyn, a támogatásból trjszttt, publikált dokumntumon, a támogatásból mgvalósított trmékn vagy anyagon és bármilyn sajtóközlésbn vagy intrjúban azt, hogy a támogatást az Egész éltn át tartó tanulás program krtébn kapta. Az Európai Bizottság támogatására való hivatkozást közvtlnül kövtni kll a kiadó azon nyilatkozatának, mly szrint a publikációt illtőn mindn fllősség gydül a kiadóé, és hogy az Európai Bizottság nm fll a bnn foglalt információk bármly módon történő flhasználásáért. 5 A 45/2001-s szabályzat alkalmazása kapcsán flmrülő kérdéskkl az Európai Adatvédlmi Flügylőhöz lht fordulni: (http://www.dps.uropa.u) 6/48

7 X.4. A Kdvzményztt kötls folyamatosan dokumntálni a projkt mgvalósításának folyamatát és a projkt rdményit az ADAM adatbázisban, a honlapon. A szrződés 3 rdti példányban, magyar nylvn készült, mlyből 1 példány a Kdvzményzttt, 2 példány a Nmzti Irodát illti mg. ALÁÍRÁSOK A Kdvzményztt képvisltébn Komárik Anna Kuratórium lnök Klt: A Nmzti Iroda képvisltébn Dr. Csrnus Sándor Elnök Klt: Budapst,. P.H. P.H. Gazdasági llnjgyző, amnnyibn szükségs Név: 7/48

8 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2012 A RÉSZ: JOGI ÉS ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK 1. CIKK - FELELŐSSÉG 1.1 Kdvzményztt kizárólagos fllősséggl tartozik a rá háruló valamnnyi jogi kötlzttség tljsítéséért. 1.2 Nmzti Iroda vagy az Európai Bizottság smmilyn körülményk között és smmilyn indok alapján nm vonható fllősségr a szrződés hatálya alatt flmrülő, a projkt végrhajtása során kltkztt kár kapcsán. Ennk kövtkztébn Nmzti Iroda vagy az Európai Bizottság nm tljsít smmilyn olyan kártérítési vagy kártalanítási igényt, amly ilyn kövtlésből fakad. 1.3 A vis major stitől ltkintv, Kdvzményztt jótáll Nmzti Iroda vagy az Európai Bizottság által lsznvdtt, a projkt végrhajtásából vagy hibás végrhajtásából származó mindnnmű kárért. 1.4 Kdvzményztt kizárólagos fllősségt vállal harmadik flkkl szmbn, többk között a projkt végrhajtása során általuk lsznvdtt bármilyn kárért. 2. CIKK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 2.1 Kdvzményztt vállalja, hogy mindn szükségs óvintézkdést mgtsz a szrződés lfogultságtól mnts és objktív tljsítését akadályozó összférhttlnség kockázatának kiküszöbölés érdkébn. Ilyn összférhttlnségt különösn gazdasági érdk, politikai vagy nmzti hovatartozás, családi vagy érzlmi ok vagy bármly gyéb közös érdk idézht lő. 2.2 Bármly olyan hlyztt, amly a szrződés tljsítés során lőidézi vagy valószínűsíthtőn lőidézi összférhttlnség kialakulását, Kdvzményzttnk késdlm nélkül, írásban Nmzti Iroda tudomására kll hoznia. Kdvzményztt kötls azonnal mgtnni a szükségs lépéskt a hlyzt rndzés érdkébn. 2.3 Nmzti Iroda fnntartja magának a jogot, hogy llnőrizz a fnti intézkdésk mgfllő voltát, és amnnyibn szükségs, lőírhatja Kdvzményztt számára további intézkdésk mghatározott határidőn blüli mghozatalát. 3. CIKK EREDMÉNYEK TULAJDONJOGA/FELHASZNÁLÁSA 3.1 Ha a jln szrződés rről másként nm rndlkzik, a projkt rdményink, zn blül az szllmi alkotásokhoz fűződő jogoknak, valamint a kapcsolódó bszámolóknak és gyéb dokumntumoknak a tulajdonjoga Kdvzményzttt illti mg. 3.2 Jogfnntartással a 3.1 cikkr, Kdvzményztt biztosítja Nmzti Irodának és az Európai Bizottságnak a jogot, hogy blátása szrint, szabadon flhasználják a projkt rdményit, amnnyibn zzl nm sértik mg a titoktartásra vonatkozó kötlzttségikt vagy az érvénybn lévő szllmi tulajdonjogokat vagy ipari tulajdonjogokat. 4. CIKK TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG Nmzti Iroda és Kdvzményztt titoktartási kötlzttségt vállal mindn mgfllőképpn bizalmasnak minősíttt, közvtlnül a szrződés tárgyához tartozó dokumntumhoz, információhoz vagy más anyaghoz kapcsolódóan, amnnyibn azok nyilvánosságra krülés kdvzőtln lnn a másik fél számára. A titoktartási kötlzttség a flkr nézv a program bfjzésénk időpontját kövtőn is fnnmarad. 8/48

9 5. CIKK NYILVÁNOSSÁG 5.1 Kdvzményztt kötls a projktr vonatkozó valamnnyi publikáció, illtv sajtóközlés stén blértv a konfrnciákat és szmináriumokat is fltünttni, hogy a projkt az Európai Unió támogatásában részsült, kivév, ha Nmzti Iroda másképp rndlkzik. Kdvzményztt bármly formában és médiumban mgjlnő nyilatkozatának vagy publikációjának tartalmaznia kll, hogy a fllősség kizárólagosan a szrzőt trhli, és hogy sm Nmzti Iroda, sm az Európai Bizottság nm fll a bnn foglalt információk bármly módon történő flhasználásáért Kdvzményztt flhatalmazza Nmzti Irodát és az Európai Bizottságot az alábbi információk bármly formában és médiában, többk között az Intrntn krsztül történő közzététlér: - Kdvzményztt nv és cím, - a támogatás tárgya és célja, - a juttatott támogatás összg, Kdvzményztt indokolt és kllőn alátámasztott kérés stén Nmzti Iroda tartózkodhat a fntik közzététlétől, amnnyibn a fntik nyilvánosságra hozatala Kdvzményztt biztonságát sérthti, vagy krskdlmi érdkit hátrányosan érinthti. 6. CIKK A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE Mindn olyan stbn, amikor Nmzti Iroda, az Európai Bizottság vagy más, az gyikük által mgbízott külső szrvzt részéről a projkt hatásának az Európai Unió érinttt programjának céljaihoz mért időközi vagy záró értéklésér krül sor, Kdvzményztt vállalja, hogy Nmzti Iroda, az Európai Bizottság és/vagy az általuk mgbízott szmélyk rndlkzésér bocsátja mindazon dokumntumokat és tájékoztatást, blértv az lktronikus formátumúakat is, amlyk lhtővé tszik az értéklés sikrs lfolytatását, és biztosítja számukra a 19. cikkbn mghatározott hozzáférési jogokat. 7. CIKK A PROJEKT FELFÜGGESZTÉSE 7.1 Kdvzményztt flfüggszthti a projkt mgvalósítását, ha rndkívüli körülményk azt lhttlnné vagy különösn bonyolulttá tszik, lsősorban vis major fnnállása stébn. Erről a Kdvzményzttnk haladéktalanul értsítni kll Nmzti Irodát, tájékoztatva őt a flfüggsztés okairól és részltiről, és a projkt folytatásának várható időpontjáról. 7.2 Ha Nmzti Iroda zt kövtőn nm bontja fl a szrződést a 11.2 Cikk értlmébn, Kdvzményzttnk folytatnia kll a projkt mgvalósítását, amint a körülményk zt lhtővé tszik, és rről Nmzti Irodát értsítni kll. A projkt időtartamát zt kövtőn a flfüggsztés idjévl mggyző időtartammal mg kll hosszabbítani. A. Cikk értlmébn írásbli szrződésmódosítás kötndő a projkt időtartamának mghosszabbítására és bármly olyan módosítás éltb lépttésér, amly szükségs ahhoz, hogy a projktt a mgváltozott körülményk között mgvalósítsák. 8. CIKK VIS MAJOR 8.1 A vis major mindn olyan, a flk hatáskörén kívül ső, lőr nm látható körülmény vagy smény, amly akadályozza valamlyik flt a szrződés értlmébn fnnálló kötlzttségi tljsítésébn, ha az nm a részükről jlntkző hiba vagy mulasztás rdményképpn kövtkzik b, és mindn rőfszítésük llnér lküzdhttlnnk bizonyul. Eszközök vagy anyagok mghibásodásai vagy az azok rndlkzésr állásában jlntkző késlkdésk (kivév, 9/48

10 ha z vis major miatt kövtkzik b), munkajogi viták, sztrájkok vagy pénzügyi nhézségk nm minősíthtők vis major-nak a mulasztó fél részéről. 8.2 Az a fél, akinél vis major mrül fl, haladéktalanul tájékoztatja a másik flt ajánlott lvélbn a vis major trmésztéről, várható időtartamáról és lőr látható hatásairól. 8.3 Egyik flt sm trhli a jln szrződés értlmébn fnnálló kötlzttségk mgszgés, amnnyibn azok tljsítésébn vis major akadályozza mg. A flk mindn tőlük tlhtőt mgtsznk a vis major miatt kialakult károk minimalizálása érdkébn. 8.4 A projkt a 7. Cikk alatt foglaltak szrint függszthtő fl. 9. CIKK SZERZŐDÉSEK 9.1 Amnnyibn Kdvzményzttnk szrződéskt kll kötni a projkt mgvalósítása érdkébn, és nnk költségir az Európai Uniótól lnyrt támogatást vszi igényb, Kdvzményztt kötls vrsnyképs árajánlatokat bkérni a lhtségs szrződő flktől, a szrződést pdig a költséghatékonyság szmpontjából lgkdvzőbb ajánlatot tvő félll kll mgkötni. Az ajánlatok lbírálása során Kdvzményzttnk mg kll tartania az átláthatósággal és a lhtségs szolgáltatókkal kapcsolatban az gynlő bánásmódjának alaplvit, és ügylni kll az összférhttlnség lkrülésér. 9.2 Összhangban a 9.1. pontban foglaltakkal, bszrzés igénybvétlér csak az alábbi stkbn krülht sor: a) kizárólag a projkt gy mghatározott részénk végrhajtására vonatkozóan; b) az ilyn jllgű szrződésk mgkötésér irányuló igény indoklása mlltt, figylmml a projkt trmésztér és arra, hogy mi szükségs annak mgvalósításához; c) ha az érinttt fladatok az 1. mllékltbn rögzítésr krültk, valamint a vonatkozó várható költségkt 2. Mllékltbn részltzték; d) amnnyibn a projkt folyamatban van és az rdti pályázatban nm szrplt a szrződés, annak igénybvétl kizárólag a Nmzti Iroda lőzts ngdély alapján lhtségs; ) Kdvzményztt kizárólagos fllősség mlltt a projkt mgvalósítása és a jln szrződésbn foglalt fltétlk tljsítés vonatkozásában. Kdvzményztt vállalja, hogy mgtszi a szükségs lépéskt annak érdkébn, hogy a bszállító a szrződés krti között lmondjon a Nmzti Irodával szmbni, a jln szrződéssl kapcsolatban flmrülő valamnnyi jogáról. f) Kdvzményztt biztosítja, hogy a jln szrződés Általános fltétlink 1., 2., 3., 4.,.5., 6., 10., valamint 19. cikk értlmébn rá vonatkozó fltétlk a vl szrződő félr is vonatkozzanak. 10. CIKK A TÁMOGATÁS ÁTRUHÁZÁSA 10.1 Nmzti Irodával szmbn támasztott kövtlésk nm ruházhatók át Rndkívüli körülményk között, amnnyibn a hlyzt indokolja, Nmzti Iroda ngdélyzhti a támogatási szrződés vagy gy rész és az abból származó kifiztésk átruházását harmadik félnk, Kdvzményztt rr irányuló, indoklást tartalmazó írásbli kérlm alapján. Amnnyibn Nmzti Iroda lfogadja a kérlmt, írásbli blgyzését kll adnia, milőtt az indítványozott átruházásra sor krül. A fnti ngdélyzés hiányában, vagy a fnti fltétlk b nm tartása stén az átruházás kövtkztébn smmifél kövtlés nm támasztható Nmzti Irodával szmbn, és az átruházásnak smmilyn hatása nm lht Nmzti Irodára Egy ilyn átruházás smmilyn stbn nm mnti fl Kdvzményzttt, Nmzti Iroda flé fnnálló kötlzttségi alól. 10/48

11 11. CIKK A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE A FELEK ÁLTAL 11.1 Flmondás Kdvzményztt részéről Kllőn indokolt stkbn Kdvzményzttnk jogában áll, kártalanítási kötlzttség nélkül, visszavonni a pályázatát és a szrződést 60 naptári napos határidővl írásban flmondani, ismrttv annak okait. Amnnyibn a flmondást nm indokolja, illtv az indokokat Nmzti Iroda nm fogadja l, Kdvzményztt általi flmondás szabálytalannak minősül, a szrződés alpontjának 4. bkzdésébn ismrtttt kövtkzménykt maga után vonva Flmondás a Nmzti Iroda részéről A Nmzti Irodának, kártérítési kötlzttségk nélkül, az alábbi körülményk stén áll jogában mgszünttni a szrződést: a) amnnyibn Kdvzményztt jogi, pénzügyi, szakmai, szrvzti vagy tulajdoni hlyztébn olyan változás áll b, amly lénygsn bfolyásolhatja a szrződést, vagy mgkérdőjlzhti a támogatás mgítéléséről szóló döntést; b) amnnyibn Kdvzményztt lmulasztja tljsítni a szrződés értlmébn, blértv annak mllékltit is, rá háruló lénygs kötlzttségkt; c) vis major stén, mlyről a 8. cikkbn foglalt ljárás szrint küldött értsítés alapján, vagy amnnyibn a projkt rndkívüli körülményk miatt flfüggsztésr krült, mlyről a 7. cikkbn foglalt ljárás szrint küldött értsítés alapján értsült; d) amnnyibn Kdvzményztt csődöt jlnt, flszámolás ljárás indul lln, csődbiztosi irányítás alá krül, hitl-átütmzést kapott vagy tvéknységét flfüggszttt; vagy hasonló jogi ljárás alatt áll ilyn ügyk miatt vagy a nmzti jogszabályokban rdő hasonló ljárás alá vonják; ) amnnyibn Kdvzményztt szakmai tvéknységét illtőn jogrős bírósági ítéltbn mgállapított jogszabálysértést kövttt l, vagy bármly jogszrű szközzl bizonyított súlyos szakmai vétségbn vétksnk mondják ki; f) amnnyibn a Kdvzményztt nm tljsíttt társadalombiztosítási kötlzttségiből fakadó fiztési kötlzttségit, vagy azon ország jogi rndlkzésink mgfllő adófiztési kötlzttségét amlybn alapították, g) amnnyibn Nmzti Irodának bizonyítéka van, vagy alapos gyanúval él, hogy Kdvzményztt, vagy bármly hozzá kapcsolódó jogi vagy trmészts szmély csalást kövt l, korrupciós vagy más, az Európai Unió pénzügyi érdkit sértő illgális tvéknységt folytat, illtv szrvztt bűnözői tvéknységbn vsz részt; h) ha a Kdvzményztt vagy a vl kapcsolatban álló szmély bizonyíthatóan jlntős hibát, szabálytalanságot vagy csalást kövttt l a pályázat illtv a támogatás lnyrés során; i) amnnyibn Kdvzményztt a szrződéss támogatás mgszrzés érdkébn hamis állításokat tsz, illtv lszámolásai nm a valóságnak mgfllők. A fnti (), (g) és (h) a bármly érinttt trmészts szmély olyan fizikai szmélyt jlnt, aki Kdvzményzttr vonatkozóan képvislti, döntéshozatali vagy llnőrzési jogkörrl bír. A 11/48

12 bármilyn érinttt jogi szmély különösn olyan jogi szmélyt jlnt, amly mgfll az június -i, 83/349/EGK htdik tanácsi iránylv 1. cikkébn mghatározott kritériumoknak Szrződés mgszünttési ljárás A szrződés mgszünttésér irányuló ljárást tértivvénys lvélll kll kzdményzni. A 11.2 Cikk (a), (b), (d), (), (g) és (h) pontjában foglalt stkbn Kdvzményzttnk a Nmzti Iroda írásbli flszólítását kövtő 30 nap áll rndlkzésér arra, hogy kifogást mljn az ljárás lln és mgtgy a mgfllő lépéskt a szrződéss kötlzttségink a tljsítésér. Amnnyibn Nmzti Iroda nm rősíti mg írásban a kifogás lfogadását azok kézhzvétlétől számított 30 napon blül, úgy a mgszünttési ljárás tovább folytatódik. Rnds flmondás stén a flmondás a flmondási idő végén lép hatályba, mly időszak kzdt a Nmzti Iroda által küldött, a szrződés flmondásáról szóló döntést tartalmazó flmondólvél átvétlénk napja. Amnnyibn Nmzti Iroda a Cikk (c), (f) és (i) pontjában pontjaiban utalt stkbn a szrződést azonnali hatállyal mondja fl, a flmondás Nmzti Iroda által küldött, a flmondásról szóló döntést tartalmazó flmondólvél kézhzvétl napját kövtő napon lép hatályba A szrződéss flk általi mgszűnttésk kövtkzményi Flmondás stén a Nmzti Iroda kifiztési a Kdvzményzttnk a flmondás hatályba lépésénk napjáig ténylgsn flmrült, lszámolható költségir korlátozódik, a 17. cikkbn foglaltaknak mgfllőn. Azon költségk, amlyk kifiztés a flmondás hatályba lépésénk napjáig nm történtk mg, nm számolhatók l. Kdvzményzttnk 60 naptári nap áll rndlkzésér szrződés a Nmzti Iroda általi flmondásának hatályba lépésétől számítva, hogy a Cikkbn foglaltak szrint a támogatásnak a szrződés flmondásáig sdékssé vált fnnmaradó részénk folyósítását kérj. Amnnyibn a mgadott határidőn blül a Nmzti Iroda nm kapja kézhz a folyósítási kérlmt, a Nmzti Iroda nm téríti mg a flmondás hatályba lépéséig a Kdvzményztt részéről flmrült azon költségtétlkt, amlykről nm érkztt szakmai és pénzügyi bszámoló, és visszakövtli a már kifizttt összgkt. Kivétls stbn, a 11.3 Cikkbn hivatkozott flmondási időszak végén a Nmzti Iroda nm téríti mg a Kdvzményztt részéről flmrült költségtétlkt, és visszakövtli a már kifizttt összgkt, amnnyibn a Nmzti Iroda azért mondja fl a szrződést, mrt Kdvzményztt lmulasztotta bnyújtani a projkt mgvalósításáról szóló záró bszámolót a Különös Fltétlkbn mghatározott határidőn blül, és a Kdvzményztt a Nmzti Iroda által tértivvénys vagy annak mgfllő postai küldménybn küldött írásbli flszólítás kézhzvétlét kövtő 60 naptári napon blül sm tljsíti zn kötlzttségét. Kivétls stbn, a Kdvzményztt általi szabálytalan flmondás stén, valamint a 11.2 cikk (a), (), (g), (h) vagy (i) pontjai alapján a Nmzti Iroda részéről történő flmondás stén a Nmzti Iroda kövtlhti a szrződés krtébn már folyósított összgk részlgs vagy tljs visszafiztését a kérdéss mulasztások súlyosságának arányában, azt kövtőn, hogy a Kdvzményztt részér lhtőségt biztosított észrvétlink bnyújtására. 12/48

13 12. CIKK PÉNZBÍRSÁG 12.1 Az Európai Unió általános költségvtésér vonatkozó Pénzügyi Szabályozás értlmébn a kötlzttségit súlyosan mgszgő Kdvzményztt kllő tkintttl az arányosság lvér az adott támogatás értékénk 2-10%-a rjéig pénzbírsággal sújtható Ez a százalékos arány flmlhtő 4-20% rjéig, ha a súlyos szabályszgés öt évn blül mgismétlődik Amnnyibn Kdvzményztt hamis nyilatkozatot ttt az átalányösszgű, vagy gységköltség támogatás flhasználásáról, Nmzti Iroda az átalányösszg, vagy gységköltség alapján mghatározott tljs támogatási értékénk 50%-a rjéig pénzbírságot róhat ki Nmzti Irodának a pénzbírság kivtésér vonatkozó bármly döntéséről írásban kll tájékoztatnia a Kdvzményzttt.. CIKK SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSOK.1 A szrződést, kizárólag írásbli kigészítő mgállapodás útján lht módosítani. Szóbli mgállapodásnak nincs kötlző hatálya a flkr nézv..2 A szrződésmódosításnak nm lht célja vagy rdmény a jln szrződés tartalmának olyan lénygs módosítása, amly kérdésssé thtné a támogatás mgítélésér vonatkozó döntést vagy a pályázókkal szmbn gynlőtln bánásmódot rdményzn..3 Amnnyibn a módosításra vonatkozó kérlmt Kdvzményztt trjszti lő, jóval annak hatályba lépés lőtt mg kll küldni azt Nmzti Irodának, d mindn stbn lgalább 60 naptári nappal a projkt lzárásának időpontja lőtt. Ez alól kivétlt képznk Kdvzményztt részéről alapos indokkal alátámasztott és Nmzti Iroda részéről lfogadott stk. /48

14 . CIKK ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK B RÉSZ PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK.1 Az lszámolható költségk a Kdvzményzttnél ténylgsn flmrült költségk és mg kll fllniük az alábbi általános fltétlknk: - a projkt II.2. pontban mghatározott időtartama alatt mrülnk fl, z alól kivétlt képznk a záró bszámolóhoz és a pénzügyi bszámoló és alátámasztó bizonylatainak hitlsítéséhz kapcsolódó költségk; - közvtlnül kapcsolódnak a szrződés tárgyához, és szrplnk a 2. Mllékltbn mgadott költségtrvbn; - a szrződés tárgyát képző projkt mgvalósításának szükségs fltétli; - azonosíthatóak és igazolhatóak, és a Kdvzményztt könyvlésébn rögzítésr krülnk a Kdvzményztt országa vonatkozó számvitli szabályainak és a Kdvzményztt szokásos számvitli gyakorlatának mgfllőn; - a hatályos adó- és társadalombiztosítási jogszabályoknak mgfllnk; - észszrű és indokolt költségk, és mgfllnk a mgbízható pénzgazdálkodás alaplvink, különösn a gazdaságosság és a költséghatékonyság lvénk vonatkozásában; Az Európai Unió támogatásából finanszírozott támogatható költségk a kövtkző költségkatgóriák lhtnk a Különlgs fltétlk rndlkzésivl összhangban: - A ténylgsn flmrült költségk mghatározott arányú támogatása; - Átalány összgként való finanszírozás; - Egységköltség, vagy mghatározott százalék alapján történő finanszírozás. Kdvzményztt számvitli és llnőrzési rndszrénk alkalmasnak kll lnni a projkttl kapcsolatban lszámolt kiadások és bvétlk közvtln gyzttésér az őkt alátámasztó bizonylatokkal és könyvlési kimutatásokkal..2 A projkt lszámolható, közvtln költségi azok a költségk, amlyk mgfllnk a.1.cikkbn mghatározott lszámolhatósági fltétlknk, azonosíthatóak, mint a projkt tvéknységgl kapcsolatban közvtlnül flmrült spciális költségk, és amlyk zért közvtlnül a projkt trhér könyvlhtők. Konkrétan a kövtkző közvtln költségk számolhatók l, fltév, hogy az lőző cikkbn mghatározott fltétlknk mgfllnk: - a projktn dolgozó szmélyk bér, amly tartalmazza a ténylgs bruttó bért blértv a társadalombiztosítási járulékokat és az gyéb, jogszabályon alapuló szmélyi jllgű költségkt, fltév, hogy z a bér nm haladja mg a Kdvzményztt szokásos bérpolitikája szrinti átlagos bért. A nmzti adminisztrációs szmélyzt bérzésér olyan mértékbn alkalmazható amnnyibn azon tvéknységk költségéhz kapcsolódik, amlykt az illtéks hlyi hatóságok nm tljsítnénk, ha a mgnvztt projkt nm krüln kivitlzésr - a projktbn résztvvő munkatársak utazásával kapcsolatosan flmrülő utazási és mgélhtési költségk, fltév, hogy az mgfll Kdvzményztt szokásos utazásokkal kapcsolatos gyakorlatának, és nm haladja mg a Bizottság által mghatározott limitkt; - szközvásárlás (új vagy használt), fltév, hogy Kdvzményzttnél hasonló szközök vonatkozásában szokásos adó és számvitli szabályok alapján számolják annak értékcsökknését. A Nmzti Iroda csak a projkt futamidjér és annak projktcélra történő használatának arányában lszámolható értékcsökknést vhti figylmb, kivév, ha az szköz trmészt és/vagy használatának körülményi indokolják a Nmzti Iroda ttől ltérő ljárását; /48

15 - fogyószközök költség, amnnyibn azonosíthatóak, és a projkt tvéknységgl kapcsolatban mrültk fl; - a projkt mgvalósítása érdkébn Kdvzményztt által kötött szrződésk alapján flmrülő költségk, fltév, ha azok a 9. cikkbn mghatározott fltétlknk mgfllnk; - jln Szrződés által mghatározott kövtlménykkl kapcsolatban flmrült költségk (az rdményk, információk trjsztés, a tvéknységk spciális értéklés, auditok, fordítások, sokszorosítások, stb.), blértv a pénzügyi szolgáltatások költségit (különösn a pénzügyi garanciák költségi);.3 A projktbn lszámolható közvttt költségk azok a költségk, amlyk, figylmb vév a.1. cikkbn mghatározott lszámolhatósági fltétlkt, nm azonosíthatóak, mint a projkt tvéknységhz közvtln módon kapcsolódó, és közvtln költségként lszámolható spciális költségk, d amlyk azonosíthatók és indokolhatók Kdvzményztt számvitli rndszrén krsztül, mint a projkt tvéknység közvtln költségivl kapcsolatban flmrült költségk. Nm tartozhat id smmilyn lszámolható közvtln költség. A.1. cikk hatálya nm trjd ki a közvttt költségkr annyiban, hogy a projkt tvéknységgl kapcsolatban flmrült közvttt költségk összg átalány, és nm haladhatja mg a tljs közvtln lszámolható költségk 7%-át. Amnnyibn az III.2. cikk a közvttt költségkről mint átalányösszgről rndlkzik, zkt nm kll bizonylatokkal alátámasztani..4 Az alábbiak nm minősülnk lszámolható költségtétlknk: - tőkmgtérülés; - adósság és adósságszolgálati díjak; - lhatárolások vsztségkr vagy potnciális jövőbli kötlzttségkr; - gyéb fiztndő kamatok; - bhajthatatlan tartozások; - valuta/dviza árfolyamvsztségk; - ÁFA (kivév, ha Kdvzményztt igazolja, hogy nm tudja azt visszaigénylni); - a Kdvzményztt által más, Európai Uniós támogatást élvző projkthz vagy munkaprogramhoz kapcsolódóan lszámolt költségk; - túlzott vagy mgalapozatlan kiadás..5 Trmésztbni hozzájárulás nm tkinthtő lszámolható költségnk. Mindamlltt, a Nmzti Iroda kivétls és mgfllőn indokolt stkbn lfogadhatja, hogy a tvéknység III.3. cikk által rögzíttt társfinanszírozását részbn vagy gészbn trmésztbni hozzájárulás alkossa. Ilyn stbn, a hozzájárulás mérték nm haladhatja mg: - A ténylgsn flmrült és harmadik fél által számvitli bizonylatokkal tartalmazva a mgfllő összgkt és igazolva, hogy zk a hozzájárulások ingynsk voltak a Kdvzményztt számára mgfllőn alátámasztott költségkt; - A hasonló tvéknységért járó általában lfogadott piaci árat, amnnyibn a hozzájárulással kapcsolatosan nm mrültk fl költségk. Ingatlannal való hozzájárulás nm számolható l. Trmésztbni társfinanszírozás stén, az akként értéklt hozzájárulást azonos összggl kll szrplttni a tvéknység nm lszámolható költségi között és trmésztbni hozzájárulásként a projkt bvétli forrásai között. Támogatott vállalja, hogy zt a hozzájárulást a jln szrződés fltétli szrint használja fl. 15/48

16 .6. A.3. cikkt hatályon kívül hlyzi, amnnyibn a Kdvzményztt a Nmzti Irodától vagy a Bizottságtól működési támogatást kap a projkt futamidj alatt, bbn az stbn thát közvttt költségk nm számolhatók l. 15. CIKK- FIZETÉSI KÉRELEM A kifiztésk a Különös fltétlk IV. cikkébn foglaltakkal összhangban történnk Előfinanszírozás Az lőfinanszírozás célja a projkt lindításához és mgvalósításához szükségs pénzügyi alap biztosítása a Kdvzményztt számára. Nmzti Iroda lőírhatja, hogy Kdvzményztt pénzügyi garanciát mutasson b gy banktól vagy az Európai Unió gyik tagállamában alapított, lismrt pénzügyi intézménytől. A garantor intézmény lső kzsként szrpl és nm jogosult a Nmzti Irodától kövtlni, hogy az a főadóssal (Kdvzményztt) szmbn rgrssz igény jogával éljn. A garanciának a projkt pénzügyi zárásáig érvénybn kll maradnia. A Nmzti Iroda vállalja, hogy az zt kövtő 30 napon blül lngdi a garanciát További lőfinanszírozás Ha az lőfinanszírozás több részltbn krül kifiztésr, Kdvzményztt akkor kérhti a kövtkző részlt utalását, ha az lőző részltnk az IV. cikkbn lírt százalékát már flhasználta. A fiztési kérlmt a kövtkző dokumntumokkal kll alátámasztani: - a ténylgsn flmrült lszámolható költségk részlts bmutatása; - amnnyibn az IV. cikk rndlkzési zt lőírják, pénzügyi garancia a cikkbn lírtaknak mgfllőn; - amnnyibn az IV.3. cikk rndlkzési zt lőírják, külső könyvvizsgálói jlntés a projkt pénzügyi bszámolójáról. A külső auditot a Könyvvizsgálói Kamara által bjgyztt függtln könyvvizsgáló vagy közintézményk stébn gy hozzáértő és függtln szakértő végzhti. - a fiztési kérlmt alátámasztó bármly, a spciális fltétlk által mgkövtlt dokumntum. A fiztési kérlmml gyütt bnyújtandó dokumntumokat az V. cikk és a mllékltk vonatkozó rndlkzésivl összhangban kll összállítani Időközi kifiztésk Tárgytalan A támogatás gynlgénk rndzés A támogatási összg gynlgénk gyszri rndzés a projkt lzárása után, a projkt végrhajtása során ténylgsn flmrült költségk alapján történik. Az gynlg rndzés során Kdvzményzttnk visszafiztési kötlzttség kltkzht, amnnyibn az lőzőlg átutalt lőlgk összg nagyobb, mint a támogatás 17. cikk értlmébn mghatározott végösszg. A Különös Fltétlk IV. cikkbn mghatározott határidőr a Kdvzményzttnk fiztési kérlmml kll élni, amlyt a kövtkző dokumntumokkal kll alátámasztania: - záró bszámoló a projkttvéknységk mgvalósításáról; - záró pénzügyi bszámoló a ténylgsn flmrült lszámolható költségkről a trvztt költségvtésnk mgfllő struktúrában; 16/48

17 - Mnnyiségi és minőségi információk szükségsk annak mgállapítására és igazolására, hogy a kérlmztt támogatás tljs összgbn, vagy átalánydíjasan, gységdíj finanszírozási alapon történjn, a tvéknység aktuális mgvalósulásának mértékébn, amnnyibn a III.3 cikk alkalmazható; - A Különös Fltétlkbn rögzíttt időtartam alatt, a projkttl összfüggésbn flmrült ténylgs bvétlkről és költségk tljs összgéről készült pénzügyi összsítés; - Amnnyibn a Különös Fltétlk IV.4. pontja lőírja, abban az stbn szükségs a tvéknységről készült lszámolásról külső könyvvizsgálói jlntés készítés vagy közintézményk stébn gy hozzáértő és függtln szakértő jlntés. A könyvvizsgálat célja, hogy a Nmzti Iroda által jóváhagyott módszrtannal összhangban igazolja a Kdvzményztt által bnyújtott pénzügyi kimutatások valódiságát és pontosságát, valamint a szrződésbn mghatározott fltétlk tljsülését. A fiztési kérlmml gyütt bnyújtandó dokumntumokat az V. cikk vonatkozó rndlkzésivl összhangban kll összállítani. Amnnyibn a tvéknység során flmrülő költségkről szóló számlák külső auditálása nm szükségs, Kdvzményzttnk kll igazolnia, hogy a Nmzti Irodához bnyújtott fiztési kérlmbn szrplő információ tljs, mgbízható és valós. Igazolja, hogy a flmrült költségk szintén mgfllnk jln szrződés pénzügyi rndlkzésink, mindn bvétl fltünttésr krült és a fiztési kérlmt mgfllő, llnőrizhtő bizonylatok támasztják alá. E dokumntumok átvétlét kövtőn a Nmzti Irodának a Különös Fltétlk IV. pontjában mghatározott időtartam áll a rndlkzésér: - a záró bszámoló jóváhagyására; - a bszámoló lfogadásához szükségs további dokumntumok és gyéb információk bkérésér; - a bszámoló lutasítására és új bszámoló bkérésér. Amnnyibn a Nmzti Iroda nm küld írásos választ a bszámoló lfogadásáról a rndlkzésr álló mghatározott időtartamon blül, a bszámolót lfogadottnak kll tkintni. A bszámoló jóváhagyása nm jlnti a bnn foglalt nyilatkozatok és információk szabályosságának, hitlsségénk, tljsségénk és pontosságának az lismrését. További információk vagy új bszámoló bkéréséről Kdvzményzttnk írásban kll értsítést kapnia. Ha Nmzti Iroda további információt, vagy új bszámolót kér, a ladási határidő mghosszabbításra krül annyival, amnnyir az új információ bszrzéséhz szükség van. Kdvzményzttt hivatalos lvélbn kll tájékoztatni a kérésről és az új határidőről. Kdvzményzttnk a IV. Cikkbn jlztt időszak áll rndlkzésr a kért információk vagy az új bszámoló mgküldésér. Az lfogadási határidő mghosszabbítása ugyanannyival mghosszabbíthatja a támogatás kifiztésénk határidjét is. Amnnyibn Nmzti Iroda lutasítja a bszámolót, és új bszámolót kér b, a jln cikkbn ismrtttt jóváhagyási ljárást kll alkalmazni. Ismétlt lutasítás stén Nmzti Iroda fnntartja magának a szrződés flmondásának jogát a 11.2(b). Cikk alapján. 16. CIKK ÁLTALÁNOS FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK 16.1 A Nmzti Iroda uróban tljsíti a kifiztést. Bármly ténylgs költség uróba történő átváltásakor az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéttt napi árfolyamot, vagy nnk hiányában a Bizottság által mgállapított és a honlapon közzéttt havi lszámolási árfolyam 17/48

18 aznapi árfolyamát, amlyn a Nmzti Iroda átutalása mgtörtént, kll alkalmazni, kivév ha a Különös Fltétlk cikk máshogy nm rndlkzik A Nmzti Iroda bármikor flfüggszthti a Különös Fltétlk IV. cikkbn lfktttt folyósítási időszakot, értsítv a Kdvzményzttt arról, hogy kifiztési kérlm nm tljsíthtő azért, mrt az nm fll mg a szrződés rndlkzésink, vagy a további llnőrzés céljából bkért dokumntumok nm krültk bmutatásra, vagy, mrt flmrült annak a gyanúja, hogy a pénzügyi bszámolóban fltüntttt valamly költség nm lszámolható és zért további llnőrzésk vannak folyamatban. A Nmzti Iroda bármikor flfüggszthti folyósításait abban az stbn is, ha a Kdvzményzttről kidrül vagy fltétlzhtő, különösn a 19. cikkbn lőírt átvilágítások és llnőrzésk rdményként, hogy mgszgt a szrződés rndlkzésit. A Nmzti Iroda flfüggszthti a kifiztéskt akkor is, ha: - ha szabálytalanság gyanúja mrül fl a támogatási szrződés kivitlzésébn Kdvzményztt által; - ha szabálytalanság gyanúja vagy bizonyossága állapítható mg a Kdvzményztt által aláírt másik támogatási mgállapodás kivitlzésébn mlyt az Európai Unió központi vagy más költségvtéséből támogatnak. Ilyn stbn a folyósítás flfüggsztés csak akkor történik mg, ha a mgállapított szabálytalanság bfolyásolhatja a kérdéss támogatási szrződés kivitlzését. Bármlyik okból történő flfüggsztés stén a Nmzti Iroda tértivvénys postai küldménnyl vagy annak mgfllő módon értsíti a Kdvzményzttt, fltünttv a flfüggsztés okát. A flfüggsztés attól a naptól hatályos, amikor a Nmzti Iroda az értsítést mgküldi. A fnnmaradó folyósítási időszak attól az időponttól folytatódik, amikor a Nmzti Iroda a szabályszrű kifiztési kérlmt rgisztrálja, amikor a Kdvzményztt mgküldi a bkért kigészítő dokumntumokat, vagy amikor a flfüggsztés időszaka a Nmzti Iroda által kiküldött értsítés szrint ljár Amnnyibn ljár az IV. Cikkbn lőírt folyósítási határidő, a cikkébn foglaltak figylmb vétlévl a Kdvzményztt a késdlms folyósítás mgérkzésétől számított két hónapon blül késdlmi kamatot kérht uróban, mlynk mérték az Európai Központi Bank által a fő rfinanszírozási művltkr alkalmazott kamatláb plusz három és fél százalékpont. A rfrncia kamatláb, mly alapján a növkményt számítani kll, a folyósítási határidő hónapjának lső napján érvénys kamatláb az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétttk szrint. E rndlkzés nm alkalmazható az Európai Unió Tagállamainak állami hatóságainak juttatandó támogatás stén. A késdlms folyósítás kamata a folyósítási határidőt kövtő naptól a ténylgs folyósítás pontban mghatározott napjáig jár. A kamat nm minősül a projkt flé történő kifiztésnk az utolsó támogatási összg mghatározásának céljaira a pont szrint. A folyósítás flfüggsztés a Nmzti Iroda részéről nm minősül késdlms folyósításnak. Kivétl, amikor az zn cikk lső és második bkzdésébn foglaltaknak mgfllőn számított kamat mérték kvsbb vagy pontosan 200 EUR, kkor a Kdvzményztt részér csak akkor krül kifiztésr, ha a késdlms utalást kövtő két hónapon blül nyújta b a kövtlését. 18/48

19 16.4 A IV. cikkbn foglaltaknak mgfllőn a Nmzti Iroda kötls az lőfinanszírozás során kltkztt EUR-t mghaladó kamatot lvonni a Kdvzményzttől az gynlg kifiztéskor. A kamat nm kzlhtő a projkt bvétlként a cikkbn foglaltak alapján. Amnnyibn az lőfinanszírozott összg a szrződésnként mghaladja a EUR-t mindn pénzügyi évbn, a kltkztt kamatot mindn bszámolási időszakban vissza kll utalni. Figylmb vév a vztési környztből és magából a finanszírozott projktből származható kockázatokat, a Nmzti Iroda évnt lgalább gyszr bhajthatja az lőfinanszírozás során kltkztt kamatot akkor is, ha az lőfinanszírozási részlt nm haladja mg a EUR-t. Amnnyibn a Kdvzményzttnél kltkztt kamat a 15.4 cikkbn foglaltak szrint mghaladja a fiztési gynlgt, vagy az lőző bkzdésbn foglaltak szrint az lőfinanszírozásból kltkztt, a Nmzti Iroda a 18. cikknk mgfllőn bhajthatja azt a Kdvzményzttől. A Tagállamoknak fizttt lőfinanszírozásból származó kamat nm a Nmzti Irodát illti mg A támogatás végső összgét, illtv az z alapján mghatározott kiutalandó gynlgét, vagy a II.17. Cikk értlmébn mghatározott visszafiztési kötlzttségt tartalmazó lvél kézhzvétlét, illtv nnk lmulasztása stén a fnnmaradó támogatási összg mgérkzését kövtőn a Kdvzményzttnk, gyt nm értés stén, 30 nap áll rndlkzésér, hogy írásban tájékoztatást kérjn a támogatás végső összgénk mghatározásáról. A 30 nap ltlt után a Nmzti Irodának nm áll módjában ilynfajta kérésknk lgt tnni. A Nmzti Iroda vállalja, hogy a tájékoztatást kérő lvél kézhzvétlét kövtő 30 napon blül írásban válaszol a Kdvzményztt kérdésir. Ez az ljárás nm érinti Kdvzményzttnk a Nmzti Iroda döntésévl kapcsolatos, VIII. cikk szrinti krstindítási jogát. Az rr vonatkozó urópai uniós jogszabályok alapján ilyn krstt a döntésnk a Kdvzményzttl való közlésétől nnk hiányában a döntésnk a Kdvzményztt tudomására jutásától számított 60 napos lévülési határidőn blül kll bnyújtani. 17. CIKK A TÁMOGATÁS VÉGSŐ ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 17.1 Jogfnntartással a 19. cikk értlmébn utólagosan szrztt információkra, a Nmzti Iroda a 15.4-s pontban hivatkozott lfogadott dokumntumok alapján állapítja mg a Kdvzményztt számára mgítélt végső támogatási összgt A Nmzti Iroda által a Kdvzményztt részér kifizttt tljs összg smmilyn körülményk között nm haladhatja mg a Különös Fltétlk III.3 pontban mghatározott maximális támogatási összgt, még abban az stbn sm, ha a ténylgs lszámolható költségk túllépik az III.1 pontban mghatározott trvztt lszámolható költségkt Ha a támogatás a flmrült költségk mghatározott százaléka, akkor amnnyibn a projkt végén az aktuális lszámolható költség alacsonyabb, mint az lőr mgbcsült lszámolható összköltség, a Nmzti Iroda hozzájárulását a valóban flmrült költségk III.3. Cikkbn mghatározott támogatási arányának mgfllőn l kll csökkntni. Az gységköltség alapon lszámolható költségk stén a Nmzti Iroda hozzájárulását a mgfllő képltk alkalmazásával kll mghatározni, figylmb vév a projkt aktuális mgvalósulását. 6 Külföldi projktk stébn a maximális érték EUR. Válságkzlési és humanitárius sgélyzés stébn amnnyibn az lőfinanszirozási összg szrződésnként mindn pénzügyi év végén mghaladja a EUR-t továbbá a tvéknység több mint 12 hónap időtartamú, a kamatot vissza kll kövtlni. 19/48

20 A Nmzti Iroda által az lszámolható költségkhz átalánydíjas, gységköltségn, vagy százalékos támogatási arányon alapuló támogatás a III.3 cikkbn mghatározott plafont nm haladhatja mg. Amnnyibn az zn támogatás mgítéléséhz szükségs különös fltétlk és okok, mlykt a szrződés Különös fltétlk fjzt rögzít, nm, vagy csak részbn tljsülnk a projkt mgvalósítása során, a Nmzti Iroda kötls csökkntni vagy visszakövtlni az általa nyújtott támogatást a fltétlk, illtv kövtlményk aktuális mgvalósulási mértékénk mgfllőn Kdvzményztt znnl lfogadja azt, hogy a támogatás azon összgr korlátozódik, amllyl a projkt bvétlink és kiadásainak gynlg mgtrmthtő, és az smmilyn körülményk között nm trmlht nyrségt Kdvzményztt számára. Nyrségnk minősül a projkthz kapcsolódó bármly ténylgs bvétltöbblt a projkt ténylgs költségi fltt. Ténylgs bvétlként azt kll figylmb vnni, amly mgállapításra vagy igazolásra krült vagy létrjött addig a napig, amikor az gynlg rndzés iránti kérlmt Kdvzményztt lkészíti és az Európai Uniós támogatáson kívüli forrásból származik, valamint hhz hozzáadódik a és cikkibn rögzíttt alaplvk szrint számított támogatási összg. Jln cikk vonatkozásában csak azok a ténylgs költségtétlk vndők figylmb, amlyk az III.1. pont szrinti, 2. Mllékltbn szrplő lőr mgbcsült költségvtés költségkatgóriáiba tartoznak. A nm lszámolható költségkt nm lht az Európai Uniós forrásból fdzni. Az így mghatározott bármly többlt összgénk mgfllő összggl csökkn a támogatás összg Jogfnntartással a szrződés 11. cikkébn foglalt flmondási jogra, valamint a Nmzti Iroda a 12. cikkbn foglalt, a pénzügyi bírság kiszabására vonatkozó jogára, amnnyibn a projktt gyáltalán nm vagy alacsony színvonalon, részlgsn vagy késdlmsn valósítják mg, a Nmzti Iroda csökknthti az rdtilg mgállapított támogatási összgt a projkt ténylgs mgvalósításának mgfllőn, a szrződésbn lfktttt fltétlk szrint A támogatás végső összgénk az lőzőkbn bmutatott módon történő mghatározása, valamint az lőzőlg kiutalt támogatási összgk alapján a Nmzti Iroda mghatározza a támogatási összg Kdvzményzttt még mgilltő gynlgét. Amnnyibn a korábban átutalt lőlgk összg mghaladja a támogatás végső összgét, a Nmzti Iroda a visszafiztndő összgt tartalmazó fiztési flszólítást küld a Kdvzményzttnk. 18. CIKK VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 18.1 Amnnyibn bármly összg jogosulatlanul krül kifiztésr a Kdvzményztt részér, illtv amnnyibn a szrződés értlmébn a visszafiztés indokolt, a Kdvzményztt vállalja, hogy visszafizti a Nmzti Irodának a kérdéss összgt a Nmzti Iroda által mghatározott fltétlk szrint és a Nmzti Iroda által mgadott időpontban Amnnyibn a Kdvzményztt lmulasztja visszafiztni az összgt a Nmzti Iroda által mgállapított határidőig, az összgr kamat fiztndő a 16.3 pontban mgállapított kamatláb szrint. A késdlms fiztés kamatkötls időszaka az sdéksség utolsó napját kövtő naptól addig a napig trjd, amikor a Nmzti Iroda mgkapja az sdéks tljs összgt. Bármly részlgs fiztésből lőször a költségk és késdlmi kamatok fdzndők, és csak a fnnmaradó rész fordítandó magára a tartozásra Amnnyibn a visszafiztés határidőr nm történik mg, a Nmzti Irodának visszafiztndő összg kigynlíthtő a Kdvzményztt részéről a Nmzti Irodával szmbn fnnálló bármly más kövtléséb a tartozásnak mgfllő összg bszámításával, a Kdvzményztt mgfllő tájékoztatását kövtőn, tértivvénys vagy annak mgfllő lvél formájában vagy a 15.1 cikkbn foglalt pénzügyi garancia lhívásával. Kivétls stkbn, az Unió pénzügyi érdkink biztonsága érdkébn Nmzti Iroda a fiztési határidő ljárta lőtt is alkalmazhatja a bszámítást. Ehhz nm szükségs a Kdvzményztt lőzts hozzájárulása. 20/48

21 18 4 A Nmzti Irodának visszafiztndő összg átutalásakor flmrülő bankköltségk kizárólag Kdvzményzttt trhlik A Kdvzményztt tudomásul vszi, hogy a magyar jogszabályoknak mgfllőn a Nmzti Iroda jogosult olyan végrhajtható okirat bszrzésér, amly biztosítja a kövtlés bhajtását. 19. CIKK ELLENŐRZÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁSOK 19.1 A Kdvzményztt vállalja, hogy a Nmzti Iroda, az Európai Bizottság vagy az általuk mgbízott bármly külső tstült kérésér részlts információt szolgáltat, blértv az lktronikus formában mglévő információkat, amly annak mgállapításához szükségs, hogy a projktt, illtv a szrződés rndlkzésit mgfllőn hajtják- végr A Kdvzményztt kötls a jln szrződéssl összfüggő összs rdti dokumntumot, különösn a projkt ténylgs bvétlir és költségir vonatkozó számvitli és adóügyi nyilvántartásokat, illtv kivétls és indokolt stkbn, a szrződéshz kapcsolódó rdti dokumntumok hitlsíttt példányait, a vonatkozó hatályos nmzti jogszabályoknak mgfllő bármilyn olyan szközön mgőrizni, amly biztosítja a sérttlnségükt, a támogatási összg gynlgénk rndzés napjától számított öt évig mgőrizni, hogy a Nmzti Iroda és az Európai Bizottság kérésér rndlkzésr bocsátható lgyn A Kdvzményztt tudomásul vszi és lfogadja, hogy a Nmzti Iroda, a Nmzti Irodát llnőrző nmzti hatóság vagy az Európai Bizottság pénzügyi átvilágítás krtébn mgvizsgálhatja saját munkatársai vagy az általuk flhatalmazott külső tstült sgítségévl a támogatás flhasználását. Ilyn átvilágításra a szrződés mgvalósításának tljs időtartama alatt a támogatási összg gynlgénk rndzés napjáig, és ttől a naptól számított öt év során bármikor sor krülht. Az átvilágítás rdményi nyomán adott stbn visszafiztésről szóló határozatot is hozhat a Nmzti Iroda Amnnyibn az llnőrzés fltárja, hogy az átalányösszgű és gységköltség alapú támogatást mgalapozó smény nm történt mg, és miatt a Kdvzményztt részér nm jogos kifiztés történt, Nmzti Iroda jogosult lgfljbb az átalányösszg visszafiztttésér. Amnnyibn Kdvzményztt hamis nyilatkozatot ttt, Nmzti Iroda jogosult a 12. cikk szrinti pénzügyi bírság kivtésér A Kdvzményztt lhtővé tszi a Nmzti Iroda és/vagy az Európai Bizottság munkatársainak, valamint az általuk mghatalmazott külső szmélyknk a mgfllő hozzáférést azokhoz a hlyszínkhz és létsítménykhz, ahol a projkt mgvalósítása történik, illtv mindn információhoz, blértv az zn átvilágítások lfolytatásához szükségs, lktronikus formában mglévő információt is A (Euratom, EC) 2185/96 számú Tanácsi Szabályozás és az (EC) 1073/1999 számú Európai Parlamnti és Tanácsi Szabályozás értlmébn az Európai Csalásllns Hivatal (OLAF), az Európai Unió pénzügyi érdkit csalásokkal és szabálytalanságokkal szmbn védő uniós jogi ljárással összhangban, szintén végzht hlyszíni llnőrzéskt és vizsgálatokat. A hlyszíni llnőrzés, vizsgálat rdményi nyomán adott stbn visszafiztésről szóló határozatok is szülthtnk Ellnőrzésk és pénzügyi átvilágítások céljára az Európai Közösség Számvvőszék a Nmzti Irodával azonos jogokat élvz, különösn a hozzáférés tkinttébn. 21/48

22 1. Mlléklt A pályázati dokumntumok a szrződés lőkészítés kapcsán lfogadott módosításokkal (rf. szám: HU1-LEO ) CÉLCSOPORT SZAKMAI HÁTTÉR A célcsoportok mghatározását az igényk módszrs vizsgálatával (szakirodalmi lmzés és fókuszcsoportos bszélgtésk útján) az alábbiak szrint kívánjuk pontosítani: Elsődlgs célcsoport: hátrányos hlyztű, blértv roma fiatalok is. A célcsoport alaposabb mgismrésérését számos, az lmúlt évkbn szülttt szakirodalmi forrás sgíti. Sok olyan friss anyag is lérhtő, amly a pályázat badása után jlnt mg bbn a témában, és amlyk fldolgozása jó háttrt ad a projkthz. Ezk lénygi összfoglalása a partnrk számára is hasznos lht, hiszn pl. a münchni partnrtől érkztt igény a roma tanulók képzéséhz kapcsolódó tapasztalatok mgosztására. Náluk ui. csak újabban jlntk mg roma származású tanulók, s így mindn ilyn jllgű információt szívsn fogadnak. Mindz a lngyl partnr számára is jó kiindulási alapul szolgálhat majd, hiszn gy ilyn jllgű szakirodalmi áttkintés birtokában jól összvthtők a lngyl és magyar tapasztalatok, illtv gyakorlat. Az írott források alapján nyrt általános információk mlltt trvzünk fókuszcsoportos intrjút hazai partnrünk, a Jövő Záloga TISZK tagiskoláinak bvonásával (lsősorban a nádudvari intézményközpontra építv). A szrvzt több tagintézmény is nagy tapasztalattal rndlkzik ugyanis témában, mivl náluk a roma tanulók rősn flülrprzntáltak. A fókuszcsoportos intrjú krtébn információkhoz kívánunk jutni a kövtkző résztrültkn: az érinttt tanulók társadalmi hlyzténk jllmzői, korábbi tanulási problémáik, pályaorintációjuk, és szakmaválasztásuk kérdési. Az intrjú(k) résztvvőink körét az intézmény(k) pdagógusai, a vlük kapcsolatban álló alapfokú oktatási intézményk képvislői, továbbá a hlyi gyrmkvédlmi fllős, és lhtőség szrint a Családsgítő és Gyrmkjóléti Szolgálat oktatási intézménnyl kapcsolatban álló munkatársa(i) alkotják majd. Az így nyrhtő információk különösn fontos háttrt adnak majd a Rsilinc/Risk Matrix hazai hasznosíthatóságára és az adaptáció kívánatos módjára vonatkozóan. Másodlagos célcsoportok: azon szakképző intézményknk a kör, amlyknk tanulói össztétlük révén kitüntttt célja az rdménys szakképzés biztosítása hátrányos hlyztű tanulók számára, valamint azok a munkáltatók, akiknk érdk a szakképztt munkarő képzttségénk és motivációjának javítása, illtv foglalkoztathatóságuk hosszabb távon való biztosítása. A két másodlagos célcsoport mélybb mgismrésénk lső fázisa szintén a rlváns szakirodalmak összgyűjtés, tanulmányozása, és azok alapján gy összfoglaló készítés, amly a hazai általános intézményi hlyztképt tárja fl. A konkrét intézményi sajátosságok pontosítására bbn az stbn is a kipróbálásban résztvvő intézményk és munkarő-piaci szrplők hlyi szükségltink flmérés társul majd, szintén fókuszcsoportos bszélgtésk krtébn. Ezk résztvvői: a szakképző intézményk szakoktatói, pdagógusai és a hlyi munkaadók képvislői. A munkaadók oldalán nagy sgítségt jlnthtnk a BKIK részéről bcsatornázható tapasztalatok is, amikr szintén építni kívánunk. A képző intézményk mgismrés során a lgfontosabb témák a kövtkzők: a náluk tanuló hátrányos hlyztű fiatalok alcsoportjainak azonosítása, a vlük kapcsolatban tapasztalt tanulási és vislkdéss problémák, az zkr adott intézményi rakciók, hlyi mgoldási módok, a kapcsolati hálóban szrplő alapfokú intézményk pályaorintációs gyakorlata, az érinttt szrplők kapcsolati hálójának jllmzői, az gymással való kapcsolattartás protokollja. A potnciális munkaadók stébn azt is szrtnénk fltérképzni, hogy milyn nhézségkkl találkoznak hátrányos hlyztű munkavállalók foglalkoztatása során, illtv mly akadályok azonosíthatók a célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatban. A fókuszcsoportos bszélgtésk kérdésink összállítása lgkésőbb ig készül l véglgs formában (lső vrzió ig, zt kövtőn - mails, skyp-os konzultáció a külföldi partnrkkl ig, majd véglgsítés). 22/48

23 A fntik mlltt sarkalatos pontként jlntkzik a transzfrálandó trmékk szmpontjából a hazai környzt alapos flmérés, illtv annak körvonalazása, hogy a trmékk mnnyir illszkdnk a jlnlgi közoktatási, szakképzési környztb, illtv a jlnlg zajló intézményszrkzti, fnntartói modllváltási folyamatokhoz, valamint az adaptálási szmpontok lőrvtítés a gyűjtött információk alapján. A bfogadó környzt lírása során jól hasznosítható, intrntn lérhtő források lhtnk a kövtkzők: QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hir.iif.hu%2Fhu%2Fltolts.php%3Ffid%3Dkutatas_kozbn%2 F184&i=asaSUJCuN8_3sgbD0YGYDg&usg=AFQjCNFqAHGSlA0sm9-p4z1ugzmz3LDhw Jozsf-Balazs Jozsf-Balazs#pag= aa89d7&groupId= &url=http%3a%2f%2fwww.kormany.hu%2fdownload%2f0%2fc3%2f30000%2fnmzti%2520 Rform%2520Program.pdf&i=zjGhUNaHCIbftAb3y4CIAQ&usg=AFQjCNFMAxF8xIVM6ujNg83 M88ALAh8mEw url=http%3a%2f%2fwww.hrportal.hu%2fdownload%2fhrrportr_ pdf&i=zjghunahci bftab3y4ciaq&usg=afqjcneqy8sgp6m7o1dgkkdsjsglamu1cg &url=http%3a%2f%2fwww.napi.hu%2fmagyar_gazdasag%2ffoglalkoztatasi_csapdaban_vrgodn k_a_fiatalok html&i=zjghunahcibftab3y4ciaq&usg=afqjcne3azvhjilbcyihhd2ko QRoHs3lQ OAo&url=http%3A%2F%2Fszoctanszk.unidb.hu%2Ftart%2Fpalyazat%2FInnotars%2FDokumntu mok_fils%2fa%2520diszkriminacio%2520tilalma%2520a%2520munkaropiacon.doc&i=njkhuo OIIMjXsgbB4IG4CQ&usg=AFQjCNHkNW_ZR87HqwpsN68Xt632jCVXDA l=http%3a%2f%2fwww.romahalozat.hu%2ftanulmany%2ftanulmany- 1.doc&i=pzKhUPahCcnNtAahrYGgAQ&usg=AFQjCNHk-8Y9zGl6dTd06_nPhfZiMpzavg OBQ&url=http%3A%2F%2Fintrnt.afsz.hu%2Frsourc.aspx%3FRsourcID%3Dafsz_tamop222_s zakanyag_bago&i=pzkhupahccnntaahryggaq&usg=afqjcnhbulo5smrvug7nzziofxa0 RdSag 23/48

24 OB4&url=http%3A%2F%2Fwww.mploymntpolicy.hu%2Frsourc.aspx%3FrsourcID%3D252_ mrop_slygynlotlnsg&i=ezshumainjhdswac1ygwdg&usg=afqjcnfz4z- 5RvRAZmtUwv3KXpdZPBxxaA Hátrányos hlyztű munkavállalók foglalkoztatása A nyomtatott források közül pdig fltétlnül építni szrtnénk a kövtkző újonnan mgjlnt anyagokra: Statisztikai Tükör április.: Oktatási adatok 2011/12., Krtsi-Kézdi: A roma és nm roma tanulók tsztrdményi közti különbségkről és különbségk okairól, Budapsti Munkagazdaságtani Füztk, 2012/5. Lisa Dlpit: A szorzás mindnkié! Hogyan tmssük b az iskolai tljsítményszakadékot a kövtlményk mlésévl?, KIH, A köznvlést és a szakképzést érintő lgfrissbb jogszabályok A célcsoportok pontosítására vonatkozó rdményk alapján problématérképt készítünk. A kapott rdménykt lgfljbb 2 ív trjdlmbn foglaljuk össz magyarul, és azt ljuttatjuk a hazai partnrknk, illtv a projkt honlapján mindnki számára lérhtővé tsszük (határidő: ). A külföldi partnrk számára lgfljbb fél ív trjdlmű angol nylvű összfoglalót készítünk az lmzésről, mlyt lktronikus úton küldünk mg nkik ( ), majd a március második flébn sdéks skóciai partnrtalálkozó krtébn przntáció formájában is ismrttjük a lgfontosabb tanulságokat, amikt mg is vitatunk vlük. A szakirodalmi áttkintés sgítségévl és a fókuszcsoportos bszélgtésk rdményi alapján vizsgáljuk mg az átvnni kívánt külföldi jó gyakorlatok stlgsn flllhtő hazai altrnatíváit is. Így gyértlművé válik, hogy milyn szközök, ljárások állnak rndlkzésr ugyanzkbn a témákban Magyarországon, és mgkzdődht a gondolkodás arról, mlyik miként gészíthtő ki, hogyan javítható a transzfr sgítségévl? Az zzl kapcsolatos észrvétlk később jó kiinduló pontjai lhtnk a trvztt policy ajánlásoknak is. MUNKATERV MUNKACSOMAGOK WP 1 Kzdés: Hlytt: novmbr 1. Bfjzés: A nmztközi partnrk kzdttől fogva történő bvonását szrvzti-működési krtk módosításával, Advisory Board kialakításával trvzzük. Ebbn a hazai partnrk mlltt lsősorban Cathrin McGlynn (Skócia), Sabin Loibl (Némtország) és Wiktor Osuch (Lngylország) közrműködésér számítunk. A folyamatos kapcsolattartást lktronikus úton (-mail, skyp) oldjuk mg. A partnrk szakértlmér már a projkt kzdtétől számítunk, így már a hazai igényflmérés során bvonjuk őkt például a fókuszcsoportos kérdésk összállításának folyamatába. Tapasztalataik sgíthtnk a több szmpontú mgközlítés biztosításában. Az Advisory Board tagjainak gondolataira a projkt tljs futamidj alatt építni kívánunk. WP 3 Kzdés: 2012.dcmbrhlytt: 20. fbruár Bfjzés: 20. május hlytt: 20. július Ebbn a munkacsomagban jlntős szrphz jut a projkt kzdtén lvégztt igényflmérés, a célcsoportok pontosítása, mrt a kapott rdményk hozzájárulnak a munkacsomagban körvonalazott trmékk minőségénk, hasznosíthatóságának biztosításához: 24/48

25 a 3. trmék: Javaslatok az adaptálást végző csapat számára (Rcommndations for th tam daling with th adaptation procss), 4. trmék: Ötltk, javaslatok a későbbi policy ajánlásokhoz (Idas and proposals that may b includd in futur policy rcommndations) 5. trmék: Trvk a szélskörű hazai szakértői konzultációhoz (Plans for xtnsiv national consultations of xprts). A célcsoportok pontosítása és az lőzts igényflmérés során kapott információk alapján jobban mghatározhatók a nmztközi partnrtalálkozók programjai, mlykr azután jól ráépíthtők a hazai workshopok. Ezk szükségltit figylmb vév alakítjuk ki a nmztközi találkozók programját. A workshopok rdményiről a nmztközi partnrk mindn stbn írásos összfoglalót kapnak lktronikus úton. A készülő trmékkkl kapcsolatban folyamatos visszajlzési lhtőségt biztosítunk az összs partnr számára, és zzl biztosítjuk a projktbn jlnlévő szakértlm folyamatos bvonását, hasznosítását. Az adaptálandó trmékk fordítójának/fordítóinak hatékony munkája érdkébn szakértő-tanácsadó csoportot hozunk létr a projktmndzsmnt, illtv a kipróbálást bonyolító partnrintézmény (TISZK) pdagógusainak részvétlévl. A kommunikáció lsődlgsn lktronikus úton fog zajlani. A 3. trmék (Rcommndations for th tam daling with th adaptation procss) több szmpontból is nagyon hangsúlyos bbn a munkacsomagban. Kialakítása gyrészt szorosan kapcsolódik az lőzts igényflméréskhz, illtv a célcsoportok pontosításához, függ azok rdményitől, vagyis a hazai rlváns szakirodalmak áttanulmányozásának összgzésétől, illtv az érinttt célcsoportokkal folytatott fókuszcsoportos bszélgtésk nyomán mgfogalmazódó kövtkzttésktől. Ezn kívül szoros kapcsolatot mutat a WP 4 munkacsomaggal, mivl tartalmazza a transzfrálandó trmékk hazai billsztési és alkalmazási lhtőségit is. A környzt, a billsztési lhtőségk lmzés alapul szolgál az adaptálási szükségltk, irányok mghatározásához is. WP 4 Kzdés: hlytt: Bfjzés: A WP 3 munkacsomagban történt bővítés nyomán biztosított lsz, hogy a hazai alkalmazási lhtőségk vizsgálata már rndlkzésr álljon, s így az adaptáció jól mgalapozott. WP 6 Kzdés: 20. április hlytt: 20. fbruár Bfjzés: 20. június A policy ajánlásokhoz az inputok gyűjtés folyamatos, az lső adalékok már a projkt lső három hónapjában a transzfrálandó trmékk bágyazódásának kdvző és azokat gátló tényzők lmzésévl mgkzdődik. Ennk mgfllőn a munkacsomaghoz kapcsolódó tvéknység a trvzttnél jóval korábbi időpontban indul. A nmztközi partnrk gyakorlatának bmutatása mlltt a hazai adaptáció, a kipróbálás tapasztalatai lngdhttln össztvőként jlnnk mg a policy ajánlások összállításához. A munkacsomag időbni jlntős lőr hlyzés jól biztosítja a folyamatosságot, és a WP 3 és WP 5 munkacsomagokkal való tljs összhangot is. Ezzl a munkacsomag bfjzési időpontjára mgalapozott információs anyag áll majd rndlkzésr a jól hasznosítható policy ajánlások lkészítéséhz. WP 7 Kzdés: 20. fbruár hlytt: 20. március Bfjzés: 20. augusztus A munkacsomag krtébn készülő Partnrship Building Guid célcsoportja a partnrség mindn tagja, illtv az oktatási intézményk köré építhtő kapcsolati háló mindn érdkltj, így a szakképző intézményk, alapfokú oktatási intézményk, 25/48

26 munkaadók, munkaadók érdkképvislti szrvi, hlyi döntéshozók, munkaügyi szrvztk és sgítő civil szrvztk. Az útmutató lkészítését úgy trvzzük, hogy gy, a célcsoport mindn tagjának szóló, általános rész mlltt a szükség szrinti spcifikumok célcsoportok szrinti bontásban szrplnk majd bnn, külön-külön fjztkbn. WP 8 A munkacsomagban készülő Módszrtani útmutató a kisbbségi (különösn a roma) kulturális háttér értékként való figylmb vétléhz a szakképzésbn című trmék célcsoportját képzik a szakképző intézményk vztői szakiskolai pdagógusok általános iskolai pdagógusok szakoktatók és munkahlyi gyakorlati oktatók. Az útmutató lkészítését úgy trvzzük, hogy gy, a célcsoport mindn tagjának szóló, általános részn kívül a szükség szrinti spcifikumok célcsoportok szrinti bontásban szrplnk majd különkülön fjztkbn. WP 9 Kzdés: októbr hlytt: 20. fbruár Bfjzés: 20. szptmbr ( / / /20.12.) hlytt: , , és szakértők találkozója, amlykr gy hónappal időbn ltolva épülnk rá a tanártalálkozók A munkacsomag rdményit az rdményk között célcsoportok szrinti bontásban mgjlnítjük, olyan módon, hogy a trmékk körébn szrplnk a rndzvényk és a honlap is. WP11 Kzdés: októbr hlytt: 20. fbruár Bfjzés: 20. októbr Partnrség A javaslatot figylmb vttük, és a módosítást a WP 3-ban mgjlnítttük. Projktrdményk A javasolt szmpontok szrinti csoportosításban külön táblázatot készítünk a trvztt rdménykről. Kigészítésk, pontosítások: A projktmndzsmnt dokumntációja: szrződésk, tljsítésigazolások, munkaidő-lszámolás, számlamásolatok, jlnléti ívk, fényképk, hangflvétl, bszámolók, mlékzttők, jgyzőkönyvk, mghívók, értsítésk, ajánlatkérés + ajánlati dokumntáció, hivatalos lvlzés, partnr-lvlzés, wbsit. A projkt lőrhaladását igatoló dokumntumok: háttéranyagok (pl.: fókuszcsoportos intrjúk: kiválasztási szmpontok, flkérő lvlk, intrjú vzérfonal) ötltk, trvk, különböző jlntésk, összfoglalók, mlékzttők. A projkt végső rdményi: Az öt fő magyar nylvű trmék trjdlm gynként lgfljbb 3 ív. A két angol nylvn is készülő trmék (Partnrship Building Guid és Mthodology guid to considring th charactristics of th cultur of minoritis in vocational training) trjdlm gynként szintén lgfljbb 3 ív. Az lkészült trmékk pdf formátumú kézikönyvkként jlnnk mg az alapítvány és a hazai partnrk honlapjain. 26/48

27 Az adaptációk kipróbálásban érintttk száma: fő pdagógus (azonos a tréningn részt vvő szmélykkl) 200 diák / 10 iskola Tanári jlntésk visszajlzésk az adaptált trmékkkl kapcsolatban lőr szrkszttt formában történik. Táblázatos, gyszrűn, x-kkl kitölthtő lapok. Összsítő értéklés a kipróbált trmékkl kapcsolatban. Nyitott mondatos visszajlző lapok alkalmanként (foglalkozásonként) Az mlékzttők kigészítésként javaslat gyűjtménykt készítünk mgszrkszttt formában. Ezk gyúttal bmnti anyagok a policy ajánlásokhoz és gys trmékkhz. A konzultációs alkalmakat átvzttük a rndzvény típusú rdménykhz. Értéklés Mindn rndzvény végén értéklő, visszajlző lapokat tölttünk ki a résztvvőkkl. A blső monitoring rdményink figylmb vétl mlltt ngydévnt gyszrű kérdőívt juttatunk l a partnrség tagjainak azzal a céllal, hogy adjanak visszajlzést (légdttség a projkt vztésévl, tájékoztatással, az gyüttműködéssl stb.) A visszajlzésk birtokában a projktmndzsmnt összül, értékl, összsít, és szükség stén korrigálja a gyakorlatot - intézkdési trvt készít, és mgtszi a szükségs lépéskt. Valorizáció A szakképzést érintő jogszabályi környzt alakulása még mindig zajlik, d a már jlnlg is mglévő krtk fltérképzés mgtörténik a projkt lső hónapjaiban a célcsoport és az igényk flmérésévl párhuzamosan. Ez képzi a fnntarthatóság és valorizáció alapját. Ugyanakkor a projkt tljs időtartama alatt figylmml kísérjük a további változásokat, és azokhoz igazítva trvzzük mg a kövtkző lépéskt. A projkt trvztt rdményink trjsztését és fnntarthatóságát hazánkban a partnrk, köztük is a Jövő Záloga TISZK intézményi és azok kapcsolati hálója fltétlnül biztosítja, és ugyanígy a Budapsti Krskdlmi és Iparkamara is. A transzfr tárgyát képző trmékk jól illszkdhtnk az alakuló szakképzési rndszrhz, s mivl gyik sm jlnt túlzottan nagy változást, nm igényl rndszrszintű bavatkozást. Ennk llnér potnciális mgoldást kínálnak több, a szakképzésbn hosszú idő óta jlnlévő, és ddig mgoldatlan problémára. A trmékk közül a már ismrt szabályozás szrint az általános iskolai 8. osztály után a szakképzésb való közvtln bkapcsolódás igényt trmtht a Provib pályaorintációs program alkalmazására szélsbb körbn is az alapfokú oktatás bfjzés lőtt gyéb ltrjdt, országosan alkalmazott pályaorintációs program hiányában. A kapcsolati háló építését és gondozását támogató trmék bármly szakképző intézménybn jól hasznosítható lsz a jlnlg trvztt duális képzés mgvalósítása során. Ezn túlmnőn a tudatos kapcsolatépítés, a kapcsolati háló szakszrű bővítés nagyban hozzájárulhat a szakképzés minőségénk javításához. A Bildungsbglitr-nk mgfllő szrpkör kialakítása különösn a hátrányos hlyztű csoportok stébn jlntht a szakképző intézménykn blül biztosítékot arra, hogy az érinttt tanulók a szmélys odafigylésnk köszönhtőn a rndszrbn maradjanak, és végzttséghz jussanak. Hasonlóan, a Rsilinc/Risk Matrix adaptálása várhatóan mindn járulékos intézkdés nélkül billszkdht a szakiskolai gyakorlatba. A roma kisbbségi idntitást támogató módszrtani lmkt magába foglaló trmék az érinttt célcsoporttal kimltn foglalkozó valamnnyi általános iskola és szakképző intézmény pdagógusai számára hasznosítható, zért a projkt során különös figylmt fordítunk az lkészülő adaptáció pdagógus továbbképzési rndszrb való billsztésénk lhtőségér is. Pénzügyi pontosítások A projkt szakmai programjában, illtv a költségvtésbn szrplő összs sményt: konfrnciát, találkozót, tréningt (id tartoznak az intrnational partnr confrnc in Budapst, Münchn, 27/48

28 Stirling, Cracow, Nádudvar lnvzésű rndzvényk is, mlyk a partnrségn blüli találkozókat, konfrnciákat takarnak) úgy trvztük, hogy a szrvzést mindn stbn a házigazda végzi, nm adja ki alvállalkozásba, zért szrplnk a tétlk az gyéb költségk katgóriában. Mindzk kövtkztébn a költségk trmésztsn lsősorban étkzésr, trm- illtv szközbérltr vonatkoznak. A szllmi trmék mgvásárlása stébn a javaslatnak mgfllőn módosítanunk klltt a költségvtést, hiszn trmékt a némt partnrtől klltt volna mgvásárolnunk. Ez a tétl thát kikrült a főpályázó () költségvtéséből, és hlytt a némt partnrnél (P1) jlntttük mg. Mivl zt a jó gyakorlatot valamilyn adaptálásra alkalmas formába kll a némt partnrnk hoznia, zért az adaptálásra való lőkészítéssl járó külön munkaórákat vttük figylmb a némt partnrnél, thát a staff költségkatgóriában mlkdtt mg a némt partnr költségvtés a módosítás kövtkztébn. Ahhoz azonban, hogy a tljs költségvtés, illtv a támogatás összérték n változzon és a költségvtésr vonatkozó limitkt is btartsuk apróbb módosításokat klltt végznünk a főpályázónál és a némt partnrnél az indirkt költségk és az önrő stébn. A pályázat lbírálásának időszakában Alapítványunknál olyan szmélyi változás történt, mlykt a költségvtés készítéskor még nm láthattunk lőr, és amlynk folyományaként jlnlg a könyvlési fladatokat nm gy alkalmazott, hanm alvállalkozó látja l. Ezért a korábban gyzttttknk mgfllőn gy további változtatást is végrhajtottunk a költségvtésbn, mégpdig a könyvlői fladat llátásának llnérték kikrült a főpályázó staff katgóriájából és hlytt az alvállalkozói költségk között jlnik mg. A módosított költségvtést külön csatoltuk. 28/48

29 wp száma az rdmény mgnvzés az rdmény mgjlnési formája PROJEKT EREDMÉNYEK lírás, mgjgyzés határidő / időszak sorszám R1 WP1 dokumntáció papír, digitális a projkt mgvalósítása közbn szültő bizonylatok, igazoló dokumntumok, lvlk, szrződésk X R2 WP1 háttéranyagok digitális, az adaptációs folyamat lőkészítés, támogatása céljából munkaflült történő információgyűjtés, illtv célcsoport mghatározás X R3 WP2 háttéranyagok digitális, a külföldi látogatások során összgyűjtött anyagok, munkaflült tapasztalatok X R4 WP3 ajánlások digitális, az adaptációt sgítő ajánlások kidolgozása munkaflült X R5 WP3 ötltk digitális, a döntéshozóknak szóló ajánlások lőkészítés munkaflült X R6 WP3 trvk digitális, a szakértői konzultációk lőkészítés munkaflült X R7 WP4 ProVib digitális, wbsit a némt partnrtől átvtt és adaptált innováció X R8 WP4 Bildungsbglitr digitális, wbsit a némt partnrtől átvtt és adaptált második innováció X R9 WP4 Rsilinc-matrix digitális, wbsit a skót partnrtől átvtt és adaptált innováció X R10 WP4 gyüttműködés digitális, wbsit a lngyl partnrtől átvtt és adaptált innováció kiépítésénk modllj (hlyi kapcsolati háló) X R11 WP4 kisbbségi modll (a kulturális sajátosságok figylmb vétl) R12 W jlntésk (a hálózatokról) R W jlntésk (a programokról) digitális, wbsit a lngyl partnrtől átvtt és adaptált második innováció digitális, a tsztlés során készült visszajlzésk összfoglalása a munkaflült hlyi hálózatokról X digitális, a tsztlés során készült visszajlzésk összfoglalása az munkaflült gys adaptált programokról X R WP6 ajánlások papír, wbsit a politikai döntéshozóknak szóló ajánlások lkészítés X R15 WP7 útmutató digitális, wbsit a lngyl partnrtől átvtt és adaptált innováció X PM lőrh aladás trmék X 29/48

30 (gyüttműködés bvztéséhz szükségs útmutató a lndő flhasználóknak kiépítéséhz) R16 WP8 útmutató (roma digitális, wbsit a lngyl partnrtől átvtt és adaptált második innováció kisbbség) bvztéséhz szükségs útmutató a lndő flhasználóknak X R17 WP9 konfrncia szmélys a projkt zárókonfrnciája X R18 WP9 tanári találkozó szmélys a projkt rdményit bmutató tanári találkozó a szakképzésbn dolgozó pdagógusok számára X R19 WP9 mlékzttők digitális, az gys tanári és szakértői találkozókon, gyzttő munkaflült mgbszéléskn lhangzottak írásban történő rögzítés X R20 WP9 wbsit digitális, wbsit a projkt mgvalósulását nyomon kövtő, rdményit bmutató, népszrűsítő intrnts honlap X R21 WP10 tréning forgatókönyv digitális, wbsit az adaptált programhoz (ProVib) kapcsolódó flkészítő (ProVib) tréning részlts lírása, forgatókönyv X R22 WP10 tréning forgatókönyv digitális, wbsit az adaptált programhoz (Bildungsbglitr) kapcsolódó (Bildungsbglitr) flkészítő tréning részlts lírása, forgatókönyv X R23 WP10 tréning forgatókönyv digitális, wbsit az adaptált programhoz (Rsilinc-matrix) kapcsolódó (Rsilinc-matrix) flkészítő tréning részlts lírása, forgatókönyv X R24 WP10 tréning forgatókönyv digitális, wbsit az adaptált programhoz (hlyi hálózatok kiépítésénk (hlyi hálózatok) modllj) kapcsolódó flkészítő tréning részlts lírása, X forgatókönyv R25 WP10 tréning forgatókönyv digitális, wbsit az adaptált programhoz (a kisbbségi kultúrát (roma kisbbség) figylmbvvő modll) kapcsolódó flkészítő tréning X részlts lírása, forgatókönyv R26 WP11 QM trv digitális, a projkt céljának mgvalósítására vonatkozó munkaflült minőségmndzsmnt trv X R27 WP11 gyorsjlntésk digitális, a projkt aktuális státuszára vonatkozó rövidbb lmzésk , munkaflült a projktmndzsmnt számára X R28 WP11 összfoglalók a digitális, a projkt aktuális státuszára vonatkozó rövidbb lmzésk , gyorsjlntéskről munkaflült összfoglalója angol nylvn is a projkt összs közrműködő partnr számára X R29 WP11 monitoring jlntésk digitális, munkaflült R30 WP11 monitoring összfoglalók digitális, munkaflült a projkt mgvalósításának aktuális állapotát, a mgvalósítás értéklését bmutató bővbb lmzésk a projktmndzsmnt számára a projkt mgvalósításának aktuális állapotát, a mgvalósítás értéklését bmutató bővbb lmzésk összfoglalója angol nylvn is a projkt összs közrműködő partnr számára , X , X 30/48

31 WP na m WP1 A1 A2 A3 A4 R1 R2 WP2 A1 A2 A3 R3 Task / Rsult Nam contracting crating backgroun g matrial communic ation daling with problms documnta tion backgroun d matrials Visit to Munich Visit to Scottland Visit to Cracow crating lgal framwork idntifiction of targt groups and nds P1, P2, P3, P4, prson al, - mail analysi ng docum nts, focus partnrs hip partnrs hip papr, digital rm Background matrials Aims gaining xprinc gaining xprinc gaining xprinc Rsp. Partn r P2 P3 P1, flow of partnrs P2, -mail information hip P3, claring P1, prson partnrs away P2, al, - hip obstacls P3, mal P1, papr transparnc P2, txtfils hip partnrs, y P3, P4, P1, supporting P2, txtfils hip partnrs adaptation P3, P4, rm Gathring th sourcs of th innovation transfr from th intrnational partnrs, consult gaining P2, ation, partnrs P1 travl xprinc P3, school hip P4, visits Coop. Partn, P1, P3, P4,, P1, P2, P4, P1, P2, P3, P4, Mthod s consult ation, school visits consult ation, school visits translati on, analysi s Targt Group Projct managmnt, communication and rporting partnrs hip partnrs hip Hunagri an partnrs hip, xprts Mdi um / volu HU, EN HU, EN 10/ / /20 12 EN 11/20 12 HU, EN HU, EN HU, EN EN, HU 11/ / / /20 travl EN 03/20 travl EN 05/20 rm Lan gua g HU, EN Start 01/20 Finis h 09/20 12/ / /20 10/20 10/20 10/20 01/20 03/20 05/20 05/20 Dur ati on Months /48

32 32/48 WP3 A1 Workshop laborating matrials P4, P1, consult ation, analysi s Hungari an partnrs hip, xprts rm HU, EN 02/20 02/20 1 A2 Workshop laborating matrials P4, P2, consult ation, analysi s Hungari an partnrs hip, xprts rm HU, EN 03/20 03/20 1 A3 Workshop laborating matrials P4, P2, consult ation, analysi s Hungari an partnrs hip, xprts rm HU, EN 04/20 04/20 1 A4 Workshop laborating matrials P4, P3, consult ation, analysi s Hungari an partnrs hip, xprts rm HU, EN 06/20 06/20 1 R4 Rcomm ndations hlping adaptation P4, brain strormi ng xprts HU 02/20 06/20 6 R5 Idas prparing policy rcommnd ations P4, brain strormi ng policy makrs rm HU 02/20 06/20 6 R6 Plans prparing consultation s for xprts P4, brain strormi ng xprts rm HU 02/20 06/20 6 National partnr workshop

33 WP4 A1 A2 A3 Adaptation (ProVib + Bildungs ) Adaptanion (Rsilinc + Adaptation (Polish mthods) adaptation adaptation adaptation P1, P2, P3, A4 Corrction adaptation R7 ProVib innovation Adaptation of th bst practics P1, P1, P2, P2, P3, adaptati on adaptati on adaptati on adaptati on publ publ publ publ publ VETstudnts VETstudnts VETstudnts VETstudnts R8 Bildungsb glitr innovation R9 Rsilincmatrix innovation Modll of R10 Partnrship-innovatiobuilding Mthods of R11 d of innovation minoritis VETstudnts VETstudnts VETstudnts VETstudnts VETstudnts wbsi t wbsi t wbsi t wbsi t wbsi t HU 03/20 HU 04/20 HU 05/20 HU 04/20 HU 03/20 HU 03/20 HU 04/20 HU 04/20 HU 05/20 04/20 05/20 06/20 05/20 08/20 08/20 08/20 08/20 08/ /48

34 W A1 A2 A3 A4 R12 R WP6 A1 R slcting schools tsting programs dvloping two ntwork modl partnr mting Rports (ntwork) Rports (programm s) Elaborating rcommn dations Policy proposals tsting tsting tsting consultation fdback fdback, P4, P4, P4 P1, P2, P3, P4,, P6, P4, P4 practica l practica l practica l consult ation r m r m tsting group group of adaptati on group of adaptati on tsting group group of adaptati on group of adaptati on intrn t, prso nal VETscho ols VETscho ols prso nal rm rm HU 06/20 HU 09/20 HU 09/20 HU, EN Making policy proposals for th Hungarian dcision-makrs influncing r, dcision dcision P4 m, makrs makrs mtin rm g influncing dcision makrs Tsting th adoptations P4, writting dcision makrs print d matr ial (50), wbsi t 10/20 HU 06/20 HU 06/20 HU 02/20 HU 04/20 06/20 02/20 02/20 10/20 02/20 02/20 06/20 06/ /48

35 WP7 Guid to Partnrship bulding (Europan addd valu) consult tsting prso A1 Workshop planning P2 ation group nal A2 A5 R15 WP8 prparing vrsion 1 composing P2 individu al work corrction aftr tsting finalising P2 individu al work Guid (Partnrshi p-building) practical guidanc P2, P1, P2, P3 A1 Workshop planning P3 A2 A3 R16 coopr ativ work consult ation tsting group tsting group rm rm wbsi t prso nal rm rm EN 03/20 EN 03/20 HU, EN HU, EN, DE, PL Mthodology guid to considring th charactristics of th cultur of minoritis in vocational training (Europan addd valu) prparing vrsion 1 composing P3 individu al work corrction aftr tsting finalising P3 individu al work Guid (Roma minoritis) practical guidanc P3, P1, P2, P3 coopr ativ work tsting group VETschools VETschools VETschools VETschools wbsi t 07/20 07/20 EN 05/20 EN 05/20 EN, HU HU, EN, DE, PL 07/20 07/20 03/20 05/20 08/20 08/20 05/20 07/20 08/20 08/ /48

36 WP9 A1 A2 A3 R17 R18 R19 R20 Sharing th partial and final rsults of th projct with Hungarian xprts P1, xprts making sharing progra wbsi HU, 02/20 P2, VETschools wbsit information ming t EN P3, xprts', mtin consultation P4 xprts prso HU 04/20 mting g nal Tachrs' dissminati, mtin VETtachrs nal prso P4 HU 05/20 mtings on g P1, partnrs, Confrnc dissminati P2, mtin xprts, prso P3, EN 09/20 on g dcision nal P4, makrs, Tachrs' dissminati, mtin VETtachrs nal prso P4 HU 05/20 mtings on g Mmos wbsit (all public information s and projct rsults) documntat ion sharing products P4, diting txt fils partnrs hip rm partnrs hip, xprts, tachrs, VETschool wbsi t ladrs, mploy rs, civic organisa tions HU 02/20 HU, EN 02/20 10/20 01/20 02/20 09/20 02/20 09/20 10/ /48

37 WP1 0 A1 A2 A3 R21 R22 R23 R24 R25 compiling th guidlins of th tachrtraining tacahrtraining Training manual (Bildungsb glitr) coaching th tachrs coaching th tachrs prparation to th publication practical guidanc practical guidanc Training manual practical (Rsilinc guidanc ) Training manual practical (Partnrshi guidanc p) Training manual (Minoritis) Th laboration of trainings rlatd to th adaptd programs practical guidanc P4, P4, P4, P1, P4,, P1, P4,, P2, P4,, P2, P4,, P3, P4,, coopr ativ work training coopr ativ work coopr ativ work coopr ativ work coopr ativ work coopr ativ work coopr ativ work tsting group tsting group corrcting th guidlins of th tachrtraining Training manual (ProVib) VETschools VETschools VETschools VETschools VETschools VETschools rm prso nal rm wbsi t wbsi t wbsi t wbsi t wbsi t HU 06/20 HU 08/20 HU 07/20 HU 07/20 HU 07/20 HU 07/20 HU 07/20 HU 07/20 07/20 08/20 07/20 07/20 07/20 07/20 07/20 07/ /48

38 WP11 Quality and projct status control A1 compiling th QM Plan quality managm nt P6 A2 intrviws monitoring P6 A5 R26 R27 R28 R29 R30 plannin g intrvi w intrnal monitoring monitoring P6 analysi ng data QM Plan Flash rports Summary of th flash rports Monitoring rports Summary of th monitoring rports quality managm nt quality managm nt quality managm nt quality managm nt quality managm nt P6 P6 P6 P6 P6 summa ry summa ry summa ry summa ry summa ry projct partnrs projct manag mnt projct manag mnt projct manag mnt and all partns projct manag mnt partnrs hip projct manag mnt partnrs hip wbsi t prso nal qust ionna ir rm rm rm rm rm HU 01/20 HU 03/20 HU 10/20 HU 01/20 HU 04/20 EN 04/20 HU 10/20 EN 10/20 01/20 03/20 10/20 01/20 04/20 04/20 10/20 10/ /48

39 Partnrk Szmélyi költségk Utazás Költségk Közvtln költségk Működési költségk Eszközök (max. 10%) Egyéb költség 2. Mlléklt A projkt lfogadott költségvtés Alvállalkozás (max. 30%) Tljs közvtln költségk Közvttt költségk A projkt tljs költségvtés LdV támogatás Bvétlk LdV tám. % A partnrk saját forrása Mgélhtés % 63,05% 10,53% 0,36% 9,10% 16,96% 6,98% 75% 25% ,82% P ,53% P ,50% P ,50% P ,44% ,81% P ,55% Összsn /48

40 3. Mlléklt Adminisztratív és pénzügyi kézikönyv Projktmndzsmnt kézikönyv címn Ltölthtő az alábbi oldalról: 40/48

41 4. Mlléklt A Kdvzményztt bankszámla-szrződésénk másolata vagy bankszámla-igazolás arra a bankszámlára vonatkozóan, amlyr a támogatás átutalását kéri 41/48

42 5. Mlléklt Partnrk listája 42/48

43 43/48

44 44/48

45 45/48

46 46/48

47 47/48

48 48/48

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

Nem technikai összefoglaló

Nem technikai összefoglaló A V r s p a t a k P r o j k t Lgislaţi Română Riscuri Proictul Roşia Montană chnologis BAT bl Practics BAP Bst Availabl Tchnologis BAT sponsibl Mining Bst Availabl Practics BAP Rsponsibl Mining Economi

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről 2009.12.22. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Oldal 1 / 61 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 6

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Személyzeti/oktatói mobilitási programra EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Személyzeti/oktatói mobilitási programra EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Személyzeti/oktatói mobilitási programra EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében amelyet egyrészről Tempus Közalapítvány a Hivatalos jogi

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Felsőoktatási mobilitási programra EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében amelyet egyrészről a Tempus Közalapítvány Hivatalos jogi forma:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága 3.2. Helyi foglakoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 1. KOMPONENS A foglalkoztatást

Részletesebben