Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése"

Átírás

1 ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése június 15.

2 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok A 2012/2013. nevelési évtől figyelembevettük az életbelépő, bevezetésre kerülő törvényt, átmeneti és kiegészítő rendeleteket, szabályzókat. - Minden óvodapedagógus figyelmét felhívtuk a évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről megismerésére, külön ismertetőt-tájékoztatót készítettünk a legfontosabb életbe lépett és lépő változásokról, kiemelten az óvodapedagógusok munkáját érintő változásokról, adminisztratív, partnerkapcsolati, beiskolázási feladatokra. Az elkészített tájékoztató segítségével mindenki előírás szerint teljesíti munkaköri feladatait kelt, Újszász Város Önkormányzati határozata értelmében, az Újszászi Nevelési Központból kiszervezett Városi Óvoda és Városi Bölcsöde intézményegységekből, összevonással létrehozta az Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde intézményt, mely felett fenntartói és működtetői jogkört gyakorol. Az új intézmény, két szakmailag önálló intézményegységből, s az Iskola úti Sportpályából, mint területből áll. Az intézményvezetői feladatokkal- munkáltatói és bérgazgálkodói, részben önálló gazdálkodói jogkör- csatolt munkakörben, augusztus 31-ig, a Városi Óvoda intézményegység vezetőjét bízta meg. A Városi Bölcsöde i feladatainak ellátásában változás nem történt. A Városi Óvoda helyettesének feladatköre az intézményvezető helyettesi feladatok egy részének ellátásával bővült. Az új szervezeti egység közös pedagógiai programja elkészült, melléklete a Városi Óvodai Intézményegység Helyi Pedagógiai Programja és a Városi Bölcsődei Intézményegység Szakmai programja. Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde egységbe szerkesztett Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, a kötelezően előírt mellékletekkel együtt. Az intézmény rendelkezik pénzkezelési, leltározási, selejtezési, iratkezelési, s a bölcsőde esetében helyettesítési, érdekegyeztetői fórumra vonatkozó szabályzattal. Mindkét intézményegységnek van érvényes Házirendje, s a minőségbiztosításban a teljesítmény értékelésén túl a partnerközpontú működésre, mérési-értékelési rendszerünk megvalósítására helyezünk kiemelt figyelmet. A második félévben megalakult az Igazgató és a Közalkalmazotti tanács. A tervezett, rendszeres vezetői megbeszélések, sajnos még mindig nem váltak rendszeressé, egyeztetések szintjén működnek. Ezen a térem mindenképpen változtatás szükséges. A vonatkozó jogszabályok értelmében a Szervezeti és Működési Szabályzatot ig, az óvoda pedagógiai programját ig a köznevelési törvény, a kapcsolódó rendeletek értelmében, a hóban megjelent Óvodai Nevelés Alapprogramja értelmében az előírásoknak megfelelően át kell dolgozni. A nevelőtestület megkezdte a Pedagógiai Program átdolgozását. 2-3 fős teamek alakultak egy-egy téma átdolgozásához. A változások alapvetően nem befolyásolták Helyi Nevelési Programunk Pedagógiai Programunkmegvalósítását, megkezdett innovációnkat. Fokozott figyelmet fordítanunk a korkívánatos, korszerű pedagógiai szemlélet érvényesítésére, a minél komplexebb személyiségfejlesztésre, az óvodások testi, lelki, szociális egészségének, jó-lét - nek biztosítására. Intézményegységünkben egységesen megfogalmazott pedagógiai célként jelenik meg az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek elfogadásának, a bizalomnak, a szeretetnek, az empátiának, az életkornak, aktuális fejlettségnek és érésnek megfelelő követelmények támasztása, a gyermek fejlődését biztosító sokoldalúság, a követelményekhez igazodó értékelés, az egyénhez igazodó fejlesztés, a fejlődés folyamatos nyomon követése, a szülőkkel való együttműködés. Eredményes megvalósítása az óvodapedagógusok 1

3 felkészültségétől, mentalitásától, elhivatottságától, felelősség vállalásától, innovativitásától, értékrendjétől és kötelességtudatától függően valósult meg. 2. Az intézményegység vezetési struktúrája ig. intézményegységünkben a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső szabályzatok figyelembe vételével az intézményegység vezető felelőssége volt, feladatmegosztás alapján, vezetőtestülettel közös ellátási formában. Megvalósult a munkaköri leírások felülvizsgálata, aktualizálása. Nem történt előre lépés a feladatok írásban történő delegálása, ellenőrző pontok beépítése terén, kivétel a TÁMOP pályázat, melyben a megvalósítók, ill. a koordinátor maximálisan eleget tett az elvárásoknak, ill. IPR szakmai vezető feladatellátására lett jellemzőbb a teljes körű önállóság. A tervszerűség, önállóság, felelősség vállalás terén javulás jelentkezett. Információáramlásban, megfelelő mennyiségű és egyértelmű és konkrét információ közlésében, kommunikáció hatékonyságának növelésében nevelőközösségeken belül van változás, a feladatok, bizonyos szakmai kérdések megbeszélése, kiértékelése terén, de ez informális szinten jellemző, így intézményi és vezetői szinten nem realizálódik, nem segíti a hatékonyabb, eredményesebb munkát Minőségbiztosítási csoport Az IMIP megvalósítása nem kötelező feladat a törvényi változások értelmében. Így az első félévben az UNK minőségi csoportja nem ülésezett, konkrét feladatokat nem valósított meg. Ugyan ez igaz a második félévre is. Ezzel szemben azonban Intézményegységünkben a mérési és értékelési feladatok ellátására és a partnerközpontú működés biztosítására törekedtünk. Az viszont elgondolkodtató, hogy a szeptemberi DIFER mérések közül volt, amelyik november végén került elvégzésre. Pozitív változás azonban, hogy a második félévben mindenki maximálisan törekedett a megadott határidő betartására, így időben elkészültek a mérések. IPR hez kapcsolódó, bérkiegészítéssel elismert többlet feladatok teljesítésének igazolása, értékelése, amit a szakmai vezető koordinált, irányított a teljesítés értékelés megvalósul, hiszen egész évben ellátandó kötelező feladat is programunk, IPR cselekvési és tevékenységi tervünk, s a törvényi előírások szerint. A MÉFER intézményegységre vonatkozó pontjait Pedagógiai Programunkba ig beépítjük Személyi feltételek, humánerőforrás A költségvetési megszorítások, a gazdaságosabb működés, a gyermek létszám csökkenésének a következményeként, 7 óvodai csoportba 13 óvodapedagógus látott el csoportvezetői feladatokat, munkájukat és a pályázatok által megnövekedett szakmai feladatellátást, november 30.- ig. egy fő szakértő segíttette. A pedagógiai munkát segítők száma 6 dajka, 1 fő takarító volt. Az Iskola úton, a 2 óvodai csoportban 3 óvónő dolgozott, munkájukat 2 dajka segítette től, valamint közötti időszakban a törvényi előírásoknak megfelelően 18 fő óvodapedagógus, 9 dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő takarító áll alkalmazásban. A kettős óvónői váltás biztosított, kivétel a Méhecske csoport, ahol a intézményvezető távollétét a pedagógiai asszisztensi munkakörrel kompenzáljuk, több kevesebb sikerrel. Kötelező óraszámot érintő óra kedvezménye volt az intézményegység vezetőnek, helyettesnek, amit a vezetői feladatok ellátására kellett volna fordítani, ami nehézséget jelentett. A kötelező óraszámon felüli részt minden pedagógus a feladatai ellátására, rendezvényeken, értekezleteken, szakmai megbeszéléseken való részvételre fordította az óvodában, vagy óvodán kívül. 2

4 Ehhez hasonló problémát jelent a kötelező óraszámban végzett adminisztratív, tervező és előkészítő munkavégzés is. Azon vállalásunk, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri, szakmai vezetői, projektasszisztensi, belső munkacsoportban való közreműködési tevékenységet, és minden olyan feladatot, amiért külön díjazást kap a pedagógus, munkaidőn túl köteles teljesíteni az is csak részben, s bizonyos esetekben valósult meg, pedig a munkaidőn kívüli, szabadnapra eső óvodai rendezvényeken való részvételt, munkavégzést szabadidő biztosításával kompenzáljuk. Természetesen nehézséget jelentett és jelent bizonyos munkakörökben a hosszabb rövidebb idejű betegségszabadság és táppénzes állomány, valamint tanulmányi kötelezettségből származó távollét és ezen időkre vonatkozó helyettesítés. Mindezen problémák kezelésére az intézményen belüli munkaerő átcsoportosítás- bölcsődei gondozó és kisgyermeknevelő óvodai feladatellátásba való foglalkoztatása-, valamint közhasznú foglalkoztatottak önkormányzat általi biztosítása jelent nagy segítséget. Munkaerő gondjainkat úgymond önerőből, ésszerű munkaszervezéssel is igyekeztünk enyhíteni, ami leterheltséggel járt, s gyakran szülői elégedetlenséget váltott ki. Terveztük, hogy a szakmai szolgáltatásokkal (bemutató, mediátor, előadás tartása), futó pályázattal és az innovációval (Jó gyakorlat kidolgozás, pályázatírás) kapcsolatos többlet feladatok ellátásához, lehetőség szerinti, differenciált anyagi és erkölcsi elismerési rendszert rendelünk. Ez a referencia intézményi feladatokra felkészítő pályázatnál és az IPR hez kapcsolódónál valósult meg. Az első félévben egy szakmai szolgáltatásunk volt, műhelymunka formájában, aminek bevételét nem fordíthattuk erre a célra. A második félévben három Mozgáskotta szakmai bemutatót tartottunk. Jó gyakorlatunkat egy intézmény hét tagóvodájának megvásárolta. Terveztük még további jó gyakorlat kidolgozását is, ami sajnos ebben a nevelési évben nem valósult meg. Szakmai fejlődésünk érdekében erősíteni kívántuk a belső hospitálási rendszert, pedagógiai munkát segítő alkalmazottainak ismereteinek bővítését, team munka hatékonyságát, s ki kívántuk dolgoznunk a képzésen szerzett ismeretek átadásának rendszerét. Némi előre lépes megfigyelhető, de növekvő eredményesség nem realizálódott.. Feladatellátással kapcsolatos változások, új feladatkörök: Munkaközösséget ig nem működtettünk, ez időponttól egy munkaközösség tevékenykedik a szakmai innovációt támogató tevékenységekre kiterjedően. Téma -, szakmai vezetők feladataik nagy részét önállóan, változó intenzitással, és eredményességgel látták el. Sajnálatos, hogy a Kulcsárné féle Delacato fejlesztés bevezetése nem valósult meg. IPR team vezetők munkájukat legjobb tudásuk szerint végzik, melyet a menedzsment szakmai vezetője koordinál és irányít. Alternatív programok vezetése eredményes, a Kedvesház esetében észlelhető némi stagnálás Integrált nevelés a pszichés zavarok (SNI-s B ), valamint a beszédfejlesztésre szoruló gyerekek logopédiai, gyógypedagógiai, pszichológiai ellátását, valamint a szűréseket, nevelési tanácsadói és iskolaérettségi vizsgálatokat, BTMN gyermekek fejlesztését, terápiás ellátását az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik. A napi, ill. előírt óvodai csoportokban megvalósuló fejlesztések dokumentáltan jelennek meg ig pszichés zavarok (SNI-s A ) gyermekek ellátását szakmai szolgáltatás igénybe vétele, vásárlása alapján biztosítjuk, től a KLIK feladatellátási kötelezettségeként jelentkezik. E tárgykörben a gyermekek kötelező kontroll vizsgálatára, a vizsgálati felterjesztések prevenciót segítő jellegére kell kiemeltebb figyelmet fordítani. 3

5 Az inkluzív integráció, óvodai integrációs fejlesztő program előírás szerinti megvalósítását, az egyéni fejlesztések elvégzését, ¼ évenkénti értékelést, érdemibb dokumentálást a csoportban dolgozó óvodapedagógusok megvalósították. Humán erőforráshoz kapcsolódó egyéb feladatok terén a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak hatékonyabb és érdemibb bevonása a gondozási, nevelési feladatokba, nevelési programunk szerint nem mutat érdemi változást, ami a munkaerő gondokkal csak részben magyarázható. Az elvárások konkretizálása, s a csoport hármas megbeszéléseken a pedagógiai elvek, módszerek, célok, feladatok megbeszélése, az együttműködés hatékonyabbá tétele, szemléletformálás sajnos még mindig nem vált gyakorlattá.. Pozitívan kell viszont értékelnünk azt, hogy a rendezvények, projektnapok lebonyolításában egyre hatékonyabban, gyakorlottabban, maximális segítséget nyújtva vesznek részt. 3. Infrastruktúra, tárgyi feltételek A nevelési évben nagyobb beszerzésekre nem került sor, kivétel a Méhecske csoport működéséhez szükséges- életkorhoz igazodó- fejlesztő és egyéb játékok beszerzése, pótlása. Az intézményegység működési, tárgyi feltételeit- közüzemi szolgáltatásokon kívül- 90 % - ban pályázati támogatásból biztosítottuk. Távlatibb céljainkhoz szeretnénk fedezetet kapni, így kerítés felújítása, parkosítása, tétburkolók javítása, udvari, hordozható, játékok bővítése és festése, karban tartása, kiszolgáló helyiségek csoportszobák kifestése, Zöld óvoda pályázatban vállaltakhoz a feltételrendszer folyamatos biztosítása. Eszközellátottságunk biztosítja a változatos és válaszható tevékenységek, különösen a játék, mozgás optimális feltételeit, differenciált egyéni fejlesztést, kooperatív tanulásszervezést, adaptív és élménytanulást. A csoportok többségében megfelelő szokásrendszer alakult ki annak érdekében, hogy a meglévő eszközöket rendeltetés szerűen használják, óvják. A szerepjáték eszköz ellátottságának tudatos, kreativitást magába foglaló bővítésére, barkácsolássaját készítésű kiegészítők készítésével, az újra hasznosítási cél szem előtt tartásával, a gyermeki kreativitás előtérbe helyezésével vannak jó kezdeményezések, dicséretes példák. 4. A nevelési év kiemelt feladatai - A szabad, tartalmas, változatos témájú, elmélyült játék, indirekt játékirányítási metodikájának helyes értelmezése, személyiségfejlesztő hatásának maximális érvényesítése, a bátorító nevelés módszereinek, kommunikációs technikájának alkalmazásával megítélésem szerint a csoportok 80% - ban helyesen értelmezett, s hatékony, eredményes. A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése, alkalmazása a belépő két óvodai csoportban is eredményesnek bizonyult. Projektpedagógiai, kooperatív tanulásszervezés eredményesebbé, tudatosabbá, módszertanilag kifogástalanabbá tétele, folyamatos, érdemi megvalósítása egyre jellemzőbb, a csoportok 70% - ban kiemelkedő szinten valósul meg. A szülők folyamatos tájékoztatása a projekt témákról azálta,l hogy láthatóvá tesszük számukra a témaköröket, a közös vagy egyéni produktumokat tudatossá vált. A nevelési programunkba beépített, Integrációs óvodai fejlesztő programhoz kapcsolódó célok, feladatok megvalósítása, az eredményessége az IPR alapú intézményfejlesztés, a referencia intézményi elvárásoknak való megfelelés eredményes, jellemző gyakorlat. A pedagógiai munka célorientált értékelése, elemzése, dokumentáció napra kész vezetése, a belső fejlesztések kidolgozása, tudatos irányultsággal, team munkában, nagy szakmaisággal változó intenzitással megvalósul. A kimutatások, összegzések, részvételi arányok, fejlődési indikátorok nyomon követésére, számszerű rögzítésére irányuló dokumentációs rendszer kimunkálása, alkalmazása terén van előre lépés. 4

6 A tanköteles, vagy tankötelessé válható gyermekek esetében a DIFER mérésre épülő egyéni fejlesztés eredményeinek fokozása, mérési gyakorlat, mérési határidők betartása egy-két estet kivéve, célirányos, eredményes. A szülők konkrét, tényeken alapuló, tájékoztatása jellemzőbbé vált. A szülők igénylik is a pontos tájékoztatást. TÁMOP /2 pályázat záró projekt jelentését határidőre elkészítettük, vállalásainkat teljesítettük. 5

7 4.1. Az intézményegységbe járó gyerekek csoportbeli eloszlása, összetétele Gyermeklétszám a csoportokban Összesen HH HHH Kisebbségi Pszichés zavarok BTM NT Veszélyeztetett, védelembe vett A B Hamupipőke Hófehérke Kisvakond Maci Margaréta Nyuszi Süni Méhecske Tulipán Összesen Csoportlétszám ún. növelt értéke Csoportszervezés módja: - 8 vegyes életkori szervezésű, családi csoport - 1 homogén életkori szervezésű, nagycsoport A csoportok kialakításánál, összetételénél maximálisan törekszünk a törvényi előírások betartására, optimalizálásra, különös tekintettel a HHH gyermekek megoszlási arányára, ami egyre nehezebben valósítható meg. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a pszichés zavarokkal rendelkező (SNI) gyermekek, nevelési igényéhez illeszkedő, előírt fejlesztésére. 6

8 4.2. Az elmúlt nevelési évről áthúzódó feladatok További Jó gyakorlatok kidolgozása folyamatban van. Prevenciót, egyéni fejlődési ütem szerinti, egyénhez igazított fejlesztést kiemelt feladatkénti sikerül kezelnünk az esetek 80%-ban. Értékelést, ellenőrzés még mindig nem tettük intenzívebbé, inkább visszalépés történt. Egyértelműen fokoztuk eredményeinket az alábbi területeken: bábozás drámapedagógia, drámajáték személyiségfejlesztő hatásának fokozása, kiemelkedően - Maci csoport interaktív kapcsolattartási formák gyakorlattá tétele a szülőkkel való együttműködésben zenei nevelés Fokoztuk eredményeinket, változó intenzitással: szerep játék elmélyültsége, tartalmassága, folyamatossága, eszközellátottsága gyermeki ötletesség, döntési lehetőség, egyéni igények és szükségletek kielégítésének biztosítása párhuzamosan szervezett, differenciált, választható tevékenységek, a téma komplexitás középpontba állítása neveltségi szint, viselkedési magatartási szabályok (belsővé válás; konfliktuskezelés), személyes, szociális kompetenciák fejlesztése alapos gyermek ismeret, empátia, feltétel nélküli elfogadás anyanyelvi nevelés, dramatizálás A működés zavartalanabbá tétele érdekében A házirend aktualizálása, rugalmas munka, és feladat szervezés az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével megvalósult. A szülők tájékoztatása központilag, folyamatosan történik, az időbeliségre jobban kell figyelni. A munkahelyi kommunikációs rendszer még néha akadozik, nem működik megfelelően Egyéb áthúzódó feladatok Udvari tevékenységek tartalmassá, fejlesztővé tételének fokozása még mindig kritikus pontja óvodai gyakorlatunknak. Ezen a téren még van tenni valónk Tervezés Feladatrendszerét- határidő módosítással, módosulással megvalósítottuk, megfelelő tartalommal és formában Óvodai Programunk cél-, feladat-, követelményrendszeréből adódó feladataink Befogadás a tervezettnek megfelelően valósult meg, a gyermekek 90% szülős befogadással kezdte meg óvodai életét, a szülők bizalmát elnyertük, Ugri - bugri/ picur hancur program pozitív visszajelzést kapott, jó gyakorlatként még nem dolgoztuk ki. A nyertes.. pályázatunkban azonban szerepel. Állapotmérés, fejlődés folyamatos nyomon követésében vállaltakat mindenki igyekszik megvalósítani. A gyermekek értékelése minimum ¼ évenként, megtörtént. Az óvodai nevelés kereteiből adódó feladataink Az egészséges életmód alakítása Fokozatosan építjük ki, megerősítjük meg, a szokásokat, a belsővé válás kialakítására törekszünk meggyőzéssel, önfegyelemre, önállóságra neveléssel, egyéni szükségletek, igények maximális 7

9 figyelembevételével, rugalmas, követhető napirenddel, tevékenységi rendszerrel. Megfelelő figyelmet fordítunk a speciális gondozási, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátására, mentális egészség védelemre, megőrzésre, egészséges tudatos magatartás alakítására. Kiemelt nevelési feladat az egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása, az egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés, melyet az Újszászi 4 H Egyesület, és a Magyar Lábtoll-labda Szövetség e témájú nyertes pályázatával (TÁMOP 6.1.2) még eredményesebbé tettük. A gyermekek rendszeresen vehettek részt főzőnapokon, játszó házi programokon, sportversenyeken, táncházi programokon.. A 3 napos egészséghetek keretében sok érdekes programon vehettek részt a gyermekek és az érdeklődő szülők(tengerecki játszóház, légvár, koncert). Az egészség megóvása érdekében Szűrővizsgálat (fogászat, belgyógyászat, ortopédia, bőrgyógyászat, szemvizsgálat) valósulhatott meg a gyermekek és a szülők részére, szakértők tartottak egészségnevelési tájékoztató előadásokat. Mindezek alapján eredményesebb lett a szokásrendszer megismertetése a szülőkkel, szemléletformálás. E pályázat megvalósítása a nyár folyamán, valamint a következő nevelési évben folytatódik. Érzelmi nevelés és a szocializáció A gyermek egyéniségükhöz mérten nyíltak, barátságosak, segítőkészek, empatikusak. 90 % kötődik az óvodához, csoportjához, a felnőttekhez és társaihoz. 80% képes együttműködésre, együttjátszásra, együttdolgozásra. 70 % -ra jellemző, hogy elfogadott magatartási és viselkedési szabályokat, formákat követ. 80% -ra jellemző, hogy kezdeményez, tud dönteni, kompromisszumot kötni, konfliktust kezelni önállóan vagy felnőtt segítségét kérve. 25% nem, vagy nehezen tud érzelmein, indulatain korának megfelelően uralkodni, s nem tanúsít tiszteletet. Szívesen vállalnak megbízatást, munkát, nagy részük képes saját és társai érdekeit megfelelő módon kezelni. Integrált nevelés, integrációs program Determinált szocializációval támogatjuk a közösségi nevelést, a szociális és személyes kompetenciák fejlődését a gyermekeknél. Integrált nevelésünk arra irányulnia, hogy a közösségi szocializáció az elfogadottság érzését sugározza, s önálló életvitelre neveljen, az ép, erősséget tükröző területek erősítsen. Kellő figyelmet fordítunk, a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekekre (egyéni bánásmód, differenciálás, egyéni különbözőségek figyelembe vétele, elfogadása), tehetséggondozás. Egyre tudatosabb és hatékonyabb a családok intervenciós megsegítésére, és a partnerség erősítésére irányuló pedagógiai munkánk. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés Ez irányú munkánkban csökkent, kellő mértékű a mechanikus ismeretnyújtás, dominánsabbá vált- a gyermekek egyéni igényeinek, aktuális fejlettségének, eltérő haladási ütemének figyelembe vétele melletti -, cselekvéses tanulással, tapasztalatszerzéssel, felfedeztetéssel biztosított a kognitív kompetenciafejlesztés. Figyelembe vesszük, de nem kompenzálhatatlan előjellel, a szociokultúrális hátteret és hozott ismereteket, és kiemelkedő érdeklődési területet is. Jó eredményeket értünk el a szülők folyamatos, szakmaiságot és gyermek ismeretet tükröző tényszerű tájékoztatásában. A gyermekek bátran megnyilatkoznak meg, elmondják élményeiket, véleményüket, egyénileg és életkorilag meghatározott módon alakul beszédfegyelmük, szókincsük, beszédkultúrájuk. Eredményes a beszédészlelés, beszédértés, verbális emlékezet fejlesztése, szókincs (relációs és általános), nyelvi készségek differenciált fejlesztése. Az óvónők és dajkák, alkalmazottak beszéde érthető. Fontosnak tartjuk, hogy a felnőttek egymás között és a szülőkkel is úgy beszéljenek, hogy az a gyermekek számára modellértékű legyen. Óvodai nevelés tevékenységkerete 4H alapelveit beépítjük munkánkba, a környezettudatosságra nevelésbe. 8

10 Multikulturális nevelésben eredményes a Kedvesház alapelveinek, tevékenységköreinek a beépítése, így a hagyományápolásra nevelés, identitástudat erősítés. Óvodai nevelés tevékenységformái Szabad játék ban érvényesül az indirekt irányítás, gyermeki kezdeményezés. Alaptevékenysége a tanulásnak / ismeret és tapasztaltszerzésnek. Alapvetően tartalmas, élménydús, változatos, elmélyült, gyermekek ötletre, igényre, kreativitásra épülő a csoportokban, de van túlzott szabadság és korlátozottság is. Munka szívesen vállalt tevékenység a gyermekek 80 % - nál, s kialakult hozzá a szükséges jártasság, készség. A közös munkát jellemzi a gyermekek 90% - nál a munka öröm, s a felelősség vállalás. Mese versnél jellemző élményszerűség, változatos feldolgozás, motivált gyakorlás. Megfelelően érvényesítjük nevelő hatását az erkölcsi, érzelmi, szociális kompetenciák fejlődésében. Vizuális nevelés kedvelt, minden perces tevékenysége a gyermek jó részének. Jellemző az újszerű, változatos technikák alkalmazása, barkácsolás, konstruálás kiemelése, újrahasznosítási szemlélet tudatos érvényesítése. Számtalan közös /kooperativitást kívánó alkotáskészítést építünk be, ami a szocialitás, szociális kompetenciák fejlődését segíti. Ének, énekes játékoknál törekszünk a kodályi alapelvek szerinti dalanyag összeállításra, de jellemzően megjelennek napjaink gyermekdalai is. A ritmusérzék fejlesztése továbbra is fontos feladat. Mozgás mozgásos játékok terén a vállalásainkat 90% teljesítettük, az udvari és mindennapos testnevelés kíván még további figyelmet. Játékba integrált tanulásnál alapelvként érvényesül a csoportok 90 % - ban a motiváltság, érdeklődés, érdekesség, kíváncsiságra épülés és, hogy az én aktivizáló vagy önmegvalósító tendenciát indítson el. Domináns, hogy tevékenységre, cselekvésre, részvételre késztet, s mindenki megélheti valamilyen területen a saját sikerességét, fejlődésének eredményét. Jellemző a differenciálás, egyéni bánásmód, komplexitás előtérbe helyezése. További kiemelt feladat: a környező világ tevékeny megismerése, egészség-, és környezettudatos magatartásra nevelés (IPR; Zöld Óvoda; 4 H; Egészségfejlesztési pályázat) problémamegoldó képesség, gondolkodási műveletvégzés, kreativitás fejlesztése az elemi alapkészségek mellett kommunikáció, anyanyelvi nevelés tehetséggondozás 4.6. Szervezeti kultúra fejlesztése Új szervezeti struktúra átgondolása, kompetenciák tisztázása, együttműködést erősítő vezetői stílus érvényesítése, szakmai önállóság biztosítása mellett az egységes alapelvek érvényesítésének képviselete, az intézményi érdekek érvényesítése. Változásmenedzselés és feladatdelegálás eredményeinek fokozása Team munka további erősítése. Még átgondoltabb, hatékonyabb munkaszervezés és feladatmegosztás kialakítása. Partnerközpontú működés erősítése, szélesítése Az intézményegység hagyományaiból adódó feladatainkat maradéktalanul, nagyon eredményesen valósítottuk meg. A közös projektnapok, rendezvények, programok kiemelkedő eseményei óvodai nevelésünknek, az óvodapedagógusok kreativitását, együttműködését is tükrözi, 9

11 nyilvánvalóan az egyéniség és elkötelezettség jellemzőivel. Sikeresek a rendezvények, 90% - ban pozitív a szülői visszajelzések tartalma, ill. azt tapasztaltuk, hogy egyre szívesebben vesznek részt a szülők a közös rendezvényeken. Folyamatosan közzé tesszük a honlapon, helyi újságban, így a PR tevékenységünk is széleskörű. A csoportok életéhez kapcsolódó hagyományok./ születésnapok névnapok megtartási rendjénél áthidaltuk az egészségügyi előírások miatti módosítás első nehézségeit, a szülők ezt már elfogadják, s végső soron mindez az esélyegyenlőség biztosításának é elősegítésének feladatrendszerét is támogatja. 5. Kapcsolataink Óvoda család kapcsolat A tervezettnek megfelelően tájékoztatattuk és tájékoztatjuk a szülőket mind a pedagógiai munkát érintő, mind a pályázatokkal, működéssel, törvényi változásokkal kapcsolatos kérdésekben. Időnként fellépnek hibák, melyek a kommunikálás tartalmából és stílusából vezethetők le, de rendezhetők. Az együttműködés, partnerség erősödik, a szülők 80% bizalmát elnyertük, úgy, hogy az ő véleményüket, mondanivalójukat, problémájukat értő hallgatóiként, elfogadó magatartást tanúsítunk. Szinte minden rendezvényünk, projekt napunk szülős, így maximálisan megfelelünk a Nyitott óvoda feltételeinek. A formális kapcsolattartási formákat interaktívvá, szemléletformálóbbá, mintaadóbbá tettük, ehhez szakember segítségét is igénybe vettük. SZMK bevonása az előírásoknak, elvárásoknak megfelelő. Fogadóórákat minimum ¼ évenként megtartottuk. 5.2.Óvoda-iskola ig közös igazgatású közoktatási intézményként vállalt feladatainkat maradéktalanul teljesítettük. Az után követést többször és több féle módon végeztünk, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését segítő folyamatszabályozásunk alapján végezzük ezirányú munkánkat. Szakmai együttműködésünk folyamatos és eredményes. Beiskolázási feladatainknak eleget tettünk 5.3. Szakmai és egyéb szolgáltatók, szolgálatok, civil szervezetek. Együttműködésünk érdemi, és sokoldalú. Kiemelten figyelmet fordítunk az együttműködése a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, s a védőnőkkel. Folyamatos a kapcsolatunk a kulturális és sport területén működő intézményekkel is. A civil szervezetekkel is széleskörű partnerkapcsolatunk van, kiemelten támogatja nevelőmunkánkat az Együtt Újszászért és a 4H Egyesület, februártól pedig a Magyar Látoll-labda Szövetség is. Szeretnénk tovább erősíteni szakmaközi együttműködésünket az egészségügyi szolgáltatókkal, szakemberekkel, a civil szervezetekkel. Törekvéseinket bizonyítja, hogy közel 40 együttműködési megállapodást újítottunk, vagy kötöttünk meg. 10

12 Szeretném megköszönni a Nevelőtestület és a alkalmazotti közösség minden tagjának, hogy a tanév során mindenki igyekezett maximálisan helytállni. A rá bízott feladatokat a legjobb tudása szerint mindenki elvégezte és hozzájárult ahhoz hogy ismét egy sikeres évet zárhassunk. Itt szeretném megemlíteni, hogy Intézményünk sikeresen pályázott, s nyert a Te sem vagy több ő sem több esélyegyenlőségi pályázaton. Újszász, június 15.. Szilvási Monika Vezető helyettes 11

13 1. sz. melléklet Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde - Óvoda Intézményegység /2013. év végi értékelés Első félévi feladatok részletezett ütemtervének értékelése Megnevezés Időpont, időtartam Munkarend, munkaidő beosztás elkészítése Szeptember 01. Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása TÁMOP pályázathoz kapcsolódó munkacsoport feladat tervének, munkarendjének, tevékenységének konkretizálása Szeptember 05. Szeptember 10. Végrehajtásért felelős témavezető Projekt menedzser Értékelés Az intézményegység vezető helyettes elkészítette, intézményegység vezető jóváhagyása után kifüggesztésre került. Témavezető hatékony segítséget nyújtott a bevezetéshez. A megvalósítók tanulmányozták a szakirodalmat. Ménkű Jánosné témafelelős vezetésével az alábbi team tagok érdemben megvalósították a feladatot, amiért egyszeri bérjellegű juttatás került kifizetésre: Molnárné Hegedűs Krisztina Mérész Bernadett Konkáné Csibrány Angelika Szeremeta Gáborné Szilvási Monika Törvényi háttér, dokumentumok áttekintése, értékelések elemzése, intézményi munkaterv alapján az intézményegység munkatervének elkészítése, elfogadása Gyermekek speciális, IPR-s ellátásához, alternatív programok megvalósításához kapcsolódó ellátási rendjéhez kapcsolódó tervek, tornaszoba használati rendjének elkészítése Beíratás, beszoktatás, szocializációs hetek megtervezése, megszervezése Nevelési év dokumentációs anyagának elkészítése Szeptember 15. Szeptember 15. Szeptember 1. október 15.-ig Szeptember 30. folyamatos IPR Beóvodázási team határidőre elkészítette, a nevelőtestület megvitatta, ill. helyettese egyeztetések után elkészítette. A beóvodázási team vezető koordinálásával az előírásoknak megfelelően megvalósult. elkészítette, vezetéséhez segédanyagot biztosított. 12

14 Megnevezés Tanévnyitó nevelőtestületi, munkatársi, szülői értekezlet megtartása Munkaköri leírások aktualizálása, teljesítményelvű értékelési elvárások rögzítése Időpont, időtartam Szeptember 30. Szeptember 30. Házirend aktualizálása, átadása a szülőknek Szeptember 30. DIFER mérés összegzése Kimutatások, statisztikai adok elő- és elkészítése Takarítási Világnap, Gyaloglás Világnapja projekt napok Őszi hetek projekt program megvalósítása (Szüreti mulatság) Szeptember 30 ig és január 31 - ig Szeptember 25.- október 05. Szeptember 23. Szeptember 24. Nevelés nélküli munkanap/ testületi képzés Szeptember 28. Csoport (ütem), pedagógiai, haladási, fejlesztési tervek elkészítése, alternatív programok vezetése Csoporttervek, naplók, dokumentumok vezetésének ellenőrzése Október 01. Október 01. Zenei világnap Október 1. Állatok Világnapja Október 05. Végrehajtásért felelős, intézményegység vezető h. Alföldiné Hende Márta - helyettes Ménkű Jánosné Konkáné Juhász Erzsébet Nyerges Judit, programvezetők témavezetők Ulviczki Dóra Ménkű Jánosné Gyűréné Miskolczi Aranka Szeremeta Gáborné és pedagógus társa Közreműködők, Ellenőrzést segítők végző megtartotta, illetve határidőben minden csoportban, interaktív módon megtartásra került hóban a módosítás megtörtént. aktualizálta, átadásra került. A mérési eredmények összegzése nem áll rendelkezésre. Az intézményegység vezető és helyettes határidőre elkészítette. Projektnapként megvalósult, projektterv nem készült. Projektnapként megvalósult, projektterv, ill. feladatterv készült. A testületi értekezlet megtartásra került. Módosított határidőre elkészültek. Módosított határidővel elvégzésre került. Ulviczki Dóra témavezetésével eredményesen megvalósult. Témafelelősök vezetésével csoportonkénti projektnapként megvalósult, ill. kirándulás szervezés történt. 13

15 SZMK választmányi ülés, munkatervkészítés Október megtartotta. Kézmosás Világnapja Október 15. Mérész Bernadett Ménkű Jánosné Csoportonkénti projektnapként megvalósult. Konkáné Juhász Erzsébet Hulladékgyűjtés Október ig Alföldiné Hende Márta Megszervezésre került. Őszi szünetben óvodai ellátást igénylő gyerekek Október felmérése Dokumentáltan elvégzett tevékenység. Őszi kavalkád November 15-ig Alföldiné Hende Márta Kasza Judit Konkáné Csibrány Márton napi vigadalom elnevezéssel Angelika megszervezése, megtartása megvalósult. Gyűréné Miskolczi Aranka Egyéni fejlődés dokumentációjának ellenőrzése November 20 - ig helyettes Az ellenőrzés megtörtént Muzsikás Péter lakodalma November 29. helyettes A program megvalósult. HHH gyermekek szüleinek tájékoztatása az egyéni fejlesztés eredményeiről November 30. IPR szakmai vezető A tájékoztatás dokumentáltan megtörtént. Gyermekvédelmi dokumentáció ellenőrzése November 30. IPR szakmai vezető Megtörtént. Huncutka Alapítvány- Mikulás műsor December 05. Decemberi ünnepkör lebonyolítása (Advent, Mikulás, Karácsonyi játszóház, Óvodai Karácsony) Téli szünetben óvodai ellátást igénylő gyerekek felmérése Budapest Elevenpark - kirándulás A gyermekek fejlődési mutatóinak értékelése, szülők tájékoztatása, HHH s gyermekek is Egyéni fejlődés dokumentációjának ellenőrzése December 05. December 14. December 21. December ig December ig Január ig Mérési, értékelési team vezető IPR szakmai vezető Január 20 - ig helyettes 14 A program megszervezésre, lebonyolításra került. Csoport, ill. feladatellátási szinten nyitott óvodai programként megvalósult. Dokumentáltan megtörtént. Szülős programként, szociális hátrányok enyhítésével lebonyolításra került. Megtörtént. Megtörtént.

16 Micimackó családi sportnap Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde - Óvoda Intézményegység /2013. év végi értékelés Január 20 - ig. Magyar Kultúra Napja Január 21. Molnárné Hegedűs Krisztina Berényiné Bencsik Erzsébet Nyerges Judit Konkáné Csibrány Angelika Nagy Jánosné Konkáné Juhász Erzsébet helyettes Március 9.-én került megrendezésre, sikeres családi délután volt. l Projekthétként- témaegyeztetéssel, feladatellátási közös programmal megrendezésre került. Csoporttervek, naplók, dokumentumok vezetésének ellenőrzése Január 30. Nem történt meg. Nevelés nélküli munkanap Január között Nem vettük igénybe. IPR team dokumentáció ellenőrzése Február 01. IPR szakmai vezető Menedzsment szakmai vezető elvégezte Beiskolázás előkészítő feladatai (rétegszülői Január 15.-től szakember irányításával értekezlet, iskola érettségi vizsgálat) Február 05.-ig helyettes megtartottuk Farsangi ünnepségek Február 14-ig helyettes Konkáné Juhász Erzsébet Az intézményegység vezető koordinálásával febr.09.-én megvalósult; a feladatellátási hely felelősének koordinálásával febr. 16.-án megrendezésre kerül. 15

17 2. számú melléklet Második félévi feladatok részletezett ütemterve 2012/2013. Iskola óvoda átmenet programja Március április Óvoda iskola team vezető 16 Megbízott óvodapedagógusok Hulladékgyűjtés Március ig Alföldiné Hende Márta Nőnap Március 15. Vízvilág napja Óvodai szakvélemények kiadása Kisebbségi nap/ Kedvesház program Nyuszi nap Csoporttervek, naplók, dokumentumok vezetésének ellenőrzése Március 8 Március 15. Március 22. Március 10.-tól Április 01.-ig Március19. Március vége Március 30. Alföldiné Hende Márta Kasza Judit Mérész Bernadett Gyüréné Miskolczi Aranka Alföldiné Hende Márta Ulviczki Dóra Kasza Judit Molnárné Hegedűs Krisztina Szeremeta Gáborné Nyerges Judit Intézményegység vezető-helyettes Témavezetők IPR team dokumentáció ellenőrzése Április 01. IPR szakmai vezető Team vezetők Feladatokat elvégezték a felelősök. Részben megvalósult. A projekt napokat megtartottuk. Megtörtént. Kisebbségi napot nem tartottunk Megvalósult. Ellenőrzés határidő módosítással megtörtént. Ellenőrzés megtörtént. Muzsikás Péter és Csupa fül Április 5. Nagy Jánosné Megvalósult. Költészet Napja Április11. Szabóné Nagy Orsolya Ulviczki Dóra Konkáné Juhász Erzsébet A projekt napot megtartottuk.

18 A Föld Napja Április 22. Nyerges Judit Szeremeta Gáborné Berényiné Bencsik Erzsébet A projektnapot a csoportok megtartották. Nevelés nélküli munkanap/ szakmai nap Április között témavezetők Intézményvezető Csoporttervek, naplók, dokumentumok vezetésének Április 30. Intézményvezető ellenőrzése Május első megvalósultak. Csoportonként Anyák-napi ünnepségek vasárnapja Mérész Bernadett A projektnapot Madarak, fák napja Május 10. Szabóné Nagy Orsolya megtartottuk. Sellerné Földi Erika Óvodai felvételi előjegyzés Április vége Intézményvezető Gyermeknapi kirándulások Május ig, Konkáné Juhász Erzsébet Intézményegység vezető-helyettes, beóvodázási team v. IPR team dokumentáció ellenőrzése Május 25. IPR szakmai vezető Team vezetők Óvodai juniális Óvodai ballagás Május 31. Alföldiné Hende Márta Megtörtént. Jászberényi állatkertbe kirándultunk. Intézményvezető Megvalósult. Óvodai Pedagógiai Program elkészítése Június 15. Intézményi, Pedagógiai Program, SZMSZ ismételt felülvizsgálata Június 15. Szakmai team Alföldiné Hende Márta Molnárné Hegedűs Krisztina Szilvási Monika Intézményvezető teamok Közalkalmazotti tanács elnöke, bevont pedagógusok Folyamatban van. Jegyző 17

19 Környezetvédelmi Világnap Június 05. Nyári óvodai élet megszervezése, lebonyolítása Tanév-végi értékelés Nevelőtestületi, összalkalmazotti értekezlet SZMK választmányi értekezlet Pedagógiai program, egyéb működést szabályzó dokumentumok véleményezése, elfogadása Június 1.-től Június 20. Teljesítményértékelés lezárása Június 15. Úszásoktatás, strand ovi Ugri -bugri/ Picur hancur program megszervezése Szeremeta Gáborné Ménkű Jánosné Nyerges Judit helyettes- Szilvási Monika - Tugyiné Barta Mária Technikai dolgozók IPR szakmai vezető Szakmai vezetők óvodapedagógusok MIP vezető A projektnapot megtartottuk. Megtörtént a szervezés, a lebonyolítás folyamatos. Június 20 Intézményvezető Szakmai team Jegyző Július első két hete Augusztus 27-től Molnárné Hegedűs Krisztina Alföldiné Hende Márta Konkáné Csibrány Angelika helyettes 2013/14-es nevelési év előkészítése Augusztus 31. Intézményvezető Intézményegység vezető-helyettes témavezetők óvodapedagógusok Intézményegység vezető-helyettes, témavezetők. Tervezett időpont, június vége. Intézményvezető Szervezés alatt. Előkészületi szinten tart. Jegyző 18

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 2007-2009 2009 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! Az Egyesített

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 - A S T A N É V M U N K A T E R V E Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak,

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012.

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012. Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Gyomaendrőd, 2012. 1 Várfi András Gyomaendrőd Város

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 BESZÁMOLÓ 2012-2013 NEVELÉSI ÉVRŐL Nevelő Testület elfogadta: 9 /N.T./2013.sz.határozatával Időpont: 2013.június 10. Készítette:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/13/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

2014 / 2015-as tanév értékelése

2014 / 2015-as tanév értékelése 2014 / 2015-as tanév értékelése A 2014 15 ös tanévre való felkészülés izgalmakkal sok munkával kezdődött. Befejeződött az intézmény teljes körű felújítása, és a nyár végén ismét elfoglalhattuk az immár

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Férőhelyek száma Beíratottak száma Tanköteles korú gyermekek száma Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA 1.sz. melléklet A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

Beszámoló 2014-2015. nevelési évben végzett szakmai munkáról

Beszámoló 2014-2015. nevelési évben végzett szakmai munkáról Beszámoló 204-205. nevelési évben végzett szakmai munkáról OM:035795 Készítette: Rusznák Sándorné Tiszaföldvár, 205. június 0. A 204-205. évi nevelési év feladatait, a nevelési év elején, a tanévnyitó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestülete Dunaújváros, Pajtás u. 2. Hatályos: 2013. szeptember 1. 2013. 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS... 3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

a 2014-es év beszámolója

a 2014-es év beszámolója Şcoala Generală pentru Naţionalitatea Română, Grădiniţă Chitighaz, str. Úttörő nr. 89 Telefon,fax: 66/250-052 web:www.romansulioviketegyhaza.hu Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 5741

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben